You are here

hu-HU Digital Collectible Terms

Primary tabs

Digitális Gyűjthető Feltételek

 

Frissítve: 2022. november

A jelen Digitális Gyűjthető Feltételek („Feltételek”) a Nike, Inc. („Nike”) által bármilyen módon - akár a Nike által vagy nevében üzemeltetett egy vagy több weboldalon, mobilalkalmazáson vagy egyéb platformon („Platform”) keresztül, akár ún. „airdrop” („ingyen kriptopénz”) vagy más szállítási mechanizmuson keresztül - elérhetővé tett Digitális Gyűjthetőkre (az alábbiakban meghatározottak szerint) vonatkozó feltételeket tartalmazzák.  Azzal, hogy a Nike által rendelkezésre bocsátott nem helyettesíthető blokklánc alapú digitális tokent („NFT”) szerez be, fogad el, használ fel vagy ruház át, vagy bármely kapcsolódó Digitális Gyűjthető vagy Kapcsolódó tartalmat (meghatározását lásd alább) bármilyen célra felhasznál, Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételek kötelező erővel bírnak Önre nézve.

1.         Digitális Gyűjthetők.   A Nike által elérhetővé tett minden NFT bizonyos digitális szerzői művekhez vagy más tartalmakhoz kapcsolódik, függetlenül attól, hogy szerzői jogvédelem alatt állnak-e vagy sem, és függetlenül attól, hogy a fentiek közül melyik milyen formában érhető el („Kapcsolódó tartalom”).  A Kapcsolódó tartalom elkülönül a kapcsolódó NFT-től, és azt nem értékesítik vagy továbbítják más módon Önnek, hanem a jelen Feltételekben meghatározottak szerint licencbe adják Önnek.  A „Digitális Gyűjthető” az alkalmazandó NFT-ből és a jelen Feltételek alapján a Kapcsolódó tartalomra vonatkozóan biztosított licencjogokból áll.  A jelen Feltételek szerinti összes licencet az adott Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó NFT felett közvetlen irányítással rendelkező személynek (a „Jogosult”) adják át, és ezért csak addig illeti meg Önt, amíg Ön az adott NFT jogosult.

2.         Általános licenc. A jelen Feltételeknek való megfeleléstől függően a Nike korlátozott, személyes, nem kizárólagos, allicencbe nem adható, az egész világra kiterjedő licencet biztosít Önnek a Nike tulajdonát képező bármely szerzői jog alapján bármely Kapcsolódó tartalom vonatkozásában a Kapcsolódó tartalom nem kereskedelmi, személyes célú megjelenítésére és előadására.

3.         Kizárólag adott Digitális Gyűjthetőkre vonatkozó licencek.

            3.1.      Harmadik Fél Jogtulajdonosok.  Ha a vonatkozó Digitális Gyűjthetők leírása, amely a vonatkozó NFT metaadataiba van beágyazva („Beágyazott Leírás”), kifejezetten kijelenti, hogy az adott Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó Tartalom egésze vagy bármely része a Nike-tól eltérő természetes vagy jogi személy tulajdonában van, és közvetlenül az Ön számára adták licencbe („Harmadik Fél Jogtulajdonos”), akkor az ilyen Harmadik Fél Jogok Tulajdonosa, nem a Nike, korlátozott, személyes, nem kizárólagos, allicencbe nem adható, az adott Kapcsolódó tartalomban a Harmadik Fél Jogtulajdonosok szerzői joga alapján világszerte érvényes licencet biztosít a Kapcsolódó tartalom megjelenítésére és végrehajtására, nem kereskedelmi célú személyes használatra.  A Nike vagy bármely vonatkozó Harmadik Fél Jogtulajdonos a továbbiakban: „Jogtulajdonos”.

            3.2.      Módosítható Digitális Gyűjthetők.  Ha a Beágyazott leírás kifejezetten kimondja, hogy az adott Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó tartalom módosítható (minden ilyen Digitális Gyűjthető, a „Módosítható Digitális Gyűjthető”), akkor a jelen Megállapodás szerinti egyéb licencjogokon kívül a Jogtulajdonos korlátozott, személyes, nem kizárólagos, allicencbe nem adható, a Kapcsolódó tartalomban a Jogtulajdonos tulajdonában lévő bármely szerzői jog alapján világszerte érvényes licencet biztosít Önnek a Módosítható Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó Kapcsolódó tartalom másolására és módosítására (módosított, „Módosított tartalom”), valamint a Módosított tartalom megjelenítésére és előadására, nem kereskedelmi célú személyes használatra.  A kétségek elkerülése érdekében, kivéve, ha a jelen 3.2. pont kifejezetten másként rendelkezik, kizárólag a Módosítható Digitális Gyűjthetőkre vonatkozó Kapcsolódó hozzájárulás tekintetében, a jelen Feltételek értelmében nem biztosítunk jogot a Digitális Gyűjthetők másolására vagy módosítására.

