You are here

cs-CZ dotSWOOSH Terms of Service

Primary tabs

Podmínky Služby .SWOOSH

Poslední aktualizace: listopad 2022

Váš přístup na web .SWOOSH na adrese [https://www.swoosh.nike/] (dále jen „Web“), jakož i k jakýmkoli službám, funkcím a funkcionalitám poskytovaným prostřednictvím těchto stránek nebo na nich (dále jako „Služby“ a společně s tímto webem „Platforma .SWOOSH“) se řídí těmito Podmínkami služby .SWOOSH (dále jen „Smluvní podmínky .SWOOSH“) a {{agreement:termsOfUse:Podmínkami používání}} společnosti NIKE (společně s Podmínkami .SWOOSH, dále jen jako „Smluvní podmínky“). Tyto Smluvní podmínky, pokud souvisí s používáním platformy, vytvářejí právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností NIKE a jejími přidruženými společnostmi (které můžeme označit jako „NIKE“, „my“, „nás“ nebo „náš“) ohledně vašeho používání platformy .SWOOSH.Kliknutím na zaškrtávací políčko, na tlačítko „Souhlasím“ nebo jiným způsobem, který vyjadřuje váš souhlas s registrací přístupu k Platformě .SWOOSH nebo jiným používáním Platformy .SWOOSH souhlasíte se Smluvními podmínkami.

Pokud dojde k rozporu mezi těmito Podmínkami používání služby .SWOOSH a {{agreement:termsOfUse:podmínkami používání služby NIKE}}, budou pro účely vašeho přístupu nebo používání platformy .SWOOSH rozhodující tyto Podmínky používání Platformy .SWOOSH. Bez ohledu na výše uvedené nic v těchto Podmínkách .SWOOSH neomezuje naše práva vyplývající z {{agreement:termsOfUse:Podmínek používání}} NIKE nebo dalších podmínek, na které odkazují.

Tyto Podmínky můžeme čas od času měnit. Pokud provedeme změny, oznámíme vám je, například zasláním e-mailu, oznámením prostřednictvím našich služeb nebo aktualizací data v horní části těchto podmínek. Pokud v našem oznámení neuvedeme jinak, změněné podmínky vstoupí v platnost okamžitě a vaše další používání platformy .SWOOSH poté, co vám poskytneme takové oznámení, bude potvrzením vašeho souhlasu s těmito změnami. Pokud s pozměněnými Podmínkami nesouhlasíte, musíte přestat Platformu .SWOOSH používat.

1.         Ochrana osobních údajů

 {{agreement:NvsPrivacyPolicy:Zásady ochrany osobních údajů .SWOOSH}} (dále jako Zásady ochrany osobních údajů .SWOOSH“) doplňují {{agreement:privacyPolicy:Zásady ochrany osobních údajů}} Nike, které společně vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme nebo jinak zpracováváme informace o vás, když používáte platformu .SWOOSH.

2.         Způsobilost pro přístup k Platformě .SWOOSH

Platformu .SWOOSH můžete používat pouze v případě, že máte nebo si vytvoříte účet na webových stránkách nike.com („Účet Nike“), který je v pořádku.

Budete také muset mít nebo si otevřít účet u jednoho nebo více poskytovatelů služeb třetích stran pro externí služby hostování peněženky a zpracování plateb kreditními kartami, což může vyžadovat, abyste byli starší 18 let. Jak je uvedeno níže, bez externí peněženky nebo možnosti provádět platby kreditní kartou nemusíte mít přístup k Platformě .SWOOSH nebo nemusíte být schopni používat funkce Platformy .SWOOSH.

3.         Účet Nike; Zabezpečení Účtu Nike.

Abyste mohli Platformu .SWOOSH používat a přistupovat k ní, musíte se zaregistrovat pro přístup pomocí svého stávajícího Účtu Nike. Aniž by tím byly omezeny vaše povinnosti podle oddílu 1 {{agreement:termsOfUse:Podmínek používání}} společnosti Nike (Základní pravidla), souhlasíte s tím, že budete poskytovat přesné informace pro registraci, údržbu, povolení funkcí nebo podle jiných požadavků v souvislosti s vaším přístupem nebo používáním platformy .SWOOSH nebo jakýchkoli jiných služeb poskytovaných společností Nike. Pokud se tyto informace změní, musíte je neprodleně aktualizovat.

