You are here

da-DK Digital Collectible Terms

Primary tabs

Vilkår for digitale samlerobjekter

 

Opdateret: November 2022

Disse vilkår for digitale samlerobjekter (“vilkår”) angiver de vilkår og betingelser, der gælder for digitale samlerobjekter (som defineret nedenfor), der gøres tilgængelige af Nike, Inc. (“Nike”) på enhver måde, uanset om gennem ét eller flere websteder, mobilapplikationer eller andre platforme (“platform”), der drives af eller på vegne af Nike eller via “airdrop” eller anden leveringsmekanisme.  Ved at erhverve, acceptere, bruge eller overdrage et ikke-fungibelt blockchain-baseret digitalt token (“NFT”), der gøres tilgængeligt af Nike, eller ved at bruge et relateret digitalt samlerobjekt eller relateret indhold (som defineret nedenfor) til ethvert formål, accepterer du at være bundet af disse vilkår.

1.         Digitale samlerobjekter.  Hver NFT, der gøres tilgængelig af Nike, er forbundet med visse digitale forfatterværker eller andet indhold, uanset om det er ophavsretligt beskyttet eller kan beskyttes ophavsretligt, og uanset i hvilket format enhver af ovenstående gøres tilgængelig (“relateret indhold”).  Relateret indhold er separat fra den tilknyttede NFT og sælges ikke eller på anden måde overføres til dig, men licenseres i stedet til dig som angivet i disse vilkår.  Et “digitalt samlerobjekt” består af den relevante NFT og de licensrettigheder, der tildeles i medfør af disse vilkår med hensyn til det relaterede indhold.  Alle licenser i henhold til disse vilkår tildeles den person, der har direkte kontrol over den NFT, der er forbundet med det relevante digitale samlerobjekt (“indehaveren”), og tildeles derfor kun til dig, så længe du er indehaveren af den pågældende NFT.

2.         Generel licens. Med forbehold for din overholdelse af disse vilkår, tildeler Nike dig en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, verdensomspændende licens under enhver ophavsret ejet af Nike i et relateret indhold til at vise og udføre det relaterede indhold til ikke-kommerciel, personlig brug.

3.         Licenser, der kun gælder for specifikke digitale samlerobjekter.

            3.1       Indehavere af tredjepartsrettigheder. Hvis beskrivelsen af det relevante digitale samlerobjekt, der er indlejret i metadataene for den relevante NFT (“indlejret beskrivelse”) udtrykkeligt angiver, at hele eller en del af det relaterede indhold for det pågældende digitale samlerobjekt ejes og licenseres direkte til dig af en anden person eller enhed end Nike (en “indehaver af tredjepartsrettigheder”), så vil en sådan indehaver af tredjepartsrettigheder, ikke Nike, tildele dig en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, verdensomspændende licens under en ophavsret ejet af indehaveren af tredjepartsrettigheder i et relateret indhold til at vise og udføre det relaterede indhold til ikke-kommerciel, personlig brug.  Nike eller enhver gældende indehaver af tredjepartsrettigheder kan omtales heri som en “rettighedsindehaver”.

            3.2       Modificerbare digitale samlerobjekter.  Hvis den indlejrede beskrivelse udtrykkeligt angiver, at det relaterede indhold for det digitale samlerobjekt kan modificeres (ethvert sådant digitalt samlerobjekt benævnes et “modificerbart digitalt samlerobjekt”), så vil rettighedsindehaveren, ud over alle andre licensrettigheder herunder, tildele dig en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, verdensomspændende licens under en ophavsret ejet af rettighedsindehaveren i det relaterede indhold til at kopiere og modificere det relaterede indhold forbundet med det modificerbare digitale samlerobjekt (som modificeret, “modificeret indhold”) og til at vise og udføre det modificerede indhold til ikke-kommerciel, personlig brug.  For at undgå tvivl, undtagen som udtrykkeligt angivet i dette afsnit 3.2 udelukkende med hensyn til relateret indhold forbundet med et modificerbart digitalt samlerobjekt, tildeles der ingen rettighed til at kopiere eller modificere et digitalt samlerobjekt i medfør af disse vilkår.