            3.3.      A kereskedelmi használatra vonatkozó licencjogosultság.  Ha a Beágyazott Leírás kifejezetten kimondja, hogy az adott Digitális Gyűjthetőkhöz kereskedelmi használati jogok szerezhetőek meg, akkor Ön jogosult arra, hogy licencet szerezzen az adott Digitális Gyűjthetőkre vonatkozó Kapcsolódó tartalom korlátozott kereskedelmi célú használatára a Nike által aktuálisan rendelkezésre bocsátott feltételeknek megfelelően (a „Kereskedelmi Használati Licenc”).  A Kereskedelmi Használati Licenc megszerzéséhez létre kell hoznia egy fiókot a Nike-nál a Platformon keresztül, és el kell fogadnia a fiókra és a Kereskedelmi Használati Licencre vonatkozó feltételeket.  A kétségek elkerülése érdekében, a jelen Feltételek alapján nem biztosítunk Kereskedelmi Használati Licencet.

            3.4.      Platformra Alkalmas Digitális Gyűjthetők.  Ha a Beágyazott leírás kifejezetten kijelenti, hogy az adott Digitális Gyűjthető más, meghatározott felhasználási módot biztosít a Platformon vagy egy vagy több meghatározott vagy nem meghatározott harmadik fél platformján vagy szolgáltatásán (minden ilyen Digitális Gyűjthető: „Platformra Alkalmas Digitális Gyűjthető”), akkor a Platformra Alkalmas Digitális Gyűjthetőt meghatározott célokra, illetve meghatározott funkciók vagy funkcionalitások engedélyezésére lehet használni az adott platformon vagy szolgáltatáson („Engedélyezett Platform”), valamint a regisztrációs vagy ellenőrzési követelmények sikeres teljesítésére az Engedélyezett platformon („Platformfunkciók”), feltéve, hogy a funkció engedélyezett és megfelelően működik az adott platformon vagy szolgáltatáson.  Például, ha egy Platformra Alkalmas Digitális Gyűjthetőt „viselhetőnek” írnak le, a Platformfunkció megengedheti, hogy Ön módosítsa vagy kiegészítse egy Engedélyezett Platformon lévő avatár vagy karakter megjelenését.  Az adott Platformfunkció engedélyezéséhez szükséges mértékben az adott Kapcsolódó tartalom Jogtulajdonosa jogot biztosít az Engedélyezett Platform üzemeltetőjének a Kapcsolódó tartalom használatára és a Kapcsolódó tartalomból származtatott művek létrehozására annak érdekében, hogy a Platformfunkciókat elérhetővé tegye az adott NFT jogosultja számára.  A jelen Megállapodás szerinti egyéb licencjogokon kívül a Jogtulajdonos korlátozott, személyes, nem kizárólagos, allicencbe nem adható, az egész világra kiterjedő licencet biztosít Önnek a Jogtulajdonos Kapcsolódó tartalomban lévő szerzői joga alapján, hogy a Kapcsolódó tartalmat (vagy annak megfelelő részét) elérhetővé tegye egy Engedélyezett Platform számára, és a Kapcsolódó tartalmat (vagy annak megfelelő részét) Ön személyes, nem kereskedelmi felhasználásra felhasználja egy Engedélyezett Platformon a Jogtulajdonos által engedélyezett módon.  A Beágyazott Leírásban leírt használat rövid leírás lehet, és a használat leírására használt terminológia egyedi jelentéssel bírhat, ahogy azt virtuális, online környezetekre alkalmazzák, amelyek eltérnek az egyébként általánosan elfogadott jelentéstől.  Sem a Nike, sem a Jogtulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget bármely Engedélyezett Platform funkciójáért vagy működéséért.  A jelen Feltételekben foglalt bármely egyéb korlátozás nélkül (beleértve az alábbi 16. pontban foglalt felelősségkizárást is), a Nike és a Jogtulajdonosok ezennel kifejezetten kizárnak minden, a Platformra Alkalmas Digitális Gyűjthetők bármely célú használatával vagy használhatatlanságával kapcsolatos, vagy bármely Engedélyezett Platformmal kapcsolatos felelősséget vagy szavatosságvállalást, beleértve a forgalomképességre vagy az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságokat, vagy azt, hogy bármely Engedélyezett Platform működni fog, hiba- vagy hiánymentes lesz, vagy megfelel az Ön elvárásainak.  A Platformfunkciók csak a Tulajdonosok számára érhetők el, és azok abban az esetben mondhatók fel, ha Ön átruházza az alkalmazandó NFT-t vagy más módon megszünteti az itt meghatározott licencjogait.

