You are here

sv-SE Digital Collectible Terms

Primary tabs

Villkor för digitala samlarobjekt

 

Senast uppdaterad: maj 2023

Dessa villkor för digitala samlarobjekt (”villkor”) anger de villkor som gäller för digitala samlarobjekt (enligt definitionen nedan) och som tillhandahålls av Nike, Inc. (”Nike”) på något sätt, antingen via en eller flera webbplatser, mobila applikationer eller andra plattformar (”plattform”) som drivs av eller på uppdrag av Nike eller genom ”airdrop” eller annan leveransmekanism.  Genom att förvärva, acceptera, använda eller överföra en icke-fungibel blockkedjebaserad digital token (”NFT”) som görs tillgänglig av Nike, eller genom att använda något relaterat digitalt samlarobjekt eller relaterat innehåll (enligt definitionen nedan) i något syfte, samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

1.         Digitala samlarobjekt.  Varje NFT som görs tillgänglig av Nike är förknippad med vissa digitala verk av upphovsmannaskap eller annat innehåll, oavsett om de är upphovsrättsskyddade eller upphovsrättsskyddade, och oavsett formatet i vilket något av det föregående görs tillgängligt (”relaterat innehåll”).  Relaterat innehåll är separat från tillhörande NFT och säljs inte eller överförs på annat sätt till dig, utan licensieras till dig enligt vad som anges i dessa villkor.  Ett ”digitalt samlarobjekt” består av tillämplig NFT och de licensrättigheter som beviljas enligt dessa villkor med avseende på relaterat innehåll.  Alla licenser enligt dessa villkor beviljas den person som har direkt kontroll över NFT som är associerad med tillämpligt digitalt samlarobjekt (”Innehavaren”) och beviljas därför endast så länge som du är innehavare av NFT.

2.         Allmän licens. Under förutsättning att du följer dessa villkor beviljar Nike dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, världsomfattande licens under all upphovsrätt som ägs av Nike i allt relaterat innehåll för att visa och utföra relaterat innehåll för icke-kommersiellt, personligt bruk.

3.         Licenser gäller endast specifika digitala samlarobjekt.

            3.1       Tredjepartsrättighetsinnehavare. Om beskrivningen av den tillämpliga digitala samlingen som är inbäddad i metadata för den tillämpliga NFT (”inbäddad beskrivning”) uttryckligen anger att hela eller någon del av det relaterade innehållet för den digitala samlingen ägs och licensieras direkt till dig av en annan person eller enhet än Nike (en ”tredjepartsrättighetsinnehavare”) så ägs och licensieras sådan tredjepartsrättighetsägare, inte Nike, ger dig en begränsad, personliga, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, global licens under upphovsrätt som ägs av ägaren av tredje parts rättigheter i tillämpligt relaterat innehåll för att visa och utföra relaterat innehåll för icke-kommersiellt, för personligt bruk.  Nike eller någon tillämplig ägare av tredjepartsrättighetsinnehavare kan häri hänvisas till som en ”rättighetsinnehavare.

            3.2       Modifierbara digitala samlarobjekt.  Om den inbäddade beskrivningen uttryckligen anger att relaterat innehåll för den digitala samlingen kan ändras (varje sådant digitalt samlarobjekt, ett ”modifierbart digitalt samlarobjekt”), utöver alla andra licensrättigheter häri beviljar rättighetsägaren dig en begränsad, personliga, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, global licens under upphovsrätt som ägs av rättighetsägaren i det relaterade innehållet för att kopiera och ändra det relaterade innehållet som är associerat med den modifierbara digitala samlingen (enligt ändringar, ”modifierat innehåll”) och för att visa och utföra modifierat innehåll för icke-kommersiellt, för personligt bruk.  För att undvika tvivel, förutom vad som uttryckligen anges i detta avsnitt 3.2 med avseende enbart på relaterat samtycke kopplat till ett modifierbart digitalt samlarobjekt, beviljas ingen rätt att kopiera eller ändra något digitalt samlarobjekt i enlighet med dessa villkor.

            3.3       Licens för kommersiell användning.  Om den inbäddade beskrivningen uttryckligen anger att kommersiella användningsrättigheter kan erhållas för just det digitala samlarobjektet, är du berättigad att erhålla en licens att använda det relaterade innehållet som är associerat med det digitala samlarobjektet för begränsad kommersiell användning i enlighet med de då gällande villkoren som görs tillgängliga av Nike (”licensen för kommersiell användning”).  För att erhålla licensen för kommersiell användning måste du skapa ett konto hos Nike via plattformen och godkänna de relevanta villkoren för kontot och licensen för kommersiell användning.  För att undvika tveksamheter beviljas ingen licens för kommersiell användning i enlighet med dessa villkor.

            3.4       Plattformsberättigade digitala samlarobjekt.  Om den inbäddade beskrivningen uttryckligen anger att den specifika digitala samlingen har andra, specificerad användning på plattformen eller en eller flera specificerade eller ospecificerade tredjepartsplattformar eller -tjänster (alla sådana digitala insamlare, ett ”plattformsberättigat digitalt samlarobjekt”), under förutsättning att funktionaliteten är aktiverad och fungerar korrekt på den tillämpliga plattformen eller tjänsten (var och en, en ”aktiverad plattform”) och ditt framgångsrika slutförande av eventuella registrerings- eller verifieringskrav på den aktiverade plattformen, plattformens berättigade digitala insamling kan användas för specifika ändamål, eller för att aktivera specifika funktioner, på den aktiverade plattformen (”plattformsfunktioner”).  Om till exempel ett plattformsberättigat digitalt samlarobjekt beskrivs som ”bärbar” kan plattformsfunktionen tillåta dig att modifiera eller komplettera utseendet på en avatar eller karaktär på en aktiverad plattform.  I den utsträckning det är nödvändigt för att aktivera den tillämpliga plattformsfunktionen kommer rättighetsägaren för det tillämpliga relaterade innehållet att ha gett operatören av den aktiverade plattformen rätten att använda det relaterade innehållet och skapa härledda arbeten av det relaterade innehållet för att göra plattformsfunktionerna tillgängliga för innehavaren av den tillämpliga NFT:n.  Utöver alla andra licensrättigheter härunder beviljar rättighetsinnehavaren dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, världsomfattande licens under någon upphovsrätt som ägs av rättighetsinnehavaren i det relaterade innehållet för att göra relaterat innehåll (eller tillämplig del därav) tillgängligt för en aktiverad plattform och för att använda relaterat innehåll (eller tillämplig del därav) på en aktiverad plattform för personligt, icke-kommersiellt bruk på det sätt som tillåts av rättighetsinnehavaren.  Den användning som beskrivs i den inbäddade beskrivningen kan vara en kortfattad beskrivning och terminologin som används för att beskriva användningen kan ha en unik betydelse så som den tillämpas på virtuella onlinemiljöer som skiljer sig från den annars allmänt förstådda betydelsen.  Ingen av Nike eller någon rättighetsägare har något ansvar för funktionen eller driften av någon aktiverad plattform.  Utan att begränsa något annat i dessa villkor (inklusive ansvarsfriskrivningen i avsnitt 16, nedan), friskriver sig Nike och rättighetsägarna härmed uttryckligen från alla utfästelser eller garantier som gäller användning eller oförmåga att använda en plattformsbehörig digital insamlingsbar för något ändamål, eller relaterad till någon aktiverad plattform, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål eller att en aktiverad plattform kommer att fungera, vara fria från fel eller defekter, eller uppfylla dina förväntningar.  Plattformsfunktionerna är endast tillgängliga för innehavare och kan avslutas i händelse av att du överlåter gällande NFT eller annan uppsägning av dina licensrättigheter enligt detta avtal.

            3.5       Icke överförbara digitala samlarobjekt.  Om ett digitalt samlarobjekt beskrivs eller karakteriseras på plattformen eller i någon inbäddad beskrivning som ”icke överförbart”, är det tillämpliga digitala samlarobjektet ett ”icke överförbart digitalt samlarobjekt” i dessa villkor.  Utöver alla andra grunder för uppsägning av dina licensrättigheter enligt dessa villkor, gäller att om du överför den NFT som är förknippad med ett icke överförbart digitalt samlarobjekt (i) till en tredje part, (ii) till en plånbok som inte Nike kan bekräfta är en plånbok som du kontrollerar, eller, (iii) från en plånbok i vilken Nike har angett att ett icke överförbart digitalt samlarobjekt ska innehas (dessa villkor (i), (ii), och (iii) gemensamt benämnda ”Villkor för icke överförbara innehav”), kommer dina licensrättigheter enligt dessa villkor omedelbart att upphöra.  Sådana uppsagda licensrättigheter kan återinföras av Nike, efter eget gottfinnande, om du återigen uppfyller villkoren för icke överförbara digitala samlarobjekt för ett icke överförbart digitalt samlarobjekt. För att undanröja alla tvivel, är alla .SWOOSH ID-digitala samlarobjekt icke överförbara digitalt samlarobjekt, oavsett om de beskrivs eller karakteriseras som ”icke överförbara” på plattformen.

