You are here

pl-PL BYOD Privacy Policy

Primary tabs

POLITYKA PROGRAMU NIKE PRZYNIEŚ WŁASNE URZĄDZENIE (BRING YOUR OWN DEVICE, BYOD) (EMEA) 

Data wejścia w życie: 28/04/2020 

Twój udział w programie Nike Bring Your Own Device („BYOD”) jest dobrowolny. Podłączając urządzenie osobiste do Systemów Nike, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszą Polityką i zrozumiał ją, zgadza się w pełni przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Polityki przez cały czas i potwierdza, że nieprzestrzeganie zobowiązań spowoduje co najmniej odmowę dostępu do Systemów Nike z urządzenia osobistego i zgodnie z obowiązującym prawem może również prowadzić do postępowania dyscyplinarnego, w tym rozwiązania umowy o pracę. 

1. OMÓWIENIE I DEFINICJE                                   

Nike, Inc. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone („Nike” – zobacz pełną listę podmiotów i ich adresów {{agreement:localentities:tutaj}}) wprowadzili program „Przynieś własne urządzenie” („Program BYOD”), aby umożliwić pracownikom etatowym i tymczasowym („użytkownikom”) korzystanie z własnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, tablety i komputery osobiste w celach służbowych w Nike. 

Użytkownicy uczestniczący w Programie BYOD mogą łączyć się z Systemami Nike z własnych urządzeń w celu prowadzenia działalności Nike wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce i zgodnie z innymi zasadami Nike.  Pracownicy opłacani stawką godzinową zapisani do programu BYOD muszą rejestrować wszystkie przepracowane godziny zgodnie z zasadami Nike dotyczącymi czasu pracy i obecności.  Również udział i dostępność Programu BYOD może podlegać lokalnym wymogom prawnym lub ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach.  Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.  

Udział w Programie BYOD jest dobrowolny i oferowany jako udogodnienie dla użytkowników, którzy kwalifikują się do korzystania z Systemów Nike.  Użytkownicy, którzy wolą korzystać z urządzenia będącego własnością Nike i udostępnionego przez firmę oraz którzy kwalifikują się do korzystania z takiego urządzenia na podstawie swojej roli i obowiązków, powinni to zrobić.  

Zgodnie ze znaczeniem przyjętym w niniejszej polityce: 

Na „Systemy Nike” składa się sprzęt należący do Nike lub oprogramowanie licencjonowane i zatwierdzonego przez firmę Nike, w tym serwery firmowe, firmowe konta e-mail, aplikacje i programy (takie jak te dostępne za pośrednictwem Narzędzi Nike), współużytkowane dyski firmowe lub pliki, fora dyskusyjne, komunikatory, blogi, kanały internetowe, lokalizacje chmur firmowych i różne inne systemy będące własnością lub dostarczane przez Nike.   

Materiały Nike” to wszelkie informacje związane z Nike przechowywane w formie elektronicznej, w tym firmowe wiadomości e-mail i inne komunikaty, dokumenty, dane, bazy danych, obrazy, grafiki, zdjęcia i inne materiały, które mogą obejmować między innymi dane osobowe, informacje zastrzeżone lub poufne Nike, jej klientów, konsumentów, dostawców, partnerów lub innych stron trzecich.  

Metoda bezpiecznego dostępu” to dostarczona i zatwierdzona przez Nike metoda, która umożliwia bezpieczny dostęp do Systemów i Materiałów Nike i z której użytkownik uczestniczący w programie będzie musiał skorzystać (lub którą, w zależności od określonej metody dostępu, będzie musiał pobrać i lokalnie zainstalować oprogramowanie) na własnym urządzeniu, aby wziąć udział w Programie BYOD. 

Urządzenie uczestniczące w programie” to urządzenie będące własnością użytkownika, na którym użytkownik uzyskuje dostęp do Systemów i Materiałów Nike za pomocą Metody bezpiecznego dostępu, a tym samym uczestniczy w Programie BYOD. 

2. REJESTRACJA W PROGRAMIE BYOD 

Wniosek użytkownika o uczestnictwo w Programie BYOD zostanie zatwierdzony tylko wtedy, gdy Nike uzna, że ​​udział użytkownika spełnia wszystkie obowiązujące wymagania, a zatem nie będzie stanowić nadmiernego ryzyka lub obciążenia dla Nike. 

