You are here

nl-BE Participant Release

Primary tabs

VRIJWARING DEELNEMER RUN CLUB C

ZORGVULDIG LEZEN

 

Voor doeleinden van dit document “Vrijwaring deelnemer” betekent “Evenement” alle NIKE Trial Run workouts die ik nu of in de toekomst bijwoon, op welke locatie dan ook, al het vervoer naar, van en tussen alle NIKE Trial Run workout-locaties, alle producttesten tijdens alle NIKE Trial Run workouts en alle andere activiteiten die zijn verbonden aan alle NIKE Trial Run workouts en aan mijn deelname aan alle NIKE Trial Run workouts.  Met het oog op de mogelijkheid om deel te nemen aan het Evenement, (waarvan de ontvangst en de toereikendheid hierbij worden bevestigd), stem ik hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk in, voor mijzelf, mijn erfgenamen, nalatenschap, rechtsopvolgers en cessionarissen, met het volgende:

 

RISICOAANVAARDING: NIKE heeft mij geen garanties gegeven voor de geschiktheid, conditie, of veiligheid van het Evenement of de plaats van het Evenement, en ik erken dat deelname aan het Evenement eventueel risico's en gevaar van ongelukken, lichamelijk letsel en verlies van of schade aan eigendommen met zich mee kan brengen. Ik bevestig dat ik in goede gezondheid verkeer en geen medische aandoening of gezondheidsprobleem heb die mijn vermogen om aan het Evenement deel te nemen in gevaar zouden kunnen brengen of beperken.  Ik begrijp en heb de aard, omvang en grootte van de verbonden risico’s overwogen en beoordeeld, en ik kies er vrijwillig en uit vrije wil voor om deze risico's te aanvaarden. Bovendien stem ik ermee in om de redelijke instructies van de leiders van het Evenement gedurende het Evenement te zullen opvolgen.

 

VERZEKERING:  Ik begrijp dat NIKE geen enkele verzekering verstrekt, voor medische kosten of aansprakelijkheid, voor welke ziekte, ongevallen, letsel of (financiële) schade dan ook, die zich kan voordoen in verband met mijn deelname aan het Evenement.

 

VRIJWARING: Voorzover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht stem ik er hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in om NIKE te zullen vrijwaren tegen en vergoeden voor alle vorderingen, bedragen, kosten, schade of onkosten (inclusief redelijke juridische kosten die voortvloeien uit een procedure en/of honoraria) die zich kunnen voordoen in verband met een ongeluk, financiële schade of schade als gevolg van mijn aanwezigheid bij of deelname aan het Evenement.

 

AANSPRAKELIJKHEID:  Voorzover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht stem ik er mee in dat alle aansprakelijkheid van NIKE met betrekking tot mijn deelname aan de Wedstrijd is uitgesloten behalve ingeval van nalatigheid of bewuste roekeloosheid.

 

FILM EN VIDEO TOESTEMMING: Ik erken en ga ermee akkoord dat NIKE, haar partners, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, licentienemers, agenten, rechtsopvolgers, cessionarissen en commerciële partners die door NIKE gemachtigd zijn (gezamenlijk te noemen: “NIKE Group”), mijn aanwezigheid bij het Evenement en daaraan gerelateerde activiteiten kan filmen, fotograferen of anderszins vastleggen voor reclame- en promotiedoeleinden of voor interne doeleinden van NIKE. Ik verleen hierbij onherroepelijk aan de NIKE Group gedurende de beschermingsduur van deze rechten het recht om elke foto, video, beeld of of andere vastgelegde media of portret van mij, overal ter wereld en zonder vergoeding, te gebruiken voor reclame-, promotie- of enige andere commerciële doeleinden in verband met het Evenement, in campagnes van NIKE en/of voor andere promotionele activiteiten van NIKE. Ik verleen NIKE hierbij ook toestemming om mijn naam, mijn standen in het Evenement en mijn resultaten te vertonen in alle media en op alle wijzen die nu bekend zijn of die later ontwikkeld worden.

 

LICENTIE OM COMMENTAREN, FEEDBACK EN IDEEËN TE GEBRUIKEN:  Voorzover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht verleen ik hierbij aan NIKE gedurende de beschermingsduur van deze rechten een licentie om alle commentaren, feedback en ideeën te gebruiken die ik met hen kan delen, zonder kennisgeving, vergoeding of bevestiging aan mij, voor welk doeleinde dan ook, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van producten en diensten en het creëren, wijzigen of verbeteren van producten en diensten.