4.         Egyéb licencek kizárása.  A 2. pont és adott esetben a 3. pont az Ön jelen Megállapodás szerinti összes licencjogát rögzíti bármely Kapcsolódó tartalom vonatkozásában.  A Kapcsolódó tartalomra, a Módosított tartalomra vagy azok származékos műveire vonatkozóan nincs más kifejezett vagy hallgatólagos licencjog, és semmilyen licencjogot nem biztosítanak semmilyen szabadalom, védjegy, kereskedelmi titok vagy más szellemi tulajdon vagy tulajdonjog alapján, kivéve az adott Jogtulajdonos tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szerzői jogokat.  Ez akkor is igaz, ha az itt biztosított bármely licencjog gyakorlása ilyen licenc nélkül megakadályozható, meghiúsítható lenne vagy sérülhetne.  A fentiek korlátozása nélkül, az itt megadott licencek nem biztosítanak Önnek jogot, és Ön nem fogja engedélyezni harmadik feleknek, vagy segíteni őket abban, hogy:

            (a)        az itt biztosított licencjogokat olyan módon gyakorolják, amely közvetlen vagy közvetett, kompenzációt, pénzügyi hasznot vagy kereskedelmi haszonszerzést eredményez az Ön vagy bármely harmadik fél számára, függetlenül attól, hogy azt jelenleg realizálták vagy a jövőben nyújtják-e, és függetlenül azok természetétől (pénzbeni, vagyonátadás, természetbeni termékek vagy szolgáltatások, vagy más értékkel bíró dolgok vagy szolgáltatások);

            (b)        bármely Kapcsolódó tartalmat lemásoljanak (kivéve az eszközén rövid távú memóriában tárolt ideiglenes másolatokat, amelyek az eszközén a Kapcsolódó tartalom megjelenítése vagy előadása céljából kerülnek tárolásra), bármely Kapcsolódó tartalmat tároljanak az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló bármely eszközön vagy számítógépen, vagy bármely Kapcsolódó tartalomból származó származékos műveket módosítsanak vagy létrehozzanak, kivéve, ha azt a 3.2. pontban kifejezetten engedélyezik a Módosítható Digitális Gyűjthetőkre vonatkozó Kapcsolódó tartalom tekintetében;

            (c)        a jelen dokumentumban foglalt licencjogok tekintetében allicencet adjanak;

            (d)       töröljenek, eltávolítsanak vagy eltakarjanak bármely védjegyre vonatkozó értesítést, szerzői jogi nyilatkozatot vagy egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó értesítést bármely Kapcsolódó tartalomban;

            (e)        az itt szereplő bármely licencjogot annak érdekében gyakorolják, hogy olyan tartalmat, anyagot vagy beszédet hozzanak létre, támogassanak, népszerűsítsenek vagy nézzenek el, amely rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, sértő, zaklató, erőszakos, gyűlölködő, rasszista, diszkriminatív, gyalázkodó vagy egyéb módon kifogásolható vagy nem helyénvaló a Nike saját megítélése szerint;

            (f)        visszafejtsék, dekompilálják vagy megpróbálják felfedezni bármely NFT vagy Kapcsolódó tartalom forráskódját, kivéve, ha az alkalmazandó jog ezt a jelen tilalom ellenére megengedi; vagy

            (g)        bármely Kapcsolódó tartalmat az itt kifejezetten nem engedélyezett módon használják, vagy az itt szereplő licencjogokat az alkalmazandó jogot sértő módon gyakorolják.