a. Kwalifikujące się urządzenia 

Tylko urządzenia i systemy operacyjne zatwierdzone przez Nike mogą być używane w programie BYOD.  Urządzenia mogą zostać wyłączone z Programu BYOD z powodu braku zgodności technologii lub niespełnienia poniższych wymagań bezpieczeństwa. Tylko urządzenia będące własnością użytkowników uczestniczących w programie mogą być zarejestrowane w Programie BYOD. Zobacz listę zatwierdzonych urządzeń tutaj

b. Podłączanie Urządzenia uczestniczącego w programie 

Aby wziąć udział w Programie BYOD, przed uzyskaniem dostępu do jakichkolwiek Systemów lub Materiałów Nike na urządzeniu osobistym użytkownik musi skorzystać z Metody bezpiecznego dostępu, dostarczonej i zatwierdzonej przez Nike, stosownie do typu Urządzenia uczestniczącego w programie, które ma służyć do uzyskania tego dostępu.  W przypadku telefonów komórkowych obejmuje to pobieranie i lokalną instalację Oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (Mobile Device Management, MDM) zatwierdzonego przez Nike, które jest dostępne tutaj

c. Informacje zebrane z Urządzenia uczestniczącego w programie 

W przypadku uczestniczenia w Programie BYOD Nike może potrzebować zebrać informacje o urządzeniu, przeprowadzić identyfikację użytkownika i uzyskać inne informacje w celu zapisania ich w Nike, aby umożliwić działanie Metody bezpiecznego dostępu. Informacje te mogą być wykorzystane do identyfikacji i, w przypadku aktywacji usług lokalizacyjnych, zlokalizowania Urządzenia uczestniczącego w programie oraz sprawdzenia przestrzegania przez użytkownika niniejszej Polityki.  

W zależności od zastosowanej Metody bezpiecznego dostępu informacje zbierane od użytkownika mogą obejmować: 

 • Kraj;
 • Lokalizację (z zastrzeżeniem ograniczeń, jak określono w sekcji 7.B poniżej);
 • Firmowy adres e-mail;
 • Informacje o stanie urządzenia;
 • Identyfikator urządzenia i nazwę;
 • Producenta urządzenia;
 • Typ urządzenia;
 • Wersję systemu operacyjnego;
 • Nazwę użytkownika i identyfikator;
 • UDID;
 • IMSI;
 • IMEI;
 • Adres IP;
 • Numer aktywa;
 • Numer telefonu;
 • WiFi / adres MAC;
 • Dostępną pamięć RAM i pamięć wewnętrzną urządzenia;
 • Rozmiar wyświetlacza;
 • Stan zasilania;
 • Pamięć fizyczną;
 • Listę aplikacji (na mobilnych Urządzeniach uczestniczących w programie);
 • Stan karty SIM;
 • Wykaz Programu BYOD; i/lub
 • informacje dotyczące odblokowania/zrootowania. 

Szczegółowe informacje na temat danych zebranych dla każdej podanej Metody bezpiecznego dostępu są dostępne tutaj

d. Oprogramowanie Programu BYOD 

Użytkownicy uczestniczący w programie będą musieli korzystać wyłącznie z Metod bezpiecznego dostępu Nike na swoim urządzeniu, aby uzyskać dostęp do Systemów i Materiałów Nike. W zależności od wybranej metody dostępu może to wymagać pobrania i lokalnej instalacji oprogramowania, aby włączyć Metodę bezpiecznego dostępu. W razie potrzeby użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich kontroli bezpieczeństwa wymaganych przez Metodę bezpiecznego dostępu i zaimplementować wszelkie aktualizacje oprogramowania aktywującego.  Metoda bezpiecznego dostępu umożliwia firmie Nike zarządzanie dostępem do Systemów i Materiałów Nike na Urządzeniu uczestniczącym w programie, co może obejmować możliwość ograniczenia dostępu do Systemów i Materiałów Nike lub zdalnego usunięcia wszystkich Materiałów Nike na Urządzeniu uczestniczącym w programie za pomocą niektórych technologii (takich jak klient do zarządzania urządzeniami mobilnymi używany na urządzeniach mobilnych).  

Zarządzana przestrzeń” Urządzenia uczestniczącego w programie to miejsce na Urządzeniu uczestniczącym w programie składające się z Metody bezpiecznego dostępu oraz Systemów i Materiałów Nike dostępnych za pośrednictwem tej metody. Użytkownikowi nie wolno prowadzić działalności Nike poza Zarządzaną przestrzenią Urządzenia uczestniczącego w programie; obejmuje to wysyłanie Materiałów Nike lub innych poufnych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przechowywanie obrazów poufnego lub zastrzeżonego materiału Nike na Urządzeniu uczestniczącym w programie. 

Użytkownikowi zabrania się korzystania z Zarządzanej przestrzeni do użytku osobistego.  Wszelkie osobiste wykorzystanie osobistego urządzenia użytkownika, w tym wysyłanie i odbieranie osobistych komunikatów, powinno odbywać się poza Zarządzaną przestrzenią. Metoda bezpiecznego dostępu zapewni logiczną segregację Materiałów Nike w Zarządzanej przestrzeni Urządzenia uczestniczącego w programie od osobistych treści lub informacji użytkownika poza Zarządzaną przestrzenią, aby zachować poufność wszystkich Materiałów Nike. Użytkownik nie może zmieniać, wyłączać, ani obchodzić ustawień lub metod Metody bezpiecznego dostępu, ani w inny sposób dążyć do przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Materiałów Nike poza Zarządzaną przestrzenią. 