            3.3       Berettigelse til kommerciel brugslicens.  Hvis den indlejrede beskrivelse udtrykkeligt angiver, at der kan opnås kommercielle brugsrettigheder for det pågældende digitale samlerobjekt, er du berettiget til at opnå en licens til at bruge det relaterede indhold, der er forbundet med det pågældende digitale samlerobjekt til begrænset kommerciel brug i medfør af de på daværende tidspunkt aktuelle vilkår, der gøres tilgængelige af Nike (“kommerciel brugslicens”).  For at opnå den kommercielle brugslicens skal du oprette en konto hos Nike gennem platformen og acceptere de relevante vilkår og betingelser for kontoen og den kommercielle brugslicens.  For at undgå tvivl tildeles der ikke kommerciel brugslicens i medfør af disse vilkår.

            3.4       Platformsberettigede digitale samlerobjekter.  Hvis den indlejrede beskrivelse udtrykkeligt angiver, at det pågældende digitale samlerobjekt har anden, specificeret brug på platformen eller en eller flere specificerede eller uspecificerede tredjepartsplatforme eller -tjenester (ethvert sådant digitalt samlerobjekt benævnt et “platformsberettiget digitalt samlerobjekt”) så, under forudsætning af, at funktionaliteten aktiveres og fungerer korrekt på den relevante platform eller tjeneste (hver især benævnt en “aktiveret platform”) og din vellykkede gennemførelse af registrerings- eller bekræftelseskrav på den aktiverede platform, kan det platformsberettigede digitale samlerobjekt bruges til specifikke formål, eller til at aktivere specifikke funktioner, på den aktiverede platform (“platformsfunktioner”).  Hvis f.eks. et platformsberettiget digitalt samlerobjekt beskrives som “wearable”, kan platformsfunktionen give dig mulighed for at ændre eller supplere udseendet af en avatar eller karakter på en aktiveret platform.  I det omfang det er nødvendigt for at aktivere den relevante platformsfunktion, har rettighedsindehaveren for det relevante relaterede indhold tildelt operatøren af den aktiverede platform retten til at bruge det relaterede indhold og skabe afledte værker af det relaterede indhold for at gøre platformsfunktionerne tilgængelige for indehaveren af den relevante NFT.  Ud over eventuelle andre licensrettigheder herunder tildeler rettighedsindehaveren dig en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, verdensomspændende licens under en ophavsret ejet af rettighedsindehaveren i det relaterede indhold til at gøre det relaterede indhold (eller gældende del deraf) tilgængelig for en aktiveret platform og til at bruge det relaterede indhold (eller gældende del deraf) på en aktiveret platform til personlig, ikke-kommerciel brug på den måde, der er godkendt af rettighedsindehaveren.  Den brug, der er beskrevet i den indlejrede beskrivelse, kan være en kort beskrivelse, og den terminologi, der anvendes til at beskrive brugen, kan have en unik betydning, som gælder for virtuelle onlinemiljøer, der adskiller sig fra den ellers almindelige betydning.  Hverken Nike eller eventuel rettighedsindehaver har noget ansvar eller erstatningsansvar for funktionsdygtigheden eller driften af en aktiveret platform.  Uden at begrænse noget andet i disse vilkår (herunder ansvarsfraskrivelsen i afsnit 16, nedenfor), fraskriver Nike og rettighedsindehaverne sig hermed udtrykkeligt enhver og alle erklæringer eller garantier relateret til brug eller manglende evne til at bruge et platformsberettiget digitalt samlerobjekt til ethvert formål, eller relateret til en aktiveret platform, herunder nogen garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, eller at en aktiveret platform vil fungere, være fri for fejl eller mangler, eller opfylde dine forventninger.  Platformsfunktionerne er kun tilgængelige for indehavere og kan bringes til ophør i tilfælde af overdragelse af dig af den gældende NFT eller anden ophævelse af dine licensrettigheder herunder.

