You are here

ca-ES dotSWOOSH Terms of Service

Primary tabs

CONDICIONS DEL SERVEI DE .SWOOSH

Última actualització: maig de 2024

Aquestes Condicions del servei (les “Condicions”) s’apliquen a l’accés i l’ús per part seva del lloc web .SWOOSH localitzat a https://www.swoosh.nike/ (o qualsevol enllaç que el succeeixi) i a totes les pàgines web, tots els llocs web i les pàgines de xarxes socials associats (el “Lloc”), qualsevol aplicació mòbil associada (cadascuna, una “Aplicació”), qualsevol producte disponible a través del Lloc o de qualsevol aplicació (els “Productes”) i qualsevol servei en línia disponible a través del lloc web o de qualsevol aplicació (conjuntament, incloses la pàgina web, l’aplicació i la compra de productes, els “Serveis de .SWOOSH”) en cada cas en la mesura en què els proporcionin Nike Virtual Studios, Inc. o les seves filials (“Nike”, “nosaltres”, el “nostre” o “ens”).

Tingui en compte que si és resident de la Unió Europea (UE) o del Regne Unit, li seran aplicables les condicions addicionals de l’annex 1 (les “Condicions específiques de la UE / el Regne Unit”).

Les condicions de venda (inclosa la garantia limitada que s’hi estableix) a les quals es fa referència en la Secció 6(e) seran aplicables pel que fa a qualsevol producte que vostè adquireixi. Si no està d'acord amb aquestes Condicions, no utilitzi cap servei .SWOOSH.

Podem indicar que s'apliquen unes condiciones diferents o unes condicions, directrius, polítiques o regles addicionals en relació amb alguns dels Serveis de .SWOOSH (les “Condicions complementàries”). Tota Condició complementària queda incorporada al seu acord amb nosaltres si fa servir els Serveis de .SWOOSH corresponents i, en cas de discrepància entre aquestes Condicions i les Condicions complementàries, prevaldran les Condicions complementàries en la discrepància en qüestió.

Podem fer canvis en aquestes Condicions. La data que consta com a “Última actualització” indica quan s’han modificat aquestes Condicions. Si fem canvis en el futur, podem notificar-li aquests canvis mitjançant un correu electrònic, un avís a través dels Serveis de .SWOOSH o actualitzant la data que consta al principi d’aquestes Condicions. Les Condicions modificades seran vigents immediatament, i si continua utilitzant els Serveis de .SWOOSH s’entendrà que confirma la seva acceptació de les condicions modificades. Si no està d’acord amb les Condicions modificades, deixi d’utilitzar qualsevol Servei .SWOOSH immediatament.

1.   La seva informació

Vostè pot proporcionar certa informació a Nike en relació amb el seu accés o ús dels nostres Serveis de .SWOOSH, o podem recopilar certa informació sobre vostè quan accedeix als nostres Serveis de .SWOOSH o els utilitza. Accepta rebre correus electrònics, missatges SMS o de text i altres tipus de comunicacions de Nike a través dels Serveis de .SWOOSH, a l’adreça electrònica o a les dades de contacte que hagi proporcionat en relació amb els Serveis de .SWOOSH. Vostè garanteix que qualsevol informació que proporciona a Nike en relació amb els Serveis de .SWOOSH és exacta.

Per obtenir informació sobre com recollim, utilitzem, compartim i tractem la informació sobre vostè, consulti la nostra {{agreement:NvsPrivacyPolicy:Política de privadesa de .SWOOSH}}.

2.    Elegibilitat i limitació d’ús

(a)   Compte Nike. Per poder accedir als Serveis de .SWOOSH o utilitzar-los: (i) ha de tenir, o crear, un compte al lloc web nike.com (cadascun, un “Compte Nike”), (ii) ha d’estar d’acord amb tots els termes i condicions aplicables al seu Compte Nike, i (iii) el seu compte no ha d’estar cancel·lat o suspès actualment.

(b)   Jurisdicció. Només pot utilitzar els Serveis de .SWOOSH en jurisdiccions autoritzades per Nike. L’ús dels Serveis de .SWOOSH només està autoritzat actualment als Estats Units d’Amèrica, Regne Unit, França, Alemanya, Espanya, Itàlia, Polònia, Luxemburg, Bèlgica, República Txeca, Àustria, Eslovènia, Hongria, Irlanda, Dinamarca, Portugal, Finlàndia, Grècia, Països Baixos i Suècia (conjuntament, els “Territoris autoritzats”). Els Productes específics poden ser objecte de limitacions addicionals pel que fa a la jurisdicció on es poden comprar o lliurar.

(c)    Països o persones sota sancions. No pot accedir als Serveis de .SWOOSH o utilitzar-los si: (i) està ubicat o resideix en un país sotmès a embargament governamental dels Estats Units, designat pel govern dels Estats Units com un país que “dona suport al terrorisme” (una “Jurisdicció embargada”) o (ii) és objecte de qualsevol sanció imposada per una agència del govern dels Estats Units o les Nacions Unides, o figura en qualsevol llista del govern dels Estats Units sobre parts sotmeses a prohibició o restricció.

(d)   Serveis de tercers; restriccions d’edat. Per a determinats serveis de .SWOOSH cal tenir o crear un compte en un o més proveïdors de serveis tercers, per a la qual cosa es pot demanar una edat mínima de 18 anys. Tal com es descriu de manera més detallada a continuació, si no disposa d’una cartera externa o de capacitat per fer pagaments amb targeta de crèdit, no pot comprar ni rebre Col·leccionables digitals.

(e)   Ús i distribució. Només pot utilitzar els Serveis de .SWOOSH per a fins personals, familiars o domèstics i se n’exclou explícitament qualsevol ús comercial. No pot compartir, arrendar, llogar ni permetre que cap tercer utilitzi, ni utilitzar en nom de tercers, cap servei .SWOOSH o el seu compte .SWOOSH (tal com es defineix més endavant).

(f)    No apte per a clients comercials. El Lloc, l’Aplicació i els Serveis de .SWOOSH estan pensats únicament perquè: (i) Nike vengui Productes directament als consumidors finals. Per tant, es prohibeix estrictament la compra de productes per revendre’ls. El concepte de compra per a revenda fa referència a la compra de Productes per part d’algú que els reven o té la intenció de revendre’ls a altres persones (consumidors, empreses o tercers). Si Nike té motius raonables per creure que vostè ha participat en una compra per a revenda, Nike es reserva el dret d’emprendre accions contra vostè, incloses, entre d’altres, restriccions de les vendes, cancel·lacions de les comandes i/o suspensió o tancament del seu Compte .SWOOSH (tal com es defineix més endavant).

Vostè assegura que compleix tots els requisits d’elegibilitat. Per part nostra, i a la nostra discreció, ens podem negar a concedir-li l’accés als Serveis de .SWOOSH i/o podem suspendre o rescindir el seu accés als Serveis de .SWOOSH si no compleix algun dels requisits d’elegibilitat.

3.    Registre

(a)   Compte. Per accedir o utilitzar els Serveis de .SWOOSH, ha de registrar un compte (el seu “Compte .SWOOSH”) utilitzant el seu Compte Nike existent. Vostè accepta proporcionar informació precisa per registrar-se, mantenir o habilitar funcionalitats o a petició nostra en relació amb la creació del seu Compte .SWOOSH i qualsevol accés o ús dels Serveis de .SWOOSH. Si aquesta informació canvia, cal que l’actualitzi immediatament. Ens reservem el dret de rebutjar, exigir que canviï o recuperar noms d’usuari, fins i tot en nom d’empreses o persones que tinguin drets legals, inclosos drets de marca, en els noms d’usuari en qüestió.

(b)   Seguretat. Vostè és l’única persona responsable de mantenir la seguretat del seu Compte .SWOOSH i del control de qualsevol nom d’usuari, contrasenya o altre codi que faci servir per accedir al seu Compte .SWOOSH o a qualsevol dels Serveis de .SWOOSH. Vostè és responsable de supervisar el seu Compte .SWOOSH i l’ús de les credencials del seu compte (incloses les activitats no autoritzades). Si descobreix o sospita que algú ha obtingut les seves credencials o ha accedit al seu Compte .SWOOSH sense el seu permís, té l’obligació d’informar-ne immediatament Nike. Vostè és responsable de tota l’activitat en el seu Compte .SWOOSH, o través d’aquest, tant si és amb el seu permís com si no. FINS AL MÀXIM PERMÈS PER LA LEGISLACIÓ VIGENT, NIKE NO ÉS RESPONSABLE DE CAP PÈRDUA O ACTIVITAT QUE SIGUI RESULTAT DE L’ÚS NO AUTORITZAT DEL SEU COMPTE .SWOOSH.

(c)    Comptes externs. Per tal de rebre o comprar Col·leccionables digitals, inclòs el seu ID de .SWOOSH (tal com es descriu més endavant), se li demanarà que vinculi el seu Compte .SWOOSH a un compte de cartera externa compatible (la “Cartera externa”) gestionat per un proveïdor tercer aprovat (el “Proveïdor de carteres externes”). Només pot vincular un compte de pagament extern al seu Compte .SWOOSH alhora, llevat que Nike especifiqui una altra cosa. Els Proveïdors de carteres externes autoritzats per proporcionar carteres externes s’identifiquen durant el procés de registre.

Nike no té cap afiliació amb els Proveïdors de carteres externes. L’ús per part seva dels productes i serveis de cada Proveïdor de carteres externes es regeix pels termes i condicions d’ús aplicables d’aquest (les “Condicions del proveïdor”). Si bé Nike pot ser un tercer beneficiari en algunes de les Condicions del proveïdor, Nike no és una part d’aquestes, no es fa responsable de cap producte ni servei proporcionat per cap Proveïdor extern i no té cap responsabilitat en relació amb les Condicions del proveïdor, les Carteres externes ni qualsevol altre producte o servei del Proveïdor de carteres externes. Vostè és responsable de complir les Condicions dels proveïdors aplicables i cal que les revisi abans d’enllaçar la seva cartera externa. No serem responsables davant de vostè per cap pèrdua que es produeixi com a conseqüència del seu ús dels productes o serveis d’un Proveïdor de carteres externes, inclosa qualsevol cartera externa. 

(d)   ID de SWOOSH. Com a part dels Serveis de .SWOOSH, i condicionats als requisits d’elegibilitat i d’altres, vostè pot: (i) construir o crear una imatge, un disseny o una altra creació d’autor que pot incorporar diversos logotips de propietat, marques comercials o altres continguts de Nike (el “Disseny d’ID”), i (ii) crear un nom d'usuari o “identificador” que s’associarà amb el seu Compte .SWOOSH (l’“Usuari”). Els Serveis de .SWOOSH utilitzaran el Disseny de l’ID i el nom d’usuari per crear el seu Col·leccionable digital d’ID de .SWOOSH ID (ID de .SWOOSH). Un cop creat correctament el seu Compte .SWOOSH i el seu ID de .SWOOSH, Nike transferirà el seu ID de .SWOOSH a la seva cartera externa.

Entre vostè i Nike, el disseny de l’ID és propietat de Nike. Vostè cedeix a Nike en aquest acte tots els drets, títols i interessos que pugui tenir sobre el disseny de l’ID o tots els drets de propietat intel·lectual associats amb el disseny de l’ID. Pel que fa al nom d’usuari, reconeix i accepta que no té drets de propietat ni de titularitat de cap nom d’usuari (independentment que el faci servir un altre usuari) i que Nike, a la seva discreció, pot canviar, modificar, eliminar o reutilitzar qualsevol nom d’usuari.  Mentre que ni el Disseny de l’ID ni el nom d’usuari són “Contingut d'usuari” als efectes de la Secció 4(b) més endavant, el Disseny de l’ID i el nom d’usuari estan subjectes, i han de complir, la Secció 4(c), més endavant.

El seu ID de .SWOOSH es regeix per aquestes Condicions i per les Condicions dels col·leccionables digitals aplicables (tal com es defineixen més endavant) acordades amb vostè en el moment del registre. El seu ID de .SWOOSH és un Col·leccionable digital únic (tal com es defineix en les Condicions dels col·leccionables digitals aplicables) integrat per: (a) un criptovalor no fungible (“NFT”), basat en blockchain, que, en la mesura en què es manté en la cartera externa vinculada al seu Compte .SWOOSH, s'utilitza com a part de la seva identitat digital per al seu Compte .SWOOSH i (b) una llicència per utilitzar el Disseny de l’ID, el nom d’usuari i altres continguts relacionats (tal com es defineixen més endavant) de l’ID de .SWOOSH d’acord amb les Condicions dels col·leccionables digitals de l’ID de .SWOOSH mentre l’NFT associat es manté en una cartera externa vinculada al seu compte .SWOOSH.