Metoda bezpiecznego dostępu nie ma na celu zapewnienia firmie Nike zdalnego dostępu do treści znajdujących się poza Zarządzaną przestrzenią, do których nie uzyskano dostępu, których kopia zapasowa nie została udostępniona lub przywrócona do jakiegokolwiek Systemu Nike. Użytkownik nie powinien przechowywać zasobów osobistych innych niż należących do Nike w Zarządzanej przestrzeni urządzenia i nie powinien tworzyć kopii zapasowych swojego urządzenia w sieci Nike w sposób, który zapewni Nike dostęp do zasobów osobistych nienależących do Nike.  Użytkownik zgadza ponosić wyłączną odpowiedzialność za utrzymywanie kopii zapasowych wszelkich danych osobowych na Urządzeniu uczestniczącym w programie. 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE BYOD 

a. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Urządzenia uczestniczącego w programie 

Wszystkie Urządzenia uczestniczące w programie muszą mieć aktywne standardowe metody zabezpieczeń odpowiednie dla urządzenia, które to metody muszą być aktualne. Użytkownik zgadza się zarządzać bezpieczeństwem Urządzenia uczestniczącego w programie, instalując aktualne poprawki oprogramowania oraz aktualizacje dot. złośliwego oprogramowania, programów antywirusowych i antyszpiegowskich od wszystkich odpowiednich dostawców telekomunikacji, sprzętu i oprogramowania.  Aby spełnić minimalne wymagania bezpieczeństwa Programu BYOD, Metoda bezpiecznego dostępu w razie potrzeby zweryfikuje, czy Urządzenie uczestniczące w programie spełnia odpowiednie wymagania bezpieczeństwa, które mogą obejmować: 

 • szyfrowanie plików lub dysków;
 • aktualne poprawki dot. bezpieczeństwa;
 • silne hasło lub uwierzytelnianie kodem PIN dla wszystkich kont, które mogą uzyskać dostęp do urządzenia;
 • ustawienie maksymalnej liczby nieprawidłowych prób logowania;
 • aktualne oprogramowanie do usuwania złośliwego oprogramowania, antywirusowe i antyszpiegowskie; oraz
 • brak oprogramowania do usuwania jailbreaków lub innych zabezpieczeń, aplikacji lub narzędzi (z wyjątkiem oprogramowania do odblokowywania urządzeń dostarczanego przez operatora telekomunikacyjnego dla urządzenia).

Od czasu do czasu Nike może implementować dodatkowe ustawienia i wymagania bezpieczeństwa, takie jak wymagania dotyczące złożoności hasła i zasady blokowania wynikające z nieprawidłowych prób logowania, korzystając z Metody bezpiecznego dostępu. Tam, gdzie jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującym prawem, i jeżeli Nike ma uzasadnione podstawy do uzasadnienia takiego żądania, Nike może zażądać od użytkownika udostępnienia Urządzenia uczestniczącego w programie w celu potwierdzenia, że ​​odpowiednie wymagania bezpieczeństwa zostały zainstalowane na Urządzeniu uczestniczącym w programie. 

b. Ustawienia bezpieczeństwa na Urządzeniu uczestniczącym w programie 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Nike może uzyskać dostęp do Zarządzanej przestrzeni na Urządzeniu uczestniczącym w programie w uzasadnionych celach dot. bezpieczeństwa − w tym poprzez dostęp zdalny − w celu zarządzania ustawieniami zabezpieczeń tego urządzenia, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Systemów Nike, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika o takim dostępie lub jakichkolwiek zmian w takich ustawieniach bezpieczeństwa.

4. ZWROT KOSZTÓW 

Niektórzy użytkownicy mogą być uprawnieni do otrzymania dotacji, zwrotu lub zapłaty niektórych opłat za usługi Urządzeń uczestniczących w programie (np. opłat operatora i za korzystanie z danych komórkowych), według uznania Nike lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo.  Skontaktuj się ze swoim kierownikiem, aby uzyskać więcej informacji.  

5. POUFNE I ZASTRZEŻONE INFORMACJE NIKE 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Urządzenie uczestniczące w programie może zapewnić dostęp do informacji zastrzeżonych lub poufnych Nike, jej klientów, dostawców, partnerów, konsumentów lub innych stron trzecich. Użytkownik musi chronić wszystkie Materiały Nike przed nieautoryzowanym dostępem lub użytkowaniem i zachować ścisłą poufność wszystkich materiałów Nike, a w szczególności takich informacji zastrzeżonych i poufnych, niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskano do nich dostęp. 

Użytkownik nie zezwoli żadnej innej osobie, w tym współpracownikom, członkom rodziny i przyjaciołom, na dostęp do Systemów lub Materiałów Nike za pomocą Urządzenia uczestniczącego w programie. 

