You are here

sv-SE Elite Privacy Policy

Primary tabs

INTEGRITETSPOLICY FÖR NIKE ELITE-ANVÄNDARE

Denna integritetspolicy för Elite-användare gäller för professionella idrottare, tränare, lagrepresentanter, konsulter eller [brand]-ambassadörer som åtnjuter stöd, sponsring eller liknande avtalsförhållande med Nike eller handlar under ett sådant avtal med Nike (”Elite-användare” eller ”du”). Den beskriver de personuppgifter som Nike samlar in från dig och förklarar hur personuppgifter används, delas och skyddas, vilka valmöjligheter du har med avseende på dina personuppgifter samt hur du kan kontakta oss.

VEM har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter?

Nike-enheten som ansvarar för insamling och användning av dina personuppgifter är den Nike-enhet som du har ett avtal med (ett ”avtal”). Den tillämpliga Nike-enhet som du har ett avtal med benämns ”Nike”, ”vår”, ”vi” eller ”oss” i denna integritetspolicy.

Om du använder andra Nike-webbplatser eller -appar, t.ex. Nike.com och Nikeplus.nike.com och mobila Nike-appar reglerar den Nike-integritetspolicy som är tillgänglig via dessa webbplatser eller appar din användning av ifrågavarande tjänster.

VILKA personuppgifter vi samlar in och NÄR

Vi samlar in dina personuppgifter när du ingår ditt avtal med oss och när du deltar i Nikes evenemang. Vi samlar också in dina personuppgifter när du interagerar med NikeElite.com och andra digitala appar eller plattformar för Nikes Elite-användare (hädanefter benämnd en ”digital Elite-användarupplevelse” i denna integritetspolicy).

Dessa personuppgifter kan omfatta följande:

 • Dina kontaktuppgifter, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer och fysisk adress.
 • Inloggnings- och kontouppgifter, inklusive användarnamn, lösenord och unikt användar-ID.
 • Personuppgifter, inklusive kön och födelsedatum.
 • Bilder, foton och videor som vi skapar eller du tillhandahåller inom ramen för avtalet.
 • Information om din sport och anknytningar till lag.
 • Platsuppgifter som vi kan samla in via din användning av våra mobila appar, inklusive GPS-information.
 • Uppgifter som Nike samlar in direkt från dig som en del av vår relation, inklusive uppgifter som du lämnar enligt kraven i vårt avtal.
 • E-postadress, leveransadress, namn och telefonnummer för gäster som använder din produkttilldelning; och/eller
 • Alla andra personuppgifter som du kan lämna till Nike när du medverkar i en av Nikes Elite-användarevenemang eller interagerar med den digitala Elite-användarupplevelsen.

Uppmätta data om hälsa och kropp kan betraktas som känsliga uppgifter i vissa jurisdiktioner och vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dessa personuppgifter vid användning. Om det krävs i tillämplig lag eller enligt Nikes interna policyer kommer vi att skaffa ditt samtycke till insamling och användning av dessa personuppgifter. Vi kommer också att se till att vi ger dig tydlig information om hur Nike använder dessa personuppgifter.

När du interagerar med en digital Elite-användarupplevelse samlas vissa personuppgifter in automatiskt från din enhet eller webbläsare. Ytterligare information om dessa rutiner finns i avsnittet ”Cookies och pixeltaggar” längre fram i denna integritetspolicy. Dessa personuppgifter omfattar följande:

 • Enhets-ID:n, samtalsstatus, nätverksåtkomst, lagringsinformation och batteristatus.
 • Cookies, IP-adresser, hänvisande sidor, uppgifter som identifierar din webbläsare och version samt webbfyrar och taggar.

Verktyg för hantering av insamlade uppgifter

När du använder en digital Elite-användarupplevelse tillhandahåller vi en samtyckesförfrågan precis när det behövs eller ber om samtycke för vissa metoder. Vi kommer exempelvis att be om samtycke till användning av din geografiska position eller för att skicka pushnotiser. Vi kan få detta samtycke via den digitala Elite-användarupplevelsen eller genom att använda de standardbehörigheter som är tillgängliga i din enhet.

I många fall kommer din webbläsare eller mobila enhetsplattform att tillhandahålla ytterligare verktyg för att ge dig möjlighet att styra när din enhet samlar in eller delar vissa kategorier av personuppgifter. Din mobila enhet eller webbläsare kan exempelvis erbjuda verktyg som ger dig möjlighet att hantera användning av cookies eller platsdelning. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med och använda de verktyg som är tillgängliga i dina enheter.