4.    Contingut d’usuari

(a)   Qüestions generals. Els Serveis de .SWOOSH poden permetre que vostè i altres usuaris creïn, publiquin, emmagatzemin i comparteixin contingut, inclosos comentaris, missatges, text, fotografies, imatges, vídeos, programari i altres materials (conjuntament, el “Contingut d’usuari”). Quan publica o comparteix Contingut d’usuari en els nostres Serveis de .SWOOSH o a través d’aquests, entén que el seu Contingut d’usuari i qualsevol informació associada (com ara el seu nom d’usuari o foto de perfil) poden ser visibles per a altres persones. Si opta per fer pública qualsevol informació seva a través dels Serveis de .SWOOSH, ho fa pel seu compte i risc.

(b)   Propietat; Llicència. Amb l’excepció de la llicència que concedeix a continuació, entre vostè i Nike, vostè manté tots els drets relacionats amb el seu Contingut d’usuari, tret de qualsevol part dels Serveis de .SWOOSH inclosa en el seu Contingut d’usuari. Vostè atorga a Nike i als nostres usuaris finals una llicència perpètua, irrevocable, no exclusiva, lliure de drets d’autor, mundial, íntegrament desemborsada i subllicenciable (en múltiples nivells) per utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir, crear-ne obres derivades, distribuir, presentar i mostrar públicament d’altres maneres i explotar el contingut que penja al seu Compte Nike i qualsevol nom, nom d’usuari o imatge que proporcioni en relació amb el contingut que penja al seu Compte Nike en tots els formats i canals multimèdia coneguts actualment o desenvolupats en el futur, sense compensació per a vostè ni cap tercer. Vostè renuncia irrevocablement a qualsevol “dret moral” o altres drets en relació amb l’atribució de l’autoria o la integritat dels materials associats amb el Contingut d’usuari que li pugui atorgar qualsevol llei aplicable o qualsevol teoria del dret.

(c)    Prohibicions. Vostè s’abstindrà de crear, publicar, emmagatzemar o compartir qualsevol Contingut d’usuari del qual no tingui tots els drets necessaris per concedir-nos la llicència descrita anteriorment i garanteix que el seu Contingut d’usuari, i el nostre ús d’aquest Contingut d’usuari tal com es permet en aquestes Condicions, no violarà cap dret de cap persona o entitat, inclosos qualssevol drets de tercers, ni causarà danys a cap persona o entitat. Vostè s’abstindrà de crear, publicar, emmagatzemar o compartir qualsevol Contingut d’usuari que:

           i.         Sigui il·legal, difamatori, obscè, pornogràfic, indecent, lasciu, suggeridor, assetjador, incitador d’odi, amenaçador, invasor de la privadesa o dels drets de publicitat, abusiu, incendiari o fraudulent;

          ii.         Pugui constituir delicte penal, encoratjar-lo o oferir instruccions per cometre’l, pugui infringir els drets de qualsevol part o crear-los responsabilitats, o pugui infringir qualsevol llei local, estatal, nacional o internacional;

         iii.         Pugui infringir qualsevol patent, marca comercial, secret comercial, copyright o qualsevol altre dret intel·lectual o de propietat de qualsevol part;

         iv.         Contingui o representi qualsevol declaració, comentari o afirmació que no reflecteixi les seves opinions i experiències honestes;

          v.         Suplanti la personalitat d’algú o representi de manera indeguda una afiliació seva amb qualsevol persona o entitat;

         vi.         Inclogui qualsevol promoció no sol·licitada, campanya política, publicitat o oferiment;

       vii.         Contingui qualsevol informació privada o personal d’un tercer sense el consentiment d’aquest tercer;

      viii.         Contingui virus, dades corruptes o altres arxius o continguts nocius, disruptius o destructius; o

         ix.         A discreció exclusivament nostra, sigui objectable, restringeixi o inhibeixi l’ús o el gaudi dels nostres Serveis de .SWOOSH a qualsevol altra persona, o pugui exposar Nike o altres a qualsevol mena de dany o responsabilitat.

(d)   Aplicació. L’aplicabilitat d’aquesta Secció 4 és a discreció de Nike exclusivament, i el fet de no exigir-ne el compliment en alguns casos no constitueix una renúncia al nostre dret de fer-la complir en altres casos. Aquesta Secció 4 no estableix cap dret d’acció privat per part de tercers ni cap expectativa raonable en el sentit que els Serveis de .SWOOSH no incloguin contingut prohibit per aquestes Condicions o que el material objectable sigui eliminat ràpidament després que hagi estat publicat. 

(e)   Eliminació. No assumim el compromís de revisar tots els Continguts d’usuari i ens eximim explícitament de qualsevol deure o obligació de fer qualsevol seguiment o revisió de qualsevol Contingut d’usuari. Tot i que no tenim cap obligació d’analitzar, editar o controlar el Contingut d’usuari, podem:

           i.         Eliminar o suprimir Contingut d’usuari o refusar de publicar qualsevol Contingut d’usuari en qualsevol moment i per qualsevol motiu, amb avís previ o sense, inclosos, entre d’altres, per infracció de la llei aplicable o d’aquestes Condicions;

          ii.         Rescindir o suspendre el seu accés a tots o una part dels Serveis de .SWOOSH si, a criteri nostre exclusivament, considerem raonablement probable que el seu Contingut d’usuari infringeixi la llei aplicable o aquestes Condicions;

         iii.         Prendre qualsevol mesura respecte del seu Contingut d’usuari que sigui necessària o apropiada, a discreció de Nike, per garantir el compliment de la llei aplicable i d’aquestes Condicions o per protegir qualsevol dret de tercers, inclosos els de propietat intel·lectual i els drets de privadesa (per exemple, proporcionar informació als titulars de drets d’autor en compliment de sol·licituds de supressió d’acord amb la llei Digital Millennium Copyright Act dels Estats Units); i

         iv.         Col·laborar plenament amb qualsevol autoritat policial o ordre d’un tribunal que ens sol·liciti o ens obligui a revelar la identitat o altra informació de qualsevol persona que publiqui qualsevol material en els Serveis de .SWOOSH o a través d’aquests.

Si vostè té coneixement que qualsevol Contingut d’usuari infringeix aquestes Condicions, posi’s en contacte amb nosaltres a través de la pàgina Obtén ajuda, tot indicant les seves dades (inclosos el seu nom i adreça de correu electrònic), juntament amb els detalls sobre: (i) la data i hora de publicació; (ii) la localització en el lloc .SWOOSH; (iii) el nom/ID d’usuari de .SWOOSH de la persona que l’ha publicat; (iv) els motius pel quals el Contingut d’usuari ha de ser eliminat, juntament amb proves d’això; (v) còpies de qualsevol comunicació amb la persona que l’ha publicat (si n’hi ha), i (vi) una declaració que confirmi el seu convenciment que la informació que ha proporcionat és veritable i precisa.

5.   Conducta prohibida

No pot utilitzar els Serveis de .SWOOSH llevat que sigui una persona elegible d’acord amb la Secció 2. No pot utilitzar els Serveis de .SWOOSH si no és per a la finalitat prevista. A més, en relació amb els Serveis de .SWOOSH, s’abstindrà del següent:

(a)   Infringir qualsevol llei, contracte, dret de propietat intel·lectual o altre dret de tercers aplicables o cometre un dany;

(b)   Cometre qualsevol conducta molesta, amenaçadora, intimidatòria, depredadora o assetjadora;

(c)    Utilitzar o provar d’utilitzar el Compte SWOOSH o la informació d’un altre usuari;

(d)   Suplantar la personalitat o publicar en nom de qualsevol altra persona o entitat o falsejar d’altra manera la seva afiliació amb una persona o entitat;

(e)   Vendre o revendre qualsevol Servei de .SWOOSH o comprar productes amb finalitats comercials o de revenda;

(f)    Copiar, reproduir, distribuir, presentar o mostrar públicament la totalitat o alguna part dels Serveis de .SWOOSH, tret ho autoritzem explícitament nosaltres o els nostres llicenciants;

(g)   Modificar els Serveis de .SWOOSH, eliminar qualsevol avís o marca de drets de propietat o crear obres derivades basades en els Serveis de .SWOOSH;

(h)   Utilitzar els Serveis de .SWOOSH de manera que pugui interferir, interrompre, afectar negativament o impedir el ple ús d’altres usuaris dels Serveis de .SWOOSH o que pugui danyar, inhabilitar, sobrecarregar o afectar negativament el funcionament de qualsevol Servei de .SWOOSH de qualsevol manera;

(i)     Excepte en la mesura permesa per la llei aplicable malgrat aquesta prohibició, aplicar enginyeria inversa en cap aspecte dels Serveis de .SWOOSH;

(j)     Fer qualsevol cosa que pugui revelar el codi font, o esquivar o evitar les mesures emprades per prevenir o limitar l’accés a qualsevol part dels Serveis de .SWOOSH;

(k)   Utilitzar qualsevol tipus de mineria de dades, robots, tecnologia automatitzada o mètodes d’extracció de dades similars dissenyats per extreure dades dels Serveis de .SWOOSH sense el nostre consentiment previ per escrit;

(l)     Fer qualsevol cosa que pugui exposar Nike o els seus usuaris a qualsevol tipus de dany, inclosa qualsevol acció que pugui interrompre, danyar, inhabilitar, alterar, sobrecarregar o limitar la funcionalitat dels Serveis de .SWOOSH;

(m) Publicar contingut que amagui virus informàtics, programes o altres codis informàtics, o que esquivi o modifiqui qualsevol programari o tecnologia de seguretat del lloc web;

(n)   Desenvolupar o utilitzar qualsevol aplicació que interaccioni amb els Serveis de .SWOOSH sense el nostre consentiment previ per escrit;

(o)   Oferir enllaços en línia a qualsevol part dels Serveis de .SWOOSH de manera que perjudiqui la nostra reputació, o se n’aprofiti, a discreció nostra exclusivament, o suggereixi qualsevol forma d’associació, aprovació o aval per part de Nike; o

(p)   Utilitzar els Serveis de .SWOOSH per a qualsevol finalitat il·legal o no autoritzada, o participar, fomentar o promoure qualsevol activitat que infringeixi aquestes Condicions.

L'aplicació d’aquesta Secció 5 és a discreció exclusivament de Nike, i el fet de no exigir-ne el compliment en alguns casos no constitueix una renúncia del nostre dret a fer-la complir en altres casos.

Comprovació de dades Quan vostè ens envia una comanda, podem fer una sèrie de comprovacions de les dades abans de tramitar-la. Aquestes comprovacions poden incloure la verificació de la seva adreça i si es tracta d’una transacció fraudulenta o no autoritzada. També apliquem controls parcialment automatitzats a totes les compres per filtrar les transaccions inusuals o sospitoses, o les transaccions que es poden identificar com a susceptibles de frau. Tota sospita de frau en els Serveis de SWOOSH s’investigarà i, si cal, es perseguirà. Per obtenir informació sobre com recollim, utilitzem, compartim i tractem la informació sobre vostè, consulti la nostra {{agreement:NvsPrivacyPolicy:Política de privadesa de .SWOOSH}}.

6.     Productes; Col·leccionables digitals

(a)   Col·leccionables digitals. Els productes de Nike disponibles per a la compra a través dels Serveis de .SWOOSH inclouen, entre d’altres, els “Col·leccionables digitals”, que són actius digitals que consten d’un NFT i una llicència per a determinats continguts o mitjans associats amb l’NFT (el “Contingut relacionat”). La llicència aplicable al Contingut relacionat i la resta de condicions que regeixen el Col·leccionable digital s’establiran en les condicions aplicables al Col·leccionable digital que s’acordin en el moment de l’adquisició i/o s’incloguin (ja sigui mitjançant enllaç URL o d’una altra manera) en les metadades del Col·leccionable digital aplicable (les “{{agreement:NvsDigCollectible:Condicions dels col·leccionables digitals}}”).