4.         Ingen andre licenser.  Afsnit 2 og, hvis relevant, afsnit 3 angiver alle dine licensrettigheder herunder med hensyn til et relateret indhold.  Der er ingen andre licensrettigheder, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til et relateret indhold, modificeret indhold eller eventuelle afledte værker deraf, og ingen licensrettigheder tildeles under et patent, varemærke, forretningshemmelighed eller anden intellektuel ejendom eller ejendomsret andet end en ophavsret, der ejes eller kontrolleres af den gældende rettighedsindehaver.  Dette gælder også, hvis udøvelsen af eventuelle licensrettigheder, der tildeles heri, ville blive forhindret, forstyrret eller svækket uden en sådan licens.  Uden at begrænse det foregående tildeler de licenser, der tildeles heri, dig ikke ret til, og du vil ikke, og du vil ikke autorisere, tillade eller hjælpe nogen tredjepart med, at:

            (a)        udøve nogen af de licensrettigheder, der tildeles heri på nogen måde, der resulterer i direkte eller indirekte, kompensation, økonomisk fordel eller kommerciel gevinst af nogen art for dig eller en tredjepart, uanset om realiseret på nuværende tidspunkt eller i fremtiden og uanset arten deraf (uanset om det er monetært, overdragelse af aktiver, naturalier eller andre varer eller tjenester af værdi)

            (b)        kopiere et relateret indhold (bortset fra midlertidige kopier, der er lagret i korttidshukommelse på din enhed med henblik på at vise eller udføre det relaterede indhold på din enhed), opbevare et relateret indhold på en enhed eller computer, der ejes eller kontrolleres af dig, eller modificere eller skabe afledte værker af et relateret indhold, undtagen udelukkende som udtrykkeligt tilladt i henhold til licenstildelingen i afsnit 3.2 med hensyn til relateret indhold, der er forbundet med modificerbare digitale samlerobjekter

            (c)        tildele en underlicens af nogen licensrettigheder heri

            (d)       slette, fjerne eller skjule en varemærkemeddelelse, meddelelse om ophavsret eller anden meddelelse om intellektuel ejendom i et relateret indhold

            (e)        udøve nogen licensrettigheder heri til at oprette, godkende, støtte, fremme eller tolerere et indhold, materiale eller tale, der er ærekrænkende, sjofelt, pornografisk, uanstændigt, krænkende, stødende, chikanerende, voldeligt, hadefuldt, racistisk, diskriminerende, inflammatorisk eller på anden måde uacceptabelt eller upassende som bestemt af Nike efter eget skøn

            (f)        foretage reverse engineering af, dekompilere eller forsøge at opdage kildekoden til en NFT eller relateret indhold, undtagen i det omfang gældende lovgivning giver dig tilladelse til det uanset dette forbud

            (g)        bruge et relateret indhold på enhver måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt heri, eller udøve nogen licensrettigheder heri på nogen måde, der overtræder gældende lov.

