You are here

pl-PL Employee Privacy Policy

Primary tabs

GLOBALNA POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PRACOWNIKÓW NIKE

Data: Maj 2018 r.

Nike gromadzi i przetwarza Dane osobowe podawane przez pracowników w ramach naszego procesu wdrażania pracowników. W toku zatrudnienia pracownika przez Nike gromadzimy i przetwarzamy również dodatkowe rodzaje Danych osobowych pracowników w celu zarządzania naszym programem z zakresu zasobów ludzkich, wykonywania postanowień umów o pracę i przestrzegania obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz w celu zarządzania uczestnictwem pracowników w dobrowolnych programach pracowniczych.

Dane osobowe pracowników mogą być przechowywane w bazach danych Nike znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców działających w imieniu Nike. W przypadku gdy pracownik chciałby uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, usunąć je, poprawić albo skorzystać z jakichkolwiek innych praw przysługujących mu na mocy niniejszej Polityki, należy skontaktować się bezpośrednio ze swoim miejscowym kierownikiem Działu HR. Można również kontaktować się z Biurem ds. Ochrony Prywatności Nike lub Inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy.office@nike.com.

Wprowadzenie i zakres

Nike Inc., Converse Inc., Hurley International LLC, ich jednostki stowarzyszone, w tym pracodawca pracownika (łącznie „Nike”, „my”, „nasz”) szanują prywatność pracowników. Zobowiązaliśmy się do przetwarzania Danych osobowych naszych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i politykami Nike. Na potrzeby niniejszej Polityki pojęcie „Dane osobowe” oznacza wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została ustalona albo może zostać ustalona.

W niniejszej Polityce ochrony prywatności pracowników („Polityka”) opisane zostały rodzaje Danych osobowych naszych pracowników, które gromadzimy i przetwarzamy, w jaki sposób są one przez nas wykorzystywane, jakim podmiotom są udostępniane, jak długo są przechowywane oraz jakie prawa przysługują pracownikowi w związku z jego Danymi osobowymi. Niniejsza Polityka opisuje również środki, jakie podejmujemy w celu ochrony Danych osobowych oraz w jaki sposób pracownicy mogą się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności oraz w przypadku pytań. Podmiot odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie Danych osobowych pracownika to pracodawca formalnie zatrudniający pracownika. Pełne informacje na temat swojego pracodawcy można uzyskać, zapoznając się ze swoją umową o pracę albo kontaktując się z HRDirect.

Niniejsza Polityka dotyczy obecnych i byłych pracowników i stażystów Nike (łącznie „pracownicy”). W przypadku Zewnętrznych pracowników tymczasowych („ZPT”) albo niezależnych wykonawców świadczących usługi na rzecz Nike, w celu uzyskania informacji na temat praktyk z zakresu ochrony danych stosowanych przez bezpośredniego pracodawcę takich osób, należy kontaktować się z tym pracodawcą.

W stosownych przypadkach Nike może wystosować dodatkowe powiadomienia i wdrożyć dodatkowe polityki w zakresie ochrony prywatności i danych pracowników na określonych stanowiskach. Nike może również wystosować dodatkowe powiadomienia i wdrożyć dodatkowe polityki w systemach prawnych, w których jest to niezbędne w celu zachowania zgodności z przepisami miejscowego prawa.

Niniejsza Polityka ma również zastosowanie wobec wszelkich innych polityk korporacyjnych Nike, w tym Kodeksu etycznego Nike („Inside the Lines”), Polityki dotyczącej komunikacji elektronicznej, Polityki dotyczącej mediów społecznościowychPolityki prywatności kandydata, dostępnych na Zero.

Gromadzone przez nas rodzaje danych osobowych i sposób ich wykorzystania

Gromadzimy i przetwarzamy Dane osobowe dotyczące pracowników w zakresie niezbędnym do wykonywania postanowień umów o pracę zawartych z pracownikami i wywiązywania się z obowiązujących nas zobowiązań prawnych. Zaliczają się do nich obrona prawna Nike i przestrzeganie przepisów z zakresu prawa podatkowego, finansowego i dotyczącego składek na ubezpieczenie społeczne lub ustaw i zarządzeń nakładających wymóg ujawnienia danych właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami albo wyrokiem sądowym. Przetwarzamy również Dane osobowe pracowników w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów biznesowych Nike. Przetwarzając Dane osobowe w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami podejmujemy odpowiednie środki, aby interesy, którymi się kierujemy, nie były sprzeczne z interesami pracownika i jego prawami i wolnościami, co na żądanie pracownika z chęcią wyjaśnimy. Do przetwarzania Danych osobowych pracownika wykorzystujemy zautomatyzowane albo niezautomatyzowane metody.

