You are here

nl-BE dotSWOOSH Terms of Service

Primary tabs

.SWOOSH SERVICEVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: mei 2024

Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de .SWOOSH website op https://www.swoosh.nike/ (of eventuele opvolgende links) en alle bijbehorende webpagina’s, websites en sociale mediapagina’s (de “Site”), alle bijbehorende mobiele applicaties (elk een “App”), alle producten die via de Site of een App beschikbaar worden gesteld (“Producten”), en alle online diensten die via de Site of een App beschikbaar worden gesteld (met inbegrip van de Site en de App en de aankoop van Producten, samen de “.SWOOSH Diensten”) in elk geval voor zover geleverd door of namens Nike Virtual Studios, Inc. of hun gelieerde ondernemingen (“Nike”, “wij/we”, “onze” of “ons”). 

Als u inwoner bent van de Europese Unie (EU) of het Verenigd Koninkrijk (VK), zijn de aanvullende voorwaarden in Bijlage 1 (“EU/VK-specifieke voorwaarden”) op u van toepassing.

De verkoopvoorwaarden (met inbegrip van de daarin opgenomen beperkte garantie) waarnaar wordt verwezen in Sectie 6(e) zijn van toepassing op alle Producten die u verwerft.  Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik dan geen .SWOOSH Diensten.

Wij kunnen aangeven dat andere of aanvullende voorwaarden, bepalingen, richtlijnen, beleidslijnen of regels van toepassing zijn op sommige van de .SWOOSH Diensten (“Aanvullende voorwaarden”).  Alle Aanvullende voorwaarden worden onderdeel van uw overeenkomst met ons als u de toepasselijke .SWOOSH Diensten gebruikt, en als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden, hebben de Aanvullende voorwaarden voor dat conflict voorrang.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden.  De datum “Laatst bijgewerkt” hierboven geeft aan wanneer deze Voorwaarden voor het laatst werden gewijzigd.  Als we wijzigingen aanbrengen in de toekomst, kunnen we u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen, een kennisgeving te verstrekken via de .SWOOSH Diensten of de datum bovenaan deze Voorwaarden bij te werken.  De gewijzigde Voorwaarden worden onmiddellijk van kracht, en uw voortgezette gebruik van de .SWOOSH Diensten bevestigt uw aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met elk gebruik van de .SWOOSH Diensten.

1.      Uw informatie

U kunt bepaalde informatie aan Nike verstrekken in verband met uw toegang tot of gebruik van onze .SWOOSH Diensten, of wij kunnen anderszins bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u onze .SWOOSH Diensten opent of gebruikt.  U gaat ermee akkoord om e-mails, SMS- of tekstberichten en andere vormen van communicatie van Nike via de .SWOOSH Diensten te ontvangen via het e-mailadres of andere contactgegevens die u in verband met de .SWOOSH Diensten verstrekt.  U garandeert dat alle informatie die u aan Nike verstrekt in verband met de .SWOOSH Diensten juist is.

Voor informatie over hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken, verwijzen wij naar ons {{agreement:NvsPrivacyPolicy:.SWOOSH Privacybeleid}}.

2.     Toelatingsvoorwaarden en gebruiksbeperkingen

(a)    Nike Account.  Voor toegang tot of gebruik van de .SWOOSH Diensten: (i) moet u een account hebben of aanmaken op de nike.com website (elk een “Nike Account”), (ii) moet u voldoen aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op uw Nike Account, en (iii) mag uw account niet zijn beëindigd of momenteel zijn opgeschort.

(b)    Rechtsgebied.  U mag de .SWOOSH Diensten alleen gebruiken in door Nike toegestane rechtsgebieden.  Het gebruik van .SWOOSH Diensten is momenteel alleen toegestaan in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Polen, Luxemburg, België, Tsjechië, Oostenrijk, Slovenië, Hongarije, Ierland, Denemarken, Portugal, Finland, Griekenland, Nederland en Zweden (gezamenlijk de “Geautoriseerde gebieden”).  Voor specifieke Producten kunnen aanvullende beperkingen gelden ten aanzien van het rechtsgebied waarin zij mogen worden gekocht of geleverd. 

(c)     Gesanctioneerde landen of personen.  Voor toegang tot of gebruik van de .SWOOSH Diensten mag u niet: (i) gevestigd zijn in, of inwoner zijn van, een land waarvoor een embargo geldt van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat “terroristen steunt” (“Rechtsgebied onder embargo”), of (ii) onderworpen zijn aan sancties die worden beheerd door een instantie van de Amerikaanse overheid of de Verenigde Naties, of op een lijst staan van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

(d)    Diensten van derden; leeftijdsbeperkingen.  Voor bepaalde .Swoosh Diensten moet u een account hebben of aanmaken bij een of meer externe dienstverleners, waarvoor u mogelijk ten minste 18 jaar oud moet zijn.  Zoals hieronder verder beschreven, kunt u zonder een externe wallet of de mogelijkheid om betalingen met een creditcard te doen geen Digitale verzamelobjecten kopen of ontvangen.

(e)    Gebruik en delen.  U mag de .SWOOSH Diensten alleen gebruiken voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden en uitdrukkelijk met uitsluiting van elk commercieel gebruik.  U mag geen .SWOOSH Diensten of uw .SWOOSH Account (zoals hieronder gedefinieerd) delen, verhuren, leasen of anderszins toestaan dat derden deze gebruiken, of namens derden gebruiken.

(f)      Geen zakelijke klanten. De Site, App en .Swoosh Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor: (i) Nike om Producten rechtstreeks aan eindgebruikers te verkopen. Daarom is het ten strengste verboden om Producten te kopen voor wederverkoop. Kopen voor wederverkoop betekent de aankoop van Producten door iemand die de Producten doorverkoopt, of van plan is door te verkopen, aan anderen (consumenten, bedrijven of andere derden). Als Nike redelijke gronden heeft om aan te nemen dat u betrokken bent bij de aankoop voor wederverkoop, behoudt Nike zich het recht voor om maatregelen tegen u te nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het beperken van de verkoop aan u, het annuleren van uw bestellingen en/of het opschorten of sluiten van uw .SWOOSH Account (zoals hieronder gedefinieerd).

U garandeert dat u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet.  Wij kunnen, naar eigen goeddunken, weigeren u toegang te verlenen tot de .SWOOSH Diensten en/of uw toegang tot de .SWOOSH Diensten opschorten of beëindigen als u niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

3.    Registratie

(a)    Account.  Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de .SWOOSH Diensten moet u zich registreren voor een account (uw “.SWOOSH Account”) met behulp van uw bestaande Nike Account.  U stemt ermee in correcte informatie te verstrekken om u te registreren voor functionaliteit, of deze te onderhouden of in te schakelen, of zoals anderszins gevraagd in verband met het aanmaken van uw .SWOOSH Account en toegang tot of gebruik van de .SWOOSH Diensten.  U moet deze informatie onmiddellijk bijwerken als deze verandert.  Wij behouden ons het recht voor om gebruikersnamen te weigeren, te eisen dat u deze wijzigt of terug te nemen, inclusief namens bedrijven of personen die wettelijke aanspraken, waaronder handelsmerkrechten, op deze gebruikersnamen hebben.

(b)    Beveiliging.  U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw SWOOSH Account en het beheren van alle gebruikersnamen, wachtwoorden of andere codes die u gebruikt om toegang te krijgen tot uw .SWOOSH Account of een van de .SWOOSH Diensten.  U bent verantwoordelijk voor het bewaken van uw .SWOOSH Account en het gebruik van de inloggegevens van uw account (inclusief ongeautoriseerde activiteiten).  Informeer Nike onmiddellijk als u ontdekt of vermoedt dat iemand zonder uw toestemming uw inloggegevens heeft verkregen of toegang heeft gekregen tot uw .SWOOSH Account.  U bent verantwoordelijk voor alles wat gebeurt op of via uw .SWOOSH Account – met of zonder uw toestemming.  VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS NIKE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG VERLIES OF ACTIVITEIT DIE VOORTVLOEIT UIT HET ONGEOORLOOFDE GEBRUIK VAN UW .SWOOSH ACCOUNT.

(c)     Externe accounts.  Om een Digitaal verzamelobject te ontvangen of te kopen, met inbegrip van uw .SWOOSH ID (zoals hieronder beschreven), dient u uw .SWOOSH Account te koppelen aan een ondersteunde externe digitale wallet account (“Externe wallet”) van een goedgekeurde derde partij (“Externe wallet provider”).  U mag slechts één Externe wallet tegelijk aan uw .SWOOSH Account koppelen, tenzij anderszins bepaald door Nike.  Externe wallet providers die gemachtigd zijn om Externe wallets te verstrekken zullen tijdens het registratieproces worden geïdentificeerd. 

Nike is niet verbonden met de Externe wallet providers.  Uw gebruik van de producten en diensten van elke Externe wallet provider is onderworpen aan de toepasselijke servicevoorwaarden (dergelijke voorwaarden de “Voorwaarden van de provider”).  Hoewel Nike een derde-begunstigde van bepaalde van de Voorwaarden van de provider kan zijn, is Nike geen partij bij de Voorwaarden van de provider, is Nike niet verantwoordelijk voor producten of diensten die door een Externe provider worden geleverd en heeft Nike geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid in verband met de Voorwaarden van de provider, de Externe wallets of andere producten of diensten van de Externe wallet provider.  U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke Voorwaarden van de provider en u moet alle toepasselijke Voorwaarden van de provider bekijken voordat u uw Externe wallet koppelt.  Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u voor enig verlies dat voortvloeit uit uw gebruik van de producten of diensten van een Externe wallet provider, inclusief Externe wallets.

(d)    .SWOOSH ID.  Als onderdeel van de .SWOOSH Diensten, onder voorbehoud van alle toelatings- en andere vereisten, mag u: (i) een afbeelding, ontwerp of ander werk van auteurschap samenstellen of op een andere manier creëren dat verschillende eigendomslogo’s, handelsmerken of andere inhoud van Nike kan bevatten (het “ID Ontwerp”), en (ii) een gebruikersnaam of “handle” creëren die aan uw .SWOOSH Account zal worden gekoppeld (“Gebruikersnaam”).  De .SWOOSH Diensten zullen het ID Ontwerp en de Gebruikersnaam gebruiken om uw .SWOOSH ID Digitale verzamelobject (.SWOOSH ID) te creëren. Na het succesvol aanmaken van uw .SWOOSH Account en het aanmaken van uw .SWOOSH ID, zal Nike uw .SWOOSH ID overbrengen naar uw Externe wallet.

Tussen u en Nike is het ID Ontwerp eigendom van Nike.  U draagt hierbij alle rechten, aanspraken en belangen die u in of op het ID Ontwerp en alle intellectuele eigendomsrechten in of op het ID Ontwerp kan hebben over aan Nike.  Met betrekking tot de Gebruikersnaam erkent u en gaat u ermee akkoord dat u geen eigenaarschap of eigendomsrechten op een Gebruikersnaam (al dan niet in gebruik door een andere gebruiker) hebt en dat een Gebruikersnaam door Nike naar eigen goeddunken kan worden gewijzigd, aangepast, verwijderd, hergebruikt of een nieuwe bestemming kan krijgen.  Hoewel het ID Ontwerp of de Gebruikersnaam geen “Gebruikersinhoud” zijn in de zin van Sectie 4(b) hieronder, zijn het ID Ontwerp en de Gebruikersnaam onderworpen aan en moeten zij voldoen aan Sectie 4(c) hieronder.

Uw .SWOOSH ID is onderworpen aan deze Voorwaarden en de toepasselijke Voorwaarden voor digitale verzamelobjecten (zoals hieronder gedefinieerd) waarmee u op het moment van registratie hebt ingestemd.  Uw .SWOOSH ID is een Solebound Digitaal verzamelobject (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Voorwaarden voor digitale verzamelobjecten) bestaande uit: (a) een niet-fungeerbare, op blockchain gebaseerd digitaal token (“NFT”) dat, zolang het wordt bewaard in de Externe wallet die gekoppeld is aan uw .SWOOSH Account, wordt gebruikt als onderdeel van uw digitale identiteit voor uw .SWOOSH Account, en (b) een licentie om het ID Ontwerp, Gebruikersnaam en andere Gerelateerde inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) te gebruiken voor de .SWOOSH ID overeenkomstig de Voorwaarden voor digitale verzamelobjecten voor de .SWOOSH ID zolang de bijbehorende NFT wordt bewaard in een Externe wallet die is gekoppeld aan uw .SWOOSH Account.

