You are here

vn-VN AUP Privacy Policy

Primary tabs

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN:
TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ VÀ CÁC THIẾT BỊ

Nike, Inc., và các công ty con và chi nhánh của Nike (bao gồm cả nhà tuyển dụng của bạn, gọi chung là “Nike”) cung cấp cho nhân viên của họ các thiết bị và công cụ truyền thông điện tử và các hệ thống để sử dụng trong việc hỗ trợ các hoạt động kinh doanh. Các hệ thống này bao gồm phần cứng do Nike sở hữu hoặc phần mềm do Nike cấp phép và phê duyệt bao gồm máy chủ công ty, tài khoản email công ty, ứng dụng, chương trình, ổ đĩa chia sẻ của công ty hoặc các chia sẻ tệp, bảng tin, hệ thống nhắn tin tức thời, blog, kênh internet, vị trí lưu trữ đám mây của công ty và nhiều hệ thống khác (“Hệ Thống Nike”).

Chính Sách sau đây cung cấp hỗ trợ liên tục cho nhân viên để ‘Tuân thủ Nghiêm ngặt’ và cũng giúp đảm bảo rằng mọi truyền thông điện tử bằng Hệ Thống Nike là phù hợp, chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật.

1. NIKE CÓ THỂ TRUY CẬP HỆ THỐNG NIKE VÀ GIÁM SÁT THÔNG TIN CỦA BẠN

1.1. Theo Chính Sách này và mọi phụ lục Chính Sách địa phương áp dụng tại địa điểm của bạn, Nike giám sát việc truy cập của nhân viên vào Hệ Thống Nike bằng các công cụ tự động có thể quét, lọc và ghi lại các hoạt động và thông tin trên Hệ Thống Nike (ngay cả khi nhân viên vắng mặt và rời khỏi khuôn viên), để bảo vệ chống truy cập và sử dụng trái phép Hệ thống Nike và mọi thông tin liên quan đến công ty được lưu trữ dưới dạng điện tử. Điều này bao gồm email công ty và thông tin liên lạc khác, tài liệu, dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hình ảnh, đồ họa, ảnh và các tài liệu khác, có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin độc quyền, thông tin mật hoặc thông tin cá nhân của Nike, khách hàng, người tiêu dùng, nhà cung ứng, đối tác hoặc bên thứ ba khác của Nike ("Tài Liệu Nike"). Không nên kỳ vọng về quyền riêng tư trong bất cứ nội dung nào nhân viên giao tiếp, lưu trữ hoặc truy cập khi họ truy cập và sử dụng Hệ Thống Nike hoặc Tài Liệu Nike, mà được coi là tài sản của Nike, chỉ tuân theo các quy định bắt buộc của luật địa phương. Nike có toàn quyền quản lý Hệ Thống Nike và Tài Liệu Nike, bao gồm cài đặt phần mềm theo dõi và ghi lại hoạt động của thiết bị và dữ liệu trong Hệ Thống Nike.

1.2. Các Hệ Thống Nike được cung cấp để hỗ trợ kinh doanh Nike và cung cấp cho bạn các công cụ và nguồn lực phù hợp để thực hiện công việc của bạn. Theo mọi phụ lục Chính Sách địa phương hoặc thông báo giám sát, mà sẽ khống chế các điều khoản trong Chính Sách này, và được cho phép theo luật hiện hành, việc sử dụng phi kinh doanh ngẫu nhiên và không thường xuyên các Hệ Thống Nike là được cho phép trong nội bộ Nike. Nhưng mọi sử dụng Hệ Thống Nike và nội dung của bất kỳ tài liệu nào được truyền tải trên Hệ Thống Nike, bao gồm cả tài liệu và thông tin cá nhân, đều có thể được Nike xem và ghi lại cho mục đích kinh doanh hợp pháp, bao gồm như sau: đảm bảo sự bảo mật của Hệ Thống Nike và tất cả dữ liệu được chứa hoặc truyền tải trong đó, đặc biệt là Tài Liệu Nike; bảo mật thông tin độc quyền; ngăn chặn hoặc giảm thiểu việc chiếm dụng Tài Liệu Nike; và xác minh các mô hình và hoạt động sử dụng trên Hệ Thống Nike để dự đoán, phát hiện, ngăn chặn và chứng minh các tấn công và xâm nhập vào Hệ Thống Nike. Trong phạm vi được phép theo luật hiện hành, thông tin cá nhân của nhân viên, nếu có, cũng có thể được xử lý để điều tra và tố tụng nếu việc giám sát cho thấy các hành vi trái pháp luật hoặc vi phạm các chính sách của Nike. Thông tin cá nhân sẽ được truy cập độc quyền bởi những người được Nike cho phép và mọi xử lý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thực hiện theo cách nhằm hạn chế ảnh hưởng đến quyền riêng tư của nhân viên và được duy trì trong thời gian cần thiết để đạt được các mục đích nêu trên.

