You are here

pl-PL Elite Privacy Policy

Primary tabs

POLITYKA PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKA NIKE ELITE

Niniejsza Polityka prywatności użytkownika Nike Elite jest przeznaczona dla zawodowych sportowców, trenerów przedstawicieli zespołów, konsultantów lub ambasadorów [marki], których łączy z Nike umowa sponsorska lub podobny stosunek umowny lub którzy działają w ramach takiej umowy z Nike („użytkownik Nike Elite” lub „Użytkownik”). Opisano w niej dane osobowe zbierane od Użytkownika przez firmę Nike i wyjaśniono, w jaki sposób dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane, udostępniane i chronione, wskazano opcje dostępne Użytkownikowi odnośnie do jego danych osobowych oraz sposób kontaktu z nami.

KTO jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika?

Podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika jest podmiot Nike, z którym Użytkownik zawarł umowę („Umowa”). W niniejszej polityce prywatności stosowny podmiot Nike, z którym zawarta jest umowa, określany jest terminami „Nike”, „nasz”, „my” lub „nas”.

W zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z innych witryn lub aplikacji Nike, na przykład Nike.com i Nikeplus.nike.com, oraz aplikacji mobilnych Nike, korzystanie z tych usług podlega Polityce prywatności Nike dostępnej za pośrednictwem tych witryn lub aplikacji.

JAKIE dane osobowe zbieramy i KIEDY

Zbieramy dane osobowe Użytkownika w momencie zawarcia Umowy z nami i podczas udziału w wydarzeniach firmy Nike. Ponadto zbieramy dane osobowe Użytkownika sportowców, gdy korzysta on z NikeElite.com, Gameday i innych aplikacji bądź platform cyfrowych firmy Nike przeznaczonych dla użytkowników Nike Elite (co w niniejszej polityce prywatności określane jest terminem „Środowisko cyfrowe użytkownika Elite”).

Te dane osobowe mogą obejmować:

 • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres,
 • dane logowania i konta, w tym nazwę użytkownika, hasło i unikatowy identyfikator użytkownika,
 • dane osobowe, w tym płeć i datę urodzenia,
 • obrazy, zdjęcia i nagrania wideo, które tworzymy lub które Użytkownik udostępnia w ramach Umowy,
 • informacje dotyczące powiązań sportowych i zespołowych,
 • informacje o lokalizacji, które możemy zbierać w drodze korzystania przez Użytkownika z naszych aplikacji mobilnych, w tym informacje GPS,
 • informacje zbierane przez firmę Nike bezpośrednio od Użytkownika w ramach relacji z nim, w tym informacje dostarczane przez Użytkownika zgodnie z naszą Umową,
 • adres e-mail, adres wysyłki, imię i nazwisko oraz numer telefonu gości korzystających z przysługującego Użytkownikowi rabatu na produkt, lub
 • wszelkie inne dane osobowe, które Użytkownik może przekazać Nike, uczestnicząc w jednym z wydarzeń użytkownika Nike Elite lub korzystając ze Środowiska cyfrowego użytkownika Elite. 

Dane dotyczące stanu zdrowia i pomiary mogą być w niektórych jurysdykcjach uważane za dane wrażliwe, w związku z czym podejmujemy odpowiednie środki, chroniąc i wykorzystując te dane osobowe. O ile jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub wewnętrzne zasady Nike, uzyskamy zgodę Użytkownika na zbieranie i wykorzystywanie tych danych osobowych. Dopilnujemy też, by zapewnić Użytkownikowi przejrzyste informacje na temat sposobu wykorzystywania przez Nike tych danych osobowych.

Podczas korzystania ze Środowiska cyfrowego użytkownika Elite niektóre dane osobowe są automatycznie pobierane z urządzenia lub przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat tych praktyk znajduje się poniżej w części „Pliki cookie i znaczniki pikselowe” niniejszej polityki prywatności. Te dane osobowe obejmują:

 • identyfikatory urządzeń, stan połączenia, dostęp do sieci, informacje o pamięci i baterii, oraz
 • pliki cookie, adresy IP, nagłówki odnośników, dane identyfikujące przeglądarkę internetową i wersję oraz sygnały nawigacyjne i znaczniki.

