You are here

cs-CZ Digital Collectible Terms

Primary tabs

Podmínky pro Digitální sběratelské předměty

 

Aktualizováno: Listopad 2022

Tyto Podmínky pro Digitální sběratelské předměty („Podmínky“) stanoví podmínky platné pro Digitální sběratelské předměty (jak jsou definovány níže), které společnost Nike, Inc. („Nike“) zpřístupňuje jakýmkoli způsobem, ať už prostřednictvím jedné nebo více webových stránek, mobilních aplikací nebo jiných platforem („Platforma“) provozovaných společností Nike nebo jejím jménem, nebo prostřednictvím „shození z letadla“ či jiného mechanismu doručování. Získáním, přijetím, používáním nebo převodem jakéhokoli digitálního tokenu na bázi blockchainu („NFT“), který společnost Nike zpřístupnila, nebo používáním jakéhokoli souvisejícího Digitálního sběratelského předmětu nebo Souvisejícího obsahu (jak je definován níže) za jakýmkoli účelem souhlasíte s těmito podmínkami.

1.         Digitální sběratelské předměty. Každý NFT zpřístupněný společností Nike je spojen s určitými digitálními autorskými díly nebo jiným obsahem, bez ohledu na to, zda je či není chráněn autorskými právy, a bez ohledu na formát, ve kterém je výše uvedené zpřístupněno o („Související obsah“). Související obsah je oddělen od přidruženého NFT a není vám prodán ani jinak převeden, ale je na něho poskytována licence, jak je uvedeno v těchto Podmínkách. „Digitální sběratelský předmět“ se skládá z příslušného NFT a licenčních práv udělených podle těchto Podmínek s ohledem na Související obsah. Všechny licence podle těchto Podmínek jsou uděleny osobě, která má přímou kontrolu nad NFT spojeným s příslušným Digitálním sběratelským předmětem (dále jen „Držitel“), a jsou vám tedy uděleny pouze na dobu, po kterou jste držitelem tohoto NFT.

2.         Obecná licence. Za předpokladu, že dodržujete tyto Podmínky, vám společnost Nike uděluje omezenou, osobní, nevýhradní, nesublicencovatelnou, celosvětovou licenci na základě jakýchkoli autorských práv vlastněných společností Nike k jakémukoli Souvisejícímu obsahu k zobrazování a provádění Souvisejícího obsahu pro nekomerční, osobní použití.

3.         Licence se vztahují pouze na konkrétní Digitální sběratelské položky.

            3.1       Vlastníci práv třetích stran. Pokud je v popisu příslušného Digitálního sběratelského předmětu, který je vložen do metadat příslušného NFT („Vložený popis“), výslovně uvedeno, že veškerý související obsah nebo jeho část pro daný Digitální sběratelský předmět vlastní a přímo vám k němu uděluje licenci jiná osoba nebo subjekt než společnost Nike („Vlastník práv třetí strany“), pak vám takový Vlastník práv třetí strany, nikoli společnost Nike, uděluje omezenou, osobní, nevýhradní, nesublicencovatelnou, celosvětovou licenci na základě jakýchkoli autorských práv vlastněných vlastníkem práv třetí strany k příslušnému souvisejícímu obsahu k zobrazování a provádění souvisejícího obsahu pro nekomerční, osobní použití. Společnost Nike nebo jakýkoli příslušný vlastník práv třetí strany může být v tomto dokumentu označován jako „Vlastník práv“.