5.         Tulajdonosi jogok.    A Jogtulajdonosok fenntartanak minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a Kapcsolódó tartalommal kapcsolatban, valamint minden szerzői jogot vagy egyéb szellemi tulajdonjogot a Kapcsolódó tartalommal kapcsolatban.  A fenti 2. vagy 3. pontban kifejezetten biztosított licencjogok kivételével Önnek nincs semmilyen joga, jogcíme vagy érdekeltsége semmilyen Kapcsolódó tartalmat illetően vagy arra vonatkozóan.  A fentiek korlátozása nélkül, a Kapcsolódó tartalom magában foglalhatja a kereskedelmi neveket, márkákat, logókat, védjegyeket, neveket, képmásokat, képeket vagy a személyek vagy karakterek egyéb személyes jellemzőit („Beágyazott szellemi tulajdon”). Az ilyen Beágyazott szellemi tulajdon Ön általi használata az Ön jelen Feltételek szerinti licencjogainak gyakorlásával kapcsolatos használatra korlátozódik, és az itt meghatározott korlátozásoktól és minden egyéb korlátozástól függ, amelyről a Nike a jövőben értesítheti Önt.  Ön nem használhatja a Beágyazott szellemi tulajdont semmilyen üzlettel, termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, illetve olyan módon, amely bármely üzlet, üzenet, termék vagy szolgáltatás jóváhagyására utal, vagy amely valószínűleg zavart vagy hígulást, elmosódást vagy torzulást okoz az ilyen Beágyazott szellemi tulajdonban. Az ilyen Beágyazott szellemi tulajdon minden használata, beleértve az ilyen használat során keletkező jó hírnevet is, a Nike és Társvállalatai javát szolgálja. A Nike „Társvállalata” bármely olyan szervezet, amely jelenleg vagy a jövőben a Nike-t ellenőrzi, annak ellenőrzése alatt áll, azzal közös ellenőrzés alatt áll, és ahol az „ellenőrzés” a részvények vagy egyéb tulajdonosi érdekeltségek legalább 50%-ának tulajdonlását jelenti, vagy a gazdálkodó egység vezetésének vagy szabályzatainak irányítására való képességet.

6.         A Módosított tartalom tulajdonjoga.          Bármely Módosítható Digitális Gyűjthető esetén Ön lesz a szerzői jog tulajdonosa az Ön által bármely Módosított Tartalom részeként létrehozott minden újonnan létrehozott szerzői műben, feltéve, hogy a Jogtulajdonos tulajdonjoga az alapul szolgáló Kapcsolódó tartalomra, valamint az azokban található bármely szerzői jog vagy egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozik.  Amennyiben a Módosított tartalom továbbra is tartalmaz vagy tartalmaz Kapcsolódó tartalmat, vagy más módon valamely Kapcsolódó tartalom származékos műve, Ön nem használhatja a Módosított tartalmat a jelen Feltételekben kifejezetten engedélyezetteken kívül.  Az előző mondatban leírt szerzői jogokon kívül Ön nem rendelkezik védjegyekkel vagy más szellemi alkotásokkal vagy tulajdonjogokkal, illetve nem fogja azokat bejegyeztetni, megszerezni, vagy ilyen jogokat érvényesíteni, illetve nem fog így eljárni semmilyen Kapcsolódó tartalommal vagy Módosított tartalommal kapcsolatban. 

7.         Kötelezettségvállalás.  Ön tudomásul veszi, hogy a Nike, a Harmadik Fél Jogtulajdonosok és azok Társvállalatai továbbra is módosítják és fejlesztik a Kapcsolódó tartalmat, és az Ön által létrehozott Módosított művekhez hasonló vagy azzal megegyező szerzői műveket hozhatnak létre.  Ön a saját és az örökösei, jogutódjai és engedményesei nevében visszavonhatatlanul és örökre kötelezettséget vállal és beleegyezik abba, hogy nem nyújt be vagy érvényesít semmilyen bíróság vagy más kormányzati bíróság vagy hatóság előtt semmilyen követelést, ellenkövetelést, igényt, keresetet, pert vagy egyéb eljárást, amely arra hivatkozik vagy azt állítja, hogy Ön közvetlenül vagy közvetetten megsértette vagy eltulajdonította a szerzői jogot vagy más szellemi tulajdonjogot bármely Módosított műben (a) bármely Nike vállalat, bármely Harmadik Fél Jogtulajdonos, a Nike bármely Társvállalata vagy bármely Harmadik Fél Jogtulajdonos vagy azok bármely részvényese, igazgatója, tisztviselője, alkalmazottja, vállalkozója, képviselője, megbízottja, licencvevője, forgalmazója, viszonteladója vagy üzleti partnere, (b) a fentiek bármelyikének bármely vevője, vagy (c) a fentiek jogutódja vagy engedményese tekintetében.