(b)   Descripció del producte. Mirem de garantir que els llistats, descripcions i imatges dels Productes, així com les referències, els enllaços i els vals o descomptes dels Productes (les “Descripcions del producte”) que posem a la seva disposició perquè els compri a través dels Serveis de .SWOOSH siguin complets, precisos i actuals, però malgrat els nostres esforços, de vegades les descripcions del Producte poden ser inexactes, incompletes o obsoletes. No ens fem responsables de la integritat, exactitud, fiabilitat, validesa ni vigència d’aquestes Descripcions del producte (incloses les característiques, especificacions i preus que s’hi especifiquen). Aquestes Descripcions del producte i la disponibilitat de qualsevol producte (inclosa la validesa de qualsevol val o descompte) poden ser objecte de canvis en qualsevol moment, sense avís previ. Determinats pesos, mesures i descripcions similars són aproximats i només s’indiquen per motius pràctics. Fem esforços raonables per mostrar amb precisió les característiques dels Productes, inclosos els colors aplicables; però els colors que veu depenen del seu sistema informàtic i no podem garantir que el seu ordinador mostri amb precisió els colors reals.

(c)    Condicions de venda. En comprar qualsevol Producte a través dels Serveis de .SWOOSH vostè accepta les condicions de venda aplicables (les condicions de venda aplicables a les quals es fa referència aquí com a “Condicions de venda”) següents:

           i.         En el cas de qualsevol Col·leccionable digital adquirit a través dels Serveis de .SWOOSH, les Condicions de venda s’estableixen en les seccions 7 i 9, més endavant;

          ii.         En el cas de comanda prèvia de qualsevol producte material o físic, s’apliquen les {{agreement:NvsTermsOfSale:Condicions de reserva de venda de .SWOOSH}};

         iii.         En el cas de qualsevol altre producte material o físic, llevat que s’indiquin altres termes, s’apliquen les {{agreement:termsOfSale:Condicions de venda}} de Nike.

7.              Condicions de venda dels col·leccionables digitals.

(a)   Elegibilitat. Per comprar qualsevol Col·leccionable digital, ha de tenir almenys 18 anys i ha de complir en aquest moment tots els criteris d’elegibilitat per configurar un Compte .SWOOSH. També ha de tenir un mètode de pagament vigent i vàlid que sigui acceptat pel nostre gestor de pagaments extern i una adreça de facturació en un dels territoris autoritzats. Per rebre el lliurament de qualsevol Col·leccionable digital ha de tenir una cartera externa actual i vàlida.

(b)   Restriccions. Podem posar un límit a les quantitats que pot comprar per comanda, compte, targeta de pagament, persona o família. Ens reservem el dret, sense avís previ, de denegar el servei a qualsevol client o rebutjar qualsevol comanda en qualsevol moment i retornar qualsevol import que hagi pagat per aquesta comanda.

(c)    Preu. Els preus mostrats en els Serveis de .SWOOSH exclouen tots els impostos, càrrecs de gestió de lliurament o de pagament o altres taxes (els “Impostos i taxes”). Els Impostos i taxes s’afegiran a l’import de la seva compra i es desglossaran a la pàgina de pagament. Tindrà l’oportunitat de revisar els Impostos i taxes abans de confirmar la seva compra. Tots els preus dels Serveis de .SWOOSH poden ser objecte de canvis en qualsevol moment i sense avís previ. No cobrem impostos per la mercaderia enviada a les jurisdiccions on no tenim nexes substancials; en aquest cas vostè serà responsable davant l’autoritat tributària corresponent de qualsevol impost sobre les vendes relacionat amb la seva compra a través dels Serveis de .SWOOSH. 

(d)   Pagament. Llevat que s’especifiqui una altra cosa en els Serveis de .SWOOSH, tots els pagaments s’han de fer en dòlars nord-americans. Per completar qualsevol transacció (conjuntament, “transacció o transaccions”), se li demanarà que faciliti certa informació pertinent, com ara el número de la targeta de pagament i la data de caducitat, la seva adreça de facturació i la informació d’enviament. Vostè declara i garanteix que té dret a utilitzar qualsevol targeta de pagament que indiqui en relació amb una transacció. Podem rebre informació actualitzada del seu banc emissor sobre qualsevol mètode de pagament que hagi registrat en el nostre servei. Vostè autoritza el cobrament en el seu mètode de pagament, inclòs qualsevol mètode de pagament actualitzat que rebem, de qualsevol càrrec del qual sigui responsable en virtut d’aquestes Condicions. La verificació de la informació pot ser necessària abans del reconeixement o la finalització de qualsevol transacció. Vostè pagarà tots els càrrecs en els quals incorri vostè o una persona en nom seu a través dels Serveis de .SWOOSH, als preus vigents quan s’assumeixin aquests càrrecs, inclosos tots els impostos i despeses d’enviament i gestió aplicables a les seves Transaccions. En el cas que calgui emprendre accions legals per cobrar els saldos deguts, vostè ens reemborsarà a nosaltres i als nostres venedors o agents totes les despeses incorregudes per recuperar els imports deguts, inclosos els honoraris dels advocats i altres despeses legals.

(e)   Confirmació de la comanda; Acceptació. Tindrà l’oportunitat de revisar la seva comanda, inclòs el mètode de pagament i altres detalls de la seva comanda, abans d’emetre-la. La nostra acceptació de la seva comanda prèvia es produeix quan es rep la seva comanda i el pagament complet, moment en què li enviarem un correu electrònic per confirmar la comanda i la recepció del pagament (la “Confirmació de la comanda”).

(f)    Lliurament. Es considerarà que els Col·leccionables digitals han estat lliurats quan s’inicia la transferència de l’NFT associat a l'adreça de la cartera externa que vostè ha designat. La transferència de qualsevol NFT pot patir retards i complicacions aliens al control de Nike. No som responsables de cap retard en aquestes transferències.

(g)   No es transfereix cap dret de propietat intel·lectual. La transferència a vostè de l’NFT associat amb el Col·leccionable digital transmet la propietat de l’NFT i transmet els drets de llicència del Contingut relacionat tal com s’estableix en les Condicions dels col·leccionables digitals. Quan vostè adquireix un Col·leccionable digital i se li transfereix l’NFT, vostè no adquireix la propietat del Contingut relacionat ni cap altra propietat intel·lectual. La propietat del Contingut relacionat i qualsevol dret de propietat intel·lectual associat amb el Contingut relacionat o el Col·leccionable digital pertanyen, pel que fa a la relació entre vostè i Nike, a Nike.

(h)   Retards de la comanda: cancel·lació. Ens reservem el dret de no acceptar, de rebutjar o de cancel·lar qualsevol comanda abans del lliurament, per exemple en qualsevol de les situacions següents:

-        Si tenim motius raonables per creure que la seva comanda (individual o una suma de comandes) s’ha adquirit amb finalitats de revenda o intencions fraudulentes;

-        Si vostè és un revenedor o tenim motius raonables per creure que és un revenedor.

A més, si hi ha errors en els Serveis de .SWOOSH o en relació amb la seva comanda o inexactituds en qualsevol descripció del producte, informació de preus o disponibilitat del producte, ens reservem el dret de corregir l’error i cobrar-li el preu correcte o cancel·lar la seva comanda.

Ens posarem en contacte amb vostè si es cancel·la alguna part de la seva comanda o si es necessita informació addicional per acceptar-la.

A vegades, la fabricació o distribució d’un determinat producte es pot endarrerir. En aquest cas, ens reservem el dret d’ajornar la seva comanda i farem esforços raonables per notificar-li el retard i mantenir-lo informat del calendari de lliurament rectificat.

No ens fem responsables de cap dany o cost en relació amb qualsevol no acceptació, denegació, cancel·lació, rectificació o retard de la comanda, tret del reemborsament d’un import que ens hagi abonat en relació amb una comanda que no vàrem acceptar o que vàrem denegar o cancel·lar o de qualsevol import sobrecarregat en cas de comanda incorrecta.

(i)     Absència de reemborsaments i canvis. Totes les vendes de Col·leccionables digitals són definitives. No es faran reemborsaments ni canvis.

(j)     Reserva de drets. Nike es reserva el dret, fins i tot sense avís previ, de limitar la quantitat disponible de qualsevol Col·leccionable digital o de o de deixar d’oferir-lo; d’imposar condicions sobre qualsevol val, descompte o promoció similar; de prohibir a qualsevol usuari que faci qualsevol transacció; de modificar l’opció de pagament de qualsevol Col·leccionable digital; i de negar-se a proporcionar a qualsevol usuari qualsevol Col·leccionable digital.

(k)   Garantia limitada. Nike garanteix al Comprador cobert(tal com es defineix més endavant) que el Col·leccionable digital cobert (tal com es defineix més endavant) funcionarà en els Serveis de .SWOOSH d’acord fonamentalment amb les especificacions del Col·leccionable digital cobert aplicable, en condicions normals de funcionament, durant el període de garantia (tal com es defineix més endavant) (la garantia anterior és la “Garantia limitada”). Acceptarem qualsevol Reclamació de garantia (tal com es defineix més endavant) presentada d’acord amb aquesta secció 7(k); amb la condició que podem denegar la seva reclamació de garantia en relació amb un Col·leccionable digital concret si vostè no és un Comprador cobert (tal com es defineix més endavant), si el Problema (tal com es defineix més endavant)es produeix o s’evidencia després que caduqui el Període de garantia (tal com es defineix més endavant), si el Col·leccionable digital no és un Col·leccionable digital cobert (tal com es defineix més endavant), si la Reclamació de garantia es presenta un cop caducat el Període de garantia (tal com es defineix més endavant) o si és aplicable una Exclusió de la garantia limitada (tal com es defineix més endavant).

           i.         Col·leccionable digital cobert. Aquesta garantia limitada s’aplica només als Col·leccionables digitals comprats en els Serveis de .SWOOSH o a través d’aquests (cadascun, un “Col·leccionable digital cobert”).

          ii.         Compradors coberts. Aquesta garantia limitada s’aplica només als compradors de Col·leccionables digitals coberts que tinguin el control directe de l’NFT associat al Col·leccionable digital cobert (qualsevol d’aquests, un “Comprador cobert”). Un comprador que ja no tingui l’NFT associat al Col·leccionable digital cobert aplicable no té dret a presentar una Reclamació de garantia (tal com es defineix més endavant), ni a sol·licitar un recurs. Aquesta Garantia limitada no s’aplica respecte de cap altra persona que no sigui un Comprador cobert.

         iii.         Període de garantia. Aquesta Garantia limitada entra en vigor en la data de transferència de l’NFT associat amb un Col·leccionable digital cobert, per part de Nike al comprador original del Col·leccionable digital cobert, i té una durada d’un (1) any (el “Període de garantia”). Qualsevol reparació o substitució del Col·leccionable digital cobert en aplicació d’aquesta Garantia limitada estarà coberta per les condicions d’aquesta Garantia limitada únicament durant el període de garantia restant.

         iv.         Exclusions. Aquesta Garantia limitada no s'aplicarà: (1) a qualsevol error de funcionament d’acord amb les especificacions aplicables (un “Problema”), si el Problema ha estat causat per força major, desastres naturals, llamps, inundacions, tornados, terratrèmols, incendis, talls de la xarxa elèctrica o caigudes de la xarxa d’Internet, guerres, disturbis o altres conflictes civils, pandèmies o altres esdeveniments aliens al control raonable de Nike; (2) a qualsevol Problema que es produeixi o s’evidenciï un cop caducat el Període de garantia; (3) respecte de qualsevol Reclamació de garantia presentada després que caduqui el Període de garantia; (4) si l’origen del Problema és qualsevol xarxa, servei, plataforma o tecnologia de tercers, inclosos, entre d’altres, qualsevol material de tercers (tal com es defineix més endavant) i qualsevol xarxa, servei, plataforma o tecnologia proporcionats per qualsevol Proveïdor extern; (5) si l’origen del Problema és la instal·lació o el funcionament indegut del Col·leccionable digital cobert o de qualsevol tecnologia necessària per fer funcionar el Col·leccionable digital cobert; (6) a qualsevol Col·leccionable digital cobert que s’hagi comprat o utilitzat fora dels Territoris autoritzats; (7) si l’origen del Problema és un error del Comprador cobert a l’hora d’implementar qualsevol correcció, modificació, millora o una altra actualització que Nike posi a disposició del Comprador cobert; (6) a l’ús del Col·leccionable digital cobert amb plataformes o serveis que Nike no hagi facilitat o autoritzat per escrit; (8) a qualsevol benefici addicional; (9) a qualsevol benefici, atribució, característica, funció o benefici addicional d’un producte de mercat que ha estat utilitzat o consumit per un titular anterior; (10) a productes que no siguin els Col·leccionables digitals coberts. Cadascuna de les exclusions anteriors és una “Exclusió de la garantia limitada”.