VARFÖR och HUR vi använder (behandlar) dina personuppgifter

Vi använder de personuppgifter vi samlar in från dig på följande sätt:

För att utföra vårt avtal med dig

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att utöva våra rättigheter och uppfylla våra förpliktelser inom ramen för vårt avtal och tillhandahålla eventuella relaterade tjänster. Vi kommer exempelvis att använda dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter för att leverera Nike-produkter till dig, göra betalningar till dig (om tillämpligt) och informera dig om eventuella Nike-evenemang och -kampanjer som du kan behöva delta i som en del av vårt avtal. Vi kommer även att använda dina personuppgifter för att besvara frågor, anspråk eller klagomål som du kan skicka till oss.

I reklam och marknadsföring

I enlighet med villkoren i vårt avtal kan Nike använda dina personliga attribut (t.ex. namn, bild eller videor med dig) och dina erfarenheter och din feedback om användning av Nikes produkter i sin marknadsföring (inklusive via våra sociala mediekanaler).

För att tillhandahålla webbplats- och tjänstefunktioner som du begär

När du använder en digital Elite-användarupplevelse kommer vi att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla den produkt eller tjänst du har valt. Om du exempelvis beställer en produkt via NikeElite.com kommer vi att använda de kontaktuppgifter du ger oss för att informera dig om inköpet och leverera din beställning. Vi kommer också att använda uppgifter om dig, t.ex. leverans- och betalningsuppgifter, eller om den produkt du har köpt för att hjälpa dig att lösa ett problem eller besvara en fråga. De personuppgifter du tillhandahåller kan också hjälpa oss att hålla reda på vilken typ av Nike-produkter du har beställt och hur många ytterligare Nike-produkter du kan ha rätt att köpa enligt vårt avtal.

För att använda, förbättra och upprätthålla vår verksamhet, våra produkter och våra tjänster

Vi kan använda personuppgifter som du lämnar till oss för att bedriva vår verksamhet. När du beställer produkter kan vi exempelvis använda sådana uppgifter för redovisning, revisionsgranskning och andra interna funktioner. Ett annat exempel är att vi kan använda personuppgifter eller feedback om din interaktion med våra produkter för att utforma och genomföra analyser för att upprätthålla, utöka och förbättra nuvarande produkter och tjänster eller utveckla nya produkter eller tjänster. Vi använder dessutom våra interna system för att utvärdera prestationer.

För att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet

Där det medges eller krävs enligt gällande lag kan vi använda de personuppgifter som lämnas till oss inom ramen för vårt avtal eller personuppgifterna avseende hur du använder en digital Elite-användarupplevelse för att förhindra eller upptäcka bedrägerier, missbruk, olaglig användning och brott mot våra villkor och för att efterleva domstolsbeslut, begäran från myndigheter eller rättsliga krav.

För allmänna forsknings- och analysändamål

Vi kan använda de personuppgifter du lämnar till oss för allmän forskning och analys. Vi kan exempelvis använda dina personuppgifter för att bedöma och mäta dina prestationer eller använda dina mått för att förse dig med anpassade klädesplagg och skor.

Vi kommer även att använda dina personuppgifter för att förstå ditt inköpsbeteende eller vad du föredrar. Vi kan exempelvis använda information om hur du söker på NikeElite.com för att hitta produkter, i syfte att bättre förstå de bästa sätten att arrangera och presentera produkterbjudanden och skapa marknadsföringsmaterial.

På rättsliga grunder

Vår främsta rättsliga grund för användning av dina personuppgifter är att uppfylla vårt avtal. Vi kan också behöva förlita oss på ditt samtycke eller andra rättsliga grunder, t.ex. våra berättigade intressen som företag eller som vi behöver för att efterleva rättsliga förpliktelser.