8.         Bizonyos egyéb feltételek.

            8.1.      Alakítható Digitális Gyűjthetők.  Ha a Platformon az alkalmazandó Digitális Gyűjthető leírása kifejezetten kimondja, hogy az adott Digitális Gyűjthető eszköz „alakítható” (minden ilyen Digitális Gyűjthető, „Alakítható Digitális Gyűjthető”), akkor fizikai cikket bocsáthatnak az NFT jogosultja rendelkezésére a Digitális Gyűjthetőhöz a Nike saját belátása szerint meghatározott időpontban, és feltéve, hogy a Jogosult elfogadja a Nike akkor hatályos alakítási feltételeit és az Alakítási Feltételekben meghatározott bármely jogosultsági követelményt és feltételt, valamint a Nike által időről időre közölt fizikai cikk igénylésének vagy megszerzésének bármely egyéb feltételét. 

            8.2.      A frakcionálás tilalma.          Ön (a) nem hozhat létre, nem adhat el, illetve nem kísérelhet meg létrehozni vagy eladni, frakcionált részesedést az NFT-ben vagy a Digitális Gyűjthetőben, (b) nem választhatja szét, nem bonthatja szét és nem választhatja szét a Kapcsolódó tartalmat azon NFT-től, amelyhez a Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódik, és (c) nem használhat semmilyen Kapcsolódó tartalmat vagy Módosított tartalmat új kriptográfiai token létrehozására, eladására, illetve létrehozása vagy eladása megkísérlésére.

            8.3.      NFT-k cseréje.  Ha, bármely Digitális Gyűjthető használatával vagy adminisztrációjával kapcsolatban, bármely Kapcsolódó tartalommal vagy bármely További juttatással kapcsolatos licenc vagy egyéb jogok ellenőrzése céljából vagy más okból a Nike azt kéri, hogy a Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó NFT-t a Nike-nak vagy a Nike által kijelölt harmadik félnek helyettesítő NFT-ért cserébe adja át, és Ön elvégzi az ilyen átruházást, akkor az ilyen helyettesítő NFT ezt követően a jelen Feltételek szerinti összes célból a Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó NFT-nek minősül és akként kezelendő.  Ha több NFT kerül kibocsátásra helyettesítőként, akkor minden ilyen NFT-t a jelen Feltételek alapján a Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó NFT-ként kell kezelni az egyes NFT-k kibocsátásának konkrét céljából.

9.         Átruházások.  Amennyiben egy adott NFT-re vagy Digitális Gyűjthetőre vonatkozó egyéb feltételek nem tiltják ezt, az NFT-t átadhatja harmadik félnek, feltéve, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

(a)        az ilyen átruházás egy piacon vagy más olyan platformon keresztül történik, amely kriptográfiailag ellenőrzi, hogy Ön-e a vonatkozó NFT tényleges tulajdonosa;

(b)        az ilyen átruházásnak meg kell felelnie (i) a piac vagy más platform bármely alkalmazandó feltételének, amelyen az ilyen értékesítés vagy más átruházás történik, és (ii) minden alkalmazandó jogszabálynak, előírásnak, szabályozási útmutatásnak és szabálynak; és

(c)        az ilyen értékesítés vagy más átruházás előtt Önnek (i) írásban értesítenie kell a kedvezményezettet arról, hogy a Digitális Gyűjthetőben található licencjogok ilyen kedvezményezett általi gyakorlása attól függ, hogy az átvevő elfogadja-e a jelen Feltételek kötelező erejét, és (ii) biztosítania kell, hogy az átvevőnek lehetősége legyen a jelen Feltételeket áttekinteni.

Az ilyen átruházást követően az Ön Kapcsolódó tartalom megjelenítésére és végrehajtására vonatkozó joga, valamint a jelen Feltételek szerinti minden egyéb licencjog (beleértve a kétségek elkerülése érdekében, adott esetben bármely Kereskedelmi Használati Licencet is) azonnal megszűnik (értesítési kötelezettség nélkül).