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa użytkownicy nie mają praw własności do Materiałów Nike dostępnych za pośrednictwem Urządzenia uczestniczącego w programie. 

Bez ograniczania innych praw Nike może uzyskać dostęp do dowolnych Materiałów Nike przechowywanych na dowolnym Urządzeniu uczestniczącym w programie zgodnie z polityką Nike i uwzględniając wszelkie ograniczenia prawne lub wymagania.  

6. KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ W SYSTEMACH NIKE 

a. Zgodność z innymi zasadami Nike 

Korzystanie z Urządzenia uczestniczącego w programie w Systemach Nike lub w inny sposób w związku z jakąkolwiek pracą lub działaniami związanymi z Nike podlega również innym zasadom i wytycznym Nike, w tym między innymi: 

Użytkownik zgadza się przestrzegać takich zasad i umów przez cały czas, uzyskując dostęp do Sieci i Materiałów Nike. 

b. Autoryzowane i nieautoryzowane użycie 

Użytkownik jest upoważniony do prowadzenia działalności firmy Nike wyłącznie w przestrzeniach Urządzenia uczestniczącego w programie, które są zarządzane za pomocą Metody bezpiecznego dostępu.  Użytkownik nie może wykorzystywać przestrzeni na Urządzeniu uczestniczącym w programie poza Zarządzaną przestrzenią (patrz powyżej, sekcja 2.d) do prowadzenia jakiejkolwiek działalności Nike lub uzyskiwania dostępu, używania lub przechowywania jakichkolwiek Materiałów Nike. 

Użytkownik nie może angażować się w żadną zabronioną, niezgodną z prawem, niewłaściwą, obraźliwą lub w inny sposób nieodpowiednią komunikację, zachowanie lub działania w Systemach Nike za pomocą Urządzenia uczestniczącego w programie lub w inny sposób w związku z jakąkolwiek pracą lub działaniami związanymi z Nike. 

Użytkownikowi nie wolno tworzyć kopii zapasowych jakichkolwiek Materiałów Nike poza Zarządzaną przestrzenią (w tym w chmurze osobistej). Użytkownicy nie będą synchronizować swojego Urządzenia uczestniczącego w programie z żadnym innym urządzeniem w swoim domu w sposób, który umożliwiłby transfer Materiałów Nike do tego innego urządzenia.  

Więcej informacji na temat autoryzowanego i nieautoryzowanego korzystania z Systemów Nike można znaleźć w Globalnych zasadach dopuszczalnego użytkowania Nike i ich uzupełnieniach regionalnych. 

7. RAPORTOWANIE, MONITOROWANIE I INNE CELE 

a. Zgłaszanie incydentów związanych z bezpieczeństwem 

Incydent związany z bezpieczeństwem” oznacza każde zdarzenie, które potencjalnie lub faktycznie pozwala innej osobie na dostęp do dowolnych Materiałów Nike za pośrednictwem Urządzenia uczestniczącego w programie. Dotyczy to między innymi: 

 • Tymczasowego zgubienia lub trwałej utraty urządzenia;
 • Podejrzenia lub faktycznego obejścia kontroli dostępu;
 • Podejrzenia lub faktycznego niewłaściwego użycia urządzenia i kont Nike;
 • Podejrzenia lub faktycznego zainfekowania urządzenia; lub
 • Podejrzenia lub faktycznego użycia urządzenia przez jakąkolwiek inną osobę. 

Użytkownik musi natychmiast zgłosić utracone, skradzione lub uszkodzone Urządzenie uczestniczące w programie lub jakikolwiek Incydent związany z bezpieczeństwem do Nike Cyber ​​Defense Center: NCDC@nike.com

b. Zastąpione, utracone, skradzione lub uszkodzone Urządzenie uczestniczące w programie 

Przed wymianą Urządzenia uczestniczącego w programie użytkownik powinien usunąć wszystkie Materiały Nike z urządzenia i odinstalować lub wyrejestrować się z Metody bezpiecznego dostępu (Nike Global Service Desk w NikeNow lub lokalny Tech Bar może pomóc w razie potrzeby). Jeśli użytkownik chce nadal uczestniczyć w Programie BYOD, będzie musiał użyć Metody bezpiecznego dostępu stosownie do swojego nowego urządzenia i upoważni Nike do zdalnego usunięcia dowolnych Materiałów Nike ze starego urządzenia, gdy takie działanie jest możliwe za pomocą Metody bezpiecznego dostępu. 