            3.2       Modifikovatelné digitální sběratelské předměty. Pokud je ve Vloženém popisu výslovně uvedeno, že Související obsah pro daný Digitální sběratelský předmět je modifikovatelný (jakákoli taková digitální kolekce, „Modifikovatelný Digitální sběratelský předmět“), pak vám Vlastník práv kromě jakýchkoli jiných licenčních práv podle této smlouvy uděluje omezenou, osobní, nevýhradní, nesublicencovatelnou, celosvětovou licenci na základě jakýchkoli autorských práv vlastněných Vlastníkem práv k souvisejícímu obsahu ke kopírování a modifikaci souvisejícího obsahu spojeného s Modifikovatelným Digitálním sběratelským předmětem (v modifikované podobě, „Modifikovaný obsah“) a k zobrazování a předvádění Modifikovaného obsahu pro nekomerční, osobní použití. Aby se předešlo pochybnostem, s výjimkou případů výslovně uvedených v tomto oddíle 3.2, které se týkají výhradně Souvisejícího souhlasu spojeného s modifikovatelným Digitálním sběratelským předmětem, není podle těchto Podmínek uděleno žádné právo kopírovat nebo upravovat jakýkoli Digitální sběratelský předmět.

            3.3       Způsobilost k licenci na komerční použití. Pokud je ve vloženém popisu výslovně uvedeno, že pro daný Digitální sběratelský předmět lze získat práva na komerční použití, můžete získat licenci na použití souvisejícího obsahu spojeného s tímto Digitálním sběratelským předmětem pro omezené komerční použití podle aktuálních podmínek zpřístupněných společností Nike („Licence ke komerčnímu používání“). Chcete-li získat Licenci ke komerčnímu použití, musíte si prostřednictvím Platformy vytvořit účet u společnosti Nike a souhlasit s příslušnými podmínkami pro účet a Licenci ke komerčnímu použití. Aby se předešlo pochybnostem, není v souladu s těmito Podmínkami udělena žádná Licence ke komerčnímu použití.

            3.4       Digitální sběratelské předměty způsobilé pro Platformu. Pokud je ve vloženém popisu výslovně uvedeno, že konkrétní digitální sběratelský předmět má jiné, specifické použití na Platformě nebo na jedné či více specifikovaných nebo nespecifikovaných Platformách nebo službách třetích stran (každý takový digitální sběratelský předmět „Digitální sběratelský předmět způsobilý pro platformu“), pak za předpokladu, že je funkce povolena a řádně funguje na příslušné platformě nebo službě (dále jednotlivě jen „Povolená platforma“) a že úspěšně splníte veškeré požadavky na registraci nebo ověření na Povolené platformě, lze Digitální sběratelský předmět způsobilý pro Platformu používat ke specifickým účelům nebo k povolení specifických vlastností nebo funkcí na povolené platformě („Funkce platformy“). Pokud je například Digitální sběratelský předmět způsobilý pro Platformu popsán jako „nositelný“, může vám funkce platformy umožnit upravit nebo doplnit vzhled avatara nebo postavy na Povolené platformě. V rozsahu nezbytném pro zpřístupnění příslušné funkce Platformy udělí vlastník práv k příslušnému Souvisejícímu obsahu provozovateli Povolené platformy právo používat Související obsah a vytvářet odvozená díla Souvisejícího obsahu za účelem zpřístupnění funkcí Platformy Držiteli příslušného NFT. Kromě jakýchkoli jiných licenčních práv podle této Smlouvy vám Vlastník práv uděluje omezenou, osobní, nevýhradní, nesublicencovatelnou, celosvětovou licenci na základě jakýchkoli autorských práv vlastněných Vlastníkem práv k Souvisejícímu obsahu, abyste Související obsah (nebo jeho příslušnou část) zpřístupnili na Povolené platformě a používali Související obsah (nebo jeho příslušnou část) na Povolené platformě pro osobní, nekomerční použití způsobem povoleným vlastníkem práv. Použití popsané ve Vloženém popisu může být zkráceným deskriptorem a terminologie použitá k popisu použití může mít při použití ve virtuálním online prostředí jedinečný význam, který se liší od jinak běžně chápaného významu. Společnost Nike ani žádný z Vlastníků práv nenesou žádnou odpovědnost za funkci nebo provoz jakékoli Povolené platformy. Aniž by tím bylo omezeno cokoli dalšího v těchto Podmínkách (včetně zřeknutí se odpovědnosti v části 16 níže), společnost Nike a Vlastníci práv se tímto výslovně zříkají jakýchkoli prohlášení nebo záruk souvisejících s používáním nebo nemožností používat jakýkoli Digitální sběratelský předmět způsobilý pro Platformu k jakémukoli účelu nebo souvisejících s jakoukoli Povolenou platformou, včetně jakýchkoli záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo toho, že jakákoli Povolená platforma bude fungovat, bude bez chyb nebo závad nebo bude splňovat vaše očekávání. Funkce Platformy jsou k dispozici pouze Držitelům a mohou být ukončeny v případě, že převedete příslušný NFT nebo dojde k jinému zániku vašich licenčních práv podle této Smlouvy.