Nesete výhradní odpovědnost za udržování bezpečnosti svého účtu Nike a za kontrolu všech uživatelských jmen, hesel nebo jiných kódů, které používáte pro přístup k Platformě .SWOOSH a k dalším službám Nike dostupným v souvislosti s vaším Účtem Nike. Jste zodpovědní za monitorování svého Účtu Nike a za veškeré aktivity, které se na vašem Účtu Nike odehrávají s použitím vašich přihlašovacích údajů (včetně neoprávněných aktivit). Neprodleně informujte společnost NIKE o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu. Nesete odpovědnost za vše, co se stane prostřednictvím vašeho účtu Nike – ať už s vaším svolením, nebo bez něj. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, NENÍ SPOLEČNOST NIKE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU NEBO ČINNOST, KTERÁ VYPLÝVÁ Z NEOPRÁVNĚNÉHO POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO ÚČTU.

4.         Podporované externí účty.

Abyste mohli úspěšně dokončit svou registraci na Platformě .SWOOSH a získat své ID .SWOOSH (jak je popsáno níže) nebo digitální sběratelské předměty (jak je definováno níže), budete muset propojit svůj účet Nike s podporovaným účtem externí digitální peněženky (dále jako „Podporovaný externí účet“) poskytovaným schváleným prodejcem třetí strany (dále jako „Podporovaný dodavatel“). Ke svému účtu Nike můžete v jednom okamžiku připojit pouze jeden Podporovaný externí účet. Podporovaní dodavatelé, kteří mohou poskytnout Podporovaný externí účet, budou identifikováni během procesu registrace.

S Podporovanými dodavateli nejsme nijak spojeni. Vaše používání produktů a služeb každého Podporovaného dodavatele podléhá jeho platným podmínkám poskytování služeb (tyto podmínky jsou označovány jako „Podmínky Podporovaného dodavatele“). Společnost Nike není stranou těchto Podmínek podporovaných dodavatelů, neodpovídá za žádné produkty ani služby poskytované jakýmkoli podporovaným dodavatelem a nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s Podmínkami podporovaných dodavatelů nebo jejich produkty či službami. Nesete odpovědnost za dodržování všech platných podmínek Podporovaných dodavatelů a před propojením Podporovaného externího účtu byste si měli přečíst všechny platné podmínky Podporovaných dodavatelů. Neneseme vůči vám odpovědnost za žádné ztráty, které vyplynou z vašeho používání produktů a služeb Podporovaného dodavatele, včetně Podporovaných externích účtů.

5.         ID .SWOOSH.

Během procesu registrace nebo po něm si vytvoříte své ID .SWOOSH. Vaše ID .SWOOSH je digitální sběratelský předmět (jak je tento pojem definován níže), který podléhá {{agreement:NvsDigCollectible:Podmínkám pro digitální sběratelské předměty}}, s nimiž souhlasíte v okamžiku registrace, a těmto podmínkám. V rámci vytváření vašeho ID .SWOOSH vám Platforma .SWOOSH umožní sledovat, sestavit nebo jinak vytvořit obrázek, návrh nebo jiné autorské dílo, které může obsahovat různá loga, ochranné známky nebo jiný obsah chráněný společností Nike, a použít je jako součást vašeho ID .SWOOSH („Design ID“). Mezi vámi a společností Nike platí, že Design ID je vlastnictvím společnosti Nike. Tímto převádíte na společnost Nike veškerá práva, vlastnická práva a zájmy k Designu ID a veškerá práva duševního vlastnictví k Designu ID. Aby se předešlo pochybnostem, Design ID není „Uživatelským obsahem“, jak je tento pojem definován v {{agreement:termsOfUse:Podmínkách používání společnosti Nike}}.

ID .SWOOSH je jedinečný digitální sběratelský předmět, který se skládá z (a) nezaměnitelného digitálního tokenu založeného na blockchainu („NFT“), který se po dobu, kdy je uchováván na aktuálním podporovaném externím účtu propojeném s vaším účtem Nike, používá jako součást vaší digitální identifikace pro váš účet Nike, a (b) licence na používání Designu ID jako souvisejícího obsahu (jak je definován níže) pro ID .SWOOSH v souladu s {{agreement:NvsDigCollectible:Podmínkami pro digitální sběratelské předměty}} pro ID .SWOOSH, pokud je související NFT uchováván v aktuálním podporovaném externím účtu propojeném s vaším účtem Nike.