Narzędzia do zarządzania zebranymi danymi

W przypadku korzystania ze Środowiska cyfrowego użytkownika Elite zapewniamy bieżące powiadomienia lub uzyskujemy zgody na określone praktyki. Będziemy na przykład ubiegali się o zgodę Użytkownika na korzystanie z jego lokalizacji lub wysyłanie powiadomień push. Możemy uzyskać tę zgodę poprzez Środowisko cyfrowe użytkownika Elite lub za pomocą standardowych pozwoleń dostępnych na urządzeniu Użytkownika.

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa lub platforma urządzenia mobilnego sportowca zapewnia dodatkowe narzędzia umożliwiające kontrolę nad tym, kiedy urządzenie zbiera lub udostępnia konkretne kategorie danych osobowych. Na przykład urządzenie mobilne lub przeglądarka internetowa może oferować narzędzia umożliwiające zarządzanie korzystaniem z plików cookie lub udostępnianiem lokalizacji. Zachęcamy do zapoznania się z narzędziami dostępnymi w urządzeniach oraz do korzystania z nich.

DLACZEGO i JAK wykorzystujemy (przetwarzamy) dane osobowe Użytkownika

Dane osobowe zbierane od Użytkownika wykorzystujemy w następujący sposób:

Aby realizować Umowę z Użytkownikiem

Będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do egzekwowania naszych praw i realizacji zobowiązań wynikających z Umowy oraz świadczenia powiązanych usług. Na przykład będziemy wykorzystywać dane kontaktowe i inne dane osobowe do dostarczania Użytkownikom produktów Nike, dokonywania płatności na rzecz Użytkowników (w stosownych przypadkach) i informowania o wszelkich wydarzeniach lub promocjach Nike, w których Użytkownicy winni wziąć udział w ramach realizacji postanowień naszej Umowy. Wykorzystamy również dane osobowe Użytkowników do odpowiedzi na wszelkie zapytania, roszczenia lub skargi, które mogą składać.

Reklama i marketing

Zgodnie z warunkami naszej Umowy Nike może wykorzystywać osobiste atrybuty Użytkownika (takie jak imię i nazwisko, wizerunek lub nagrania wideo Użytkownika) oraz jego doświadczenia i opinie na temat korzystania z produktów Nike w swoich działaniach marketingowych (w tym w kanałach mediów społecznościowych).

Aby zapewnić funkcje witryn i usługi, które Użytkownik zamawia

Podczas korzystania ze Środowiska cyfrowego użytkownika Elite przez Użytkownika będziemy wykorzystywać jego dane osobowe w celu dostarczenia wybranego produktu lub wybranej usługi. Jeżeli na przykład Użytkownik złoży zamówienie na produkt przez NikeElite.com, wykorzystamy przekazane nam dane kontaktowe w celu przekazania informacji o zakupie i realizacji zamówienia. Będziemy również wykorzystywać informacje o Użytkowniku, np. informacje o dostawie lub płatnościach, lub zakupionym produkcie, aby pomóc mu w rozwiązaniu problemu lub odpowiedzi na pytanie. Podawane dane osobowe pomogą nam w śledzeniu, jaki rodzaj produktów Nike Użytkownik zamówił oraz ile produktów Nike Użytkownik może jeszcze nabyć w ramach naszej Umowy.

Aby prowadzić, ulepszać i utrzymywać naszą działalność, produkty i usługi

Możemy wykorzystywać przekazywane nam dane osobowe do prowadzenia działalności. Na przykład, gdy Użytkownik zamawia produkty, możemy wykorzystać te informacje do księgowości, audytu i w innych wewnętrznych celach. Możemy także wykorzystywać dane osobowe lub opinie dotyczące użytkowania naszych produktów do projektowania i przeprowadzania analizy w celu utrzymania, poprawy i ulepszania bieżących produktów i usług lub opracowywania nowych produktów lub usług. Wykorzystujemy także nasze wewnętrzne systemy w celu oceny wydajności.