4.         Žádné další licence. V oddílu 2 a případně v oddílu 3 jsou uvedena všechna vaše licenční práva podle této Smlouvy s ohledem na jakýkoli Související obsah. Neexistují žádná další licenční práva, ať už výslovná nebo implicitní, s ohledem na jakýkoli Související obsah, Upravený obsah nebo jakákoli jejich odvozená díla, a nejsou udělena žádná licenční práva na základě jakéhokoli patentu, ochranné známky, obchodního tajemství nebo jiného duševního vlastnictví nebo vlastnického práva, kromě autorských práv vlastněných nebo kontrolovaných příslušným Vlastníkem práv. To platí i v případě, že by výkon jakýchkoli zde udělených licenčních práv byl bez takové licence znemožněn, zmařen nebo narušen. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, licence udělené v tomto dokumentu vám nedávají právo, a vy nebudete a nebudete povolovat, umožňovat ani napomáhat žádné třetí straně:

            (a)        uplatňovat jakákoli zde udělená licenční práva jakýmkoli způsobem, který vede k přímé nebo nepřímé kompenzaci, finančnímu prospěchu nebo komerčnímu zisku jakéhokoli druhu pro vás nebo jakoukoli třetí stranu, ať už je realizován v současné době nebo bude poskytnut v budoucnu a bez ohledu na jeho povahu (ať už jde o peníze, převod majetku, věcné produkty nebo služby nebo jiný hodnotný předmět nebo službu);

            (b)        kopírovat jakýkoli Související obsah (kromě dočasných kopií uložených v krátkodobé paměti vašeho zařízení pro účely zobrazení nebo předvedení Souvisejícího obsahu na vašem zařízení), ukládat jakýkoli Související obsah do jakéhokoli zařízení nebo počítače, který vlastníte nebo kontrolujete, ani upravovat nebo vytvářet jakákoli odvozená díla jakéhokoli Souvisejícího obsahu, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno na základě udělení licence v části 3.2 s ohledem na Související obsah spojený s modifikovatelnými digitálními sbírkami;

            (c)        udělit jakoukoli sublicenci k jakýmkoli licenčním právům uvedeným v tomto dokumentu;

            (d)       odstranit, odebrat nebo zakrýt jakoukoli poznámku o ochranné známce, poznámku o autorských právech nebo jinou poznámku o duševním vlastnictví v jakémkoli Souvisejícím obsahu;

            (e)        uplatňovat jakákoli licenční práva zde uvedená k vytváření, schvalování, podpoře, propagaci nebo schvalování jakéhokoli obsahu, materiálu nebo projevu, který je hanlivý, obscénní, pornografický, neslušný, urážlivý, urážlivý, obtěžující, násilný, nenávistný, rasistický, diskriminační, pobuřující nebo jinak nevhodný nebo nevhodný, jak určí společnost Nike podle svého uvážení;

            (f)        zpětně analyzovat, dekompilovat nebo se pokoušet zjistit zdrojový kód jakéhokoli NFT nebo Souvisejícího obsahu s výjimkou případů, kdy vám to platné právní předpisy povolují bez ohledu na tento zákaz; nebo

            (g)        používat jakýkoli Související obsah způsobem, který zde není výslovně povolen, nebo vykonávat jakákoli licenční práva zde uvedená způsobem, který porušuje platné právní předpisy.