4.         Inga andra licenser.  Avsnitt 2 och, om tillämpligt, avsnitt 3 anger alla dina licensrättigheter härunder med avseende på relaterat innehåll.  Det finns inga andra licensrättigheter, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med avseende på relaterat innehåll, modifierat innehåll eller några härledda verk därav, och inga licensrättigheter beviljas under något patent, varumärke, affärshemlighet eller annan immateriell rättighet eller äganderätt förutom någon upphovsrätt som ägs eller kontrolleras av den tillämpliga rättighetsägaren.  Detta gäller även om utövandet av licensrättigheter som beviljats häri skulle förhindras, frustreras eller försämras utan en sådan licens.  Utan att begränsa det föregående, ger licenserna som beviljas häri inte dig rätt till, och du kommer inte att, och du kommer inte att auktorisera, tillåta eller hjälpa någon tredje part att:

            (a)        utöva någon av licensrättigheterna som beviljas häri på något sätt som resulterar i direkt eller indirekt, ersättning, ekonomisk fördel eller kommersiell vinst av något slag till dig eller någon tredje part, oavsett om de för närvarande realiseras eller ska tillhandahållas i framtiden och oavsett dess beskaffenhet (oavsett om det rör sig om penningmedel, överföring av tillgångar, in natura-produkter eller tjänster eller annan vara eller tjänst av värde),

            (b)       kopiera allt relaterat innehåll (förutom tillfälliga kopior som lagras i korttidsminnet på din enhet i syfte att visa eller utföra relaterat innehåll på din enhet), lagra allt relaterat innehåll på någon enhet eller dator som ägs eller kontrolleras av dig, eller modifiera eller skapa några härledda arbeten av relaterat innehåll, förutom endast enligt vad som uttryckligen tillåts enligt licensbeviljandet i avsnitt 3.2 med avseende på relaterat innehåll som är förknippat med modifierbara digitala samlarobjekt,

            (c)        bevilja någon underlicens för någon licensrättighet häri,

            (d)       radera, ta bort eller dölja något varumärkesmeddelande, upphovsrättsmeddelande eller annat meddelande om immateriell egendom i något relaterat innehåll,

            (e)        utöva några licensrättigheter häri för att skapa, stödja, stödja, främja eller överse något innehåll, material eller tal som är nedsättande, obscent, pornografiskt, oanständigt, oanständigt, kränkande, stötande, trakasserande, våldsamt, hatfullt, rasistiskt, diskriminerande, inflammatoriskt eller på annat sätt stötande eller olämpligt enligt vad Nike efter eget gottfinnande fastställer,

            (f)        omvänd ingenjörskonst, dekompilering eller försök att upptäcka källkoden för något NFT eller relaterat innehåll förutom i den utsträckning som tillämplig lag tillåter dig att göra det oaktat detta förbud, eller

            (g)       använda relaterat innehåll på något sätt som inte uttryckligen godkänts häri eller utöva några licensrättigheter häri på något sätt som bryter mot tillämplig lag.

5.         Äganderätt.    Rättighetsägarna behåller alla rättigheter, all äganderätt och allt intresse i det relaterade innehållet och all upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter i allt relaterat innehåll.  Med undantag för de licensrättigheter som uttryckligen beviljas i avsnitt 2 eller 3 ovan har du inte och kommer inte att ha någon rättighet, äganderätt eller intresse i eller till något relaterat innehåll.  Utan att begränsa det föregående kan det relaterade innehållet inkludera handelsnamn, varumärken, logotyper, namn, likheter, bilder eller andra personliga egenskaper för personer eller karaktärer (”inbäddad IP”). Din användning av sådan inbäddad IP är begränsad till användning i samband med utövandet av dina licensrättigheter enligt dessa villkor och med förbehåll för alla begränsningar som anges häri och alla andra begränsningar som Nike kan informera dig om i framtiden.  Du får inte använda någon sådan Inbäddad IP i samband med någon verksamhet, produkt eller tjänst, eller på något sätt som kan antyda godkännande av någon verksamhet, något meddelande, någon produkt eller tjänst, eller som sannolikt kan orsaka förvirring eller spädning, oskärpa eller fläckning av sådan inbäddad IP. All användning av sådan Inbäddad IP, inklusive eventuell goodwill som genereras av sådan användning, kommer att gälla till förmån för Nike och dess närstående bolag. Ett ”koncernbolag” hos Nike är en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med Nike, oavsett om det är nu eller i framtiden, och där ”kontroll” avser ägande av 50 % eller mer av aktierna eller andra ägarintressen om en enhet eller förmågan att styra ledningen eller policyerna för en enhet.

6.         Äganderätt till ändrat innehåll.      För alla modifierbara digitala samlarobjekt kommer du att äga upphovsrätten till alla nyskapade upphovsmannaverk som skapats av dig som en del av allt modifierat innehåll, med förbehåll för rättighetsägarens äganderätt till det underliggande relaterade innehållet och all upphovsrätt eller annan immateriell rättighet däri.  I den utsträckning det ändrade innehållet fortsätter att införliva eller inkludera något relaterat innehåll eller på annat sätt är ett härlett arbete av något relaterat innehåll, får du inte använda det ändrade innehållet annat än vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor.  Förutom din upphovsrätt enligt föregående mening kommer du inte att ha, och du kommer inte att hävda eller försöka registrera eller erhålla, något varumärke eller annan immateriell eller äganderätt i något relaterat innehåll eller modifierat innehåll. 

7.         Överenskommelse.  Du är införstådd med att Nike, tredje parts rättighetsägare och deras respektive dotterbolag kommer att fortsätta att modifiera och utvecklas på allt relaterat innehåll och kan skapa verk som liknar eller är identiska med modifierade verk som skapats av dig.  Å dina och dina arvingars vägnar, efterträdare och uppdragstagare, du oåterkalleligen och oavbrutet förbinder dig och samtycker till att inte anföra eller hävda inför någon domstol eller annan statlig domstol eller myndighet, alla anspråk, genkäromål, efterfrågan, handling, stämning eller annat förfarande som påstår eller hävdar direkt eller indirekt intrång i eller förskingring av någon upphovsrätt eller annan immateriell rättighet som du kan ha i något modifierat arbete mot (a) något av Nike, någon tredje parts rättighetsägare, något av Nikes eller någon tredje parts rättighetsägares närstående bolag eller någon av deras respektive aktieägare, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, entreprenörer, företrädare, agenter, licenstagare, distributörer, återförsäljare, eller affärspartners, (b) eventuella kunder av något av ovanstående, eller (c) någon efterträdare eller övertagare av något av ovanstående.

8.         Vissa andra villkor.

            8.1       Förfalskningsbara digitala samlarobjekt. Om beskrivningen av det tillämpliga digitala samlarobjektet på plattformen uttryckligen anger att det specifika digitala samlarobjektet är ”förfalskningsbart” (varje sådant digitalt samlarobjekt är ett ”förfalskningsbart digitalt samlarobjekt”), kan ett fysiskt objekt göras tillgängligt för innehavaren av NFT:en för det digitala samlarobjektet vid en tidpunkt som bestäms enligt Nikes eget gottfinnande och med förbehåll för innehavarens samtycke till Nikes då aktuella villkor för förfalskningar och uppfyllelse av eventuella kvalificeringskrav och villkor som anges i villkoren för förfalskningar samt eventuella andra villkor för att göra anspråk på eller erhålla det fysiska objektet som Nike meddelat från tid till annan. 

            8.2       Förbud mot fraktionering.  Du får inte (a) skapa, sälja eller försöka skapa eller sälja, fraktionerade intressen i NFT eller digitalt samlarobjekt, (b) separera, ta bort länkar eller frikoppla relaterat innehåll från NFT med vilket det är associerat till att bilda det digitala samlarobjektet, eller (c) använda relaterat innehåll eller modifierat innehåll för att skapa, sälja eller försöka skapa eller sälja någon ny krypteringstoken.

            8.3       Byte av NFT. Om, i samband med användning eller administrering av något digitalt samlarobjekt, verifiering av licens eller andra rättigheter med avseende på relaterat innehåll eller ytterligare förmåner, eller annat syfte, Nike begär att du överför NFT som är förknippad med ett digitalt samlarobjekt till Nike eller en tredje part som utsetts av Nike i utbyte mot en ersättare för NFT och du gör en sådan överföring, därefter kommer sådant ersättnings-NFT att anses vara och behandlas som NFT associerad med den digitala samlingen för alla syften enligt dessa villkor.  Om flera NFT utfärdas som substitut kommer varje sådan NFT att behandlas som den NFT som är förknippad med den digitala insamlaren enligt dessa villkor för det specifika ändamål som varje sådan NFT har utfärdats.

