You are here

cs-CZ dotSWOOSH Terms of Service

Primary tabs

PODMÍNKY SLUŽBY .SWOOSH

Poslední aktualizace: květen 2024

Tyto podmínky služby (dále jen „podmínky“) se vztahují na váš přístup k webovým stránkám .SWOOSH na adrese https://www.swoosh.nike/ (nebo na všechny následné odkazy) a všem souvisejícím webovým stránkám, webu a stránkám sociálních médií (dále jen „stránky“), všem souvisejícím mobilním aplikacím (jednotlivě dále jen „aplikace“), k produktům zpřístupněným na webu nebo v aplikaci (dále jen „produkty“), a k online službám zpřístupněným prostřednictvím webu nebo aplikace, (včetně stránek i aplikací i nákupu produktů, společně dále jen „služby .SWOOSH“) v každém případě v rozsahu poskytovaném společností Nike Virtual Studios či jejími přidruženými společnostmi nebo jejich jménem (dále jen „Nike“, „my“, „naše, náš“ nebo „nás“). 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud máte bydliště v Evropské unii (EU) nebo Spojeném království (UK), budou se na vás vztahovat dodatečné podmínky uvedené v Příloze 1 („Podmínky specifické pro EU/UK“).

Obchodní podmínky (včetně omezené záruky v nich uvedené) uvedené v oddílu 6(e) se budou vztahovat na produkty, které získáte.  Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte služby .SWOOSH.

Můžeme uvést, že na některé služby .SWOOSH se mohou vztahovat jiné dodatečné podmínky, pokyny, zásady nebo pravidla (dále jen „doplňkové podmínky“).  Doplňkové podmínky se stávají součástí vaší smlouvy s námi, pokud používáte příslušné služby .SWOOSH, a pokud dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a doplňkovými podmínkami, platí pro tento rozpor doplňkové podmínky.

Tyto podmínky můžeme měnit.  Výše uvedené datum „poslední aktualizace“ označuje, kdy byly tyto podmínky naposledy změněny.  Pokud provedeme změny v budoucnu, oznámíme vám je, například zasláním e-mailu, oznámením prostřednictvím našich služeb SWOOSH nebo aktualizací data v horní části těchto podmínek.  Změněné podmínky vstoupí v platnost okamžitě a vaše další používání služeb SWOOSH bude potvrzením vašeho souhlasu s těmito změnami. Pokud s pozměněnými podmínkami nesouhlasíte, musíte přestat služby SWOOSH používat.

1.        Vaše údaje

V souvislosti s vaším přístupem ke službám .SWOOSH nebo jejich používáním můžete společnosti Nike poskytnout určité informace nebo můžeme my v této souvislosti shromažďovat určité informace o vás.  Souhlasíte s tím, že budete dostávat od společnosti Nike e-maily, SMSky nebo textové zprávy a další typy komunikace prostřednictvím služeb SWOOSH s použitím e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů, které poskytnete v souvislosti se službami .SWOOSH.  Zaručujete, že veškeré informace, které společnosti Nike poskytnete v souvislosti se službami .SWOOSH, jsou přesné.

Informace o tom, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a jinak zpracováváme informace o vás, naleznete v našich {{agreement:NvsPrivacyPolicy:Zásadách ochrany osobních údajů .SWOOSH}}.

2.        Způsobilost a omezení použití

(a)    Účet Nike.  Abyste mohli přistupovat ke službám .SWOOSH nebo je používat: (i) musíte mít nebo si vytvořit účet na webových stránkách nike.com (jednotlivě dále jen „účet Nike“), (ii) musíte dodržovat všechny smluvní podmínky vztahující se na váš účet Nike a (iii) váš účet nesmí být zrušen ani aktuálně pozastaven.

(b)    Jurisdikce.  Služby .SWOOSH smíte používat pouze v jurisdikcích schválených společností Nike.  Používání služeb .SWOOSH je v současné době povoleno pouze ve Spojených státech amerických, Spojeném království, Francii, Německu, Španělsku, Itálii, Polsku, Lucembursku, Belgii, České republice, Rakousku, Slovinsku, Maďarsku, Irsku, Dánsku, Portugalsku, Finsku, Řecku, Nizozemsku a Švédsku (společně dále jen „oprávněné oblasti“).  Konkrétní produkty mohou podléhat dalším omezením jurisdikce, v níž mohou být zakoupeny nebo dodány.

(c)     Země nebo osoby, na které jsou uvaleny sankce.  Abyste mohli přistupovat ke službám .SWOOSH nebo je používat nesmíte: (i) mít sídlo nebo bydliště v zemi, na kterou vláda Spojených států uvalila embargo nebo zemi, která byla vládou Spojených států označena jako země „podporující terorismus“ (dále jen „jurisdikce podléhající embargu“) ani (ii) podléhat sankcím, které spravuje agentura vlády Spojených států nebo OSN nebo jsou uvedeny na seznamu zakázaných či omezených stran vlády Spojených států.

(d)    Služby třetích stran; věková omezení.  Podmínkou určitých služeb .Swoosh je, že jste povinni mít nebo si otevřít účet u jednoho nebo více poskytovatelů služeb třetích stran, což může vyžadovat, abyste byli starší 18 let.  Jak je uvedeno níže, bez externí peněženky nebo možnosti provádět platby kreditní kartou nebudete moci kupovat a dostávat digitální sběratelské předměty.

(e)    Používání a sdílení.  Služby .SWOOSH smíte používat pouze pro osobní, rodinné nebo domácí účely a s výslovným vyloučením jakéhokoli komerčního použití.  Služby .SWOOSH ani svůj účet .SWOOSH (jak je definován níže) nesmíte sdílet, pronajímat, půjčovat, ani umožnit jakékoli třetí straně používat nebo používat jménem jakékoli třetí strany.

(f)      Zákaz obchodních zákazníků. Web, aplikace a služby .Swoosh jsou určeny výhradně pro: (i) společnost Nike k prodeji produktů přímo koncovým spotřebitelům. Je proto přísně zakázáno nakupovat produkty za účelem dalšího prodeje. Nákup za účelem dalšího prodeje znamená zakoupení produktů někým, kdo produkty přeprodává nebo zamýšlí přeprodat ostatním (spotřebitelům, podnikům nebo třetí straně). Pokud se může společnost Nike dostatečně odůvodněně domnívat, že se podílíte na nákupech za účelem dalšího prodeje, vyhrazuje si právo podniknout proti vám kroky, které mimo jiné zahrnují omezení prodeje vaší osobě, zrušení vašich objednávek anebo pozastavení či zrušení vašeho účtu .SWOOSH (dle níže uvedené definice).

Zaručujete, že splňujete všechny požadavky na způsobilost.  Můžeme vám podle našeho výhradního uvážení odmítnout poskytnout přístup ke službám .SWOOSH a/nebo pozastavit či ukončit váš přístup ke službám .SWOOSH, pokud nesplňujete jakékoli požadavky na způsobilost.

3.    Registrace

(a)    Účet.  Abyste mohli ke službám .SWOOSH přistupovat nebo je používat, musíte si zaregistrovat účet (dále jen váš „účet .SWOOSH“) pomocí svého stávajícího účtu Nike.  Souhlasíte, že v souvislosti s vytvořením vašeho účtu .SWOOSH a přístupem nebo používáním služeb .SWOOSH budete pro účely registrace, údržby, povolení funkcí nebo podle jiných požadavků uvádět přesné údaje.  Pokud se tyto údaje změní, musíte je neprodleně aktualizovat.  Vyhrazujeme si právo odmítnout uživatelská jména, požadovat jejich změnu nebo si je vyžádat zpět, a to i jménem firem nebo jednotlivců, kteří mají k těmto uživatelským jménům právní nárok, včetně práv k ochranným známkám.

(b)    Zabezpečení.  Nesete výhradní odpovědnost za udržování bezpečnosti svého účtu .SWOOSH a za kontrolu všech uživatelských jmen, hesel nebo jiných kódů, které používáte pro přístup k účtu .SWOOSH a k jakýmkoli službám .SWOOSH.  Nesete odpovědnost za sledování svého účtu .SWOOSH a používání přihlašovacích údajů ke svému účtu (včetně nepovolených aktivit).  Pokud zjistíte nebo máte podezření, že někdo získal vaše přihlašovací údaje nebo přistoupil k vašemu účtu .SWOOSH bez vašeho svolení, okamžitě informujte společnost Nike.  Nesete odpovědnost za vše, co se stane na vašem účtu .SWOOSH nebo prostřednictvím vašeho účtu .SWOOSH – ať už s vaším svolením, nebo bez něj.  V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, NENÍ FIRMA NIKE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU NEBO ČINNOST, KTERÁ VYPLÝVÁ Z NEOPRÁVNĚNÉHO POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO ÚČTU .SWOOSH.

(c)     Externí účty.  Abyste mohli úspěšně obdržet nebo nakupovat digitální sběratelské předměty včetně svého ID .SWOOSH (jak je popsáno níže), budete muset svůj účet .SWOOSH propojit s podporovaným účtem externí digitální peněženky (dále jen „externí peněženka“) od schváleného poskytovatele z řad třetích stran („externí poskytovatel peněženky“).  Ke svému účtu .SWOOSH můžete vždy připojit pouze jednu externí peněženku (pokud společnost Nike nestanoví jinak).  Externí poskytovatelé peněženky, kteří jsou oprávněni poskytovat externí peněženky, budou identifikováni během procesu registrace. 

Společnost Nike nemá s externími poskytovateli peněženek žádnou spojitost.  Vaše používání produktů a služeb každého externího poskytovatele peněženky podléhá jeho platným podmínkám poskytování služeb (tyto podmínky jsou označovány jako „podmínky poskytovatele“).  I když společnost Nike může být třetí stranou, která je oprávněnou osobou podle určitých podmínek poskytovatele, není stranou podmínek poskytovatele, neodpovídá za produkty ani služby poskytované externím poskytovatelem a nenese v souvislosti s podmínkami poskytovatele, externími peněženkami ani jejich jinými produkty či službami žádnou odpovědnost.  Nesete odpovědnost za dodržování všech platných podmínek poskytovatele. Před propojením externí peněženky byste si měli přečíst všechny platné podmínky poskytovatele.  Neneseme vůči vám odpovědnost za ztráty, které vyplynou z vašeho používání produktů a služeb poskytovatele externí peněženky, včetně externích peněženek.

(d)    ID .SWOOSH.  V rámci služeb .SWOOSH, s výhradou všech požadavků na způsobilost a dalších požadavků, můžete: (i) sestavit nebo jinak vytvořit obrázek, design nebo jiné autorské dílo, které může obsahovat různá vlastní loga, ochranné známky či jiných obsah chráněný společností Nike (dále jen „design ID“), a (ii) vytvořit uživatelské jméno nebo „přezdívku“, které bude spojeno s vaším účtem .SWOOSH (dále jen „uživatelské jméno“).  Služby .SWOOSH použijí design ID a uživatelské jméno k vytvoření vašeho digitálního sběratelského předmětu ID .SWOOSH (ID .SWOOSH). Po úspěšném vytvoření vašeho účtu .SWOOSH a vytvoření vašeho ID .SWOOSH přenese společnost Nike vaše ID .SWOOSH do vaší externí peněženky.

Mezi vámi a společností Nike platí, že design ID je vlastnictvím společnosti Nike.  Tímto převádíte na společnost Nike veškerá práva, vlastnická práva a zájmy, které můžete mít na design ID a veškerá práva duševního vlastnictví na design ID nebo k němu.  Pokud jde o uživatelské jméno, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáte žádná vlastnická ani majetková práva k jakémukoli uživatelskému jménu (ať už jej používá jiný uživatel, či nikoli) a že jakékoli uživatelské jméno může být podle uvážení společnosti Nike změněno, upraveno, odstraněno, opětovně použito nebo přepracováno.  Ačkoli design ID ani uživatelské jméno nejsou pro účely oddílu 4(b) níže „uživatelským obsahem“, podléhají níže uvedenému oddílu 4(c) níže a musí být v souladu s ním.

Vaše ID .SWOOSH podléhá těmto podmínkám, stejně tak jako podmínkám pro digitální sběratelské předměty (jak je tento pojem definován níže), s nimiž souhlasíte v okamžiku registrace.  Vaše ID .SWOOSH je jedinečný digitální sběratelský předmět (jak je definován v platných podmínkách pro digitální sběratelské předměty), který se skládá z (a) nezaměnitelného digitálního tokenu založeného na blockchainu (dále jen „NFT“), který se používá jako součást vaší digitální identifikace pro váš účet SWOOSH, a (b) licence na používání ID designu, uživatelského jména a jiného souvisejícího obsahu (ve smyslu níže uvedené definice) pro ID .SWOOSH v souladu s podmínkami pro digitální sběratelské předměty pro ID .SWOOSH, pokud je související NFT uchováván v externí peněžence propojené s vaším účtem .SWOOSH.