5.         Vlastnická práva.      Vlastníci práv si ponechávají veškerá práva, vlastnická práva a zájmy k Souvisejícímu obsahu a veškerá autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví k Souvisejícímu obsahu. S výjimkou licenčních práv výslovně udělených v oddílech 2 nebo 3 výše nemáte a nebudete mít žádné právo, vlastnické právo ani podíl na jakémkoli Souvisejícím obsahu. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, může Související obsah obsahovat obchodní názvy, značky, loga, ochranné známky, jména, podobizny, vyobrazení nebo jiné osobní charakteristiky osob nebo postav („Vložené duševní vlastnictví“). Vaše použití takového Vloženého duševního vlastnictví je omezeno na použití v souvislosti s výkonem vašich licenčních práv podle těchto podmínek a podléhá všem omezením uvedeným v těchto podmínkách a dalším omezením, o kterých vás společnost Nike může v budoucnu informovat. Žádné takové Vložené duševní vlastnictví nesmíte používat ve spojení s jakýmkoli podnikem, produktem nebo službou nebo způsobem, který by mohl naznačovat podporu jakéhokoli podniku, zprávy, produktu nebo služby nebo který by mohl způsobit záměnu nebo rozmazání, rozmazání nebo znehodnocení takového vloženého duševního vlastnictví. Veškeré použití takového Vloženého duševního vlastnictví, včetně jakéhokoli goodwillu vytvořeného takovým použitím, bude ve prospěch společnosti Nike a jejích přidružených společností. „Přidružená společnost“ společnosti Nike je jakýkoli subjekt, který ovládá, je ovládán nebo je pod společnou kontrolou společnosti Nike, ať už v současnosti nebo v budoucnosti, přičemž „ovládáním“ se rozumí vlastnictví 50 % nebo více akcií nebo jiných vlastnických podílů subjektu nebo možnost řídit řízení nebo politiku subjektu.

6.         Vlastnictví upraveného obsahu.      V případě jakéhokoli modifikovatelného Digitálního sběratelského předmětu vám náleží autorská práva k jakýmkoli nově vytvořeným autorským dílům, která jste vytvořili jako součást jakéhokoli modifikovaného obsahu, s výhradou vlastnictví vlastníka práv k základnímu Souvisejícímu obsahu a veškerých autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví k němu. Pokud Upravený obsah nadále obsahuje nebo zahrnuje jakýkoli Související obsah nebo je jinak odvozeným dílem jakéhokoli souvisejícího obsahu, nebudete upravený obsah používat jinak, než jak je výslovně povoleno v těchto Podmínkách. Kromě vašich autorských práv, jak je popsáno v předchozí větě, nebudete mít a nebudete uplatňovat ani usilovat o registraci nebo získání žádné ochranné známky nebo jiného duševního či vlastnického práva k jakémukoli Souvisejícímu obsahu nebo Upravenému obsahu.

7.         Závazek. Berete na vědomí, že společnost Nike, vlastníci práv třetích stran a jejich příslušné přidružené společnosti budou nadále upravovat a rozvíjet jakýkoli Související obsah a mohou vytvářet autorská díla podobná nebo totožná s vámi vytvořenými Upravenými díly. Jménem svým a svých dědiců, nástupců a postupníků se neodvolatelně a trvale zavazujete a souhlasíte s tím, že nebudete podávat ani uplatňovat u žádného soudu nebo jiného státního soudu či orgánu žádné nároky, protinároky, požadavky, žaloby, soudní spory nebo jiná řízení, která by se týkala přímého nebo nepřímého porušení nebo zneužití jakéhokoli autorského práva nebo jiného práva duševního vlastnictví, které můžete mít k jakémukoli upravenému dílu, vůči (a) kterékoli společnosti Nike, kterémukoli třetímu vlastníkovi práv, kterémukoli přidruženému podniku společnosti Nike nebo kterémukoli třetímu vlastníkovi práv nebo kterémukoli z jejich akcionářů, ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, dodavatelů, zástupců, agentů, nabyvatelů licencí, distributorů, prodejců nebo obchodních partnerů, (b) jakýmkoli zákazníkům kteréhokoli z výše uvedených subjektů nebo (c) jakémukoli nástupci nebo postupníkovi kteréhokoli z výše uvedených subjektů.