Po úspěšné registraci pro přístup k platformě .SWOOSH a vytvoření vašeho ID .SWOOSH převede společnost Nike vaše ID .SWOOSH na váš Podporovaný externí účet. Bez ohledu na cokoli, co je uvedeno v {{agreement:NvsDigCollectible:Podmínkách pro digitální sběratelské předměty}}, během období provozování „beta verze“, které zůstává na výhradním uvážení společnosti Nike, nemusí být vaše ID .SWOOSH a další Digitální sběratelské předměty, které byly dodány nebo zajištěny společností Nike, přenosné po určitou dobu po jejich přenesení na váš Podporovaný externí účet.

6.         Digitální sběratelské předměty

Akvizice. Služby vám mohou umožnit nákup nebo jiné získávání digitálních sběratelských předmětů prostřednictvím Platformy .SWOOSH. Každý „Digitální sběratelský předmět“ je digitální aktivum tvořené NFT spolu s licenčními právy k souvisejícímu digitálnímu autorskému dílu nebo jinému obsahu, bez ohledu na to, zda je či není chráněn autorským právem, a bez ohledu na formát, v němž je výše uvedené zpřístupněno („Související obsah“). Licenční práva k jakémukoli Souvisejícímu obsahu, veškerá omezení těchto licenčních práv a další podmínky, kterými se řídí jakýkoli Digitální sběratelský předmět, který zakoupíte nebo obdržíte prostřednictvím Služeb, vám budou předloženy v okamžiku nákupu a odkaz na tyto podmínky bude vložen do metadat NFT („Podmínky digitálního sběratelského předmětu“). Získáním jakéhokoli Digitálního sběratelského předmětu prostřednictvím Platformy .SWOOSH souhlasíte s podmínkami pro daný {{agreement:NvsDigCollectible:Digitální sběratelský předmět}}.

V současné době přijímáme platby pouze v amerických dolarech prostřednictvím našeho zpracovatele plateb třetích stran. Platby v jiných schválených měnách nebo kryptoměnách nejsou podporovány.

Veškeré cenové a platební podmínky jsou stanoveny na Platformě .SWOOSH a veškeré platební závazky, které vám vzniknou, jsou závazné v okamžiku nákupu. Všechny prodeje jsou konečné. Pokud platné právní předpisy nevyžadují jinak, peníze za nákup nevracíme.

Při nákupu nebo jiném pořízení Digitálních sběratelských předmětů prostřednictvím platformy .SWOOSH prohlašujete, zaručujete, potvrzujete a souhlasíte s následujícím:

a.   Digitální sběratelské předměty získáváte výhradně pro spotřební účely v souvislosti se službami nebo pro svou osobní kolekci, použití a potěšení, nikoli pro distribuci;

b.   Digitální sběratelské předměty nezískáváte jako investici a jako držitel digitálních sběratelských předmětů neočekáváte žádný ekonomický prospěch nebo zisk;

c.   Digitální sběratelské předměty získáváte pro vlastní potřebu a nikoli s úmyslem nebo záměrem prodat je někomu jinému;

d.   Z titulu vlastnictví Digitálních sběratelských předmětů nezískáte žádný majetkový ani jiný vlastnický nebo právní podíl ve společnosti Nike;

e.   Nebudete prezentovat Digitální sběratelské předměty jako investici nebo příležitost k získání ekonomického prospěchu nebo zisku;

f.    Jste dostatečně obeznámeni s funkcemi a vlastnostmi Digitálních sběratelských předmětů;

g.   Vaše pořízení a používání Digitálních sběratelských předmětů je v souladu s platnými zákony a předpisy ve vaší jurisdikci, mimo jiné včetně právní způsobilosti, regulačních omezení a vládních souhlasů;

h.   Digitální sběratelské předměty nebudete používat k žádnému nezákonnému účelu nebo k jakémukoli druhu sázek, sázení nebo hazardních her; a

i.    Budete dodržovat příslušné daňové povinnosti vyplývající z nabytí Digitálních sběratelských předmětů.

Uchovávání Digitálních sběratelských předmětů. Na Platformě .SWOOSH nenabízíme hostovanou digitální peněženku ani jinak nedržíme nebo nepřebíráme do péče Digitální sběratelské předměty pro vás ani pro žádného jiného uživatele. Než budete moci nakupovat nebo přijímat Digitální sběratelské předměty prostřednictvím platformy .SWOOSH, budete muset propojit podporovaný externí účet. Veškeré Digitální sběratelské předměty, které od nás zakoupíte nebo jinak získáte, vám doručíme přímo na váš podporovaný externí účet.

Nesete odpovědnost za bezpečné uchovávání hesla spojeného s vaším podporovaným externím účtem a za dodržování podmínek Podporovaného dodavatele platných pro váš Podporovaný externí účet. Neočekávejte, že společnost Nike bude schopna obnovit Digitální sběratelské předměty v případě ztráty přístupu k vašemu podporovanému externímu účtu nebo za jiných okolností.