10.       Átruházási díj.  Bármely NFT átruházásakor - a jelen Feltételekben meghatározott licencjogok átruházására tekintettel - bármely Kapcsolódó tartalom és az NFT átruházásával és a kapcsolódó Digitális Gyűjthető adminisztrációjával kapcsolatos egyéb szolgáltatások folyamatos hosztolása, Ön díjat fizet (vagy fizetséget okoz) a Nike számára olyan összegben, amelyet úgy számolnak ki, hogy megszorozzák az elfogadó által az NFT-ért fizetett teljes összeget (bármilyen levonás nélkül) az adott NFT-re vonatkozó százalékkal (az „Átruházási díj”).  Ha az átutalás megkönnyítésére használt platform vagy szolgáltatás közvetlenül a Nike-nak rögzíti és kifizeti az átruházási díj teljes összegét, akkor Ön nem köteles további összegeket fizetni.  Ön köteles megfizetni az átruházással kapcsolatos összes tranzakciós díjat, átutalási díjat és adót (a Nike nettó jövedelmére vonatkozó adók kivételével), és nem von le ilyen összegeket a Nike részére átruházási díjként fizetett összegből.  A jelen dokumentum alapján fizetendő összegek amerikai dollárban (USD), illetve a Nike számára jelenleg elfogadható pénznemben vagy kriptovalutában kerülnek kifizetésre, és a Nike által meghatározott módon.

11.       A Digitális Gyűjthető nem értékpapír.  A DIGITÁLIS GYŰJTHETŐ KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓI ÉLMÉNYRE, HASZNÁLATRA ÉS FOGYASZTÁSRA SZOLGÁL. NEM MINŐSÜL „ÉRTÉKPAPÍRNAK” AZ 1933. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÉRTÉKPAPÍRTÖRVÉNYBEN, AZ 1934. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÉRTÉKPAPÍR-KERESKEDELMI TÖRVÉNYBEN, AZ 1940. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEFEKTETÉSI TÁRSASÁGI TÖRVÉNYBEN VAGY BÁRMELY USA ÁLLAM ÉRTÉKPAPÍRTÖRVÉNYEIBEN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT.

12.       A marketing irányelveknek való megfelelés.  Ön köteles betartani minden NFT kibocsátási vagy marketing szabályzatot, amelyet a Nike időről időre közzé tehet.

13.       További előnyök.  A Nike vagy harmadik felek időről időre saját belátásuk szerint további tartalmakat, termékeket, szolgáltatásokat vagy egyéb előnyöket tehetnek elérhetővé az adott NFT Jogosultja számára (a fentiek bármelyike „További juttatás”).  Sem a Nike, sem harmadik fél nem köteles tájékoztatni Önt semmilyen További juttatásról, vagy biztosítani Önnek azt, ezért nem várhat el semmilyen További juttatást, amikor NFT-t szerez.  Az Ön felelőssége, hogy folyamatosan tájékozódjon a További juttatások rendelkezésre állásáról, és megtegye a szükséges lépéseket a További juttatások igényléséhez vagy gyűjtéséhez.  A További juttatásokra vonatkozó feltételeket a További juttatásokhoz biztosított információk vagy anyagok határozzák meg.  Az ilyen információkban vagy anyagokban rögzítettek kivételével, amelyek felülírják és felülírják a jelen Feltételek bármely ellentmondó vagy ellentmondásos rendelkezését, a Nike által További juttatásként elérhetővé tett digitális szerzői művek a Kapcsolódó tartalomra vonatkozó jelen dokumentumban meghatározott feltételekkel lesznek licencbe adva, és egyébként Kapcsolódó tartalomnak minősülnek.  A További juttatásként biztosított bármely fizikai tétel nem része a Kapcsolódó tartalomnak, és hacsak a További juttatásra vonatkozó bármely külön feltétel másként nem rendelkezik, Ön nem rendelkezik semmilyen licencjoggal az ilyen fizikai tételhez fűződő szellemi tulajdonjogok alapján.  Hacsak az Ön és egy További juttatási szolgáltatója között létrejött kötelező erejű megállapodás másként nem rendelkezik, bármely További juttatás bármikor felfüggeszthető vagy megszüntethető bármilyen okból vagy ok nélkül, korlátozás nélkül beleértve az alkalmazandó NFT Ön általi átruházását vagy a jelen Feltételek 19. pontja szerinti licencjogok megszüntetését.

