You are here

bg-BG Participant Release NRC

Primary tabs

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИК РЪН КЛЪБ

 МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО

 За целите на тази “Декларация”, “Събитие” означава всяка тренировка в рамките на NIKE Рън Клъб, в която аз участвам сега или в бъдеще, независимо от мястото, транспорта до, от и между местата за тренировки в рамките на NIKE Рън Клъб, всяко изпробване на продукти на тренировки в рамките на NIKE Рън Клъб и по време на всички дейности, свързани с тренировки в рамките на NIKE Рън Клъб, както и с участието ми в тренировки в рамките на NIKE Рън Клъб. При обмисляне на възможността за участие в Събитието (получаването и пълнотата на информацията, за което потвърждавам), с настоящото се съгласявам окончателно и безусловно за себе си, моите наследници, имущество, застрахователи, правоприемници и пълномощници, със следното:

 ПОЕМАНЕ НА РИСК: NIKE не гарантира, че мястото на Събитието е подходящо, както и неговото състояние или условията му за безопасност, и аз приемам, че участието ми в Събитието би могло да е свързано с рискове и опасности от инциденти, лични и физически наранявания, както и загуба или увреждане на имущество. Аз потвърждавам, че съм в добро здраве и нямам медицински статус или здравословно състояние, които биха могли да застрашат или ограничат уменията ми по време на Събитието. Аз разбирам и съм взел предвид и съм направил преценка на естеството, обхвата и степента на рисковете, които съществуват, и свободно и по своя воля поемам тези рискове. В допълнение, аз се съгласявам да спазвам обоснованите инструкции на ръководителите за Събитието по време на провеждането му.

 ЗАСТРАХОВКА: Аз разбирам, че NIKE не дава медицинска застраховка, застраховка живот или застраховка на отговорност, за болести, инциденти, наранявания, загуби или вреди, които могат да възникнат във връзка с участието ми в Събитието. Аз се съгласявам, че ако се разболея по време на или след Събитие и бъда прегледан или получа медицинско лечение от медицински персонал на Събитието или от който и да е лекар или болница, предоставям право на тези лица да предоставят данни (включително детайли за проведеното ми медицинско лечение) на NIKE и/или други упълномощени от NIKE да събират такава информация лица, при условие че се спазва изискуемата лекарска тайна, за да се даде възможност на NIKE да изготви доклад за инцидента и да запази този доклад само за вътрешни цели.

 ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Доколкото е допустимо от приложимото право, аз се съгласявам, окончателно и безусловно, да държа NIKE свободен от отговорност, да го обезщетя и да го компенсирам от и срещу всяка жалба, сума, разходи (включително обоснованите юридически такси) или вреди, които възникват във връзка с всеки инцидент, загуба или вреда в резултат на участие ми в Събитието.

 ОТГОВОРНОСТ: Доколкото е допустимо от закона, аз се съгласявам, че NIKE е освободен от всяка отговорност, свързана с участието ми в Събитието, освен в случаите на небрежност или умишлено неправомерно поведение.

 ИЗЛЪЧВАНЕ НА ФИЛМ И ВИДЕО: Аз разбирам и се съгласявам, че NIKE, неговите сътрудници, свързани лица, дъщерни дружества, лицензополучатели, агенти, правоприемници, пълномощници и търговски партньори, които са оправомощени от NIKE (заедно наричани “NIKE Груп”), могат да филмират, снимат или по друг начин записват моето участие в Събитието и други дейности, които са свързани с рекламни, промоционални, търговски  и /или вътрешни цели на NIKE. С настоящото, аз предоставям на NIKE Груп правото да ползва, за максималния период от време, позволен от приложимите закони, регламенти и договори навсякъде по света, без заплащане, всяка фотография, видео, изображение или друг вид медиен или подобен запис с мое участие, за целите на рекламата, промотирането или друга търговска цел във връзка с популяризиране на Събитието или на бъдещи събития, в кампаниите на NIKE и/или за други промоционални дейности на NIKE. Също така с настоящото давам на NIKE разрешение да покаже моето името, образ, статуса ми в Събитието и резултатите ми, както по време на Събитието, така и във всички медии и по начин, познат сега или разработен впоследствие.

 ПРАВО ДА СЕ ПОЛЗВАТ КОМЕНТАРИ, ОЦЕНКИ И ИДЕИ: С настоящото давам на NIKE неограничено във времето ексклузивно право да използва навсякъде по света всички коментари, оценки и идеи, които аз бих могъл да споделя с тях, без уведомление, заплащане или одобрение от мен, за всякакви цели, включително, но не само, за разработване, производство и маркетинг на продукти и услуги, както и за създаване, промяна и усъвършенстване на продукти и услуги.

 ПРАВО НА NIKE ДА ОТКАЖЕ УЧАСТИЕ: Аз разбирам и съм съгласен, че NIKE може да откаже винаги моето присъствие и/или участие дейности, свързани със Събитието, ако аз не спазвам този договор или указанията на сътрудниците на NIKE или представляващите Събитието.