8.         Určité další podmínky.

            8.1       Padělatelné Digitální sběratelské předměty. Pokud je v popisu příslušného Digitálního sběratelského předmětu na Platformě výslovně uvedeno, že daný Digitální sběratelský předmět je „padělatelný“ (jakýkoli takový Digitální sběratelský předmět jednotlivě jako „Padělatelný digitální sběratelský předmět“), pak může být Držiteli NFT k digitálnímu sběratelskému předmětu zpřístupněn fyzický předmět, a to v době stanovené výhradně podle uvážení společnosti Nike a za předpokladu, že Držitel souhlasí s aktuálně platnými Podmínkami pro případy padělání společnosti Nike a splňuje veškeré požadavky na způsobilost a podmínky stanovené v Podmínkách pro případy padělání, jakož i veškeré další podmínky pro uplatnění nároku nebo získání fyzického předmětu, které mu Nike čas od času sdělí.

            8.2       Zákazy frakcionalizace.        Nebudete (a) vytvářet, prodávat nebo se pokoušet vytvářet či prodávat frakcionované podíly na NFT nebo Digitálním sběratelském předmětu, (b) oddělovat, odpojovat nebo rozpojovat Související obsah od NFT, s nímž je spojen, a vytvářet tak Digitální sběratelský předmět, nebo (c) používat Související obsah nebo Upravený obsah k vytváření, prodeji nebo pokusu o vytvoření či prodej jakéhokoli nového kryptografického tokenu.

            8.3       Výměna NFT. Pokud v souvislosti s používáním nebo správou jakéhokoli Digitálního sběratelského předmětu, ověřováním licenčních nebo jiných práv k jakémukoli Souvisejícímu obsahu nebo jakémukoli Dalšímu benefitu nebo za jiným účelem společnost Nike požádá, abyste převedli NFT spojený s Digitálním sběratelským předmětem na společnost Nike nebo třetí stranu určenou společností Nike výměnou za náhradní NFT, a vy takový převod provedete, pak bude takový náhradní NFT následně považován za NFT spojený s Digitálním sběratelským předmětem a bude s ním nakládáno jako s NFT pro všechny účely podle těchto Podmínek. Pokud je jako náhrada vydáno více NFT, pak se každý takový NFT považuje za NFT spojený s Digitálním sběratelským předmětem podle těchto Podmínek pro konkrétní účel, pro který byl každý takový NFT vydán.

9.         Převody. Pokud vám to nezakazují jiné podmínky vztahující se na konkrétní NFT nebo Digitální sběratelský předmět, můžete NFT převést na třetí stranu za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

(a)        takový převod se provádí prostřednictvím trhu nebo jiné platformy, která kryptograficky ověřuje, zda jste skutečným vlastníkem příslušného NFT;

(b)        takový převod musí být v souladu s (i) veškerými platnými podmínkami trhu nebo jiné platformy, na které se takový prodej nebo jiný převod uskutečňuje, a (ii) veškerými platnými zákony, předpisy, regulačními pokyny a pravidly; a

(c)        před takovým prodejem nebo jiným převodem musíte (i) písemně upozornit budoucího nabyvatele, že výkon licenčních práv, která jsou součástí Digitálního sběratelského předmětu, je podmíněn souhlasem takového nabyvatele s těmito Podmínkami, a (ii) zajistit, aby měl takový nabyvatel možnost seznámit se s těmito podmínkami.

Po takovém převodu vaše právo zobrazovat a předvádět Související obsah a veškerá další licenční práva podle těchto Podmínek (včetně, pro vyloučení pochybností, případné Licence na komerční použití) okamžitě zaniknou (bez nutnosti výpovědi).