4.       Uživatelský obsah

(a)    Všeobecná ustanovení.  Služby .SWOOSH mohou vám a dalším uživatelům umožnit vytvářet, zveřejňovat, ukládat a sdílet obsah, včetně přehledů, zpráv, textu, fotografií, obrázků, videí, softwaru a dalších materiálů (souhrnně dále jen „uživatelský obsah“).  Když zveřejníte nebo jinak sdílíte v našich službách .SWOOSH uživatelský obsah, berete na vědomí, že váš uživatelský obsah a veškeré související informace (například vaše uživatelské jméno nebo profilová fotografie) mohou být viditelné ostatním.  Pokud se rozhodnete zpřístupnit jakékoli své informace prostřednictvím služeb .SWOOSH, činíte tak na vlastní riziko.

(b)    Vlastnictví; licence.  Kromě níže udělené licence mezi vámi a společností Nike platí, že si ponecháváte veškerá práva ke svému uživatelskému obsahu, s výjimkou jakékoli části služeb .SWOOSH obsažené ve svém uživatelském obsahu.  Společnosti Nike a našim koncovým uživatelům udělujete trvalou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou, celosvětovou, plně placenou a sublicencovatelnou (prostřednictvím více úrovní) licenci k používání, reprodukci, úpravě, adaptaci, publikování, překladu, vytváření odvozených děl, distribuci, veřejnému nebo jinému předvádění a zobrazování a využívání vašeho uživatelského obsahu a jména, uživatelského jména nebo podobizny poskytnutých v souvislosti s vaším uživatelským obsahem ve všech mediálních formátech a kanálech, které jsou nyní známé nebo později vyvinuté, a to bez náhrady pro vás nebo třetí stranu.   Tímto se neodvolatelně vzdáváte jakýchkoli „morálních práv“ nebo jiných práv s ohledem na připsání autorství nebo integritu materiálů týkajících se uživatelského obsahu, které můžete mít podle platného zákona nebo podle právní teorie.

(c)     Zákazy.  Nesmíte vytvářet, zveřejňovat, ukládat ani sdílet uživatelský obsah, k němuž nemáte všechna práva nezbytná k udělení výše popsané licence a zaručujete, že svůj uživatelský obsah a naše používání takového uživatelského obsahu, jak je povoleno na základě těchto podmínek, neporuší práva žádné osoby ani subjektu, včetně práv třetích stran, ani jim nezpůsobí újmu.  Nesmíte vytvářet, zveřejňovat, ukládat ani sdílet uživatelský obsah, který:

               i.            je nezákonný, urážlivý, hanlivý, obscénní, pornografický, neslušný, oplzlý, sugestivní, obtěžující, nenávistný, výhružný, narušující práva na soukromí nebo publicitu, urážlivý, pobuřující nebo podvodný;

             ii.            by představoval, podporoval nebo poskytoval návod k trestnému činu, porušoval práva jakékoli strany či jinak zakládal odpovědnost nebo porušoval jakékoli místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony;

           iii.            mohl by porušovat patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví či vlastnická práva jakékoli strany;

           iv.            obsahuje nebo zobrazuje prohlášení, poznámky nebo tvrzení, která neodrážejí vaše upřímné názory a zkušenosti;

             v.            vydává za jinou osobu nebo subjekt nebo jinak zkresluje vaši příslušnost;

           vi.            obsahuje nevyžádanou propagaci, politickou kampaň, reklamu nebo výzvy;

          vii.            obsahuje soukromé nebo osobní údaje třetí strany bez jejího souhlasu;

        viii.            obsahuje viry, poškozená data nebo jiné škodlivé, rušivé nebo destruktivní soubory či obsah; nebo

            ix.            je podle našeho výhradního úsudku nevhodný, omezuje nebo brání jiné osobě v používání nebo užívání našich služeb .SWOOSH nebo může vystavit společnost Nike či jiné osoby újmě nebo odpovědnosti jakéhokoli druhu.

(d)    Vymáhání práva.  Vymáhání tohoto oddílu 4 je výhradně na uvážení společnosti Nike a nevymáhání tohoto oddílu v některých případech neznamená, že se vzdáváme práva na jeho vymáhání v jiných případech.  Tento oddíl 4 nezakládá soukromé právo na žalobu ze strany jakékoli třetí strany ani žádné rozumné očekávání, že služby .SWOOSH nebudou obsahovat obsah, který je těmito podmínkami zakázán, nebo že nevhodný materiál bude po zveřejnění okamžitě odstraněn.

(e)    Odstranění.  Nezavazujeme se kontrolovat veškerý uživatelský obsah a výslovně se zříkáme povinnosti nebo závazku provádět monitorování nebo kontrolu uživatelského obsahu. Ačkoli nemáme povinnost uživatelský obsah prověřovat, upravovat nebo monitorovat, můžeme:

               i.            odstranit nebo vymazat uživatelský obsah či odmítnout zveřejnit uživatelský obsah kdykoli a z jakéhokoli důvodu, ať už s upozorněním nebo bez něj, mimo jiné včetně porušení platných zákonů nebo těchto podmínek;

             ii.            ukončit nebo pozastavit váš přístup ke všem službám .SWOOSH nebo jejich části, pokud je podle našeho výhradního uvážení důvodně pravděpodobné, že váš uživatelský obsah porušuje platné zákony nebo tyto podmínky;

           iii.            v souvislosti s vašim uživatelským obsahem podniknout kroky, které jsou podle vlastního uvážení společnosti Nike nezbytné nebo vhodné k zajištění souladu s platnými právními předpisy a těmito podmínkami či k ochraně práv třetích stran, včetně práv třetích stran na duševní vlastnictví a soukromí (např. poskytnutí informací vlastníkům autorských práv na podporu požadavků zákona o autorských právech digitálního tisíciletí); a

           iv.            vyhovět soudnímu příkazu nebo plně spolupracovat s donucovacími orgány, které nás žádají nebo požadují zveřejnit totožnost či jiné informace osoby, jež zveřejnila jakékoli materiály ve službách .SWOOSH nebo jejich prostřednictvím.

Pokud se dozvíte o jakémkoli uživatelském obsahu, který tyto podmínky porušuje, kontaktujte nás prostřednictvím stránky Nech Si Poradit. Uveďte své údaje (včetně svého jména a e-mailové adresy) spolu s podrobnostmi o: (i) datu a času, kdy byl takový uživatelský obsah zveřejněn; (ii) místě, kde se na stránkách .SWOOSH nachází; (iii) uživatelském jménu/.SWOOSH ID osoby, která jej zveřejnila; (iv) důvody, proč by měl být uživatelský obsah odstraněn, spolu s důkazy o tom; (v) kopiích veškerých komunikací s osobou, která jej zveřejnila (pokud existuje); a (vi) prohlášení potvrzující vaše přesvědčení, že vámi poskytnuté informace jsou pravdivé a přesné.

5.     Zakázané chování

Služby .SWOOSH nesmíte používat, pokud k tomu nejste oprávněni v souladu s oddílem 2.  Služby .SWOOSH nesmíte používat k jinému než určenému účelu.  V souvislosti se službami .SWOOSH dále nebudete:

(a)    porušovat platný zákon, smlouvu, právo duševního vlastnictví nebo jiné právo třetí strany nebo se dopouštět protiprávního jednání;

(b)    dopouštět se obtěžujícího, výhružného, zastrašujícího, predátorského chování nebo pronásledování;

(c)     používat účet .SWOOSH nebo informace jiného uživatele nebo se o to pokoušet;

(d)    vydávat se za jinou osobu nebo subjekt či jinak zkreslovat váš vztah;

(e)    prodávat nebo přeprodávat služby .SWOOSH nebo nakupovat produkty pro přeprodej či komerční účely;

(f)      kopírovat, reprodukovat, distribuovat, veřejně předvádět nebo veřejně vystavovat všechny služby .SWOOSH nebo jejich části, s výjimkou případů výslovně povolených námi nebo našimi poskytovateli licence;

(g)    upravovat služby .SWOOSH, odstraňovat oznámení o vlastnických právech nebo označení nebo jinak vytvářet odvozená díla na základě služeb SWOOSH;

(h)    používat služby .SWOOSH k jinému než určenému účelu a způsobem, který by mohl narušovat, rušit, negativně ovlivňovat nebo bránit ostatním uživatelům v plném využívání služeb .SWOOSH nebo který by mohl jakýmkoli způsobem poškodit, znemožnit, přetížit nebo narušit fungování služby .SWOOSH;

(i)      s výjimkou rozsahu povoleného platnými zákony, bez ohledu na tento zákaz, zpětně analyzovat jakýkoli aspekt služeb .SWOOSH;

(j)      udělat cokoli, co by mohlo odhalit zdrojový kód, nebo obcházet či obejít opatření používaná k zabránění nebo omezení přístupu k jakékoli části služeb .SWOOSH;

(k)    bez našeho předchozího písemného souhlasu používat metody sběru dat, roboty, automatizované technologie nebo podobné metody shromažďování či extrakce dat určené ke škrabání nebo získávání dat ze služeb .SWOOSH;

(l)      udělat něco, co by mohlo vystavit firmu Nike nebo její uživatele jakémukoli typu újmy, včetně čehokoli, co by mohlo narušit, poškodit, zablokovat, neoprávněně zasáhnout, přetížit nebo omezit funkčnost služeb .SWOOSH;

(m)  zveřejnit obsah uživatele, který obsahuje softwarové viry, programy nebo jiný počítačový kód a obcházet či upravovat webový software nebo bezpečnostní technologii;

(n)    vyvíjet nebo používat aplikace, které interagují se službami .SWOOSH bez našeho předchozího písemného souhlasu;

(o)    odkazovat na jakoukoli online část služeb .SWOOSH způsobem, který podle našeho výhradního uvážení poškozuje či zneužívá naši pověst nebo naznačuje jakoukoli formu spojení, schválení či podporu ze strany společnosti Nike; nebo

(p)    používat služby .SWOOSH k nezákonnému nebo neoprávněnému účelu nebo se zapojovat, podporovat či propagovat činnost, která porušuje tyto podmínky.

Vymáhání tohoto oddílu 5 je výhradně na uvážení společnosti Nike. Nevymáhání tohoto oddílu v některých případech neznamená, že se vzdáváme práva na jeho vymáhání v jiných případech.

Kontroly údajů Když nám zašlete svoji objednávku, můžeme před jejím plněním provést určité kontroly. Součástí těchto kontrol může být ověření vaší adresy a ověření, zda se nejedná o podvodné či jiné neautorizované transakce.  U všech nákupů také provádíme automatizované kontroly, abychom vyfiltrovali neobvyklé či podezřelé transakce nebo transakce, které mohou být identifikovány jako citlivé z hlediska podvodu. Podezření z podvodu ve službách .SWOOSH bude prošetřeno a v případě potřeby i trestně stíháno. Informace o tom, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a jinak zpracováváme informace o vás, naleznete v našich {{agreement:NvsPrivacyPolicy:Zásadách ochrany osobních údajů .SWOOSH}}.

6.       Produkty; digitální sběratelské předměty

(a)    Digitální sběratelské předměty.  Produkty, které lze zakoupit od společnosti Nike prostřednictvím služeb .SWOOSH, zahrnují mimo jiné „digitální sběratelské předměty“. Jedná se o digitální aktiva skládající se z NFT a licence na určitý obsah nebo média s NFT spojená („související obsah“).  Licence vztahující se na související obsah a další podmínky, jimiž se digitální sběratelské předměty řídí, jsou uvedeny ve smluvních podmínkách platných pro digitální sběratelské předměty, které jsou dohodnuty v době pořízení a/nebo jsou součástí metadat (ať už prostřednictvím odkazu URL, nebo jinak) příslušného digitálního sběratelského předmětu („{{agreement:NvsDigCollectible:Podmínky pro digitální sběratelské předměty}}“).