 

NIKE’S RECHT OM DEELNAME TE WEIGEREN: Ik begrijp en erken dat NIKE te allen tijde het recht heeft om mij de toegang tot en/of mijn deelname aan Evenement activiteiten te weigeren in geval ik mij niet houd aan deze overeenkomst of aan de aanwijzingen van NIKE personeel of vertegenwoordigers op het Evenement.

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS: Ik begrijp dat om aan het Evenement deel te nemen er van mij verlangd wordt dat ik op dit formulier bepaalde gegevens over mijzelf verstrek. NIKE heeft aangegeven welke gegevens verplicht zijn om aan het Evenement deel te kunnen nemen.  Ik begrijp dat mijn persoonsgegevens door NIKE zullen worden gebruikt voor de doeleinden van het organiseren van het Evenement en voor de specifieke doeleinden als beschreven op dit toestemmingsformulier. Ik begrijp dat op alle persoonsgegevens die door mij worden verstrekt het NIKE Privacy- en Cookiebeleid van toepassing is, dat te vinden is op http://help-en-gb.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16415/p/3897 .

 

NIET OVERDRAAGBAAR: Ik begrijp dat mijn deelname aan het Evenement niet overdraagbaar is en niet voor contant geld inwisselbaar is.

 

GELDIGHEID: Mocht enige bepaling van deze overeenkomst om welke reden ook geheel of gedeeltelijk als nietig of niet-afdwingbaar worden beoordeeld, dan zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht blijven en geldig en afdwingbaar blijven. De nietige of niet-afdwingbare bepaling zal door een geldige bepaling worden vervangen die in essentie zoveel mogelijk gelijk is aan de nietige of niet-afdwingbare bepaling. Dit formulier treedt in de plaats van alle eerdere gemaakte mondelinge of schriftelijke overeenkomsten in verband met het Evenement.

 

BEVOEGDE RECHTER EN INTERPRETATIE: Dit Toestemmingsformulier en alle in verband daarmee voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van het land waar de deelnemer woonachtig is.

 

IK HEB HET BOVENSTAANDE ZORGVULDIG GELEZEN EN DE INHOUD ERVAN VOLLEDIG BEGREPEN EN IK STEM VRIJWILLIG IN MET DE VOORWAARDEN HIERVAN.

 

¨ IK BEN JONGER DAN 18 JAAR OUD— IK BEGRIJP DAT MIJN OUDER/VOOGD HIERONDER DIENT TE TEKENEN

 

 

Handtekening:_________________________________________________     Datum:   __________________________                                                            

 

OUDER/VOOGD OVEREENKOMST

 

Ik ben de ouder die de ouderlijke macht heeft of de wettelijk voogd van de hierboven genoemde deelnemer en ik stem ermee in dat de deelnemer mag deelnemen aan het Evenement onder toezicht van een geschikte NIKE vertegenwoordiger.  Namens de deelnemer, mijzelf, de ouders of voogden van de deelnemer, diens erfgenamen, boedel, cessionarissen en alle anderen die een vordering kunnen instellen voor of namens de deelnemer, verklaar ik hierbij onvoorwaardelijk:

i.      

dat ik instem met alle bepalingen van deze overeenkomst

ii.     

dat ik ermee instem om de deelnemer zich te laten houden aan de bepalingen van deze overeenkomst; en

iii.    

dat ik NIKE, haar agenten en personeel van het Evenement machtig en toesta om eerste noodhulp te verlenen aan de deelnemer, noodvervoer, en andere medische noodhandelingen, uit te voeren door artsen, verpleegkundigen, of ander medisch personeel (daaronder begrepen, teneinde twijfel te vermijden, alle medische testen en/of medische onderzoeken) in geval van een ongeval of letsel van de deelnemer dat zich kan voordoen gedurende en/of als een gevolg van het Evenement.

 

IK BEN DE OUDER DIE DE OUDERLIJKE MACHT HEEFT OF DE WETTELIJK VOOGD VAN DE HIERONDER GENOEMDE DEELNEMER DIE JONGER DAN 18 JAAR IS, EN IK HEB HET BOVENSTAANDE ZORGVULDIG GELEZEN, BEGRIJP DE INHOUD VOLLEDIG, EN STEM NAMENS DE DEELNEMER VRIJWILLIG IN MET DEZE BEPALINGEN.

Naam deelnemer:

 

Geboortedatum deelnemer:

Naam ouder of wettelijk voogd:

Telefoonnummer ouder of wettelijk voogd:

Handtekening ouder of wettelijk voogd:

 

Datum:

Agreement Type: 
Locales: 

User login