10.       Poplatek za převod. Při převodu jakéhokoli NFT zaplatíte (nebo necháte zaplatit) společnosti Nike za převod licenčních práv uvedených v těchto Podmínkách, průběžné hostování souvisejícího obsahu a další služby související s převodem NFT a správou souvisejícího Digitálního sběratelského předmětu poplatek ve výši vypočtené vynásobením celkové částky zaplacené nabyvatelem za NFT (bez jakýchkoli srážek) procentem platným pro NFT uvedeným pro daný NFT („Poplatek za převod“). Pokud platforma nebo služba použitá ke zprostředkování převodu zachytí a zaplatí celou částku Poplatku za převod přímo společnosti Nike, nebudete mít povinnost platit žádné další částky. Uhradíte veškeré transakční poplatky, poplatky za převod platby a daně (jiné než daně z čistého příjmu společnosti Nike) spojené s převodem a žádné takové částky nebudete odečítat od částky zaplacené společnosti Nike jako Poplatek za převod. Všechny dlužné částky podle této Smlouvy budou vyplaceny v amerických dolarech nebo v měně či kryptoměně aktuálně přijatelné pro společnost Nike a budou vyplaceny způsobem určeným společností Nike.

11.       Digitální sběratelský předmět není cenný papír. DIGITÁLNÍ SBĚRATELSKÝ PŘEDMĚT JE URČEN POUZE PRO POTĚŠENÍ, POUŽITÍ A SPOTŘEBU SPOTŘEBITELE. NEJEDNÁ SE O „CENNÝ PAPÍR“ VE SMYSLU ZÁKONA O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, v PLATNÉM ZNĚNÍ, ZÁKONA O BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ Z ROKU 1934, v PLATNÉM ZNĚNÍ, ZÁKONA O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH Z ROKU 1940, v PLATNÉM ZNĚNÍ, ANI VE SMYSLU ZÁKONŮ O CENNÝCH PAPÍRECH JAKÉHOKOLI STÁTU USA.

12.       Dodržování marketingových pokynů. Budete dodržovat veškeré zásady vydávání nebo marketingu NFT, které může společnost Nike zveřejnit a které jsou čas od času aktualizovány.

13.       Další výhody. Společnost Nike nebo třetí strany mohou čas od času podle svého uvážení zpřístupnit držiteli příslušného NFT další obsah, produkty, služby nebo jiné výhody (všechny výše uvedené výhody se označují jako „Další výhody“). Žádná ze společností Nike ani žádná třetí strana nemá povinnost vás informovat nebo vám poskytnout jakoukoli Další výhodu, a proto byste při pořízení NFT neměli očekávat žádnou Další výhodu. Vaší povinností je informovat se o dostupnosti jakékoli Další výhody a podniknout nezbytné kroky k podání žádosti o Další výhody nebo k jeho získání. Podmínky vztahující se k jakékoli Další výhodě jsou uvedeny v informacích nebo materiálech poskytnutých spolu s Další výhodou. S výjimkou rozsahu uvedeného v takových informacích nebo materiálech, které nahrazují a mají přednost před jakýmikoliv protichůdnými nebo neslučitelnými ustanoveními těchto Podmínek, budou veškerá digitální autorská díla zpřístupněná společností Nike jako Další výhoda licencována za stejných podmínek stanovených v těchto Podmínkách pro Související obsah a bude s nimi jinak zacházeno jako se Souvisejícím obsahem. Jakýkoli fyzický předmět poskytovaný jako Další výhoda není součástí Souvisejícího obsahu, a pokud není v samostatných podmínkách vztahujících se na Další výhodu stanoveno jinak, nemáte k takovému fyzickému předmětu žádná licenční práva vyplývající z práv duševního vlastnictví. Pokud není na základě závazné dohody mezi vámi a poskytovatelem Další výhody dohodnuto jinak, může být jakákoli Další výhoda kdykoli pozastavena nebo ukončena, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, mimo jiné i na základě vašeho převodu příslušného NFT nebo ukončení licenčních práv podle části 19 těchto podmínek.