          v.         Recursos. Si en qualsevol moment durant el període de garantia, el Col·leccionable digital cobert no s’ajusta a la Garantia limitada i no està subjecte d’una altra manera a una Exclusió de la garantia limitada, segons que ho determini Nike exclusivament, Nike dedicarà, a discreció de Nike, tots esforços comercialment raonables per resoldre el problema. La disposició anterior estableix tota la responsabilitat de Nike i el recurs únic i exclusiu de vostè en qualsevol incompliment de la garantia en virtut de la Secció 7 o qualsevol altre defecte o deficiència del Col·leccionable digital.

         vi.         Presentació d’una reclamació de garantia. Si un Col·leccionable digital cobert no s’ajusta a la Garantia limitada durant el Període de garantia i no és objecte per altres motius d’una Exclusió de la garantia limitada, presenti una reclamació dins del període de garantia posant-se en contacte amb nosaltres a través de la pàgina Obtén ajuda (una “Reclamació de garantia”). En relació amb la seva Reclamació de garantia, se li pot demanar que faciliti, entre altres dades: (i) el seu nom, el nom de l’empresa, l’adreça, l’adreça de correu electrònic i el número de telèfon; (ii) una còpia del seu rebut, factura de venda o altra prova de compra similar del Col·leccionable digital cobert defectuós; i (iii) una descripció del problema per escrit. 

       vii.         Revisió de la reclamació de garantia. Un cop rebuda la Reclamació de garantia presentada amb la informació requerida d’acord amb el procediment establert més amunt, Nike revisarà la Reclamació de garantia i determinarà si cal alguna informació addicional. Un cop enviada qualsevol informació addicional que Nike hagi sol·licitat, Nike revisarà la seva reclamació de garantia. Nike es reserva el dret de determinar si el Col·leccionable digital cobert és defectuós i si la Garantia limitada s’aplica o no, a discreció de Nike. Nike li notificarà la seva decisió entre tractar de resoldre el problema o emetre un producte de substitució.

      viii.         Garanties. Aquesta Garantia limitada li proporciona certs drets legals, però pot tenir drets legals addicionals que varien segons la jurisdicció. L’exempció de garanties establerta a la Secció 19, més endavant, s’aplica a qualsevol Col·leccionable digital i forma part de les condicions de venda dels Col·leccionables digitals. Limitem la durada i els recursos de totes les garanties implícites relatives als Col·leccionables digitals coberts, que no siguin excloses segons aquestes Condicions, incloses, entre d’altres, les garanties de comercialització i adequació per a una finalitat determinada, a la durada d’aquesta Garantia limitada. La nostra responsabilitat per que fa als Col·leccionables digitals coberts defectuosos es limita a la reparació o substitució tal com es descriu en aquesta Secció 7.

8.     Altres termes aplicables als Col·leccionables digitals

(a)   Manifestacions; garanties. Quan compra o adquireix qualsevol Col·leccionable digital a través dels Serveis de .SWOOSH, declara, garanteix i accepta el següent:

       i.         Que està adquirint Col·leccionables digitals únicament per a un ús de consum en relació amb els Serveis de .SWOOSH o per a la seva pròpia col·lecció, ús i gaudi personal, i no amb finalitats de distribució;

      ii.         Que no està adquirint Col·leccionables digitals com a inversió i no té cap expectativa de benefici econòmic o benefici com a titular dels Col·leccionables digitals;

      iii.         Que està adquirint els Col·leccionables digitals per al seu propi ús i no amb la intenció o la finalitat actual de vendre’ls a ningú altre;

      iv.         Que no adquirirà cap capital social ni cap altra propietat o interès legal a Nike ni a cap altra entitat en virtut de la seva titularitat dels Col·leccionables digitals;

       v.         Que no promourà ni retratarà cap Col·leccionable digital com a inversió o oportunitat per obtenir un benefici o profit econòmic (inclòs, entre d’altres, en el mercat en línia de .SWOOSH);

      vi.         Que té un coneixement adequat de la funcionalitat i les característiques dels Col·leccionables digitals;

     vii.         Que l’adquisició i ús dels Col·leccionables digitals per part seva compleix les lleis i regulacions aplicables a la seva jurisdicció, incloses, entre d’altres, la capacitat legal, les restriccions normatives i els consentiments governamentals;

     viii.         Que no utilitzarà Col·leccionables digitals per a cap finalitat il·legal ni per a cap tipus d’apostes o jocs d’atzar; i

      ix.         Que complirà les obligacions fiscals aplicables derivades de la seva adquisició dels Col·leccionables digitals.

(b)   Emmagatzematge dels Col·leccionables digitals. No oferim una cartera digital de manteniment en els Serveis de .SWOOSH i no conservarem ni assumirem la custòdia dels seus Col·leccionables digitals ni els de cap altre usuari. Se li demanarà que vinculi una cartera externa abans de poder comprar o rebre qualsevol Col·leccionable digital a través dels Serveis de .SWOOSH. Vostè serà responsable de la custòdia de la contrasenya associada a la seva Cartera externa i del compliment de les Condicions del proveïdor aplicables a la seva Cartera externa. No esperi que Nike pugui recuperar els seus Col·leccionables digitals en cas que perdi l’accés a la seva Cartera externa o en qualsevol altra circumstància.

(c)    Limitació de la transferència dels Col·leccionables digitals. La transferència d'un Col·leccionable digital es fa mitjançant la transferència de l’NFT associat. No obstant tot el que es disposa en les Condicions dels col·leccionables digitals, pot ser que no pugui transferir els Col·leccionables digitals durant un cert període de temps després que s’hagin transferit a la seva Cartera externa. Per a determinats tipus de Col·leccionables digitals (per exemple, entre d’altres, el seu ID de .SWOOSH i altres Col·leccionables digitals únics) la transferència de l’NFT associat (i) a un tercer, (ii) a una cartera que no pot ser confirmada per Nike com una cartera controlada per vostè, o (iii) a una cartera que Nike ha especificat que s’hi hauria de mantenir l’NFT, pot donar lloc a la rescissió de tots els drets de llicència d’aquest document pel que fa al Contingut relacionat amb el Col·leccionable digital aplicable, a que Nike canviï el Contingut relacionat perquè ja no mostri el contingut original relacionat o qualsevol contingut relacionat, o a altres mesures que determini Nike d'acord amb les Condicions dels col·leccionables digitals aplicables.

(d)   Protocol de Blockchain; Compatibilitat de la cartera. Actualment, els Col·leccionables digitals només estan disponibles a Polygon Blockchain. En el cas que transfereixi un Col·leccionable digital a una cartera digital que no sigui compatible amb Polygon Blockchain, el seu Col·leccionable digital es pot perdre, destruir o no estar disponible.

(e)   Assumpció de riscos. Vostè assumeix tots els riscos associats amb qualsevol Col·leccionable digital que adquireixi a través dels Serveis de .SWOOSH, inclosos, entre d’altres, els riscos descrits en aquesta Secció 9(e).

De la mateixa manera que els col·leccionables físics, el preu dels Col·leccionables digitals pot estar subjecte a fluctuacions en funció de les tendències i els sentiments del sector. Els canvis o accions legislatives i normatives d’àmbit estatal, federal o internacional poden afectar negativament l’ús, la transferència, l’intercanvi i el valor dels Col·leccionables digitals. A diferència de les criptomonedes i altres actius digitals fungibles, els Col·leccionables digitals i els NFT associats no s’utilitzen per fer pagaments. Els Col·leccionables digitals i els NFT associats no són intercanviables mútuament i no es poden dividir en parts més petites. Aquestes característiques de disseny limiten la utilitat dels Col·leccionables digitals o dels NFT associats com a forma de pagament o substitut de la moneda. En canvi, els Col·leccionables digitals es gaudeixen com a actiu digital col·leccionable.

Tot i que molts usuaris no tenen cap interès a desprendre’s dels seus Col·leccionables digitals, si finalment decideix en el futur negociar o vendre el seu Col·leccionable digital, entén que aquest és únic i que el seu valor depèn únicament de l’interès que una altra persona pugui tenir en el seu Col·leccionable digital únic i del que aquesta persona estigui disposada a negociar o a gastar per comprar-lo. Entén que el valor del seu Col·leccionable digital únic està determinat per molts factors aliens al seu i al nostre control, com ara la connexió i afinitat del comprador amb el seu Col·leccionable digital únic, l'interès general pel Contingut relacionat (que pot augmentar o disminuir amb el temps), l’interès general pels col·leccionables (tant físics com digitals) globalment i molts altres factors. Tenint en compte els factors anteriors, entén que no hi ha cap garantia que, si finalment vol vendre o intercanviar el seu Col·leccionable digital únic, pugui trobar un comprador o una persona amb qui negociar, i si pot trobar un comprador o una persona amb qui negociar, no hi ha cap garantia que el valor o preu que rebi sigui més alt o més baix del que vostè percep com al seu valor o del que va gastar o negociar per obtenir el seu Col·leccionable digital.

Qualsevol valor futur d’un Col·leccionable digital no és una cosa que nosaltres ni cap tercer pugui o intenti controlar o en què pugui influir. No som responsables de les pèrdues suportades a causa de la vulnerabilitat, de qualsevol tipus d’avaria o del comportament anòmal del programari (per exemple, cartera, contracte intel·ligent), el blockchain aplicable o un altre servei o infraestructura de tercers, incloses les carteres externes i els seus proveïdors, o qualsevol altra característica dels Col·leccionables digitals. No som responsables de les pèrdues suportades a causa del retard en els informes dels desenvolupadors o representants (o de la falta d’informes) ni de cap problema amb el blockchain aplicable que admeti Col·leccionables digitals, incloses les bifurcacions, els problemes de nòduls tècnics o qualsevol altre problema que resulti en pèrdues financeres.

(f)    Beneficis addicionals. Els productes, continguts, promocions (tal com es defineixen més endavant) o els serveis disponibles en els Serveis de .SWOOSH (o a través d’altres mitjans) poden ser un “Benefici addicional” (tal com es defineix aquest concepte a les {{agreement:NvsDigCollectible:Condicions dels col·leccionables digitals}}). Segons la definició aplicable, ni Nike ni cap tercer no té l'obligació de proporcionar cap benefici addicional respecte de qualsevol Col·leccionable digital. Per tant, ni Nike ni cap tercer no tindrà cap responsabilitat de proporcionar, o de no proporcionar, cap benefici addicional a cap titular d’un Col·leccionable digital.

Qualsevol obra digital d’autor o un altre contingut que s’ofereixi a través dels Serveis de .SWOOSH a un titular d’un Col·leccionable digital com a benefici addicional s’identificarà així en els Serveis de .SWOOSH o en el moment de la descàrrega. Se li atorgarà la llicència de qualsevol contingut d’aquest tipus mentre sigui titular del Col·leccionable digital aplicable, d’acord amb les condicions de qualsevol llicència presentada en el moment de la descàrrega o, si no es presenten aquestes condicions, d’acord amb les {{agreement:NvsDigCollectible:Condicions dels col·leccionables digitals}} aplicables com a Contingut relacionat amb aquest Col·leccionable digital en concret. Qualsevol altra obra digital d’autor i altres continguts posats a disposició a través dels Serveis de .SWOOSH formen part dels Serveis i no se li concedeix cap dret de llicència respecte d’aquest contingut.

9.     Serveis disponibles només per a propietaris específics de Col·leccionables digitals

Alguns Serveis de .SWOOSH poden estar disponibles exclusivament per al propietari d’un Col·leccionable digital concret o una combinació d’un col·leccionable digital concret. És possible que se li demani que demostri la propietat de l’NFT associat amb el Col·leccionable digital aplicable (i que no incompleix aquestes Condicions ni les {{agreement:NvsDigCollectible:Condicions dels col·leccionables digitals}}) per accedir a aquests Serveis de .SWOOSH. Sense limitar cap altre dret de rescissió o suspensió dels Serveis de .SWOOSH d’acord amb aquestes Condicions, podem cancel·lar el seu accés o ús d’aquests Serveis de .SWOOSH en el cas que transfereixi el Col·leccionable digital aplicable o l’NFT associat a una altra persona. 

10.     Promocions

Qualsevol sorteig, concurs, rifa, enquestes, jocs o promocions similars (conjuntament, les “Promocions”) disponibles en els Serveis de .SWOOSH o a través d’aquests es poden regir per normes que són independents d’aquestes Condicions. Si participa en qualsevol promoció, revisi les normes aplicables així com la {{agreement:NvsPrivacyPolicy: Política de privadesa de .SWOOSH}}. En cas de discrepància entre les normes d’una Promoció i aquestes Condicions, prevaldran les normes de la Promoció.