4.      Gebruikersinhoud

(a)    Algemeen.  De .SWOOSH Diensten kunnen u en andere gebruikers in staat stellen inhoud te creëren, te plaatsen, op te slaan en te delen, waaronder beoordelingen, berichten, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, software en andere materialen (gezamenlijk “Gebruikersinhoud”).  Wanneer u Gebruikersinhoud plaatst of anderszins deelt op of via onze .SWOOSH Diensten, begrijpt u dat uw Gebruikersinhoud en alle bijbehorende informatie (zoals uw gebruikersnaam of profielfoto) zichtbaar kunnen zijn voor anderen.  Als u ervoor kiest uw informatie openbaar te maken via de .SWOOSH Diensten, doet u dat op eigen risico.

(b)    Eigenaarschap; licentie.  Behalve de licentie die u hieronder verleent, behoudt u tussen u en Nike alle rechten in en op uw Gebruikersinhoud, met uitzondering van elk deel van de .SWOOSH Diensten dat in uw Gebruikersinhoud is opgenomen.  U verleent Nike en onze eindgebruikers een eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, volledig betaalde en sublicentieerbare (via meerdere niveaus) licentie om uw Gebruikersinhoud en elke naam, Gebruikersnaam of gelijkenis die in verband met uw Gebruikersinhoud wordt verstrekt, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verspreiden, in het openbaar of anderszins uit te voeren en weer te geven en te exploiteren in alle nu bekende of later ontwikkelde mediaformaten en -kanalen, zonder vergoeding aan u of aan derden.   U doet hierbij onherroepelijk afstand van alle “morele rechten” of andere rechten met betrekking tot toeschrijving van auteurschap of integriteit van materialen met betrekking tot Gebruikersinhoud die u zou kunnen hebben onder enig toepasselijk recht of onder enige rechtstheorie.

(c)     Verbodsbepalingen.  U mag geen Gebruikersinhoud creëren, plaatsen, opslaan of delen waarvoor u niet alle rechten hebt die nodig zijn om ons de hierboven beschreven licentie te verlenen, en u garandeert dat uw Gebruikersinhoud, en ons gebruik van dergelijke Gebruikersinhoud zoals toegestaan door deze Voorwaarden, geen rechten van een persoon of entiteit zal schenden, met inbegrip van rechten van derden, of schade zal veroorzaken aan een persoon of entiteit.  U mag geen Gebruikersinhoud creëren, plaatsen, opslaan of delen die:

               i.            Onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, suggestief, intimiderend, haatdragend, bedreigend, inbreuk makend op privacy- of publicatierechten, beledigend, opruiend of frauduleus is;

             ii.            Een strafbare handeling zou vormen, aanmoedigen of er aanwijzingen voor zou geven, de rechten van een partij zou schenden of anderszins aansprakelijkheid zou creëren, of een lokale, staats-, nationale of internationale wet zou schenden;

           iii.            Een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij kan schenden;

           iv.            Verklaringen, opmerkingen of beweringen bevat of weergeeft die niet uw eerlijke meningen en ervaringen weerspiegelen;

             v.            Zich voordoet als, of een verkeerde voorstelling geeft van uw relatie met, een persoon of entiteit;

           vi.            Ongevraagde promoties, politieke campagneberichten, reclame of verzoeken bevat;

          vii.            Privé- of persoonlijke informatie van een derde bevat zonder toestemming van die derde;

        viii.            Virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden of inhoud bevat; of

            ix.            Naar ons eigen oordeel verwerpelijk is, een andere persoon beperkt of verhindert onze .SWOOSH Diensten te gebruiken of ervan te genieten, of Nike of anderen kan blootstellen aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

(d)    Handhaving.  De handhaving van deze Sectie 4 is uitsluitend naar eigen goeddunken van Nike, en het niet afdwingen van dit artikel in sommige gevallen vormt geen verklaring van afstand van ons recht om het in andere gevallen af te dwingen.  Deze Sectie 4 schept geen enkel particulier vorderingsrecht voor derden of een redelijke verwachting dat de .SWOOSH Diensten geen inhoud zullen bevatten die verboden is volgens deze Voorwaarden of dat aanstootgevend materiaal onmiddellijk zal worden verwijderd nadat het is geplaatst.

(e)    Verwijdering.  Wij verbinden ons er niet toe alle Gebruikersinhoud te controleren, en wij wijzen uitdrukkelijk elke plicht of verplichting af om enige controle of beoordeling van Gebruikersinhoud uit te voeren. Hoewel wij geen verplichting hebben om Gebruikersinhoud te screenen, bewerken of controleren, kunnen wij:

               i.            Gebruikersinhoud verwijderen of wissen of weigeren Gebruikersinhoud te plaatsen op elk moment en om elke reden met of zonder kennisgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot schendingen van de toepasselijke wetgeving of deze Voorwaarden;

             ii.            uw toegang tot de .SWOOSH Diensten of een deel daarvan beëindigen of opschorten als uw Gebruikersinhoud naar onze mening redelijkerwijs in strijd is met de toepasselijke wetgeving of deze Voorwaarden;

           iii.            met betrekking tot uw Gebruikersinhoud alle maatregelen nemen die naar het goeddunken van Nike noodzakelijk of gepast zijn om de naleving van de toepasselijke wetgeving en deze Voorwaarden te waarborgen of om rechten van derden te beschermen, met inbegrip van intellectuele eigendoms- en privacyrechten van derden (bijv. informatie verstrekken aan eigenaars van auteursrechten ten behoeve van verzoeken om verwijdering van de Digital Millennium Copyright Act); en

           iv.            volledige medewerking verlenen aan wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die ons verzoeken of opdragen de identiteit of andere informatie bekend te maken van iemand die materiaal op of via de .SWOOSH Diensten plaatst.

Als u enige Gebruikersinhoud opmerkt die in strijd is met deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via onze pagina Help en verstrek uw gegevens (waaronder uw naam en e-mailadres), samen met details over: (i) de datum en het tijdstip waarop de Gebruikersinhoud werd geplaatst; (ii) waar deze zich op de .SWOOSH Site bevindt; (iii) de gebruikersnaam/.SWOOSH ID van de persoon die deze heeft geplaatst; (iv) redenen waarom de Gebruikersinhoud zou moeten worden verwijderd, samen met bewijs hiervoor; (v) kopieën van eventuele communicatie met de persoon die deze heeft geplaatst; en (vi) een verklaring waarin u de overtuiging bevestigt dat de door u verstrekte informatie waar en correct is.

5.     Verboden gedrag

U mag de .SWOOSH Diensten niet gebruiken tenzij u in aanmerking komt in overeenstemming met Sectie 2.  U mag de .SWOOSH Diensten niet anders gebruiken dan voor hun beoogde doel.  Verder zult u niet, in verband met de .SWOOSH Diensten:

(a)    Een toepasselijke wet, contract, intellectueel eigendomsrecht of ander recht van derden schenden of een onrechtmatige daad plegen;

(b)    Zich inlaten met intimiderend, bedreigend, roofzuchtig of stalkend gedrag;

(c)     Het .SWOOSH Account of informatie van een andere gebruiker gebruiken of proberen te gebruiken;

(d)    Zich voordoen als of posten namens een persoon of entiteit of op andere wijze een verkeerde voorstelling geven van uw relatie met een persoon of entiteit;

(e)    .SWOOSH Diensten verkopen of doorverkopen, of Producten kopen voor wederverkoop of voor commerciële doeleinden;

(f)      Alle of delen van de .SWOOSH Diensten kopiëren, reproduceren, distribueren, openbaar uitvoeren of openbaar weergeven, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door ons of onze licentiegevers;

(g)    De .SWOOSH Diensten wijzigen, kennisgevingen of markeringen van eigendomsrechten verwijderen of anderszins afgeleide werken maken op basis van onze .SWOOSH Diensten;

(h)    De .SWOOSH Diensten gebruiken op een manier die het functioneren van de .SWOOSH Diensten op enigerlei wijze kan verstoren, negatief beïnvloeden of andere gebruikers kan belemmeren om volledig van de .SWOOSH Diensten te genieten of die de werking van .SWOOSH Diensten op enigerlei wijze kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of belemmeren;

(i)      Behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving niettegenstaande dit verbod, enig aspect van de .SWOOSH Diensten reverse engineeren;

(j)      Iets doen dat de broncode zou kunnen ontdekken, of maatregelen ontwijken of omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot enig deel van de .SWOOSH Diensten te voorkomen of te beperken;

(k)    Datamining, robots, geautomatiseerde technologie of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens gebruiken om gegevens van de .SWOOSH Diensten te scrapen of te extraheren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

(l)      Iets doen dat Nike of hun gebruikers kan blootstellen aan enige vorm van schade, met inbegrip van alles wat de functionaliteit van de .SWOOSH Diensten kan verstoren, beschadigen, uitschakelen, manipuleren, overbelasten of beperken;

(m)  Inhoud plaatsen die softwarevirussen, programma’s of andere computercode bevat, of enige software of beveiligingstechnologie van de Site omzeilen of wijzigen;

(n)    Toepassingen ontwikkelen of gebruiken die met de .SWOOSH Diensten communiceren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

(o)    Linken naar een online gedeelte van de .SWOOSH Diensten op een manier die, naar eigen goeddunken, onze reputatie schaadt of uitbuit of enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving door Nike suggereert; of

(p)    De .SWOOSH Diensten gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, of deelnemen aan activiteiten die in strijd zijn met deze Voorwaarden, deze aanmoedigen of promoten.

De handhaving van deze Sectie 5 is uitsluitend naar eigen goeddunken van Nike, en het niet afdwingen van dit artikel in sommige gevallen vormt geen verklaring van afstand van ons recht om het in andere gevallen af te dwingen.

Gegevenscontroles Wanneer u ons uw bestelling stuurt, kunnen we gegevenscontroles uitvoeren voordat die wordt voltooid. Deze controles kunnen bestaan uit het verifiëren van uw adres, het controleren op frauduleuze of andere ongeautoriseerde transacties.  We voeren ook geautomatiseerde controles uit op alle aankopen om ongebruikelijke of verdachte transacties uit te filteren, of transacties die kunnen worden geïdentificeerd als gevoelig voor fraude. Vermoedelijke fraude in de .SWOOSH Diensten wordt onderzocht en indien nodig vervolgd. Voor informatie over hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken, verwijzen wij naar ons {{agreement:NvsPrivacyPolicy:.SWOOSH Privacybeleid}}.

6.      Producten; Digitale verzamelobjecten

(a)    Digitale verzamelobjecten.  Producten die voor aankoop beschikbaar zijn bij Nike via de .SWOOSH Diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, “Digitale verzamelobjecten”. Dit zijn digitale activa die bestaan uit een NFT en een licentie voor bepaalde inhoud of media die verband houden met de NFT (“Gerelateerde inhoud”).  De licentie die van toepassing is op de Gerelateerde inhoud en andere voorwaarden die van toepassing zijn op het Digitale verzamelobject worden uiteengezet in de voorwaarden die van toepassing zijn op het Digitale verzamelobject waarmee is ingestemd op het moment van verwerving en/of die zijn opgenomen in (hetzij via een URL-link of anderszins) de metadata voor het toepasselijke Digitale verzamelobject (“{{agreement:NvsDigCollectible:Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten}}”).

(b)    Productbeschrijvingen.  Wij proberen ervoor te zorgen dat de aanbiedingen, beschrijvingen en afbeeldingen van Producten, alsmede verwijzingen en links naar Producten en coupons of kortingen voor Producten (“Productbeschrijvingen”) die via de .SWOOSH Diensten te koop worden aangeboden volledig, nauwkeurig en actueel zijn, maar ondanks onze inspanningen kunnen de Productbeschrijvingen af en toe incorrect, onvolledig of verouderd zijn.  Wij geven geen verklaringen over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geldigheid of tijdigheid van dergelijke Productbeschrijvingen (met inbegrip van daarin opgenomen kenmerken, specificaties en prijzen).  Dergelijke Productbeschrijvingen en de beschikbaarheid van een Product (inclusief de geldigheid van een coupon of korting) kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  Bepaalde gewichten, maten en soortgelijke omschrijvingen zijn bij benadering en dienen slechts voor het gemak.  Wij leveren redelijke inspanningen om de kenmerken van Producten, met inbegrip van de toepasselijke kleuren, correct weer te geven; de werkelijke kleuren die u ziet zijn echter afhankelijk van uw computersysteem en wij kunnen niet garanderen dat uw computer dergelijke kleuren correct weergeeft.

