You are here

bg-BG Participant Release (General)

Primary tabs

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИК 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА АТЛЕТИ АМАТЬОРИ

Участниците са отговорни да гарантират, че използването на или участието в дейности, включени в това Събитие, не засягат тяхната правоспособност като атлети аматьори. Моля, проверете във Вашата организация на атлетите аматьори за правилата, които са приложими за Вас.

NIKE НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШЕТО УЧАСТИЕ В ТОВА СЪСТЕЗАНИЕ В РЕЗУЛТАТ, НА КОЕТО ВИЕ СТЕ ЗАГУБИЛИ ПРАВОСПОСОБНОСТТА СИ КАТО АТЛЕТ АМАТЬОР.

 Аз съм навършил 18 или повече години и желая да участвам в ПОСОЧЕТЕ ИМЕ НА СЪБИТИЕТО (“Събитието”) на ДАТА в ИМЕ НА МЯСТОТО & АДРЕС, организирано за територията на България със съдействието [име, адрес, телефон, факс, имейл и лице за контакт на лицето, което съдейства на Nike за организирането на Събитието за България]. При обмисляне на възможността за участие в Събитието (получаването и пълнотата на информацията за което потвърждавам), с настоящото се съгласявам със следните Условия („Условия“):

 ПОЕМАНЕ НА РИСК: NIKE не гарантира, че мястото на Събитието е подходящо, както и неговото състояние или условията му за безопасност, и аз приемам, че участието ми в Събитието би могло да е свързано с рискове и опасности от инциденти, лични и физически наранявания, както и загуба или увреждане на имущество. Аз потвърждавам, че съм в добро здраве и нямам медицински статус или здравословно състояние, които биха могли да застрашат или ограничат уменията ми по време на Събитието. Аз разбирам и съм взел  предвид и съм направил преценка на естеството, обхвата и степента на рисковете, които съществуват, и свободно и по своя воля поемам тези рискове. В допълнение, аз се съгласявам да спазвам обоснованите инструкции на ръководителите на Събитието по време на провеждането му.

 ЗАСТРАХОВКА: Аз разбирам, че NIKE не дава медицинска застраховка, застраховка живот или застраховка на отговорност, за болести, инциденти, наранявания, загуби или вреди, които могат да възникнат във връзка с участието ми в Събитието. Аз се съгласявам, че ако се разболея по време на или след Събитие и бъда прегледан или получа медицинско лечение от медицински персонал на Събитието или от който и да е лекар или болница, предоставям право на тези лица да предоставят данни (включително детайли за проведеното ми медицинско лечение) на NIKE и/или други упълномощени от NIKE да събират такава информация лица, при условие че се спазва изискуемата лекарска тайна, за да се даде възможност на NIKE да изготви доклад за инцидента и да запази този доклад само за вътрешни цели.

 ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Доколкото е допустимо от приложимото право, аз се съгласявам, окончателно и безусловно, да държа NIKE свободен от отговорност, да го обезщетя и да го компенсирам от и срещу всяка жалба, сума, разходи (включително обоснованите юридически такси) или вреди, които възникват във връзка с всеки инцидент, загуба или вреда в резултат на участието ми в Събитието.

 

ОТГОВОРНОСТ: Доколкото е допустимо от закона, аз се съгласявам, че NIKE е освободен от всяка отговорност, свързана с участието ми в Събитието, освен в случаите на небрежност или умишлено неправомерно поведение.

 

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ФИЛМ И ВИДЕО: Аз разбирам и се съгласявам, че NIKE, неговите сътрудници, свързани лица, дъщерни дружества, лицензополучатели, агенти, правоприемници, пълномощници и търговски партньори, които са оправомощени от NIKE (заедно наричани “NIKE Груп”), могат да филмират, снимат или по друг начин записват моето участие в Събитието и други дейности, които са свързани с рекламни, промоционални, търговски  и /или вътрешни цели на NIKE. С настоящото, аз предоставям на NIKE Груп правото да ползва, за максималния период от време, позволен от приложимите закони, регламенти и договори навсякъде по света, без заплащане, всяка фотография, видео, изображение или друг вид медиен или подобен запис с мое участие, за целите на рекламата, промотирането или друга търговска цел във връзка с популяризиране на Събитието или на бъдещи събития, в кампаниите на NIKE и/или за други промоционални дейности на NIKE. Също така с настоящото давам на NIKE разрешение да покаже моето име, образ, статуса ми в Събитието и резултатите ми, както по време на Събитието, така и във всички медии, по начин, познат сега или разработен впоследствие.

 

ПРАВО ДА СЕ ПОЛЗВАТ КОМЕНТАРИ, ОЦЕНКИ И ИДЕИ: С настоящото давам на NIKE неограничено във времето ексклузивно право да използва навсякъде по света всички коментари, оценки и идеи, които аз бих могъл да споделя с тях, без уведомление, заплащане или одобрение от мен, за всякакви цели, включително, но не само, за разработване, производство и маркетинг на продукти и услуги, както и за създаване, промяна и усъвършенстване на продукти и услуги.