(b)    Popisy produktů.  Snažíme se zajistit, aby seznamy, popisy a obrázky produktů, jakož i doporučení a odkazy na produkty a kupóny nebo slevy na produkty (dále jen „popisy produktů“), které jsou k dispozici k zakoupení prostřednictvím služeb .SWOOSH byly úplné, přesné a aktuální, ale navzdory našemu úsilí mohou být popisy produktů občas nepřesné, neúplné nebo zastaralé.  Nečiníme žádná prohlášení ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, platnosti ani aktuálnosti takových popisů produktů (včetně vlastností, specifikací a cen ve spojení s nimi).  Takové popisy produktů a dostupnost produktu (včetně platnosti kupónu nebo slevy) se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění.  Některé hmotnosti, míry a podobné popisy jsou přibližné a slouží pouze pro usnadnění.  Vynakládáme přiměřené úsilí, abychom přesně zobrazovali atributy produktů, včetně příslušných barev; skutečné barvy, které vidíte, však budou záviset na vašem počítačovém systému a nemůžeme zaručit, že váš počítač tyto barvy zobrazí přesně.

(c)     Podmínky prodeje.  Zakoupením výrobku prostřednictvím služeb .SWOOSH souhlasíte s příslušnými prodejními podmínkami v souladu s následujícími ustanoveními (platné prodejní podmínky zde označované jako „podmínky prodeje“):

               i.            pro digitální sběratelský předmět získaný prostřednictvím služeb .SWOOSH jsou prodejní podmínky uvedeny v oddílech 7 a 9 níže;

             ii.            na hmotný nebo fyzický předobjednaný produkt se vztahují {{agreement:NvsTermsOfSale:Podmínky prodeje pro předobjednávky .Swoosh}}.

           iii.            na jiný hmotný nebo fyzický produkt, pokud nejsou uvedeny jiné podmínky, se vztahují {{agreement:termsOfSale:Podmínky prodeje}} společnosti Nike.

7.      Podmínky prodeje pro digitální sběratelské předměty.

(a)    Způsobilost.  Chcete-li zakoupit digitální sběratelský předmět, musí vám být nejméně 18 let a současně musíte splňovat všechna kritéria způsobilosti pro založení účtu .SWOOSH.  Musíte mít také aktuální a platný způsob platby, který akceptuje náš zpracovatel plateb, a mít platnou fakturační adresu v rámci oprávněných oblastí.  Chcete-li obdržet dodávku digitálního sběratelského předmětu, musíte mít aktuální a platnou externí peněženku.

(b)    Omezení.  Můžeme stanovit omezené množství, které lze zakoupit na jednu objednávku, jeden účet, jednu platební kartu, jednu osobu nebo jednu domácnost.  Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění odmítnout službu jakémukoli zákazníkovi nebo odmítnout objednávku a vrátit peníze, které jste za takovou objednávku zaplatili.

(c)     Cena.  Ceny uvedené ve službách .SWOOSH nezahrnují daně, poplatky za doručení nebo zpracování plateb ani jiné poplatky (dále jen „daně a platby“).  Daně a platby budou připočteny k nákupní částce a rozepsány na jednotlivé položky na platební stránce.  Před potvrzením nákupu budete mít možnost daně i platby zkontrolovat.  Všechny ceny služeb .SWOOSH se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění.  Nevybíráme daně ze zboží zasílaného do jurisdikce, v níž nemáme podstatnou vazbu a v takovém případě jste povinni uhradit příslušnému daňovému úřadu veškeré daně z prodeje související s vaším nákupem prostřednictvím služeb .SWOOSH.

(d)    Platba.  Není-li ve službách .SWOOSH stanoveno jinak, musí být veškeré platby prováděny v amerických dolarech.  K dokončení transakce (souhrnně dále jen „transakce“) budete požádáni, abyste poskytli určité relevantní informace, jako je číslo vaší platební karty a datum vypršení její platnosti, vaše fakturační adresa a přepravní údaje.  Prohlašujete a zaručujete, že máte právo používat jakoukoli platební kartu, kterou předložíte v souvislosti s transakcí.  Od vydavatelské banky můžeme obdržet aktualizované informace o způsobu platby, který jste si u nás uložili.  Opravňujete nás k tomu, abychom vám prostřednictvím vámi schváleného způsobu platby, včetně aktualizovaných informací o způsobu platby, které obdržíme, strhli veškeré poplatky, které jste povinni zaplatit podle těchto podmínek.  Před potvrzením nebo dokončením transakce může být vyžadováno ověření informací.  Uhradíte veškeré poplatky, které vám nebo vaším jménem vzniknou prostřednictvím služeb .SWOOSH, a to za ceny platné v době vzniku těchto poplatků, včetně všech daní a plateb za dopravu a manipulaci, které se vztahují na vaše transakce.  V případě, že bude nutné provést právní kroky k vymáhání dlužných částek, uhradíte nám a našim dodavatelům nebo zástupcům veškeré výdaje vzniklé k vymáhání dlužných částek, včetně poplatků za právní zastoupení a dalších právních výdajů.

(e)    Potvrzení objednávky; Přijetí.  Budete mít možnost zkontrolovat objednávku, včetně způsobu platby a dalších údajů ve své objednávce, ještě před jejím podáním. K přijetí vaší předobjednávky dojde v okamžiku, kdy od vás obdržíme objednávku a bude plně zaplacena. V danou chvíli vám zašleme e-mail s potvrzením objednávky a přijetím platby (dále jen „potvrzení objednávky“). 

(f)      Doručení.  Digitální sběratelské předměty budou považovány za doručené v okamžiku, kdy dojde k zahájení převodu souvisejícího NFT na vámi určenou adresu externí peněženky. Převod NFT může podléhat zpožděním a komplikacím, které jsou mimo kontrolu společnosti Nike.  Za zpoždění takových převodů neneseme odpovědnost.

(g)    Žádný převod práv duševního vlastnictví.  Převodem NFT spojeného s digitálním sběratelským předmětem na vás přechází vlastnictví NFT a licenční práva k souvisejícímu obsahu, jak je uvedeno v Podmínkách digitálního sběratelského předmětu.  Když získáte digitální sběratelský předmět a NFT je na vás převeden, nezískáváte vlastnictví souvisejícího obsahu ani jiného duševního vlastnictví.  Vlastnictví souvisejícího obsahu a veškerá práva duševního vlastnictví k souvisejícímu obsahu nebo digitálnímu sběratelskému předmětu si ve vztahu mezi vámi a společností Nike ponechává společnost Nike.

(h)    Zpoždění objednávky; zrušení.  Vyhrazujeme si právo nepřijmout, odmítnout nebo zrušit objednávku před doručením, například v některé z následujících situací:

-          Když máme rozumné důvody se domnívat, že vaše objednávka (jednotlivé nebo kumulativní objednávky) byla zakoupena za účelem dalšího prodeje nebo z podvodných důvodů.

-          Když jste prodejce nebo máme přiměřené důvody se domnívat, že jste prodejce.

Dále platí, že pokud se například ve službách .SWOOSH nebo v souvislosti s vaší objednávkou vyskytnou chyby nebo nepřesnosti v popisu produktu nebo v informacích o ceně či dostupnosti produktu, vyhrazujeme si právo chybu opravit a účtovat vám správnou cenu nebo vaši objednávku zrušit.

Pokud bude část vaší objednávky zrušena nebo pokud budou k přijetí vaší objednávky zapotřebí další informace budete vás o tom informovat.

Někdy může dojít ke zpoždění výroby nebo distribuce určitého výrobku.  V takovém si vyhrazujeme právo objednávku pozdržet. Vynaložíme přiměřené úsilí na to, abychom vás o zpoždění informovali a zašleme vám nový termín doručení.

Neneseme odpovědnost za škody ani náklady v souvislosti s nepřijetím, odmítnutím, zrušením, opravou nebo zpožděním vaší objednávky, kromě uhrazení částky, kterou jsme od vás obdrželi v souvislosti s objednávkou, kterou jsme nepřijali, odmítli nebo zrušili, nebo částky, která přesahovala výši správné objednávky.

(i)      Žádné vrácení peněz ani výměny.  Všechny prodeje digitálních sběratelských předmětů jsou konečné.  Peníze se nevracejí, ani se předměty nevyměňují.

(j)      Vyhrazení práv.  Společnost Nike si vyhrazuje právo, a to i bez předchozího upozornění, omezit dostupné množství nebo přestat zpřístupňovat digitální sběratelský předmět; stanovit podmínky pro uznání kupónu, slevy nebo podobné akce; zakázat uživateli provést transakci; změnit způsob platby za digitální sběratelský předmět; a odmítnout poskytnout uživateli digitální sběratelský předmět.

(k)    Omezená zárukaSpolečnost Nike zaručuje krytému kupujícímu(jak je definován níže), že krytý digitální sběratelský předmět (jak je definován níže) bude ve službách .SWOOSH fungovat v podstatě v souladu se specifikacemi příslušného krytého digitálního sběratelského předmětu za běžných provozních podmínek během záruční doby (jak je definována níže) (výše uvedená záruka dále jen „omezená záruka").  Uznáme všechny reklamace pro uplatnění nároku v záruce (jak jsou definovány níže) podané v souladu s tímto oddílem 7(k); za předpokladu, že můžeme odmítnout vaši reklamaci pro uplatnění nároku v záruce týkající se konkrétního digitálního sběratelského předmětu, pokud nejste krytým kupujícím (jak je definován níže), pokud digitální sběratelský předmět není krytým digitálním sběratelským předmětem (jak je definován níže), pokud k problému (jak je definován níže)dojde po uplynutí záruční doby (jak je definována níže) nebo pokud se na něj vztahuje vyloučení omezené záruky (jak je definováno níže).

               i.            Krytý digitální sběratelský předmět. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na digitální sběratelské předměty zakoupené v rámci služeb .SWOOSH nebo jejich prostřednictvím (jednotlivě dále jen „krytý digitální sběratelský předmět“).

             ii.            Krytí kupující.  Tato omezená záruka se vztahuje pouze na kupujícího krytého digitálního sběratelského předmětu, který má přímou kontrolu nad NFT spojeným s takovým krytým digitálním předmětem (jakýkoli z výše uvedených termínů dále jen jako „krytý kupující“).  Kupující, který již NFT související s příslušným krytým digitálním sběratelským předmětem nevlastní, není oprávněn reklamaci pro uplatnění nároku v záruce (jak je definována níže) uplatňovat ani požadovat nápravu. Tato omezená záruka se nevztahuje na jinou osobu než na krytého kupujícího.

           iii.            Záruční doba.  Tato omezená záruka počíná dnem převodu souvisejícího NFT pro krytý digitální sběratelský předmět společností Nike na původního kupujícího krytého digitálního sběratelského předmětu a trvá jeden (1) rok (dále jen „záruční doba").  Na krytý digitální sběratelský předmět opravený nebo vyměněný v rámci této omezené záruky se vztahují podmínky této omezené záruky výhradně po zbývající záruční dobu. 

           iv.            Výjimky.  Tato omezená záruka se neuplatní: (1) v případě selhání funkce v souladu s příslušnými specifikacemi (dále jen „problém"), pokud je problém způsoben zásahem vyšší moci, přírodní katastrofou, bleskem, povodní, tornádem, zemětřesením, požárem, výpadkem elektrické energie nebo sítě, válkou, nepokoji nebo jinými občanskými nepokoji, pandemií nebo jinou událostí mimo přiměřenou kontrolu společnosti Nike; (2) pokud k problému dojde nebo se stane zjevným po vypršení záruční doby; (3) pokud se týká reklamace pro uplatnění nároku k záruce po vypršení záruční doby; (4) pokud je problém způsoben sítí, službou, platformou nebo technologií třetí strany, mimo jiné včetně materiálů třetích stran (jak je definováno níže) a sítěmi, službami, platformami nebo technologiemi poskytovanými externími poskytovateli; (5) pokud je problém způsoben nesprávnou instalací nebo provozem krytého digitálního sběratelského předmětu nebo technologie potřebné k provozu krytého digitálního sběratelského předmětu; (6) v případě krytého digitálního sběratelského předmětu zakoupeného nebo používaného mimo oprávněné oblasti; (7) pokud je problém způsoben tím, že krytý nakupující neprovedl opravu, úpravu, vylepšení, zdokonalení nebo jinou aktualizaci, kterou mu společnost Nike zpřístupnila; (6) na používání krytého digitálního sběratelského předmětu s platformami nebo službami, které nebyly poskytnuty nebo jinak písemně schváleny společností Nike; (8) na dodatečnou výhodu; (9) na výhodu, atribut, vlastnost, funkci nebo dodatečnou výhodu produktu, která byla použita nebo spotřebována předchozím držitelem; (10) na jiné produkty než kryté digitální sběratelské předměty.  Každá z výše uvedených výjimek je „výjimkou z omezené záruky.