Wdrażanie pracownika– gromadzimy i przetwarzamy Dane osobowe pracowników podczas procesu wdrażania pracownika w celu nawiązania stosunku pracy i zarządzania nim, oraz wywiązania się z obowiązujących nas zobowiązań prawnych. Obejmuje to:

 • dane podane przez pracownika podczas procesu rekrutacji, w tym życiorys lub curriculum vitae, formularz aplikacyjny, historia zatrudnienia, wykształcenie, tytuły naukowe, dokumentacja przebiegu kształcenia, znajomość języków i kwalifikacje, referencje i wszelkie uprawnienia zawodowe, członkostwo lub certyfikaty;
 • podstawowe dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres, numery telefonu (domowy, telefonu komórkowego, służbowy), adres e-mail, obywatelstwo/narodowość, data i miejsce urodzenia, płeć i, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące pozwolenia na pracę;
 • identyfikatory pracownika nadane przez organy państwowe, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, takie jak dane krajowego dokumentu tożsamości pracownika, numer identyfikacji podatkowej, numer ubezpieczenia społecznego albo krajowy numer ubezpieczenia, numer paszportu, oraz, jeżeli jest to wymagane ze względu na wykonywaną pracę, numer prawa jazdy pracownika;
 • dane bankowe i finansowe pracownika do celów związanych z wynagrodzeniem/obsługą kadrowo-płacową, takie jak miesięczne lub inne wynagrodzenie, numer IBAN albo numer rachunku bankowego, nazwa i dane banku;
 • dane dotyczące stanowiska i funkcji pracownika, w tym numer identyfikacyjny pracownika, numer legitymacji pracownika, nazwa i opis stanowiska, dział i przełożony, hierarchia służbowa, miejsce pracy, ośrodek kosztów, jednostka biznesowa lub grupa, stosunek pracy (praca w pełnym albo niepełnym wymiarze godzinowym), godziny pracy, w stosownych przypadkach okres próbny i warunki umowy o pracę;
 • w stosownych przypadkach dane dotyczące korzystania z sieci i urządzeń spółki, takie jak nazwa użytkownika, hasło, dane kontaktowe, służbowy numer telefonu i dane urządzenia (numer identyfikacyjny komputera, telefonu i tabletu), zdjęcie pracownika, jeżeli zostało dostarczone, oraz
 • dane dotyczące życia prywatnego lub rodzinnego pracownika, w tym stan cywilny, osoby pozostające na utrzymaniu pracownika, osoby uposażone i partner/współmałżonek, oraz dane do kontaktu w nagłych przypadkach.
 • Możemy przechowywać informacje zgromadzone w ramach przeprowadzania weryfikacji tożsamości, adresu lub referencji pracownika przed jego zatrudnieniem, oraz, jeżeli jest to dozwolone na mocy przepisów prawa miejscowego, weryfikacji wywiadu środowiskowego pracownika (w tym danych dotyczących karalności lub danych sądowych), zgodnie z Polityką dotyczącą wywiadu środowiskowego.

Zarządzanie w zakresie zasobów ludzkich – gromadzimy ponadto Dane osobowe generowane w trakcie zatrudnienia pracownika, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania umowy z pracownikiem i pomocne w zarządzaniu relacjami służbowymi z Nike. Obejmuje to