Aby chronić prawa, mienie lub bezpieczeństwo nasze lub osób trzecich

O ile jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, możemy wykorzystywać dane osobowe przekazane nam w ramach Umowy lub dane osobowe dotyczące sposobu korzystania ze Środowiska cyfrowego użytkownika Elite w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw, nadużyć, nielegalnego wykorzystywania i naruszania naszych warunków oraz przestrzegania nakazów sądowych, żądań organów państwowych lub wymogów prawnych.

Do ogólnych celów badań i analiz

Możemy wykorzystywać dane osobowe przekazywane nam przez Użytkownika do ogólnych celów badań i analiz. Na przykład, możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu oceny i pomiaru jego wyników lub wykorzystywać jego pomiary w celu zapewnienia mu spersonalizowanej odzieży i obuwia.

Będziemy również wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu zrozumienia jego zachowań lub preferencji zakupowych. Na przykład możemy wykorzystywać informacje na temat sposobu wyszukiwania produktów w witrynie NikeElite.com w celu lepszego poznania najlepszych sposobów organizowania i prezentowania ofert produktów oraz tworzenia treści marketingowych.

Podstawy prawne

Naszą główną podstawę prawną wykorzystywania danych osobowych Użytkownika stanowi realizacja naszej Umowy. Możemy również bazować na zgodzie Użytkownika lub innych podstawach prawnych, takich jak prawnie uzasadnione interesy nas jako firmy lub fakt, że musimy przestrzegać zobowiązań prawnych.

UDOSTĘPNIANIE danych osobowych Użytkownika

Udostępnianie danych przez Nike

Firma Nike udostępnia dane osobowe Użytkownika:

 • podmiotom Nike w celach i na warunkach określonych powyżej,
 • zewnętrznym usługodawcom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Nike w celu umożliwienia firmie Nike realizacji jej praw i obowiązków wynikających z Umowy, na przykład w celu przetwarzania wysyłek i dostaw, zarządzania danymi i ich obsługi, rozsyłania wiadomości e-mail, prowadzenia badań i analiz, zarządzania promocjami marki i produktów, a także administrowania określonymi usługami i funkcjami.  Korzystając z zewnętrznych usługodawców, takich jak kancelarie prawne, firmy PR, agencje reklamowe, organizatorzy imprez, dostawcy platform systemów, firmy tworzące produkty niestandardowe i firmy dostawcze, zawieramy umowy, które wymagają od nich wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych Użytkownika, 
 • innym stronom trzecim w zakresie niezbędnym do: (i) realizacji żądania organu państwowego, nakazu sądowego lub obowiązującego prawa, (ii) zapobieżenia nielegalnemu lub nieuczciwemu korzystaniu z naszych witryn i aplikacji lub naruszeniom warunków korzystania z naszych witryn i aplikacji oraz naszych polityk, (iii) powiadamiania osoby trzeciej o naszych prawach lub egzekwowania naszych praw wynikających z Umowy wobec osoby trzeciej, (iv) obrony przed roszczeniami osób trzecich; i (v) pomocy w zapobieganiu oszustwom lub ich badaniu (np. fałszerstwa).
 • innym osobom trzecim, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę.

BEZPIECZEŃSTWO danych osobowych

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka przetwarzania danych osobowych. Uwzględniając koszty wdrożenia oraz charakter przetwarzania danych, stosujemy środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobieżenie nieupoważnionemu dostępowi, zniszczeniu, utracie, zmianie lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych, na przykład z wykorzystaniem szyfrowania oraz narzędzi do pseudonimizacji i uwierzytelniania. Dane osobowe Użytkownika znajdują się w zabezpieczonych sieciach i są dostępne jedynie według potrzeb, ograniczonej liczbie osób posiadających specjalne prawa dostępu do tych systemów w celu realizacji ich obowiązków.