7.         Služby dostupné pouze konkrétním vlastníkům digitálních sběratelských předmětů

Některé Služby mohou být zpřístupněny výhradně vlastníkovi určitého Digitálního sběratelského předmětu nebo kombinace určitého Digitálního sběratelského předmětu. Pro přístup k těmto službám můžete být požádáni o prokázání vlastnictví přidruženého NFT pro příslušný Digitální sběratelský předmět. Aniž by bylo omezeno jakékoli jiné právo ukončit nebo pozastavit Služby podle těchto Podmínek, můžeme ukončit váš přístup nebo používání těchto Služeb v případě, že příslušný Digitální sběratelský předmět převedete na někoho jiného.

8.         Propagační akce

Jakékoli akce typu shození z letadla, reklamní/propagační dárek/dar, loterie, soutěže, tomboly, průzkumy, hry nebo podobné propagační akce (souhrnně „Propagační akce“), které jsou k dispozici prostřednictvím Platformy .SWOOSH nebo v souvislosti s ní nebo v souvislosti s jakýmkoli Digitálním sběratelským předmětem, který vlastníte, se mohou řídit pravidly, která jsou oddělena od těchto Podmínek. Pokud se účastníte jakýchkoli Propagačních akcí, prostudujte si příslušná pravidla a {{agreement:NvsPrivacyPolicy:Zásady ochrany osobních údajů}} pro .SWOOSH. Pokud jsou pravidla Propagační akce v rozporu s těmito podmínkami, platí pravidla propagační akce.

9.         Další výhody

Produkty, obsah, propagační akce nebo služby zpřístupněné na Platformě .SWOOSH mohou představovat „Další výhodu“ (jak je tento pojem definován v {{agreement:NvsDigCollectible:Podmínkách pro digitální sběratelské předměty}}). Žádná ze společností Nike ani žádná třetí strana nemá povinnost poskytnout jakoukoli Další výhodu a žádná ze společností Nike ani žádná třetí strana nenese žádnou odpovědnost za Další výhody, vyplývající z nich nebo s nimi související.

Veškerá digitální autorská díla nebo jiný obsah zpřístupněný prostřednictvím Platformy .SWOOSH držiteli Digitálního sběratelského předmětu, který je určen jako dodatečný benefit, budou jako takové označeny na Platformě .SWOOSH nebo v okamžiku stažení. Na jakýkoli takový obsah vám bude poskytnuta licence na dobu, po kterou jste držitelem příslušného Digitálního sběratelského předmětu, a to v souladu s licenčními podmínkami uvedenými v okamžiku stažení, nebo pokud takové podmínky uvedeny nejsou, v souladu s příslušnými {{agreement:NvsDigCollectible:Podmínkami pro Digitální sběratelské předměty}} jako na Související obsah pro daný Digitální sběratelský předmět. Jakákoli jiná digitální autorská díla a další obsah zpřístupněný prostřednictvím Platformy .SWOOSH je součástí Služeb a k takovému obsahu vám nejsou udělena žádná licenční práva.

10.       Pozastavení přístupu k Platformě .SWOOSH;

Aniž bychom omezovali naše práva podle {{agreement:termsOfUse:Podmínek používání}} společnosti NIKE, včetně oddílu 8 {{agreement:termsOfUse:Podmínek používání}} společnosti NIKE (Ukončení), který se vztahuje na váš přístup a používání platformy .SWOOSH, máme právo okamžitě pozastavit váš Účet Nike, pozastavit nebo zrušit váš přístup k Platformě .SWOOSH nebo uzavřít váš Účet Nike, pokud máme podle našeho vlastního uvážení podezření, že dochází k následujícímu:

 • váš účet Nike je používán k praní špinavých peněz, vyhýbání se sankcím nebo k nezákonné činnosti,
 • zatajili jste nebo uvedli nepravdivé identifikační údaje nebo jiné údaje,
 • jste se zapojili do podvodné činnosti nebo
 • jste se zapojili do transakcí, činností nebo chování v rozporu s těmito podmínkami.

Za určitých okolností vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací a dokumentů, například na žádost jakéhokoli státního orgánu, podle platných zákonů nebo předpisů nebo za účelem vyšetřování možného porušení těchto Podmínek nebo {{agreement:NvsDigCollectible:Podmínek pro Digitální sběratelské předměty}}. V takových případech můžeme podle vlastního uvážení zakázat váš přístup nebo Účet Nike a zablokovat vaši možnost přístupu k Platformě .SWOOSH, dokud tyto dodatečné informace a dokumenty nezpracujeme. Pokud v reakci na takovou žádost neposkytnete úplné a přesné informace, může společnost Nike odmítnout obnovit váš přístup k Platformě .SWOOSH nebo Službám.