1.3. Nếu có sự nghi ngờ chính đáng về bất kỳ mối đe dọa, vi phạm bảo mật hoặc chiếm dụng nào liên quan đến Hệ Thống Nike hoặc Tài Liệu Nike thì Nike có thể tham gia giám sát bổ sung, xem hoặc ghi lại bất kỳ hoạt động nào trong Hệ Thống Nike. Thông tin liên quan đến và được tạo ra bởi các hoạt động xem và ghi lại đó có thể được tiết lộ, mà không có thông báo hoặc các hạn chế khác, cho các tổ chức khác thuộc Tập đoàn Nike và cho các nhà cung cấp bên thứ ba và cơ quan thực thi pháp luật, có thể nằm bên ngoài quốc gia làm việc, vì bất kỳ mục đích nào nêu trong Chính Sách này hoặc để tuân thủ luật hiện hành. Theo mọi chính sách hoặc thông báo giám sát địa phương của Nike và được luật pháp hiện hành cho phép, Nike có quyền truy cập bất cứ lúc nào vào Hệ Thống Nike bằng các công cụ tự động hoặc bằng cách xem xét thủ công, để giám sát dữ liệu và tin nhắn trong Hệ Thống Nike, và để đọc, từ chối hoặc xóa bất kỳ tin nhắn nào (bao gồm tệp đính kèm) được soạn, gửi hoặc nhận, cho các mục đích nêu trong Chính Sách này hoặc để tuân thủ luật hiện hành. Nike có quyền giới hạn và/hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Hệ Thống Nike bất cứ lúc nào, do không tuân thủ Chính Sách này hoặc vì bất kỳ lý do nào khác phù hợp với các mục đích nêu trong Chính Sách này; quyền đó có thể được mô tả thêm trong các chính sách khác hoặc hợp đồng lao động của Nike, nếu áp dụng.

1.4. Hệ Thống Nike không được thiết kế để sử dụng cho mục đích cá nhân của nhân viên. Theo Chính Sách này và mọi phụ lục Chính Sách địa phương áp dụng tại địa điểm của bạn, những nhân viên sử dụng ngẫu nhiên và không thường xuyên các Hệ Thống Nike nên gửi tài liệu cá nhân vào một thư mục riêng được đánh dấu rõ ràng (bằng cách đánh dấu hoặc đặt tên thư mục là “CÁ NHÂN”). Phù hợp và tuân theo luật pháp và quy trình địa phương, Nike có quyền truy cập tài liệu được lưu trữ ở vị trí đó trên thiết bị Nike, mặc dù được đánh dấu là Cá Nhân, trong phạm vi mà việc làm đó là cần thiết để bảo vệ Hệ Thống Nike và Tài Liệu Nike. Phù hợp và tuân theo luật pháp và quy trình địa phương, mọi tài liệu cá nhân được lưu trữ trong Hệ Thống Nike có thể được sử dụng chống lại bạn ở mức độ tối đa cho phép theo luật hiện hành, bao gồm cả biện minh cho việc sa thải hoặc trong bối cảnh kiện tụng.

1.5. Để bảo vệ Hệ Thống Nike và Tài Liệu Nike, Nike có thể xóa từ xa các thiết bị do Nike sở hữu bất cứ lúc nào. Khi thôi làm việc cho Nike, nhân viên phải trả lại (các) thiết bị do Nike sở hữu và tất cả Tài Liệu Nike cho Nike. Quyền truy cập của nhân viên vào Tài Liệu Nike, bao gồm email công ty, sẽ bị chấm dứt khi nhân viên thôi làm việc cho công ty. Nghĩa vụ của nhân viên là xóa hoặc lấy ra mọi tài liệu cá nhân có thể tồn tại trên các thiết bị của mình do Nike sở hữu, và mặc dù Nike sẽ tìm cách tạo cơ hội cho nhân viên xóa tài liệu cá nhân trên các thiết bị do Nike sở hữu nhưng nhân viên có thể không được đảm bảo một cơ hội nhận được bản sao của tất cả các tài liệu cá nhân trên các thiết bị đó. Quyền của Nike để xem, ghi lại, truy cập và giám sát Hệ Thống Nike và Tài Liệu Nike vẫn được thi hành ngay cả khi bạn thôi làm việc cho Nike và giao lại thiết bị cho Nike. Việc không trả lại các thiết bị Nike cho Nike có thể dẫn đến hành động pháp lý tiềm tàng đối với nhân viên cũ.