(c)     Verkoopvoorwaarden.  Door een Product te kopen via de .SWOOSH Diensten gaat u akkoord met de toepasselijke verkoopvoorwaarden in overeenstemming met het volgende (de toepasselijke verkoopvoorwaarden worden hierin de “Verkoopvoorwaarden” genoemd):

               i.            voor elk Digitaal verzamelobject verworven via de .SWOOSH Diensten, zijn de verkoopvoorwaarden uiteengezet in Secties 7 en 9 hieronder,

             ii.            voor elk tastbaar of fysiek Product op voorafbestelling zijn de {{agreement:NvsTermsOfSale:.Swoosh Verkoopvoorwaarden op voorafbestelling}} van toepassing.

           iii.            voor elk ander tastbaar of fysiek Product, tenzij andere voorwaarden worden aangegeven, zijn de Nike {{agreement:termsOfSale:Verkoopvoorwaarden}} van toepassing.

7.                   Verkoopvoorwaarden voor Digitale verzamelobjecten.

(a)    Toelatingsvoorwaarden.  Om een Digitaal verzamelobject te kopen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn en moet u op dat moment voldoen aan alle toelatingscriteria voor het aanmaken van een .SWOOSH Account.  U moet ook een actuele en geldige betalingsmethode hebben die wordt aanvaard door onze betalingsverwerker en een geldig factuuradres hebben binnen de Geautoriseerde gebieden.  Om een Digitaal verzamelobject te ontvangen, moet u over een actuele en geldige Externe wallet beschikken.

(b)    Beperkingen.  Wij kunnen een limiet stellen aan de hoeveelheden die kunnen worden gekocht per bestelling, per account, per betaalkaart, per persoon of per huishouden.  Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, service aan een klant te weigeren of een bestelling op elk moment te weigeren en het geld dat u voor een dergelijke bestelling hebt betaald terug te betalen.

(c)     Prijs.  De op de .SWOOSH Diensten vermelde prijzen zijn exclusief alle belastingen, leverings- of betalingsverwerkingskosten of andere vergoedingen (“Belastingen en vergoedingen”).  Belastingen en vergoedingen worden toegevoegd aan het bedrag van uw aankoop en gespecificeerd op de afrekenpagina.  U zult de mogelijkheid hebben om de Belastingen en vergoedingen te bekijken voordat u uw aankoop bevestigt.  Alle prijzen op de .SWOOSH Diensten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  Wij heffen geen belasting op koopwaar die wordt verzonden naar een rechtsgebied waar wij geen substantiële nexus hebben, in welk geval u aansprakelijk bent jegens de bevoegde belastingdienst voor eventuele omzetbelasting met betrekking tot uw aankoop via de .SWOOSH Diensten.

(d)    Betaling.  Tenzij anderszins aangegeven op de .SWOOSH Diensten, dienen alle betalingen te geschieden in Amerikaanse dollars.  Om een transactie (gezamenlijk “Transactie(s)”) te voltooien, kan u worden gevraagd om bepaalde relevante informatie, zoals uw betaalkaartnummer en de vervaldatum daarvan, uw factuuradres en uw verzendgegevens, te verstrekken.  U verklaart en garandeert dat u het recht hebt om elke betaalkaart te gebruiken die u indient in verband met een Transactie.  Wij kunnen bijgewerkte informatie ontvangen van uw bank over elke betalingsmethode die u bij ons hebt opgeslagen.  U machtigt ons om uw betalingsmethode, inclusief alle bijgewerkte betalingsmethode-informatie die wij ontvangen, in rekening te brengen voor alle kosten die u volgens deze Voorwaarden verschuldigd bent.  Verificatie van informatie kan nodig zijn voordat een Transactie wordt bevestigd of voltooid.  U zult alle kosten die door of namens u worden gemaakt via de .SWOOSH Diensten betalen tegen de prijzen die gelden op het moment dat deze kosten worden gemaakt, inclusief alle belastingen en verzend- en administratiekosten die van toepassing zijn op uw Transacties.  In het geval dat juridische stappen nodig zijn om verschuldigde bedragen te innen, zult u ons en onze verkopers of agenten vergoeden voor alle gemaakte kosten om verschuldigde bedragen te innen, inclusief honoraria van advocaten en andere juridische kosten.

(e)    Bevestiging van de bestelling; aanvaarding.  U zult de mogelijkheid hebben om uw bestelling te bekijken, inclusief de betalingsmethode en andere details van uw bestelling, alvorens de bestelling te plaatsen. Onze aanvaarding van uw voorafbestelling vindt plaats wanneer uw bestelling en volledige betaling zijn ontvangen. Op dat moment sturen we u een e-mail om uw bestelling en ontvangst van uw betaling te bevestigen (“Bestelbevestiging”). 

(f)      Levering.  Digitale verzamelobjecten worden geacht te zijn geleverd bij aanvang van de overdracht van de bijbehorende NFT naar de door u aangewezen Externe wallet. De overdracht van een NFT kan onderhevig zijn aan vertragingen en complicaties waarop Nike geen invloed heeft.  Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen bij dergelijke overdrachten.

(g)    Geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten.  Met de overdracht aan u van de aan het Digitale verzamelobject gekoppelde NFT wordt het eigenaarschap van de NFT overgedragen en worden de licentierechten op de Gerelateerde inhoud overgedragen zoals uiteengezet in de Voorwaarden voor digitale verzamelobjecten.  Wanneer u een Digitaal verzamelobject verwerft en de NFT aan u wordt overgedragen, verwerft u geen eigenaarschap van de Gerelateerde inhoud of enige andere intellectuele eigendom.  Het eigenaarschap van de Gerelateerde inhoud en alle intellectuele eigendomsrechten in of op de Gerelateerde inhoud of het Digitale verzamelobject blijven tussen u en Nike bij Nike.

(h)    Vertraging van bestellingen; annulering.  We behouden ons het recht voor om een bestelling niet te aanvaarden, te weigeren of te annuleren voordat deze wordt geleverd, bijvoorbeeld in een van de volgende situaties:

-          We hebben redelijke gronden om aan te nemen dat uw bestelling (enkele of cumulatieve bestellingen) werd gekocht met het oog op wederverkoop of om frauduleuze redenen;

-          U bent een wederverkoper of wij hebben redelijke gronden om aan te nemen dat u een wederverkoper bent.

Als er bovendien bijvoorbeeld fouten staan op de .SWOOSH Diensten of in verband met uw bestelling of onjuistheden in een Productbeschrijving of prijsinformatie of beschikbaarheid van Producten, behouden wij ons het recht voor de fout te corrigeren en u de juiste prijs in rekening te brengen of uw bestelling te annuleren.

Wij zullen contact met u opnemen als een deel van uw bestelling wordt geannuleerd of als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te aanvaarden.

Soms kan de productie of distributie van een bepaald Product vertraging oplopen.  In een dergelijk geval behouden wij ons het recht voor om uw bestelling uit te stellen en zullen wij redelijke inspanningen leveren om u van de vertraging op de hoogte te stellen en u op de hoogte te houden van het herziene leveringsschema.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of kosten in verband met niet-aanvaarding, weigering, annulering, correctie of vertraging van uw bestelling anders dan terugbetaling van het bedrag dat wij van u hebben ontvangen in verband met de bestelling die wij niet hebben aanvaard, hebben geweigerd of hebben geannuleerd of het bedrag dat te veel in rekening is gebracht in geval van een onjuiste bestelling.

(i)      Geen terugbetalingen of omruilingen.  Alle verkopen van Digitale verzamelobjecten zijn definitief.  Er zullen geen terugbetalingen of omruilingen plaatsvinden.

(j)      Voorbehoud van rechten.  Nike behoudt zich het recht voor, ook zonder voorafgaande kennisgeving, de beschikbare hoeveelheid van een Digitaal verzamelobject te beperken of de beschikbaarstelling ervan stop te zetten, voorwaarden te stellen aan de honorering van een coupon, korting of soortgelijke promotie, een gebruiker te verbieden een Transactie te verrichten, de betalingsoptie voor een Digitaal verzamelobject te wijzigen en te weigeren een gebruiker een Digitaal verzamelobject te verstrekken.

(k)    Beperkte garantieNike garandeert de Gedekte koper(zoals hieronder gedefinieerd) dat het Gedekte digitale verzamelobject (zoals hieronder gedefinieerd) tijdens de Garantieperiode (zoals hieronder gedefinieerd) onder normale gebruiksomstandigheden op de .SWOOSH Diensten in wezen zal functioneren overeenkomstig de specificaties voor het toepasselijke Gedekte digitale verzamelobject (de “Beperkte garantie”).  Wij zullen alle Garantieclaims (zoals hieronder gedefinieerd) honoreren die worden ingediend in overeenstemming met deze Sectie 7(k); met dien verstande dat wij uw Garantieclaim met betrekking tot een bepaald Digitaal verzamelobject kunnen afwijzen als u geen Gedekte koper bent (zoals hieronder gedefinieerd), als het Digitale verzamelobject geen Gedekt digitaal verzamelobject is (zoals hieronder gedefinieerd), als het Probleem (zoals hieronder gedefinieerd)zich voordoet of aan het licht komt na afloop van de Garantieperiode (zoals hieronder gedefinieerd), als de Garantieclaim is ingediend na afloop van de Garantieperiode (zoals hieronder gedefinieerd), of als een Uitsluiting van de beperkte garantie (zoals hieronder gedefinieerd) van toepassing is.

               i.            Gedekt digitaal verzamelobject.  Deze Beperkte garantie geldt alleen voor Digitale verzamelobjecten die worden gekocht op of via de .SWOOSH Diensten (elk een “Gedekt digitaal verzamelobject”).

             ii.            Gedekte kopers.  Deze Beperkte garantie geldt alleen voor een koper van een Gedekt digitaal verzamelobject die directe controle heeft over de NFT die gekoppeld is aan een dergelijk Gedekt digitaal verzamelobject (elk van de voornoemde een “Gedekte koper”).  Een koper die niet langer in het bezit is van de NFT die is gekoppeld aan het desbetreffende Gedekte digitale verzamelobject, is niet gerechtigd om een Garantieclaim (zoals hieronder gedefinieerd) in te dienen, noch om verhaal te halen. Deze Beperkte garantie geldt niet ten aanzien van andere personen dan een Gedekte koper.

           iii.            Garantieperiode.  Deze Beperkte garantie gaat in op de datum van overdracht van de bijbehorende NFT voor een Gedekt digitaal verzamelobject door Nike aan de oorspronkelijke koper van het Gedekte digitale verzamelobject en duurt één (1) jaar (de “Garantieperiode”).  Elk onder deze Beperkte garantie gerepareerd of vervangen Digitaal verzamelobject zal uitsluitend gedurende de resterende Garantieperiode onder de voorwaarden van deze Beperkte garantie vallen. 

           iv.            Uitsluitingen.  Deze Beperkte garantie is niet van toepassing (1) op het niet functioneren overeenkomstig de toepasselijke specificaties (“Probleem”), als het Probleem is veroorzaakt door een geval van overmacht, natuurramp, blikseminslag, overstroming, tornado, aardbeving, brand, uitval van het elektriciteitsnet of het netwerk, oorlog, oproer of andere burgerlijke onrust, pandemie of een andere gebeurtenis waarover Nike redelijkerwijs geen controle heeft; (2) op enig Probleem dat optreedt of aan het licht komt na afloop van de Garantieperiode; (3) met betrekking tot een Garantieclaim die is ingediend na het verstrijken van de Garantieperiode; (4) als het Probleem wordt veroorzaakt door een netwerk, dienst, platform of technologie van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Materiaal van derden (zoals hieronder gedefinieerd) en een netwerk, dienst, platform of technologie geleverd door Externe providers; (5) als het Probleem wordt veroorzaakt door onjuiste installatie of bediening van het Gedekte digitale verzamelobject of technologie die nodig is om het Gedekte digitale verzamelobject te bedienen; (6) op een Gedekt digitaal verzamelobject dat buiten de Geautoriseerde gebieden wordt gekocht of gebruikt; (7) als het Probleem wordt veroorzaakt doordat de Gedekte koper nalaat een correctie, wijziging, verbetering of andere update uit te voeren die door Nike aan de Gedekte koper beschikbaar wordt gesteld; (8) op het gebruik van het Gedekte digitale verzamelobject met platforms of diensten die niet door Nike worden geleverd of anderszins schriftelijk zijn goedgekeurd; (9) op elk Aanvullend voordeel; (10) op elk voordeel, kenmerk, eigenschap, functie of Aanvullend voordeel van een Product dat door een eerdere houder werd gebruikt of verbruikt; (11) op andere Producten dan de Gedekte digitale verzamelobjecten.  Elk van de voorgaande uitsluitingen is een “Uitsluiting van de beperkte garantie”.