             v.            Opravné prostředky.  Pokud kdykoli během záruční doby krytý digitální sběratelský předmět, na který se vztahuje záruka, nesplňuje požadavky omezené záruky a nevztahuje se na něj jinak výjimka z omezené záruky, jak určí výhradně společnost Nike, vynaloží společnost Nike podle svého uvážení přiměřené obchodní úsilí k vyřešení problému.  Výše uvedené ustanovení stanoví úplnou odpovědnost společnosti Nike a váš jediný a výlučný prostředek nápravy v případě porušení záruky podle oddílu 7 nebo jiné vady či nedostatku digitálního sběratelského předmětu. 

           vi.            Podání reklamace pro uplatnění nároku v záruce.  Pokud krytý digitální sběratelský předmět během záruční doby neodpovídá omezené záruce a jinak nepodléhá omezenému vyloučení záruky, podejte prosím reklamaci během záruční doby prostřednictvím naší stránky Nech Si Poradit (dále „reklamace pro uplatnění nároku v záruce“).  V souvislosti se svou reklamací pro uplatnění nároku v záruce můžete být mimo jiné požádáni o poskytnutí následujících informací: (i) své jméno, název společnosti, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo; (ii) kopii účtenky, prodejního dokladu nebo jiného srovnatelného dokladu o koupi vadného krytého digitálního sběratelského předmětu; a (iii) písemný popis problému. 

          vii.            Přezkoumání reklamace pro uplatnění nároku v záruce.  Po obdržení vaší reklamace pro uplatnění nároku v záruce s požadovanými informacemi v souladu s výše uvedeným postupem, ji společnost Nike přezkoumá a určí, zda jsou potřebné nějaké další informace.  Po předložení dalších vyžádaných informací společnost Nike přezkoumá vaše uplatnění nároku v záruce.  Společnost Nike si vyhrazuje právo určit, zda je krytý digitální sběratelský předmět vadný a zda se na něj vztahuje omezená záruka dle vlastního uvážení.  Společnost Nike vám oznámí své rozhodnutí pokusit se vyřešit problém vydavatele nebo vám vydá náhradní výrobek.

        viii.            Vyloučení odpovědnosti.  Tato omezená záruka vám poskytuje určitá zákonná práva, ale můžete mít i další zákonná práva, která se v jednotlivých jurisdikcích liší.  Odmítnutí záruk uvedené v oddíle 19 níže se vztahuje na digitální sběratelské předměty a je součástí podmínek prodeje digitálních sběratelských předmětů.  Omezujeme dobu trvání a opravné prostředky všech předpokládaných záruk týkajících se krytých digitálních sběratelských předmětů, které nejsou podle těchto podmínek vyloučeny, mimo jiné včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, na dobu trvání této omezené záruky.  Naše odpovědnost za vadné kryté digitální sběratelské předměty je omezena na opravu nebo výměnu, jak je popsáno v tomto oddílu 7.

8.        Další podmínky platné pro digitální sběratelské předměty

(a)    Prohlášení; záruky; ručení.  Pokud zakoupíte nebo si jinak pořídíte digitální sběratelský předmět prostřednictvím služeb .SWOOSH, prohlašujete, zaručujete, ručíte a souhlasíte s následujícím:

               i.            digitální sběratelský předmět získáváte výhradně pro spotřební účely v souvislosti se službami .SWOOSH nebo pro svou osobní kolekci, použití a potěšení, nikoli pro distribuci;

              ii.            digitální sběratelský předmět nezískáváte jako investici a jako držitel digitálních sběratelských předmětů neočekáváte žádný ekonomický prospěch nebo zisk;

           iii.            digitální sběratelský předmět získáváte pro vlastní potřebu a nikoli s úmyslem nebo záměrem prodat ho někomu jinému;

           iv.            z titulu vlastnictví digitálního sběratelského předmětu nezískáte majetkový ani jiný vlastnický nebo právní podíl ve společnosti Nike ani v jiném subjektu;

             v.            nebudete propagovat ani prezentovat digitální sběratelský předmět jako investici nebo příležitost získat ekonomický prospěch či zisk (mimo jiné včetně trhu .SWOOSH);

           vi.            jste dostatečně obeznámeni s funkcemi a vlastnostmi digitálního sběratelského předmětu;

          vii.            vaše pořízení a používání digitálního sběratelského předmětu je v souladu s platnými zákony a předpisy ve vaší jurisdikci, mimo jiné včetně právní způsobilosti, regulačních omezení a vládních souhlasů;

        viii.            digitální sběratelský předmět nebudete používat k nezákonnému účelu nebo k jakémukoli druhu sázek, sázení nebo hazardních her; a

            ix.            budete dodržovat příslušné daňové povinnosti vyplývající z nabytí digitálního sběratelského předmětu.

(b)    Uchovávání digitálních sběratelských předmětů.  Ve službách .SWOOSH nenabízíme hostovanou digitální peněženku ani jinak nedržíme nebo nepřebíráme do péče digitální sběratelské předměty pro vás ani pro jiného uživatele. Než budete moci nakupovat nebo přijímat digitální sběratelské předměty prostřednictvím služeb .SWOOSH, budete muset propojit externí peněženku.  Nesete odpovědnost za bezpečné uchovávání hesla spojeného s vaší externí peněženkou a za dodržování podmínek dodavatele peněženky platných pro vaši externí peněženku.  Neočekávejte, že společnost Nike bude schopna obnovit digitální sběratelské předměty v případě ztráty přístupu k vaší externí peněžence nebo za jiných okolností.

(c)     Omezení přenosu digitálních sběratelských předmětů.  Přenos digitálního sběratelského předmětu se provádí převodem souvisejícího NFT.  Bez ohledu na cokoli, co je uvedeno v podmínkách služby Digital Collectible, nemusí být služba Digital Collectible po určitou dobu po převodu do externí peněženky vaší osobou přenosná.  Pro konkrétní typy digitálních sběratelských materiálů (například a bez omezení na vaše .SWOOSH ID a další Solebound Digital Collectibles) předání souvisejícího NFT (i) třetí straně, (ii) do peněženky, kterou společnost Nike nemůže potvrdit jako peněženku, kterou ovládáte, nebo (iii) z peněženky, kterou společnost Nike určila, ve které má být NFT držen, může mít za následek ukončení všech licenčních práv v souvislosti se souvisejícím obsahem pro příslušnou digitální sběratelskou službu, Nike mění související obsah tak, aby již nezobrazoval původní související obsah nebo jakýkoli související obsah, nebo jiné kroky stanovené společností Nike v souladu s příslušnými podmínkami Digital Collectible.

(d)    Protokol blockchainu; kompatibilita peněženky.  Digitální sběratelské předměty jsou v současné době dostupné pouze na Polygon Blockchain.  V případě, že převedete digitální sběratelský předmět do digitální peněženky, která není kompatibilní s Polygon Blockchain, může dojít ke ztrátě, zničení nebo jiné nedostupnosti vašeho digitálního sběratelského předmětu.

(e)    Převzetí rizika.  Přebíráte veškerá rizika spojená s digitálními sběratelskými předměty, které získáte prostřednictvím služeb .SWOOSH, mimo jiné včetně rizik popsaných v tomto oddílu 9(e). 

Stejně jako u fyzických sběratelské předměty může cena digitálních sběratelských předmětů podléhat výkyvům v závislosti na širších trendech a náladách v odvětví.  Legislativní a regulační změny nebo opatření na státní, federální nebo mezinárodní úrovni mohou nepříznivě ovlivnit používání, převod, výměnu a hodnotu digitálních sběratelských předmětů.  Na rozdíl od kryptoměn a jiných zastupitelných digitálních aktiv se digitální sběratelské předměty a přidružené NFT nepoužívají k provádění plateb.  Digitální sběratelské předměty a přidružené NFT nejsou vzájemně zaměnitelné a nelze je rozdělit na menší části.  Tyto funkce návrhu omezují užitečnost digitálních sběratelských předmětů nebo přidružených NFT jako formy platby nebo náhrady měny.  Místo toho se digitální sběratelské předměty využívají jako sběratelské digitální aktivum.

I když mnoho uživatelů nemá zájem se se svými digitálními sběratelskými předměty rozloučit, pokud se v budoucnu rozhodnete svůj digitální sběratelský předmět vyměnit nebo prodat, chápete, že je jedinečný a jeho hodnota závisí pouze na zájmu jiné osoby o váš jedinečný digitální sběratelský předmět a na tom, kolik by byla ochotna za něj vyměnit nebo utratit za jeho koupi.  Uvědomujete si, že hodnota vašeho jedinečného digitálního sběratelského předmětu závisí na mnoha faktorech, které nemůžete ovlivnit a které nemůžeme ovlivnit my, jako je například vztah a náklonnost kupujícího k vašemu jedinečnému digitálnímu sběratelskému předmětu, obecný zájem o související obsah (který může v průběhu času růst nebo klesat), obecný zájem o sběratelské předměty (fyzické i digitální) a mnoho dalších faktorů.  Vzhledem k výše uvedeným faktorům chápete, že neexistuje žádná záruka, že pokud budete chtít svůj jedinečný digitální sběratelský předmět prodat nebo vyměnit, budete schopni najít kupce nebo osobu, se kterou byste svůj digitální sběratelský předmět vyměnili, a pokud se vám podaří najít kupce nebo osobu, se kterou byste mohli obchodovat, neexistuje záruka, že hodnota toho, co obdržíte, nebo cena, kterou obdržíte, bude kdykoli vyšší nebo nižší ve srovnání s tím, co považujete za přiměřenou hodnotu nebo za co jste utratili nebo vyměnili, abyste svůj digitální sběratelský předmět získali.

Budoucí hodnotu digitálního sběratelského předmětu nemůžeme my ani třetí strana ovlivnit, ani se o to nepokoušíme.  Neneseme odpovědnost za utrpěné ztráty způsobené zranitelností nebo jakýmkoli druhem selhání, abnormálním chováním softwaru (např. peněženky, chytré smlouvy), příslušného blockchainu nebo jiné služby či infrastruktury třetí strany, včetně externích peněženek a poskytovatelů externích peněženek nebo jiných funkcí digitálních sběratelských předmětů.  Neneseme odpovědnost za trvalé ztráty způsobené pozdním nahlášením (nebo nenahlášením vůbec) problémů s příslušným blockchainem podporujícím digitální sběratelské předměty, včetně rozvětvení, technických problémů s uzly nebo jiných problémů, které mají za následek ztráty finančních prostředků.

(f)      Další výhody.  Produkty, obsah, propagační akce (jak jsou definovány níže) nebo služby zpřístupněné ve službách .SWOOSH (nebo jinými prostředky) mohou představovat „dodatečný benefit“ (jak je tento pojem definován v {{agreement:NvsDigCollectible:Podmínkách pro digitální sběratelské předměty}}).  Podle příslušné definice nemá žádná ze stran firmy Nike, ani žádná třetí strana povinnost poskytnout dodatečný benefit s ohledem na digitální sběratelský předmět.  Žádná ze stran Nike ani třetí strana proto nenese odpovědnost za poskytnutí nebo neposkytnutí dodatečného benefitu držiteli digitálního sběratelského předmětu.

Veškerá digitální autorská díla nebo jiný obsah zpřístupněný prostřednictvím služeb .SWOOSH držiteli digitálního sběratelského předmětu, který je určen jako dodatečný benefit, budou jako takové označeny ve službách .SWOOSH nebo v okamžiku stažení.  Na takový obsah vám bude poskytnuta licence na dobu, po kterou jste držitelem příslušného digitálního sběratelského předmětu, a to v souladu s licenčními podmínkami uvedenými v okamžiku stažení, nebo pokud takové podmínky uvedeny nejsou, v souladu s příslušnými {{agreement:NvsDigCollectible:Podmínkami pro digitální sběratelské předměty}} jako na související obsah pro daný digitální sběratelský předmět.  Jiná digitální autorská díla a další obsah zpřístupněný prostřednictvím služeb .SWOOSH je součástí služeb a k takovému obsahu vám nejsou udělena žádná licenční práva.

9.       Služby dostupné pouze konkrétním vlastníkům digitálních sběratelských předmětů

Některé služby .SWOOSH mohou být zpřístupněny výhradně vlastníkovi určitého digitálního sběratelského předmětu nebo kombinace určitých digitálních sběratelských předmětů.  Pro přístup k těmto službám .SWOOSH můžete být požádáni o prokázání vlastnictví přidruženého NFT pro příslušný digitální sběratelský předmět (a neporušovat jak tyto podmínky, tak i {{agreement:NvsDigCollectible:Podmínky pro digitální sběratelské předměty}}).  Aniž by bylo omezeno jiné právo ukončit nebo pozastavit služby .SWOOSH podle těchto podmínek, můžeme ukončit váš přístup nebo používání těchto služeb .SWOOSH v případě, že příslušný digitální sběratelský předmět nebo přidružený NFT převedete na někoho jiného.  