PRZEKAZYWANIE danych osobowych Użytkownika ZA GRANICĘ

Dane osobowe, które zbieramy (lub przetwarzamy) w kontekście wydarzeń użytkownika Nike lub Środowiska cyfrowego użytkownika Elite będą przechowywane w USA i innych krajach. Niektórzy odbiorcy danych, którym Nike przekazuje dane osobowe Użytkownika mogą znajdować się w krajach innych niż kraj, w którym dane osobowe Użytkownika zostały pierwotnie zebrane. Przepisy prawa w tych krajach mogą nie zapewniać takiego samego stopnia ochrony danych, jaki obowiązuje w kraju, w którym Użytkownicy początkowo podali swoje dane osobowe. Niemniej jednak, gdy będziemy przekazywać dane osobowe Użytkowników odbiorcom w innych krajach, w tym USA, będziemy chronić te dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem.

Podejmujemy działania mające na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi dotyczącymi przekazywania danych osobowych odbiorcom w krajach spoza EOG lub Szwajcarii, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych. Korzystamy z różnych środków, aby zagwarantować, że dane osobowe Użytkowników przekazywane do tych krajów otrzymują odpowiednią ochronę zgodnie z zasadami ochrony danych; obejmuje to podpisanie standardowych klauzul umownych UE, weryfikację, czy odbiorca przyjął wiążące reguły korporacyjne lub czy przestrzega ram Tarczy prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA. W przypadku przekazywania danych osobowych w obrębie grupy Nike korzystamy z wewnątrzgrupowej umowy o przekazywaniu danych.

 Prawa przysługujące UŻYTKOWNIKOM

W zależności od lokalizacji Użytkownika, Użytkownikowi może przysługiwać prawdo do żądania: (i) dostępu do swoich danych osobowych, (ii) elektronicznej kopii swoich danych osobowych (przenoszenie danych), (iii) sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe, lub (iv) usunięcia bądź ograniczenia swoich danych osobowych w określonych okolicznościach wskazanych przez obowiązujące prawo. Prawa te nie mają charakteru bezwzględnego. Jeżeli uzyskaliśmy zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, ma on prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W przypadku chęci otrzymania kopii swoich danych osobowych lub skorzystania z innych przysługujących praw należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w znajdującej się poniżej części „Pytania i opinie”.

 • Przechowywanie danych: przechowujemy dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności (chyba że obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania). Co do zasady oznacza to, że będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres, przez jaki posiada konto w Środowisku cyfrowym użytkownika Elite lub jest związany Umową z nami. Możemy przechowywać dane osobowe Użytkownika przez dłuższy okres czasu w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych (takich jak zobowiązania wynikające z prawa podatkowego i prawa sprzedaży oraz do celów gwarancyjnych).

PLIKI COOKIE i znaczniki pikselowe

Nike otrzymuje i przechowuje informacje, które mogą obejmować dane osobowe, pochodzące z przeglądarek Użytkowników, kiedy korzystają oni ze Środowiska cyfrowego użytkownika Elite. Korzystamy z różnych metod, takich jak pliki cookie i znaczniki pikselowe, aby zbierać te informacje, które mogą obejmować (i) adres IP, (ii) unikalny identyfikator plików cookie, informacje o plikach cookie i informacje na temat tego, czy urządzenie Użytkownika posiada oprogramowanie umożliwiające dostęp do określonych funkcji, (iii) unikatowy identyfikator urządzenia i typ urządzenia, (iv) domenę, typ i język przeglądarki, (v) system operacyjny i ustawienia systemu, (vi) kraj i strefę czasową, (vii) poprzednio odwiedzane witryny internetowe, (viii) informacje na temat korzystania przez sportowca ze Środowiska cyfrowego użytkownika Elite Athlete,np. informacje na temat kliknięć, zakupów i wskazanych preferencji, oraz (ix) godziny dostępu i łącza URL.

Osoby trzecie również mogą zbierać dane osobowe za pośrednictwem Środowiska cyfrowego użytkownika Elite,korzystając z plików cookie, zewnętrznych wtyczek i widżetów. Te osoby trzecie zbierają dane osobowe bezpośrednio z przeglądarki internetowej, a przetwarzanie tych danych osobowych podlega ich politykom prywatności.