DELNING av dina personuppgifter

Nikes delning

Nike delar dina personuppgifter med:

 • Nike-enheter för de ändamål och under de förhållanden som beskrivs ovan.
 • Externa tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på Nikes vägnar för att Nike ska kunna utöva sina rättigheter och fullgöra sina förpliktelser enligt vårt avtal, t.ex. att behandla frakt och leveranser, hantera och underhålla våra data, skicka e-post, bedriva forskning och analyser, hantera märkes- och produktkampanjer såväl som administrera vissa tjänster och funktioner. När tredjeparts tjänsteleverantörer, t.ex. advokatbyråer, PR-firmor, reklambyråer, evenemangsarrangörer, systemplattformsleverantörer, produktanpassare och produktspeditörer används, ingår vi avtal som kräver att de implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. 
 • Andra tredje partner i den utsträckning som det krävs för att i) uppfylla en begäran från en myndighet, ett domstolsbeslut eller tillämplig lag, ii) förebygga olaglig eller bedräglig användning av våra webbplatser och appar eller överträdelser av våra webbplatsers och appars användningsvillkor och vår policy, iii) underrätta en tredje part om våra rättigheter eller genomdriva våra rättigheter inom ramen för vårt avtal gentemot tredje part, iv) försvara oss mot anspråk från tredje part samt v) hjälpa till med att förhindra bedrägerier eller med utredningar (t.ex. förfalskningar).
 • Någon annan tredje part om du har givit ditt samtycke.

SKYDDET för dina personuppgifter

Vi tar skyddet av personuppgifter på största allvar och gör rimliga ansträngningar för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken vid behandling av personuppgifter. Med hänsyn till kostnader för implementering och databehandlingens beskaffenhet vidtar vi tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, destruktion, förlust, ändring eller missbruk av personuppgifter, t.ex. genom att använda verktyg för kryptering, pseudonymisering och autentisering. Dina personuppgifter lagras i säkra nätverk och är endast tillgängliga på behovsenlig grund för ett begränsat antal personer med särskilda åtkomsträttigheter till dessa system för att utföra sina arbetsuppgifter.

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING av dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in (eller behandlar) i samband med Nikes användarevenemang eller en digital Elite-användarupplevelse kommer att lagras i USA och andra länder. Vissa av de uppgiftsmottagare som Nike delar dina personuppgifter med kan vara belägna i andra länder än det land där dina personuppgifter ursprungligen samlades in. Lagarna i sådana länder ger eventuellt inte samma nivå av dataskydd som landet där du ursprungligen tillhandahöll dina personuppgifter. Trots detta kommer vi att skydda personuppgifterna så som beskrivs i denna integritetspolicy och i enlighet med gällande lagstiftning när vi överför dina personuppgifter till mottagare i andra länder, inklusive USA.

Vi vidtar åtgärder för att efterleva tillämpliga rättsliga krav för överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EES-området eller Schweiz som inte har en adekvat dataskyddsnivå. Vi vidtar olika åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter som överförs till dessa länder får tillräckligt skydd i enlighet med gällande dataskyddsregler. Detta omfattar undertecknande av EU:s standardavtalsklausuler, verifiering av att mottagaren har antagit bindande företagsbestämmelser eller följer Privacy Shield-ramverket mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA. Om personuppgifter överförs inom Nike använder vi ett koncernavtal för dataöverföring.

 DINA rättigheter

Beroende på var du är bosatt dig kan det hända att du äger rätt att begära i) åtkomst till dina personuppgifter, ii) en elektronisk kopia av dina personuppgifter (portabilitet), iii) rättelse av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga eller iv) radering eller begränsning av dina personuppgifter under vissa omständigheter som föreskrivs enligt gällande lag. Dessa rättigheter är inte absoluta. Om vi har erhållit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill begära en kopia av dina personuppgifter eller utöva någon av dina andra rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnittet ”Frågor och feedback” nedan.

 • Lagring av dina uppgifter: Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy (såvida inte en längre lagringsperiod krävs enligt gällande lag). I allmänhet innebär detta att vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har ett konto på en digital Elite-användarupplevelse eller har ett avtal med oss. Vi kan lagra dina personuppgifter under längre tid för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser gentemot dig (t.ex. lagar avseende skatter och försäljning och garantiändamål).

COOKIES och pixeltaggar

Nike tar emot och registrerar uppgifter, som kan omfatta personuppgifter, från din webbläsare när du använder en digital Elite-användarupplevelse. Vi använder olika metoder, t.ex. cookies och pixeltaggar, för att samla in dessa uppgifter som kan omfatta din i) IP-adress, ii) unik cookieidentifierare, cookieinformation och information om huruvida din enhet har programvara för åtkomst till vissa funktioner, iii) unik enhetsidentifierare och enhetstyp, iv) domän, typ av webbläsare och språk, v) operativsystem och systeminställningar, vi) land och tidszon, vii) tidigare besökta webbplatser, viii) information om din interaktion med en digital Elite-användarupplevelse(t.ex. klickbeteende, inköp och angivna inställningar samt ix) åtkomsttider och hänvisande webbadresser.