10.     Propagační akce

Akce typu loterie, soutěže, tomboly, průzkumy, hry nebo podobné propagační akce (souhrnně „propagační akce“), které jsou k dispozici v rámci služeb .SWOOSH nebo jejich prostřednictvím, se mohou řídit pravidly, která jsou oddělena od těchto podmínek.  Pokud se účastníte propagačních akcí, prostudujte si prosím příslušná pravidla i {{agreement:NvsPrivacyPolicy:Zásady ochrany osobních údajů služeb .SWOOSH}}.  Pokud jsou pravidla propagační akce v rozporu s těmito podmínkami, platí pravidla propagační akce.

11.        Poplatky

Kromě částek splatných společnosti Nike za nákup výrobků nebo jinak podle příslušných prodejních podmínek souhlasíte s tím, že zaplatíte společnosti Nike částky stanovené v sazebníku poplatků platném pro služby .SWOOSH, jakož i veškeré příslušné daně.  Veškeré daně splatné v souvislosti s nákupem produktů nebo služeb .SWOOSH budou uvedeny na platební stránce v době platby.  Společnost Nike může své poplatky čas od času změnit zveřejněním aktualizovaného sazebníku poplatků ve službách .SWOOSH a tento aktualizovaný sazebník se bude vztahovat na všechny transakce nebo jiné činnosti, ke kterým dojde po zveřejnění tohoto aktualizovaného sazebníku. 

12.     Vlastnictví; omezené licence

Služby .SWOOSH, včetně textu, grafiky, obrázků, fotografií, videí, ilustrací a dalšího obsahu v nich, jakož i související obsah pro všechny digitální sběratelské předměty a všechna práva duševního vlastnictví k nim, jsou vlastnictvím společnosti Nike nebo našich poskytovatelů licencí a jsou chráněny jak podle zákonů Spojených států, tak i zahraničními zákony.  S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách jsou veškerá práva ke službám .SWOOSH a souvisejícímu obsahu pro všechny digitální sběratelské předměty, včetně všech práv duševního vlastnictví k nim, vyhrazena námi nebo našimi poskytovateli licencí.  Za předpokladu, že dodržujete tyto podmínky (včetně oddílů 4 a 5) vám tímto udělujeme omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou a odvolatelnou licenci na přístup a používání našich služeb .SWOOSH pro vaše osobní, nekomerční použití.  Použití služeb .SWOOSH jinak, než jak je zde výslovně povoleno těmito podmínkami, je bez našeho předchozího písemného souhlasu přísně zakázáno a bude mít za následek zánik zde udělené licence a porušení práv našeho duševního vlastnictví, a to ať už našich, nebo našeho poskytovatele licence.

13.    Ochranné známky

NIKE, design Swoosh a naše další loga, názvy výrobků nebo služeb, slogany a vzhled a dojem služeb .SWOOSH jsou ochranné známky společnosti Nike a nesmí být kopírovány, napodobovány ani používány, ať už jako celek nebo částečně bez našeho předchozího písemného souhlasu.  Všechny ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy výrobků a názvy společností nebo loga uvedená ve službách .SWOOSH nebo v souvislosti s nimi jsou majetkem příslušných vlastníků.  Odkaz na produkty, služby .SWOOSH, procesy nebo jiné informace podle obchodního názvu, ochranné známky, výrobce, dodavatele nebo jiným způsobem nepředstavuje ani nenaznačuje naši podporu, sponzorství nebo doporučení.

14.     Zpětná vazba

Můžete nám dobrovolně zasílat, předkládat nebo jinak sdělovat dotazy, připomínky, návrhy, nápady, originální nebo tvůrčí materiály nebo jiné informace o firmě Nike nebo službách .SWOOSH (souhrnně dále jen „zpětná vazba“).  Berete na vědomí, že takovou zpětnou vazbu můžeme použít ke komerčnímu nebo jinému účelu bez upozornění nebo odměny pro vás, včetně vývoje, kopírování, publikování nebo vylepšování zpětné vazby či služeb SWOOSH, nebo ke zlepšení či vývoji nových výrobků nebo služeb podle výhradního uvážení společnosti Nike.  Výlučným vlastníkem veškerých vylepšení nebo nových vylepšení výrobků Nike, služeb .SWOOSH nebo jiných produktů či služeb na základě zpětné vazby k nim bude výhradně společnost Nike.  Berete na vědomí, že společnost Nike může nakládat se zpětnou vazbou jako s nedůvěrnou.

15.    Zásady pro opakované porušení autorských práv; stížnosti ohledně porušení autorských práv

(a)    Naše zásady.  V souladu se zákonem o autorských právech digitálního tisíciletí (dále jen „zákon DMCA“) a dalšími platnými zákony jsme přijali zásady, podle kterých za vhodných okolností ukončujeme účty uživatelů, kteří opakovaně porušují práva duševního vlastnictví jiných osob (dále jen naše „zásady týkající se autorských práv"). 

(b)    Nahlášení stížností o porušení autorských práv.  Pokud se domníváte, že obsah služeb .SWOOSH porušuje autorská práva, která vlastníte nebo kontrolujete, můžete informovat určeného zástupce společnosti Nikena adrese:

Určený zástupce:             Právní oddělení (autorská práva)

Adresa:                           One Bowerman Dr.,

                                       Beaverton, OR 97 005

Telefonní číslo:                503-671-6453

E-mailová adresa:            copyright.legal@nike.com

Pokud podáváte oznámení podle zákona DMCA (vaše oznámení, „oznámení DMCA“), přečtěte si prosím požadavky na řádné oznámení v oddíle 512(c)(3) zákona DMCA.  Pokud nedodržíte všechny požadavky oddílu 512(c)(3) zákona DMCA, vaše oznámení nemusí být účinné.  Pokud vědomě podstatně zkreslíte informace o tom, že činnost nebo materiál ve službách .SWOOSH porušuje práva, můžete nést vůči společnosti Nike odpovědnost za určité náklady a škody.

(c)     Naše reakce na oznámení DMCA.  Po obdržení oznámení DMCA, které splňuje požadavky oddílu 512(c)(3) zákona DMCA, můžeme (i) odstranit nebo zakázat přístup k údajně porušujícímu obsahu (dále jen „údajně porušující obsah"), (ii) podniknout přiměřené kroky k vyrozumění uživatele, který poskytl údajně porušující obsah (dále jen „údajně porušující uživatel"), že přístup k údajně porušujícímu obsahu byl zakázán nebo odstraněn, (iii) informovat stranu, jež poskytla oznámení DMCA týkající se údajně porušujícího obsahu („původní uživatel, který podal stížnost") o všech protioznámeních, která obdržíme v souladu s oddílem 16(d) od údajně porušujícího uživatele, a (iv) nahradit nebo obnovit údajně porušující obsah v souladu s oddílem 16(e).  Pokud v souladu s našimi zásadami autorských práv zjistíme, že údajně porušující uživatel opakovaně poskytl údajně porušující obsah ve službách .SWOOSH nebo jejich prostřednictvím, můžeme rovněž zrušit účet takového uživatele nebo nedat již možnost takovému uživateli přidávat obsah do služeb .SWOOSH.

(d)    Oznámení protinávrhu.  Pokud se domníváte, že váš obsah byl odstraněn nebo deaktivován v souladu s tímto oddílem 16 omylem nebo chybnou identifikací, můžete zaslat protinávrh našemu určenému zástupci, jak je uvedeno výše (váš protinávrh, „oznámení protinávrhu DMCA“).  Požadavky na řádné oznámení protinávrhu jsou uvedeny v oddíle 512(g)(3) zákona DMCA.  Pokud vědomě uvedete nepravdivé údaje o tom, že obsah ve službách .SWOOSH byl odstraněn nebo zakázán omylem nebo chybnou identifikací, můžete nést vůči společnosti Nike odpovědnost za určité náklady a škody.

(e)    Naše reakce na oznámení protinávrhu DMCA.  Když společnost Nike obdrží oznámení protinávrhu DMCA splňující požadavky oddílu 512(g)(3) zákona DMCA týkající se jakéhokoli údajně porušujícího obsahu, může zaslat kopii oznámení protinávrhu DMCA původnímu uživateli, který podal stížnost a informovat tohoto uživatele o tom, že údajně porušující obsah nahradíme nebo obnovíme.  Pokud náš určený zástupce popsaný v oddíle 16(b) neobdrží oznámení, že původní uživatel, který podal stížnost podal žalobu na soudní příkaz proti údajně porušujícímu uživateli do čtrnácti (14) pracovních dnů od obdržení kopie protinávrhu DMCA od údajně porušujícího uživatele, můžeme odstraněný nebo zakázaný obsah obnovit.

16.   Služby třetích stran

Služby .SWOOSH se spoléhají na produkty a služby třetích stran, mimo jiné včetně externích peněženek, služeb ukládání dat, blockchainů, komunikačních technologií, platforem IoT, obchodů s aplikacemi třetích stran a internetových a mobilních operátorů (souhrnně dále jen „materiály třetích stran“).  Tyto materiály třetích stran jsou mimo naši kontrolu, ale jejich provoz může ovlivnit používání a spolehlivost služeb .SWOOSH nebo jimi být ovlivněn.  Berete na vědomí, že (a) používání a dostupnost služeb .SWOOSH závisí na dodavatelích produktů a poskytovatelích služeb z řad třetích stran a (b) tyto materiály třetích stran nemusí fungovat spolehlivě ve stoprocentních případech, což může ovlivnit způsob fungování služeb .SWOOSH.

Dále můžeme poskytovat informace o produktech, službách, aktivitách nebo událostech třetích stran nebo na ně odkazovat, případně můžeme třetím stranám umožnit, aby svůj obsah a informace zpřístupňovaly ve službách .SWOOSH nebo jejich prostřednictvím (souhrnně „obsah třetích stran“).  Obsah třetích stran poskytujeme jako službu zájemcům o takový obsah.  Vaše jednání nebo korespondence s třetími stranami a vaše používání nebo interakce s jakýmkoli obsahem třetích stran probíhá výhradně mezi vámi a třetí stranou.

Nemáme žádnou povinnost monitorovat materiály třetích stran ani obsah třetích stran a můžeme k nim kdykoli zablokovat nebo zakázat přístup (zcela nebo zčásti) prostřednictvím služeb .SWOOSH.  Váš přístup k takovému obsahu třetích stran nebo materiálům třetích stran a jejich používání může podléhat dalším podmínkám a zásadám vztahujícím se na takový obsah třetích stran (včetně podmínek služby nebo zásad ochrany osobních údajů poskytovatelů takových materiálů třetích stran).  Odpovídáte za pořízení a údržbu veškerého počítačového hardwaru, vybavení, síťových služeb a konektivity, telekomunikačních služeb a dalších produktů a služeb nezbytných pro přístup a používání služeb .SWOOSH.

17.    Odškodnění

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy odškodníte, budete bránit a zbavíte odpovědnosti společnost Nike (včetně jejích přidružených společností) a každého z našich příslušných zástupců, vedoucích pracovníků, ředitelů, zástupců, partnerů a zaměstnanců (jednotlivě i společně dále jen „strany Nike")v souvislosti se všemi ztrátami, závazky, nároky, požadavky, škodami, výdaji nebo náklady (společně dále jen „nároky") vyplývajícími z nebo souvisejícími s (a) vaším přístupem nebo používáním služeb . SWOOSH; (b) vaším uživatelským obsahem nebo zpětnou vazbou; (c) vaším porušením těchto Podmínek; (d) vaším porušením, zneužitím nebo porušením jakýchkoli práv jiných osob (včetně práv duševního vlastnictví nebo práv na ochranu soukromí); nebo (e) vaším jednáním v souvislosti se službami .SWOOSH.  Budete neprodleně informovat společnost Nike a spolupracovat se stranami Nike při obhajobě takových nároků a uhradíte veškeré poplatky, náklady a výdaje spojené s obhajobou takových nároků (včetně poplatků za právní zastoupení).  Strany Nike budou mít kontrolu nad obhajobou nebo vypořádáním nároků třetích stran, a to výhradně na základě rozhodnutí společnosti Nike.  Toto odškodnění je doplňkem a nikoli náhradou za jiné odškodnění uvedené v písemné dohodě mezi vámi a společností Nike nebo jinými stranami Nike.