            8.4       Efterlevnad av sanktioner.  Om (a) du är en individ, medger du för din egen räkning att du inte är, och (b) om du är en enhet, samtycker du till att enheten, någon av dina ägare eller investerare eller någon av deras styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, ombud eller dotterbolag som agerar för din räkning inte är: (i) på något sätt kopplad till, regeringarna i, eller personer inom, länder eller jurisdiktioner som omfattas av ett amerikanskt embargo som verkställs av amerikanska finansdepartementets byrå för kontroll av utländska tillgångar (Office of Foreign Assets Control, ”OFAC”), eller personer som finns med på någon lista över sanktionerade personer eller enheter; (ii) förbjuden (eller någonsin har varit det) att utföra transaktionen i enlighet med USA:s lagar om bekämpning av penningtvätt, antiterrorism, ekonomiska sanktioner och tillgångskontroll, och (iii) bosatt i ett land eller jurisdiktion som omfattas av ett amerikanskt embargo som verkställs av OFAC.

9.         Överföringar.  I den utsträckning du inte är förbjuden att göra det enligt andra villkor som gäller för en viss NFT eller digitalt samlarobjekt, och utan att begränsa Nikes rätt att avsluta licensrättigheterna eller ändra relaterat innehåll i enlighet med dessa villkor vid en sådan överföring, kan du överföra NFT till en tredje part, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

(a)        sådan överföring sker via en marknadsplats eller annan plattform som kryptografiskt verifierar att du är den faktiska ägaren till tillämpligt NFT,

(b)       sådan överlåtelse måste följa (i) alla tillämpliga villkor på marknaden eller annan plattform där sådan försäljning eller annan överlåtelse äger rum och (ii) alla tillämpliga lagar, förordningar, reglerande riktlinjer och regler, och

(c)        före sådan försäljning eller annan överföring måste du (i) lämna ett skriftligt meddelande till den som ska överlåtas att en sådan överföringsmottagares utövande av licensrättigheterna som ingår som en del av det digitala samlarobjektet kommer att vara villkorat av att en sådan överföringsmottagare samtycker till att vara bunden av dessa villkor, och (ii) säkerställa att en sådan överföringsmottagare ges möjlighet att granska dessa villkor.

Efter sådan överföring kommer din rätt att visa och utföra relaterat innehåll och alla andra licensrättigheter enligt dessa villkor (inklusive för att undvika eventuella tvivel, om tillämpligt, en licens för kommersiell användning) omedelbart att upphöra (utan krav på meddelande).

10.       Överföringsavgift.  Vid överföring av en NFT, med hänsyn till överlåtelsen av licensrättigheterna som anges i dessa villkor, den pågående hostingen av eventuellt relaterat innehåll och eventuella andra tjänster relaterade till överföringen av NFT och administrationen av tillhörande digitalt samlarobjekt, du kommer att betala (eller få betalt) en avgift till Nike med ett belopp som beräknas genom att multiplicera det totala belopp som betalats av köparen för NFT (utan några avdrag av något slag) med den procentsats som gäller för NFT som anges för den NFT (”överföringsavgiften”).  Om plattformen eller tjänsten som används för att underlätta överföringen fångar upp och betalar hela överföringsbeloppet direkt till Nike, har du ingen skyldighet att betala några ytterligare belopp.  Du kommer att betala alla transaktionsavgifter, avgifter för betalningsöverföringar och skatter (förutom skatter på Nikes nettoinkomst) som är förknippade med överföringen och kommer inte att dra av några sådana belopp från det belopp som betalats till Nike som överföringsavgift.  Alla belopp som ska betalas enligt detta avtal kommer att betalas i USD eller i en kryptovaluta som godtas av Nike och kommer att betalas till kontot eller den digitala plånbok som Nike anger.  Om du har några frågor om hur du betalar överföringsavgiften eller vart du ska skicka en betalning, kontakta Nikes kundtjänst på www.nike.com/help eller 1-800-379-6453.

11.       Digitala samlarobjekt är inte en säkerhet.  DEN DIGITALA SAMLINGSFILEN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR KONSUMENTBRUK, ANVÄNDNING OCH KONSUMTION. DET ÄR INTE EN ”VÄRDEPAPPERSAKT” ENLIGT DEFINITIONEN I VÄRDEPAPPERSLAGEN FRÅN 1933, I DESS ÄNDRADE LYDELSE, 1934 ÅRS LAG OM VÄRDEPAPPERSBÖRS, I DESS ÄNDRADE LYDELSE, 1940 ÅRS LAG OM INVESTERINGSBOLAG, I DESS ÄNDRADE LYDELSE, ELLER ENLIGT VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I NÅGON DELSTAT.

12.       Efterlevnad av marknadsföringsriktlinjer.  Du kommer att följa alla policyer om utfärdanden av digitala samlingsobjekt eller NFT eller marknadsföringspolicyer som Nike kan komma att publicera, som uppdateras från tid till annan.

13.       Ytterligare förmåner.  Från tid till annan kan Nike eller tredje parter tillgängliggöra ytterligare innehåll, produkter, tjänster, kampanjer, tjänster eller andra förmåner för innehavaren av den tillämpliga NFT (något av ovanstående, en ”ytterligare förmån”).  Ingen av Nikes eller någon tredje part har någon skyldighet att informera dig om, eller att ge dig, någon ytterligare förmån, och du bör därför inte förvänta dig någon ytterligare förmån när du förvärvar en NFT.  Det är ditt ansvar att hålla dig informerad om tillgängligheten av eventuella ytterligare förmåner och att vidta nödvändiga åtgärder för att ansöka om eller samla in eventuella ytterligare förmåner.  De villkor som gäller för eventuella ytterligare förmåner anges i informationen eller materialet som tillhandahålls med den ytterligare förmånen.  Med undantag för den utsträckning som anges i sådan information eller sådant material som ska ersätta och styra över eventuella motstridiga eller inkonsekventa bestämmelser i dessa villkor, kommer alla digitala verk som görs tillgängliga av Nike som en tilläggsförmån att licensieras på samma villkor som anges häri för, och kommer i övrigt att behandlas som, relaterat innehåll.  Alla fysiska objekt som tillhandahålls som en tilläggsförmån är inte en del av relaterat innehåll och, med undantag för vad som annars anges i separata villkor som gäller för tilläggsförmånen, kommer du inte att ha några licensrättigheter under några immateriella rättigheter i eller till något sådant fysiskt objekt.  Om inget annat överenskommits i enlighet med ett bindande avtal mellan dig och leverantören av en ytterligare förmån, kan eventuella ytterligare förmåner dras in eller avslutas när som helst oavsett anledning eller avsaknad av anledning, inklusive utan begränsning av din överföring av tillämplig NFT eller uppsägning av licensrättigheter i enlighet med dessa villkor.

14.       Tredje parts infrastruktur och tjänster.  Nike kommer inte att ha något ansvar, och du avstår härmed från och friskriver dig från alla anspråk, som uppstår ur eller i samband med (a) någon blockkedja eller relaterad teknik, (b) alla digitala plånböcker, digital plånboksteknik, liknande teknik eller liknande tjänster, (c) överföring eller förlust av en NFT eller oförmåga att påvisa ägande eller kontroll av en NFT, (d) någon marknadsplats eller annan plattform för köp, försäljning eller överföring av NFT-tjänster som inte är plattformen, (e) någon aktiverad plattform eller någon plattform eller tjänst som tillhandahålls av någon tredje part eller någon teknik relaterad därtill, (f) modifierat innehåll eller ytterligare förmåner som tillhandahålls av tredje part, eller några villkor som gäller för sådant modifierat innehåll eller ytterligare förmåner, (g) alla datorer, server, nätutrustning eller annan hårdvara eller internetleverantör eller annan teletjänst eller hårdvara. eller (h) någon annan tjänst, utrustning, teknik, nätverk eller dataöverföringsinfrastruktur som inte ägs och kontrolleras av Nike. 

15.       Skadeersättning.  Du ska gottgöra och hålla skadeslösa, och på Nikes begäran försvara, Nike och dess närstående bolag från och mot alla anspråk, krav, skulder, skadestånd, skadestånd, böter, skatter, kostnader och utgifter (inklusive men inte begränsat till rimliga advokatarvoden och domstolskostnader) som uppstår på grund av eller i samband med (a) brott mot dessa villkor eller obehörig användning av något relaterat innehåll, (b) din äganderätt eller överföring av NFT genom någon licens eller någon annan form av någon form av någon av någon licens eller någon licens från någon som du till detta.