5.         Ejendomsrettigheder.           Rettighedsindehaverne bevarer alle rettigheder, adkomst til og interesse i det relaterede indhold og alle ophavsrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder i et relateret indhold.  Med undtagelse af licensrettighederne, der udtrykkeligt tildeles i afsnit 2 eller 3 ovenfor, har du ingen og vil ikke have nogen rettigheder, adkomst til eller interesse i et relateret indhold.  Uden at begrænse det foregående kan det relaterede indhold omfatte handelsnavne, brands, logoer, varemærker, navne, ligheder, billeder eller andre personlige karakteristika tilhørende personer eller karakterer (“indlejret IE”). Din brug af en sådan indlejret IE er begrænset til brug i forbindelse med udøvelsen af dine licensrettigheder i henhold til disse vilkår og er underlagt alle de begrænsninger, der er angivet heri, og eventuelle andre begrænsninger, som Nike måtte informere dig om i fremtiden.  Du må ikke bruge en sådan indlejret IE i forbindelse med en forretning, et produkt eller en tjeneste eller på nogen måde, der kan antyde godkendelse af en virksomhed, meddelelse, produkt eller tjeneste, eller som sandsynligvis vil forårsage forvirring eller udvande, sløre eller skæmme en sådan indlejret IE. Al brug af en sådan indlejret IE, herunder en goodwill genereret ved en sådan brug, er til fordel for Nike og dets tilknyttede selskaber. Et “tilknyttet selskab” til Nike er enhver enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med Nike, uanset om det er nu eller fremover, og hvor “kontrol” betyder ejerskab af 50 % eller mere af aktierne eller anden ejerskabsinteresse i en enhed eller evnen til at styre en enheds ledelse eller politikker.

6.         Ejerskab af modificeret indhold.     For ethvert modificerbart digitalt samlerobjekt vil du eje ophavsretten til eventuelle nyligt skabte forfatterværker, der skabes af dig som en del af et modificeret indhold, med forbehold for rettighedsindehaverens ejerskab af det underliggende relaterede indhold og en ophavsret eller anden intellektuel ejendomsrettighed deri.  I det omfang, at det modificerede indhold fortsætter med at indarbejde eller omfatte relateret indhold eller på anden måde er et afledt værk af et relateret indhold, må du ikke bruge det modificerede indhold andet end som udtrykkeligt autoriseret i disse vilkår.  Bortset fra din ophavsret som beskrevet i den foregående sætning, har du ikke, og du skal ikke hævde eller forsøge at registrere eller opnå, et varemærke eller anden intellektuel eller ejendomsrettighed i et relateret indhold eller modificeret indhold. 

7.         Pagt.  Du er indforstået med, at Nike, indehavere af tredjepartsrettigheder og deres respektive tilknyttede selskaber vil fortsætte med yderligere at modificere og udvikle ethvert relateret indhold og kan skabe forfatterværker, der ligner eller er identiske med modificerede værker skabt af dig.  På vegne af dig selv og dine arvinger, efterfølgere og rettighedserhververe, lover du uigenkaldeligt og tidsubegrænset, og indvilliger i ikke at indgive eller hævde foran en domstol eller anden offentlig instans eller myndighed, et krav, modkrav, forlangende, søgsmål, retssag eller anden procedure, der påstår eller hævder direkte eller indirekte krænkelse eller uretmæssig tilegnelse af en ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret, som du måtte have i et modificeret værk mod (a) Nike, en indehaver af tredjepartsrettigheder, ethvert af Nikes tilknyttede selskaber eller en indehaver af tredjepartsrettigheder eller deres respektive aktionærer, direktører, ledere, medarbejdere, kontrahenter, repræsentanter, agenter, licenstagere, distributører, forhandlere, eller forretningspartnere, (b) eventuelle kunder hos enhver af de foregående, eller (c) eventuel efterfølger eller erhverver af enhver af de foregående.

8.         Visse andre vilkår.

            8.1       Fysiske digitale samlerobjekter. Hvis beskrivelsen af det relevante digitale samlerobjekt på platformen udtrykkeligt angiver, at der kan skabes en “fysisk kopi” af det pågældende digitale samlerobjekt (ethvert sådant digitalt samlerobjekt benævnes et “fysisk digitalt samlerobjekt”), så kan en fysisk genstand gøres tilgængelig for indehaveren af NFT'en for det digitale samlerobjekt på et tidspunkt, der bestemmes efter Nikes eget skøn, og som er underlagt indehaverens accept af Nikes på daværende tidspunkt gældende vilkår for fysiske kopier, og opfyldelse af eventuelle berettigelseskrav og -betingelser, der er fastsat i vilkårene for fysiske kopier, samt eventuelle andre betingelser for at gøre krav på eller opnå den fysiske genstand som kommunikeret af Nike fra tid til anden. 

