You are here

tr-TR Participant Release (NTC)

Primary tabs

NIKE TRAINING CLUB (NTC) KATILIMCI FERAGATNAMESİ

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ

Bu “Katılımcı Feragatnamesi”nin amaçları doğrultusunda, “Etkinlik”, NIKE Training Club’ın yapacağı, şimdi veya gelecekte katılabileceğim, herhangi bir lokasyonda yapılabilecek ve NIKE Training Club’ın antreman yerlerine, antreman yerlerinden ve antreman yerleri arasında herhangi bir şekilde ulaşım sağlanabilecek antrenmanları ve herhangi bir NIKE Training Club antrenmanında yapılabilecek her türlü ürün testi, NIKE Training Club antrenmanları ile ilgili diğer tüm aktiviteler ve benim katılacağım tüm NIKE Training Club antrenmanları anlamına gelecektir. Etkinlik, merkezi Colosseum 1, 1213NL, Hilversum, Hollanda adresinde yer alan Nike European Operations Netherlands B.V. (“NIKE”) tarafından düzenlenmektedir. Etkinliğe katılma ihtimalim değerlendirildiğinde, (teslimi ve yeterliliği iş burada kabul edilmiştir) ben, kendim ve varislerim, mirasçılarım, sigorta edenlerim, kefillerim, haleflerim ve temlik edeceklerim için aşağıdaki koşulları gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul ederim:

RİSKİN ÜSTLENİLMESİ: NIKE Etkinlik yerinin uygunluğu, koşulları veya güvenliği ile ilgili hiçbir beyanda bulunmamıştır ve Etkinliğe katılmanın risk, kaza tehlikesi, şahsi veya fiziki yaralanma ve mal kaybı veya zararı riskleri içerebileceğini kabul ediyorum. Sağlık durumumun iyi olduğunu ve Etkinliğe katılımımı tehlikeye sokabilecek ya da kabiliyetlerimi sınırlayabilecek herhangi bir ilaç veya sağlık durumum bulunmadığını teyit ederim. Risk ihtimallerinin niteliğini, kapsamını ve boyutunu anlıyorum ve bunları değerlendirdim ve gönüllü olarak ve hür irademle bu riskleri göze alıyorum. Ek olarak, Etkinlik esnasında Etkinlik liderlerinin makul talimatlarına uyacağımı kabul ediyorum.

SİGORTA:  NIKE’ın Etkinliğe katılımım ile ilgili olarak, herhangi bir hastalık, kaza, yaralanma, kayıp veya zarar için, hayat, sağlık ve sorumluluk olmak üzere herhangi bir sigorta sağlamadığını anlıyorum. Etkinlik sırasında veya sonrasında hastalanırsam ve Etkinliğin sağlık personeli sağlayıcısı veya herhangi bir doktor veya hastaneden tıbbi müdahale veya tedavi alacak olursam; bu kişilerin, NIKE’ın olaya ilişkin bir rapor hazırlayabilmesi ve sadece iç amaçları için bu raporu elinde tutabilmesini sağlamak amacıyla, NIKE’a detaylı bilgi (bana verilen tıbbi tedavinin detayları da dahil) vermelerine veya NIKE tarafından yetkilendirilen kişilerin bu bilgileri toplamasına, uygun tıbbi gizliliğin sağlanması şartıyla yetki veriyorum.

TAZMİNAT: Uygulanacak hukukun izin verdiği en geniş ölçüde, ben, Etkinlikte bulunmam veya katılımımdan doğabilecek her türlü talep, toplam, tutar, zarar veya masraflardan (makul ölçüdeki hukuki masraflar da dahil olmak üzere) NIKE’ı beri kılmayı, tazmin etmeyi ve zararlarını karşılamayı gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak işburada kabul ederim.

SORUMLULUK:  Hukukun izin verdiği en geniş ölçüde, ihmal ve kasıt halleri hariç olmak üzere, NIKE’ın Etkinliğe katılmamla ilgili herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ederim.