16.         GARANTIFRISKRIVNING.  NIKE TREDJEPARTSÄGARE AV RÄTTIGHETER, OCH DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG GÖR DIGITALA SAMLAROBJEKT, NFT OCH RELATERAT INNEHÅLL, SAMT EVENTUELLA YTTERLIGARE FÖRMÅNER SOM NÅGON AV DEM ELLER NÅGON TREDJE PART KAN TILLHANDAHÅLLA, TILLGÄNGLIG ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”WHERE IS” OCH FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA EVENTUELLA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLA GARANTIER FÖR ÄGANDERÄTT, INGET INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. SÄLJBARHET, ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH EVENTUELLA GARANTIER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED UTFÖRANDET, HANDELSSÄTT ELLER ANVÄNDNING I HANDELN.

17.         FRISKRIVNING FÖR SKADOR.  UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER NIKE, NÅGON TREDJE PARTS RÄTTIGHETSÄGARE ELLER DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG ATT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJD- ELLER ANDRA ICKE-DIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG ELLER FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, BESTRAFFANDE ELLER LIKNANDE SKADOR.

18.         ANSVARSBEGRÄNSNING.  NIKES MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVAR FÖR EVENTUELLA TREDJE PARTS RÄTTIGHETSÄGARE OCH DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG FÖR ALLA SKADOR OCH ORSAKER TILL TALAN, OAVSETT OM DET ÄR I AVTAL, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SKA VARA 100 USD.

19.       Uppsägning av licensrättigheter.  Utöver alla andra rättigheter och gottgörelser som Nike kan ha rätt till enligt avtal, enligt lag eller enligt övriga rättsprinciper, gäller att om du bryter mot någon av dina skyldigheter enligt dessa villkor, kommer din rätt att visa och utföra det relaterade innehållet och alla andra licensrättigheter som du kan ha enligt dessa villkor, omedelbart att upphöra utan föregående meddelande. 

Vid uppsägning av dina licensrättigheter av någon anledning kommer du omedelbart att upphöra med all användning av allt relaterat innehåll och alla andra utövanden av licensrättigheter enligt dessa villkor.  Nike kan enligt eget gottfinnande inaktivera åtkomsten till relaterat innehåll, ersätta relaterat innehåll med en svart skärm eller annat ersättningsinnehåll, inaktivera digitala plånboksfunktioner eller liknande funktioner för det berörda relaterade innehållet, förbjuda aktiverade plattformar att tillhandahålla plattformsfunktioner, förbjuda någon annan plattform eller tjänst från att hämta eller återge något sådant relaterat innehåll i samband med de tjänster de tillhandahåller, och vidta andra åtgärder för att förhindra obehörig användning av relaterat innehåll.  Nike kommer inte att ha någon skyldighet eller något ansvar gentemot dig för sådana handlingar och du kommer inte att störa eller försöka förhindra sådana handlingar.

20.       Tillhandahållet material. Om och i den mån som Nike tillgängliggör någon programvara, fil, kod eller annan information eller material till dig på grundval av ditt innehav av en NFT som är förknippad med ett visst digitalt samlarobjekt, som en ytterligare förmån (enligt definitionen ovan) eller på annat sätt, om inget annat anges av Nike eller skriftligen har godkänts av dig och Nike, samtycker du till att de villkor som anges i licensavtalet för slutanvändare som bifogas som Bilaga A till dessa villkor reglerar användningen av sådan programvara, fil, kod eller annan information eller annat material, och du samtycker till att vara bunden av och följa ett sådant licensavtal för slutanvändare.

21.       Ytterligare villkor.  Dessa villkor kompletterar alla ytterligare villkor i all information eller allt material som tillhandahålls med relaterat innehåll eller ytterligare förmåner (”ytterligare villkor”).  I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan dessa villkor och eventuella ytterligare villkor kommer de ytterligare villkoren att ersätta och gälla.  Dessa villkor och eventuella ytterligare villkor utgör hela avtalet mellan dig och Nike eller någon annan rättighetsägare med avseende på ämnet häri, och ersätter alla tidigare eller samtidiga skriftliga eller muntliga avtal eller överenskommelser mellan dig och Nike avseende NFT, relaterat innehåll eller digitalt samlarobjekt.

22.       Gällande lag och jurisdiktion.  Dessa villkor ska tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York som tillämpas på avtal som upprättas och utförs helt däri, och utan hänsyn till motstridiga lagprinciper. Alla tvister relaterade till dessa villkor kommer endast att väckas i delstats- eller federala domstolar belägna i stadsdelarna Brooklyn (Kings County) eller Manhattan (New York County) i delstaten New York, och du samtycker härmed till den exklusiva jurisdiktionen för sådana statliga och federala domstolar och avstår från allt försvar med undantagsbestämmelsen forum non conveniens. VARJE PART AVSTÅR HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN RÄTTEN TILL EN RÄTTEGÅNG AV JURY I NÅGON TALAN ELLER TALAN SOM VÄCKS AV ELLER MOT NÅGON AV PARTERNA I SAMBAND MED DESSA VILLKOR.  

23.       Diverse.  Dessa villkor utgör inte, och får inte tolkas som, något partnerskap, joint venture eller arbete mellan dig och Nike. Om någon bestämmelse i dessa villkor befinns vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning ogenomförbar, kommer den bestämmelsen att verkställas i den utsträckning som tillåts enligt lag och på annat sätt anses vara avskiljbar från dessa villkor och kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser. Om Nike underlåter att insistera på eller genomdriva strikt verkställande av någon av bestämmelserna i dessa villkor eller att utöva några rättigheter eller gottgörelser enligt dessa villkor kommer inte att tolkas som ett avstående eller avstående i någon utsträckning av Nikes rätt att hävda eller förlita sig på några sådana bestämmelser, rättigheter eller gottgörelser i det eller någon annan instans, istället kommer detsamma att gälla och förbli i full kraft. Du får inte överlåta, överföra eller på annat sätt avyttra dessa villkor (inklusive eventuella rättigheter eller skyldigheter härunder), och alla påstådda överlåtelser, överföringar eller andra bestämmelser kommer att vara ogiltiga.

 

 

BILAGA A TILL VILLKOREN FÖR DIGITALA SAMLAROBJEKT

 

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

(Tillhandahållet material för en ursprunglig NFT)

 

Senast uppdaterad: maj 2023

GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ”ACCEPTERA” ELLER GENOM ATT LADDA NER, KOPIERA, INSTALLERA, FÅ ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN) SAMTYCKER DU TILL ALLA VILLKOR I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE.  OM DU SAMTYCKER PÅ UPPDRAG AV EN ANNAN PERSON, ETT FÖRETAG ELLER EN ANNAN JURIDISK PERSON, INTYGAR OCH GARANTERAR DU ATT DU HAR BEHÖRIGHET ATT BINDA DEN PERSONEN, FÖRETAGET ELLER DEN JURIDISKA PERSONEN TILL DETTA AVTAL.

OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR I DETTA AVTAL FÅR DU INTE LADDA NED, KOPIERA, INSTALLERA, BEREDA DIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS.