11.   Tarifes

A més de qualsevol import pagable a Nike per la compra de productes o per altres conceptes d’acord amb les Condicions de venda aplicables, vostè accepta pagar a Nike els imports establerts en el calendari de tarifes aplicable als Serveis de .SWOOSH, més qualsevol impost aplicable. Qualsevol impost pagable respecte de la compra de qualsevol producte o Servei de .SWOOSH es reflectirà a la pàgina de pagament en el moment de fer-lo. Nike pot modificar les seves tarifes de tant en tant mitjançant la publicació d’un calendari de tarifes actualitzat en els Serveis de .SWOOSH i aquest calendari de tarifes actualitzat s’aplicarà a qualsevol transacció o altres activitats que es produeixin després que es publiqui el calendari de tarifes actualitzat.

12.   Propietat; Llicència limitada

Els Serveis de .SWOOSH, inclosos textos, gràfics, imatges, fotografies, vídeos, il·lustracions i altres continguts, així com el Contingut relacionat de tots els Col·leccionables digitals, i tots els drets de propietat intel·lectual associats amb aquests, són propietat de Nike o dels nostres llicenciadors i estan protegits tant en virtut de les lleis dels Estats Units com de les lleis estrangeres. Llevat que s’indiqui explícitament en aquestes Condicions, tots els drets associats amb els Serveis de .SWOOSH i el Contingut relacionat de tots els Col·leccionables digitals, inclosos tots els drets de propietat intel·lectual, estan reservats a nosaltres o als nostres llicenciadors. Condicionada al seu compliment d’aquestes Condicions (incloses les seccions 4 i 5), se li concedeix una llicència limitada, no exclusiva, intransferible, sense possibilitat de subllicència i revocable per accedir als nostres Serveis de .SWOOSH i utilitzar-los per al seu ús personal i no comercial. Qualsevol ús dels Serveis de .SWOOSH diferent del que s’autoritza de manera específica en aquest document, sense el nostre permís previ per escrit, està estrictament prohibit i posarà fi a la llicència concedida aquí i infringirà els nostres drets de propietat intel·lectual.

13.   Marques

NIKE, el disseny de .SWOOSH i els nostres altres logotips, noms de productes o serveis, eslògans, i l’aspecte i la sensació dels Serveis de .SWOOSH són marques comercials de Nike i no poden ser copiades, imitades o utilitzades, totalment ni parcialment, sense el nostre permís previ per escrit. Tota la resta de marques, marques registrades, noms de productes i noms o logotips de l’empresa esmentats en els Serveis de .SWOOSH o relacionats amb aquests són propietat dels seus respectius propietaris. La referència a qualssevol productes, serveis, processos o altra informació mitjançant nom comercial, marca registrada, fabricant, proveïdor, o d’una altra manera no constitueix ni implica aprovació, patrocini ni recomanació per part nostra.

14.    Comentaris

Vostè pot publicar, enviar o comunicar-nos voluntàriament qualsevol pregunta, comentari, suggeriment, idees, materials originals o creatius, o altra informació sobre Nike o els Serveis de .SWOOSH (conjuntament, els “Comentaris”). Vostè entén que podem utilitzar aquests comentaris per a qualsevol finalitat, ja sigui comercial o d’altra mena, sense reconeixement ni compensació per a vostè, inclosos el desenvolupament, còpia, publicació o millora dels Comentaris o dels Serveis de .SWOOSH, o per millorar o desenvolupar nous productes o serveis, a discreció de Nike. Nike tindrà la propietat exclusiva de totes les millores o nous productes de Nike, Serveis de .SWOOSH o altres productes o serveis basats en qualsevol comentari. Vostè entén que Nike pot tractar el comentari com a no confidencial.

15.   Política d’infraccions reiterades; Reclamacions per drets d’autor

(a)   La nostra política. D’acord amb la llei dels Estats Units Digital Millennium Copyright Act (DMCA) i altres lleis aplicables, hem adoptat la política de cancel·lar, en les circumstàncies apropiades, els comptes dels usuaris que infringeixin repetidament els drets de propietat intel·lectual d’altres persones (la nostra "Política de drets d’autor").

(b)   Reclamacions d’infracció de drets d’autor. Si creu que qualsevol contingut dels Serveis de .SWOOSH infringeix drets d’autor dels quals vostè té la propietat o el control, pot notificar-hoa l’agent designat de Nike a:

Agent designat:             Legal Department (Copyright)

Adreça:                         One Bowerman Dr.

                                    Beaverton, 97005

Número de telèfon:       503-671-6453

Adreça electrònica:       copyright.legal@nike.com

Si vostè envia una notificació en virtut de la DMCA (una “Notificació de la DMCA”), consulti la Secció 512(c)(3) de la DMCA pel que fa als requisits que han de complir les notificacions adequades. Si no compleix tots els requisits de la Secció 512(c)(3) de la DMCA, pot ser que la seva notificació no sigui efectiva. Si vostè comet voluntàriament una declaració falsa en indicar que qualsevol activitat o material dels Serveis de .SWOOSH comet una infracció, pot ser responsable davant Nike de certs costos i danys.

(c)    La nostra resposta a les notificacions de la DMCA. En rebre una Notificació de la DMCA d’acord amb els requisits de la Secció 512(c)(3) de la DMCA, podem (i) eliminar o desactivar l’accés al contingut presumptament infractor (el “Contingut presumptament infractor”), (ii) prendre mesures raonables per notificar a l’usuari que ha proporcionat el Contingut presumptament infractor (el “Presumpte usuari infractor”) que l’accés al Contingut presumptament infractor ha estat desactivat o que el Contingut presumptament infractor ha estat eliminat, (iii) notificar a la part que va enviar la Notificació de la DMCA pel Contingut presumptament infractor (l’“Usuari de la reclamació original”) sobre qualsevol contesta a la notificació que ens enviï, d’acord amb la Secció 16(d), l’Usuari presumptament infractor, i (iv) substituir o restaurar el Contingut presumptament infractor d’acord amb la Secció 16(e). D'acord amb la nostra Política de drets d’autor, si determinem que l’Usuari presumptament infractor ha proporcionat Contingut presumptament infractor diverses vegades als Serveis de .SWOOSH o a través d’aquests, també podem cancel·lar el compte d’aquest usuari o eliminar la capacitat d’aquest usuari d’afegir contingut als Serveis de .SWOOSH.

(d)   Contesta a les notificacions. Si creu que el seu contingut va ser eliminat o desactivat d’acord amb aquesta Secció 16 per error o per identificació errònia, pot enviar una contesta a la notificació al nostre agent designat, segons el que s’ha indicat anteriorment (una “Contesta a la notificació de la DMCA”). Consulti la Secció 512(g)(3) de la DMCA per saber quins requisits ha de complir una Contesta a la notificació adequada. Si vostè comet voluntàriament una declaració falsa en indicar que el contingut dels Serveis de .SWOOSH es va eliminar o desactivat per error o per identificació errònia, podria ser responsable davant Nike de certs costos i danys.

(e)   La nostra resposta a les contestes a la notificació de la DMCA. Quan Nike rep una Contesta a la notificació de la DMCA d’acord amb els requisits de la Secció 512(g)(3) pel que fa a qualsevol Contingut presumptament infractor, Nike pot enviar una còpia de la Contesta a la notificació de la DMCA a l’Usuari de la reclamació original tot informant-lo que se substituirà o es restaurarà el Contingut presumptament infractor. Tret que el nostre agent designat, descrit a la Secció 16(b), rebi una notificació segons la qual l’Usuari de la reclamació original ha interposat accions legals contra l’Usuari presumptament infractor, en un termini de catorze (14) dies hàbils des que es va rebre la còpia de la Contesta a la notificació de la DMCA de l’Usuari presumptament infractor, podem restaurar el contingut eliminat o desactivat.

16.    Serveis de tercers

Els Serveis de .SWOOSH depenen o interoperen amb productes i serveis de tercers, inclosos, entre d’altres, carteres externes, serveis d’emmagatzematge de dades, blockchains, tecnologies de comunicacions, plataformes d’IdC, botigues d’aplicacions de tercers, i operadors d’Internet i mòbils (conjuntament, els “Materials de tercers”). Aquests materials de tercers són aliens al nostre control, però el seu funcionament pot afectar l’ús i la fiabilitat dels Serveis de .SWOOSH o veure’s afectat per aquests. Vostè reconeix que (a) l’ús i la disponibilitat dels Serveis de .SWOOSH depèn de proveïdors de productes i proveïdors de serveis tercers i (b) aquests Materials de tercers no poden operar de manera fiable el 100 % del temps, la qual cosa pot afectar el funcionament dels Serveis de .SWOOSH.

A més, podem proporcionar informació o enllaços sobre productes, serveis, activitats o esdeveniments de tercers, o podem permetre que tercers facin que el seu contingut i informació estigui disponible en els Serveis de .SWOOSH o a través d’aquests (conjuntament, el “Contingut de tercers”). Proporcionem Contingut de tercers com a servei a les persones que hi estan interessades. Les seves transaccions o correspondència amb tercers i el seu ús o interacció amb qualsevol Contingut de tercers són únicament entre vostè i el tercer.

No tenim l’obligació de controlar els Materials de tercers ni el Contingut de tercers, i podem bloquejar o desactivar l’accés a qualsevol Material de tercers o Contingut de tercers (totalment o parcialment) a través dels Serveis de SWOOSH en qualsevol moment. El seu accés i ús d’aquests Contingut de tercers o Materials de tercers pot estar subjecte a termes, condicions i polítiques addicionals aplicables a aquest Contingut de tercers (incloses les condicions de servei o polítiques de privadesa dels proveïdors d’aquests Materials de tercers). Vostè és responsable d’obtenir i mantenir qualsevol maquinari informàtic, equips, serveis de xarxa i connectivitat, serveis de telecomunicacions i altres productes i serveis necessaris per accedir als Serveis de .SWOOSH i utilitzar-los.

17.   Indemnització

En la mesura en què ho permeti la llei aplicable, vostè indemnitzarà, defensarà i mantindrà indemnes Nike (incloses les seves empreses afiliades) i cadascun dels nostres respectius responsables, directors, agents, col·laboradors, treballadors (individualment i conjuntament, les “Parts de Nike”) per qualsevol pèrdua, responsabilitat, reclamació, demanda, dany, despesa o cost (les “Reclamacions”) que tinguin relació amb (a) el seu accés o ús dels Serveis de .SWOOSH; (b) el seu Contingut d’usuari o els seus comentaris; (c) la seva infracció d’aquestes condicions; (d) la seva violació, desproporció o infracció de qualsevol dret d’una altra persona (inclosos els drets de propietat intel·lectual o de privadesa); o (e) la seva conducta en relació amb els Serveis de .SWOOSH. Vostè notificarà Nike immediatament de qualsevol Reclamació de tercers, col·laborarà amb Nike en la defensa d’aquestes Reclamacions i pagarà totes les taxes, costos i despeses associades amb la defensa d’aquestes Reclamacions (inclosos els honoraris d’advocats). Les parts de Nike tindran el control de la defensa o la resolució, a opció exclusiva de Nike, de qualsevol Reclamació de tercers. Aquesta indemnització és addicional, i no substitutiva, de qualsevol altra indemnització establerta en un acord per escrit entre vostè i Nike o les altres parts de Nike.

