You are here

th-TH AUP Privacy Policy

Primary tabs

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้:
การสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Nike, Inc., และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมถึงบริษัทว่าจ้างของคุณอันได้แก่ "Nike") ได้จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับพนักงานของตนเพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ ระบบเหล่านี้รวมถึงฮาร์ดแวร์ของ Nike หรือซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตโดย Nike รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท บัญชีอีเมลของบริษัท แอปพลิเคชัน ไดรฟ์ใช้ร่วมกันของบริษัท หรือการแช์ไฟล์ กระดานข้อความ ระบบส่งข้อความด่วน บล็อก ช่องทางอินเทอร์เน็ต ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของบริษัท และระบบอื่น ๆ (“ระบบของ Nike”)

นโยบายต่อไปนี้สนับสนุนให้พนักงาน 'ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด' และยังช่วยให้มั่นใจว่าการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ใช้ระบบ Nike นั้นมีความเหมาะสม เป็นมืออาชีพและเป็นไปตามกฏหมาย

1. NIKE อาจเข้าถึงระบบ NIke และตรวจสอบการสื่อสารของคุณ

1.1. ภายใต้นโยบายนี้และภาคผนวกนโยบายท้องถิ่นอื่น ๆ ที่บังคับใช้ในพื้นที่ของคุณ Nike ตรวจสอบการเข้าถึงระบบ Nike ของพนักงาน โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติที่อาจสแกน กรอง และบันทึกกิจกรรมและการสื่อสารบนระบบ Nike (แม้ว่าพนักงานจะไม่อยู่และอยู่นอกสถานที่ทำงาน) เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้ระบบ Nike และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงอีเมลของบริษัท และการสื่อสารอื่นๆ เอกสาร ข้อมูล ฐานข้อมูล รูปภาพ กราฟิก ภาพถ่าย และวัสดุอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ เป็นความลับ หรือข้อมูลส่วนตัวของ Nike ของลูกค้า ของผู้บริโภค ของคู่ค้าหรือของบุคคลที่สาม ("วัสดุของ Nike")  พนักงานไม่ควรคาดหวังถึงความเป็นส่วนตัวในด้านการสื่อสาร การจัดก็บ หรือการเข้าถึง เมื่อพวกเขาเข้าถึงหรือใช้ระบบ Nike หรือวัสดุ Nike ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของ Nike ภายใต้ข้อบังคับของกฏหมายท้องถิ่น  Nike มีสิทธิ์ในการการจัดการระบบ Nike และวัสดุของ Nike อย่างเต็มที่ รวมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์ติดตามและอุปกรณ์บันทึกและกิจกรรมข้อมูลในระบบ Nike

1.2. ระบบ Nike มีไว้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของ Nike และเพื่อมอบเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการทำงานให้แก่คุณ  ภายใต้ภาคผนวกของนโยบายท้องถิ่น หรือใบแจ้งเตือน ซึ่งจะมีผลเหนือว่าข้อกำหนดในนโยบายนี้ และได้รับอนุญาติตามกฏหมายที่บังคับใช้ การใช้งานระบบ Nike โดยบังเอิญและเป็นครั้งคราวในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจได้รับอนุญาตภายใน Nike  แต่การใช้ระบบ Nike และเนื้อหาของวัสดุใด ๆ ที่สื่อสารบนระบบ Nike รวมถึงวัสดุและข้อมูลส่วนบุคคลอาจดูตรวจสอบและบันทึกโดย Nike เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ได้รับสิทธิตามกฏหมาย รวมถึงรายการต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยระบบ Nike และข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บหรือส่งต่อ โดยเฉพาะวัสดุของ Nike เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อป้องกันหรือขัดขวางการใช้วัสดุของ Nike ในทางที่ผิด และเพื่อตรวจสอบรูปแบบและกิจกรรมการใช้งานระบบ Nike เพื่อคาดการณ์ ตรวจจับ ขัดขวาง เก็บหลักฐานการโจมตีและการแทรกซึมระบบ Nike  ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอาจได้รับการประมวลผล เพื่อการสอบสวนและดำเนินคดีทางกฏหมาย หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดกฏหมายหรือละเมิดนโยบายของ Nike ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเข้าถึงโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตโดย Nike เท่านั้น และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของพนักงานและเก็บไว้ตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