 

ПРАВО НА NIKE ДА ОТКАЖЕ УЧАСТИЕ: Аз разбирам и съм съгласен, че NIKE може да откаже винаги моето присъствие и/или участие в дейности, свързани със Събитието, ако аз не спазвам този договор или указанията на сътрудниците на NIKE или представляващите Събитието.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ: За да участвате в Събитието, Вие ще предоставите лична информация за себе си или лична информация може да бъде обработвана поради участието Ви. Това включва лична информация, включена в настоящата форма, във връзка с регистрацията Ви и други лични данни, обработвани чрез самото Събитие. NIKE ще обрати тази лична информация за целите на провеждане на самото Събитие и за специфичните цели, описани във формата за съгласие в съответствие с приложимото право за защита на личните данни и поверителност. NIKE ще прехвърли личната Ви информация на NIKE Inc, базирано в Съединените американски щати и на други дружества от NIKE Груп, които се намират извън Европейското икономическо пространство и Швейцария.

 

С подписването на настоящото се съгласявам с обработването и прехвърлянето от NIKE на личната ми информация извън Европейското икономическо пространство и Швейцария. Повече информация за това, как Вашата лична информация е обработвана може да бъде открита в Политиката за личните данни и бисквитките на NIKE, която се намира на http://help-en-gb.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16415/p/3897. Имате право на достъп, коригиране и заличаване на личната информация, обработвана от Nike. Можете да упражните тези права, като изпратите имейл на: privacy@nike.com

 

НЕПРЕХВЪРЛИМОСТ: Аз разбирам, че моето участие в Събитието е непрехвърлимо и не може да бъде заменено срещу заплащане.

 

ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ: Ако някоя клауза в този договор, частично или изцяло, бъде приета за недействителна или неприложима, по каквато и да е причина, останалите клаузи в договора няма да бъдат засегнати от това и ще продължат да бъдат действителни и приложими. Всяка недействителна и неприложима клауза ще бъде заменена с действителна, която ще бъде възможно най-сходна като съдържание с тази, която е невалидна или неприложима. Тази декларация замества всяка устна или писмена уговорка, която е направена преди нея във връзка със Събитието.

 

ПОДСЪДНОСТ И ТЪЛКУВАНЕ: Този договор и всички спорове, произтичащи във връзка с него, се подчиняват на и тълкуват в съответствие със законите на съда по местопребиваване на участника, с изключение на стълкновителните им разпоредби.

 

АЗ СЪМ ПРОЧЕЛ ГОРНОТО ВНИМАТЕЛНО, РАЗБИРАМ НАПЪЛНО НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ДОБРОВОЛНО СЕ СЪГЛАСЯВАМ С НЕГОВИТЕ УСЛОВИЯ.

□ АЗ ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕТО

□ АЗ СЪМ СЪГЛАСЕН NIKE ДА ОБРАБОТВА И ИЗПОЛЗВА ЛИЧНАТА МИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ

□ АЗ СЪМ СЪГЛАСЕН С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБРАЗА МИ, КАКТО И ПОСОЧЕНО ПО-ГОРЕ

 

 

 

Подпис:                                                                                ________________     Дата:                                                                                                        

 

□ АЗ СЪМ ПОД 18 ГОДИНИ – АЗ РАЗБИРАМ, ЧЕ МОЯТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК ТРЯБВА ДА СЕ ПОДПИШЕ ПО-ДОЛУ:

 

СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК

 

Аз съм родител, който има родителски права или законен настойник на посочения по-долу участник и съм съгласен, че участникът може да участва в Събитието под наблюдението на подходящ представител на NIKE. От името на участника, мое име, родителите на участника или настойниците, наследниците, имуществото, застрахователите, пълномощниците и всеки който може да предяви претенции от името на участника, по-долу безусловно:

  1. се съгласявам с всички условия на този договор;
  2. се съгласявам да осигуря спазването на всички условия на договора от страна на участника; и
  3. упълномощавам и разрешавам NIKE, неговите агенти, и лицата, обслужващи Събитието, да осигурят първа спешна помощ на участника, спешен транспорт и всяка друга спешна медицинска намеса от лекари, парамедици и друг медицински персонал (включително, за избягване на съмнения, всякакви медицински тестове и/или проби) в случай на какъвто и да е инцидент или нараняване на участника, което може да настъпи по време и/или в следствие на Събитието.

 

АЗ СЪМ РОДИТЕЛ, КОЙТО ИМА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА ИЛИ Е ЗАКОНОВИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОСОЧЕНИЯ ПО-ДОЛУ УЧАСТНИК, КОЙТО НЯМА НАВЪРШЕНИ 18 ГОДИНИ, И СЪМ ПРОЧЕЛ ГОРНОТО ВНИМАТЕЛНО, РАЗБИРАМ НАПЪЛНО НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ДОБРОВОЛНО СЕ СЪГЛАСЯВАМ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ОТ ИМЕТО УЧАСТНИКА.

Име на участника:

 

Дата на раждане на участника:

Име на родителя или законовия представител:

Телефонен номер на родителя или законовия представител:

Подпис на родителя или законовия представител:

 

Дата:

Agreement Type: 
Locales: 
UxIDs: 

User login