1.         Vissa definitioner.

 • Koncernbolag” avser en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en annan enhet, oavsett om det är nu eller i framtiden, och där ”kontroll” avser ägande av 50 % eller mer av aktierna eller andra ägarintressen om en enhet eller förmågan att styra en enhets ledningen eller policyer.
 • Avtal” avser detta licensavtal för slutanvändare.
 • Ursprunglig NFT” avser den NFT som ägs av dig, vilket framgår av din kontroll över den digitala plånboken där NFT innehas, och det är på grundval av detta eventuellt tillhandahållet material görs tillgängligt för dig av Nike enligt detta avtal.
 • Auktoriserad redigeringsplattform” avser de tjänster eller plattformar som är auktoriserade av Nike att användas för att modifiera eventuellt tillhandahållet material. Auktoriserad(e) redigeringsplattform(ar) kan publiceras på https://www.swoosh.nike eller specificeras av Nike på annat sätt.
 • Auktoriserad upplevelseplattform” avser alla tjänster eller plattformar som är auktoriserade av Nike att avbilda icke-modifierade bilder eller kombinerade bilder i samband med ett online-videospel, virtuellt utrymme, metaversum eller fördjupad tredimensionell upplevelse, med förbehåll för villkoren i detta avtal. Auktoriserad(e) upplevelseplattform(ar) kan publiceras på https://www.swoosh.nike eller specificeras av Nike på annat sätt.
 • Grundinnehåll” avser allt innehåll som ursprungligen licensierats av Nike till ägaren av en ursprunglig NFT som enbart grundar sig på innehavet av den ursprungliga NFT:en.
 • Varumärke” avser alla varumärken, servicemärken, namn, varumärken, logotyper eller andra ursprungsangivelser.
 • Innehåll” avser text, bilder, teckningar, konstverk, grafik, symboler, designer, bilder, fotografier, videor, filmer, audiovisuella verk, musik, ljudinspelningar och andra upphovsmannaverk i form av text, video, ljud och multimedia och annat innehåll och material.
 • Avbilda” avser att återge eller visa (t.ex. på en datorskärm eller virtual reality-hjälm) allt innehåll som kan uppfattas av männikan med hjälp av något material.
 • Dokumentation” avser all dokumentation, readme-filer eller annat förklarande material i tryckt eller elektronisk form som tillhandahålls av Nike med eller i samband med något tillhandahållet material.
 • Material” avser all programvara, fil, kod eller annan information eller annat material.
 • NFT” avser en icke-fungibel, blockkedjebaserad, digital token.
 • Inbäddad IP” avser alla varumärken eller namn, foton eller avbildningar av någon person eller karaktär, såväl som alla varumärkesmeddelanden, upphovsrättsmeddelanden eller andra immateriella rättigheter eller rättsliga meddelanden eller annat äganderättsskyddat material eller element som ingår i eller med något tillhandahållet material, dokumentation eller innehåll som avbildas eller kan avbildas med hjälp av något tillhandahållet material.
 • Tillhandahållet material” avser allt material som görs tillgängligt för dig via Nike-plattformen eller på annat sätt enligt detta avtal för en viss ursprunglig NFT.
 • Nike” avser Nike Virtual Studios, Inc. och alla koncernbolag till Nike eller tredje part till vilka rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal överlåts eller delegeras.
 • Nike-plattform” avser alla webbplatser, mobilappar eller andra plattformar som drivs av Nike eller å Nikes vägnar.
 • Du” avser den person som ingår detta avtal eller, om annan, den person, det företag eller den juridiska person för vars räkning den personen har ingått detta avtal.

2.         Ursprunglig NFT. Nike gör det tillhandahållna materialet tillgängligt för dig baserat på ditt innehav av den ursprungliga NFT:en.  Alla licensrättigheter som beviljas häri med avseende på eventuellt tillhandahållet material villkoras av ditt innehav av den ursprungliga NFT:en, och kommer att upphöra om du vid någon tidpunkt (a) överför den ursprunglig NFT:en, (b) om du på annat sätt upphör att kunna visa att du äger den ursprungliga NFT:en eller (c) om någon annan licensrätt från Nike baserat på ditt innehav av den ursprungliga NFT:n avslutas.

3.         Allmän licens. Nike beviljar dig, i egenskap av Nikes ställning som upphovsrättsinnehavare, med förbehåll för din efterlevnad av detta avtal och så länge du äger den ursprungliga NFT:en, en personlig, begränsad, återkallelig, ej överförbar, icke-underlicensierbar (förutom vad som anges i avsnitt 5, nedan), icke-exklusiv licens, enbart för personliga, icke-kommersiella ändamål, att: (a) ladda ner tillhandahållet material och dokumentation till en dator som ägs eller kontrolleras av dig, (b) använda det tillhandahållna materialet på en dator som ägs eller kontrolleras av dig, eller på en auktoriserad redigeringsplattform, avbilda innehållet som kan avbildas genom att kombinera eller montera det tillhandahållna materialet utan någon annan ändring därav (”icke-modifierad bild”) (c) ladda upp den icke-modifierade bilden till en auktoriserad upplevelseplattform, dock endast i den utsträckning som sådan uppladdning har möjliggjorts, och endast för de syften för vilka den har möjliggjorts på en sådan auktoriserad upplevelseplattform, (d) endast använda dokumentationen i syfte att utöva dina licensrättigheter enligt detta avtal, och (e) göra det minsta antalet kopior av det tillhandahållna materialet och dokumentationen som krävs för att utöva de licenser som beviljas i underavsnitt (a), (b), (c) och (d), ovan.

4.         Licenser som endast gäller för specifikt tillhandahållet material.   

            4.1       Rätt att använda i kombination med annat specificerat material.  Om Nikes plattform eller dokumentation uttryckligen anger att det tillhandahållna materialet kan användas för att visa innehåll som är ”bärbart”,  ”fästbart” eller på annat sätt går att kombinera eller koppla samman med innehåll som avbildas med hjälp av annat specificerat material (”anslutbar bild”), gäller att utöver andra licensrättigheter enligt detta avtal och med förbehåll för din efterlevnad av detta avtal, beviljar Nike dig, i egenskap av Nikes ställning som upphovsrättsinnehavare och så länge du äger den ursprungliga NFT:en, en personlig, begränsad, återkallelig, ej överförbar, icke-underlicensierbar (förutom vad som anges i avsnitt 5, nedan), icke-exklusiv licens, enbart för personlig, icke-kommersiella ändamål för att (a) kombinera den icke-modifierade bilden med den anslutbara bilden (men endast i den utsträckning som du har giltiga licensrättigheter att göra det enligt ett separat licensavtal för den anslutbara bilden) med hjälp av en dator som ägs eller kontrolleras av dig eller en auktoriserad redigeringsplattform för att avbilda det kombinerade innehållet (”kombinerad bild”), och (b) ladda upp den kombinerade bilden till en auktoriserad upplevelseplattform, dock endast i den utsträckning som sådan uppladdning har aktiverats, och endast för de syften för vilka den har aktiverats på en sådan auktoriserad upplevelseplattform.  Till exempel, om den icke-modifierade bilden är en tröja som är ”bärbar” på en Nike- eller tredjepartsavatar, och du också innehar de nödvändiga licensrättigheterna för den anslutbara bilden av Nike- eller tredjepartsavataren enligt ett separat licensavtal, kan du kombinera den icke-modifierade bilden av tröjan med den anslutbara bilden av avataren för att avbilda den kombinerade bilden av att avataren ”bär” tröjan.  På samma sätt kan den icke-modifierade bilden av andra föremål som inte är ”bärbara” men som är ”fästbara” eller på annat sätt kan kombineras eller anslutas till en anslutbar bild av en Nike- eller tredjepartsavatar, på samma sätt kombineras för att skapa en kombinerad bild av avataren som ”håller” eller tar ”med” föremålet eller på annat sätt förekommer i innehåll som inkluderar både den icke-modifierade bilden och det anslutbara bilden.  För rättigheterna enligt detta avsnitt 4.1 ska gälla, måste informationen på Nike-plattformen eller dokumentationen för tillämpligt tillhandahållet material ange med vilken anslutbara bild den icke-modifierade bilden kan kombineras.  Om ingen anslutbar bild anges för tillhandahållet material som identifieras som ”bärbart”, ”fästbart” eller på annat sätt kombinerbart eller anslutbart, måste du erhålla skriftlig verifiering från Nike avseende tillämpliga anslutbar(a) bild(er) innan du utövar någon rättighet enligt detta avsnitt 4.1.

            4.2       Ändringsrättigheter.  Om Nike-plattformen eller dokumentationen uttryckligen anger att innehållet som avbildas med det tillhandahållna materialet är ”modifierbart”, gäller att om Nike, utöver andra licensrättigheter enligt detta avtal och med förbehåll för din efterlevnad av detta avtal, beviljar dig, i egenskap av Nikes ställning som upphovsrättsinnehavare och så länge du äger den ursprungliga NFT:en, en personlig, begränsad, återkallelig, ej överförbar, icke-underlicensierbar (förutom vad som anges i avsnitt 5, nedan), icke-exklusiv licens, enbart för personliga, icke-kommersiella ändamål att (a) modifiera innehållet som avbildas med hjälp av det tillhandahållna materialet genom att använda en dator som ägs eller kontrolleras av dig eller en auktoriserad redigeringsplattform, och att (b) ladda upp det modifierade innehållet (”modifierad bild”) till en auktoriserad upplevelseplattform, dock endast i den utsträckning som sådan uppladdning har möjliggjorts, och endast för de syften för vilka den har möjliggjorts på en sådan auktoriserad upplevelseplattform.  För att undvika tveksamheter omfattar de ändringsrättigheter som anges i detta avsnitt 4.2 rätten att kombinera den icke-modifierade bilden eller den modifierade bilden med innehåll som avbildas med hjälp av annat material (i den utsträckning du har nödvändiga rättigheter med avseende på det andra materialet och innehåll som avbildas med hjälp av det andra materialet).