1.3. ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุกคาม ทำลายความปลอดภัย หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Nike หรือวัสดุของ Nike ทาง Nike อาจมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ดู หรือบันทึกกิจกรรมอื่น ๆ ในระบบ Nike เพิ่มเติม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับและจัดทำโดยกิจกรรมการตรวจสอบและบันทึกดังกล่าวอาจถูกเปิดเผย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือมีข้อจำกัดอื่น ๆ แก่หน่วยงานอื่นของกลุ่ม Nike และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และผู้บังคับใช้กฏหมาย ซึ่งอาจอยู่นอกประเทศที่มีการจ้างงาน เพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ภายใต้นโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบในท้องถิ่นของ Nike และตามกฏหมายที่ยบังคับใช้ Nike ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ Nike ได้ทุกเมื่อ โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ หรือโดยการตรวจสอบด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อความภายในระบบ Nike และเพื่ออ่าน ปฏิเสธ หรือลบข้อความใด ๆ (รวมถึงไฟล์แนบ) ที่เรียบเรียง ส่ง หรือรับ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ Nike ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด และ/หรือยุติการเข้าถึงระบบ Nike ได้ทุกเมื่อ ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ สิทธิดังกล่าวอาจมีการอธิบายเพิ่มเติมในนโยบาย Nike หรือสัญญาจ้างงานอื่น ๆ หากมี

1.4. ระบบ Nike ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานส่วนตัวของพนักงาน  ภายใต้นโยบายนี้และภาคผนวกนโยบายท้องถิ่นอื่น ๆ ที่บังคับใช้ในสถานที่ของคุณ หนักงานอาจใช้งานส่วนบุคคลบนระบบ Nike ได้โดยบังเอิญและเป็นครั้งคราว ซึ่งควรแยกวัสดุส่วนตัวไว้ในโฟลเดอร์แยกต่างหากที่ทำเครื่องหมายไว้ชัดเจน (โดยการทำเครื่องหมายหรือตั้งชื่อโฟลเดอร์ "ส่วนบุคคล")  Nike ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาที่อยู่เก็บไว้บนอุปกรณ์ของ Nike แม้ว่าจะถูกทำเครื่องหมายไว้ว่าเป็นเนื้อหาส่วนบุคคล ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้องและอยู่ภายใต้กฏหมายและกฎเกณฑ์ในท้องถิ่น  ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องระบบ Nike และวัสดุของ Nike วัสดุส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บไว้บนระบบ Nike อาจถูกนำมาใช้กับคุณตามขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฏหมายที่บังคับใช้ รวมถึงการใช้เพื่อแสดงเหตุอันสมควรในการเลิกจ้างหรือในการดำเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้องและอยู่ภายใต้กฏหมายและกฎเกณฑ์ในท้องถิ่น 

1.5. เพื่อปกป้องระบบ Nike และวัสดุของ Nike ทาง Nike สามารถล้างข้อมูลบนอุปกรณ์ของ Nike จากระยะไกลได้ทุกเมื่อ  เมื่อลาออกจาก Nike พนักงานจะต้องส่งคืนอุปกรณ์ที่ Nike เป็นเจ้าของและวัสดุของ Nike ทั้งหมดให้แก่ Nike  การเข้าถึงวัสดุของ Nike รวมถึงอีเมลของบริษัทจะถูกยกเลิก เมื่อพนักงานออกจากบริษัท  การลบหรือดึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ที่ Nike เป็นเจ้าของนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงาน และแม้ Nike จะให้โอกาสพนักงานในการลบวัสดุส่วนบุคคลบนอุปกรณ์ที่ Nike เป็นเจ้าของ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าพนักงานจะได้รับสำเนาของวัสดุส่วนบุคคลทั้งหมดในอุปกรณ์เหล่านั้น สิทธิ์ของ Nike ในการดู เข้าถึง และตรวจสอบระบบ Nike และวัสดุของ Nike จะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ แม้ว่าคุณจะออกจาก Nike และมอบอุปกรณ์คืนให้แก่ Nike แล้วก็ตาม การไม่ส่งอุปกรณ์ Nike คืนให้กับ Nike อาจส่งผลให้มีการดำเนินคดีทางกฎหมายกับอดีตพนักงาน  