14.       Infrastruktura a služby třetích stran. Společnost Nike nenese žádnou odpovědnost, a vy se tímto vzdáváte veškerých nároků vyplývajících z nebo v souvislosti s (a) jakoukoli blockchainovou nebo související technologií, (b) jakoukoli digitální peněženkou, technologií digitální peněženky, podobnou technologií nebo související službou, (c) převodem nebo ztrátou jakéhokoli NFT nebo nemožností prokázat vlastnictví nebo kontrolu nad jakýmkoli NFT, (d) jakýmkoli tržištěm nebo jinou platformou pro nákup, prodej nebo převod jakéhokoli NFT jinou než Platforma, (e) jakoukoli povolenou platformu nebo jakoukoli platformu či službu poskytovanou jakoukoli třetí stranou nebo jakoukoli související technologii, (f) jakýkoli upravený obsah nebo dodatečnou výhodu poskytovanou jakoukoli třetí stranou nebo jakékoli podmínky vztahující se na takový upravený obsah nebo dodatečnou výhodu, (g) jakýkoli počítač, server, síťové zařízení nebo jiný hardware nebo jakéhokoli poskytovatele internetových služeb nebo jiné telekomunikační služby nebo hardware, nebo (h) jakoukoli jinou službu, zařízení, technologii nebo síťovou infrastrukturu nebo infrastrukturu pro přenos dat, které nejsou vlastněny a kontrolovány společností Nike.

15.       Odškodnění. Společnost Nike a její Přidružené společnosti odškodníte, ochráníte a na žádost společnosti Nike budete bránit před veškerými nároky, požadavky, závazky, škodami, sankcemi, pokutami, daněmi, náklady a výdaji (mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a soudních výloh), které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s (a) jakýmkoli porušením těchto Podmínek nebo neoprávněným použitím jakéhokoli Souvisejícího obsahu, (b) vaším vlastnictvím nebo převodem jakéhokoli NFT nebo (c) výkonem jakýchkoli licenčních práv podle těchto Podmínek.

16.       Odmítnutí záruk. Společnost Nike, vlastníci práv třetích stran a jejich příslušné přidružené společnosti zpřístupňují Digitální sběratelské předměty, NFT a související obsah, jakož i jakékoli další výhody, které může kterákoli z nich NEBO TŘETÍ STRANA poskytnout, „TAK, JAK JSOU“, „KDE JSOU“, a výslovně se zříkají jakýchkoli prohlášení nebo záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně, mimo jiné, jakýchkoli záruk vlastnictví, neporušování práv, prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel a jakýchkoli záruk vyplývajících z průběhu plnění, obchodování nebo obchodních zvyklostí.

17.       Zřeknutí se odpovědnosti za škody. Společnost Nike, žádný vlastník práv třetí strany ani jejich Přidružené společnosti v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, následné nebo jiné nepřímé škody jakéhokoli druhu, ani za jakékoli zvláštní, sankčně nahrazované nebo podobné škody.

18.       Omezení odpovědnosti. Maximální souhrnná odpovědnost společnosti Nike, jakéhokoli vlastníka práv třetí strany a jejich příslušných přidružených společností za všechny škody a příčiny žaloby, ať už smluvní, deliktní (včetně nedbalosti) nebo jiné, činí 100 USD.

19.       Ukončení licenčních práv. Kromě jakýchkoli jiných práv a opravných prostředků, na které může mít společnost Nike nárok na základě smlouvy, zákona nebo spravedlnosti, pokud porušíte některou ze svých povinností podle těchto Podmínek, vaše právo zobrazovat a provádět Související obsah a veškerá další licenční práva, která můžete mít podle těchto Podmínek, okamžitě zaniknou bez požadavku na výpověď.

Kromě toho, pouze s ohledem na Digitální sběratelský předmět známý jako „ID .SWOOSH“, který by vám byl případně vydán v době, kdy jste se zaregistrovali pro přístup ke službám zpřístupněným prostřednictvím webových stránek .SWOOSH provozovaných společností Nike na adrese [http://www.swoosh.nike], veškerá licenční práva k souvisejícímu obsahu pro .SWOOSH ID automaticky zaniknou, pokud NFT pro .SWOOSH ID, který vám byl vydán, není uložen v aktuální podporované digitální peněžence, která je propojena s vaším účtem Nike (nastaveným a přístupným na Nike.com). Licenční práva k Souvisejícímu obsahu pro ID .SWOOSH lze obnovit, pokud je NFT pro ID .SWOOSH, které vám bylo vydáno, uloženo v aktuální podporované digitální peněžence, která je propojena s vaším účtem Nike.