18.    Vyloučení odpovědnosti

Služby .SWOOSH a obsah nebo materiály v nich poskytované (včetně obsahu třetích stran a materiálů třetích stran) používáte výhradně na své riziko.  Není-li písemně stanoveno jinak z naší strany a v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony jsou služby .SWOOSH a obsah nebo materiály v nich poskytované (včetně obsahu třetích stran a materiálů třetích stran) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných.  Společnost Nike se zříká veškerých záruk s ohledem na výše uvedené, jakož i všech záruk, které nejsou uvedeny v omezené záruce na kryté digitální výrobky nebo v příslušných prodejních podmínkách pro jiné produkty, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnického práva a neporušení práv.  Kromě toho společnost Nike neprohlašuje ani nezaručuje, že služby .SWOOSH nebo obsah poskytovaný v jejich rámci (včetně obsahu třetích stran a materiálů třetích stran) jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné nebo že přístup ke službám .SWOOSH nebo obsahu v nich poskytovanému nebo s nimi souvisejícímu (včetně obsahu třetích stran a materiálů třetích stran) bude nepřerušovaný.  Přestože se společnost Nike snaží, aby bylo používání služeb .SWOOSH a obsahu při nich poskytovaného nebo s nimi spojeného (včetně obsahu třetích stran a materiálů třetích stran) bezpečné, nemůžeme prohlásit a nezaručujeme, že služby .SWOOSH nebo obsah při nich poskytovaný nebo s nimi spojený (včetně obsahu třetích stran a materiálů třetích stran) nebo naše servery neobsahují viry nebo jiné škodlivé součásti nebo obsah či materiály.  Přebíráte veškeré riziko týkající se kvality a výkonu služeb .SWOOSH a obsahu v nich nebo jejich prostřednictvím (včetně obsahu třetích stran a materiálů třetích stran).  Veškerá zřeknutí se odpovědnosti jakéhokoli druhu (včetně tohoto oddílu jiných částech těchto Podmínek) jsou učiněna ve prospěch společnosti Nike, stran Nike a příslušných akcionářů, zástupců, agentů, poskytovatelů licencí, dodavatelů a poskytovatelů služeb společnosti Nike, jakož i jejich právních nástupců a postupníků.

19.     Omezení odpovědnosti

(a)    V maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy vám společnost Nike ani ostatní strany Nike nebudou odpovídat na základě žádné teorie odpovědnosti ať už na základě smlouvy, deliktu, nedbalosti, přísné odpovědnosti, záruky nebo jinak za jakékoli nepřímé, následné, exemplární, náhodné, sankčně nahrazované, zvláštní nebo podobné škody nebo ušlý zisk, a to ani v případě, že byly na možnost takových škod upozorněny.

(b)    Celková odpovědnost společnosti Nike a ostatních stran Nike za nároky vyplývající z těchto podmínek, služeb .SWOOSH nebo jakýchkoli výrobků nebo s nimi související, bez ohledu na formu žaloby, je omezena na vyšší z těchto částek: 100 USD nebo částku, kterou jste zaplatili za používání dotčených služeb .SWOOSH nebo za výrobek, kterého se to týká, podle toho, co je relevantní.

(c)     Omezení uvedená v tomto oddíle 20 neomezují ani nevylučují odpovědnost za hrubou nedbalost, podvod nebo úmyslné pochybení společnosti Nike nebo ostatních stran Nike ani za jiné záležitosti, u kterých nelze odpovědnost vyloučit nebo omezit podle platných právních předpisů.  Některé jurisdikce navíc neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

20.     Zbavení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy zbavujete společnost Nike a ostatní strany Nike odpovědnosti, nároků, požadavků a/nebo škod (skutečných i následných) jakéhokoli druhu a povahy, známých i neznámých (včetně nároků z nedbalosti), které vznikly v důsledku se spory mezi uživateli a jednáním nebo opomenutím třetích stran nebo v souvislosti s nimi.  Pokud jste spotřebitel s bydlištěm Kalifornii, vzdáváte se tímto svých práv podle kalifornského občanského zákoníku § 1542, který stanoví: „Obecné zproštění se nevztahuje na nároky, o kterých věřitel nebo zprošťující strana v době provedení zproštění neví nebo netuší, že existují v jeho prospěch, a které by v případě obeznámení podstatně ovlivnily jeho vypořádání s dlužníkem nebo zproštěnou stranou.“

21.     Rozhodné právo

Veškeré nároky se budou řídit zákony státu New York a budou vykládány a vymáhány v souladu s nimi, s výjimkou případů, kdy jsou vyloučeny federálními zákony USA, bez ohledu na kolizní normy nebo zásady (ať už státu New York nebo jiné jurisdikce), které by způsobily použití zákonů jiné jurisdikce.  Výlučnou příslušnost budou mít státní a federální soudy nacházející se ve čtvrtích Brooklyn (okres Kings) nebo Manhattan (okres New York) ve státě New York.  Vy i společnost Nike se vzdáváte námitek vůči místní příslušnosti u takových soudů.  Pokud vaše místní právo vyžaduje, aby se spotřebitelské smlouvy vykládaly podle místního práva a byly vymáhány u soudů této jurisdikce, nemusí se na vás tento oddíl vztahovat pouze v rozsahu, v jakém je místní právo v rozporu s tímto oddílem.

Jeden rok na uplatnění nároků.  V rozsahu povoleném zákonem musí být nárok váš nebo společnosti Nike, který se jakýmkoli způsobem týká těchto podmínek, služeb .SWOOSH nebo produktů nebo jakéhokoli aspektu vztahu mezi vámi a společností Nike, který se týká těchto podmínek, služby .SWOOSH nebo produktů, předložen do jednoho (1) roku od vzniku takového nároku; v opačném případě je nárok trvale promlčen, což znamená, že vy ani společnost Nike nebudete mít právo nárok uplatnit.

22.     Úprava a ukončení služeb .SWOOSH

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit služby .SWOOSH nebo pozastavit či ukončit poskytování všech služeb .SWOOSH nebo jejich části; účtovat, upravit nebo zrušit poplatky požadované za používání služeb .SWOOSH; nebo nabídnout příležitosti některým nebo všem koncovým uživatelům služeb .SWOOSH.   O pozastavení nebo přerušení poskytování všech služeb .SWOOSH nebo jejich částí vás můžeme předem informovat, například zasláním e-mailu nebo oznámením prostřednictvím služeb .SWOOSH.  Veškeré změny a dodatky služeb .SWOOSH se budou řídit podmínkami nebo doplňkovými podmínkami, pokud společnost Nike výslovně písemně nestanoví jinak.  Máte také právo služby .SWOOSH kdykoli přestat používat.  Neneseme odpovědnost za ztráty nebo škody související s vaší neschopností získat přístup k naší službám .SWOOSH nebo je používat.

23.     Oddělitelnost

Pokud bude jakákoli část těchto podmínek shledána nevymahatelnou nebo nezákonnou z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i proto, že bude shledána nepřiměřenou, (a) nevymahatelné nebo nezákonné ustanovení bude od těchto podmínek odděleno; (b) oddělení nevymahatelného nebo nezákonného ustanovení nebude mít žádný dopad na zbývající část těchto podmínek; a (c) nevymahatelné nebo nezákonné ustanovení může být revidováno v rozsahu nezbytném pro to, aby podmínky byly vymahatelné nebo platné, a práva a povinnosti stran budou vykládány a vymáhány odpovídajícím způsobem tak, aby byly podmínky a záměr podmínek zachovány v co nejširším rozsahu.

24.     Kontrola vývozu

Nesete odpovědnost za dodržování vývozních kontrol Spojených států amerických a za vývozní kontroly v zemi, kde žijete, jakož i za porušení těchto kontrol, včetně embarg Spojených států nebo jiných federálních pravidel a předpisů omezujících vývoz.

25.     Ostatní ustanovení

(a)    Pokud společnost Nike nebude trvat na striktním plnění kteréhokoli ustanovení těchto podmínek nebo nebude uplatňovat práva nebo opravné prostředky podle těchto podmínek, nebude to vykládáno jako vzdání se práva nebo vzdání se práva společnosti Nike uplatňovat nebo se dovolávat takových ustanovení, práv nebo opravných prostředků v daném nebo jiném případě; naopak, tato ustanovení budou a zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

(b)    Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu těchto podmínek a nahrazují všechny předchozí dohody, prohlášení, výpovědi a ujednání stran. 

(c)     Názvy oddílů v těchto podmínkách slouží pouze pro usnadnění a nemají právní ani smluvní účinek.  Použití slova „včetně“ bude vykládáno jako „včetně, ale bez omezení“.  Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, jsou tyto podmínky určeny výhradně ve prospěch smluvních stran a nejsou určeny k tomu, aby udělovaly práva třetích stran jiným osobám nebo subjektům. 

(d)    Souhlasíte s tím, že komunikace a transakce mezi námi mohou být prováděny elektronicky.

(e)    Tyto podmínky nezakládají, a nesmí být vykládány tak, že zakládají partnerství, společný podnik nebo zastoupení mezi vámi a společností Nike.

(f)      Společnost Nike může postoupit nebo převést svá práva a povinnosti podle těchto podmínek.  Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nike nesmíte postoupit ani převést práva nebo povinnosti vyplývající z těchto podmínek (pro vyloučení pochybností včetně prodejních podmínek).  Vámi zamýšlené postoupení nebo převod v rozporu s tímto ustanovením bude neplatný.

(g)    „Událostí mimo naši kontrolu“ se myslí čin nebo událost mimo naši přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně stávek, zastavení provozu či jiné protestní akce vyvolané třetími stranami, občanských nepokojů, výtržností, invaze, teroristického útoku či hrozby teroristického útoku, války (vyhlášené, či nikoliv) nebo hrozby války či přípravy na ni, požáru, exploze, vichřice, záplav, zemětřesení, propadu půdy, epidemie, pandemie či jiných přírodních katastrof nebo výpadku veřejných či soukromých telekomunikačních sítí.

Pokud dojde k události mimo naši kontrolu, která má vliv na plnění našich závazků v rámci těchto podmínek:

                     i.            Zkontaktujeme vás v co nejkratším možném čase a vyrozumíme vás o tom a

                   ii.            Naše povinnosti v rámci těchto podmínek budou pozastaveny a doba pro plnění našich závazků se prodlouží o dobu, kdy trvala daná událost mimo naši kontrolu.

(h)    Pokud máte dotaz nebo stížnost týkající se služeb .SWOOSH, kontaktujte nás prosím prostřednictvím stránky Nech Si Poradit.  Vezměte prosím na vědomí, že e-mailová komunikace nemusí být nutně bezpečná; neměli byste proto do e-mailové korespondence s námi uvádět informace o platební kartě nebo jiné citlivé údaje.  Dále podle kalifornského občanského zákoníku, § 1789.3, mají kalifornští spotřebitelé nárok na následující konkrétní oznámení o právech spotřebitelů: Oddělení pro pomoc při stížnostech odboru služeb pro spotřebitele .SWOOSH kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti lze kontaktovat písemně na adrese 1625 North Market Boulevard, Suite N-112, Sacramento, California 95834, nebo telefonicky na čísle 1 (800) 952-5210.

Příloha 1 – Podmínky specifické pro EU/Spojené království

Pokud sídlíte v EU nebo Spojeném království, platí tyto podmínky specifické pro EU/Spojené království. 

V případě dotazů týkajících se těchto podmínek nás kontaktujte na stránce Nech Si Poradit.

Oddíl 4(b): Vlastnictví; licence:  Oddíl 4(b) je doplněn o následující dodatečné podmínky:

Pokud příslušný soud nebo jiný vládní orgán v EU nebo ve Spojeném království odmítne v jakémkoli řízení o vymáhání udělení trvalé licence uvedené v oddíle 4(b) vymáhat trvalé licenční podmínky bez ohledu na ustanovení podmínek, pak budou podmínky takovým soudem nebo jiným vládním orgánem uplatněny na maximální dobu povolenou podle platných právních předpisů.  Pokud v řízení o vymáhání vzdání se morálních práv podle oddílu 4 písm. b) příslušný soud nebo jiný vládní orgán v EU nebo Spojeném království odmítne vymáhat vzdání se morálních práv bez ohledu na ustanovení podmínek, pak takový soud nebo jiný vládní orgán použije podmínky tak, aby zajistil, že společnost Nike bude moci vykonávat vámi udělená licenční práva bez omezení v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy. 

Oddíl 4(e): Odstranění; poslední odstavec oddílu 4(e) je nahrazen následujícím ustanovením:

Pokud se dozvíte o uživatelském obsahu, který tyto podmínky porušuje, kontaktujte nás prostřednictvím stránky Nech Si Poradit. Uveďte své údaje (včetně svého jména a e-mailové adresy) spolu s podrobnostmi o: (i) datu a času, kdy byl takový uživatelský obsah zveřejněn; (ii) místě, kde se na stránkách .SWOOSH nachází; (iii) uživatelském jménu / .SWOOSH ID osoby, která jej zveřejnila; (iv) důvody, proč by měl být uživatelský obsah odstraněn, spolu s důkazy o tom; (v) kopiích veškerých komunikací s osobou, která jej zveřejnila (pokud existuje); a (vi) prohlášení potvrzující vaše přesvědčení, že vámi poskytnuté informace jsou pravdivé a přesné.