2. การเก็บความลับของ NIKE

2.1. การทำธุรกิจของ Nike สามารถดำเนินการได้เฉพาะในระบบ Nike เท่านั้น  พนักงานไม่สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารส่วนบุคคล เช่น บัญชีอีเมลส่วนตัวในการทำงานของ Nike  พนักงานไม่สามารถส่งต่อวัสดุใด ๆ ของ Nike ไปยังบัญชีอีเมลส่วนบุคคลหรือโปรแกรมแชร์ไฟล์ภายนอกที่ไม่ได้รับอนุมัติ โดยที่ไม่มีความจำเป็นทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมายและขออนุมัติไว้ล่วงหน้า 

2.2. พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลที่เป็นความลับของ Nike จะไม่เข้าสู่โดเมนสาธารณะ (ตัวอย่างเช่น การส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์) พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยวัสดุ Nike ใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของตน  และพนักงานทุกคนยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงการรักษาความลับและข้อตกลงกรรมสิทธิ์ที่ตนได้ลงนาม หรือข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันในข้อตกลงการจ้างงาน หรือนโยบายอื่น ๆ ของ Nike รวมถึงนโยบายข้อมูลที่เป็นความลับและความลับทางการค้าของ Nike

2.3 ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับของ Nike ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข่าว ข้อมูล ความคิด แผนการ กลยุทธ์ แนวคิด หรือข้อเสนอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้   :

 • สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีการเปิดตัว
 • ข้อมูลทางการตลาด การขาย แผนการและแนวคิดส่งเสริมการขายและข้อมูลของลูกค้า
 • ข้อมูลการผลิต คำสั่งซื้อล่วงหน้าและการคาดการณ์
 • กิจกรรมของบริษัทที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของรัฐบาล (รวมถึงข้อบังคับของ SEC) เช่น รายได้ ยอดขายและการคาดการณ์
 • การสื่อสารกับทนายความของบริษัทหรือเอกสารที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นความลับ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า นักกีฬาชั้นนำ หัวข้อการวิจัย พนักงานของ Nike และผู้รับเหมาอิสระ ลูกค้าและซัพพลายเออร์/ผู้ขาย หรือ
 • สิ่งอื่นใดที่ทำให้คู่แข่งได้เปรียบ หรืออาจส่งผลเสียต่อการแข่งขันของ Nike

2.4 หากคุณมีคำถามว่าข้อมูลนั้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ หรือเป็นความลับหรือไม่ โปรดหารือกับผู้จัดการของคุณก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ในบางกรณีการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับเป็นข้อกำหนดทางกฏหมาย ไม่ใช่แค่นโยบายของบริษัทเท่านั้น ข้อกำหนดทางกฏหมายจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และพนักงานควรตรวจสอบกับฝ่ายกฏหมายของ Nike เพื่อระบุข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

2.5 การใช้วิธีการสื่อสารที่ปลอดภัยที่สุดในเชิงพาณิชย์มีอยู่เพื่อใช้ถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลที่เป็นความลับของ Nike โดยโปรดจำไว้เสมอว่าเครือข่ายส่วนตัวของ Nike และเครื่องมือที่ให้โดย Nike นั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่าการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้บัญชีอีเมลของ Nike บริการถ่ายโอนไฟล์ที่ปลอดภัย หรือบริการส่งข้อความที่ได้รับอนุมัติเพื่อดำเนินธุรกิจของ Nike บัญชีอีเมลส่วนตัว เช่น Gmail หรือ Yahoo และบริการถ่ายโอนไฟล์หรือส่งข้อความอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจะต้องไม่ถูกนำมาใช้  วัสดุของ Nike โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือเป็นความลับจะต้องไม่ถูกเปิดเผย ยกเว้นในการดำเนินธุรกิจตามปกติ และต้องสอดคล้องกับนโยบายของ Nike  

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารของคุณมีความเหมาะสมและเป็นมืออาชีพ