             v.            Verhaalsmogelijkheden.  Als het Gedekte digitale verzamelobject op enig moment tijdens de Garantieperiode niet voldoet aan de Beperkte garantie en niet anderszins onder een Uitsluiting van de beperkte garantie valt, zoals uitsluitend bepaald door Nike, zal Nike naar eigen goeddunken commercieel redelijke inspanningen leveren om het Probleem op te lossen.  Het voorgaande beschrijft de volledige aansprakelijkheid van Nike en uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid voor een inbreuk op de garantie krachtens Sectie 7 of een ander defect of tekortkoming in het Digitale verzamelobject. 

           vi.            Een Garantieclaim indienen.  Als een Gedekt digitaal verzamelobject niet voldoet aan de Beperkte garantie tijdens de Garantieperiode en niet anderszins valt onder een Uitsluiting van de beperkte garantie, dien dan binnen de Garantieperiode een claim in door contact met ons op te nemen via onze pagina Help (een “Garantieclaim”).  In verband met uw Garantieclaim kan u worden gevraagd om onder meer de volgende informatie te verstrekken: (i) uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer; (ii) een kopie van uw aankoopbewijs, factuur of ander vergelijkbaar bewijs van aankoop van het defecte Gedekte digitale verzamelobject; en (iii) een schriftelijke beschrijving van het probleem. 

          vii.            Beoordeling van Garantieclaims.  Na ontvangst van uw Garantieclaim met de vereiste informatie volgens de hierboven beschreven procedure, zal Nike de Garantieclaim beoordelen en bepalen of aanvullende informatie nodig is.  Nadat u alle door Nike gevraagde aanvullende informatie hebt ingediend, zal Nike uw Garantieclaim beoordelen.  Nike behoudt zich het recht voor om te bepalen of het Gedekte digitale verzamelobject al dan niet defect is en of de Beperkte garantie al dan niet van toepassing is, dit naar eigen goeddunken van Nike.  Nike zal u op de hoogte stellen van de beslissing van Nike om te proberen het Probleem op te lossen of u een vervangend product te verstrekken.

        viii.            Disclaimers.  Deze Beperkte garantie geeft u bepaalde wettelijke rechten, maar u kunt aanvullende wettelijke rechten hebben die per rechtsgebied verschillen.  De afwijzing van garanties in Sectie 19 hieronder is van toepassing op alle Digitale verzamelobjecten en maakt deel uit van de verkoopvoorwaarden voor de Digitale verzamelobjecten.  Wij beperken de duur en de verhaalsmogelijkheden van alle impliciete garanties met betrekking tot de Gedekte digitale verzamelobjecten die niet krachtens deze Voorwaarden zijn afgewezen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, tot de duur van deze Beperkte garantie.  Onze verantwoordelijkheid voor defecte Gedekte digitale verzamelobjecten is beperkt tot reparatie of vervanging zoals beschreven in deze Sectie 7.

8.     Andere voorwaarden die van toepassing zijn op Digitale verzamelobjecten

(a)    Verklaringen; garanties; waarborgen.  Wanneer u een Digitaal verzamelobject koopt of anderszins verwerft via de .SWOOSH Diensten, verklaart, garandeert, waarborgt en gaat u akkoord met het volgende:

               i.            u schaft het Digitale verzamelobject uitsluitend aan voor consumptief gebruik in verband met de .SWOOSH Diensten of voor uw eigen persoonlijke verzameling, gebruik en genot, en niet voor distributie;

             ii.            u koopt het Digitale verzamelobject niet als een belegging en u verwacht geen economisch voordeel of winst als houder van het Digitale verzamelobject;

           iii.            u koopt het Digitale verzamelobject voor eigen gebruik en niet met een huidige intentie of doel om het Digitale verzamelobject aan iemand anders te verkopen;

           iv.            u zult geen aandelen of ander eigenaarschap of juridisch belang in Nike of enige andere entiteit verwerven op grond van het bezit van een Digitaal verzamelobject;

             v.            u zult geen Digitale verzamelobjecten promoten of voorstellen als een investering of een kans om economisch voordeel of winst te behalen (inclusief, zonder beperking, op de .SWOOSH Marketplace);

           vi.            u hebt voldoende inzicht in de functionaliteit en kenmerken van het Digitale verzamelobject;

          vii.            uw aankoop en gebruik van het Digitale verzamelobject voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving in uw rechtsgebied, inclusief, maar niet beperkt tot, juridische capaciteit, wettelijke beperkingen en overheidstoestemmingen;

        viii.            u zult het Digitale verzamelobject niet gebruiken voor illegale doeleinden of voor enige vorm van kansspelen, gokken of weddenschappen; en

            ix.            u zult voldoen aan de toepasselijke belastingverplichtingen die voortvloeien uit uw aankoop van het Digitale verzamelobject.

(b)    Opslag van Digitale verzamelobjecten.  We bieden geen gehoste digitale wallet aan op de .SWOOSH Diensten of houden of beheren op geen enkele andere manier Digitale verzamelobjecten voor u of een andere gebruiker. U moet een Externe wallet koppelen voordat u Digitale verzamelobjecten kunt kopen of ontvangen via de .SWOOSH Diensten.  U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van het wachtwoord dat is gekoppeld aan uw Externe wallet en voor de naleving van de Voorwaarden van de provider die van toepassing zijn op uw Externe wallet.  Verwacht niet dat Nike Digitale verzamelobjecten voor u kan herstellen in het geval dat u de toegang tot uw Externe wallet verliest, of onder andere omstandigheden.

(c)     Beperkingen op de overdracht van Digitale verzamelobjecten.  De overdracht van een Digitaal verzamelobject vindt plaats door overdracht van de bijbehorende NFT.  Niettegenstaande het bepaalde in de Voorwaarden voor digitale verzamelobjecten, kunnen Digitale verzamelobjecten mogelijk gedurende enige tijd nadat ze naar uw Externe wallet zijn overgedragen, niet door u worden overgedragen.  Voor bepaalde soorten Digitale verzamelobjecten (bijvoorbeeld en zonder beperking uw .SWOOSH ID en andere Solebound Digitale verzamelobjecten) kan de overdracht van de bijbehorende NFT (i) naar een derde partij, (ii) naar een wallet waarvan niet door Nike kan worden bevestigd dat het een wallet is die door u wordt beheerd, of (iii) van een wallet waarvan Nike aangegeven heeft dat de NFT erin moet worden bewaard, leiden tot beëindiging van alle licentierechten op grond hiervan met betrekking tot de Gerelateerde inhoud voor het toepasselijke Digitale verzamelobject, het wijzigen van de Gerelateerde inhoud door Nike zodat deze niet langer de oorspronkelijke Gerelateerde inhoud of enige Gerelateerde inhoud weergeeft, of andere stappen zoals bepaald door Nike in overeenstemming met en krachtens de toepasselijke Voorwaarden voor digitale verzamelobjecten.

(d)    Blockchain Protocol; Compatibiliteit van de wallet.  De Digitale verzamelobjecten zijn momenteel alleen beschikbaar op de Polygon Blockchain.  In het geval dat u een Digitaal verzamelobject overdraagt naar een digitale wallet die niet compatibel is met de Polygon Blockchain, kan uw Digitale verzamelobject verloren gaan, worden vernietigd of anderszins niet meer beschikbaar zijn voor u.

(e)    Aanvaarding van risico.  U aanvaardt alle risico’s in verband met Digitale verzamelobjecten die door u via de .SWOOSH Diensten zijn verworven, inclusief en zonder beperking de risico’s beschreven in deze Sectie 9(e). 

Net als fysieke verzamelobjecten kan de prijs van Digitale verzamelobjecten onderhevig zijn aan schommelingen op basis van bredere trends en sentiment in de sector.  Wetgevende en regelgevende wijzigingen of acties op staats-, federaal of internationaal niveau kunnen een negatieve invloed hebben op het gebruik, de overdracht, de uitwisseling en de waarde van Digitale verzamelobjecten.  In tegenstelling tot cryptovaluta’s en andere vervangbare digitale activa worden Digitale verzamelobjecten en de bijbehorende NFT’s niet gebruikt om betalingen te doen.  Digitale verzamelobjecten en de bijbehorende NFT’s zijn onderling niet uitwisselbaar en kunnen niet in kleinere delen worden verdeeld.  Deze ontwerpfuncties beperken het nut van Digitale verzamelobjecten of bijbehorende NFT’s als vorm van betaling of vervanging van valuta.  In plaats daarvan worden Digitale verzamelobjecten gebruikt als een verzamelbaar digitaal actief.

Hoewel veel gebruikers geen interesse hebben om afstand te doen van hun Digitale verzamelobjecten, begrijpt u dat als u uiteindelijk in de toekomst besluit om uw Digitale verzamelobject te verhandelen of te verkopen, uw Digitale verzamelobject uniek is en dat de waarde van uw Digitale verzamelobject uitsluitend afhankelijk is van het belang van een andere persoon in uw unieke Digitale verzamelobject en wat die persoon bereid zou zijn om ervoor te verhandelen of te besteden om het te kopen.  U begrijpt dat de waarde van uw unieke Digitale verzamelobject wordt gedreven door vele factoren buiten uw controle en buiten onze controle, zoals de eigen verbinding en affiniteit van een koper met uw unieke Digitale verzamelobject, het algemene belang in de Gerelateerde inhoud (die in de loop van de tijd kan toenemen of afnemen), het algemene belang in verzamelobjecten (zowel fysiek als digitaal) in het algemeen en vele andere factoren.  Gezien de bovenstaande factoren begrijpt u dat er geen garantie is dat, mocht u uw unieke Digitale verzamelobject uiteindelijk willen verkopen of verhandelen, u in staat zult zijn om er een koper voor te vinden of een persoon om mee te ruilen voor uw Digitale verzamelobject, en als u in staat bent om een koper of persoon om mee te ruilen te vinden, is er geen garantie dat de waarde van wat u ontvangt of de prijs die u ontvangt op enig moment hoger of lager zal zijn in vergelijking met wat u ziet als uw waarde of wat u hebt uitgegeven of verhandeld om uw Digitale verzamelobject te verkrijgen.

Elke toekomstige waarde van een Digitaal verzamelobject is niet iets dat wij of een derde partij kunnen controleren of zullen proberen te controleren of te beïnvloeden.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor aanhoudende verliezen als gevolg van kwetsbaarheid of enige vorm van falen, abnormaal gedrag van software (bijv. wallet, smart contract), de toepasselijke blockchain of andere diensten of infrastructuur van derden, inclusief Externe wallets en Externe wallet providers, of enige andere functies van Digitale verzamelobjecten.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor geleden verliezen als gevolg van late meldingen door ontwikkelaars of vertegenwoordigers (of helemaal geen melding) van problemen met de toepasselijke blockchain die Digitale verzamelobjecten ondersteunt, waaronder vorken, technische problemen met knooppunten of andere problemen met verlies van geld als gevolg daarvan.

(f)      Aanvullende voordelen.  Producten, inhoud, Promoties (zoals hieronder gedefinieerd) of diensten die beschikbaar worden gesteld op de .SWOOSH Diensten (of via andere middelen) kunnen een “Aanvullend voordeel” zijn (zoals die term wordt gedefinieerd in de {{agreement:NvsDigCollectible:Voorwaarden voor digitale verzamelobjecten}}).  Volgens de toepasselijke definitie heeft Nike noch enige derde partij enige verplichting om een Aanvullend voordeel te verstrekken met betrekking tot een Digitaal verzamelobject.  Als zodanig zal Nike noch enige derde partij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor het verstrekken, of voor het niet verstrekken, van enig Aanvullend voordeel aan houders van Digitale verzamelobjecten.

Alle digitale werken van auteurschap of andere inhoud die via de .SWOOSH Diensten beschikbaar worden gesteld aan een houder van een Digitaal verzamelobject dat is bedoeld als een Aanvullend Voordeel, worden als zodanig geïdentificeerd op de .SWOOSH Diensten of op het moment van downloaden.  Dergelijke inhoud wordt aan u in licentie gegeven zolang u de houder bent van het toepasselijke Digitale verzamelobject overeenkomstig de voorwaarden van een licentie die wordt gepresenteerd op het moment van downloaden of, als dergelijke voorwaarden niet worden gepresenteerd, overeenkomstig de toepasselijke {{agreement:NvsDigCollectible:Voorwaarden voor digitale verzamelobjecten}} als Gerelateerde inhoud voor dat specifieke Digitale verzamelobject.  Alle andere digitale werken van auteurschap en andere inhoud die beschikbaar worden gesteld via de .SWOOSH Diensten maken deel uit van de Diensten en er worden geen licentierechten aan u verleend met betrekking tot dergelijke inhoud.