18.  Exempcions de responsabilitat

L’ús que vostè fa dels Serveis de .SWOOSH i de qualsevol contingut o material que se li hagi facilitat (inclosos el Contingut de tercers i els Materials de tercers) és pel seu compte i risc, exclusivament. Excepte en el cas que s’indiqui el contrari en un escrit per part nostra, i en la màxima mesura permesa per la llei aplicable, els Serveis de .SWOOSH, i qualsevol contingut o materials que s’hi proporcionin o s’hi relacionin (inclosos el Contingut de tercers i els Materials de tercers) es proporcionen “tal com estan” i “segons disponibilitat”, sense garanties de cap tipus, expresses ni implícites. Nike renuncia a totes les garanties relatives al que s’ha esmentat anteriorment, així com a totes les garanties que no s’especifiquin en la Garantia limitada dels Productes digitals coberts o en les condicions de venda aplicables a altres Productes, incloses les garanties implícites de comercialització, adequació per a un propòsit particular, titularitat i no infracció. A més, Nike no es responsabilitza ni garanteix que els Serveis de .SWOOSH o qualsevol contingut que s’hi proporcioni (inclosos el Contingut de tercers i el Materials de tercers) siguin exactes, complets, fiables, actuals o lliures d’errors, ni que l’accés als Serveis de .SWOOSH o a qualsevol contingut que s’hi proporcioni (inclosos el Contingut de tercers i els Materials de tercers) no pateixi interrupcions. Malgrat els intents de Nike perquè l’ús que vostè fa dels Serveis de .SWOOSH i de qualsevol contingut que s’hi proporcioni (inclosos el Contingut de tercers i els Materials de tercers) sigui segur, no podem garantir ni garantim que els Serveis de .SWOOSH o qualsevol contingut que s’hi proporcioni (inclosos el Contingut de tercers i els Materials de tercers) ni els nostres servidors estiguin lliures de virus o altres components, continguts o materials perjudicials. Vostè assumeix tot el risc pel que fa a la qualitat i el rendiment dels Serveis de .SWOOSH i de qualsevol contingut que s’hi proporcioni (inclosos el Contingut de tercers i els Materials de tercers). Totes les exempcions de responsabilitat de qualsevol mena (incloses les d’aquesta secció i d’altres llocs d’aquestes Condicions) són en benefici de Nike, les Parts de Nike i els accionistes, agents, representants, llicenciadors, proveïdors i proveïdors de serveis de Nike, així com dels seus respectius successors i cessionaris.

19. Limitació de responsabilitat

(a)   En la màxima mesura permesa per la llei aplicable, Nike i les altres Parts de Nike no seran responsables davant vostè sota cap teoria de responsabilitat, ja sigui de base contractual o per danys, negligència, responsabilitat estricta, garantia o d’altra manera, per qualsevol dany indirecte, conseqüent, exemplar, incidental, punitiu, especial o similar o pèrdues de beneficis, fins i tot si Nike o les altres Parts de Nike havien estat advertides de la possibilitat d’aquests danys.

(b)   La responsabilitat total de Nike i de les altres Parts de Nike per qualsevol reclamació derivada o relacionada amb aquestes Condicions, els Serveis de .SWOOSH o qualsevol Producte, independentment de la forma de l’acció, es limita a un màxim 100 USD o l’import que vostè hagi pagat per utilitzar els Serveis de .SWOOSH afectats o pel Producte afectat, segons correspongui.

(c)   Les limitacions establertes en aquesta Secció 20 no limitaran ni exclouran la responsabilitat per negligència greu, frau o mala conducta intencionada de Nike o les altres Parts de Nike ni per cap altre assumpte en què la responsabilitat no pugui ser exclosa o limitada segons la llei aplicable. Addicionalment, algunes jurisdiccions no permeten l’exclusió o limitació de danys incidentals o conseqüents, de manera que les limitacions o exclusions anteriors poden no ser-li aplicables.

20.    Exoneració de responsabilitat

En la màxima mesura permesa per la llei aplicable, vostè exonera Nike i les altres Parts de Nike de responsabilitat, reclamacions, demandes i/o danys (reals i conseqüents) de tota mena i naturalesa, coneguts i desconeguts (incloses reclamacions de negligència), derivats o relacionats amb disputes entre usuaris i les accions o omissions de tercers. Si vostè és un consumidor que resideix a Califòrnia, renuncia als seus drets en virtut del Codi Civil de Califòrnia § 1542, que disposa el següent: “Una exoneració general no es fa extensiva a les reclamacions que el creditor o la part que exonera no coneixia o no sospitava que existien a favor seu en el moment de formalitzar l’exoneració i que, si les hagués conegut, haurien afectat materialment el seu acord amb el deutor o la part exonerada.”

21.   Legislació aplicable

Les reclamacions es regiran, interpretaran i aplicaran d’acord amb les lleis de l’estat de Nova York, excepte en la mesura prevista per la llei federal dels Estats Units, sense tenir en compte les normes o principis de conflicte de lleis (ja siguin de l’estat de Nova York o de qualsevol altra jurisdicció) que causin l’aplicació de les lleis de qualsevol altra jurisdicció. Els tribunals estatals i federals situats als districtes de Brooklyn (Comtat de Kings) o Manhattan (Comtat de Nova York) a l’estat de Nova York, tindran jurisdicció exclusiva. Vostè i Nike renuncien a qualsevol objecció sobre la jurisdicció dels tribunals mencionats. Si la seva legislació local requereix que els contractes de consumidor s’interpretin d’acord amb la legislació local i s’apliquin per part dels tribunals d’aquella jurisdicció, aquesta secció pot no ser aplicable només en la mesura en què la llei local discrepi d’aquesta secció.

Un any per presentar reclamacions. En la mesura permesa per la llei, qualsevol reclamació per part seva o de Nike relativa en algun sentit a aquestes Condicions, als Serveis de .SWOOSH o a qualsevol Producte, o a qualsevol aspecte de la relació entre vostè i Nike en relació amb aquestes Condicions, els Serveis de .SWOOSH o qualsevol Producte, s’han de presentar dins el termini d’un (1) any des que sorgeixi el motiu de la Reclamació; en cas contrari, la Reclamació queda permanentment descartada, la qual cosa significa que ni vostè ni Nike tindran dret a presentar la Reclamació.

22.   Modificació i rescissió dels Serveis de .SWOOSH

Ens reservem el dret de modificar els Serveis de .SWOOSH o de suspendre o rescindir tots o part dels Serveis de .SWOOSH en qualsevol moment; cobrar, modificar o renunciar a les tarifes necessàries per utilitzar els Serveis de .SWOOSH; o oferir oportunitats a alguns o tots els usuaris finals dels Serveis de .SWOOSH. Podem proporcionar-li un avís amb antelació a la suspensió o rescissió de tots o part dels Serveis de .SWOOSH, com ara enviant un correu electrònic o proporcionant un avís a través dels Serveis de .SWOOSH. Totes les modificacions i addicions als Serveis de .SWOOSH es regiran per les Condicions o les Condicions complementàries, llevat que Nike indiqui expressament el contrari per escrit. També té dret a deixar d’utilitzar els Serveis de .SWOOSH en qualsevol moment. No som responsables de cap pèrdua o dany relacionat amb la seva impossibilitat d’accedir als Serveis de .SWOOSH o utilitzar-los.

23.    Divisibilitat

Si es determina que qualsevol part d’aquestes Condicions no és aplicable o és il·legal per qualsevol raó, incloses, entre d’altres, que sigui considerada com a inadmissible, (a) la disposició inaplicable o il·legal serà separada d’aquestes Condicions; (b) la separació de la disposició inaplicable o il·legal no tindrà cap efecte en la resta d’aquestes Condicions; i (c) la disposició inaplicable o il·legal es podrà revisar fins al punt que es requereixi per fer que les Condicions siguin aplicables o vàlides, i els drets i responsabilitats de les parts s’interpretaran i aplicaran en conseqüència, per tal de preservar les Condicions i la seva intenció fins al màxim possible.

24.   Control d’exportació

Vostè és responsable del compliment dels controls d’exportació dels Estats Units i de qualsevol control d’exportació al país on viu, així com de qualsevol infracció d’aquests controls, inclosos els que fan referència a embargaments dels Estats Units o altres normes federals i regulacions que restringeixen les exportacions.

25.    Disposicions diverses

(a)   El fet que Nike no insisteixi per fer complir estrictament qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions o no exerceixi cap dret o recurs en virtut d’aquestes Condicions no s’interpretarà com una renúncia o dispensa en cap mesura al dret de Nike de fer valer o confiar en qualsevol d’aquestes disposicions, drets o recursos en aquest o qualsevol altre cas; més aviat, aquestes mantindran la seva plena vigència i efectivitat.

(b)   Aquestes Condicions reflecteixen l’acord íntegre entre les parts en relació amb el seu assumpte i substitueixen tots els acords, responsabilitats, declaracions i enteniments anteriors de les parts.

(c)    Els títols de les seccions d’aquestes Condicions són només per conveniència i no tenen cap efecte legal o contractual. L’ús de la paraula “inclòs” s’interpretarà com a “inclòs sense limitació”. Llevat que aquí s’estableixi el contrari, aquestes Condicions estan destinades exclusivament al benefici de les parts i no estan pensades per conferir drets de beneficiari tercer a cap altra persona o entitat.

(d)   Les comunicacions i transaccions entre nosaltres es poden dur a terme electrònicament.

(e)   Aquestes Condicions no creen cap associació, empresa conjunta ni agència entre vostè i Nike i no es poden interpretar en aquest sentit.

(f)    Nike pot cedir o transferir els seus drets i obligacions en virtut d’aquestes Condicions. No pot cedir ni transferir cap dret o obligacions d’acord amb aquestes Condicions (incloses, per evitar qualsevol dubte, les Condicions de venda) sense el consentiment previ per escrit de Nike. Qualsevol cessió o transferència amb aquesta pretensió que faci vostè infringint aquesta disposició serà nul·la.

(g)   El concepte “Esdeveniment aliè al nostre control” fa referència a qualsevol acte o esdeveniment que s’escapa del nostre control raonable, inclosos, entre d’altres, vagues, locauts o altres mesures industrials de tercers, disturbis socials, aldarulls, invasions, atacs terroristes o amenaces d’atac terrorista, guerres (declarades o no) o amenaces o preparatius de guerra, incendis, explosions, tempestes, inundacions, terratrèmols, ensorraments, epidèmies, pandèmies o altres desastres naturals, o fallada de les xarxes de telecomunicacions públiques o privades.

En cas que es produeixi un Esdeveniment aliè al nostre control que afecti el compliment de les nostres obligacions en virtut d’aquestes Condicions:

                i.         Contactarem amb vostè tan aviat com raonablement sigui possible per notificar-li-ho; i

              ii.         Les nostres obligacions en virtut d’aquestes Condicions quedaran suspeses i el termini per al compliment de les nostres obligacions s’ampliarà mentre duri l’Esdeveniment aliè al nostre control.

(h)   Si té alguna pregunta o queixa sobre els Serveis de .SWOOSH, posi’s en contacte amb nosaltres a través de la nostra pàgina Obtén ajuda. Tingui en compte que les comunicacions per correu electrònic no són necessàriament segures; en conseqüència, no ha d’incloure informació de la targeta de pagament ni altra informació sensible en cap correspondència de correu electrònic amb nosaltres. A més, en virtut de la Secció de Codi Civil de Califòrnia 1789.3, els consumidors de Califòrnia tenen dret a la següent declaració específica dels drets dels consumidors: La Unitat d’Assistència a la Reclamació de la Divisió de Serveis del Consumidor de .SWOOSH del Departament d’Afers de Consum de Califòrnia pot ser contactada per escrit al 1625 North Market Boulevard, Suite N-112, Sacramento, Califòrnia 95834, o per telèfon a 1 (800) 952-5210 .

 

Apèndix 1: Condicions específiques de la UE / el Regne Unit

Si té la seu a la UE o el Regne Unit, se li apliquen aquestes Condicions específiques de la UE / el Regne Unit .

Per a qualsevol pregunta relacionada amb aquestes Condicions, posi’s en contacte amb nosaltres a través de la secció de contacte de la nostra pàgina Obtén ajuda.

Secció 4 (b): Propietat; Llicència: La Secció 4(b) es complementa amb les següents condicions addicionals:

Si en qualsevol procediment per fer complir la concessió de llicència perpètua establerta a la Secció 4(b), un tribunal aplicable o una altra autoritat governamental de la UE o el Regne Unit es nega a fer complir el termini de llicència perpètua malgrat les disposicions de les Condicions, aleshores aquest tribunal o altra autoritat governamental aplicarà les Condicions durant el termini màxim permès per la llei aplicable. Si en qualsevol procediment per fer complir la renúncia dels drets morals establerts en la Secció 4(b), un tribunal aplicable o una altra autoritat governamental de la UE o el Regne Unit es nega a fer complir la renúncia dels drets morals malgrat les disposicions de les Condicions, aleshores aquest tribunal o altra autoritat governamental aplicarà les Condicions de manera que es garanteixi que Nike té autorització per exercir els drets de llicència atorgats per vostè sense limitació en la mesura màxima permesa per la llei aplicable.

Secció 4(e): Eliminació; l’últim paràgraf de la Secció 4(e) se substitueix per la disposició següent:

Si vostè té coneixement que qualsevol Contingut d’usuari infringeix aquestes Condicions, posi’s en contacte amb nosaltres a través de la pàgina Obtén ajuda, tot indicant les seves dades (inclosos el seu nom i adreça de correu electrònic), juntament amb els detalls sobre: (i) la data i hora de publicació; (ii) la localització en el lloc .SWOOSH; (iii) el nom/ID d’usuari de .SWOOSH de la persona que l’ha publicat; (iv) els motius pel quals el Contingut d’usuari ha de ser eliminat, juntament amb proves d’això; (v) còpies de qualsevol comunicació amb la persona que l’ha publicat (si n’hi ha), i (vi) una declaració que confirmi el seu convenciment que la informació que ha proporcionat és veritable i precisa.