14.       Harmadik fél infrastruktúrája és szolgáltatásai.  A Nike nem vállal kötelezettséget és felelősséget, és Ön ezennel lemond minden olyan követelésről, amely (a) bármilyen blokklánc vagy kapcsolódó technológia, (b) bármilyen digitális pénztárca, digitális pénztárca technológia, hasonló technológia vagy kapcsolódó szolgáltatás, (c) bármely NFT átruházása vagy elvesztése, vagy bármely NFT tulajdonjogának vagy ellenőrzésének bizonyítási képtelensége, (d) a Platformtól eltérő, bármely NFT vásárlására, eladására vagy átruházására szolgáló piactér vagy egyéb platform miatt merül fel, és ezekkel kapcsolatos, (e) bármely Engedélyezett Platform vagy bármely harmadik fél által nyújtott platform vagy szolgáltatás, illetve az ahhoz kapcsolódó technológia, (f) bármely harmadik fél által nyújtott Módosított tartalom vagy További juttatás, illetve bármely ilyen Módosított tartalomra vagy További juttatásra vonatkozó feltétel, (g) bármely számítógép, szerver, hálózati eszköz vagy egyéb hardver, illetve bármely internetszolgáltató vagy egyéb távközlési szolgáltatás vagy hardver, vagy (h) bármely egyéb szolgáltatás, berendezés, technológia vagy hálózati vagy adatátviteli infrastruktúra, amely nem a Nike tulajdonában és ellenőrzése alatt áll. 

15.       Kártalanítás.  Ön kártalanítja és kármentesíti a Nike-t és annak Társvállalatait minden olyan követelés, igény, kötelezettség, kár, büntetés, bírság, adó, költség és kiadás (korlátozás nélkül beleértve az észszerű mértékű ügyvédi munkadíjakat és bírósági költségeket) alól, amely (a) a jelen Feltételek bármely megszegéséből vagy bármely Kapcsolódó tartalom jogosulatlan felhasználásából, (b) bármely NFT tulajdonjogából vagy átruházásából, vagy (c) a jelen Megállapodás szerinti bármely licencjog Ön általi gyakorlásából ered vagy azzal kapcsolatos.

16.       Szavatosságvállalások kizárása.  Nike, harmadik fél jogtulajdonosok, és Társvállalataik gyártják a Digitális Gyűjthetőket, az NFT-ket és Kapcsolódó tartalmakat, valamint bármely További juttatást, amelyet bármelyikük vagy BÁRMELY HARMADIK FÉL biztosíthat „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, „AHOL VAN”, és kifejezetten kizárnak mindenfajta kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget és szavatosságvállalást, beleértve korlátozás nélkül a jogcímre, jogbitorlás-mentességre, forgalomképességre, az adott célra való alkalmasságra vonatkozó bármilyen szavatosságot, illetve a teljesítésből, a kereskedelmi kereskedésből vagy használatból eredő szavatosságvállalásokat.

17.       Károkért való felelősség kizárása.  A Nike semmilyen esetben sem vállal felelősséget semmilyen közvetett, véletlenszerű, következményes vagy egyéb nem közvetlen kárért, illetve bármilyen különleges, büntető jellegű kártérítésért vagy hasonló kárért.

18.       A felelősség korlátozása.  A Nike, bármely Harmadik Fél Jogtulajdonos és azok Társvállalatai maximális összesített felelőssége minden kárért és kereseti okért, függetlenül attól, hogy az szerződésből, szerződésen kívüli károkozásból (beleértve a gondatlanságot is) vagy másból ered, 100 USD.

19.       A Licencjogok megszűnése.  Minden egyéb olyan jog és jogorvoslati lehetőség mellett, amelyre a Nike szerződés, jogszabály vagy méltányosság alapján jogosult lehet, ha Ön megszegi a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeit, a Kapcsolódó tartalom megjelenítésére és végrehajtására vonatkozó joga, valamint a jelen Feltételek alapján Önt megillető bármely és minden egyéb licencjog azonnal megszűnik, értesítési kötelezettség nélkül. 

Továbbá, kizárólag a „.SWOOSH azonosító” néven ismert Digitális Gyűjthető tekintetében, amelyet adott esetben a Nike által a [http://www.swoosh.nike] címen üzemeltetett .SWOOSH weboldalon keresztül elérhetővé tett szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való regisztrációkor adtak volna ki Önnek, a .SWOOSH ID-hoz tartozó Kapcsolódó tartalomra vonatkozó valamennyi licencjog automatikusan megszűnik, ha az Ön számára kiadott .SWOOSH ID-hoz tartozó NFT nem egy aktuálisan támogatott digitális pénztárcában van, amely az Ön Nike-fiókjához kapcsolódik (a Nike.com oldalon létrehozott és elérhető). A .SWOOSH-azonosítóhoz tartozó Kapcsolódó tartalomhoz fűződő licencjogok visszaállíthatók, ha a .SWOOSH-azonosító ügyéhez tartozó NFT-t az Ön Nike-fiókjához kapcsolódó aktuális támogatott digitális pénztárcában tárolják.