Nike nie uzyska dostępu do lokalizacji Urządzenia uczestniczącego w programie, z wyjątkiem ograniczonych przypadków, takich jak pomoc w odzyskaniu urządzenia. Jeśli Urządzenie uczestniczące w programie zostanie zgubione lub skradzione, a użytkownik zdecyduje się włączyć usługę lokalizacji, korzystając z Metody bezpiecznego dostępu, na żądanie użytkownika Nike może zdalnie śledzić jego lokalizację, aby pomóc w próbie odzyskania urządzenia. 

c. Zdalne usuwanie informacji z Urządzenia uczestniczącego w programie 

W zakresie, w jakim Metoda bezpiecznego dostępu obejmuje tę funkcję, Nike może wykonać zdalne czyszczenie jakichkolwiek Materiałów Nike w Zarządzanej przestrzeni jakiegokolwiek Urządzenia uczestniczącego w programie, które zostało zgubione, skradzione lub uszkodzone, lub gdy istnieje podejrzenie lub zagrożenie Incydentem związanym z bezpieczeństwem lub innym podobnym incydentem.  

Nike nie będzie celowo usuwać materiałów innych niż należących do Nike z Urządzenia uczestniczącego w programie, chyba że zażąda tego użytkownik.  Użytkownik zostaje jednak niniejszym poinformowany, że ponieważ zdalne czyszczenie urządzenia wymaga wymazania części lub całości pamięci lub pamięci wewnętrznej Urządzenia uczestniczącego w programie, osobiste lub prywatne treści lub informacje przechowywane na Urządzeniu uczestniczącym w programie mogą zostać przypadkowo trwale uszkodzone, usunięte lub zniszczone w wyniku działania funkcji zdalnego dostępu Metody bezpiecznego dostępu.  Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa Nike nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, usunięcie lub zniszczenie takich treści lub informacji. 

d. Dochodzenia 

Użytkownik zgadza się współpracować z Nike na żądanie Nike lub jej przedstawicieli lub wszelkich organów prawnych, rządowych, regulacyjnych lub quasi-regulacyjnych w przypadku wewnętrznego lub zewnętrznego dochodzenia, badania, postępowania sądowego, wniosku o odkrycie lub innego podobnego zapytania lub procesu („Dochodzenia”), w tym poprzez zachowanie i udostępnienie Materiałów Nike przechowywanych w Zarządzanej przestrzeni Urządzenia uczestniczącego w programie w celu analizy sądowej lub innej. 

Jeśli jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a firma Nike ma uzasadnione podstawy do takiego żądania, może zażądać, a użytkownik musi się na to zgodzić, udostępnienia Urządzenia uczestniczącego w programie, aby potwierdzić, że żadne poufne Materiały Nike nie są przechowywane poza Zarządzaną przestrzenią urządzenia.  Jeśli Nike znajdzie Materiały Nike poza Zarządzaną przestrzenią urządzenia, firma podejmie odpowiednie i niezbędne działania w celu usunięcia, odzyskania lub migracji tych informacji z Niezarządzanej przestrzeni. Nike umożliwi użytkownikowi usunięcie osobistych lub prywatnych informacji i korespondencji przechowywanych w Niezarządzanej przestrzeni na Urządzeniu uczestniczącym w programie przed podjęciem takich działań. Nike podejmie uzasadnione kroki, aby uniemożliwić dostęp, kopiowanie lub ujawnianie jakichkolwiek osobistych lub prywatnych danych użytkownika przechowywanych w Niezarządzanej przestrzeni na Urządzeniu uczestniczącym w programie (w szczególności w aplikacjach prywatnych, takich jak kontakty, galeria zdjęć, poczta elektroniczna i platformy do przesyłania wiadomości), ale jeśli dostęp do takich informacji zostanie przypadkowo uzyskany w trakcie dochodzenia, będą one traktowane jako poufne przez personel prowadzący dochodzenie i nie zostaną przekazane do Systemów Nike lub w inny sposób zostaną natychmiast usunięte.  Jeżeli Urządzenie uczestniczące w programie musi zostać zatrzymane z powyższych powodów, Nike zwróci je w rozsądnym terminie.  

Informacje na temat sposobu prowadzenia dochodzeń wewnętrznych znajdują się w Dodatku EMEA do Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania Nike i w Globalnej polityce prowadzenia dochodzeń

e. Monitorowanie Urządzenia uczestniczącego w programie 

Decydując się na korzystanie z Urządzenia uczestniczącego w programie w celu uzyskania dostępu do Systemów i Materiałów Nike, użytkownik rozumie, że Zarządzana przestrzeń na Urządzeniu uczestniczącym w programie jest traktowana jak każdy inny System Nike i monitorowana zgodnie z uzasadnionymi celami opisanymi w Globalnych zasadach dopuszczalnego użytkowania Nike. 

Jeśli Twoja lokalizacja znajduje się w EMEA,Nike nie monitoruje aktywnie aktywności w Zarządzanej przestrzeni Urządzenia uczestniczącego w programie danego pracownika. Jeśli jest to dopuszczalne i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Nike używa zautomatyzowanych narzędzi do wykrywania nietypowych czynności lub nieprawidłowości w Zarządzanej przestrzeni wpływających na Systemy Nike i generuje alert, flagę lub inne wskazanie, że wymagane jest dalsze zbadanie problemu. 