            4.3       Offentlig visning.  Om Nike-plattformen eller dokumentationen uttryckligen anger att innehåll som avbildas med hjälp av det tillhandahållna materialet kan visas offentligt, gäller att utöver andra licensrättigheter enligt detta avtal och med förbehåll för din efterlevnad av detta avtal och eventuella ytterligare begränsningar som anges på Nike-plattformen eller dokumentationen, beviljar Nike dig, i egenskap av Nikes ställning som upphovsrättsinnehavare och så länge du äger den ursprungliga NFT:en, en personlig, begränsad, återkallelig, ej överförbar, icke-underlicensierbar (förutom vad som anges i detta avsnitt 4.3, nedan), icke-exklusiv licens, enbart för personliga, icke-kommersiella ändamål för att offentligt visa den icke-modifierade bilden, eller, i den utsträckning du har licens att skapa dem, varje modifierad bild som skapats av dig i enlighet med avsnitt 4.2 i detta avtal i varje enskilt fall endast i digitalt format tillgängligt för visning online.  Alla rättigheter enligt detta avsnitt 4.3 får inte underlicensieras till någon tredje part förutom i den minimala omfattning som krävs för att en plattform för publicering av sociala medier eller annat innehåll ska kunna visa den icke-modifierade bilden eller, i förekommande fall, modifierade bilden som publiceras av dig, och då endast för det begränsade syftet i samma utsträckning som allt annat användarinnehåll som publiceras av dig.  För att undvika tveksamheter och utan begränsning får du inte offentligt visa eller på annat sätt använda någon icke-modifierad bild eller, i förekommande fall, modifierad bild som en del av eller i samband med någon NFT, annan kryptografisk token eller digitalt samlarobjekt förutom i den utsträckning som uttryckligen tillåts enligt avsnitt 4.4.3 i detta avtal.

            4.4       Kommersiella användningsrättigheter.  

                        4.4.1    Allmänt förbud. Förutom vad som uttryckligen anges i avsnitt 4.4.2 eller 4.4.3, nedan, får de rättigheter som beviljas enligt detta Avtal endast utövas för personligt bruk, icke-kommersiella ändamål och du har inte någon licens att, du kommer inte, och du kommer inte att auktorisera, tillåta eller hjälpa någon tredje part att, utöva någon av de licensrättigheter som beviljas häri på något sätt: (a) som leder till direkta eller indirekta ersättningar, ekonomiska fördelar eller kommersiella vinster av något slag för dig, oavsett om de för närvarande realiseras eller ska tillhandahållas i framtiden och oavsett deras beskaffenhet (oavsett om det rör sig om penningmedel, överföring av tillgångar, in natura-produkter eller tjänster eller annan vara eller tjänst av värde), eller (b) för eller i samband med någon verksamhet, produkt eller tjänst (inklusive, utan begränsning, NFT, kryptografisk token eller annan digital produkt eller tjänst), eller på något sätt som kan innebära godkännande av någon verksamhet, meddelande, produkt eller tjänst.  För att undvika tveksamheter utgör marknadsföring av produkter eller tjänster från Nike eller dess närstående bolag, som kan förekomma i samband med din offentliga visning av någon icke-modifierad bild eller modifierad bild i den utsträckning som tillåts enligt avsnitt 4.3, inte ett brott mot detta avsnitt 4.4.1.

                        4.4.2    För ursprungliga NFT.  Om du separat har erhållit kommersiella användningsrättigheter med avseende på grundinnehållet för ursprungliga NFT:er (en ”licens för kommersiell användning”) så gäller att utöver andra licensrättigheter enligt detta avtal och med förbehåll för din efterlevnad av detta avtal, beviljar dig Nike i egenskap av Nikes ställning som upphovsrättsinnehavare, så länge du äger den ursprungliga NFT:en, en personlig, begränsad, återkallelig, ej överförbar, icke-underlicensierbar (förutom vad som anges i avsnitt 5, nedan), icke-exklusiv licens att: (a) modifiera det innehåll som avbildas med hjälp av det tillhandahållna materialet i den minsta utsträckning som krävs för att ta bort (t.ex. genom att jämna ut eller på annat sätt modifiera en 3D-modell genom att ändra utseendet på skalet) all varumärkesprofilering (och sådant modifierat innehåll, ”varumärkesfri bild”), och (b) använda en varumärkesfri bild i samband med ditt utövande av dina licensrättigheter enligt licensen för kommersiell användning.

                        4.4.3    För kombinerade bilder.  Om du separat har erhållit kommersiella användningsrättigheter med avseende på någon anslutbar bild enligt en licens för kommersiell användning, och Nike-plattformen eller dokumentationen inte bara anger att innehållet som avbildas med hjälp av det tillhandahållna materialet kan vara ”bärbart”, ”anslutbart” eller på annat sätt kan kombineras eller anslutas till den anslutbara bilden, men också uttryckligen anger att detta är tillåtet i samband med utövandet av din licens för kommersiell användning, så gäller att utöver andra licensrättigheter enligt detta avtal och med förbehåll för din efterlevnad av detta avtal, beviljar Nike dig, i egenskap av Nikes ställning som upphovsrättsinnehavare och så länge du äger den ursprungliga NFT:en och även fortsätter att ha licensrättigheter för kommersiell användning med avseende på den anslutbara bilden, en personlig, begränsad, återkallelig, ej överförbar, icke-underlicensierbar (förutom vad som anges i avsnitt 5, nedan), icke-exklusiv licens att: (a) modifiera innehållet som avbildas med hjälp av det tillhandahållna materialet i den minsta utsträckning som krävs för att ta bort all varumärkesprofilering och skapa den anslutbara bilden, och (b) kombinera den varumärkesfria bilden med bilden för kommersiell användning av den anslutbara bilden (sådan kombination, ”varumärkesfri kombinerad bild”) och utövar samma licensrättigheter med avseende på den varumärkesfria kombinerade bilden som du kan ha enligt någon licens för kommersiell användning med avseende på den anslutbara bilden; under förutsättning att du inte får ändra den varumärkesfria bilden ytterligare.  

            4.5       Vissa begränsningar.  Utöver alla andra begränsningar som anges i detta avtal (inklusive avsnitt 6, nedan) och utöver eventuella begränsningar som anges i de villkor som gäller för din licens för kommersiell användning (”villkor för kommersiell användning”), får du inte visa (offentligt eller på annat sätt) någon modifierad bild som visar eller på annat sätt inkluderar något av följande, och du får inte utöva några rättigheter enligt detta avtal eller på annat sätt använda något innehåll som avbildas med hjälp av något tillhandahållet material på, i, eller som en del av, eller för att främja eller marknadsföra tillverkning, försäljning, distribution, användning eller annat utnyttjande av, eller på annat sätt i samband med något av följande:

            (a)        någon produkt eller tjänst eller media som marknadsförs, erbjuds, säljs eller tillhandahållas av någon person eller juridisk person som tillverkar, marknadsför, säljer, distribuerar, eller erbjuder sig att sälja eller distribuera någon produkt eller tjänst som konkurrerar med någon produkt eller tjänst från Nike eller något av Nikes dotterbolag, eller under, i samband med eller i samarbete med någon sådan person eller juridisk person eller något varumärke, handelsnamn, varumärke, logotyp, namn på eller annan ursprungsbeteckning för en sådan person eller juridisk person;

            (b)       något skjutvapen eller annat vapen (exklusive vapen som ursprungligen avbildades i den icke-modifierade bilden);

            (c)        tobaksprodukter, läkemedelsprodukter eller kontrollerade läkemedel, eller produkter, ämnen eller material som innehåller tobaksprodukter eller kontrollerade läkemedel (exklusive alkohol);

            (d)       förfalskade produkter, olagliga föremål eller aktiviteter; eller

            (e)        allt som är nedsättande, obscent, pornografiskt, oanständigt, oanständigt, kränkande, stötande, trakasserande, våldsamt, hatfullt, rasistiskt, diskriminerande, provocerande eller på annat sätt anstötligt eller olämpligt enligt vad Nike fastställer efter eget gottfinnande; eller

            (f)        NFT, annan kryptografisk token eller digitalt samlarobjekt förutom i den utsträckning som tillåts enligt en tillämplig licens för kommersiell användning enligt vad som anges i avsnitt 4.4.3 i detta avtal med avseende på en varumärkesfri kombinerad bild.

5.         Underlicenser.  Du kan bevilja en underlicens för vissa av dina licensrättigheter enligt avsnitt 4.3 enligt vad som anges däri.  Dessutom kan rättigheterna att kopiera eller visa sådant innehåll underlicensieras i enlighet med och förutsatt att villkoren i licensen för kommersiell användning följs, i den utsträckning som något innehåll som avbildas med något tillhandahållet material är berättigat till användning enligt licensen för kommersiell användning (enligt beskrivningen i avsnitt 4.4 ovan).  I annat fall kan du bevilja en underlicens för vissa av dina licensrättigheter enligt avsnitt 3 och 4 i detta avtal, dock endast till en auktoriserad upplevelseplattform och endast för ditt eget personliga bruk i den utsträckning som är nödvändig för att sådan auktoriserad upplevelseplattform ska kunna tillhandahålla de funktioner som den auktoriserade upplevelseplattformen har fått tillåtelse att tillhandahålla dig av Nike.  Du får inte bevilja någon underlicens för någon licens eller några rättigheter enligt detta avtal förutom enligt vad som uttryckligen anges i detta avsnitt 5.