9.     Diensten die alleen beschikbaar zijn voor eigenaren van specifieke Digitale verzamelobjecten

Bepaalde .SWOOSH Diensten kunnen uitsluitend beschikbaar worden gesteld aan de eigenaar van een specifiek Digitaal verzamelobject of een combinatie van specifieke Digitale verzamelobjecten.  Het kan zijn dat u het eigenaarschap van de bijbehorende NFT moet aantonen voor het toepasselijke Digitale verzamelobject (en dat u niet in strijd handelt met deze Voorwaarden of de {{agreement:NvsDigCollectible:Voorwaarden voor digitale verzamelobjecten}}) om toegang te krijgen tot deze .SWOOSH Diensten.  Zonder beperking van enig ander recht om .SWOOSH Diensten op grond van deze Voorwaarden te beëindigen of op te schorten, kunnen wij uw toegang tot of gebruik van deze .SWOOSH Diensten beëindigen in het geval dat u het toepasselijke Digitale verzamelobject of de bijbehorende NFT aan iemand anders overdraagt.  

10.    Promoties

Alle sweepstakes, wedstrijden, loterijen, enquêtes, games of soortgelijke promoties (gezamenlijk “Promoties”) die beschikbaar worden gesteld op of via de .SWOOSH Diensten kunnen onderworpen zijn aan regels die los staan van deze Voorwaarden.  Als u deelneemt aan Promoties, lees dan de toepasselijke regels evenals ons {{agreement:NvsPrivacyPolicy:.SWOOSH Privacybeleid}}.  Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

11.    Vergoedingen

Naast de eventueel aan Nike te betalen bedragen voor de aankoop van Producten of anderszins op grond van de toepasselijke Verkoopvoorwaarden, stemt u ermee in Nike de bedragen te betalen die zijn vermeld in de tarievenlijst die van toepassing is op de .SWOOSH Diensten, alsmede eventuele toepasselijke belastingen.  Eventueel verschuldigde belastingen met betrekking tot de aankoop van Producten of .SWOOSH Diensten worden weergegeven op de afrekenpagina op het moment van betaling.  Nike kan zijn tarieven van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkt tarievenschema te publiceren op de .SWOOSH Diensten en een dergelijk bijgewerkt tarievenschema zal van toepassing zijn op alle Transacties of andere activiteiten die plaatsvinden nadat het bijgewerkte tarievenschema is gepubliceerd. 

12.   Eigenaarschap; beperkte licentie

De .SWOOSH Diensten, inclusief de daarin opgenomen tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, foto’s, video’s, illustraties en andere inhoud, alsmede de Gerelateerde inhoud voor alle Digitale verzamelobjecten, en alle intellectuele eigendomsrechten daarin en daarop, zijn de eigendom van Nike of onze licentiegevers en worden beschermd door zowel Amerikaanse als buitenlandse wetten.  Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, zijn alle rechten in en op de .SWOOSH Diensten en de Gerelateerde inhoud voor alle Digitale verzamelobjecten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten daarin en daarop, voorbehouden aan ons of onze licentiegevers.  Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden (inclusief Secties 4 en 5) wordt u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie verleend voor toegang tot en gebruik van onze .SWOOSH Diensten voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.  Elk gebruik van de .SWOOSH Diensten anders dan hierin specifiek toegestaan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is strikt verboden en zal de hierin verleende licentie beëindigen en onze intellectuele eigendomsrechten of die van onze licentiegever schenden.

13.   Handelsmerken

NIKE, het Swoosh-ontwerp en onze andere logo’s, product- of dienstnamen, slogans en de uitstraling van de .SWOOSH Diensten zijn handelsmerken van Nike en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s die op of in verband met de .SWOOSH Diensten worden genoemd, zijn de eigendom van hun respectieve eigenaars.  Verwijzing naar producten, .SWOOSH Diensten, processen of andere informatie door middel van handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door ons.

14.    Feedback

U kunt vrijwillig vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, origineel of creatief materiaal of andere informatie over Nike of de .SWOOSH Diensten (gezamenlijk “Feedback”) plaatsen, indienen of anderszins aan ons meedelen.  U begrijpt dat wij dergelijke Feedback voor elk doel kunnen gebruiken, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u, met inbegrip van het ontwikkelen, kopiëren, publiceren of verbeteren van de Feedback of de .SWOOSH Diensten, of het verbeteren of ontwikkelen van nieuwe producten of diensten naar eigen goeddunken van Nike.  Nike is exclusief eigenaar van alle verbeteringen aan of nieuwe producten van Nike, .SWOOSH Diensten of andere producten of diensten op basis van Feedback.  U begrijpt dat Nike Feedback als niet-vertrouwelijk kan behandelen.

15.     Beleid inzake recidive; klachten inzake auteursrecht

(a)    Ons beleid.  In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) en andere toepasselijke wetgeving, hebben wij een beleid aangenomen om in passende omstandigheden de accounts te beëindigen van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen (ons “Auteursrechtenbeleid”).

(b)    Meldingen van inbreuken op het auteursrecht.  Als u van mening bent dat inhoud op de .SWOOSH Diensten inbreuk maakt op een auteursrecht dat u bezit of beheert, kunt u de aangewezen agent van Nike hiervan op de hoogte stellenop:

Aangewezen agent:        Legal Department (Copyright)

Adres:                            One Bowerman Dr.,

                                      Beaverton, OR 97005, Verenigde Staten

Telefoonnummer:           503-671-6453

E-mailadres:                  copyright.legal@nike.com

Als u een kennisgeving indient onder de DMCA (uw kennisgeving, een “DMCA Kennisgeving”), zie dan Sectie 512(c)(3) van de DMCA voor de vereisten van een juiste kennisgeving.  Als u niet alle vereisten van Sectie 512(c)(3) van de DMCA naleeft, is uw kennisgeving mogelijk niet geldig.  Als u bewust een verkeerde voorstelling van zaken geeft dat een activiteit of materiaal op de .SWOOSH Diensten inbreukmakend is, kunt u jegens Nike aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde kosten en schade.

(c)     Onze reactie op DMCA Kennisgevingen.  Na ontvangst van een DMCA Kennisgeving die voldoet aan de vereisten van Sectie 512(c)(3) van de DMCA, kunnen wij (i) de vermeende inbreukmakende inhoud (de “Vermeende inbreukmakende inhoud”) verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken, (ii) redelijke stappen ondernemen om de gebruiker die de Vermeende inbreukmakende inhoud heeft verstrekt (de “Vermeende inbreukmakende gebruiker”) ervan in kennis te stellen dat de toegang tot de Vermeende inbreukmakende inhoud is uitgeschakeld of de Vermeende inbreukmakende inhoud is verwijderd, (iii) de partij die de DMCA Kennisgeving heeft gedaan met betrekking tot de Vermeende inbreukmakende inhoud (de “Oorspronkelijke klagende gebruiker”) op de hoogte stellen van enige tegenkennisgevingen die wij ontvangen in overeenstemming met Sectie 16(d) van de Vermeende inbreukmakende gebruiker, en (iv) de Vermeende inbreukmakende inhoud vervangen of herstellen in overeenstemming met Sectie 16(e).  In overeenstemming met ons Auteursrechtenbeleid kunnen wij, als wij vaststellen dat de Vermeende inbreukmakende gebruiker herhaaldelijk Vermeende inbreukmakende inhoud heeft verstrekt op of via de .SWOOSH Diensten, ook het account van deze gebruiker beëindigen of de mogelijkheid van deze gebruiker om inhoud toe te voegen aan de .SWOOSH Diensten beëindigen.

(d)    Tegenkennisgevingen.  Als u van mening bent dat uw inhoud in overeenstemming met deze Sectie 16 per vergissing of door verkeerde identificatie werd verwijderd of uitgeschakeld, kunt u een tegenkennisgeving sturen naar onze aangewezen agent zoals hierboven aangegeven (uw tegenkennisgeving, een “DMCA Tegenkennisgeving”).  Zie Sectie 512(g)(3) van de DMCA voor de vereisten van een correcte tegenkennisgeving.  Als u bewust een verkeerde voorstelling geeft van het feit dat inhoud op de .SWOOSH Diensten per vergissing of door verkeerde identificatie werd verwijderd of uitgeschakeld, kunt u jegens Nike aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde kosten en schade.

(e)    Onze reactie op DMCA Tegenkennisgevingen.  Wanneer Nike een DMCA Tegenkennisgeving ontvangt die voldoet aan de vereisten van Sectie 512(g)(3) van de DMCA met betrekking tot Vermeende inbreukmakende inhoud, kan Nike een kopie van de DMCA Tegenkennisgeving sturen naar de Oorspronkelijke klagende gebruiker met de mededeling dat wij de Vermeende inbreukmakende inhoud zullen vervangen of herstellen.  Tenzij onze in Sectie 16(b) beschreven aangewezen agent binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de kopie van de DMCA Tegenkennisgeving van de Vermeende inbreukmakende gebruiker bericht ontvangt dat de Oorspronkelijke klagende gebruiker een rechtszaak aanspant tegen de Vermeende inbreukmakende gebruiker, kunnen wij de verwijderde of geblokkeerde inhoud herstellen.

16.     Diensten van derden

De .SWOOSH Diensten vertrouwen op of werken samen met producten en diensten van derden, waaronder, zonder beperking, Externe wallets, gegevensopslagdiensten, blockchains, communicatietechnologieën, IoT-platforms, app stores van derden en internet- en mobiele operatoren (gezamenlijk “Materialen van derden”).  Deze Materialen van derden vallen buiten onze controle, maar hun werking kan invloed hebben op of worden beïnvloed door het gebruik en de betrouwbaarheid van de .SWOOSH Diensten.  U erkent dat (a) het gebruik en de beschikbaarheid van de .SWOOSH Diensten afhankelijk is van externe productleveranciers en dienstverleners en (b) deze Materialen van derden mogelijk niet 100% van de tijd betrouwbaar werken, wat van invloed kan zijn op de werking van de .SWOOSH Diensten.

Verder kunnen wij informatie over of links naar producten, diensten, activiteiten of evenementen van derden verstrekken, of kunnen wij derden toestaan hun inhoud en informatie beschikbaar te stellen op of via de .SWOOSH Diensten (gezamenlijk “Inhoud van derden”).  Wij bieden Inhoud van derden aan als een dienst aan degenen die geïnteresseerd zijn in dergelijke inhoud.  Uw omgang of correspondentie met derden en uw gebruik van of interactie met Inhoud van derden is uitsluitend tussen u en de derde.

Wij zijn niet verplicht om Materialen van derden of Inhoud van derden te controleren, en wij kunnen te allen tijde de toegang tot Materialen van derden of Inhoud van derden (geheel of gedeeltelijk) via de .SWOOSH Diensten blokkeren of uitschakelen.  Uw toegang tot en gebruik van dergelijke Inhoud van derden of Materialen van derden kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en beleidslijnen die van toepassing zijn op dergelijke Inhoud van derden (inclusief servicevoorwaarden of privacybeleid van de aanbieders van dergelijke Materialen van derden).  U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van computer hardware, apparatuur, netwerkdiensten en connectiviteit, telecommunicatiediensten en andere producten en diensten die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de .SWOOSH Diensten.

17.      Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zult u Nike (inclusief haar gelieerde ondernemingen) en elk van onze respectieve functionarissen, directeuren, agenten, partners en werknemers (individueel en gezamenlijk de “Nike Partijen”) schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, vorderingen, eisen, schade, uitgaven of kosten (“Vorderingen”) die voortvloeien uit of verband houden met (a) uw toegang tot of gebruik van de .SWOOSH Diensten; (b) uw Gebruikersinhoud of Feedback; (c) uw schending van deze Voorwaarden; (d) uw schending, misbruik of inbreuk op rechten van anderen (waaronder intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten); of (e) uw gedrag in verband met de .SWOOSH Diensten.  U zult Nike onverwijld in kennis stellen van Vorderingen van derden, samenwerken met Nike bij het verdedigen van dergelijke Vorderingen en alle vergoedingen, kosten en uitgaven betalen die verband houden met het verdedigen van dergelijke Vorderingen (inclusief advocatenhonoraria).  De Nike Partijen hebben de controle over de verdediging of schikking, naar eigen keuze van Nike, van eventuele Vorderingen van derden.  Deze schadeloosstelling vormt een aanvulling op en komt niet in de plaats van eventuele andere schadeloosstellingen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Nike of de andere Nike Partijen.