            8.2       Forbud mod fraktionalisering.        Du skal ikke (a) oprette, sælge eller forsøge at oprette eller sælge, fraktionerede interesser i NFT’en eller det digitale samlerobjekt, (b) adskille, fjerne link til eller adskille det relaterede indhold fra NFT’en, som det er tilknyttet for at skabe det digitale samlerobjekt, eller (c) bruge et relateret indhold eller modificeret indhold til at oprette, sælge eller forsøge at oprette eller sælge et nyt kryptografisk token.

            8.3       Udveksling af NFT'er. Hvis, i forbindelse med brug eller administration af et digitalt samlerobjekt, bekræftelsen af licens eller andre rettigheder med hensyn til et relateret indhold eller en yderligere fordel, eller andet formål, som Nike anmoder om, at du overdrager NFT'en forbundet med et digitalt samlerobjekt til Nike eller en tredjepart udpeget af Nike til gengæld for en erstatnings-NFT, og du foretager en sådan overdragelse, vil en sådan erstatnings-NFT derefter blive anset for at være og behandlet som den NFT, der er forbundet med det digitale samlerobjekt til alle formål i henhold til disse vilkår.  Hvis der udstedes flere NFT'er som erstatninger, vil enhver sådan NFT blive behandlet som den NFT, der er forbundet med det digitale samlerobjekt i henhold til disse vilkår til det specifikke formål, hvortil enhver sådan NFT er blevet udstedt.

9.         Overdragelser.  I det omfang du ikke er forhindret i at gøre det af nogen andre vilkår eller betingelser, der gælder for en bestemt NFT eller digitalt samlerobjekt, kan du overdrage NFT'en til en tredjepart, forudsat at følgende betingelser opfyldes:

(a)        en sådan overdragelse udføres via en markedsplads eller anden platform, der kryptografisk bekræfter, at du er den faktiske ejer af den relevante NFT

(b)        en sådan overdragelse skal overholde (i) alle gældende vilkår for markedspladsen eller anden platform, hvorpå et sådant salg eller anden overdragelse finder sted, og (ii) alle gældende love, forordninger, forskriftsmæssig vejledning og regler

(c)        forud for et sådant salg eller anden overdragelse, skal du (i) give skriftlig meddelelse til den potentielle erhverver om, at en sådan erhververs udøvelse af licensrettighederne, der er inkluderet som en del af det digitale samlerobjekt, er betinget af, at en sådan erhverver accepterer at være bundet af disse vilkår, og (ii) sikre, at en sådan erhverver får mulighed for at gennemgå disse vilkår.

Efter en sådan overdragelse vil din ret til at vise og udføre det relaterede indhold og alle andre licensrettigheder i henhold til disse vilkår (herunder for at undgå tvivl, hvis relevant, en kommerciel brugslicens) omgående ophøre (uden krav om varsel).

10        Overdragelsesgebyr.  Ved overdragelse af en NFT, som modydelse for overdragelsen af licensrettighederne, der er angivet i disse vilkår, den løbende hosting af et relateret indhold og eventuelle andre tjenester relateret til overdragelsen af NFT’en og administrationen af det tilknyttede digitale samlerobjekt, skal du betale Nike (eller foranledige betaling af) et gebyr på et beløb, der beregnes ved at gange det samlede beløb, der er betalt af erhververen af NFT’en (uden nogen form for fradrag), med den procentdel, der gælder for NFT’en, der er angivet for den pågældende NFT (“overdragelsesgebyret").  Hvis platformen eller tjenesten, der bruges til at formidle overdragelsen, modtager og betaler det fulde beløb for overdragelsesgebyret direkte til Nike, er du ikke forpligtet til at betale nogen yderligere beløb.  Du skal betale alle transaktionsgebyrer, pengeoverførselsgebyrer samt skatter og afgifter (ud over skatter og afgifter på Nikes nettoindtægt) i forbindelse med overdragelsen, og skal ikke fratrække sådanne beløb fra det beløb, der betales til Nike som overdragelsesgebyret.  Alle skyldige beløb i henhold til nærværende aftale skal betales i amerikanske dollars eller i en valuta eller kryptovaluta, der er acceptabel for Nike på nuværende tidspunkt, og skal betales på den måde, der angives af Nike.