 • dane dotyczące godzin pracy i przerw w pracy pracownika, w tym obecność, urlopy wypoczynkowe, przerwy w pracy lub nieobecności, podróże i mobilność;
 • dane gospodarcze i finansowe na potrzeby wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych, w tym dane banku i rachunku bankowego na potrzeby pensji i wynagrodzenia, dane dotyczące podwyżek i premii, pakiet świadczeń pracownika oraz informacje i dane dotyczące świadczeń emerytalnych lub programów ubezpieczeniowych, które mogą być przyznawane w kraju pracownika;
 • dane dotyczące oceny wyników pracy, w tym informacje dotyczące okresowej oceny, oceny i opinie zwrotne, informacje dotyczące programów poprawy wyników i dane związane z rozwojem zawodowym, takie jak szkolenia (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne), kursy, seminaria i konferencje, oraz dane dotyczące planowania sukcesji stanowisk;
 • dane zgromadzone do celów zarządzania podróżami i wydatkami, takie jak dane karty kredytowej, dane banku (numer rachunku bankowego, IBAN itp.), informacje dotyczące rezerwacji i planu podróży, dane paszportu (numer, termin ważności, organ wydający dokument) i dane dotyczące wizy i imigracji oraz preferencje dotyczące podróży (preferencje dotyczące miejsc siedzących, ograniczenia żywieniowe, członkostwo w programach lojalnościowych linii lotniczych i członkostwo korporacyjne, jeżeli podano);
 • dane dotyczące mobilności, przeniesień i relokacji (po zatrudnieniu albo w ramach przeniesienia albo oddelegowania), w tym dane dotyczące rodziny, statusu imigracyjnego i narodowości/obywatelstwa, dane podatkowe i dotyczące ubezpieczenia społecznego itp., oraz
 • dane dotyczące uczestnictwa pracownika w Pracowniczym planie zakupu akcji Nike Inc. (Employee Stock Purchase Plan, ESPP – dobrowolny program motywacyjny, patrz również część 2.6) i zarządzania nim przez Nike oraz dane dotyczące przyznawania premii, w tym dane kontaktowe pracownika, dane dotyczące podatku krajowego (w tym krajowy identyfikator), narodowość, nazwa stanowiska, udziały i stanowisko, informacje dotyczące zakupów i praw do akcji przyznanych, unieważnionych, wykonanych, (nie)nabytych albo nieobjętych akcji do celów wdrożenia ESPP oraz zarządzania i administrowania nim.

Bezpieczeństwo i ochrona

 • Ze względu na ochronę i bezpieczeństwo pracowników oraz inne uzasadnione cele biznesowe (na przykład zapobieganie stratom) w naszych obiektach są wykorzystywane kamery telewizji przemysłowej. Obiekty, w których są wykorzystywane kamery telewizji przemysłowej, są wyraźnie oznakowane oraz w przypadkach, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, udostępniamy więcej informacji na temat praktyk z tym związanych. Dlatego też może być koniecznewykorzystanie nagrań lub zapisu z kamer znajdujących się w tych obiektach w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów albo obrony praw Nike w zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 • Przetwarzamy również Dane osobowe związane z ochroną bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscach pracy, w tym ich dane kontaktowe i Dane osobowe (takie jak dane prawa jazdy) oraz opis wypadku albo urazu i wszelkich środków zaradczych.
 • Ponadto przetwarzamy dane dotyczące korzystania przez pracowników z urządzeń, technologii i sieci Nike w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie zabezpieczania naszych danych i systemów informatycznych. Więcej informacji na temat tych praktyk znajduje się w Zasadach dotyczących komunikacji elektronicznej Nike.
 • W wyjątkowych przypadkach możemy przetwarzać Dane osobowe pracowników, gdy jest to konieczne do ochrony żywotnych interesów pracowników, na przykład w przypadku wypadku w miejscu pracy albo podczas podróży służbowej.

Zakończenie pracy – gromadzimy i przetwarzamy Dane osobowe w związku z zakończeniem pracy, aby rozwiązać stosunek pracy i wywiązywać się z naszych zobowiązań prawnych. Obejmuje to dane dotyczące emerytury i wypowiedzenia, takie jak szczegółowe informacje dotyczące emerytury, rezygnacji, zwolnień/reorganizacji, w tym okresu wypowiedzenia, daty wypowiedzenia, przyczyn odejścia i wypowiedzenia, emerytury, jak również ustaleń dotyczących zarządzania świadczeniami emerytalnymi.

Dobrowolne programy – okresowo możemy oferować dobrowolny udział w programach dla pracowników, co wiąże się z przetwarzaniem Danych osobowych.

Przetwarzanie danych wrażliwych – podczas wdrażania pracowników oraz przez cały czas trwania stosunku zatrudnienia możemy gromadzić wrażliwe Dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Przykładowo może zaistnieć konieczność przekazania nam lub lekarzowi zakładowemu informacji medycznych, które umożliwią nam podjęcie działań w przypadku choroby, niezdolności do pracy lub niepełnosprawności. W niektórych krajach pracownik może dobrowolnie podać nam informacje na temat swojej rasy, pochodzenia etnicznego, religii lub orientacji seksualnej w celach związanych z różnorodnością i równością szans oraz w przypadkach wymaganych na mocy przepisów prawa. Możemy również być zobowiązani do gromadzenia danych wrażliwych w celu wywiązywania się z wymogów określonych w przepisach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia socjalnego (np. zastawy ustanowione w związku z niewypłaconym wynagrodzeniem, numer identyfikacji podatkowej lub numer ubezpieczenia społecznego).

