You are here

no-NO Participant Release (Run Club)

Primary tabs

DELTAKERERKLÆRING RUN CLUB

LES NØYE IGJENNOM

I denne "Deltakererklæringen" betyr "Arrangement" enhver NIKE Run Club-trening som jeg måtte delta på nå eller i fremtiden, hvor som helst, og all transport til, fra eller mellom steder der NIKE Run Club-treninger arrangeres, all produkttesting på alle NIKE Run Club-treninger og alle andre aktiviteter i tilknytning til alle NIKE Run Club-treninger og min deltakelse på alle NIKE Run Club-treninger. Arrangementet er organisert av Nike European Operations Netherlands B.V. som har kontorer lokalisert på følgende adresse: Colosseum 1, 1213NL, Hilversum, The Netherlands ("NIKE"). I betraktning av muligheten til å delta på arrangementet (hvis mottak og tilstrekkelighet herved bekreftes) samtykker jeg herved ugjenkallelig og ubetinget i følgende for meg selv, mine arvinger, min eiendom, mine forsikringsgivere, etterfølgere og stedfortredere:

AKSEPT AV RISIKO: NIKE har ikke gitt noen erklæring angående egnetheten, tilstanden eller sikkerheten til arrangementsstedet, og jeg er kjent med at deltakelse i Arrangementet kan medføre risiko og fare for ulykker, personskade og tap av eller skade på eiendeler. Jeg bekrefter at jeg er ved god helse og ikke har en medisinsk tilstand eller helsetilstand som kan utgjøre en fare eller begrense min deltakelse på Arrangementet. Jeg er innforstått med og har tenkt igjennom og vurdert arten, omfanget og rekkevidden av de aktuelle risikoene, og jeg velger frivillig å akseptere disse risikoene. I tillegg samtykker jeg i å følge arrangementsledernes rimelige instruksjoner under Arrangementet.

FORSIKRING: Jeg er innforstått med at NIKE ikke gir noen forsikringer, verken livsforsikring, medisinsk forsikring eller ansvarsforsikring, ved eventuell sykdom, ulykke, personskade, tap eller skader som måtte oppstå i forbindelse med min deltakelse på Arrangementet. Jeg er enig i at dersom jeg blir syk under eller etter et Arrangement og mottar medisinsk hjelp eller behandling fra medisinsk personell som er tilknyttet Arrangementet, eller en lege eller et sykehus, så gir jeg samtykke til at slikt personell gir detaljer og informasjon (inkludert detaljer om medisinsk behandling gitt til meg) til NIKE og/eller til andre autorisert av NIKE for å innsamle slike opplysninger, underlagt hensynet til å sikre nødvendig medisinsk konfidensialitet, for å gjøre NIKE i stand til å forberede en rapport om hendelsen og beholde slik rapport utelukkende for interne formål.

SKADESLØSHOLDELSE: I den grad det er tillatt innenfor gjeldende lovgivning samtykker jeg herved ugjenkallelig og ubetinget i å holde skadesløs, beskytte og refundere NIKE overfor og mot eventuelle krav, beløp, kostnader, skader eller utgifter (herunder rimelige advokathonorarer) som måtte oppstå i forbindelse med eventuell ulykke, tap eller skade som følge av min tilstedeværelse eller deltakelse på Arrangementet.

ERSTATNINGSANSVAR: I den grad det er tillatt innenfor gjeldende lovgivning, samtykker jeg i at NIKE er unntatt fra alt erstatningsansvar i forbindelse med min deltakelse på Arrangementet, med mindre det dreier seg om uaktsomhet eller grov forsømmelse.

PUBLISERING AV FILM- OG VIDEOOPPTAK: Jeg bekrefter og samtykker i at NIKE, deres forretningsforbindelser, filialer, datterselskaper, lisenstakere, agenter, etterfølgere, stedfortredere og forretningspartnere som er godkjent av NIKE (samlet NIKE-konsernet), kan filme, fotografere eller på annen måte registrere min tilstedeværelse på Arrangementet og eventuelle tilknyttede aktiviteter til reklame- eller PR-formål og/eller til interne formål for NIKE.  Jeg gir herved NIKE-konsernet i den grad det er tillatt innenfor gjeldende lovgivning en ugjenkallelig rett til å bruke, for all fremtid, verden over og uten kompensasjon, alle fotografier, videoopptak, bilder eller andre medieopptak eller gjengivelser av meg til reklame- eller PR-formål eller eventuelle andre kommersielle formål i forbindelse med Arrangementet, i NIKE-kampanjer og/eller til andre PR-aktiviteter for NIKE. Jeg gir herved også NIKE tillatelse til å vise navnet mitt og mine plasseringer og resultater under Arrangementet i alle medier og på alle måter som er kjent i dag eller kan utvikles senere.

LISENS TIL Å BRUKE KOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG IDEER: Jeg gir i den grad det er tillatt innenfor gjeldende lovgivning herved NIKE en evigvarende lisens til å bruke alle kommentarer, tilbakemeldinger og ideer jeg måtte dele med dem, uten forvarsel, kompensasjon eller henvisning til meg, til alle formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og tjenester, og til å skape, endre eller forbedre produkter og tjenester.

