You are here

hr-RS Participant Release NRC

Primary tabs

SAGLASNOST UČESNIKA - RUN CLUB

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ DOKUMENT

 Za potrebe ovog dokumenta pod nazivom “Saglasnost učesnika”, “Događaj” je svaki " NIKE Run Club" trening u kojem mogu učestvovati sada ili u budućnosti, na bilo kojoj lokaciji, uključujući i prevoz do, od i između lokacija NIKE Run Club-a na kojima se održavaju treninzi, testiranje proizvoda na treninzima NIKE Run Club-a i sve ostale aktivnosti koje su u vezi sa bilo kojim treningom NIKE Run Club-a i sa mojim učešćem u njemu. Događaj organizuje Nike European Operations Netherlands B.V. čije je sedište na adresi Colosseum 1, 1213, NL Hilversum, Holandija ("NIKE"). Uzimajući u obzir mogućnost da učestvujem u Događaju (čija je sadržina navedena u ovom dokumentu), neopozivo i bezuslovno se saglašavam sa sledećim u svoje i u ime svojih naslednika, osiguravača, pravnih sledbenika i prijemnika ustupljenih prava:

 PREUZIMANJE RIZIKA: U najvećoj meri u kojoj je to dozvoljeno u skladu sa merodavnim pravom, NIKE ne daje nikakve garancije u vezi prikladnosti, stanja ili bezbednosti lokacije na kojoj se održava Događaj i primam k znanju da učešće u Događaju može biti praćeno rizicima i opasnostima nastanka nesrećnog slučaja, telesne povrede i gubitka imovine ili štete na njoj. Potvrđujem da sam zdrav/a i da ne patim ni od kakve bolesti ili zdravstvenog stanja kojim bi moje sposobnosti bile ugrožene ili ograničene tokom učešća u Događaju. Razumem i razmotrio/la i procenio/la sam prirodu, obim i veličinu rizika i dobrovoljno i slobodnom voljom biram da preuzmem te rizike. Osim toga, saglasan/na sam da postupam u skladu sa razumnim uputstvima rukovodioca Događaja tokom njegovog trajanja.

 OSIGURANJE: Razumem da NIKE ne obezbeđuje bilo kakvo osiguranje, ni životno ni zdravstveno, kao ni osiguranje od odgovornosti za slučaj bolesti, nesrećnog slučaja, povrede, gubitka ili štete koji mogu nastati u vezi sa mojim učešćem u Događaju. Saglasan/na sam da, ako se razbolim tokom ili nakon Događaja i primim medicinsku pomoć ili tretman od medicinskog osoblja na Događaju ili bilo kakvog doktora ili bolničara, odobrim tim osobama da daju svoje detalje (uključujući detalje medicinskog tretmana koji su meni pružili) NIKE-u ili drugima koje je NIKE ovlastio da prikupe takve informacije, pod uslovom da se poštuju odgovarajući propisi o medicinskoj poverljivosti, kako bi omogućili NIKE-u da pripremi izveštaj o nesrećnom slučaju i zadrži takav izveštaj samo za interne potrebe.   

 OBEŠTEĆENJE: U najvećoj meri u kojoj je to dozvoljeno u skladu sa merodavnim pravom, neopozivo i bezuslovno se saglašavam da obeštetim i oslobodim NIKE odgovornosti za štetu i gubitak, i nadoknadim NIKE-u sve zahteve, iznose, troškove, štetu ili izdatke (uključujući i razumne troškove angažovanja advokata) u vezi sa bilo kojim nesrećnim slučajem, gubitkom ili štetom koji nastanu usled mog učešća u Događaju.

 ODGOVORNOST: U najvećoj meri u kojoj je to dozvoljeno u skladu sa merodavnim pravom, saglasan/na sam da je svaka odgovornost NIKE-a u vezi sa mojim učešćem u Događaju isključena, osim u slučaju namere ili grube nepažnje.

 DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE VIDEO MATERIJALA: Svestan/na sam i saglasan/na da NIKE i njegovi saradnici, povezana lica, zavisna društva, korisnici licence, zastupnici, pravni sledbenici, prijemnici ustupljenih prava i poslovni partneri koje je NIKE ovlastio (zajednički nazvani "NIKE grupa") mogu snimiti, fotografisati ili na drugi način zabeležiti moje učešće u Događaju i povezanim aktivnostima za reklamne, promotivne, poslovne i/ili za interne potrebe NIKE-a. Ovim putem neopozivo dajem NIKE grupi pravo da koristi, na najduži period dozvoljen zakonima, propisima i međunarodnim ugovorima koji su na snazi, širom sveta i bez naknade, sve fotografije, video snimke, slike i druge snimljene materijale ili prikaze mene za reklamne, promotivne i druge poslovne svrhe u vezi sa promocijom Događaja ili budućim događajima, kao i u NIKE kampanjama i/ili drugim promotivnim aktivnostima koje NIKE sprovodi. Takođe, NIKE-u dajem dozvolu da tokom trajanja događaja i posle toga, prikaže moje ime, sliku, liste učesnika i rezultate Događaja, u bilo kom mediju i na sve trenutno poznate načine, kao i putem medija koji će tek biti razvijeni.

 DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE KOMENTARA, POVRATNIH INFORMACIJA I IDEJA: Dajem NIKE-u trajnu dozvolu da koristi sve komentare, povratne informacije i ideje koje sa njima podelim, bez obaveštenja, naknade ili pominjanja mojeg imena, u bilo koju svrhu uključujući, bez ograničenja, i razvoj, proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda i usluga, kao i stvaranje, izmene ili poboljšanje proizvoda i usluga.

 PRAVO NIKE-A DA UČESNIKU ODBIJE UČEŠĆE: Razumem i primam k znanju da NIKE u svakom trenutku ima pravo da mi uskrati prisustvo i/ili učešće u aktivnostima vezanim za Događaj ukoliko ne postupam u skladu sa ovim pravilima ili sa instrukcijama osoblja ili predstavnika NIKE-a na Događaju.

 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI: Kako bi učestvovali u Događaju, dostavićete svoje lične podatke, ili lični podaci mogu biti obrađeni prilikom učešća. Ovo uključuje lične podatke sadržane u ovom formularu, u vezi sa registracijom i drugim ličnim podacima obrađenim tokom Događaja. NIKE će obraditi lične podatke za svrhe upravljanja Događajem i za posebne svrhe opisane u ovoj saglasnosti u skladu sa primenjivim zakonima kojim se štiti privatnost i lični podaci. Pod uslovom da dobije neophodna regulatorna odobrenja, NIKE će preneti vaše lične podatke na Nike Inc. sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama i na druga društva Nike Grupe koje se nalaze izvan Evropske Ekonomske Zone i Švajcarske, ili na Nike European Operations Netherlands B.V. ili na drugu potpisnicu Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, u kom slučaju regulatorno odobrenje neće biti neophodno.

 Potpisivanjem ispod, dajem dozvolu za obradu i prenos mojih ličnih podataka od strane NIKE-a izvan Evropske Ekonomske Zone i Švajcarske ili na Nike European Operations Netherlands B.V. ili drugu potpisnicu Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope. Više informacija o tome kako su vaši lični podaci obrađeni možete naći na "NIKE Privacy and Cookie Policy" koji može biti pronađen na http://help-en-gb.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16415/p/3897. Imate pravo na pristup, ispravku i brisanje ličnih podataka obrađenih od strane NIKE-a. Možete koristiti ova prava slanjem e-mejla na: privacy@nike.com.

 NEPRENOSIVOST: Razumem da je moje učešće u Događaju neprenosivo i da se ne može zameniti za novac.