6.         Inga andra licenser, begränsningar.  Avsnitt 3, 4 och 5 framställer alla dina licensrättigheter häri med avseende på tillhandahållet material och eventuell dokumentation (sammantaget ”licensierat material”).  Det finns inga andra licensrättigheter, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med avseende på något av licensmaterialet eller några härledda verk därav, även om utövandet av några licensrättigheter som beviljas häri skulle förhindras, äventyras eller försämras utan en sådan licens.  Utan att begränsa det föregående och utöver alla andra begränsningar som anges i detta avtal, ger licenserna som beviljas häri inte dig rätt till, och du kommer inte att, och du kommer inte att auktorisera, tillåta eller hjälpa någon tredje part att:

            (a)        underlicensiera, leasa, hyra ut, låna ut, publicera, distribuera eller på annat sätt överföra eller avslöja licensierat material;

            (b)       utan att begränsa din förmåga att ladda upp innehåll som avbildas med hjälp av tillhandahållet material till en auktoriserad redigeringsplattform eller auktoriserad upplevelseplattform och med undantag för en offentlig visning som tillåts enligt avsnitt 4.3 eller i samband med utövande av rättigheter enligt någon licens för kommersiell användning, underlicensiera, leasa, hyra ut, låna ut, publicera, distribuera eller på annat sätt överföra eller avslöja något innehåll som avbildas med hjälp av tillhandahållet material;

            (c)        utan att det påverkar din skyldighet att ta bort något varumärke från något innehåll som avbildas med hjälp av tillhandahållet material som ett villkor för att använda någon varumärkesfri bild under en licens för kommersiell användning enligt vad som anges i avsnitt 4.4, på annat sätt radera, ta bort, dölja, beskära, ändra, modifiera eller skapa variationer av någon inbäddad IP eller någon del av någon inbäddad IP, eller kombinera eller sammanfoga någon inbäddad IP med eller använda någon inbäddad IP i närheten av något annat varumärke eller innehåll;

            (d)       manipulera eller försöka kringgå eller inaktivera någon säkerhetsfunktion eller licenskontrollfunktion för licensierat material;

            (e)        skapa, förespråka, stödja, främja eller rättfärdiga något innehåll, material eller yttrande som är nedsättande, obscent, pornografiskt, oanständigt, otillbörligt, kränkande, stötande, trakasserande, våldsamt, hatfullt, rasistiskt, diskriminerande, provocerande eller på annat sätt anstötligt eller olämpligt enligt vad Nike fastställer efter eget gottfinnande;

            (f)        urvattna, uttunna eller skada anseendet för någon inbäddad IP;

            (g)       antyda att Nike eller någon av dess ķoncernbolag har en koppling till eller förespråkar, sponsrar eller stöder dig eller någon tredje part, eller någon produkt, tjänst, åsikt eller roll som du eller någon tredje part har;

            (h)       skada anseendet för någon produkt eller tjänst från Nike eller något av Nikes koncernbolag, inklusive utan begränsning för det tillhandahållna materialet, innehåll som avbildas eller kan avbildas med hjälp av det tillhandahållna materialet, Nikes plattform eller någon inbäddad IP, eller Nikes eller något av dess koncernbolags goda namn eller rykte;

            (i)        bryta mot Nikes marknadsföringspolicyer eller på annat sätt framställa NFT:er eller digitala samlarobjekt som en möjlighet att få ekonomiska fördelar eller vinster, eller som en investering, aktier eller annat ägande eller vinstdelningsintresse i Nike, eller något av dess dotterbolag eller något varumärke eller annat affärsprojekt;

            (j)        utöva några licensrättigheter häri efter att du inte längre äger den ursprungliga NFT:en; eller

            (g)       använda licensmaterial eller avbildat innehåll med hjälp av tillhandahållet material på något sätt som inte uttryckligen godkänts häri, eller utöva några licensrättigheter häri på något sätt som bryter mot tillämplig lag.

7.         Äganderätt.    Nike och dess licensgivare behåller alla rättigheter till, äganderätt och intressen i licensmaterialet och all upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till licensmaterialet och allt innehåll som avbildas eller kan avbildas med hjälp av tillhandahållet material.  Du förvärvar inte något ägarintresse i något licensmaterial eller något sådant innehåll (inklusive, för att undvika tveksamheter, för någon icke-modifierad bild) enligt detta avtal.  Din användning av en inbäddad IP är begränsad till användning i samband med utövandet av licensrättigheterna häri och med förbehåll för alla begränsningar som anges häri och alla andra begränsningar som Nike kan informera dig om i framtiden.  Du får inte använda någon sådan inbäddad IP i samband med någon verksamhet, produkt eller tjänst, eller på något sätt som kan tolkas som ett godkännande av någon verksamhet, något meddelande, någon produkt eller tjänst, eller som sannolikt kan orsaka förvirring eller urvattnar, uttunnar eller skadar anseendet för en inbäddad IP. All användning av en inbäddad IP, inklusive eventuell goodwill som skapas av sådan användning, kommer att gälla till förmån för Nike och dess närstående bolag.

8.         Äganderätt till nya upphovsmannaverk som du har skapat. Du kommer att behålla all upphovsrätt till alla nya upphovsmannaverk som du har skapat enligt detta avtal (”användarverk”), med förbehåll för Nikes och dess koncernbolags och licensgivares innehav av tillhandahållet material, grundinnehåll, innehåll som avbildas eller kan avbildas med hjälp av tillhandahållet material och annat underliggande upphovsmannaverk, samt all upphovsrätt och annan immateriell rättighet däri (”Nike IP”).  Du samtycker till att alla användarverk är härledda verk från Nike IP och att du inte har någon rätt att kopiera, visa, utföra, modifiera, skapa härledda verk av, överföra, distribuera eller på annat sätt utnyttja eller använda något sådant användarverk förutom vad som uttryckligen tillåts i detta avtal.  Förutom upphovsrätt som du kan ha avseende något användarverk kommer du inte att ha, och du kommer inte att hävda eller försöka registrera eller erhålla, något varumärke eller annan immateriell eller äganderätt i något användarverk.

9.         Överenskommelse.  Du inser att Nike, dess dotterbolag och deras respektive licensgivare och licenstagare kommer att fortsätta att modifiera och utveckla allt tillhandahållet material, grundinnehåll och innehåll som avbildas med hjälp av tillhandahållet material och kan skapa upphovsmannaverk som liknar eller är identiska med något användarverk som skapats av dig.  Å dina och dina arvingars vägnar förbinder du dig oåterkalleligen och oavbrutet till, och samtycker till att inte göra gällande eller hävda inför någon domstol eller annan statlig nämnd eller myndighet, någon form av anspråk, genkäromål, efterfrågan, handling, stämning eller annat förfarande som gör gällande eller åberopar, direkt eller indirekt, intrång i eller förskingring av någon upphovsrätt eller annan immateriell rättighet som du kan ha i något användarverk mot (a) Nike, något koncernbolag till Nike eller någon av deras respektive aktieägare, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, entreprenörer, företrädare, ombud, licensgivare, licenstagare, distributörer, återförsäljare, eller affärspartners, (b) eventuella kunder till någon av ovanstående, eller (c) någon efterträdare eller övertagare till någon av ovanstående.

10.       Tredjepartstjänster.  Du ansvarar för (a) installation, konfiguration, integration, testning och drift av redigeringsprogram, (b) att erhålla ditt eget konto på en auktoriserad redigeringsplattform eller auktoriserad upplevelseplattform och tillhandahålla information och ingå avtal relaterade till detta, (c) att erhålla, tillhandahålla och underhålla alla datorer, mobila enheter, annan utrustning eller hårdvara, programvara (inklusive operativsystem och uppdateringar), internet och andra nätverksanslutningar, strömförsörjning, och lämpliga anläggningar och miljöförhållanden, och (d) att erhålla, tillhandahålla och underhålla alla tredjepartstjänster som är nödvändiga för att utöva någon av dina licensrättigheter enligt detta avtal.  Nike kommer inte att ha något ansvar för, och du avstår härmed från och friskriver dig från alla anspråk, som uppstår ur eller i samband med (i) någon blockkedja eller relaterad teknik, (ii) all digital plånboksteknik, eller liknande teknik eller relaterade tjänster, (iii) överföring eller förlust av en NFT eller oförmåga att påvisa innehav eller kontroll av en NFT, (iv) någon marknadsplats eller annan plattform för köp, försäljning eller överföring av någon NFT förutom Nike-plattformen, (v) någon programvara, plattform eller tjänst som tillhandahålls av någon tredje part eller någon teknik relaterad därtill inklusive utan begränsning all redigeringsprogramvara, auktoriserade redigeringsplattformar eller auktoriserade upplevelseplattformar, (vi) alla användarverk, modifierade bilder, kombinerade bilder, varumärkesfria bilder eller annat innehåll som skapats av dig, (vii) alla datorer, servrar, nätutrustning eller annan hårdvara eller internetleverantör eller annan teletjänst eller hårdvara eller (viii) någon annan tjänst, utrustning, teknik, nätverk eller dataöverföringsinfrastruktur som inte ägs och kontrolleras av Nike. 