Váš přístup k Platformě .SWOOSH a její používání může být čas od času přerušeno z několika důvodů, mimo jiné z důvodu poruchy zařízení, pravidelné aktualizace, údržby nebo opravy Platformy .SWOOSH nebo jiných opatření, která může společnost Nike podle vlastního uvážení přijmout.

11.       Zakázané chování a obsah

Kromě vašich povinností vyplývajících z {{agreement:termsOfUse:Podmínek používání}} společnosti NIKE, včetně oddílu 4 (Kodex chování uživatelů společnosti Nike), které se vztahují na vaše používání Platformy .SWOOSH, nebudete:

 •  při používání našich služeb porušovat jakýkoli platný zákon, smlouvu, právo duševního vlastnictví nebo jiné právo třetí strany nebo se dopouštět protiprávního jednání;
 • používat nebo se pokoušet používat účet jiného uživatele bez svolení tohoto uživatele a společnosti Nike;
 • nárokovat si jakékoli uživatelské jméno za účelem jeho dalšího prodeje, matení ostatních, vyvozování dobré pověsti ostatních nebo jiného zneužívání jména;
 • vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo jinak zkreslovat váš vztah;
 • prodávat, dále prodávat nebo komerčně používat naše služby;
 • distribuovat nevyžádanou poštu, včetně odesílání nežádoucích NFT jiným uživatelům;
 • kopírovat, reprodukovat, distribuovat, veřejně předvádět nebo veřejně vystavovat všechny naše Služby nebo jejich části, s výjimkou případů výslovně povolených námi nebo našimi poskytovateli licence;
 • upravovat naše Služby, odstraňovat jakákoli oznámení o vlastnických právech nebo označení nebo jinak vytvářet jakákoli odvozená díla na základě našich Služeb;
 • obcházet nebo ignorovat pokyny, které řídí přístup ke Službě, včetně pokusů o obcházení jakýchkoli systémů omezování rychlosti pomocí více klíčů API, směrování provozu přes více IP adres nebo jiného zastírání zdroje provozu, který nám posíláte;
 • používat naše Služby k jinému než určenému účelu a jakýmkoli způsobem, který by mohl narušovat, rušit, negativně ovlivňovat nebo bránit ostatním uživatelům v plném využívání našich služeb nebo který by mohl jakýmkoli způsobem poškodit, znemožnit, přetížit nebo narušit fungování našich Služeb;
 • zpětně analyzovat, duplikovat, dekompilovat, rozebírat nebo dekódovat jakýkoli aspekt Služeb nebo provádět cokoli, co by mohlo odhalit zdrojový kód nebo obcházet či nedbat opatření používaných k zabránění nebo omezení přístupu k jakékoli službě, oblasti nebo kódu Služeb;
 • pokoušet se obejít jakékoli techniky filtrování obsahu, které používáme, nebo se pokoušet o přístup k jakékoli funkci nebo oblasti našich služeb, ke kterým nemáte oprávnění;
 • porušovat práva duševního vlastnictví nebo jakákoli jiná práva jiných osob;
 • vytvářet nebo zobrazovat nezákonný obsah, například obsah, který může zahrnovat sexuální zneužívání dětí;
 • používat službu k manipulaci s cenami, podvodům nebo jiným klamavým, zavádějícím nebo manipulativním činnostem;
 • používat jakékoli dolování dat, robota, spidera, crawler, scrapper, skript, rozšíření prohlížeče, offline čtečku nebo jiné námi neautorizované automatické prostředky nebo rozhraní k přístupu ke službám, získávání dat nebo k jinému zásahu do vykreslování stránek nebo funkcí služeb nebo k jejich úpravě;
 • zapojovat se do chování, jehož záměrem nebo důsledkem je uměle způsobit, že se položka nebo kolekce zobrazí v horní části výsledků vyhledávání nebo uměle zvýšit počet zobrazení, oblíbených položek nebo jiných ukazatelů, které můžeme použít k seřazení výsledků vyhledávání;
 • vyvíjet nebo používat jakékoli aplikace, které interagují s našimi službami, bez našeho předchozího písemného souhlasu; nebo
 • používat naše Služby k jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému účelu nebo se zapojovat, podporovat či propagovat jakoukoli činnost, která porušuje tyto Podmínky.