Wykorzystujemy pliki cookie i znaczniki pikselowe do śledzenia korzystania ze Środowiska cyfrowego użytkownika Elite orazpoznania preferencji (takich jak wybór kraju i języka). Dzięki temu możemy świadczyć usługi, które poprawiają jakość korzystania z opcji internetowych. Ponadto wykorzystujemy pliki cookie i znaczniki pikselowe w celu uzyskania zbiorczych danych dotyczących ruchu w witrynie i korzystania z witryny, aby określić trendy i uzyskać statystyki pozwalające nam ulepszyć Środowisko cyfrowe użytkownika Elite. Istnieją dwie kategorie plików cookie używanych w Środowisku cyfrowym użytkownika Elite:

 • Funkcjonalne pliki cookie: te pliki cookie są wymagane do zapewnienia podstawowych funkcji witryny i dlatego są zawsze włączone. Należą do nich pliki cookie, które pozwalają zapamiętać użytkownika odwiedzającego Środowisko cyfrowe użytkownika Elitew trakcie jednej sesji lub, na żądanie użytkownika, z sesji na sesję. Pomagają one w realizacji zadań związanych z koszykiem i procedurą płatności, a także pomagają w kwestiach bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
 • Pliki cookie związane z wydajnością: te pliki cookie pozwalają nam udoskonalić funkcjonalność Środowiska cyfrowego użytkownika Elite poprzez monitorowanie korzystania. W niektórych przypadkach te pliki cookie poprawiają prędkość, z jaką możemy przetworzyć żądanie Użytkownika, lub pozwalają nam zapamiętać wybrane przez niego preferencje witryny. Odmowa akceptacji tych plików cookie może skutkować złym dopasowaniem zalecanych funkcji i spowolnieniem witryny.

Aby otrzymać kompleksowe i aktualne podsumowanie wszystkich osób trzecich uzyskujących dostęp do przeglądarki internetowej Użytkownika (za pośrednictwem Środowiska cyfrowego użytkownika Elite lub w inny sposób), zalecamy zainstalowanie stworzonej w tym celu wtyczki przeglądarki internetowej. Można również wybrać opcję ostrzegania przez komputer o każdym przesłaniu pliku cookie lub wyłączyć wszystkie pliki cookie. Dokonuje się tego za pomocą ustawień przeglądarki w każdej przeglądarce i w każdym urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta. Każda przeglądarka jest nieco inna, dlatego należy zapoznać się z menu Pomoc przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zmodyfikować pliki cookie. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie niektórych z naszych usług, a także brak dostępu do wielu funkcji, które sprawiają, że korzystanie ze Środowiska cyfrowego użytkownika Elite jest bardziej wydajne.

ZMIANY w Polityce prywatności Elite Athlete

Obowiązujące prawo i nasze praktyki zmieniają się z czasem. Jeśli zdecydujemy się zaktualizować niniejszą politykę prywatności, zamieścimy zmiany na stronie NikeElite.com lub powiadomimy Użytkowników bezpośrednio. Jeżeli istotnie zmienimy sposób przetwarzania danych osobowych, powiadomimy o tym Użytkowników z wyprzedzeniem, lub – jeśli jest to wymagane prawem – poprosimy o zgodę przed wprowadzeniem takich zmian. Zdecydowanie zachęcamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności i bieżącego sprawdzania naszych praktyk. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zmodyfikowana w czerwiec 2021 r.

PYTANIA i opinie

Czekamy na pytania, komentarze i wątpliwości dotyczące niniejszej polityki prywatności oraz praktyk dotyczących prywatności.

W przypadku chęci wyrażenia opinii lub w przypadku pytań bądź wątpliwości, a także w przypadku chęci skorzystania ze swoich praw związanych z danymi osobowymi w pierwszej kolejności sugerujemy skontaktowanie się z kierownikiem ds. marketingu sportowego.

Można się z nami także skontaktować pod adresem privacy@nike.com. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych: Nike Privacy Office, Nike European Operations Netherlands B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, Holandia lub One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005, USA lub privacy@nike.com.

Zgłoszona nam skarga dotycząca prywatności zostanie poddana ocenie w celu rozwiązania problemu w sposób terminowy i skuteczny. Użytkownik ma też prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego w swoim kraju zamieszkania.

Tags: 
Agreement Type: 
Locales: 

User login