Więcej informacji na temat praktyk monitorowania Nike dotyczących korzystania z Systemów Nike można znaleźć w Dodatku EMEA do Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania Nike

Dostęp Nike do informacji o urządzeniu i użytkownikach jest ograniczony do osób, które muszą uzyskać dostęp do takich informacji w celu administrowania i obsługi Programu BYOD, lub które są upoważnione do egzekwowania zasad Nike zgodnie z istniejącym procesem.   Tam, gdzie jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującym prawem, informacje o urządzeniu i użytkowniku mogą być wykorzystywane jako podstawa postępowania dyscyplinarnego przeciwko użytkownikowi, włącznie z rozwiązaniem umowy z powodu niewłaściwego wykorzystania/ujawnienia informacji zastrzeżonych lub poufnych Nike. 

8. WSPARCIE TECHNICZNE 

Przed przekazaniem Urządzenia uczestniczącego w programie jakiemukolwiek dostawcy usług, wykonawcy, technikowi lub innej osobie w celu uzyskania wsparcia lub aktualizacji użytkownik musi najpierw wylogować się z Metody bezpiecznego dostępu, aby wyłączyć dostęp do Materiałów i Sieci Nike przed wykonaniem usługi. W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Nike Global Service Desk. 

Nike Global Service Desk zapewni ograniczone wsparcie Urządzenia uczestniczącego w programie. Wsparcie może być ograniczone do instalacji, konfiguracji i obsługi Metody bezpiecznego dostępu lub innego oprogramowania lub aplikacji dostarczanych przez firmę Nike (takich jak Narzędzia Nike) lub podejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszoną kradzież, utratę, uszkodzenie, wymianę lub inne potencjalne lub rzeczywiste Naruszenie bezpieczeństwa. Nike Global Service Desk nie zapewnia ogólnego wsparcia żadnego Urządzenia uczestniczącego w programie ani nie pomaga w rozwiązywaniu problemów dotyczących aplikacji innych niż należących do Nike. 

9. WYREJESTROWANIE, ROZWIĄZANIE UMOWY I NARUSZENIE NINIEJSZEJ POLITYKI 

a. Wyrejestrowanie i rozwiązanie umowy 

Jeśli w dowolnym momencie użytkownik chciałby zaprzestać uczestnictwa w Programie BYOD, może zrezygnować z programu, wylogowując się i, odpowiednio, odinstalowując Metodę bezpiecznego dostępu.  W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Nike Global Service Desk.  

Gdy użytkownik opuści Nike z jakiegokolwiek powodu, umożliwi Nike usunięcie dostępu do Metody bezpiecznego dostępu oraz dowolnych Materiałów Nike z Urządzenia uczestniczącego w programie. Nike może zachować kopie takich Materiałów Nike w razie potrzeby. W przypadkach dozwolonych przez obowiązujące prawo Nike zastrzega sobie prawo, według uznania, do usunięcia wszystkich Materiałów Nike z Urządzenia uczestniczącego w programie za pomocą środków zdalnych i/lub bezpośrednich po wyrejestrowaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy.  Zgodnie z lokalnym prawem użytkownik może zostać poproszony o udostępnienie swojego Urządzenia uczestniczącego w programie w celu zapewnienia i/lub potwierdzenia, że ​​wszystkie Materiały Nike zostały z niego usunięte i że dostęp za pośrednictwem Metody bezpiecznego dostępu został prawidłowo usunięty z Urządzenia uczestniczącego w programie w taki sposób, że dostęp użytkownika do Systemów Nike został całkowicie cofnięty. 

b. Naruszenie niniejszej Polityki 

Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Dział prawny Nike, jeśli naruszy, nie jest w stanie lub nie chce spełnić któregokolwiek lub wszystkich wymogów niniejszej Polityki. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa nieprzestrzeganie niniejszej Polityki może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. 

W przypadku, gdy Nike ma powodu, by sądzić, że użytkownik nie spełnia wszystkich wymogów niniejszej Polityki, może usunąć, ograniczyć, zmodyfikować lub zawiesić udział tego użytkownika w Programie BYOD, zgodnie z obowiązującym prawem.  Przykładowo działania, które może podjąć firma Nike, mogą obejmować: 

 • Powiadomienie użytkownika, kierownictwa i działu zasobów ludzkich o problemie i dostarczenie instrukcji naprawczych;
 • Ograniczanie dostępu Urządzenia uczestniczącego w programie do niektórych aplikacji i usług;
 • Blokowanie dostępu Urządzenia uczestniczącego w programie do wszystkich lub niektórych systemów Nike; i
 • Zapewnienie zgodności Urządzenia uczestniczącego w programie poprzez wymuszenie (w tym zdalne) zainstalowania oprogramowania, pakietów lub ustawień na urządzeniu, co może spowodować utratę lub uszkodzenie danych osobowych użytkownika lub informacji przechowywanych na urządzeniu. Nike umożliwi użytkownikowi usunięcie osobistych lub prywatnych informacji i korespondencji przechowywanych w Niezarządzanej przestrzeni na Urządzeniu uczestniczącym w programie przed podjęciem takich działań. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa Nike nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, usunięcie lub zniszczenie takich treści lub informacji.