FİLM VE VİDEO İLE İLGİLİ FERAGAT: NIKE’ın, iş ortaklarının, bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, lisans alanlarının, acentalarının, haleflerinin, temlik edeceklerinin ve ticari ortaklarının (birlikte “NIKE Grubu” olarak anılacaklardır) Etkinliğe katılımımı ve diğer tüm ilgili aktiviteleri videoya çekebileceklerini, fotoğraflayabileceklerini veya başka bir şekilde kayıt altına alabileceklerini ve reklam, tanıtım ve/veya NIKE’ın iç amaçları doğrultusunda kullanabileceklerini kabul ediyor ve onaylıyorum. Yürürlükteki kanunların, yönetmeliklerin ve anlaşmaların izin verdiği azami süre ile tüm dünyada ve herhangi bir ödemeye gerek olmaksızın, bana ait herhangi bir fotoğraf, video, görüntü ya da diğer kayıtlı medya ve benzerlerini, reklam, tanıtım veya Etkinliğin veya gelecekteki etkinliklerin tanıtımı ile ilgili her türlü ticari amaç için, NIKE kampanyalarında ve/veya NIKE’ın promosyonel aktivitelerinde kullanma hakkını NIKE Grubu’na veriyorum. Ayrıca, NIKE’ın her türlü medyada ve hali hazırda bilinen veya ileride geliştirilebilecek olan her türlü mecrada ismimi, Etkinlikteki yerimi ve sonuçlarımı yayınlamasına işburada izin veriyorum.

Etkinlik’i NIKE’In takdirinde olmak üzere NIKE’ın düzenleyebileceğini, kopyalayabileceğini, eklemeler yapabileceğini, işleyebileceğini veya tercüme edebileceğini kabul ve teyit eder, Etkinlik ile ilgili olarak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan; işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı, kiralama ve kamuya ödünç verme hakkı, temsil hakkı, fikir ve sanat eserlerine ilişkin ödemelere dair haklar da dahil tüm mali hakları ve devri mümkün tüm manevi hakları ile icracıların haklarını veya herhangi bir yargı yetki alanı nedeniyle ortaya çıkan benzer hakları gayri kabili rücu olarak NIKE’ın lehine devir ve temlik edeceğini Katılımcı iş burada kabul ve taahhüt etmektedir

YORUM, GERİ BİLDİRİM VE FİKİRLERİ KULLANMA HAKKI: NIKE’a, kendileri ile paylaşacağım tüm yorum, geri bildirim ve fikirlerin, bana yapılacak herhangi bir bildirim, tazminat veya bilgilendirmeye gerek olmaksızın, NIKE tarafından ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması ve yaratılması, tadil edilmesi veya iyileştirilmesi de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kullanılması için işburada süresiz lisans veriyorum.

NIKE'IN KATILIMI REDDETME HAKKI: Bu sözleşmeye veya NIKE çalışanları veya temsilcilerinin direktiflerine uygun davranmamam halinde NIKE’ın her zaman benim Etkinlik aktivitelerinde yer almamı ve/veya katılmamı reddetme hakkına sahip olduğunu anlıyorum ve kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI: Etkinliğe katılmak için kendinizle ilgili kişisel bilgiler temin edeceksiniz veya katılımınızdan ötürü kişisel bilgiler işlenebilir. Bu bilgilere bu formda yer alan, yaptırdığınız kayıtla ilgili kişisel veriler ve Etkinlikten ötürü işlenen diğer kişisel veriler de dahildir. NIKE Etkinliğin idaresi amacıyla ve işbu onay formunda belirtilen belirli amaçlar için yürürlükteki veri koruma ve gizlilik hukuku uyarınca bu kişisel bilgileri işleyecektir. NIKE kişisel bilgilerinizi Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Nike Inc’e veya Avrupa Ekonomik Alanı, Türkiye ve İsviçre dışında yer alan diğer Nike Grup Şirketlerine gönderecektir.

Aşağıyı imzalamak suretiyle, kişisel bilgilerimin NIKE tarafından işlenmesine ve Avrupa Ekonomik Alanı, Türkiye ve İsviçre dışına gönderilmesine işburada izin veriyorum. Kişisel verilerin ne şekilde işleneceğine dair detaylı bilgi NIKE Gizlilik ve Tanımlama Bilgisi (Cookie) Politikasında yer almaktadır ve bu politikanın metnine http://help-en-gb.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16415/p/3897 adresinden ulaşılabilir. NIKE tarafından işlenen kişisel bilgilere erişme, düzeltme ve silme hakkına sahipsiniz. Bu hakları privacy@nike.com adresine e-posta göndermek suretiyle kullanabilirsiniz. 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat, Anayasa’nın 20. maddesi, ve özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135. ve devamı maddeleri ile Türk Medeni Kanunu’nun 24. maddesi kapsamında, Katılımcı, NIKE’a şahsı ile ilgili kişisel bilgileri rızasıyla verdiğini, NIKE tarafından bu bilgilerin kayıt edilmesini, tutulmasını, depolanmasını, açıklanmasını ve işlenmesini ve/veya kişisel verileri işleyenlere ve/veya NIKE’ın uygun gördüğü üçüncü kişilere verilmesini, kişisel verilerin NIKE’a veya NIKE’ın uygun gördüğü üçüncü kişilerce işleme tabi tutulmasını gayri kabili rücu olarak, kayıtsız şartsız kabul ve bunlara muvafakat ettiğini, bu bilgilerin yukarıda sayılan işlemlere tabi olmalarını ve Türkiye içinde veya Türkiye dışında NIKE’ın uygun gördüğü üçüncü kişilere verilmesini veya paylaşılmasını ve NIKE’ın aktivite, promosyon, tanıtım ve reklam vb amaçlı uygulamalar hakkında bilgilendirme amacıyla Katılımcıya elektronik ileti ve sms yoluyla iletişime geçmesini, Katılımcı, serbest iradesiyle kabul, beyan ve ikrar etmektedir. 