2. GIỮ BÍ MẬT CỦA NIKE

2.1. Kinh Doanh Nike chỉ có thể được tiến hành trên Hệ Thống Nike. Nhân viên không được sử dụng các kênh liên lạc cá nhân, như tài khoản email cá nhân, để tiến hành công việc của Nike. Nhân viên không được chuyển tiếp bất kỳ Tài Liệu Nike nào vào tài khoản email cá nhân hoặc các chương trình chia sẻ tệp bên ngoài không được phê duyệt mà không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp và sự phê duyệt trước.

2.2. Tất cả nhân viên đều chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin không công khai, thông tin độc quyền hoặc thông tin mật của Nike không đi vào miền công cộng (ví dụ: thông qua truyền điện tử). Nhân viên chịu trách nhiệm bảo mật mọi Tài liệu Nike thuộc sở hữu của họ. Tất cả nhân viên cũng chịu trách nhiệm tuân thủ các điều khoản của mọi thỏa thuận bảo mật và độc quyền mà họ đã ký hoặc các điều khoản tương tự trong thỏa thuận lao động hoặc các chính sách khác của Nike, bao gồm Chính Sách Thông Tin Mật và Bí Mật Thương Mại của Nike.

2.3. Thông tin độc quyền và thông tin mật của Nike bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin, dữ liệu, ý tưởng, kế hoạch, chiến lược, khái niệm hoặc đề xuất nào liên quan đến các vấn đề sau:

 • phát minh, bằng sáng chế, nguyên mẫu và các sản phẩm chưa được phát hành;
 • tiếp thị, bán hàng, kế hoạch khuyến mãi và ý tưởng, và thông tin khách hàng;
 • dữ liệu sản xuất, đơn đặt hàng trong tương lai và dự báo;
 • các vấn đề của công ty được điều chỉnh bởi các quy định của chính phủ (bao gồm các quy định của SEC), chẳng hạn như thu nhập, doanh thu và dự báo;
 • thông tin liên lạc với luật sư công ty hoặc tài liệu được đánh dấu là bí mật;
 • thông tin cá nhân về người tiêu dùng, vận động viên ưu tú, đối tượng nghiên cứu, nhân viên của Nike và nhà thầu độc lập, khách hàng và nhà cung ứng/nhà bán hàng; hoặc
 • bất cứ thông tin gì khác, trong tay kẻ xấu, có thể là một lợi thế cho các đối thủ của Nike hoặc có thể khiến Nike gặp bất lợi trong cạnh tranh.

2.4. Nếu bạn có thắc mắc về việc liệu thông tin có được coi là độc quyền hoặc bí mật hay không, hãy chắc chắn thảo luận với người quản lý của bạn trước khi thực hiện bất kỳ bước tiếp theo nào. Trong một số trường hợp, bảo vệ dữ liệu mật là một yêu cầu pháp lý, không chỉ là chính sách của công ty. Các yêu cầu pháp lý khác nhau tùy theo quốc gia và nhân viên phải kiểm tra với bộ phận pháp lý của Nike để xác định các yêu cầu pháp lý địa phương có liên quan.

2.5. Sử dụng phương thức liên lạc an toàn nhất về mặt thương mại có sẵn để chuyển thông tin độc quyền hoặc thông tin mật của Nike, lưu ý rằng mạng riêng của Nike và các công cụ do Nike cung cấp luôn thích hợp hơn với Internet. Sử dụng tài khoản email do Nike cung cấp, dịch vụ chuyển tệp an toàn được phê duyệt hoặc dịch vụ nhắn tin được phê duyệt để tiến hành kinh doanh Nike; không được sử dụng tài khoản email cá nhân như Gmail hoặc Yahoo và các dịch vụ nhắn tin hoặc chuyển tệp chưa được phê duyệt. Không được chia sẻ Tài Liệu Nike, đặc biệt là thông tin độc quyền hoặc thông tin mật, ngoại trừ trong quá trình kinh doanh thông thường và phù hợp với các chính sách của Nike.