11.       Skadeersättning.  Du kommer att gottgöra och hålla skadeslösa, och på Nikes begäran försvara, Nike och dess dotterbolag från och mot alla anspråk, krav, skulder, skador, påföljder, böter, skatter, kostnader och utgifter (inklusive men inte begränsat till rimliga advokatarvoden och domstolskostnader) som uppstår på grund av eller i samband med (a) brott mot detta avtal eller obehörig användning av licensmaterial, dokumentation, grundinnehåll, eller innehåll som avbildas med hjälp av tillhandahållet material, (b) ditt innehav eller överlåtelse av ursprunglig NFT eller annan NFT som utfärdats av Nike eller något av Nikes dotterbolag, (c) användarverk, modifierade bilder, kombinerade bilder, varumärkesfria bilder eller annat innehåll som skapats av dig, (d) någon produkt eller tjänst som tillhandahålls av eller på uppdrag av dig, eller med avseende på något licensmaterial, grundinnehåll eller innehåll som avbildas med hjälp av något tillhandahållet material som har använts, eller någon annan kommersiell användning av något av ovanstående, (e) utövande av eventuella licensrättigheter häri av dig, eller (f) någon underlicens som beviljats av dig.

12.         GARANTIFRISKRIVNING.  NIKE, DESS KONCERNBOLAG, OCH DERAS RESPEKTIVE LICENSGIVARE GÖR LICENSMATERIALET OCH INNEHÅLL SOM AVBILDAS MED HJÄLP AV TILLHANDAHÅLLET MATERIAL SOM FINNS TILLGÄNGLIGT ”I BEFINTLIGT SKICK”, OCH FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA EVENTUELLA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLA GARANTIER FÖR ÄGANDERÄTT, ATT INTRÅNG INTE SKETT BETRÄFFANDE TREDJE MANS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH EVENTUELLA GARANTIER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED UTFÖRANDET, SEDVANLIG AFFÄRSSED ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL.

13.         FRISKRIVNING FÖR SKADOR.  UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER NIKE, NÅGON AV DESS KONCERNBOLAG ELLER DERAS RESPEKTIVE LICENSGIVARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJD- ELLER ANDRA ICKE-DIREKTA SKADESTÅND AV NÅGOT SLAG ELLER FÖR NÅGRA SÄRSKILDA SKADESTÅND, STRAFFSKADESTÅND ELLER LIKNANDE SKADESTÅND.

14.         ANSVARSBEGRÄNSNING.  HÖGSTA SAMMANLAGDA ANSVARSSKYLDIGHET FÖR NIKE, NÅGOT AV DESS KONCERNBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LICENSGIVARE FÖR EVENTUELLA SKADESTÅND OCH ORSAKER TILL TALAN, OAVSETT OM DET ÄR I AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÅR INTE ÖVERSTIGA 100 USD.

15.       Uppsägning av licensrättigheter.  Utöver alla andra rättigheter och gottgörelser som Nike kan ha rätt till enligt avtal, enligt lag eller sedvanerätt, gäller att om du bryter mot någon av dina skyldigheter enligt detta avtal, kommer alla dina licensrättigheter häri omedelbart att upphöra utan föregående meddelande.  Dessutom kan Nike när som helst säga upp någon av eller alla dina licensrättigheter enligt detta avtal med eller utan orsak genom skriftligt meddelande till dig, och dina licensrättigheter kommer också att sägas upp om: (a) du överför tillämplig ursprunglig NFT till en tredje part, (b) du inte på något annat sätt kan visa att du äger en ursprunglig NFT eller (c) om någon annan licensrätt från Nike baserat på ditt innehav av ursprunglig NFT avslutas.  Vid uppsägning av dina licensrättigheter ska du omedelbart upphöra med all användning av licensmaterial, allt innehåll som avbildas med hjälp av tillhandahållet material och alla användarverk, upphöra med att utöva andra rättigheter enligt detta avtal och permanent radera, ta bort och förstöra allt licensmaterial, innehåll som avbildas med hjälp av tillhandahållet material och alla användarverk som du har i din besittning eller kontroll (inklusive på alla konton med någon auktoriserad redigeringsplattform eller auktoriserad upplevelseplattform).  Vid uppsägning av dina licensrättigheter kan Nike inaktivera eller orsaka att tredje parter (inklusive men inte begränsat till en auktoriserad redigeringsplattform eller auktoriserad upplevelseplattform) inaktiverar åtkomst till eller användning av licensmaterial, innehåll som avbildas med hjälp av tillhandahållet material och användarverk i samband med de tjänster de tillhandahåller och vidtar andra åtgärder för att förhindra obehörig användning av något av ovanstående.  Nike kommer inte att ha någon skyldighet eller något ansvar gentemot dig för sådana handlingar och du kommer inte att störa eller försöka förhindra sådana handlingar.

16.       Ytterligare villkor.  Detta avtal kan kompletteras eller ändras genom ytterligare villkor som tillhandahålls med eventuellt tillhandahållet material (”ytterligare villkor”).  I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan detta avtal och eventuella ytterligare villkor, kommer de ytterligare villkoren att äga företräde och gälla.  Detta avtal, eventuella ytterligare villkor och andra villkor som uttryckligen hänvisas till eller införlivas häri eller i de ytterligare villkoren, utgör hela avtalet mellan dig och Nike med avseende på innehållet häri, och ersätter alla tidigare eller samtida skriftliga eller muntliga avtal eller överenskommelser mellan dig och Nike avseende licensmaterialet.

17.       Efterlevnad av lagar. Du är ensam ansvarig för att följa alla lagar och förordningar som gäller för dig eller dina aktiviteter enligt detta avtal i den jurisdiktion där du bor.

18.       Gällande lag och jurisdiktion.  Detta avtal ska tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York som tillämpas på avtal som upprättas och utförs helt däri, och utan hänsyn till motstridiga lagprinciper. Alla tvister relaterade till detta avtal kommer endast att föras i delstats- eller federala domstolar belägna i stadsdelarna Brooklyn (Kings County) eller Manhattan (New York County) i delstaten New York, och du samtycker härmed till den exklusiva jurisdiktionen för en sådan stat och federala domstolar och avstår från allt försvar genom undantagsbestämmelsen forum non conveniens.. VARJE PART AVSTÅR HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN RÄTTEN TILL EN RÄTTEGÅNG MED JURY I NÅGOT ÄRENDE SOM VÄCKS AV ELLER MOT NÅGON AV PARTERNA I SAMBAND MED DETTA AVTAL.  

19.       Diverse.  Detta avtal utgör inte, och får inte tolkas som, något partnerskap, joint venture eller agenturförhållande mellan dig och Nike eller något av dess dotterbolag. Om någon bestämmelse i detta avtal befinns vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning ogenomförbar, kommer den bestämmelsen att verkställas i den utsträckning som tillåts enligt lag och på annat sätt anses vara avskiljbar från detta avtal och kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser. Alla meddelanden som ska tillhandahållas av Nike enligt eller i samband med detta avtal kan tillhandahållas via Nike-plattformen eller den e-postadress som du har angett.  Om Nike underlåter att insistera på eller genomdriva strikt verkställande av någon av bestämmelserna i detta avtal eller att utöva några rättigheter eller gottgörelser enligt detta avtal, kommer detta inte att tolkas som en friskrivning av, eller avstående i någon som helst utsträckning från Nikes rätt att hävda eller förlita sig på någon sådan bestämmelse, rättighet eller gottgörelse i det fallet eller i något annat fall, istället kommer detsamma att gälla och förbli i full kraft. Du får inte överlåta, överföra eller på annat sätt avyttra detta avtal (inklusive eventuella rättigheter eller skyldigheter häri), och alla påstådda överlåtelser, överföringar eller andra avyttringar kommer att vara ogiltiga.  Vid alla åtgärder eller förfaranden för att genomdriva detta avtal har den vinnande parten rätt att kräva ersättning för kostnader och rimliga advokatarvoden.

Agreement Type: 
Locales: 

User login