Oddíl 6(d): Popisy výrobků:  Oddíl 6(d) se nahrazuje následujícím ustanovením:

(d)                Popisy produktů.  Snažíme se zajistit, aby seznamy, popisy a obrázky produktů, jakož i doporučení a odkazy na produkty a kupóny nebo slevy na produkty (dále jen „popisy produktů“), které jsou k dispozici k zakoupení prostřednictvím služeb .SWOOSH byly úplné, přesné a aktuální, ale navzdory našemu úsilí mohou být popisy produktů občas nepřesné, neúplné nebo zastaralé.  Takové popisy produktů a dostupnost produktu (včetně platnosti kupónu nebo slevy) se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění.  Některé hmotnosti, míry a podobné popisy jsou přibližné a slouží pouze pro usnadnění.  Vynakládáme přiměřené úsilí, abychom přesně zobrazovali atributy produktů, včetně příslušných barev; skutečné barvy, které vidíte, však budou záviset na vašem počítačovém systému a nemůžeme zaručit, že váš počítač tyto barvy zobrazí přesně.

Oddíl 7: Podmínky prodeje digitálních sběratelských předmětů:  Oddíly 7(i), 7(k) preambule a odstavce (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) a (viii) jsou nahrazeny následujícími ustanoveními:

(i) Žádné vrácení peněz ani výměny.  Všechny prodeje digitálních sběratelských předmětů jsou konečné. Pokud to nevyžadují platné právní předpisy, nebudou vám vráceny peníze ani umožněny výměny.

(k) Preambule: Omezená záruka.  Společnost Nike zaručuje krytému kupujícímu (jak je definován níže), že krytý digitální sběratelský předmět (jak je definován níže) bude ve službách .SWOOSH fungovat v podstatě v souladu se specifikacemi příslušného krytého digitálního sběratelského předmětu za běžných provozních podmínek během záruční doby (jak je definována níže) (výše uvedená záruka dále jen „omezená záruka").  Uznáváme všechny reklamace pro uplatnění nároku v záruce (jak jsou definovány níže) podané v souladu s tímto oddílem 7(k); za předpokladu, že můžeme odmítnout vaši reklamaci pro uplatnění nároku v záruce týkající se konkrétního digitálního sběratelského předmětu, pokud nejste krytým kupujícím (jak je definován níže), pokud digitální sběratelský předmět není krytým digitálním sběratelským předmětem (jak je definován níže), pokud je reklamace pro uplatnění nároku v záruce podána po uplynutí záruční lhůty pro uplatnění nároku (jak je definována níže) nebo pokud se na něj vztahuje vyloučení omezené záruky (jak je definováno níže). „Záruční lhůta pro uplatnění nároku“ začíná dnem doručení digitálního sběratelského předmětu a trvá dva (2) roky, nebo pokud závazné platné zákony vyžadují delší lhůtu omezení, tak dlouho, jak to vyžadují příslušné závazné zákony.

(k) (ii) Krytí kupující.  Tato omezená záruka se vztahuje pouze na kupujícího krytého digitálního sběratelského předmětu, který má přímou kontrolu nad NFT spojeným s takovým krytým digitálním předmětem (jakýkoli z výše uvedených termínů dále jen jako „krytý kupující“). Kupující, který již NFT související s příslušným krytým digitálním sběratelským předmětem nevlastní, není oprávněn reklamaci pro uplatnění nároku v záruce (jak je definována níže) uplatňovat ani požadovat nápravu. Tato omezená záruka se nevztahuje na jinou osobu než na krytého kupujícího.

Odst. (k) (iii) Záruční doba.  Omezená záruka začíná:

(a) Co se týče NFT: v den převodu NFT společností Nike (dále jen „datum zahájení“) na krytého kupujícího a trvá dva (2) roky, nebo případně pokud platné právní předpisy vyžadují delší záruční dobu, tak dlouho, jak to vyžadují takové příslušné závazné právní předpisy.

(b) Pro související obsah: k datu zahájení (jak je definováno v odstavci (a) výše) a trvá po dobu platnosti licence, kterou vám společnost Nike udělila v příslušných podmínkách pro digitální sběratelské předměty.

Lhůty v bodech (a) a (b) tohoto dokumentu budou pro příslušné části digitálních sběratelských předmětů následně označovány jako „záruční doba“.

Na krytý digitální sběratelský předmět, u něhož bylo v rámci této omezené záruky provedeno zajištění souladu, se vztahují podmínky této omezené záruky výhradně po zbývající záruční dobu.

Odst. (k) (iv) Vyloučení. Tato omezená záruka se neuplatní: (1) v případě selhání funkce krytého digitálního sběratelského předmětu v rámci služeb .SWOOSH podstatným způsobem v souladu s příslušnými specifikacemi (dále jen „problém“), pokud je problém způsoben zásahem vyšší moci, přírodní katastrofou, bleskem, povodní, tornádem, zemětřesením, požárem, výpadkem elektrické energie nebo sítě, válkou, nepokoji nebo jinými občanskými nepokoji, pandemií nebo jinou událostí mimo přiměřenou kontrolu společnosti Nike; (2) na problém, který (i) ve vztahu k NFT: neexistoval v okamžiku dodávky krytému kupujícímu; nebo (ii) ve vztahu k souvisejícímu obsahu: nedošlo k němu během záruční doby; (3) na problém, který nestal zjevným během záruční doby; (4) na reklamaci pro uplatnění nároku k záruce po vypršení záruční doby; (5) pokud je problém způsoben sítí, službou, platformou nebo technologií třetí strany, mimo jiné včetně materiálů třetích stran (jak je definováno níže) a sítěmi, službami, platformami nebo technologiemi poskytovanými externími poskytovateli; (6) pokud je problém způsoben nesprávnou instalací nebo provozem krytého digitálního sběratelského předmětu, ledaže je problém způsoben našimi nesprávnými pokyny k instalaci nebo provozu, nebo technologií potřebnou k provozu krytého digitálního sběratelského předmětu; (7) v případě krytého digitálního sběratelského předmětu zakoupeného nebo používaného mimo oprávněné oblasti; (8) pokud je problém způsoben tím, že krytý nakupující neprovedl opravu, úpravu, vylepšení, zdokonalení nebo jinou aktualizaci, kterou mu společnost Nike zpřístupnila a poskytla k dispozici; (8) na používání krytého digitálního sběratelského předmětu s platformami nebo službami, které nebyly poskytnuty nebo jinak písemně schváleny společností Nike; (10) na dodatečnou výhodu; (11) na výhodu, atribut, vlastnost, funkci nebo dodatečnou výhodu produktu, která byla použita nebo spotřebována předchozím držitelem; (12) na jiné produkty než kryté digitální sběratelské předměty.  Každá z výše uvedených výjimek je „výjimkou z omezené záruky.

Sub (k) (v) Opravné prostředky. Pokud se kdykoli během záruční doby problém stane zjevným v důsledku toho, že dotčený digitální sběratelský předmět neodpovídá omezené záruce a jinak nepodléhá omezené záruce, během záruční doby může krytý kupující požádat společnost Nike o reklamaci pro uplatnění nároku v záruce, aby uvedla krytý digitální sběratelský předmět do souladu s omezenou zárukou v přiměřené lhůtě a bez nákladů, ledaže by to nebylo možné nebo by to společnosti Nike vystavilo nepřiměřeným nákladům s ohledem na všechny okolnosti případu. Pokud příslušný závazný právní předpis poskytuje krytému kupujícímu krytého digitálního sběratelského předmětu další prostředky nápravy v případě nesouladu digitálního sběratelského předmětu během záruční doby, může krytý kupující během záruční doby rovněž požádat společnost Nike o uplatnění těchto právních prostředků nápravy za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky pro uplatnění takových prostředků nápravy podle platných právních předpisů.

Výše uvedené stanoví jediné a výlučné prostředky nápravy držitelů účtu .SWOOSH v případě porušení záruky podle oddílu 7 nebo jiného problému, vady či nedostatku digitálního sběratelského předmětu.

Odst. (k) (vi) Předložení reklamace pro uplatnění nároku v záruce.  Pokud se kdykoli během záruční doby stane zjevným určitý problém z důvodu, že krytý digitální sběratelský předmět neodpovídá omezené záruce a jinak nepodléhá omezenému vyloučení záruky, uplatněte prosím reklamaci během záruční lhůty prostřednictvím naší stránky Nech Si Poradit (dále „reklamace pro uplatnění nároku v záruce“).  V souvislosti se svou reklamací pro uplatnění nároku v záruce můžete být mimo jiné požádáni o poskytnutí následujících informací: (i) své jméno, název společnosti, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo; (ii) kopii účtenky, prodejního dokladu nebo jiného srovnatelného dokladu o koupi vadného krytého digitálního sběratelského předmětu; a (iii) písemný popis problému a (iv) prostředek nápravy, který požadujete v souladu s oddílem 7 (k) odst. (v). Na žádost společnosti Nike poskytnete společnosti Nike přiměřenou součinnost za účelem zjištění, zda se příčina problému nachází ve vašem digitálním prostředí. Pokud (i) se problém stane zjevným během záruční doby, ale po uplynutí zákonné lhůty domněnky neshody, jak je stanoveno v platných závazných zákonech; nebo (ii) společnost Nike prokáže, že vaše digitální prostředí není kompatibilní s technickými požadavky na kryté digitální sběratelské předměty, které vám byly sděleny, můžete být také požádáni o předložení důkazu, že krytý digitální sběratelský předmět nebyl v souladu s omezenou zárukou (i) co se týče NFT: v době dodání NFT; nebo (ii) co se týče souvisejícího obsahu: během licenčního období licence, která vám byla udělena společností Nike na základě podmínek pro digitální sběratelské předměty pro související obsah.

Odst. (k) (vii) Přezkum záruční reklamace.  Po obdržení vaší reklamace pro uplatnění nároku v záruce s požadovanými informacemi v souladu s výše uvedeným postupem, ji společnost Nike přezkoumá a určí, zda jsou potřebné nějaké další informace.  Poté, co jste odeslali další informace požadované společností Nike, společnost Nike přezkoumá vaši reklamaci pro uplatnění nároku v záruce a určí, zda byl krytý digitální sběratelský předmět vadný v době dodání NFT během příslušného licenčního období pro související obsah, ať už se vztahuje omezená záruka, nebo ne, a pokud ano, zda by měl nebo mohl být použit vámi požadovaný prostředek nápravy, nebo společnost Nike uplatní jiný prostředek nápravy v souladu s příslušným právním předpisem. Společnost Nike vám oznámí rozhodnutí společnosti Nike přijmout nebo odmítnout reklamaci pro uplatnění nároku v záruce a v případě, že reklamaci pro uplatnění nároku v záruce akceptuje, prostředek nápravy, který bude použit.

Odst. (k) (viii) Vyloučení odpovědnosti.  Tato omezená záruka vám poskytuje určitá zákonná práva, ale můžete mít i další zákonná práva, která se v jednotlivých jurisdikcích liší. Odmítnutí záruk uvedené v oddíle 19 níže se vztahuje na digitální sběratelské předměty a je součástí podmínek prodeje digitálních sběratelských předmětů.  Omezujeme dobu trvání a prostředky nápravy všech předpokládaných záruk týkajících se krytých digitálních sběratelských předmětů, které nejsou podle těchto podmínek vyloučeny, mimo jiné včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, na dobu trvání této omezené záruky a prostředky nápravy této omezené záruky.

Oddíl 7: Podmínky prodeje digitálních sběratelských předmětů:  Oddíl 7 je doplněn o následující další pododdíly:

(l)      Právo odstoupit od smlouvy.  Podle platných zákonů v EU/UK mohou mít spotřebitelé právo odstoupit od nákupu určitého zboží a služeb (včetně digitálních služeb, softwaru a jiného digitálního obsahu) ve stanovené lhůtě, obvykle čtrnáct (14) dnů.

Právo na odstoupení od smlouvy však podle platných právních předpisů podléhá určitým výjimkám.  Jednou z takových výjimek je, že právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy týkající se dodávání digitálního obsahu, pokud tento digitální obsah není dodáván na hmotném nosiči (jako je tomu u digitálních sběratelských předmětů dodaných společností Nike prostřednictvím platformy .SWOOSH).  Tato výjimka platí v případě, že plnění smlouvy o dodávce digitálního zboží již začalo a spotřebitel souhlasil s tím, aby smluvní vztah byl zahájen okamžitě.

