You are here

hu-HU Participant Release (NTC)

Primary tabs

RÉSZTVEVŐI NYILATKOZAT NIKE  EDZŐKLUB (NTC)

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT 
A jelen "Résztvevői Nyilatkozat" elnevezésű dokumentum céljából, "Esemény" alatt érteni kell bármely olyan NIKE Edzőklub edzést, amelyen most vagy a jövőben bármely helyszínen részt vehetek, bármely és minden a NIKE Edzőklubok edzéseinek helyszíneire vagy onnan történő, valamint azok közötti utazást, minden NIKE Edzőklub edzésen történő terméktesztelést, és minden egyéb, NIKE Edzőklub edzéshez valamint bármely NIKE Edzőklub edzésen történő részvételemhez kapcsolódó tevékenységet. Az Eseményt a Nike European Operations Netherlands B.V., amelynek székhelye: Colosseum 1, 1213NL, Hilversum, Hollandia, (a "NIKE") szervezi Az Eseményen történő részvételi lehetőségre (melynek részemre történő biztosítását és hasznát ezennel elismerem) tekintettel ezennel magam, örököseim, biztosítóm és jogutódaim és engedményeseim nevében visszavonhatatlanul és feltétel nélkül elfogadom az alábbiakat:

KOCKÁZATVISELÉS: A NIKE nem tett részemre semmilyen nyilatkozatot az Esemény helyszínének biztonságosságára, körülményeire, megfelelőségére vonatkozóan és tudomásul veszem, hogy az Eseményen történő részvételem baleset, személyi és testi sérülés, vagyoni veszteség vagy kár veszélyével illetőleg kockázatával járhat. Megerősítem, hogy jó egészségi állapottal rendelkezem, és egészségi állapotom nem olyan, mely az Eseményen történő részvételemet veszélyeztethetné vagy korlátozhatná. Megértettem, figyelembe vettem és mérlegeltem az esetlegesen felmerülő kockázatok körét, mértékét és természetét, és szabad akaratomból, önkéntesen döntök ezen kockázatok viselése mellett. Ezen túlmenően vállalom, hogy az Esemény folyamán teljesítem az Esemény lebonyolítóinak ésszerű utasításait.

BIZTOSÍTÁS: Tudomásul veszem, hogy a NIKE nem nyújt a jelen Eseményen történő részvételemmel összefüggésben esetlegesen felmerülő bármely betegségre, balesetre, sérülésre, veszteségre vagy kárra vonatkozóan semmilyen biztosítást, legyen az élet-, egészség- vagy felelősségbiztosítás. Vállalom, hogy amennyiben  az Esemény során vagy azt követően megbetegszem és az Eseményen egészségügyi személyzetet szolgáltatótól, vagy bármely orvostól, illetve bármely kórházban egészségügyi ellátásban vagy kezelésben részesülök, az ilyen személyeket felhatalmazom arra, hogy vonatkozó adataikat (ideértve a részemre biztosított  egészségügyi ellátás adatait) a NIKE számára és/vagy a NIKE által az ilyen információk gyűjtésére felhatalmazott más személyek számára átadják, a kötelező orvosi titoktartás megfelelő biztosítása mellett, annak érdekében, hogy  a NIKE az eseményről jelentést készíthessen és azt kizárólag belső célokra megőrizze.

MENTESÍTÉS: Az alkalmazandó jog által lehetővé tett legteljesebb mértékben, ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül vállalom, hogy a NIKE-t megóvom és kártalanítom minden olyan követeléssel, összeggel, költséggel, kárral vagy kiadással szemben (beleértve az indokolt ügyvédi költségeket), amely az Eseményen történő részvételemmel vagy jelenlétemmel összefüggő balesettel, veszteséggel vagy kárral kapcsolatban merül fel.

FELELŐSSÉG:  Az alkalmazandó jog által lehetővé tett legteljesebb mértékben, ezennel elfogadom, hogy a NIKE az Eseménnyel összefüggő részvételemmel kapcsolatos bármely felelősségét kizárja, kivéve a NIKE által súlyos gondatlansággal illetőleg szándékosan elkövetett cselekmények vonatkozásában fennálló felelősséget.

FILM ÉS VIDEÓ KÉSZÍTÉSE:  Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a NIKE, kapcsolt vállalatai, leányvállalatai, engedélyesei, ügynökei, jogutódai, meghatalmazottai és a NIKE által felhatalmazott kereskedelmi partnerek (együttesen a  „NIKE Csoport”) az Eseményen vagy azzal kapcsolatos bármely tevékenységben történő részvételemről filmet, fényképet készíthetnek vagy azt más módon rögzíthetik reklám illetőleg promóciós, kereskedelmi célból és/vagy a NIKE belső céljaira tekintettel.  A hatályos jogszabályok, előírások és egyezmények által lehetővé tett leghosszabb időtartamra, ezennel visszavonhatatlanul biztosítom a NIKE Csoport részére az egész világra kiterjedő jogosultságot arra, hogy a rólam készült bármely fényképet, videót, képet, más médiumot vagy hasonlót, bármely ellenérték fizetése nélkül reklám, promóciós vagy bármely más kereskedelmi célból az Esemény, vagy jövőbeni események promóciójával kapcsolatban, NIKE kampányokban és/vagy egyéb NIKE promóciós tevékenység során felhasználja. Továbbá, ezennel engedélyezem a NIKE részére, hogy a nevemet, a rólam készült képet, az Esemény állását és eredményeit bármely, jelenleg ismert vagy bevezetésre kerülő bármely médiában és módon megjelenítse.

VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSOKHOZ, VISSZAJELZÉSEKHEZ ÉS ÖTLETEKHEZ VALÓ JOG: Ezennel biztosítom a NIKE részére a folyamatos jogosultságot, hogy bármely NIKE-val megosztott véleménynyilvánításomat, visszajelzésemet és ötletemet, részemre eszközölt bármely értesítés, kompenzáció vagy elismerés nélkül, bármely célból felhasználja, ideértve, de nem kizárólagosan termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását és marketingjét és termékek és szolgáltatások megalkotását, változtatását vagy javítását.

A NIKE JOGA A RÉSZVÉTEL MEGTAGADÁSÁRA: Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a NIKE mindenkor jogosult az Eseményen történő részvételemet vagy jelenlétemet megtagadni amennyiben az Eseményen jelen nyilatkozat rendelkezéseit illetőleg a NIKE stáb vagy a NIKE képviselőinek utasításait nem tartom be.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME: Az Eseményen történő részvétel céljából Önnek személyes információkat kell megadnia magáról, illetve részvétele kapcsán személyes adatok kezelésére kerülhet sor. A fenti információk magukban foglalják a jelen nyilatkozatban foglalt, az Ön regisztrációjával kapcsolatos, valamint az Esemény során feldolgozott egyéb személyes adatokat. A NIKE az ilyen személyes adatokat az Esemény megszervezése céljából, valamint a jelen hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott célból kezeli, a vonatkozó adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően. A Nike az Ön személyes adatait az amerikai székhelyű Nike Inc., valamint a Nike Csoport Európai Gazdasági Térségen és Svájcon kívül található más társaságai részére továbbítja.

A jelen nyilatkozat aláírásával ezennel hozzájárulok személyes adataimnak a NIKE által történő kezeléséhez és azoknak az Európai Gazdasági Térség és Svájc területén kívülre történő továbbításához. Az Ön személyes adatainak kezelési módjára vonatkozó további információkat a NIKE Adatvédelmi és Cookie Szabályzatában találhat, amely szabályzat a http://help-en-gb.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16415/p/3897 oldalon megtalálható. Ön jogosult megtekinteni, módosítani és törölni a NIKE által kezelt személyes adatait. A fenti jogokat a privacy@nike.com címre küldött e-mail útján gyakorolhatja.

ÁTRUHÁZHATATLANSÁG: Tudomásul veszem, hogy az Eseményen történő részvételi jogosultság nem átruházható és nem váltható be pénzre.

ÉRVÉNYESSÉG: Amennyiben a jelen nyilatkozat bármely pontja bármely okból részben vagy teljesen érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a nyilatkozat többi pontjának érvényességét vagy kikényszeríthetőségét, azok érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak Az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánított rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a lehető legteljesebb mértékben tükrözi az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés lényegét. A jelen nyilatkozat az Eseménnyel kapcsolatosan korábban tett minden szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatot és megállapodást felülír.

JOGHATÓSÁG ÉS ÉRTELMEZÉS: Jelen nyilatkozat rendelkezéseire és az azzal kapcsolatosan felmerülő bármely jogvitára, valamint azok értelmezésére a Résztvevő lakóhelye szerinti ország joga illetőleg joghatósága az irányadó.

A FENTIEK FIGYELMES ÁTOLVASÁSÁT ÉS ÉRTELMEZÉSÉT KÖVETŐEN, SZABAD AKARATOMBÓL ELFOGADOM A FENTI RENDELKEZÉSEKET. 

 AZ ESEMÉNYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKET ÉS FELTÉTELEKET ELFOGADOM 

 HOZZÁJÁRULOK AHHOZ, HOGY SZEMÉLYES ADATAIMAT A NIKE A FENT MEGHATÁROZOTT CÉLBÓL KEZELJE ÉS FELHASZNÁLJA

 HOZZÁJÁRULOK A RÓLAM KÉSZÜLT FELVÉTELNEK A FENTIEK SZERINT TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁHOZ

Aláírás: ________________________________________________ Kelt: ________________________________________________

 A 18. ÉLETÉVEMET NEM TÖLTÖTTEM BE ÉS TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY SZÜLEIMNEK/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐIMNEK AZ ALÁBBI NYILATKOZATOT ALÁ KELL ÍRNIUK. 