Po ukončení vašich licenčních práv okamžitě ukončíte veškeré používání jakéhokoli Souvisejícího obsahu. Společnost Nike může zakázat přístup k Souvisejícímu obsahu, nahradit Související obsah černou obrazovkou nebo podobným náhradním obsahem, zakázat funkci digitální peněženky nebo podobnou funkci pro dotčený Související obsah, zakázat jakékoli Povolené platformě poskytovat funkce platformy, zakázat jakékoli jiné Platformě nebo Službě načítat nebo zobrazovat jakýkoli Související obsah v souvislosti se službami, které poskytují, a podniknout další kroky, aby zabránila neoprávněnému používání Souvisejícího obsahu. Společnost Nike vůči vám nebude mít žádné závazky ani odpovědnost za takové akce a vy nebudete do takových akcí zasahovat ani se jim snažit zabránit.

20.       Další podmínky. Tyto podmínky doplňují veškeré další podmínky uvedené v informacích nebo materiálech poskytovaných s jakýmkoli Souvisejícím obsahem nebo Další výhodou („Dodatečné podmínky“). V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi těmito podmínkami a jakýmikoli Dalšími podmínkami budou mít přednost Další podmínky. Tyto Podmínky a jakékoli Další podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Nike nebo jiným vlastníkem práv ohledně předmětu těchto Podmínek a nahrazují veškeré předchozí nebo současné písemné nebo ústní dohody nebo ujednání mezi vámi a společností Nike týkající se NFT, Souvisejícího obsahu nebo Digitálního sběratelského předmětu.

21.       Rozhodné právo a jurisdikce. Tyto podmínky budou vykládány v souladu se zákony státu New York, které se vztahují na smlouvy uzavřené a plněné výhradně v tomto státě, a to bez ohledu na kolizní normy, které jsou s nimi v rozporu. Veškeré spory týkající se těchto podmínek budou řešeny výhradně u státních nebo federálních soudů nacházejících se ve čtvrtích Brooklyn (okres Kings) nebo Manhattan (okres New York) ve státě New York a vy tímto souhlasíte s výlučnou jurisdikcí těchto státních a federálních soudů a vzdáváte se jakékoli obhajoby týkající se nepříslušnosti soudu. KAŽDÁ STRANA SE TÍMTO VÝSLOVNĚ VZDÁVÁ JAKÉHOKOLI PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU v JAKÉKOLI ŽALOBĚ NEBO ŘÍZENÍ ZAHÁJENÉM KTEROUKOLI STRANOU NEBO PROTI KTERÉKOLI STRANĚ v SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI.

22.       Ostatní ustanovení. Tyto Podmínky nezakládají a nesmí být vykládány tak, že zakládají partnerství, společný podnik nebo zastoupení mezi vámi a společností Nike. Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek shledáno nezákonným, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, bude toto ustanovení uplatněno v maximálním rozsahu povoleném zákonem a jinak bude považováno za oddělitelné od těchto Podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Pokud společnost Nike nebude trvat na striktním plnění jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek nebo nebude uplatňovat jakákoli práva nebo opravné prostředky podle těchto Podmínek, nebude to vykládáno jako vzdání se práva nebo vzdání se práva společnosti Nike uplatňovat nebo se dovolávat jakýchkoli takových ustanovení, práv nebo opravných prostředků v daném nebo jakémkoli jiném případě; naopak, tato ustanovení budou a zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Tyto Podmínky (včetně jakýchkoli práv a povinností z nich vyplývajících) nesmíte postoupit, převést ani jinak zcizit a jakékoli údajné postoupení, převod nebo jiné zcizení bude neplatné.

Agreement Type: 
Locales: 

User login