3.1. ห้ามใช้คำ วลี หรือสัญลักษณ์ในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่ผู้อื่นอาจมองว่าไม่เหมาะสม ก้าวร้าว หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในหรือภายนอก Nike ก็ตาม ตรวจสอบเนื้อหาของการสื่อสารอย่างรอบคอบก่อนที่จะเผยแพร่หรือแจกจ่าย และพิจารณากลุ่มเป้าหมายและที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย (อาจแชร์เนื้อหาได้มากกว่ากลุ่มเป้าหมายเดิม) พิจารณาว่าเนื้อหานั้นหากแชร์แบบสาธารณะหรือที่กำหนดตามกฎหมายจะเป็นอันตรายหรือสร้างความอับอายให้แก่คุณหรือ Nike หรือไม่ นโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดหรือต่อต้านการเลือกปฏิบัติของ Nike และข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันในหนังสือคู่มือของบริษัท กฏการทำงาน ข้อบังคับภายใน หรือข้อตกลงการจ้างงานของคุณมีผลบังคับใช้กับการสื่อสารทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกทั้งแบบลายลักษณ์อักษรและทางวาจา ภายใต้นโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบทางท้องถิ่นของ Nike และได้รับอนุญาตตามกฏหมายที่บังคับใช้ Nike อาจตรวจสอบการสื่อสารเพื่อพิจารณาว่ามีการละเมิดนโยบายของ Nike หรือไม่และจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใด ๆ

4. บล็อกภายในและการสื่อสารภายในอื่น

4.1. เมื่อพัฒนาบล็อกภายในหรือการสื่อสารอื่น ๆ โปรดจำไว้ว่านโยบายของ Nike ทั้งหมด ได้แก่นโยบายนี้ และนโยบายว่าด้วยเรื่องการเคารพจะถูกนำมาใช้ หากบล็อกหรือการสื่อสารอื่น ๆ ของคุณเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือการควบคุมของคุณ (เช่น เว็บไซต์ภายนอก) ให้ตรวจสอบลิงก์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสม

5. นโยบายเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดีย

5.1 การใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Twitter, LinkedIn และอื่น ๆ ได้ถูกกำหนดในนโยบายของ Nike เพื่อการสื่อสารกับเว็บไซต์ภายนอกและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

6. เคารพลิขสิทธิ์และวัสดุอื่นที่เป็นของบุคคลที่สาม

6.1 ห้ามทำการโหลด แชร์และเก็บรักษาเพลง ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นของบุคคลที่สามในระบบ Nike

7. การเก็บรักษาข้อมูล

7.1 Nike จะเก็บรักษาบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ (ซึ่งอาจรวมถึงอีเมลของบริษัท) ตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับประเภทของบันทึก ซึ่งอาจมีกฏหมายและข้อบังคับที่กำหนดให้ Nike เก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งและเป็นนโยบายที่ Nike ต้องปฏิบัติตาม เมื่อหมดอายุเวลาเก็บรักษาที่เหมาะสม ข้อมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โปรดดูที่นโยบายการเก็บรักษาบันทึกและกำหนดการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาที่เหมาะสม

8. การใช้ที่ไม่เหมาะสม

8.1 การใช้งานระบบ Nike หรือวัสดุของ Nike อย่างไม่เหมาะสม ดังที่ระบุไว้ในนโยบาย Nike ที่บังคับใช้หรือในสัญญาจ้างงาน (ถ้ามี) อาจส่งผลให้มีการจำกัดและเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ รวมถึงการดำเนินการเพื่อการแก้ไข โดยโทษสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้าง กิจกรรมที่อาจเป็นการใช้งานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่สิ่งต่อไปนี้:

 • ส่งวัสดุของ Nike ให้แก่บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์รู้หรือครอบครอง
 • เข้าถึงวัสดุของ Nike สำหรับการใช้ที่ไม่ใช่ด้านธุรกิจ
 • ส่งหรือรับข้อความทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือล่วงละเมิด การ์ตูนหรือเรื่องตลก ป้ายสีชาติพันธุ์ พูดคำหยาบเกี่ยวกับเชื้อชาติ หรือข้อความ หรือรูปภาพที่อาจถูกตีความว่าเป็นการล่วงละเมิดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือการหมิ่นประมาทโดยใช้ระบบ Nike หรือขณะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้ Nike
 • ดำเนินธุรกิจของ Nike นอกระบบของ Nike (ตัวอย่างเช่น ระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้จัดให้ หรือได้รับการอนุมัติจาก Nike)
 • เข้าถึงวัสดุของ Nike (1) ผ่านอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ของ Nike หรือ (2) นอกเหนือจากวิธีการเข้าถึงที่ปลอดภัยซึ่งได้รับการอนุมัติจาก Nike รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบการจัดการอุปกรณ์มือถือ โครงสร้างพื้นฐานเดสก์ท็อปเสมือนจริง การเชื่อมต่อ VPN หรือแอปพลิเคชันความปลอดภัยของ Nike
 • ดำเนินธุรกิจส่วนตัวโดยใช้ระบบ Nike หรือใช้ระบบ Nike หรือวัสดุของ Nike เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Nike
 • มีใช้งานส่วนบุคคลบนระบบ Nike มากเกินไปหรือไม่สมเหตุสมผล รวมถึงการใช้งานที่รบกวนประสิทธิภาพการทำงานของคุณ หรือใช้งานส่วนบุคคลในปริมาณที่มากเกินคำว่าเล็กน้อย
 • ส่งมุมมองส่วนตัวที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่เหมาะสมเกี่ยวกับสังคม การเมือง ศาสนา หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยใช้ระบบ Nike
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย รวมถึงการส่งหรือรับเนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือละเมิดข้อตกลงใบอนุญาตโดยใช้ระบบ Nike;
 • ส่งต่ออีเมลของผู้ใช้ Nike ไปยังที่อยู่ภายนอกโดยอัตโนมัติ
 • มีส่วนร่วมในธุรกิจส่วนตัว กิจกรรมที่สร้างกำไร หรือกิจกรรมส่วนบุคคลที่ทำให้ Nike ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือแทรกแซงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • สร้างหรือติดตั้งไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ ที่อาจมีความสามารถในการส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรือระบบอื่น หรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ส่งจดหมายลูกโซ่ ไฟล์แนบที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โฆษณา คำทักทาย และข้อความออกอากาศ (รวมถึงคำเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์) โดยใช้ระบบ Nike
 • เปิดเผยรหัสผ่านของคุณบนระบบ Nike ให้ผู้อื่นทราบทั้งภายนอกและภายใน Nike
 • อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงระบบ Nike หรือวัสดุ Nike ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากสิทธิ์และการได้อนุญาตของบัญชี Nike ของคุณ
 • รับ ส่งต่อ หรือแจกจ่ายอีเมลขยะที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมาก หรือดึง หรือรวบรวมที่อยู่อีเมลจากระบบ Nike เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ หรือ
 • การกระทำอื่น ๆ ที่ละเมิดนโยบายของ Nike หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

9.1 ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ Nike เก็บรวบรวม และกระบวนการที่จะดำเนินการตามนโยบายนี้ต่อไปจะได้รับการดำเนินการและจัดเก็บตามวัตถุประสงค์ และโดยผู้รับที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพนักงาน Nike ในกรณีที่นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ของคุณ

9.2 Nike ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้นโยบายนี้อยู่ภายใต้และอาจถูกแทนที่โดยนโยบายท้องถิ่นอื่น ๆ ที่บริษัท Nike อาจนำมาใช้ ตัวอย่างเช่น พนักงานค้าปลีกควรตรวจสอบกับนโยบายการปฏิบัติงานของร้านค้าปลีก ซึ่งอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างหรือเพิ่มเติม

9.3 ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพนักงานที่จะต้องทำความเข้าใจว่านโยบายนี้ไม่ได้แทรกแซงสิทธิใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายท้องถิ่นหรือประเทศ รวมถึงสิทธิของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และการหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจ้างงานของตน

9.4 พนักงานที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอื่น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาใดก็ตามที่กล่าวถึงในนโยบายนี้ โปรดติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Nike ผ่านทาง HR Direct 

Agreement Type: 
Locales: 

User login