Pokud tedy zahájíte nákup digitálních sběratelských předmětů prostřednictvím platformy .SWOOSH, souhlasíte s následujícími podmínkami:

                     i.            souhlasíte s tím, že převod NFT přidruženého k digitálnímu sběratelskému předmětu představuje okamžité plnění smlouvy; a

                   ii.            berete na vědomí, že ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na žádné digitální sběratelské předměty, které jsme vám poskytli bez nutnosti platby.  Je tomu tak proto, že plnění smlouvy považujeme za okamžité po předání NFT přidruženého k digitálnímu sběratelskému předmětu.

Právo na odstoupení od smlouvy rovněž není k dispozici ve vztahu k sekundárnímu prodeji digitálního obsahu, takže právo na odstoupení od smlouvy nemáte, pokud si zakoupíte digitální sběratelský předmět od jiného uživatele prostřednictvím platformy .SWOOSH.

(m) Další podmínky.

                     i.            Nebudeme uchovávat kopii vzájemně uzavřené smlouvy.

                   ii.            Jsme ze zákona povinni vám poskytovat digitální sběratelské předměty způsobem, který je v souladu s platnými prodejními podmínkami.

Oddíl 18: Odškodnění: Oddíl 18 je nahrazen následujícím ustanovením:

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy odškodníte, budete bránit a zbavíte odpovědnosti společnost Nike (včetně jejích přidružených společností) a každého z našich příslušných zástupců, vedoucích pracovníků, ředitelů, zástupců, partnerů a zaměstnanců (jednotlivě i společně dále jen „strany Nike“) v souvislosti se všemi ztrátami, závazky, nároky, požadavky, škodami, výdaji nebo náklady (společně dále jen „nároky“) vyplývajícími z (a) vašeho přístupu nebo používáním služeb .SWOOSH; (b) vašeho uživatelského obsahu nebo zpětné vazby; (c) vašeho porušení těchto podmínek; (d) vašeho porušení, zneužití nebo porušení práv jiných osob (včetně práv duševního vlastnictví nebo práv na ochranu soukromí); nebo (e) vašeho jednáním v souvislosti se službami .SWOOSH.  Nároky třetí strany společnosti Nike okamžitě oznámíte a budete se společností Nike při obhajobě těchto nároků spolupracovat.  Strany Nike budou mít kontrolu nad obhajobou nebo vypořádáním nároků třetích stran, a to výhradně na základě rozhodnutí společnosti Nike.  Toto odškodnění je doplňkem a nikoli náhradou za jakékoli jiné odškodnění uvedené v písemné dohodě mezi vámi a společností Nike nebo jinými stranami Nike.

Oddíl 19: Vyloučení odpovědnosti:  Oddíl 19 je odstraněn a nahrazen následujícím:

Služby .SWOOSH a obsah nebo materiály v nich poskytované (včetně obsahu třetích stran a materiálů třetích stran) používáte výhradně na své riziko.  Není-li písemně stanoveno jinak z naší strany a v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony jsou služby .SWOOSH a veškerý obsah nebo materiály v nich poskytované (včetně obsahu třetích stran a materiálů třetích stran) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici.“  Kromě toho společnost Nike nezaručuje, že služby .SWOOSH nebo obsah v rámci těchto služeb (včetně obsahu třetích stran a materiálů třetích stran) jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné nebo že přístup ke službám .SWOOSH nebo obsahu v nich poskytovanému nebo s nimi souvisejícímu (včetně obsahu třetích stran a materiálů třetích stran) bude nepřerušovaný.  Přestože se společnost Nike snaží, aby bylo používání služeb .SWOOSH a obsahu při nich poskytovaného nebo s nimi spojeného (včetně obsahu třetích stran a materiálů třetích stran) bezpečné, nezaručujeme, že služby .SWOOSH nebo obsah v rámci těchto služeb nebo s nimi spojený (včetně obsahu třetích stran a materiálů třetích stran) nebo naše servery neobsahují viry nebo jiné škodlivé součásti nebo obsah či materiály.

Oddíl 20: Omezení právní odpovědnosti:  Oddíl 20 je nahrazen následujícím:

(a)   Celková odpovědnost společnosti Nike a ostatních stran Nike za nároky vyplývající z těchto podmínek, služeb .SWOOSH nebo výrobků nebo s nimi související, bez ohledu na formu žaloby, je omezena na vyšší z těchto částek: 100 USD nebo částku, kterou jste zaplatili za používání dotčených služeb .SWOOSH nebo za výrobek, kterého se to týká, podle toho, co je relevantní.

(b)   Omezení uvedená v tomto oddíle 20 neomezují ani nevylučují odpovědnost za úmrtí, újmu na zdraví způsobenou nedbalostí, hrubou nedbalost, podvod nebo úmyslné pochybení společnosti Nike nebo ostatních stran Nike ani za jiné záležitosti, u kterých nelze odpovědnost vyloučit nebo omezit podle platných právních předpisů.

Oddíl 21: Uvolnění: Oddíl 21 se na něj nevztahuje.

Oddíl 22: Rozhodné právo:  Oddíl 22 se nahrazuje následujícím ustanovením:

Souhlasíte s tím, že stránky (včetně nákupu produktu, podmínek, aplikace, služeb .SWOOSH a veškerých sporů mezi vámi a společností Nike se ve všech ohledech řídí nizozemským právem, bez ohledu na volbu zákonných ustanovení, a nikoli Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980. Bez ohledu na výše uvedenou volbu právních předpisů vám připomínáme, že budete disponovat zákonnými právy poskytovanými ve váš prospěch podle platných právních předpisů ve vaší zemi bydliště.

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno, a bez omezení zákonných práv spotřebitelů, souhlasíte s tím, že veškeré spory, nároky a soudní řízení, které přímo nebo nepřímo vyplývají z těchto stránek nebo s nimi souvisejí (mimo jiné včetně nákupu produktů), podmínky, aplikace nebo služby .SWOOSH budou řešeny jednotlivě, bez možnosti využít jakoukoli formu skupinové žaloby, a budou výhradně v pravomoci soudů v Amsterdamu, Nizozemsko. Pokud máte bydliště v EU nebo ve Spojeném království, můžete žalobu podat také u příslušného soudu v místě svého bydliště.

Společnost Nike se zavázala řešit jakýkoli spor přímo s majitelem účtu .SWOOSH. Máte-li další dotazy nebo stížnosti, kontaktujte nás prostřednictvím stránky Nech Si Poradit.  V případě potenciálního sporu můžete – ale nejste povinni – požádat o vyřešení takového sporu se společností Nike prostřednictvím platformy pro online řešení sporů (Online Dispute Resolution, ODR), která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dva roky na uplatnění nároků.  S výhradou odchylných promlčecích lhůt uvedených v oddílu 7(k) musí být nárok váš nebo společnosti Nike, který se jakýmkoli způsobem týká těchto podmínek, služeb .SWOOSH nebo produktů, nebo jakýkoli aspekt vztahu mezi vámi a společností Nike, který se týká těchto podmínek, služby .SWOOSH nebo produktů, předložen do dvou (2) let od vzniku takového nároku (případně, pokud to závazné právní předpisy požadují, v delším období); v opačném případě je nárok trvale vyloučen, což znamená, že vy a společnost Nike nebudete mít právo nárok uplatnit.

Oddíl 23: Úprava a ukončení služeb .SWOOSH: Oddíl 23 je nahrazen následujícím ustanovením:Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit služby .SWOOSH nebo pozastavit či ukončit poskytování všech nebo služeb .SWOOSH nebo jejich části; účtovat, upravit nebo zrušit poplatky požadované za používání služeb .SWOOSH; nebo nabídnout příležitosti některým nebo všem koncovým uživatelům služeb .SWOOSH.  O pozastavení nebo přerušení poskytování všech služeb .SWOOSH nebo jejich částí vás můžeme předem informovat, například zasláním e-mailu nebo oznámením prostřednictvím služeb .SWOOSH.  Veškeré změny a dodatky služeb .SWOOSH se budou řídit podmínkami nebo doplňkovými podmínkami, pokud společnost Nike výslovně písemně nestanoví jinak.  Máte také právo služby .SWOOSH kdykoli přestat používat.  V plném rozsahu povoleném závaznými právními předpisy neneseme odpovědnost za ztráty ani škody související s vaší neschopností získat přístup k naší službám .SWOOSH nebo je používat.

Oddíl 26: Ostatní ustanovení: Oddíl 26(h) se nahrazuje následujícím ustanovením:

Pokud máte dotaz nebo stížnost týkající se služeb .SWOOSH, kontaktujte nás prostřednictvím stránky Nech Si Poradit.  Vezměte prosím na vědomí, že e-mailová komunikace nemusí být nutně bezpečná; proto byste do žádné e-mailové korespondence s námi neměli uvádět informace o platební kartě nebo jiné citlivé údaje. 

Podmínky týkající se konkrétních zemí

Sídlíte-li v jedné z následujících zemí, vztahují se na vás další podmínky, které převažují nad veškerými výše uvedenými podmínkami, se kterými jsou v rozporu.

Německo nebo Polsko

Oddíl 22: Rozhodné právo:  Oddíl 22 se nahrazuje následujícím ustanovením:

Souhlasíte s tím, že stránky (včetně nákupu produktu, podmínek, aplikace, služeb .SWOOSH a veškerých sporů mezi vámi a společností Nike se ve všech ohledech řídí nizozemským právem, bez ohledu na volbu zákonných ustanovení, a nikoli Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980. Bez ohledu na výše uvedenou volbu právních předpisů vám připomínáme, že budete disponovat zákonnými právy poskytovanými ve váš prospěch podle platných právních předpisů ve vaší zemi bydliště.

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno, a bez omezení zákonných práv spotřebitelů, souhlasíte s tím, že veškeré spory, nároky a soudní řízení, které přímo nebo nepřímo vyplývají z těchto stránek nebo s nimi souvisejí (mimo jiné včetně nákupu produktů), podmínky, aplikace nebo služby .SWOOSH budou řešeny jednotlivě, bez možnosti využít jakoukoli formu skupinové žaloby, a budou výhradně v pravomoci soudů v Amsterdamu, Nizozemsko. Pokud máte bydliště v Německu nebo Polsku, můžete žalobu podat také u příslušného soudu v místě svého bydliště.

Nejsme povinni a nebudeme se účastnit řízení před orgánem pro řešení spotřebitelských sporů (ADR).

Francie

Oddíl 22: Rozhodné právo:  Oddíl 22 se nahrazuje následujícím ustanovením:

Souhlasíte s tím, že stránky (včetně nákupu jakéhokoli produktu, podmínek, aplikace, služeb .SWOOSH a veškerých sporů mezi vámi a společností Nike se ve všech ohledech řídí nizozemským právem, bez ohledu na volbu zákonných ustanovení, a nikoli Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980. Bez ohledu na výše uvedenou volbu právních předpisů vám připomínáme, že budete disponovat zákonnými právy poskytovanými ve váš prospěch podle platných právních předpisů ve vaší zemi bydliště.

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno, a bez omezení zákonných práv spotřebitelů, souhlasíte s tím, že veškeré spory, nároky a soudní řízení, které přímo nebo nepřímo vyplývají z těchto stránek nebo s nimi souvisejí (mimo jiné včetně nákupu produktů), podmínky, aplikace nebo služby .SWOOSH budou řešeny jednotlivě, bez možnosti využít jakoukoli formu skupinové žaloby, a budou výhradně v pravomoci soudů v Amsterdamu, Nizozemsko. Pokud máte bydliště ve Francii, můžete žalobu podat také u příslušného soudu v místě svého bydliště.

Společnost Nike se zavázala řešit jakýkoli spor přímo se spotřebiteli. Máte-li další dotazy nebo stížnosti, kontaktujte nás prostřednictvím stránky Nech Si Poradit. Máte-li pocit, že vaše stížnost není dostatečně řešena, můžete – není to však vaší povinností – využít platformy pro řešení sporů on-line (Online Dispute Resolution, ODR), přístupné na adrese http://ec.europa.eu/odr.   Navíc máte právo zahájit mediační proces tím, že kontaktujete zprostředkovatele na této adrese: Association des Médiateurs Européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, téléphone: 0953010269), http://www.mediationconso-ame.com/. Mediátor (mediátoři) se pokusí nezávisle a nestranně dospět ke smírnému vyřešení sporu. V případě mediace může každá strana svobodně přijmout nebo odmítnout řešení navržené mediátorem.

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login