Vymáhání této části 11 je na našem uvážení a nevymáhání tohoto oddílu v některých případech neznamená, že se vzdáváme práva na jeho vymáhání v jiných případech. Kromě toho tato část 11 nezakládá žádné soukromé právo na žalobu ze strany jakékoli třetí strany ani žádné přiměřené očekávání, že naše služby nebudou mít žádný obsah, který je takovými pravidly zakázán.

12.       Odškodnění, omezení odpovědnosti, vyloučení odpovědnosti

Omezení odpovědnosti; odškodnění. Pro vyloučení pochybností se na váš přístup a používání platformy .SWOOSH, včetně používání služeb, vztahují také ustanovení oddílu 9 e {{agreement:termsOfUse:Podmínek používání}} společnosti Nike (Odškodnění / Omezení odpovědnosti).

Aniž by bylo omezeno cokoli v oddílu 9 {{agreement:termsOfUse:Podmínek používání}} společnosti Nike (Odškodnění / omezení odpovědnosti), v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy odškodníte, ochráníte a budete bránit společnost Nike a naše dceřiné a přidružené společnosti a každého z našich příslušných úředníků, ředitelů, zástupců, partnerů a zaměstnanců (jednotlivě i společně dále jen „Strany Nike“) před jakýmikoli ztrátami, závazky, nároky, požadavky, škodami, výdaji nebo náklady („Nároky“) vyplývajícími

a.   z vašeho přístupu k Platformě .SWOOSH nebo jejímu používání či jakýchkoli Služeb (mimo jiné včetně Digitálních sběratelských předmětů, dodatečných výhod, propagačního nebo souvisejícího obsahu);

b.   Vaše zpětná vazba;

c.   Porušení těchto Podmínek (mimo jiné včetně podmínek týkajících se jakéhokoli digitálního sběratelského předmětu, propagační akce, dodatečné výhody nebo souvisejícího obsahu) nebo {{agreement:NvsDigCollectible:Podmínek pro Digitální sběratelské předměty}};

d.   Vaše porušení, zneužití nebo porušení jakýchkoli práv duševního vlastnictví, soukromí nebo jiných práv jiných osob;

e.   Vaše používání jakéhokoli podporovaného externího účtu; nebo

f.    Vaše chování v souvislosti s našimi službami.

Budete spolupracovat se Stranami Nike při obhajobě takových nároků a uhradíte veškeré poplatky, náklady a výdaje spojené s obhajobou takových nároků (mimo jiné včetně poplatků za právní zastoupení). Strany Nike budou mít kontrolu nad obhajobou nebo vypořádáním jakýchkoli Nároků třetích stran, a to výhradně na základě rozhodnutí společnosti Nike.

Vyloučení odpovědnosti. PLATFORMU .SWOOSH A SLUŽBY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. POKUD PÍSEMNĚ NESTANOVÍME JINAK, PLATFORMA .SWOOSH, SLUŽBY, JAKÝKOLI OBSAH SLUŽEB A VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ OBSAH, OBSAH TŘETÍCH STRAN, DALŠÍ VÝHODY A DIGITÁLNÍ SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. NEPROHLAŠUJEME ANI NEZARUČUJEME, ŽE PLATFORMA .SWOOSH, SLUŽBY, SOUVISEJÍCÍ OBSAH, OBSAH TŘETÍ STRANY, DOPLŇKOVÉ VÝHODY ANI ŽÁDNÉ DIGITÁLNÍ SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY JSOU PŘESNÉ, ÚPLNÉ, SPOLEHLIVÉ, AKTUÁLNÍ ANI BEZ CHYB. I KDYŽ SE SNAŽÍME, ABY VAŠE POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB BYLO BEZPEČNÉ, NEMŮŽEME PROHLÁSIT ANI ZARUČIT, ŽE NAŠE SLUŽBY NEBO SERVERY NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ RIZIKO TÝKAJÍCÍ SE KVALITY A VÝKONU NAŠICH SLUŽEB.

NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU, NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍSTUP K JAKÉMUKOLI SOUVISEJÍCÍMU OBSAHU, OBSAHU TŘETÍCH STRAN, DALŠÍM VÝHODÁM NEBO DIGITÁLNÍM SBĚRATELSKÝM PŘEDMĚTŮM NEBO ZA JEJICH POUŽÍVÁNÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÉKOLI ZTRÁTY, ŠKODY NEBO NÁROKU VYPLÝVAJÍCÍHO Z: (A) CHYBY UŽIVATELE, JAKO JSOU ZAPOMENUTÁ HESLA, NESPRÁVNĚ SESTAVENÉ TRANSAKCE, CHYBNĚ ZADANÉ ADRESY; (B) SELHÁNÍ SERVERU NEBO ZTRÁTY DAT; (C) POŠKOZENÍ SOUBORŮ PENĚŽENKY; (D) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K APLIKACÍM; NEBO (E) JAKÉKOLI NEOPRÁVNĚNÉ ČINNOSTI TŘETÍCH STRAN, MIMO JINÉ VČETNĚ POUŽITÍ VIRŮ, PHISHINGU, BRUTEFORCINGU NEBO JINÝCH PROSTŘEDKŮ ÚTOKU NA STRÁNKY NEBO PŘÍSLUŠNÝ BLOCKCHAIN.

DIGITÁLNÍ SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY JSOU NEHMOTNÁ DIGITÁLNÍ AKTIVA. EXISTUJÍ POUZE NA ZÁKLADĚ ZÁZNAMU O VLASTNICTVÍ VEDENÉHO v SÍTI BLOCKCHAIN. JAKÝKOLI PŘEVOD KONTROLY, K NĚMUŽ MŮŽE DOJÍT U JAKÉHOKOLI JEDINEČNÉHO DIGITÁLNÍHO AKTIVA, SE USKUTEČNÍ v PŘÍSLUŠNÉ SÍTI BLOCKCHAIN.

Digitální sběratelské předměty jsou v současné době dostupné pouze na Polygon Blockchain. V případě, že převedete Digitální sběratelský předmět do digitální peněženky, která není kompatibilní s Polygon Blockchain, může dojít ke ztrátě, zničení nebo jiné nedostupnosti vašeho Digitálního sběratelského předmětu.

Stejně jako u fyzických sběratelské předměty může cena Digitálních sběratelských předmětů podléhat výkyvům v závislosti na širších trendech a náladách v odvětví. Legislativní a regulační změny nebo opatření na státní, federální nebo mezinárodní úrovni mohou nepříznivě ovlivnit používání, převod, výměnu a hodnotu Digitálních sběratelských předmětů. Na rozdíl od kryptoměn a jiných zastupitelných digitálních aktiv se Digitální sběratelské předměty a související NFT nepoužívají k provádění plateb. Digitální sběratelské předměty a přidružené NFT nejsou vzájemně zaměnitelné a nelze je rozdělit na menší části. Tyto funkce návrhu omezují užitečnost Digitálních sběratelských předmětů nebo přidružených NFT jako formy platby nebo náhrady měny. Místo toho se Digitální sběratelské předměty využívají jako sběratelské digitální aktivum.

I když mnoho uživatelů nemá zájem se se svými Digitálními sběratelskými předměty rozloučit, pokud se v budoucnu rozhodnete svůj Digitální sběratelský předmět vyměnit nebo prodat, chápete, že je jedinečný a jeho hodnota závisí pouze na zájmu jiné osoby o váš jedinečný Digitální sběratelský předmět a na tom, kolik by byla ochotna za něj vyměnit nebo utratit za jeho koupi. Uvědomujete si, že hodnota vašeho jedinečného Digitálního sběratelského předmětu závisí na mnoha faktorech, které nemůžete ovlivnit a které nemůžeme ovlivnit my, jako je například vztah a náklonnost kupujícího k vašemu jedinečnému Digitálnímu sběratelskému předmětu, obecný zájem o související obsah (který může v průběhu času růst nebo klesat), obecný zájem o sběratelské předměty (fyzické i digitální) a mnoho dalších faktorů. Vzhledem k výše uvedeným faktorům chápete, že neexistuje žádná záruka, že pokud budete chtít svůj jedinečný Digitální sběratelský předmět prodat nebo vyměnit, budete schopni najít kupce nebo osobu, se kterou byste svůj Digitální sběratelský předmět vyměnili, a pokud se vám podaří najít kupce nebo osobu, se kterou byste mohli obchodovat, neexistuje žádná záruka, že hodnota toho, co obdržíte, nebo cena, kterou obdržíte, bude kdykoli vyšší nebo nižší ve srovnání s tím, co považujete za přiměřenou hodnotu nebo za co jste utratili nebo vyměnili, abyste svůj Digitální sběratelský předmět získali.