11        Digitalt samlerobjekt er ikke et værdipapir.  DET DIGITALE SAMLEROBJEKT ER KUN BEREGNET TIL GLÆDE FOR OG BRUG AF FORBRUGERE. DET ER IKKE ET “VÆRDIPAPIR,” SOM DEFINERET I SECURITIES ACT AF 1933, SOM ÆNDRET, SECURITIES EXCHANGE ACT AF 1934, SOM ÆNDRET, INVESTMENT COMPANY ACT AF 1940, SOM ÆNDRET, ELLER I HENHOLD TIL VÆRDIPAPIRLOVENE I ENHVER AMERIKANSK STAT.

12        Overholdelse af retningslinjer for markedsføring.  Du skal overholde enhver NFT-udstedelses- eller markedsføringspolitik, som Nike måtte offentliggøre, som opdateret fra tid til anden.

13        Yderligere fordele.  Nike eller tredjeparter kan fra tid til anden efter eget skøn stille yderligere indhold, produkter, tjenester eller andre fordele til rådighed for indehaveren af den relevante NFT (enhver af de foregående benævnes en “yderligere fordel”).  Hverken Nike eller eventuel tredjepart har nogen forpligtelse til at informere dig om eller give dig en yderligere fordel, og du bør derfor ikke forvente en yderligere fordel, når du erhverver en NFT.  Det er dit ansvar at holde dig selv orienteret om tilgængeligheden af yderligere fordele og at træffe de nødvendige foranstaltninger til at ansøge om eller indsamle yderligere fordele.  De vilkår og betingelser, der gælder for yderligere fordele, vil blive angivet i de oplysninger eller materialer, der følger med den yderligere fordel.  Undtagen i det omfang, der er fremsat i sådanne oplysninger eller materialer, som tilsidesætter og regulerer eventuelle modstridende eller uregelmæssige bestemmelser i disse vilkår, vil ethvert digitalt forfatterværk, der gøres tilgængeligt af Nike som en yderligere fordel, blive licenseret på de samme vilkår, som er fremsat heri for, og vil ellers blive behandlet som, relateret indhold.  Enhver fysisk genstand, der leveres som en yderligere fordel, er ikke en del af det relaterede indhold, og medmindre andet er angivet i nogen separate vilkår og betingelser, der gælder for den yderligere fordel, har du ikke nogen licensrettigheder i henhold til nogen intellektuelle ejendomsrettigheder i eller til enhver sådan fysisk genstand.  Medmindre andet aftales i medfør af en bindende aftale mellem dig og udbyderen af en yderligere fordel, kan en yderligere fordel til enhver tid suspenderes eller opsiges af enhver eller ingen årsag, herunder uden begrænsning ved overdragelse af den relevante NFT eller opsigelse af eventuelle licensrettigheder i medfør af afsnit 19 i disse vilkår.