10. UDOSTĘPNIANIE I PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA 

W kontekście Programu BYOD Nike może ujawnić dane osobowe użytkownika zebrane z Urządzenia uczestniczącego w programie następującym odbiorcom w celach określonych w niniejszej Polityce: 

 • Dział IT Nike,
 • Dział Nike Global Investigations,
 • Dział zasobów ludzkich,
 • Dział prawny Nike lub zewnętrzny doradca, doradcy prawni, sądy lub władze publiczne, gdy jest to niezbędne do prowadzenia dochodzeń i postępowań sądowych,
 • Zewnętrzny dostawca oprogramowania w związku z administrowaniem oprogramowaniem oraz
 • Wykonawcy lub dostawcy, którzy zapewniają Nike bezpieczeństwo informacji, przechowywanie danych, dochodzenie lub usługi kryminalistyczne, w tym firmy śledcze z branży IT, zewnętrzni śledczy i firmy śledcze. 

Zgodnie z umową wymagamy od stron trzecich, które wykonują usługi w naszym imieniu, aby przetwarzały dane osobowe użytkowników wyłącznie w oparciu o nasze instrukcje i wdrożyły środki bezpieczeństwa danych. 

Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej takie dane nie będą udostępniane nikomu poza Nike, chyba że będzie to wymagane przez organy ścigania, postępowanie sądowe lub inne przepisy obowiązującego prawa. 

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane i przechowywane poza krajem zatrudnienia, do Nike, Inc. w Stanach Zjednoczonych, gdzie obowiązują inne przepisy dotyczące prywatności. Gdy przenosimy dane osobowe poza UE, Szwajcarię lub inne kraje z ograniczeniami dotyczącymi transferu danych, do kraju, który nie ma odpowiedniego poziomu ochrony, wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, w tym poprzez zawieranie odpowiednich umów o przekazywanie danych, takich jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej z odbiorcami danych, zapewniające, że odbiorca danych uzyskał certyfikat tarczy prywatności UE-USA lub Szwajcaria-USA lub wdrożył wiążące reguły korporacyjne, stosownie do przypadku. Umowa przekazania danych wewnątrz grupy Nike jest dostępna na żądanie. 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

W kontekście Programu BYOD możemy zbierać i przetwarzać pewne typy danych osobowych użytkowników, jak opisano w sekcji 2c. powyżej.  Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników w kontekście Programu BYOD jest podmiot Nike − Twój bezpośredni pracodawca.  

Wszelkie dane osobowe użytkownika, które Nike gromadzi i przetwarza w celu realizacji niniejszej Polityki, będą przetwarzane i przechowywane w celach i przez odbiorców opisanych w niniejszej Polityce oraz zgodnie z Globalną polityką prywatności pracowników Nike i zabezpieczeniami ochrony danych opisanymi w Globalnych zasadach dopuszczalnego użytkowania Nike, w tym wszelkich uzupełnieniach regionalnych do tych zasad, w zakresie, w jakim takie zasady lub uzupełnienia obowiązują w Twojej lokalizacji i mają zastosowanie do Ciebie jako pracownika firmy. 

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, aby realizować nasze uzasadnione interesy związane z zarządzaniem programem, umożliwianiem działania Metody bezpiecznego dostępu, lokalizacją Urządzenia uczestniczącego na żądanie użytkownika, jeśli usługi lokalizacji są aktywowane, zapewnianiem bezpieczeństwa sieci, weryfikacją zgodności użytkownika z naszymi zasadami i obowiązującym prawem, prowadzeniem dochodzeń i innymi czynnościami niezbędnymi do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Przetwarzając dane osobowe w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami podejmujemy odpowiednie środki, aby interesy, którymi się kierujemy, nie były sprzeczne z interesami pracownika i jego prawami i wolnościami, co na żądanie pracownika z chęcią wyjaśnimy. Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, będziemy prosić o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Masz prawo zażądać dostępu do Twoich danych osobowych przetwarzanych w kontekście Programu BYOD firmy Nike oraz sprostowania lub usunięcia danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzania takich danych osobowych, na co zezwala obowiązujące prawo. Masz również prawo sprzeciwić się temu przetwarzaniu z powodów związanych z Twoją konkretną sytuacją. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa możesz również poprosić o elektroniczną kopię swoich danych osobowych i przekazanie takich danych osobowych. W przypadku niezadowolenia z naszych odpowiedzi masz prawo skonsultować się z organem nadzorczym w swoim kraju.  Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami, jak opisano poniżej. 