Budoucí hodnotu Digitálního sběratelského předmětu nemůžeme my ani žádná třetí strana ovlivnit, ani se o to nepokoušíme. Neneseme odpovědnost za utrpěné ztráty způsobené zranitelností nebo jakýmkoli druhem selhání, abnormálním chováním softwaru (např. peněženky, chytré smlouvy), příslušného blockchainu nebo jiné služby či infrastruktury třetí strany, včetně podporovaných externích účtů a podporovaných prodejců, nebo jakýchkoli jiných funkcí Digitálních sběratelských předmětů. Neneseme odpovědnost za trvalé ztráty způsobené pozdním nahlášením (nebo nenahlášením vůbec) jakýchkoli problémů s příslušným blockchainem podporujícím Digitální sběratelské předměty, včetně rozvětvení, technických problémů s uzly nebo jakýchkoli jiných problémů, které mají za následek ztráty finančních prostředků.

V některých případech integrujeme přímo se třetími stranami, mimo jiné včetně online platforem obchodníků, platforem poštovních seznamů a platforem sociálních médií („Rozhraní API třetích stran“). Nemáme kontrolu nad provozuschopností a funkcemi zpřístupněnými prostřednictvím rozhraní API třetích stran, a proto může dojít k výpadku některých aspektů Platformy .SWOOSH mimo naši kontrolu a některé aspekty funkčnosti Platformy .SWOOSH mohou být ovlivněny změnami funkcí zpřístupněných prostřednictvím rozhraní API třetích stran.

Platforma .SWOOSH je zatížena nedostatky, vadami a chybami. Za vyhodnocení jakéhokoli kódu poskytnutého Platformou .SWOOSH nesete výhradní odpovědnost. Na Platformě .SWOOSH může docházet ke kybernetickým útokům, neočekávanému nárůstu aktivity nebo jiným provozním či technickým potížím, které mohou způsobit přerušení nebo zpoždění. Přijímáte riziko selhání Platformy .SWOOSH v důsledku neočekávaných nebo zvýšených technických potíží, včetně těch, které jsou důsledkem sofistikovaných útoků, a souhlasíte s tím, že nás nebudete činit odpovědnými za jakékoli související ztráty.

13.       Spory; Rozhodné právo; Další podmínky

Pro vyloučení pochybností se na váš přístup a používání platformy .SWOOSH a těchto doplňkových podmínek vztahují také ustanovení oddílu 10 {{agreement:termsOfUse:Podmínek používání}} společnosti NIKE (Spory / Další podmínky), mimo jiné včetně ustanovení o volbě práva.

14.       Úprava a ukončení našich služeb

Aniž by byly omezeny naše povinnosti podle oddílu 8 {{agreement:termsOfUse:Podmínek používání}} společnosti NIKE (Ukončení), který se vztahuje na váš přístup a používání Platformy .SWOOSH, vyhrazujeme si právo kdykoli upravit Platformu .SWOOSH nebo pozastavit či ukončit poskytování všech nebo některých našich Služeb. Máte také právo Platformu .SWOOSH kdykoli přestat používat. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody související s vaší neschopností získat přístup k naší Platformě nebo Službám .SWOOSH nebo je používat.

15.       Oddělitelnost

Pokud je jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek Služby .SWOOSH nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, je toto ustanovení nebo část ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Podmínek Služby .SWOOSH a nemá vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

16.       Vztah těchto Podmínek a Podmínek pro Digitální sběratelské předměty

Pokud porušíte jakýkoli závazek vyplývající z jakýchkoli {{agreement:NvsDigCollectible:Podmínek pro Digitální sběratelské předměty}}, mimo jiné včetně závazku provádět platby společnosti Nike, bude takové porušení představovat porušení těchto Podmínek.

17.       Různé

Pokud společnost Nike neuplatní nebo nevymůže jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek, neznamená to, že se takového práva nebo ustanovení vzdala. Názvy oddílů v těchto Podmínkách slouží pouze pro usnadnění a nemají žádný právní ani smluvní účinek. Pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak, jsou tyto podmínky určeny výhradně ve prospěch smluvních stran a nejsou určeny k tomu, aby udělovaly práva třetích stran jakýmkoli jiným osobám nebo subjektům. Souhlasíte s tím, že komunikace a transakce mezi námi mohou být prováděny elektronicky. Tyto Podmínky nesmíte převést, postoupit ani delegovat, ať už ze zákona nebo jinak, bez našeho předchozího písemného souhlasu a jakýkoli pokus o převod, postoupení nebo delegování bez takového souhlasu bude neplatný a bez účinku. Tyto Podmínky nebo naše Služby můžeme zcela nebo zčásti volně převádět, postoupit nebo delegovat bez vašeho předchozího písemného souhlasu.

Agreement Type: 
Locales: 

User login