18.    Disclaimers

Uw gebruik van de .SWOOSH Diensten en alle inhoud of materialen die daarin of daarmee worden verstrekt (inclusief de Inhoud van derden en Materialen van derden) is op uw eigen risico.  Tenzij schriftelijk anderszins door ons bepaald en voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, worden de .SWOOSH Diensten en alle inhoud of materialen die daarin of daarmee worden geleverd (inclusief de Inhoud van derden en Materialen van derden) geleverd “in huidige staat” en “zoals beschikbaar” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.  Nike wijst alle garanties met betrekking tot het voorgaande af, evenals alle garanties die niet in de Beperkte garantie voor Gedekte digitale producten of in de toepasselijke verkoopvoorwaarden voor andere Producten zijn opgenomen, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.  Bovendien verklaart of garandeert Nike niet dat de .SWOOSH Diensten of daarin of daarmee verstrekte inhoud (inclusief de Inhoud van derden en Materialen van derden) juist, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn of dat de toegang tot de .SWOOSH Diensten of daarin of daarmee verstrekte inhoud (inclusief de Inhoud van derden en Materialen van derden) ononderbroken zal zijn.  Hoewel Nike tracht uw gebruik van de .SWOOSH Diensten en de daarin of daarmee verstrekte inhoud (inclusief de Inhoud van derden en Materialen van derden) veilig te maken, kunnen wij niet verklaren of garanderen dat de .SWOOSH Diensten of de daarin of daarmee verstrekte inhoud (inclusief de Inhoud van derden en Materialen van derden) of onze servers vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten of inhoud of materialen.  U aanvaardt het volledige risico wat betreft de kwaliteit en prestaties van de .SWOOSH Diensten en alle inhoud die daarin of daarmee wordt verstrekt (met inbegrip van de Inhoud van derden en Materialen van derden).  Alle disclaimers van welke aard dan ook (inclusief in dit artikel en elders in deze Voorwaarden) worden gedaan ten gunste van Nike, Nike Partijen en de respectieve aandeelhouders, agenten, vertegenwoordigers, licentiegevers, leveranciers en dienstverleners van Nike, evenals hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.

19.    Beperking van aansprakelijkheid

(a)    Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn Nike en de andere Nike Partijen niet aansprakelijk jegens u onder enige theorie van aansprakelijkheid—ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, garantie of anderszins—voor indirecte schade, gevolgschade, voorbeeldschade, incidentele schade, punitieve, bijzondere of soortgelijke schade of winstderving, zelfs als Nike of de andere Nike Partijen werden geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

(b)    De totale aansprakelijkheid van Nike en de andere Nike Partijen voor elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, de .SWOOSH Diensten of Producten, ongeacht de vorm van de rechtsvordering, is beperkt tot het hoogste bedrag van USD 100 of het door u betaalde bedrag voor het gebruik van de betrokken .SWOOSH Diensten of voor het betrokken Product, al naargelang het geval.

(c)     De in deze Sectie 20 uiteengezette beperkingen zullen de aansprakelijkheid voor grove nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag van Nike of de andere Nike Partijen niet beperken of uitsluiten, noch voor andere zaken waarin aansprakelijkheid krachtens het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.  Bovendien staan sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

20.    Ontheffing

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ontheft u Nike en de andere Nike Partijen van verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, vorderingen, eisen en/of schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend (inclusief vorderingen wegens nalatigheid), die voortvloeien uit of verband houden met geschillen tussen gebruikers en het handelen of nalaten van derden.  Als u een consument bent die in Californië woont, doet u hierbij afstand van uw rechten onder California Civil Code § 1542, die het volgende bepaalt: “Een algemene ontheffing strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser of de ontheffende partij het bestaan niet kent of vermoedt ten tijde van het ondertekenen van de ontheffing en die, als hij of zij ze kende, zijn of haar schikking met de schuldenaar of de ontheven partij wezenlijk zouden hebben beïnvloed.”

21.   Toepasselijk recht

Alle Vorderingen worden beheerst door en geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd overeenkomstig de wetten van de staat New York, behalve voor zover deze worden uitgesloten door de federale wetgeving van de Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de regels of principes inzake wetsconflicten (van de staat New York of een ander rechtsgebied) die zouden leiden tot de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied.  De staats- en federale rechtbanken in de stadsdelen Brooklyn (Kings County) of Manhattan (New York County) in de staat New York zijn exclusief bevoegd.  U en Nike zien af van elk bezwaar met betrekking tot de bevoegde rechtbank.  Als uw plaatselijke wetgeving vereist dat consumentencontracten worden geïnterpreteerd volgens de plaatselijke wetgeving en worden gehandhaafd door de rechtbanken van dat rechtsgebied, is dit artikel mogelijk alleen niet op u van toepassing voor zover de plaatselijke wetgeving in strijd is met dit artikel.

Eén jaar om Claims in te dienen.  Voor zover wettelijk toegestaan, moet een Claim door u of Nike met betrekking tot deze Voorwaarden, de .SWOOSH Diensten of Producten, of enig aspect van de relatie tussen u en Nike met betrekking tot deze Voorwaarden, de .SWOOSH Diensten of Producten, worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke Claim ontstaat; anders is de Claim definitief verjaard, wat betekent dat u en Nike niet het recht hebben om de Claim te doen gelden.

22.    De .SWOOSH Diensten wijzigen en beëindigen

Wij behouden ons het recht voor om de .SWOOSH Diensten te wijzigen of om het verlenen van alle of een deel van de .SWOOSH Diensten te allen tijde op te schorten of te beëindigen; vergoedingen in rekening te brengen, te wijzigen of af te zien van vergoedingen die vereist zijn voor het gebruik van de .SWOOSH Diensten; of kansen te bieden aan sommige of alle eindgebruikers van de .SWOOSH Diensten.  Wij kunnen u vooraf op de hoogte stellen van de opschorting of beëindiging van alle of een deel van de .SWOOSH Diensten, bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail of het verstrekken van een kennisgeving via de .SWOOSH Diensten.  Alle wijzigingen van en toevoegingen aan de .SWOOSH Diensten worden beheerst door de Voorwaarden of Aanvullende voorwaarden, tenzij door Nike uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is bepaald.  U hebt ook het recht om het gebruik van de .SWOOSH Diensten op elk moment te stoppen.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade in verband met uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze .SWOOSH Diensten.

23.    Scheidbaarheid

Als enig deel van deze Voorwaarden om welke reden dan ook onuitvoerbaar of onwettig wordt bevonden, met inbegrip van maar niet beperkt tot omdat het onredelijk wordt geacht, (a) zal de onuitvoerbare of onwettige bepaling uit deze Voorwaarden worden verwijderd; (b) zal de verwijdering van de onuitvoerbare of onwettige bepaling geen enkele invloed hebben op de rest van deze Voorwaarden; en (c) kan de onuitvoerbare of onwettige bepaling worden herzien in de mate die nodig is om de Voorwaarden uitvoerbaar of geldig te maken, en zullen de rechten en verantwoordelijkheden van de partijen dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd en gehandhaafd zodat de Voorwaarden en de bedoeling van de Voorwaarden zoveel mogelijk behouden blijven.

24.    Exportcontrole

U bent verantwoordelijk voor de naleving van de exportcontroles van de Verenigde Staten en voor eventuele exportcontroles in het land waar u woont, alsmede voor elke schending van dergelijke controles, met inbegrip van embargo’s van de Verenigde Staten of andere federale regels en voorschriften die de export beperken.

25.    Diversen

(a)    Als Nike geen strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden eist of afdwingt of geen rechten of rechtsmiddelen krachtens deze Voorwaarden uitoefent, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand of verzaking in welke mate dan ook van het recht van Nike om dergelijke bepalingen, rechten of rechtsmiddelen in dat of enig ander geval te doen gelden of zich daarop te beroepen; deze blijven daarentegen volledig van kracht.

(b)    Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle eerdere overeenkomsten, verklaringen, uitspraken en afspraken van de partijen. 

(c)     De titels van de artikelen in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect.  Het gebruik van het woord “inclusief” zal worden geïnterpreteerd als “inclusief zonder beperking”.  Tenzij hierin anderszins bepaald, zijn deze Voorwaarden uitsluitend bedoeld ten behoeve van de partijen en zijn ze niet bedoeld om rechten van derde begunstigden te verlenen aan een andere persoon of entiteit. 

(d)    Communicatie en transacties tussen ons kunnen elektronisch worden uitgevoerd.

(e)    Deze Voorwaarden vormen geen partnerschap, joint venture of agentschap tussen u en Nike en mogen niet worden geïnterpreteerd als een partnerschap, joint venture of agentschap.

(f)      Nike kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen of overdragen.  U mag geen rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden (met inbegrip van eventuele verkoopvoorwaarden) toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nike.  Elke voorgenomen toewijzing of overdracht door u in strijd met deze bepaling is nietig.

(g)    Een “Gebeurtenis buiten onze controle” betekent elke handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, blokkades of andere arbeidsacties door derden, burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog (verklaard of niet) of dreiging van of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie, pandemie of andere natuurramp, of storing van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

Als zich een Gebeurtenis buiten onze controle voordoet die de uitvoering van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden beïnvloedt:

                     i.            Zullen wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen; en

                   ii.            Worden onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden opgeschort en wordt de termijn voor de nakoming van onze verplichtingen verlengd voor de duur van de Gebeurtenis buiten onze controle.

(h)    Als u een vraag of klacht hebt over de .SWOOSH Diensten, kunt u contact met ons opnemen via onze pagina Help.  Houd er rekening mee dat e-mailcommunicatie niet noodzakelijkerwijs veilig is; daarom mag u in e-mailcorrespondentie met ons geen betaalkaartinformatie of andere gevoelige informatie opnemen.  Voorts hebben consumenten in Californië krachtens California Civil Code Section 1789.3 recht op de volgende specifieke kennisgeving inzake consumentenrechten: De Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs kan schriftelijk worden gecontacteerd op 1625 North Market Boulevard, Suite N-112, Sacramento, California 95834, Verenigde Staten of telefonisch op 1 (800) 952-5210.

 

Bijlage 1 - EU/VK-specifieke voorwaarden

Als u in de EU of het VK gevestigd bent, zijn deze EU/VK-specifieke voorwaarden van toepassing. 

Voor vragen met betrekking tot deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via het gedeelte Neem contact op op de pagina Help.

Sectie 4(b): Eigenaarschap; licentie:  Sectie 4(b) wordt aangevuld met de volgende aanvullende voorwaarden:

Als in een procedure tot handhaving van de in Sectie 4(b) genoemde eeuwigdurende licentieverlening een toepasselijke rechtbank of andere overheidsinstantie in de EU of het VK weigert de eeuwigdurende licentietermijn af te dwingen, niettegenstaande de bepalingen van de Voorwaarden, dan zullen de Voorwaarden door die rechtbank of andere overheidsinstantie worden toegepast voor de maximale duur die volgens het toepasselijke recht is toegestaan.  Als in een procedure om de afstand van morele rechten als bedoeld in Sectie 4(b) af te dwingen, een toepasselijke rechtbank of andere overheidsinstantie in de EU of het VK weigert de afstand van morele rechten af te dwingen, niettegenstaande de bepalingen van de Voorwaarden, dan zullen de Voorwaarden door die rechtbank of andere overheidsinstantie zodanig worden toegepast dat Nike de door u verleende licentierechten onbeperkt mag uitoefenen in de maximale mate die door het toepasselijke recht is toegestaan.

Sectie 4(e): Verwijdering; de laatste alinea van Sectie 4(e), wordt vervangen door de volgende bepaling:

Als u enige Gebruikersinhoud opmerkt die in strijd is met deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via onze pagina Help en verstrek uw gegevens (waaronder uw naam en e-mailadres), samen met details over: (i) de datum en het tijdstip waarop de Gebruikersinhoud werd geplaatst; (ii) waar deze zich op de .SWOOSH Site bevindt; (iii) de gebruikersnaam/.SWOOSH ID van de persoon die deze heeft geplaatst; (iv) redenen waarom de Gebruikersinhoud zou moeten worden verwijderd, samen met bewijs hiervoor; (v) kopieën van eventuele communicatie met de persoon die deze heeft geplaatst; en (vi) een verklaring waarin u de overtuiging bevestigt dat de door u verstrekte informatie waar en correct is.