DEVREDİLEMEZLİK: Etkinliğin devredilemez olduğunu ve paraya çevrilebilir olmadığını anlıyorum. 

GEÇERLİLİK: Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten dolayı, kısmen veya tamamen geçersiz veya icra edilemez kılınırsa, sözleşmenin geri kalan hükümleri etkilenmeyecek ve aynen geçerli ve icra edilebilir olmaya devam edecektir. Geçersiz veya icra edilemez hüküm, geçersiz veya icra edilemez kılınan hükmün esasına mümkün olan en benzer geçerli bir hüküm ile değiştirilecektir. Bu form Etkinlik ile ilgili olarak yapılmış önceden yapılmış diğer tüm sözlü veya yazılı anlaşmaları geçersiz kılacak ve bunların yerini alacaktır. 

YARGI YERİ VE YORUM: Bu sözleşme ve bununla ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık Katılımcı’nın ikametgah yeri kanunlarına tabi olacak ve çözümlenecektir.

YUKARIDAKİLERİ DİKKATLE OKUDUM, İÇERİĞİNİ TAMAMEN ANLADIM VE KOŞULLARINA GÖNÜLLÜ OLARAK MUTABAKAT GÖSTERİYORUM. 

 ETKİNLİĞE KATILIM HÜKÜM VE ŞARTLARINI KABUL EDİYORUM

 NIKE’IN BELİRLENEN AMAÇ İÇİN KİŞİSEL BİLGİLERİMİ İŞLEMESİNE VE KULLANMASINA İZİN VERİYORUM

 YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜMÜN KULLANILMASINA İZİN VERİYORUM

İmza: ________________________________________________ Tarih: ________________________________________________

 18 YAŞININ ALTINDAYIM – VELİ/VASİMİN AŞAĞIDAKİ BÖLÜMÜ İMZALAMASI GEREKTİĞİNİ ANLIYORUM.

VELİ/VASİ SÖZLEŞMESİ

Yukarıda ismi yer alan katılımcının velayet hakkına sahip olan velisi veya yasal vasisiyim ve katılımcının uygun bir NIKE yetkilisinin gözetiminde Etkinliğe katılmasına izin veriyorum. Katılımcı, kendim ve katılımcının veli veya vasileri, varisleri, mirasçıları, sigorta edenleri, temlik edecekleri ve katılımcı adına talepte bulunabilecek diğer herhangi bir kimse adına:

I. Bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmeyi;

II. Katılımcının bu sözleşmenin tüm koşullarına uymasını sağlamayı kabul etmeyi; ve

III. NIKE’I, acentelerini ve Etkinlik personelini, Etkinlik esnasında veya Etkinlik sonucu olarak ortaya çıkabilecek kaza veya yaralanma hallerinde katılımcıya ilk yardım yapmasına, acil durum taşıması ve doktorlar, doktor yardımcıları ve diğer sağlık personeli tarafından uygulanacak diğer tıbbi tedavilere (şüpheye mahal vermemek adına tıbbi testler ve/veya denemeler de dahil olmak üzere) uygulamasına yetki ve izin verilmesini

işburada koşulsuz olarak kabul ediyorum.

BEN, AŞAĞIDA İSMİ YER ALAN VE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN KATILMCININ VELAYET HAKKINA SAHİP OLAN VELİSİ VEYA YASAL VASİSİYİM VE YUKARIDAKİLERİ DİKKATLE OKUDUM, İÇERİĞİNİ TAMAMEN ANLADIM VE KATILIMCI ADINA GÖNÜLLÜ OLARAK BU KOŞULLARI KABUL EDİYORUM.

Katılımcının ismi: Katılımcının doğum tarihi:
________________________________________________ ________________________________________________
Veli veya yasal vasinin ismi: Veli veya yasal vasinin telefon numarası:
________________________________________________ ________________________________________________
Veli veya yasal vasinin imzası: Tarih:
________________________________________________ ________________________________________________

 

Agreement Type: 
Locales: 
UxIDs: 

User login