14        Tredjepartsinfrastruktur og -tjenester.  Nike har ikke noget ansvar eller erstatningsansvar, og du giver hermed afkald på og frasiger dig alle krav, som opstår som følge af eller i forbindelse med (a) enhver blockchain eller relateret teknologi, (b) enhver digital tegnebog, digital tegnebogsteknologi, tilsvarende teknologi eller relateret tjeneste, (c) overdragelsen eller tabet af en NFT eller den manglende evne til at påvise ejerskab af eller kontrol over en NFT, (d) en markedsplads eller anden platform til køb, salg eller overdragelse af en NFT andet end platformen, (e) en aktiveret platform eller en platform eller tjeneste, der leveres af en tredjepart eller en teknologi relateret hertil, (f) et modificeret indhold eller yderligere fordel, der leveres af en tredjepart, eller alle vilkår eller betingelser, der gælder for ethvert sådant modificeret indhold eller yderligere fordel, (g) en computer, server, netværksenhed eller anden hardware eller en internettjenesteudbyder eller anden telekommunikationstjeneste eller hardware, eller (h) enhver anden tjeneste, udstyr, teknologi eller netværk eller dataoverførselsinfrastruktur, der ikke ejes og kontrolleres af Nike. 

15        Skadesløsholdelse.  Du skal skadesløsholde og fritage, og efter Nikes anmodning, forsvare, Nike og dets tilknyttede selskaber for og mod alle krav, forlangender, forpligtelser, skadeserstatninger, sanktioner, bøder, skatter, omkostninger og udgifter (herunder uden begrænsning rimelige advokatsalærer og sagsomkostninger), der opstår som følge af eller i forbindelse med (a) et brud på disse vilkår eller uautoriseret brug af et relateret indhold, (b) dit ejerskab eller en overdragelse af en NFT, eller (c) din udøvelse af eventuelle licensrettigheder herunder.

16        Garantifraskrivelse.  Nike, indehavere af tredjepartsrettigheder, og deres respektive tilknyttede selskaber gør digitale samlerobjekter, NFT’er og relateret indhold, samt alle yderligere fordele, som enhver af dem ELLER EN TREDJEPART måtte levere, tilgængelige “SOM DE ER OG FOREFINDES”, “HVOR DE ER” og fraskriver sig udtrykkeligt alle erklæringer eller garantier af enhver art, udtrykkelige eller underforståede, herunder uden begrænsning, nogen garantier for adkomst, ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder, salgbarhed, eller egnethed til et bestemt formål og nogen garantier, der opstår som følge af udførelse, handels- eller brugspraksis.

17        Fraskrivelse af skadeserstatninger.  Nike, enhver indehaver af tredjepartsrettigheder eller deres respektive tilknyttede selskaber vil under ingen omstændigheder være erstatningsansvarlige for nogen indirekte, hændelige, følgemæssige skadeserstatninger eller andre ikke-direkte skadeserstatninger af nogen art, eller for nogen særlige, pønalt begrundede eller lignende skadeserstatninger.

18.       ansvarsbegrænsning.  Nike, enhver indehaver af tredjepartsrettigheder og deres respektive tilknyttede selskabers maksimale samlede erstatningsansvar for alle skadeserstatninger og søgsmålsårsager, hvad enten i kontraktforhold, for skadevoldende handling (herunder uagtsomhed) eller på anden måde, er 100 USD.

19        Ophør af licensrettigheder.  Ud over eventuelle andre rettigheder og retsmidler, som Nike kan være berettiget til i henhold til kontrakt, ved lov eller billighedsret, hvis du misligholder enhver af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår, vil din ret til at vise og udføre det relaterede indhold og alle andre licensrettigheder, som du måtte have i henhold til disse vilkår, omgående ophøre uden et krav om varsel. 

Derudover, udelukkende med hensyn til det digitale samlerobjekt, der er kendt som “.SWOOSH-id’et”, der, hvis relevant, ville være blevet udstedt til dig på det tidspunkt, hvor du tilmeldte dig for at få adgang til tjenester, der blev gjort tilgængelige gennem .SWOOSH’s websted, der drives af Nike på [http://www.swoosh.com.nike], vil alle licensrettigheder til det relaterede indhold for .SWOOSH-id’et ophøre automatisk, hvis NFT’en for .SWOOSH-id’et, der er udstedt til dig, ikke opbevares i en aktuelt understøttet digital tegnebog, der er knyttet til din Nike-konto (oprettet og tilgængelig på Nike.com). Licensrettigheder til det relaterede indhold for .SWOOSH-id’et kan genindføres, hvis NFT’en for .SWOOSH-id-udstedelsen til dig opbevares i en aktuelt understøttet digital tegnebog, der er knyttet til din Nike-konto.