Secció 6(d): Descripció del producte: La Secció 6(d) se substitueix per la disposició següent:

(d)            Descripció del producte. Mirem de garantir que els llistats, descripcions i imatges dels Productes, així com les referències, els enllaços i els vals o descomptes dels Productes (les “Descripcions del producte”) que posem a la seva disposició perquè els compri a través dels Serveis de .SWOOSH siguin complets, precisos i actuals, però malgrat els nostres esforços, de vegades les descripcions del Producte poden ser inexactes, incompletes o obsoletes. Aquestes Descripcions del producte i la disponibilitat de qualsevol producte (inclosa la validesa de qualsevol val o descompte) poden ser objecte de canvis en qualsevol moment, sense avís previ. Determinats pesos, mesures i descripcions similars són aproximats i només s’indiquen per motius pràctics. Fem esforços raonables per mostrar amb precisió les característiques dels Productes, inclosos els colors aplicables; però els colors que veu depenen del seu sistema informàtic i no podem garantir que el seu ordinador mostri amb precisió els colors reals.

Secció 7: Condicions de venda dels Col·leccionables digitals: Les seccions 7(i), 7(k) preàmbul i subseccions (ii), (iiii), (iv), (v), (vii) i (viii) se substitueixen per les disposicions següents:

(i) Absència de reemborsaments i canvis. Totes les vendes de Col·leccionables digitals són definitives. No es faran reemborsaments ni canvis, tret que ho requereixi una llei aplicable d’obligat compliment.

(k) Preàmbul: Garantia limitada. Nike garanteix al Comprador cobert (tal com es defineix més endavant) que el Col·leccionable digital cobert (tal com es defineix més endavant) funcionarà en els Serveis de .SWOOSH d’acord fonamentalment amb les especificacions del Col·leccionable digital cobert aplicable, en condicions normals de funcionament, durant el període de garantia (tal com es defineix més endavant) (aquesta garantia, “Garantia limitada”). Acceptarem qualsevol Reclamació de garantia (tal com es defineix més endavant) presentada d’acord amb aquesta secció 7(k); amb la condició que podem denegar la seva reclamació de garantia en relació amb un Col·leccionable digital concret si vostè no és un Comprador cobert (tal com es defineix més endavant), si el Col·leccionable digital no és un Col·leccionable digital cobert (tal com es defineix més endavant), si el Problema pertinent (tal com es defineix més endavant) es produeix o s’evidencia després que caduqui el Període de garantia (tal com es defineix més endavant), si la Reclamació de garantia es presenta després que caduqui el Període de reclamació de la garantia (tal com es defineix més endavant) o si és aplicable una Exclusió de la garantia limitada (tal com es defineix més endavant). El “Període de reclamació de garantia” s’inicia en la data d’entrega del Col·leccionable digital i és vigent durant dos (2) anys o, si una llei aplicable d’obligat compliment requereix un període de limitació més llarg, durant el temps que exigeixi la llei aplicable d’obligat compliment.

(k) (ii) Compradors coberts. Aquesta garantia limitada s’aplica només als compradors de Col·leccionables digitals coberts que tinguin el control directe de l’NFT associat al Col·leccionable digital cobert (qualsevol d’aquests, un “Comprador cobert”). Un comprador que ja no tingui l’NFT associat al Col·leccionable digital cobert aplicable no té dret a presentar una Reclamació de garantia (tal com es defineix més endavant), ni a sol·licitar un recurs. Aquesta Garantia limitada no s’aplica respecte de cap altra persona que no sigui un Comprador cobert.

Subsecció (k) (iii) Període de garantia. La Garantia limitada comença:

(a) En el cas dels NFT: en la data de transferència de l’NFT per part de Nike (la “Data d’inici”) al Comprador cobert, i té una vigència de dos (2) anys, o, si una llei aplicable d’obligat compliment requereix un període de limitació més llarg, durant el temps que exigeixi la llei aplicable d’obligat compliment.

(b) Pel que fa a Continguts relacionats: en la Data d’inici (tal com es defineix en la subsecció [a] anterior) i durant la vigència de la llicència concedida per Nike en les Condicions dels col·leccionables digitals aplicables.

En endavant, els períodes (a) i (b) s’anomenen “Període de garantia” dels Col·leccionables digitals coberts de les parts corresponents.

Qualsevol reparació o substitució d’un Col·leccionable digital cobert en virtut d’aquesta Garantia limitada estarà coberta per les condicions d’aquesta Garantia limitada únicament durant el Període de garantia que resti.

Subsecció (k) (iv) Exclusions. Aquesta Garantia limitada no s'aplicarà: (1) a qualsevol error de funcionament del Col·leccionable digital cobert en els Serveis .SWOSH d’acord essencialment amb les especificacions aplicables (un “Problema”), si el Problema ha estat causat per força major, desastres naturals, llamps, inundacions, tornados, terratrèmols, incendis, talls de la xarxa elèctrica o caigudes de la xarxa d’Internet, guerres, disturbis o altres conflictes civils, pandèmies o altres esdeveniments aliens al control raonable de Nike; (2) a qualsevol Problema que, (i) pel que fa NFT: no existia en el moment en què es va subministrar al Comprador cobert; o (ii) pel que fa a Continguts relacionats: no es produeixi durant el Període de garantia; (3) a qualsevol Problema que no es va evidenciar durant el Període de garantia; (4) respecte de qualsevol Reclamació de garantia presentada després que caduqui el Període de reclamació de la garantia; (5) si l’origen del Problema és qualsevol xarxa, servei, plataforma o tecnologia de tercers, inclosos, entre d’altres, qualssevol Materials de tercers (tal com es defineix més endavant) i qualsevol xarxa, servei, plataforma o tecnologia proporcionats per qualsevol Proveïdor extern; (6) si l’origen del Problema és la instal·lació o el funcionament indegut del Col·leccionable digital cobert o de qualsevol tecnologia necessària per fer funcionar el Col·leccionable digital cobert; (7) a qualsevol Col·leccionable digital cobert que s’hagi comprat o utilitzat fora dels Territoris autoritzats; (8) si l’origen del Problema és un error del Comprador cobert a l’hora d’implementar qualsevol correcció, modificació, millora o una altra actualització que Nike posi a disposició del Comprador cobert; (8) a l’ús del Col·leccionable digital cobert amb plataformes o serveis que Nike no hagi facilitat o autoritzat per escrit; (10) a qualsevol benefici addicional; (11) a qualsevol benefici, atribució, característica, funció o benefici addicional d’un producte de mercat que ha estat utilitzat o consumit per un titular anterior; (12) a productes que no siguin els Col·leccionables digitals coberts. Cadascuna de les exclusions anteriors és una “Exclusió de la garantia limitada”.

Subsecció (k) (v) Recursos. Si en qualsevol moment durant el Període de garantia s’evidencia un Problema com a resultat del qual el Col·leccionable digital cobert no s’ajusta a la Garantia limitada i no és motiu d’Exclusió de la garantia limitada per altres raons, durant el Període de reclamació de la garantia, el Comprador cobert pot sol·licitar a Nike, en una Reclamació de garantia, que repari o substitueixi el Col·leccionable digital cobert d’acord amb la Garantia limitada en un termini de temps raonable i sense costos, tret que això no sigui possible comporti uns costos desproporcionats per a Nike, donades les circumstàncies del cas. Si una llei aplicable d’obligat compliment atorga al Comprador cobert d’un Col·leccionable digital cobert recursos addicionals en qualsevol falta de conformitat del Col·leccionable digital cobert durant el Període de garantia, aleshores durant el Període de reclamació de la garantia el Comprador cobert també pot sol·licitar a Nike que apliqui aquests recursos legals, sempre que es compleixin totes les condicions per invocar aquests recursos en virtut de la llei aplicable.

El que s’ha esmentat més amunt estableix únicament i exclusivament recursos per al titular del Compte .SWOOSH en qualsevol incompliment de la garantia en virtut de la Secció 7 o qualsevol altre defecte o deficiència del Col·leccionable digital.

Subsecció (k) (vi) Presentació d’una reclamació de garantia. Si en algun moment durant el Període de garantia s’evidencia un Problema a causa del qual un Col·leccionable digital cobert no s’ajusta a la garantia limitada, i no és motiu d’Exclusió de la garantia limitada per altres raons, cal que presenti la Reclamació de garantia durant el Període de garantia posant-se en contacte amb nosaltres a través de la pàgina Obtén ajuda (una “Reclamació de garantia”). En relació amb la seva Reclamació de garantia, se li pot demanar que faciliti, entre altres dades: (i) el seu nom, el nom de l’empresa, l’adreça, l’adreça de correu electrònic i el número de telèfon; (ii) una còpia del seu rebut, factura de venda o altra prova de compra similar del Col·leccionable digital cobert defectuós; i (iii) una descripció del problema per escrit i (iv) el recurs que sol·licita d’acord amb la Secció 7(k), subsecció (v). A petició de Nike, cooperarà de manera raonable amb Nike per determinar si la causa del Problema es troba en el seu entorn digital. Si (i) el Problema s’evidencia durant el Període de garantia, però un cop caducat el període legal de presumpció de conformitat, segons el que disposi la llei aplicable d’obligat compliment; o (ii) si Nike demostra que el seu entorn digital no és compatible amb els requisits tècnics del Col·leccionable digital cobert que se li ha proporcionat, també se li pot demanar que proporcioni proves que el Col·leccionable digital cobert no era conforme amb la Garantia limitada, (i) en el cas dels NFT: en el moment de l’entregade l’NFT; o, (ii) en el cas del Contingut relacionat: durant el període de llicència de la llicència concedida per Nike en les Condicions del col·leccionable digitals per al Contingut relacionat.

Subsecció (k) (vii) Revisió de la reclamació de garantia. Un cop rebuda la Reclamació de garantia presentada amb la informació requerida d’acord amb el procediment establert més amunt, Nike revisarà la Reclamació de garantia i determinarà si cal alguna informació addicional. Després que hagi enviat qualsevol informació addicional que Nike sol·liciti, Nike revisarà la seva Reclamació de garantia per determinar si el Col·leccionable digital cobert era defectuós en el moment del subministrament de l’NFT, respectivament, durant el període de llicència aplicable del Contingut relacionat, si és aplicable o no la Garantia limitada i, si és així, si el recurs que vostè sol·licita s’ha d’aplicar o es pot aplicar o si Nike aplicarà un altre recurs d’acord amb la llei aplicable. NIKE li notificarà la seva decisió d’acceptar o rebutjar la Reclamació de garantia i, si accepta la seva Reclamació de garantia, el recurs que s’aplicarà.

Subsecció (k) (viii) Exempció de responsabilitat. Aquesta Garantia limitada li proporciona certs drets legals, però pot tenir drets legals addicionals que varien segons la jurisdicció. L’exempció de garanties establerta a la Secció 19, més endavant, s’aplica a qualsevol Col·leccionable digital i forma part de les condicions de venda dels Col·leccionables digitals. Limitem la durada i els recursos de totes les garanties implícites relatives als Col·leccionables digitals coberts, que no siguin excloses segons aquestes Condicions, incloses, entre d’altres, les garanties de comercialització i adequació per a una finalitat determinada, a la durada del Període de garantia i dels recursos d’aquesta Garantia limitada.

Secció 7: Condicions de venda dels Col·leccionables digitals: Les següents subseccions addicionals s’afegeixen a la Secció 7:

(l)     Dret de desistiment. En virtut de la legislació aplicable a la UE / el Regne Unit, els consumidors poden tenir dret a desistir de la compra de determinats béns i serveis (inclosos els serveis digitals, programari i altres continguts digitals) en un termini determinat, normalment de catorze (14) dies.

No obstant això, el dret de desistiment està subjecte a certes excepcions segons la llei aplicable. Una d’aquestes excepcions és que el dret de desistiment no s'aplica als contractes relatius a l’oferta de continguts digitals en què aquest contingut digital no es subministra en un mitjà tangible (com és el cas dels Col·leccionables digitals subministrats per Nike a través de la Plataforma .SWOOSH). Aquesta excepció s’aplica quan el compliment del contracte de subministrament de béns digitals ja ha començat i el consumidor ha consentit el contracte a partir d’aquell mateix moment.