Chronimy dane osobowe użytkowników, stosując środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zniszczeniu, utracie, zmianie, niewłaściwemu użyciu lub jakiejkolwiek innej nielegalnej formie przetwarzania danych osobowych użytkownika.  Podejmujemy uzasadnione działania, aby zapewnić poziom ochrony odpowiedni dla ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez ograniczony okres czasu, niezbędny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce, chyba że obowiązujące prawo lub postępowanie prawne wymagają ich dalszego przechowywania. Więcej informacji na temat ochrony prywatności w Nike w zakresie monitorowania korzystania z Systemów Nike w EMEA można znaleźć w Dodatku EMEA do Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania Nike.  

12. STATUS POLITYKI, ZMIANY I AKTUALIZACJE 

Program BYOD i niniejsza Polityka nie stanowią części żadnej umowy o pracę z Nike. Nike może zmodyfikować niniejszą Politykę w dowolnym momencie i poinformuje użytkownika o wszelkich istotnych zmianach, zapewniając użytkownikowi dostęp do nowej Polityki. Nike poprosi o wyraźną zgodę użytkownika, jeśli wymaga tego jakakolwiek aktualizacja lub modyfikacja niniejszej Polityki.  Nike może w dowolnym momencie odwołać niniejszą Politykę i zaprzestać zezwalania użytkownikom na korzystanie z ich urządzeń w celu uzyskania dostępu do Systemów i Materiałów Nike. 

13. KONTAKT 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki oraz sposobu ochrony danych osobowych użytkowników w kontekście Programu BYOD firmy Nike lub korzystania z praw użytkownika prosimy o kontakt z działem zasobów ludzkich lub ze specjalistą ds. ochrony danych Nike pod adresem privacy.office@nike.com

 

 TWÓJ UDZIAŁ

 KONTYNUUJĄC PROCES REJESTRACJI, ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW NINIEJSZEJ POLITYKI I POTWIERDZASZ PRZECZYTANIE I ZROZUMIENIE NINIEJSZEJ POLITYKI ORAZ ZGODĘ NA WYPEŁNIENIE WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ ZOBOWIĄZAŃ W KAŻDYM MOMENCIE.  Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ POLITYKI MOŻE SKUTKOWAĆ POSTĘPOWANIEM DYSCYPLINARNYM, WŁĄCZNIE Z ROZWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE NIKE MA PRAWA USTALONE W NINIEJSZEJ POLITYCE, W TYM PRAWO DOSTĘPU I ZMIANY ZARZĄDZANEJ PRZESTRZENI URZĄDZENIA UCZESTNICZĄCEGO W PROGRAMIE, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

 [KLIKNIJ ZAREJESTRUJ SIĘ]

 

 ZGODA

 W ZAKRESIE DOZWOLONYM LUB WYMAGANYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WYRAŹNIE AUTORYZUJESZ WSZYSTKIE DZIAŁANIA (W TYM USUNIĘCIE MATERIAŁÓW NIKE Z ZARZĄDZANEJ PRZESTRZENI URZĄDZENIA UCZESTNICZĄCEGO W PROGRAMIE) DLA CELÓW I WARUNKÓW OPISANYCH W NINIEJSZEJ POLITYCE.

 ROZUMIESZ, ŻE NIKE NIE BĘDZIE CELOWO LUB RUTYNOWO UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZECHOWYWANYCH W NIEZARZĄDZANEJ PRZESTRZENI URZĄDZENIA UCZESTNICZĄCEGO W PROGRAMIE.  W PRZYPADKU, GDY NIKE UZYSKA DOSTĘP DO TAKICH INFORMACJI W CELU I PRZY ZACHOWANIU WARUNKU POUFNOŚCI OPISANEGO W NINIEJSZEJ POLITYCE, W TYM W KONTEKŚCIE DOCHODZENIA, DOBROWOLNIE I WYRAŹNIE ZGADZASZ SIĘ NA TAKI DOSTĘP.  MOŻESZ WYCOFAĆ ZGODĘ W DOWOLNYM CZASIE, KONTAKTUJĄC SIĘ Z NAMI POD [WYPEŁNIĆ], ALE MOŻEMY JUŻ NIE BYĆ W STANIE DOSTARCZYĆ CI USŁUG BYOD, JEŚLI W PRZYPADKU WYBORU KORZYSTANIA Z PROGRAMU, NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ POTENCJALNEGO DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW.

 UDZIAŁ W PROGRAMIE BYOD JEST DOBROWOLNY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ POLITYKI, W TYM ZE SPOSOBEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, NIE REJESTRUJ SIĘ, ABY UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE I KORZYSTAJ Z URZĄDZENIA BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ NIKE W CELU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW.

 [ZGADZAM SIĘ]

Agreement Type: 
Locales: 

User login