Ved ophør af dine licensrettigheder skal du omgående ophøre med al brug af alt relateret indhold.  Nike kan deaktivere adgang til relateret indhold, erstatte relateret indhold med en sort skærm eller lignende erstatningsindhold, deaktivere digital tegnebogsfunktionalitet eller lignende funktionalitet for det berørte relaterede indhold, forbyde en aktiveret platform at levere platformsfunktioner, forbyde en anden platform eller tjeneste at hente eller gengive ethvert sådant relateret indhold i forbindelse med de tjenester, de leverer, og tage andre skridt til at forhindre uautoriseret brug af et relateret indhold.  Nike har ikke nogen forpligtelse eller erstatningsansvar over for dig for sådanne handlinger, og du må ikke gribe ind i eller forsøge at forhindre sådanne handlinger.

20        Yderligere vilkår.  Disse vilkår supplerer alle yderligere vilkår og betingelser i alle oplysninger eller materialer, der leveres med relateret indhold eller yderligere fordel (“yderligere vilkår”).  I tilfælde af en uregelmæssighed eller uoverensstemmelse mellem disse vilkår og eventuelle yderligere vilkår, vil de yderligere vilkår træde i kraft og være gældende.  Disse vilkår og eventuelle yderligere vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Nike eller en anden rettighedsindehaver med hensyn til genstanden herfor, og erstatter alle tidligere eller samtidige skriftlige eller mundtlige aftaler eller forståelser mellem dig og Nike vedrørende NFT’en, relateret indhold eller det digitale samlerobjekt.

21        Gældende lov og værneting.  Disse vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York som gældende for kontrakter, der indgås og udføres fuldstændig deri, og uden hensyntagen til lovkonfliktprincipper, der er modstridende. Alle tvister vedrørende disse vilkår skal udelukkende anlægges ved de statslige eller føderale domstole i Brooklyns bydele (Kings County) eller Manhattan (New York County) i staten New York, og du giver hermed samtykke til, at sådanne statslige og føderale domstole har enekompetence og giver afkald på ethvert forsvar af forum non conveniens. HVER PART GIVER HERMED UDTRYKKELIGT AFKALD PÅ ENHVER RET TIL EN NÆVNINGESAG I ETHVERT SØGSMÅL ELLER PROCEDURE, DER ANLÆGGES AF ELLER MOD EN AF PARTERNE I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR.  

22        Diverse.  Disse vilkår skaber ikke, og skal ikke fortolkes som om at de skaber, et partnerskab, joint venture eller agenturforhold mellem dig og Nike. Hvis en bestemmelse i disse vilkår findes ulovlig, ugyldig eller uden retskraft af enhver årsag, skal den pågældende bestemmelse håndhæves i det maksimale omfang tilladt ved lov og på anden måde anses for at være adskillelig fra disse vilkår og vil ikke påvirke gyldigheden og retskraften af nogen resterende bestemmelser. Hvis Nike undlader at insistere på eller at håndhæve streng opfyldelse af enhver af bestemmelserne i disse vilkår eller at udøve eventuelle rettigheder eller retsmidler i henhold til disse vilkår, skal dette ikke i nogen udstrækning fortolkes som en afståelse af eller afkald på Nikes ret til at hævde eller påberåbe sig sådanne bestemmelser, rettigheder eller retsmidler i dette eller noget andet tilfælde. Disse vil være og forblive i fuld kraft og effekt. Du må ikke tildele, overdrage eller på anden måde afhænde disse vilkår (herunder nogen rettigheder eller forpligtelser herunder), og enhver påstået tildeling, overdragelse eller anden afhændelse er ugyldig.

Agreement Type: 
Locales: 

User login