A licencjogai megszűnése esetén Ön azonnal felhagy a Kapcsolódó tartalom mindennemű használatával.  A Nike letilthatja a Kapcsolódó tartalomhoz való hozzáférést, a Kapcsolódó tartalmat fekete képernyőre vagy hasonló helyettesítő tartalomra cserélheti, letilthatja a digitális pénztárca funkciót vagy hasonló funkciót az érintett Kapcsolódó tartalomhoz, megtilthatja bármely Engedélyezett Platformnak, hogy Platformfunkciókat nyújtson, megtilthatja bármely más platformnak vagy szolgáltatásnak, hogy az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lekérje vagy megjelenítse az ilyen Kapcsolódó tartalmat, és egyéb lépéseket tehet a Kapcsolódó tartalom jogosulatlan felhasználásának megakadályozására.  A Nike nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget Önnel szemben az ilyen intézkedésekért, és Ön nem avatkozik be az ilyen intézkedésekbe, illetve nem próbálja megakadályozni ezeket.

20.       További feltételek.  A jelen Feltételek kiegészítik a Kapcsolódó tartalommal vagy További juttatással biztosított bármely információban vagy anyagban található további feltételeket és kikötéseket („További feltételek”).  Amennyiben a jelen Feltételek és bármely További feltétel között összeütközés vagy ellentmondás áll fenn, a További feltételek lesznek az irányadók.  A jelen Feltételek és bármely További Feltételek képezik az Ön és a Nike vagy bármely más jogtulajdonos között annak tárgyában létrejött teljes megállapodást, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi vagy egyidejű írásbeli vagy szóbeli megállapodást vagy megegyezést Ön és a Nike között az NFT-vel, a Kapcsolódó tartalommal vagy a Digitális Gyűjthetőkkel kapcsolatban.

21.       Irányadó jog és joghatóság.  A jelen Feltételeket New York állam jogszabályainak megfelelően kell értelmezni, ahogyan azokat a teljes egészében az itt megkötött és teljesített szerződésekre alkalmazzák, tekintet nélkül a kollíziós jogi elvekre. A jelen Feltételekkel kapcsolatos minden jogvita kizárólag a New York államban található Brooklyn (Kings megye) vagy Manhattan (New York megye) területén található állami vagy szövetségi bíróságok előtt érvényesíthető, és Ön ezennel elfogadja az ilyen állami és szövetségi bíróságok kizárólagos illetékességét, és lemond a forum non conveniens szabályra való hivatkozásról. MINDKÉT FÉL EZENNEL KIFEJEZETTEN LEMOND AZ ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOGÁRÓL A JELEN FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATBAN BÁRMELYIK FÉL ÁLTAL VAGY ELLEN INDÍTOTT BÁRMELY PER VAGY ELJÁRÁS TEKINTETÉBEN.  

22.       Vegyes rendelkezések.  A jelen Feltételek nem hoznak létre Ön és a Nike között partnerséget, közös vállalkozást vagy megbízási jogviszonyt, és nem is értelmezhetők ekként. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, semmisnek vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak bizonyul, akkor az adott rendelkezést a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kell végrehajtani, és a jelen Feltételektől elválaszthatónak kell tekinteni, és ez nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. Amennyiben a Nike nem ragaszkodik a jelen Feltételek bármely rendelkezésének szigorú betartatásához vagy nem érvényesíti azokat, illetve nem gyakorolja a jelen Feltételek szerinti bármely jogát vagy jogorvoslati lehetőségét, az nem minősül a Nike ezen jogáról való lemondásna, hogy az adott vagy bármely más esetben bármely ilyen rendelkezést, jogot vagy jogorvoslati lehetőséget érvényesítsen vagy azokra támaszkodjon; ehelyett ezek teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak. Ön nem ruházhatja át, nem adhatja át és más módon sem idegenítheti el a jelen Feltételeket (beleértve a jelen Feltételekben foglalt bármely jogot vagy kötelezettséget), és minden állítólagos átruházás, átruházás vagy egyéb elidegenítés semmisnek és érvénytelennek minősül.

Agreement Type: 
Locales: 

User login