3. ĐẢM BẢO THÔNG TIN CỦA BẠN PHÙ HỢP VÀ CHUYÊN NGHIỆP

3.1. Không sử dụng các từ, cụm từ hoặc ký hiệu trong mọi thông tin điện tử – cả thông tin nội bộ của Nike hoặc thông tin kinh doanh bên ngoài – mà có thể được nhiều đối tượng xem là không phù hợp, công kích hoặc phỉ báng. Xem xét cẩn thận nội dung của bất kỳ thông tin nào trước khi xuất bản hoặc phân phối và xem xét đối tượng dự định và không dự định (là nội dung có thể được chia sẻ ngoài đối tượng ban đầu). Xem xét liệu nội dung, nếu được chia sẻ công khai hoặc trát đòi, sẽ gây tổn hại hoặc gây lúng túng cho bạn hoặc Nike hay không. Các chính sách chống quấy rối và chống phân biệt đối xử của Nike và bất kỳ quy định tương tự nào trong sổ tay, quy tắc làm việc, quy định nội bộ của công ty hoặc thỏa thuận lao động của bạn được áp dụng cho thông tin kinh doanh nội bộ và bên ngoài bằng văn bản cũng như bằng lời nói. Theo mọi chính sách hoặc thông báo giám sát địa phương của Nike và được cho phép theo luật hiện hành, Nike có thể xem xét thông tin để xác định xem có bất kỳ chính sách nào của Nike bị vi phạm hay không và sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để khắc phục mọi hành vi không phù hợp.

4. BLOG NỘI BỘ VÀ THÔNG TIN NỘI BỘ KHÁC

4.1. Khi phát triển blog nội bộ hoặc thông tin khác, hãy nhớ rằng tất cả các chính sách của Nike đều được áp dụng, bao gồm Chính Sách này và Chính Sách về Vấn Đề Tôn Trọng. Nếu blog hoặc thông tin khác của bạn chứa các liên kết đến nội dung khác ngoài tầm kiểm soát của bạn (như trang web bên ngoài), trước tiên hãy chắc chắn xem lại tất cả các liên kết liên quan đến nội dung để đảm bảo rằng nó phù hợp.

5. CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

5.1. Việc sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn và các nền tảng khác được đề cập trong Chính Sách của Nike về Truyền Thông trên Các Trang Web Bên Ngoài và Các Nền Tảng Truyền Thông Xã Hội.

6. TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ TÀI LIỆU KHÁC THUỘC SỞ HỮU CỦA BÊN THỨ BA

6.1. Việc tải, chia sẻ và lưu trữ nhạc, phim, phần mềm không có giấy phép hoặc các vật phẩm tương tự khác thuộc sở hữu của bên thứ ba trong Hệ Thống Nike đều bị cấm.

7. LƯU GIỮ THÔNG TIN

7.1. Nike sẽ lưu giữ thông tin và hồ sơ kinh doanh (có thể bao gồm email công ty) trong một khoảng thời gian lưu giữ cụ thể, tùy thuộc vào loại hồ sơ. Cũng có thể có các luật và quy định yêu cầu Nike lưu giữ một số hồ sơ nhất định trong một khoảng thời gian, và chính sách của Nike là tuân thủ chúng. Khi hết thời gian lưu giữ thích hợp, thông tin sẽ được xóa hoặc lưu trữ theo luật hiện hành. Xem Chính Sách và Lịch Biểu Lưu Giữ Hồ Sơ để biết thêm thông tin về thời gian lưu giữ thích hợp.

8. SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG CÁCH

8.1. Việc sử dụng không đúng cách Hệ Thống Nike hoặc Tài Liệu Nike, như được nêu trong các chính sách hiện hành của Nike hoặc trong hợp đồng lao động, nếu áp dụng, có thể dẫn đến việc giới hạn hoặc thu hồi các đặc quyền truy cập điện tử của bạn cũng như hành động khắc phục, lên đến và bao gồm cả sa thải. Các hoạt động mà có thể cấu thành việc sử dụng không đúng cách bao gồm, nhưng không giới hạn, những hành động sau đây:

 • gửi Tài Liệu Nike cho bất kỳ ai không có quyền biết hoặc sở hữu nó;
 • truy cập Tài Liệu Nike cho mục đích phi kinh doanh;
 • gửi hoặc truy xuất các tin nhắn, phim hoạt hình hoặc truyện cười khiêu dâm hoặc xúc phạm, gièm pha dân tộc, biệt danh chủng tộc hoặc bất kỳ phát biểu hay hình ảnh nào khác có thể được hiểu là quấy rối, phỉ báng hoặc bôi nhọ bằng cách sử dụng Hệ Thống Nike hoặc khi tiến hành kinh doanh Nike;
 • tiến hành kinh doanh Nike bên ngoài Hệ Thống Nike (ví dụ: với các hệ thống truyền thông điện tử không do Nike cung cấp hoặc phê duyệt);
 • truy cập Tài Liệu Nike (1) thông qua một thiết bị không do Nike cung cấp, hoặc (2) bên ngoài các phương thức truy cập an toàn do Nike phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn: các hệ thống quản lý thiết bị di động, cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo, các kết nối VPN, hoặc các ứng dụng an toàn do Nike cung cấp;
 • điều hành kinh doanh cá nhân bằng Hệ Thống Nike hoặc sử dụng Hệ Thống Nike hay Tài Liệu Nike cho các mục đích thương mại khác không liên quan đến kinh doanh của Nike;
 • sử dụng Hệ Thống Nike quá mức hoặc không hợp lý, bao gồm cả việc sử dụng gây cản trở hiệu suất làm việc của bạn hoặc những sử dụng nhiều hơn nguồn lực thông thường;
 • gửi các quan điểm cá nhân không được yêu cầu hoặc không mong muốn về các vấn đề xã hội, chính trị, tôn giáo hoặc các vấn đề khác không liên quan đến kinh doanh bằng cách sử dụng Hệ Thống Nike;
 • tham gia các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm gửi hoặc nhận tài liệu có bản quyền theo cách vi phạm luật bản quyền hoặc thỏa thuận cấp phép bằng Hệ Thống Nike;
 • tự động chuyển tiếp email người dùng cá nhân của Nike đến bất kỳ địa chỉ bên ngoài nào;
 • tham gia doanh nghiệp cá nhân, các hoạt động kiếm lợi nhuận hoặc các hoạt động cá nhân phát sinh thêm chi phí cho Nike hoặc gây cản trở hiệu suất làm việc của nhân viên;
 • tạo và cài đặt bất kỳ vi rút, sâu, Trojan Horse hoặc bất kỳ loại tệp điện tử nào khác có thể có khả năng gây ảnh hưởng tai hại đến hệ thống hay người dùng khác hoặc thu thập thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp mà không có sự chấp thuận;
 • gửi thư chuỗi, tệp đính kèm không liên quan đến công việc, các quảng cáo, lời chào và tin nhắn quảng bá (bao gồm các cảnh báo vi-rút máy tính) bằng Hệ Thống Nike;
 • chia sẻ mật khẩu của bạn đăng nhập vào Hệ Thống Nike với bất kỳ ai, cả bên ngoài và bên trong đối với Nike;
 • cho phép ai đó truy cập Hệ Thống Nike hoặc Tài Liệu Nike trong khi tận dụng các quyền và sự cho phép của tài khoản Nike của bạn;
 • cố ý chấp nhận, truyền hoặc phân phối email hàng loạt không được yêu cầu hoặc thu thập địa chỉ email từ Hệ Thống Nike nhằm mục đích gửi email không được yêu cầu; hoặc
 • bất kỳ vi phạm nào khác về chính sách của Nike hoặc luật hiện hành.

9. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

9.1. Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Nike thu thập và xử lý để xúc tiến Chính Sách này sẽ được xử lý và lưu trữ cho các mục đích và bởi những người nhận được mô tả trong Chính Sách này và tuân thủ Chính Sách Quyền Riêng Tư Nhân Viên của Nike, trong phạm vi chính sách đó có hiệu lực tại địa điểm của bạn.

9.2. Nike có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ Chính Sách này bất cứ lúc nào, phù hợp với luật hiện hành. Ngoài ra, Chính Sách này tuân theo và có thể được thay thế bởi bất kỳ chính sách địa phương nào mà một công ty Nike có thể áp dụng. Ví dụ, nhân viên bán lẻ nên kiểm tra Chính Sách Hoạt Động của Cửa Hàng Bán Lẻ, chính sách này có thể có yêu cầu khác hoặc yêu cầu bổ sung.

9.3. Điều quan trọng là nhân viên phải hiểu rằng Chính Sách này không được gây cản trở bất kỳ quyền nào được bảo vệ theo luật địa phương hoặc quốc gia, bao gồm, nếu áp dụng, quyền của nhân viên truy cập dữ liệu cá nhân và thảo luận về các điều khoản và điều kiện làm việc của họ.

9.4. Nhân viên có câu hỏi hoặc thắc mắc khác về bất kỳ điều gì được nêu trong Chính Sách này có thể liên hệ với Bộ Phận Nhân Sự của Nike thông qua HR Direct.

Agreement Type: 
Locales: 

User login