NIKES RETT TIL Å NEKTE DELTAKELSE: Jeg er innforstått med og bekrefter at NIKE til enhver tid har rett til å nekte meg å være til stede og/eller delta på aktiviteter innenfor Arrangementet hvis jeg ikke overholder denne avtalen eller lar være å etterkomme anvisningene til NIKEs medarbeidere eller representanter på Arrangementet.

PERSONVERN: Jeg er innforstått med og samtykker i at jeg må oppgi visse opplysninger om meg selv på dette skjemaet for å kunne delta på Arrangementet. Dette omfatter personopplysninger oppgitt i dette skjemaet i forbindelse med din registrering og andre personopplysninger oppgitt og behandlet gjennom selve Arrangementet. Jeg er innforstått med og samtykker i at NIKE bruker personopplysningene mine for å administrere Arrangementet og til de spesifikke formålene som er beskrevet i dette samtykkeskjemaet i samsvar med gjeldende lovgivning for personvern. Nike vil overføre dine personopplysninger til Nike Inc. som er lokalisert i USA og til andre selskaper i NIKE-konsernet lokalisert utenfor EØS-området og Sveits.

Ved å signere under, samtykker jeg herved i at NIKE bruker og overfører mine personopplysninger utenfor EØS-området  og Sveits. Mer informasjon om hvordan dine personopplysninger blir brukt og behandlet finnes i NIKEs retningslinjer for personvern og informasjonskapsler, som kan ses på http://help-en-gb.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16415/p/3897. Du har rett til å få tilgang til, rette og slette personopplysninger brukt av NIKE. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-post til: privacy@nike.com

IKKE OVERFØRBAR: Jeg er innforstått med at min deltakelse på Arrangementet ikke er overførbar, og ikke kan løses inn i kontanter.

GYLDIGHET: Hvis noen av bestemmelsene i denne avtalen blir ansett for å være delvis eller helt ugyldige eller ikke kan håndheves, uansett grunn, skal gyldigheten til de gjenværende bestemmelser ikke påvirkes, og de skal fortsatt være gyldige og kunne håndheves. Bestemmelsen som er ugyldig eller ikke kan håndheves, skal erstattes med en gyldig bestemmelse som er mest mulig lik i innhold bestemmelsen som er ugyldig eller ikke kan håndheves. Dette skjemaet erstatter eventuelle muntlige eller skriftlige avtaler som måtte være inngått tidligere i forbindelse med Arrangementet.

LOVVALG OG TOLKNING: Denne avtalen og enhver tvist som oppstår i forbindelse med avtalen skal forståes og tolkes i henhold til lovgivningen i det landet som deltakeren har bopel i.

JEG HAR LEST DET OVENSTÅENDE OMHYGGELIG, FORSTÅR INNHOLDET FULLT UT OG GODTAR FRIVILLIG DE ANGITTE VILKÅRENE.

 JEG GODTAR VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR DELTAKELSE I ARRANGEMENTET

 JEG SAMTYKKER TIL AT NIKE HÅNDTERER OG BRUKER MIN PERSONLIGE INFORMASJON FOR DET SPESIFISERTE FORMÅL

 JEG SAMTYKKER TIL BRUKEN AV MITT BILDE SOM SPESIFISERT OVER 

SIGNATUR: ________________________________________________ DATO: ________________________________________________

 JEG HAR IKKE FYLT 18 ÅR – JEG ER INNFORSTÅTT MED AT EN FORESATT/VERGE MÅ UNDERTEGNE NEDENFOR

AVTALE FOR FORESATT/VERGE

Jeg er en foresatt eller verge med foreldreansvar for deltakeren ovenfor, og jeg samtykker i at deltakeren deltar på Arrangementet under oppsyn av en egnet representant for NIKE. På vegne av deltakeren, meg selv, deltakerens foreldre eller verger, arvinger, eiendom, forsikringsgivere, stedfortredere eller andre som måtte kunne reise krav på vegne av deltakeren, vil jeg herved ubetinget:

I. samtykke i alle vilkårene i denne avtalen;

II. samtykke i å få deltakeren til å overholde vilkårene i denne avtalen; og

III. godkjenne og gi tillatelse til at NIKE, selskapets agenter og arrangementspersonell gir førstehjelp til deltakeren, sørger for akuttransport og eventuell annen akuttbehandling utført av leger, ambulansepersonell eller annet medisinsk personell (inkludert, for å fjerne enhver tvil, medisinske tester og/eller undersøkelser) hvis deltakeren skulle bli utsatt for en ulykke eller personskade under og/eller som følge av Arrangementet. 

JEG ER EN FORESATT ELLER VERGE MED FORELDREANSVAR FOR DELTAKEREN NEDENFOR SOM ER UNDER 18 ÅR, OG JEG HAR LEST DET OVENSTÅENDE OMHYGGELIG, ER FULLT INNFORSTÅTT MED INNHOLDET OG SAMTYKKER FRIVILLIG I DISSE VILKÅRENE PÅ VEGNE AV DELTAKEREN.

DELTAKERENS NAVN: DELTAKERENS FØDSELSDATO:
________________________________________________ ________________________________________________
NAVN PÅ FORESATT ELLER VERGE: TELEFONNUMMER TIL FORESATT ELLER VERGE:
________________________________________________ ________________________________________________
FORESATTES ELLER VERGES SIGNATUR: DATO:
________________________________________________ ________________________________________________
Agreement Type: 
Locales: 

User login