Tredje parter kan också samla in personuppgifter via en digital Elite-användarupplevelse,via cookies, tredje parts insticksprogram och widgetar. Dessa tredje parter samlar in personuppgifter direkt från din webbläsare och behandlingen av dessa personuppgifter är föremål för de tredje parternas integritetspolicyer.

Vi använder cookies och pixeltaggar för att spåra användning av en digital Elite-användarupplevelseoch för att förstå inställningar (t.ex. valt land och språk). Detta ger oss möjlighet att tillhandahålla tjänster som förbättrar online-upplevelsen. Vi använder också cookies och pixeltaggar för att erhålla sammanlagda data om trafik och webbplatsinteraktionen, i syfte att identifiera trender och erhålla statistik, så att vi kan förbättra den digitala Elite-användarupplevelsen. Det finns generellt sett två kategorier av cookies som används i en digital Elite-användarupplevelse:

 • Funktionella: Dessa cookies krävs för grundläggande funktioner och är därför alltid aktiverade. De omfattar cookies som ger oss möjlighet att komma ihåg dig när du utforskar en digital Elite-användarupplevelseunder en enda session eller mellan sessioner om du begär det. De hjälper till att möjliggöra kundvagnen och utcheckningsprocessen och är dessutom till hjälp vid säkerhetsfrågor och överensstämmelse med förordningar.
 • Prestanda: Dessa cookies ger oss möjlighet att förbättra den digitala Elite-användarupplevelsens funktioner genom att spåra användning. I vissa fall förbättrar dessa cookies den hastighet med vilken vi kan behandla din begäran eller också ger de oss möjlighet att komma ihåg inställningar som du har valt. Om du vägrar dessa cookies kan det leda till dåligt anpassade rekommendationer och långsam webbplatsprestanda.

För en heltäckande och aktuell översikt över varje tredje parts åtkomst till din webbläsare (via en digital Elite-användarupplevelse eller på annat sätt) rekommenderar vi att du installerar ett insticksprogram för webbläsare som har utvecklats för detta ändamål. Du kan också välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas eller också kan du välja att stänga av alla cookies. Detta gör du via webbläsarinställningarna i varje webbläsare och enhet du använder. Alla webbläsare är lite olika, men i din webbläsares hjälpmeny finns information om hur du ändrar cookieinställningarna. Om du stänger av cookies kan det hända att du inte får åtkomst till många av de funktioner som gör en digital Elite-användarupplevelse mer effektiv och dessutom kommer vissa av våra tjänster inte att fungera korrekt.

ÄNDRINGAR i vår integritetspolicy för Elite-användare

Tillämplig lag och våra rutiner förändras över tid. Om vi bestämmer oss för att uppdatera denna integritetspolicy kommer vi att publicera ändringarna på NikeElite.com eller underrätta dig direkt. Om vi gör väsentliga ändringar i vårt sätt att behandla personuppgifter kommer vi att förse dig med ett föregående meddelande eller, om det krävs enligt gällande lag, begära ditt samtycke före implementeringen sådana ändringar. Vi rekommenderar starkt att du läser denna integritetspolicy och håller dig informerad om våra rutiner. Denna integritetspolicy ändrades senast i juni 2021.

FRÅGOR och feedback

Vi tar gärna emot frågor, kommentarer och synpunkter avseende denna integritetspolicy och integritetsrutinerna.

Om du vill ge feedback eller om du har frågor eller synpunkter eller vill utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter föreslår vi att du i första hand kontaktar den marknadsföringsansvarige för din sport.

Du kan också kontakta oss på privacy@nike.com. Vårt dataskyddsombuds kontaktuppgifter är: Nike Privacy Office, Nike European Operations Netherlands B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, Nederländerna eller One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005, USA, eller privacy@nike.com.

Om du kontaktar oss med ett integritetsrelaterat klagomål kommer det att utvärderas med målsättningen att lösa ärendet utan dröjsmål och på ett effektivt sätt. Du har också rätt att framföra ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten i det land där du bor.

Tags: 
Agreement Type: 
Locales: 

User login