 PUNOVAŽNOST: Ako se neka odredba ovog dokumenta iz bilo kog razloga bude smatrana u delu ili u celosti nevažećim ili neizvršivim, to neće uticati na punovažnost ostalih odredaba ovog dokumenta, koji će nastaviti da budu punovažne i izvršive. Nevažeća ili neizvršiva odredba će biti zamenjena punovažnom odredbom koja je po svojoj suštini što je moguće sličnija nevažećoj ili neizvršivoj odredbi. Ovaj dokument zamenjuje sve usmene ili pismene sporazume koji su prethodno postignuti u vezi sa Događajem.

 NADLEŽNOST I TUMAČENJE: Ovaj dokument i bilo koji spor u vezi sa njim biće regulisan i tumačen u skladu sa merodavnim pravom mesta učesnikovog prebivališta.

 PAŽLJIVO SAM PROČITAO/LA OVAJ DOKUMENT, U CELOSTI SAM RAZUMEO/LA NJEGOV SADRŽAJ I DOBROVOLJNO SE SAGLAŠAVAM SA NJEGOVIM USLOVIMA.

          □ PRIHVATAM OPŠTE USLOVE UČESTVOVANJA U DOGAĐAJU

          □ DAJEM DOZVOLU DA NIKE OBRAĐUJE I KORISTI MOJE LIČNE PODATKE ZA POSEBNE SVRHE

          □ DAJEM DOZVOLU DA SE KORISTI MOJA SLIKA KAKO JE GORE OPISANO

 

  

POTPIS:                                                                      Datum:                                                                                                     

 

 IMAM MANJE OD 18 GODINA — RAZUMEM DA MOJ RODITELJ/STARTELJ MORA DA SE POTPIŠE ISPOD

 

SAGLASNOST RODITELJA/STARATELJA

 

Ja sam roditelj koji ima roditeljska prava ili zakonski staratelj gore imenovanog učesnika i saglasan/na sam sa tim da učesnik učestvuje u Događaju pod nadzorom odgovarajućeg predstavnika NIKE-a. U ime učesnika, svoje ime, ime učesnikovih roditelja ili staratelja, naslednika, osiguravača, prijemnika ustupljenih prava i bilo kog drugog lica koje bude imalo bilo kakve zahteve u ime ili za račun učesnika, ovim putem bezuslovno:

  1. pristajem na sve uslove ove saglasnosti;
  2. saglasan/na sam da se postaram da učesnik postupa u skladu sa uslovima ove saglasnosti; i
  3. dajem ovlašćenje i dozvolu NIKE-u, njegovim zastupnicima i osoblju na Događaju da učesniku obezbede prvu pomoć, prevoz u slučaju nesrećnog slučaja i svu drugu hitnu medicinsku pomoć koju pružaju lekari, bolničari i drugi zdravstveni radnici (uključujući, radi izbegavanja svake sumnje, i zdravstvene testove i/ili ispitivanja) u slučaju nesreće ili povrede učesnika do koje dođe tokom i/ili usled Događaja.

 

JA SAM RODITELJ SA RODITELJSKIM PRAVIMA ILI ZAKONSKI STARATELJ DOLE IMENOVANOG UČESNIKA KOJI IMA MANJE OD 18 GODINA I PAŽLJIVO SAM PROČITAO/LA OVAJ DOKUMENT, U CELOSTI RAZUMEM NJEGOV SADRŽAJ I DOBROVOLJNO SE SAGLAŠAVAM SA NJEGOVIM USLOVIMA U IME UČESNIKA.

IME UČESNIKA:

 

DATUM ROĐENJA UČESNIKA:

IME RODITELJA ILI ZAKONSKOG STARATELJA:

BROJ TELEFONA RODITELJA ILI ZAKONSKOG STARATELJA:

POTPIS RODITELJA ILI ZAKONSKOG STARATELJA:

 

DATUM:

Tags: 
Agreement Type: 
Locales: 
UxIDs: 

User login