AMENNYIBEN A 18 ÉV ALATTI RÉSZTVEVŐ SZÜLEI SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGUKAT EGYÜTTESEN GYAKOROLJÁK, AKKOR A JELEN NYILATKOZATOT A RÉSZTVEVŐ MINDKÉT SZÜLŐJÉNEK EL KELL FOGADNIA.

SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA I.

Alulírott nyilatkozom, hogy a fent nevezett résztvevő szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőjeként vagy törvényes képviselőjeként beleegyezek, hogy a fent nevezett személy részt vegyen az Eseményen, melyet arra alkalmas NIKE képviselő felügyel. A résztvevő képviseletében, magam, a résztvevő szülei vagy törvényes képviselői, örökösei, biztosítói, engedményesei nevében, továbbá más olyan személy nevében, aki a résztvevő helyett vagy annak nevében bármely igényt támaszthatna, ezennel feltétel nélkül:

I. elfogadom a fenti nyilatkozat minden rendelkezését;

II. vállalom a fenti nyilatkozat rendelkezéseinek résztvevővel történő betartatását; és

III. engedélyezem a NIKE, annak ügynökei, valamint az Esemény személyzete részére, hogy vészhelyzetben intézkedjenek a résztvevő elsősegélyben részesítéséről, szállíttatásáról vagy más sürgős egészségügyi beavatkozás orvos, egészségügyi dolgozó vagy más egészségügyi személyzethez tartozó személy általi elvégzéséről (a félreértések elkerülése végett ideértve bármely orvosi tesztet és/vagy vizsgálatot) a résztvevő olyan baleset és sérülése esetén, amely az Esemény alatt vagy annak következtében történik.

AZ ALUL MEGNEVEZETT 18 ÉV ALATTI RÉSZTVEVŐ SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGGAL RENDELKEZŐ SZÜLŐJEKÉNT/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJEKÉNT A FENTIEK FIGYELMES ÁTOLVASÁSÁT ÉS ÉRTELMEZÉSÉT KÖVETŐEN, A RÉSZTVEVŐ KÉPVISELETÉBEN SZABAD AKARATOMBÓL ELFOGADOM A FENTI RENDELKEZÉSEKET.

Résztvevő neve: Résztvevő születési ideje:
________________________________________________ ________________________________________________
Szülő vagy törvényes képviselő neve: Szülő vagy törvényes képviselő telefonszáma:
________________________________________________ ________________________________________________
Szülő vagy törvényes képviselő aláírása: Kelt:
________________________________________________ ________________________________________________

 

SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA II.

Alulírott nyilatkozom, hogy a fent nevezett résztvevő szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőjeként vagy törvényes képviselőjeként beleegyezek, hogy a fent nevezett személy részt vegyen az Eseményen, melyet arra alkalmas NIKE képviselő felügyel. A résztvevő képviseletében, magam, a résztvevő szülei vagy törvényes képviselői, örökösei, biztosítói, engedményesei nevében, továbbá más olyan személy nevében, aki a résztvevő helyett vagy annak nevében bármely igényt támaszthatna, ezennel feltétel nélkül:

I. elfogadom a fenti nyilatkozat minden rendelkezését;

II. vállalom a fenti nyilatkozat rendelkezéseinek résztvevővel történő betartatását; és

III. engedélyezem a NIKE, annak ügynökei, valamint az Esemény személyzete részére, hogy vészhelyzetben intézkedjenek a résztvevő elsősegélyben részesítéséről, szállíttatásáról vagy más sürgős egészségügyi beavatkozás orvos, egészségügyi dolgozó vagy más egészségügyi személyzethez tartozó személy általi elvégzéséről (a félreértések elkerülése végett ideértve bármely orvosi tesztet és/vagy vizsgálatot) a résztvevő olyan baleset és sérülése esetén, amely az Esemény alatt vagy annak következtében történik.

AZ ALUL MEGNEVEZETT 18 ÉV ALATTI RÉSZTVEVŐ SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGGAL RENDELKEZŐ SZÜLŐJEKÉNT/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJEKÉNT A FENTIEK FIGYELMES ÁTOLVASÁSÁT ÉS ÉRTELMEZÉSÉT KÖVETŐEN, A RÉSZTVEVŐ KÉPVISELETÉBEN SZABAD AKARATOMBÓL ELFOGADOM A FENTI RENDELKEZÉSEKET.

Résztvevő neve: Résztvevő születési ideje:
________________________________________________ ________________________________________________
Szülő vagy törvényes képviselő neve: Szülő vagy törvényes képviselő telefonszáma:
________________________________________________ ________________________________________________
Szülő vagy törvényes képviselő aláírása: Kelt:
________________________________________________ ________________________________________________

 

Agreement Type: 
Locales: 
UxIDs: 

User login