Inne uzasadnione cele biznesowe – może zaistnieć konieczność wykorzystania Danych osobowych pracownika na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w związku z potrzebą przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, obrony interesów prawnych Nike, dochodzenia roszczeń lub prowadzenia postępowania sądowego oraz wykonania nakazów organów regulacyjnych lub sądowych. Konieczne może również okazać się prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań dyscyplinarnych i sporów (takiej jak dokumentacja zarzutów, postępowań wyjaśniających lub kontroli) w zakresie wymaganym albo dozwolonym przez przepisy prawa. Przetwarzamy Dane osobowe w zakresie niezbędnym do obsługi Linii alarmowej Nike zgodnie z Kodeksem etycznym Nike („Inside the Lines”).

Źródła danych osobowych

Dokładamy starań, aby uzyskiwać Dane osobowe bezpośrednio od pracowników, w celu zachowania ich rzetelności, aktualności i zasadności. Dane osobowe mogą być gromadzone w trakcie procesu ubiegania się o zatrudnienie, wdrażania nowych pracowników albo na bieżąco w czasie trwania zatrudnienia.

Otrzymujemy również Dane osobowe pracowników od ich bezpośrednich przełożonych (na przykład w związku z oceną wyników lub oceną roczną) lub od innych pracowników (na przykład w kontekście okresowych przeglądów lub ocen albo prowadzenia postępowania dyscyplinarnego). Możemy czasami otrzymywać Dane osobowe pracowników od innych podmiotów zewnętrznych, na przykład klientów, sklepów partnerskich albo osób postronnych i przedstawicieli organów regulacyjnych.

Ujawnianie Danych osobowych

Udostępniamy Dane osobowe pracowników innym podmiotom Nike w celach administracyjnych, gdy mamy obowiązek wdrażać procesy globalne, prowadzić sprawozdawczość w całej grupie albo podejmować decyzje dotyczące pracowników wyższego szczebla lub awansów w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w celu zarządzania działalnością kadrową. Odbywa się to zazwyczaj w naszych centrach obsługi HR Direct obsługujących Azję, Europę i resztę świata; znajdują się one odpowiednio w Singapurze (Nike Trading Company B.V., Singapore Branch), Holandii (Nike European Operations Netherlands B.V.) oraz Stanach Zjednoczonych (Nike, Inc.).

Jako międzynarodowa spółka Nike polega na usługodawcach i dostawcach, którzy dostarczają produkty i świadczą usługi; Dane osobowe pracowników będą ujawniane tym podmiotom zewnętrznym na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z angażowaniem podmiotów zewnętrznych w sytuacjach, w których jest to konieczne w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Obejmuje to: księgowych, kancelarie prawne i podmioty świadczące usługi prawne, specjalistów z zakresu podatków lub finansów, podmioty zapewniające usługi związane z obsługą kadrowo-płacową i obsługą świadczeń dodatkowych, spółki zajmujące się relokacją, podmioty wypłacające świadczenia emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, specjalistów, konsultantów, wykonawców Działu Kadr, podmioty zapewniające wsparcie IT oraz usługi przechowywania. Wiele podmiotów świadczących nam usługi kadrowe znajduje się w Stanach Zjednoczonych oraz krajach innych niż kraj zatrudnienia pracownika.

Nasi usługodawcy zewnętrzni mogą mieć dostęp do Danych osobowych pracowników, aby wykonywać pewne funkcje lub mogą przechowywać Dane osobowe pracowników w ramach wykorzystywanych przez pracowników Nike rozwiązań opartych na chmurze. Nike współpracuje z usługodawcami zewnętrznymi, którzy zapewniają odpowiednie gwarancje ochrony Danych osobowych pracowników. Wszyscy dostawcy są poddawani analizie ryzyka dostawców Nike. Na mocy umowy Nike nakłada na usługodawców zewnętrznych obowiązek zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych i zachowania poufności zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Niektóre podmioty zewnętrzne, którym możemy ujawniać Dane osobowe, na przykład ubezpieczyciele zdrowotni i powiernicy planów emerytalnych, są samodzielnymi administratorami danych i należy zapoznać się z ich politykami prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystują oni Dane osobowe pracowników.

Możemy mieć obowiązek ujawnienia Danych osobowych pracowników podmiotom zewnętrznym w odpowiedzi na wezwania lub nakazy sądów, organów regulacyjnych, organów rządowych, stron w postępowaniu sądowym lub organów publicznych, albo w celu przestrzegania wymogów regulacyjnych.