Sectie 6(d): Productbeschrijvingen:  Sectie 6(d) wordt vervangen door de volgende bepaling:

(d)                Productbeschrijvingen.  Wij proberen ervoor te zorgen dat de aanbiedingen, beschrijvingen en afbeeldingen van Producten, alsmede verwijzingen en links naar Producten en coupons of kortingen voor Producten (“Productbeschrijvingen”) die via de .SWOOSH Diensten te koop worden aangeboden volledig, nauwkeurig en actueel zijn, maar ondanks onze inspanningen kunnen de Productbeschrijvingen af en toe incorrect, onvolledig of verouderd zijn.  Dergelijke Productbeschrijvingen en de beschikbaarheid van een Product (inclusief de geldigheid van een coupon of korting) kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  Bepaalde gewichten, maten en soortgelijke omschrijvingen zijn bij benadering en dienen slechts voor het gemak.  Wij leveren redelijke inspanningen om de kenmerken van Producten, met inbegrip van de toepasselijke kleuren, correct weer te geven; de werkelijke kleuren die u ziet zijn echter afhankelijk van uw computersysteem en wij kunnen niet garanderen dat uw computer dergelijke kleuren correct weergeeft.

Sectie 7: Verkoopvoorwaarden voor digitale verzamelobjecten:  Secties 7(i), 7(k) inleiding en onder (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) en (viii) worden vervangen door de volgende bepalingen:

(i) Geen terugbetalingen of omruilingen.  Alle verkopen van Digitale verzamelobjecten zijn definitief. Er zullen geen terugbetalingen of omruilingen plaatsvinden, tenzij dit verplicht wordt gesteld door de toepasselijke dwingende wetgeving.

(k) Inleiding: Beperkte garantie.  Nike garandeert de Gedekte koper (zoals hieronder gedefinieerd) dat het Gedekte digitale verzamelobject (zoals hieronder gedefinieerd) tijdens de Garantieperiode (zoals hieronder gedefinieerd) onder normale gebruiksomstandigheden op de .SWOOSH Diensten in wezen zal functioneren overeenkomstig de specificaties voor het toepasselijke Gedekte digitale verzamelobject (de “Beperkte garantie”).  Wij zullen alle Garantieclaims (zoals hieronder gedefinieerd) honoreren die zijn ingediend in overeenstemming met deze Sectie 7(k); met dien verstande dat wij uw Garantieclaim met betrekking tot een bepaald Digitaal verzamelobject kunnen afwijzen als u geen Gedekte koper bent (zoals hieronder gedefinieerd), als het Digitale verzamelobject geen Gedekt digitaal verzamelobject is (zoals hieronder gedefinieerd), als het relevante Probleem (zoals hieronder gedefinieerd) zich voordoet of aan het licht komt na afloop van de Garantieperiode (zoals hieronder gedefinieerd), als de Garantieclaim is ingediend na afloop van de Garantieaanspraakperiode (zoals hieronder gedefinieerd), of als een Uitsluiting van de beperkte garantie (zoals hierna gedefinieerd) van toepassing is. De “Garantieaanspraakperiode” gaat in op de datum van levering van het Digitale verzamelobject en duurt twee (2) jaar of, als de verplichte toepasselijke wetgeving een langere verjaringstermijn vereist, zolang dat wordt vereist door de toepasselijke dwingende wetgeving.

(k) (ii) Gedekte kopers.  Deze Beperkte garantie geldt alleen voor een koper van een Gedekt digitaal verzamelobject die directe controle heeft over de NFT die gekoppeld is aan een dergelijk Gedekt digitaal verzamelobject (elk van de voornoemde een “Gedekte koper”). Een koper die niet langer in het bezit is van de NFT die is gekoppeld aan het desbetreffende Gedekte digitale verzamelobject, is niet gerechtigd om een Garantieclaim (zoals hieronder gedefinieerd) in te dienen, noch om verhaal te halen. Deze Beperkte garantie geldt niet ten aanzien van andere personen dan een Gedekte koper.

Onder (k) (iii) Garantieperiode.  De Beperkte garantie begint:

(a) Voor NFT’s: op de datum van overdracht van de NFT door Nike (de “Begindatum”) aan de Gedekte koper, en duurt twee (2) jaar, of, als de toepasselijke dwingende wetgeving een langere garantieperiode voorschrijft, zo lang als de toepasselijke dwingende wetgeving voorschrijft.

(b) Voor Gerelateerde inhoud: op de Begindatum (zoals gedefinieerd onder (a) hierboven) en duurt voor de duur van de licentie die door Nike aan u is verleend in de toepasselijke Voorwaarden voor digitale verzamelobjecten.

Hierna wordt naar de perioden onder (a) en (b) verwezen als de “Garantieperiode” voor de relevante onderdelen van de Gedekte digitale verzamelobjecten.

Elk Digitaal verzamelobject dat onder deze Beperkte garantie in overeenstemming is gebracht zal uitsluitend gedurende de resterende Garantieperiode onder de voorwaarden van deze Beperkte garantie vallen.

Onder (k) (iv) Uitsluitingen. Deze Beperkte garantie is niet van toepassing (1) op het niet functioneren van het Gedekte digitale verzamelobject op de .SWOOSH Diensten, in wezen overeenkomstig de toepasselijke specificaties (“Probleem”), als het Probleem is veroorzaakt door een geval van overmacht, natuurramp, blikseminslag, overstroming, tornado, aardbeving, brand, uitval van het elektriciteitsnet of het netwerk, oorlog, oproer of andere burgerlijke onrust, pandemie of een andere gebeurtenis waarover Nike redelijkerwijs geen controle heeft; (2) op enig Probleem dat (i) met betrekking tot NFT’s: niet bestond op het moment van levering aan de Gedekte koper; of (ii) met betrekking tot Gerelateerde inhoud: zich niet heeft voorgedaan tijdens de Garantieperiode; (3) op enig Probleem dat zich niet heeft voorgedaan tijdens de Garantieperiode; (4) op een Garantieclaim die is ingediend na het verstrijken van de Garantieaanspraakperiode; (5) als het Probleem wordt veroorzaakt door een netwerk, dienst, platform of technologie van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Materiaal van derden (zoals hieronder gedefinieerd) en een netwerk, dienst, platform of technologie geleverd door Externe providers; (6) als het Probleem wordt veroorzaakt door onjuiste installatie of bediening van het Gedekte digitale verzamelobject, tenzij het Probleem wordt veroorzaakt door onze onjuiste instructies voor de installatie of bediening, of door technologie die nodig is om het Gedekte digitale verzamelobject te bedienen; (7) op een Gedekt digitaal verzamelobject dat buiten de Geautoriseerde gebieden wordt gekocht of gebruikt; (8) als het Probleem wordt veroorzaakt doordat de Gedekte koper nalaat een correctie, wijziging, verbetering of andere update uit te voeren die door Nike aan de Gedekte koper bekend wordt gemaakt of beschikbaar wordt gesteld; (9) op het gebruik van het Gedekte digitale verzamelobject met platforms of diensten die niet door Nike worden geleverd of anderszins schriftelijk door Nike zijn goedgekeurd; (10) op elk Aanvullend voordeel; (11) op elk voordeel, kenmerk, eigenschap, functie of Aanvullend voordeel van een Product dat door een eerdere houder werd gebruikt of verbruikt; (12) op andere Producten dan de Gedekte digitale verzamelobjecten.  Elk van de voorgaande uitsluitingen is een “Uitsluiting van de beperkte garantie”.

Onder (k) (v) Verhaalsmogelijkheden. Als op enig moment tijdens de Garantieperiode een Probleem aan het licht komt waardoor het Gedekte digitale verzamelobject niet voldoet aan de Beperkte garantie en niet anderszins onder een Uitsluiting van de beperkte garantie valt, kan de Gedekte koper Nike tijdens de Garantieaanspraakperiode in een Garantieclaim verzoeken om het Gedekte digitale verzamelobject binnen een redelijke termijn en zonder kosten in overeenstemming te brengen met de Beperkte garantie, tenzij dit onmogelijk zou zijn of Nike onevenredige kosten zou opleggen, gelet op alle omstandigheden van het geval. Als de toepasselijke dwingende wetgeving de Gedekte koper van een Gedekt digitaal verzamelobject aanvullende verhaalsmogelijkheden biedt voor een gebrek aan overeenstemming van het Gedekte digitale verzamelobject tijdens de Garantieperiode, kan de Gedekte koper Nike tijdens de Garantieaanspraakperiode ook verzoeken om deze wettelijke verhaalsmogelijkheden toe te passen, mits aan alle voorwaarden voor het inroepen van dergelijke verhaalsmogelijkheden onder de toepasselijke wetgeving is voldaan.

Het voorgaande zet uitsluitend en alleen de verhaalsmogelijkheden van de SWOOSH Account-houder uiteen voor een inbreuk op de garantie krachtens Sectie 7 of een ander Probleem, defect of tekortkoming in het Digitale verzamelobject.

Onder (k) (vi) Een Garantieclaim indienen.  Als op enig moment tijdens de Garantieperiode een Probleem aan het licht komt als gevolg waarvan het Gedekte digitale verzamelobject niet voldoet aan de Beperkte garantie en niet anderszins valt onder een Uitsluiting van de beperkte garantie, dien dan tijdens de Garantieaanspraakperiode een claim in door contact met ons op te nemen via onze pagina Help (een “Garantieclaim”).  In verband met uw Garantieclaim kan u worden gevraagd om onder meer de volgende informatie te verstrekken: (i) uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer; (ii) een kopie van uw aankoopbewijs, factuur of ander vergelijkbaar bewijs van aankoop van het defecte Gedekte digitale verzamelobject; en (iii) een schriftelijke beschrijving van het probleem en (iv) het door u gevraagde rechtsmiddel in overeenstemming met Sectie 7 (k) onder (v). Op verzoek van Nike zult u uw redelijke medewerking verlenen aan Nike om vast te stellen of de oorzaak van het Probleem zich in uw digitale omgeving bevindt. Als (i) het Probleem aan het licht komt tijdens de Garantieperiode, maar na het verstrijken van de wettelijke periode voor het vermoeden van gebrek aan overeenstemming zoals voorzien in de toepasselijke dwingende wetgeving; of (ii) Nike aantoont dat uw digitale omgeving niet compatibel is met de technische vereisten voor het Gedekte digitale verzamelobject die aan u bekend zijn gemaakt, kan u ook worden gevraagd om bewijs te leveren dat het Gedekte digitale verzamelobject niet in overeenstemming was met de Beperkte garantie (i) voor NFT’s op het moment van levering van de NFT; of (ii) voor Gerelateerde inhoud: tijdens de licentieperiode van de door Nike aan u verleende licentie onder de Voorwaarden voor digitale verzamelobjecten voor de Gerelateerde inhoud.

Onder (k) (vii) Beoordeling van Garantieclaims.  Na ontvangst van uw Garantieclaim met de vereiste informatie volgens de hierboven beschreven procedure, zal Nike de Garantieclaim beoordelen en bepalen of aanvullende informatie nodig is.  Nadat u eventuele aanvullende informatie hebt ingediend waar Nike om heeft verzocht, zal Nike uw Garantieclaim beoordelen om te bepalen of het Gedekte digitale verzamelobject al dan niet defect was op het moment van levering van de NFT, respectievelijk tijdens de toepasselijke licentieperiode voor de Gerelateerde inhoud, of de Beperkte garantie al dan niet van toepassing is en zo ja, of het door u gevraagde verhaal moet of kan worden toegepast of dat Nike een andere oplossing zal toepassen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Nike stelt u op de hoogte van de beslissing van Nike om de Garantieaanspraak te accepteren of af te wijzen en als het bedrijf uw Garantieaanspraak accepteert, van het rechtsmiddel dat zal worden toegepast.

Onder (k) (viii) Disclaimers.  Deze Beperkte garantie geeft u bepaalde wettelijke rechten, maar u kunt aanvullende wettelijke rechten hebben die per rechtsgebied verschillen. De afwijzing van garanties in Sectie 19 hieronder is van toepassing op alle Digitale verzamelobjecten en maakt deel uit van de verkoopvoorwaarden voor de Digitale verzamelobjecten.  Wij beperken de duur en de verhaalsmogelijkheden van alle impliciete garanties met betrekking tot de Gedekte digitale verzamelobjecten die niet krachtens deze Voorwaarden zijn afgewezen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, tot de duur van de Garantieperiode en de verhaalsmogelijkheden van deze Beperkte garantie.