 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ: За да участвате в Събитието, Вие ще предоставите лична информация за себе си или лична информация може да бъде обработвана поради участието Ви. Това включва лична информация, включена в настоящата форма, във връзка с регистрацията Ви и други лични данни, обработвани чрез самото Събитие. NIKE ще обрати тази лична информация за целите на провеждане на самото Събитие и за специфичните цели, описани във формата за съгласие в съответствие с приложимото право за защита на личните данни и поверителност. NIKE ще прехвърли личната Ви информация на NIKE Inc, базирано в Съединените американски щати и на други дружества от NIKE Груп, които се намират извън Европейското икономическо пространство и Швейцария.

 С подписването на настоящото се съгласявам с обработването и прехвърлянето от NIKE на личната ми информация извън Европейското икономическо пространство и Швейцария. Повече информация за това, как Вашата лична информация е обработвана може да бъде открита в Политиката за личните данни и бисквитките на NIKE, която се намира на http://help-en-gb.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16415/p/3897. Имате право на достъп, коригиране и заличаване на личната информация, обработвана от Nike. Можете да упражните тези права, като изпратите имейл на: privacy@nike.com.

 

НЕПРЕХВЪРЛИМОСТ: Аз разбирам, че моето участие в Събитието е непрехвърлимо и не може да бъде заменено срещу заплащане.

 ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ: Ако някоя клауза в този договор, частично или изцяло, бъде приета за недействителна или неприложима, по каквато и да е причина, останалите клаузи в договора няма да бъдат засегнати от това и ще продължат да бъдат действителни и приложими. Всяка недействителна и неприложима клауза ще бъде заменена с действителна, която ще бъде възможно най-сходна като съдържание с тази, която е невалидна или неприложима. Тази декларация замества всяка устна или писмена уговорка, която е направена преди нея във връзка със Събитието.

 ПОДСЪДНОСТ И ТЪЛКУВАНЕ:  Този договор и всички спорове, произтичащи във връзка с него, се подчиняват на и тълкуват в съответствие със законите на съда по местопребиваване на участника, с изключение на стълкновителните им разпоредби.

 АЗ СЪМ ПРОЧЕЛ ГОРНОТО ВНИМАТЕЛНО, РАЗБИРАМ НАПЪЛНО НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ДОБРОВОЛНО СЕ СЪГЛАСЯВАМ С НЕГОВИТЕ УСЛОВИЯ.

  □ АЗ ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕТО

□ АЗ СЪМ СЪГЛАСЕН NIKE ДА ОБРАБОТВА И ИЗПОЛЗВА ЛИЧНАТА МИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ

□ АЗ СЪМ СЪГЛАСЕН С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБРАЗА МИ, КАКТО И ПОСОЧЕНО ПО-ГОРЕ

 

Подпис:                                                                                     Дата:                                                                                                        

 

□ АЗ СЪМ ПОД 18 ГОДИНИ – АЗ РАЗБИРАМ, ЧЕ МОЯТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК ТРЯБВА ДА СЕ ПОДПИШЕ ПО-ДОЛУ:

 

СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК

 

 Аз съм родител, който има родителски права или законен настойник на посочения по-долу участник и съм съгласен, че участникът може да участва в Събитието под наблюдението на подходящ представител на NIKE. От името на участника, мое име, родителите на участника или настойниците, наследниците, имуществото, застрахователите, пълномощниците и всеки който може да предяви претенции от името на участника, по-долу безусловно:

  1. се съгласявам с всички условия на този договор;
  2. се съгласявам да осигуря спазването на всички условия на договора от страна на участника; и
  3. упълномощавам и разрешавам NIKE, неговите агенти, и лицата, обслужващи Събитието, да осигурят първа спешна помощ на участника, спешен транспорт и всяка друга спешна медицинска намеса от лекари, парамедици и друг медицински персонал (включително, за избягване на съмнения, всякакви медицински тестове и/или проби) в случай на какъвто и да е инцидент или нараняване на участника, което може да настъпи по време и/или в следствие на Събитието.

 

АЗ СЪМ РОДИТЕЛ, КОЙТО ИМА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА ИЛИ Е ЗАКОНОВИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОСОЧЕНИЯ ПО-ДОЛУ УЧАСТНИК, КОЙТО НЯМА НАВЪРШЕНИ 18 ГОДИНИ, И СЪМ ПРОЧЕЛ ГОРНОТО ВНИМАТЕЛНО, РАЗБИРАМ НАПЪЛНО НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ДОБРОВОЛНО СЕ СЪГЛАСЯВАМ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ОТ ИМЕТО УЧАСТНИКА.

Име на участника:

 

Дата на раждане на участника:

Име на родителя или законовия представител:

Телефонен номер на родителя или законовия представител:

Подпис на родителя или законовия представител:

 

Дата:

 

 

Tags: 
Agreement Type: 
Locales: 
UxIDs: 

User login