En aquest sentit, quan vostè inicia una compra d’un Col·leccionable digital a través de la Plataforma .SWOOSH, accepta les condicions següents:

                i.         Accepta que la transferència de l’NFT associat amb el Col·leccionable digital representa el compliment immediat del contracte; i

              ii.         Reconeix que, per tant, perd el dret de desistiment.

El dret de desistiment no s’aplica a cap Col·leccionable digital que li hàgim donat sense necessitat de pagament. Això es deu al fet que considerem que el compliment del contracte és immediat després de la transferència de l’NFT associat al Col·leccionable digital.

El dret de desistiment tampoc no està disponible en relació amb les vendes secundàries de contingut digital, per la qual cosa no té dret de desistiment si compra un Col·leccionable digital a un altre usuari a través de la Plataforma .SWOOSH.

(m) Altres condicions.

                i.         No presentarem una còpia del nostre contracte.

              ii.         Tenim l’obligació legal de subministrar-li Col·leccionables digitals d’una manera que s’ajusti a les condicions de venda aplicables.

Secció 18: Indemnització: La Secció 18 se substitueix per la següent:

En la mesura en què ho permeti la llei aplicable, vostè indemnitzarà, defensarà i mantindrà indemnes Nike (incloses les seves empreses afiliades) i cadascun dels nostres respectius responsables, directors, agents, col·laboradors, treballadors (individualment i conjuntament, les “Parts de Nike”) per qualsevol pèrdua, responsabilitat, reclamació, demanda, dany, despesa o cost (les “Reclamacions”) derivats (a) del seu accés o ús dels Serveis de .SWOOSH; (b) del seu Contingut d’usuari o els seus comentaris; (c) de la seva infracció d’aquestes condicions; (d) de la seva violació, desproporció o infracció de qualsevol dret d’una altra persona (inclosos els drets de propietat intel·lectual o de privadesa); o (e) de la seva conducta en relació amb els Serveis de .SWOOSH. Vostè notificarà immediatament a Nike qualsevol Reclamació de tercers i cooperarà amb Nike en la defensa d’aquestes reclamacions. Les parts de Nike tindran el control de la defensa o la resolució, a opció exclusiva de Nike, de qualsevol Reclamació de tercers. Aquesta indemnització és addicional, i no substitutiva, de qualsevol altra indemnització establerta en un acord per escrit entre vostè i Nike o les altres parts de Nike. 

Secció 19: Garanties: La Secció 19 se substitueix pel següent:

L’ús que vostè fa dels Serveis de .SWOOSH i de qualsevol contingut o material que se li hagi facilitat (inclosos el Contingut de tercers i els Materials de tercers) és pel seu compte i risc, exclusivament. Excepte en el cas que s’indiqui el contrari en un escrit per part nostra, i en la mesura permesa per la llei aplicable, els Serveis de .SWOOSH i qualsevol contingut o materials que s’hi proporcionin (inclosos el Contingut de tercers i els Materials de tercers) es proporcionen “tal com estan” i "segons disponibilitat". A més, Nike no garanteix que els Serveis de .SWOOSH o qualsevol contingut que s’hi proporcioni (inclosos el Contingut de tercers i el Materials de tercers) siguin exactes, complets, fiables, actuals o sense errors, ni que l’accés als Serveis de .SWOOSH o a qualsevol contingut que s’hi proporcioni (inclosos el Contingut de tercers i els Materials de tercers) no pateixi interrupcions. Malgrat els intents de Nike perquè l’ús que vostè fa dels Serveis de .SWOOSH i de qualsevol contingut que s’hi proporcioni (inclosos el Contingut de tercers i els Materials de tercers) sigui segur, no garantim que els Serveis de .SWOOSH o qualsevol contingut que s’hi proporcioni (inclosos el Contingut de tercers i els Materials de tercers) ni els nostres servidors estiguin lliures de virus o altres components, continguts o materials perjudicials.

Secció 20: Limitació de responsabilitat: La Secció 20 se substitueix pel següent:

(a)   La responsabilitat total de Nike i de les altres Parts de Nike per qualsevol reclamació derivada o relacionada amb aquestes Condicions, els Serveis de .SWOOSH o qualsevol Producte, independentment de la forma de l’acció, es limita a un màxim 100 USD o l’import que vostè hagi pagat per utilitzar els Serveis de .SWOOSH afectats o pel Producte afectat, segons correspongui.

(b)  Les limitacions establertes en aquesta Secció 20 no limitaran ni exclouran la responsabilitat per mort, lesions personals causades per negligència, negligència greu, frau o mala conducta intencionada de Nike o de les altres Parts de Nike ni per cap altre assumpte en què la responsabilitat no pugui ser exclosa o limitada segons la llei aplicable.

Secció 21: Exoneració de responsabilitat: No s’aplica el punt 21.

Secció 22: Jurisdicció aplicable: La Secció 22 se substitueix per la disposició següent:

Vostè accepta que el Lloc web (inclosa la compra de qualsevol Producte, les Condicions, l’aplicació, els Serveis de .SWOOSH i qualsevol discrepància entre vostè i Nike es regiran en tots els aspectes per la legislació neerlandesa, sense tenir en compte les disposicions legals d’elecció de llei, i no per la Convenció de 1980 de les Nacions Unides sobre els contractes de compravenda internacional de mercaderies. Independentment de la tria de l’elecció de llei esmentada, recordi que disposa dels drets legals que li atorguen les lleis aplicables en el seu país de residència.

Excepte en cas que estigui prohibit, i sense limitació de cap dret legal per als consumidors, vostè accepta que totes les disputes, reclamacions i procediments legals que tinguin qualsevol relació, directa o indirecta, amb el Lloc (inclosa, entre d’altres, la compra de productes), les Condicions, l’aplicació i els Serveis de .SWOOSH, es resoldran de forma individual, sense recórrer a cap tipus de demanda col·lectiva, i exclusivament en els tribunals competents d’Amsterdam, Països Baixos. Si vostè resideix a la UE o al Regne Unit, també por presentar una reclamació davant el tribunal competent del seu lloc de residència.

Nike es compromet a resoldre qualsevol disputa directament amb el titular del Compte .SWOOSH. Per a qualsevol pregunta o preocupació addicional, posi’s en contacte amb nosaltres a través de la nostra pàgina Obtén ajuda. En cas d’un potencial litigi, vostè té l’opció, però no l’obligació, de sol·licitar la resolució d’aquest amb Nike, a través de la plataforma Online Dispute Resolution (ODR), disponible a http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dos anys per presentar reclamacions. Condicionat a qualsevol període de limitació que es desviï da la Secció 7 (k), qualsevol reclamació per part seva o de Nike relativa en algun sentit a aquestes Condicions, als Serveis de .SWOOSH o a qualsevol Producte, o a qualsevol aspecte de la relació entre vostè i Nike en relació amb aquestes Condicions, els Serveis de .SWOOSH o qualsevol Producte, s’han de presentar dins el termini de dos (2) anys des que sorgeixi el motiu de la Reclamació o, si una llei d’obligat compliment exigeix un període més llarg, dins aquest període de limitació obligatori més llarg; en cas contrari, la Reclamació queda permanentment descartada, la qual cosa significa que ni vostè ni Nike tindran dret a presentar la Reclamació.

Secció 23: Modificació i rescissió dels Serveis de .SWOOSHLa Secció 23 se substitueix per la disposició següent: Ens reservem el dret de modificar els Serveis de .SWOOSH o de suspendre o rescindir tots o part dels Serveis de .SWOOSH en qualsevol moment; cobrar, modificar o renunciar a les tarifes necessàries per utilitzar els Serveis de .SWOOSH; o oferir oportunitats a alguns o tots els usuaris finals dels Serveis de .SWOOSH. Podem proporcionar-li un avís amb antelació a la suspensió o rescissió de tots o part dels Serveis de .SWOOSH, com ara enviant un correu electrònic o proporcionant un avís a través dels Serveis de .SWOOSH. Totes les modificacions i addicions als Serveis de .SWOOSH es regiran per les Condicions o les Condicions complementàries, llevat que Nike indiqui expressament el contrari per escrit. També té dret a deixar d’utilitzar els Serveis de .SWOOSH en qualsevol moment. En la mesura permesa per la llei, no som responsables de cap pèrdua o dany relacionat amb la seva impossibilitat d’accedir als Serveis de .SWOOSH.

Secció 26: Disposicions diverses: La Secció 26(h) se substitueix per la disposició següent:

Si té alguna pregunta o queixa sobre els Serveis de .SWOOSH, posi’s en contacte amb nosaltres a través de la nostra pàgina Obtén ajuda. Tingui en compte que les comunicacions per correu electrònic no són necessàriament segures; en conseqüència, no ha d’incloure informació de la targeta de pagament ni altra informació sensible en cap correspondència de correu electrònic amb nosaltres.

Condicions especials per país

Si vostè es troba en un dels països següents, s’aplicaran les condicions addicionals que figuren a continuació i invalidaran qualsevol altra condició incompatible que s’hagi establert anteriorment.

Alemanya i Polònia

Secció 22: Jurisdicció aplicable: La Secció 22 se substitueix per la disposició següent:

Vostè accepta que el Lloc web (inclosa la compra de qualsevol Producte, les Condicions, l’aplicació, els Serveis de .SWOOSH i qualsevol discrepància entre vostè i Nike es regirà en tots els aspectes per la legislació neerlandesa, sense tenir en compte les disposicions legals d’elecció de llei, i no per la Convenció de 1980 de les Nacions Unides sobre els contractes de compravenda internacional de mercaderies. Independentment de la tria de l’elecció de llei esmentada, recordi que disposa dels drets legals que li atorguen les lleis aplicables en el seu país de residència. 

Excepte en cas que estigui prohibit i sense limitació de cap dret legal per als consumidors, vostè accepta que totes les disputes, reclamacions i procediments legals que tinguin qualsevol relació, directa o indirecta, amb el Lloc (inclosa, entre d’altres, la compra de Productes), les Condicions, l’aplicació i els Serveis de .SWOOSH es resoldran de forma individual, sense recórrer a cap tipus de demanda col·lectiva, i exclusivament als tribunals competents d’Amsterdam, Països Baixos. Si vostè resideix a Alemanya o Polònia, també por presentar una reclamació davant el tribunal competent del seu lloc de residència.

No tenim l’obligació de participar ni participarem en procediments davant d’un organisme de resolució de litigis (ADR).

França

Secció 22: Jurisdicció aplicable: La Secció 22 se substitueix per la disposició següent:

Vostè accepta que el Lloc web (inclosa la compra de qualsevol Producte), les Condicions, l’aplicació, els Serveis de .SWOOSH i qualsevol discrepància entre vostè i Nike es regirà en tots els aspectes per la legislació neerlandesa, sense tenir en compte les disposicions legals d’elecció de llei, i no per la Convenció de 1980 de les Nacions Unides sobre els contractes de compravenda internacional de mercaderies. Independentment de la tria de l’elecció de llei esmentada, recordi que disposa dels drets legals que li atorguen les lleis aplicables en el seu país de residència.

Excepte en cas que estigui prohibit, i sense limitació de cap dret legal per als consumidors, vostè accepta que totes les disputes, reclamacions i procediments legals que tinguin qualsevol relació, directa o indirecta, amb el Lloc (inclosa, entre d’altres, la compra de productes), les Condicions, l’aplicació i els Serveis de .SWOOSH, es resoldran de forma individual, sense recórrer a cap tipus de demanda col·lectiva, i exclusivament en els tribunals competents d’Amsterdam, Països Baixos. Si vostè resideix a França, també por presentar una reclamació davant el tribunal competent del seu lloc de residència.

Nike es compromet a resoldre qualsevol disputa directament amb el consumidor. Per a qualsevol pregunta o preocupació addicional, posi’s en contacte amb nosaltres a través de la nostra pàgina Obtén ajuda. Si creu que la seva reclamació no ha estat abordada de manera adequada, té l’opció, però no l’obligació, d’utilitzar la plataforma de Resolució de litigis en línia a la qual pot accedir a través de http://ec.europa.eu/odr. A més, té dret a iniciar un procediment de mediació posant-se en contacte amb el(s) mediador(s) de la manera següent: Association des Médiateurs Européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, téléphone: 0953010269), http://www.mediationconso-ame.com/. El(s) mediador(s) intentarà(n), de forma independent i imparcial, arribar a una resolució amistosa de la disputa. En cas de mediació, cada part és lliure d’acceptar o rebutjar la solució proposada pel mediador.

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login