Sectie 7: Verkoopvoorwaarden voor digitale verzamelobjecten:  De volgende aanvullende paragrafen worden toegevoegd aan Sectie 7:

(l)      Uw herroepingsrecht.  Krachtens de toepasselijke wetgeving in de EU/het VK kunnen consumenten het recht hebben om de aankoop van bepaalde goederen en diensten (met inbegrip van digitale diensten, software en andere digitale inhoud) binnen een bepaalde termijn, gewoonlijk veertien (14) dagen, te herroepen.

Het herroepingsrecht is echter onderworpen aan bepaalde uitzonderingen krachtens de toepasselijke wetgeving.  Een van die uitzonderingen is dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op overeenkomsten betreffende de levering van digitale inhoud wanneer die digitale inhoud niet op een materiële drager wordt geleverd (zoals het geval is met de Digitale verzamelobjecten die Nike via het .SWOOSH Platform levert).  Deze uitzondering is van toepassing wanneer de uitvoering van de overeenkomst voor de levering van digitale goederen reeds is begonnen en de consument ermee heeft ingestemd dat de overeenkomst onmiddellijk begint.

Als zodanig, wanneer u een aankoop van een Digitaal verzamelobject via het .SWOOSH Platform initieert, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

                     i.            u ermee instemt dat de overdracht van de aan het Digitale verzamelobject gekoppelde NFT de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst vertegenwoordigt; en

                   ii.            u erkent dat u daardoor het herroepingsrecht verliest.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Digitale verzamelobjecten die wij aan u hebben geleverd zonder betaling te verlangen.  De reden hiervoor is dat wij de uitvoering van de overeenkomst als onmiddellijk beschouwen bij de overdracht van de aan het Digitale verzamelobject gekoppelde NFT.

Het herroepingsrecht is ook niet beschikbaar met betrekking tot secundaire verkopen van digitale inhoud, dus hebt u geen herroepingsrecht als u een Digitaal verzamelobject koopt van een andere gebruiker via het .SWOOSH Platform.

(m) Overige voorwaarden.

                     i.            We zullen geen kopie van de overeenkomst tussen ons opslaan.

                   ii.            Wij zijn wettelijk verplicht Digitale verzamelobjecten aan u te leveren op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke verkoopvoorwaarden.

Sectie 18: Schadeloosstelling: Sectie 18 wordt vervangen door het volgende:

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zult u Nike (inclusief hun gelieerde ondernemingen) en elk van onze respectieve functionarissen, directeuren, agenten, partners en werknemers (individueel en gezamenlijk de “Nike Partijen”) schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, vorderingen, eisen, schade, uitgaven of kosten (“Vorderingen”) die voortvloeien uit (a) uw toegang tot of gebruik van de .SWOOSH Diensten; (b) uw Gebruikersinhoud of Feedback; (c) uw schending van deze Voorwaarden; (d) uw schending, misbruik of inbreuk op rechten van anderen (waaronder intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten); of (e) uw gedrag in verband met de .SWOOSH Diensten.  U zult Nike onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele Vorderingen van derden en met Nike samenwerken bij de verdediging van dergelijke Vorderingen.  De Nike Partijen hebben de controle over de verdediging of schikking, naar eigen keuze van Nike, van eventuele Vorderingen van derden.  Deze schadeloosstelling vormt een aanvulling op en komt niet in de plaats van eventuele andere schadeloosstellingen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Nike of de andere Nike Partijen.

Sectie 19: Disclaimers:  Sectie 19 wordt vervangen door het volgende:

Uw gebruik van de .SWOOSH Diensten en alle inhoud of materialen die daarin of daarmee worden verstrekt (inclusief de Inhoud van derden en Materialen van derden) is op uw eigen risico.  Tenzij schriftelijk anderszins door ons bepaald en voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, worden de .SWOOSH Diensten en alle inhoud of materialen die daarin of daarmee worden geleverd (inclusief de Inhoud van derden en Materialen van derden) geleverd “in huidige staat” en “zoals beschikbaar”.  Bovendien garandeert Nike niet dat de .SWOOSH Diensten of daarin of daarmee verstrekte inhoud (inclusief de Inhoud van derden en Materialen van derden) juist, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn of dat de toegang tot de .SWOOSH Diensten of daarin of daarmee verstrekte inhoud (inclusief de Inhoud van derden en Materialen van derden) ononderbroken zal zijn.  Hoewel Nike tracht uw gebruik van de .SWOOSH Diensten en de daarin of daarmee verstrekte inhoud (inclusief de Inhoud van derden en Materialen van derden) veilig te maken, kunnen wij niet garanderen dat de .SWOOSH Diensten of de daarin of daarmee verstrekte inhoud (inclusief de Inhoud van derden en Materialen van derden) of onze servers vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten of inhoud of materialen.

Sectie 20: Beperking van aansprakelijkheid:  Sectie 20 wordt vervangen door het volgende:

(a)   De totale aansprakelijkheid van Nike en de andere Nike Partijen voor elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, de .SWOOSH Diensten of Producten, ongeacht de vorm van de rechtsvordering, is beperkt tot het hoogste bedrag van USD 100 of het door u betaalde bedrag voor het gebruik van de betrokken .SWOOSH Diensten of voor het betrokken Product, al naargelang het geval.

(b)   De in deze Sectie 20 uiteengezette beperkingen zullen de aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, grove nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag van Nike of de andere Nike Partijen niet beperken of uitsluiten, noch voor andere zaken waarin aansprakelijkheid krachtens het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Sectie 21: Ontheffing: Sectie 21 is niet van toepassing.

Sectie 22: Toepasselijk recht:  Sectie 22 wordt vervangen door de volgende bepaling:

U stemt ermee in dat de Site (inclusief de aankoop van een Product), de Voorwaarden, de App, de .SWOOSH Diensten en geschillen tussen u en Nike in alle opzichten worden beheerst door Nederlands recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake rechtskeuze, en niet door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980. Ongeacht de bovenstaande rechtskeuze wordt u eraan herinnerd dat u de wettelijke rechten geniet die ten gunste van u zijn voorzien in de toepasselijke wetgeving in het land waar u woont.

Behalve wanneer verboden en zonder beperking op wettelijke rechten voor consumenten, stemt u ermee in dat alle geschillen, claims en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de Site (inclusief de aankoop van enig Product), de Voorwaarden, de App of de .SWOOSH Diensten individueel worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve rechtsvorderingen, en uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Amsterdam (Nederland). Als u woonachtig bent binnen de EU of het Verenigd Koninkrijk, kunt u ook een vordering instellen bij de bevoegde rechter van uw woonplaats

Nike verbindt zich ertoe geschillen rechtstreeks met de .SWOOSH Account-houder op te lossen. Als u nog vragen of opmerkingen hebt, nodigen we u uit om contact met ons op te nemen via onze pagina Help.  In het geval van een mogelijk geschil kunt u – zonder hiertoe verplicht te zijn – een oplossing zoeken met Nike via het Online Dispute Resolution (ODR)-platform, dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Twee jaar om Claims in te dienen.  Behoudens afwijkende verjaringstermijnen in artikel 7(k), moet een Claim door u of Nike met betrekking tot deze Voorwaarden, de .SWOOSH Diensten of Producten, of enig aspect van de relatie tussen u en Nike met betrekking tot deze Voorwaarden, de .SWOOSH Diensten of Producten, worden ingediend binnen twee (2) jaar nadat een dergelijke Claim is ontstaan, of, als een langere periode verplicht is door dwingend recht, binnen een dergelijke langere dwingende verjaringstermijn; anders is de Claim definitief verjaard, wat betekent dat u en Nike niet het recht hebben om de Claim te doen gelden.

Sectie 23: De .SWOOSH Diensten wijzigen en beëindigen: Sectie 23 wordt vervangen door de volgende bepaling: Wij behouden ons het recht voor om de .SWOOSH Diensten te wijzigen of om het verlenen van alle of een deel van de .SWOOSH Diensten te allen tijde op te schorten of te beëindigen; vergoedingen in rekening te brengen, te wijzigen of af te zien van vergoedingen die vereist zijn voor het gebruik van de .SWOOSH Diensten; of kansen te bieden aan sommige of alle eindgebruikers van de .SWOOSH Diensten.  Wij kunnen u vooraf op de hoogte stellen van de opschorting of beëindiging van alle of een deel van de .SWOOSH Diensten, bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail of het verstrekken van een kennisgeving via de .SWOOSH Diensten.  Alle wijzigingen van en toevoegingen aan de .SWOOSH Diensten worden beheerst door de Voorwaarden of Aanvullende voorwaarden, tenzij door Nike uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is bepaald.  U hebt ook het recht om het gebruik van de .SWOOSH Diensten op elk moment te stoppen.  Voor zover toegestaan onder toepasselijk dwingend recht, zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade in verband met uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze .SWOOSH Diensten.

Sectie 26: Diversen: Sectie 26(h) wordt bij deze vervangen door de volgende bepaling:

Als u een vraag of klacht hebt over de .SWOOSH Diensten, kunt u contact met ons opnemen via onze pagina Help.  Houd er rekening mee dat e-mailcommunicatie niet noodzakelijkerwijs veilig is; daarom mag u in e-mailcorrespondentie met ons geen betaalkaartinformatie of andere gevoelige informatie opnemen. 

Landspecifieke voorwaarden

Als u zich in een van de volgende landen bevindt, zijn de onderstaande aanvullende voorwaarden van toepassing en prevaleren ze boven eventuele inconsistente voorwaarden die hierboven zijn uiteengezet.

Duitsland of Polen

Sectie 22: Toepasselijk recht:  Sectie 22 wordt vervangen door de volgende bepaling:

U stemt ermee in dat de Site (inclusief de aankoop van een Product), de Voorwaarden, de App, de .SWOOSH Diensten en geschillen tussen u en Nike in alle opzichten worden beheerst door Nederlands recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake rechtskeuze, en niet door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980. Ongeacht de bovenstaande rechtskeuze wordt u eraan herinnerd dat u de wettelijke rechten geniet die ten gunste van u zijn voorzien in de toepasselijke wetgeving in het land waar u woont.

Behalve waar verboden en zonder beperking op wettelijke rechten voor consumenten, stemt u ermee in dat alle geschillen, claims en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de Site (inclusief de aankoop van enig Product), de Voorwaarden, de App of de .SWOOSH Diensten individueel worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve rechtsvorderingen, en uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Amsterdam (Nederland). Als u woonachtig bent in Duitsland of Polen, kunt u ook een vordering instellen bij de bevoegde rechter van uw woonplaats

Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan procedures voor een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen (ADR) en zullen dat ook niet doen.

Frankrijk

Sectie 22: Toepasselijk recht:  Sectie 22 wordt vervangen door de volgende bepaling:

U stemt ermee in dat de Site (inclusief de aankoop van een Product), de Voorwaarden, de App, de .SWOOSH Diensten en geschillen tussen u en Nike in alle opzichten worden beheerst door Nederlands recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake rechtskeuze, en niet door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980. Ongeacht de bovenstaande rechtskeuze wordt u eraan herinnerd dat u de wettelijke rechten geniet die ten gunste van u zijn voorzien in de toepasselijke wetgeving in het land waar u woont.

Behalve waar verboden en zonder beperking op wettelijke rechten voor consumenten, stemt u ermee in dat alle geschillen, claims en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de Site (inclusief de aankoop van enig Product), de Voorwaarden, de App of de .SWOOSH Diensten individueel worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve rechtsvorderingen, en uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Amsterdam (Nederland). Als u woonachtig bent in Frankrijk, kunt u ook een vordering instellen bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

Nike verbindt zich ertoe geschillen rechtstreeks met de consument op te lossen. Als u nog vragen of opmerkingen hebt, nodigen we u uit om contact met ons op te nemen via onze pagina Help. Als u vindt dat uw klacht niet adequaat is behandeld, kunt u – maar dat bent u niet verplicht – het platform voor online geschillenbeslechting (Online Dispute Resolution, ODR) gebruiken dat u kunt openen via http://ec.europa.eu/odr.  Daarnaast hebt u het recht om een bemiddelingsprocedure te starten door als volgt contact op te nemen met de bemiddelaar(s): Association des Médiateurs Européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIJS, telefoon: 0953010269), http://www.mediationconso-ame.com/. De bemiddelaar(s) zal/zullen trachten onafhankelijk en onpartijdig tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. In geval van bemiddeling staat het elke partij vrij om de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te accepteren of af te wijzen.

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login