Dane osobowe pracowników mogą być również ujawniane doradcom, potencjalnym partnerom transakcji lub zainteresowanym podmiotom zewnętrznym w związku z rozważaniem, negocjowaniem lub finalizacją transakcji korporacyjnej lub restrukturyzacją jednostki biznesowej lub aktywów jakiejkolwiek części Nike.

Przekazywanie danych za granicę

Globalny charakter naszej działalności wiąże się z możliwością ujawniania Danych osobowych pracowników podmiotom, usługodawcom zewnętrznym lub partnerom Nike, których siedziba znajduje się poza krajem działalności pracownika. Na potrzeby administracji wewnętrznej Dane osobowe pracowników będą przechowywane na serwerach Nike znajdujących się w Stanach Zjednoczonych lub w innych bazach danych wykorzystywanych przez Działy HR Nike na poziomie lokalnym lub regionalnym. W zależności od lokalizacji pracownika wykorzystujemy również kopie zapasowe, aby zachować rzetelność Danych osobowych pracowników i naszych systemów.

Polegamy na umowach dotyczących przekazywania danych wewnątrz grupy, aby zagwarantować, że Dane osobowe są odpowiednio chronione we wszystkich podmiotach Nike. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zawieramy z naszymi usługodawcami umowy dotyczące przekazywania danych lub sprawdzamy, czy nasi usługodawcy posiadają odpowiednie certyfikaty w zakresie ochrony danych.

Bezpieczeństwo Danych osobowych

Nike wdraża fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa opracowane w celu ochrony Danych osobowych pracowników przez utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą, zniszczeniem albo uszkodzeniem. Więcej informacji znajduje się w Programie bezpieczeństwa informacji Nike (Nike’s Information Security Program, NISP). Podejmujemy uzasadnione działania, aby zapewnić poziom ochrony odpowiedni dla ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych osobowych.

Wdrażamy również mechanizmy kontroli dostępu, aby zapewnić, że dostęp do Danych osobowych jest ograniczony do tych pracowników Nike, którym dostęp ten jest niezbędny do wykonywania ich obowiązków.

Przechowywanie Danych osobowych

Przechowujemy Dane osobowe pracowników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, w jakich zostały one zgromadzone. W niektórych przypadkach zobowiązania prawne lub regulacyjne nakładają na nas wymóg przechowywania określonej dokumentacji przez wyznaczony okres, w tym również po ustaniu zatrudnienia pracownika. W innych przypadkach, w których jest to dozwolone na mocy przepisów obowiązującego prawa, przechowujemy dokumentację, by móc odpowiadać na pytania albo rozstrzygać spory, które mogą się pojawiać. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Nike dotyczących przechowywania danych, w tym w odniesieniu do dokumentacji pracowników, należy odwołać się do Polityki przechowywania dokumentów Nike.

Prawa przysługujące pracownikom

W zależności od lokalizacji i obowiązujących przepisów prawa pracownikom mogą przysługiwać pewne prawa odnośnie do ich Danych osobowych. Pracownicy mają prawo zażądać:

 • dostępu i uzyskania kopii Danych osobowych, które przechowujemy na ich temat;
 • sprostowania swoich Danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne;
 • usunięcia swoich Danych osobowych w pewnych okolicznościach określonych przepisami prawa, przykładowo jeżeli przechowywanie ich Danych osobowych przez nas nie jest dłużej konieczne;
 • ograniczenia wykorzystywania swoich Danych osobowych w pewnych okolicznościach określonych przepisami prawa, przykładowo w sytuacji, gdy rozpatrujemy inne ich żądanie;
 • eksportu Danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie umowy o pracę i przekazania ich innemu przedsiębiorstwu, jeżeli jest to technicznie możliwe.

Pracownikom przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych osobowych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją oraz prawo wycofania wcześniej wyrażonej zgody. Prawa te nie mają charakteru bezwzględnego.

Spełnimy żądanie pracownika w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, uwzględniając wszelkie obowiązujące terminy i wyjątki.

Pracownikom przysługuje również prawo zasięgnięcia opinii lub wniesienia skargi do organu nadzorczego w ich kraju.

Dane kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki albo chęci skorzystania z któregokolwiek ze swoich praw należy skontaktować się ze swoim miejscowym kierownikiem Działu HR. Można również kontaktować się z Biurem ds. Ochrony Prywatności Nike lub Inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy.office@nike.com.

Agreement Type: 
Locales: 

User login