You are here

da-DK-draw-terms-bootroom

Primary tabs

NIKE LODTRÆKNING - VILKÅR OG BETINGELSER

UGYLDIGE HVOR FORBUDT

1. Hvem er berettiget til at deltage?

Lodtrækningen blev oprettet for at imødegå automatiserede BOTS og for at sikre lige vilkår for alle brugere. Lodtrækningen gør det muligt at købe bestemte NIKE-produkter, men udgør ikke en købsaftale. Eventuelle køb er reguleret af en særskilt aftale, der er underlagt NIKEs Købsbetingelser.

Denne kampagne er kun åben for indbyggere, som lovligt er permanent bosiddende i Europa og er fyldt 16 år på tidspunktet for deltagelsen.

Deltagelse indebærer deltagerens fulde og ubetingede accept af disse Vilkår og Betingelser og Sponsors beslutninger, som er endelige og bindende i enhver henseende i relation til kampagnen. Berettigelse til deltagelse er betinget af opfyldelsen af alle betingelser heri.

2. Hvem sponsorerer kampagnen? 

Kampagnen er sponsoreret af NIKE European Operations Netherlands B.V, Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Holland (“Sponsor”). Sponsor forbeholder sig ret til at standse en allerede igangværende kampagne, såfremt denne ikke kan føres, udføres eller gennemføres som planlagt.

3. Hvordan deltager jeg? 

Gå til NIKE experience, log ind med dit NIKE+ medlems ID og gennemfør registreringen. Der er en begrænsning på en (1) registrering pr. person, pr. skomodel. Efterfølgende registreringer vil blive ugyldige. Hvis du ikke har et NIKE+ medlemskab, kan du oprette en konto under registreringen. Medlemskab er gratis. Du vil blive bedt om at opgive dine kreditkortoplysninger, som vil blive brugt af Sponsor til at reservere et beløb til dækning af dit påtænkte køb hos Sponsor. Der vil ikke blive trukket noget beløb på dit kreditkort, medmindre du vinder. Se paragraf 5 for yderligere information.

4. Hvordan bliver man berettiget til at købe det lancerede produkt? 

Sponsor udvælger deltagerne ved en tilfældig lodtrækning mellem alle tilmeldinger modtaget for hver tilgængelig skostørrelse. Oddsene for at opnå berettigelse til at købe det lancerede produkt afhænger af antallet af berettigede tilmeldinger modtaget og tilgængelige skostørrelser. Både vindende og ikke-vindende deltagere vil blive underrettet via e-mail og/eller MMS (efter Sponsors skøn) inden for ca. fireogtyve (24) timer efter afslutning af lodtrækningen. Hvis en deltager har overtrådt nogen af disse Vilkår og Betingelser, kan en alternativ deltager blive valgt efter Sponsors skøn.

5. Hvad kan jeg modtage? 

Vindende deltagere vil kunne købe det lancerede produkt, de har valgt. Hvis du vinder, vil dit kreditkort blive debiteret så snart produktet er blevet sendt fra vores distributionscenter, og salget vil blive gennemført. Købet af NIKE-produktet er underlagt NIKEs Købsbetingelser.

6. Hvilke andre vilkår skal jeg være opmærksom på? 

Sponsor forbeholder sig retten til at forhindre og/eller afvise salg til deltagere i kampagnen, som Sponsor efter eget skøn anser for at have forsøgt at svindle med eller misbruge processen, herunder ved brug af programmer eller scripter, der tillader brugerne at automatisere deres tilmeldinger, eller som har en adfærd, som Sponsor anser som upassende. Endvidere forbeholder Sponsor sig ret til at forhindre en bruger i at følge nogen af sine Twitter-konti eller websider, hvilket ville kunne forhindre brugeren i at deltage i kampagnen. Faktorer, der ville kunne give Sponsor anledning til at blokere brugere, omfatter, men er ikke begrænset til, trusler, chikane, gener eller anden adfærd, som Sponsor anser som upassende.

Kampagnen er ugyldig hvor forbudt ved gældende lov. I tilfælde af at driften, sikkerheden eller administrationen af kampagnen på nogen måde forringes, uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til, svig, virus eller andre tekniske problemer, kan Sponsor efter eget skøn enten: (a) annullere eller standse kampagnen; (b) indstille kampagnen med henblik på at adressere den forringede funktion og efterfølgende genoptage kampagnen på den måde, der bedst stemmer overens med hensigten i disse Vilkår og Betingelser; eller (c) tildele vilkårlig berettigelse til at købe det lancerede produkt blandt de berettigede tilmeldinger modtaget op til tidspunktet for den forringede funktion. Sponsor forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere enhver person, som Sponsor anser for at manipulere med tilmeldingsprocessen eller driften af kampagnen, eller for at handle i strid med disse Vilkår og Betingelser eller på nogen usportslig eller ødelæggende måde. Enhver persons forsøg på at underminere den retmæssige drift af kampagnen vil blive betragtet som en overtrædelse af straffe- eller civilretlig lovgivning, og skulle nogen gøre et sådant forsøg, forbeholder Sponsor sig ret til i videst muligt omfang tilladt ved lov at søge erstatning fra en sådan person. Sponsors undladelse af at håndhæve en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser skal ikke udgøre et afkald på en sådan bestemmelse. I tilfælde af at Sponsor er forhindret i at fortsætte kampagnen, eller integriteten og/eller gennemførligheden af kampagnen alvorligt undermineres af omstændigheder uden for Sponsors kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, oversvømmelse, epidemi, jordskælv, eksplosion, arbejdskonflikt eller strejke, force majeure eller samfundsfjende, satellit- eller udstyrssvigt, optøjer eller civile uroligheder, krig (erklæret eller ikke erklæret), terrortrusler eller –aktiviteter, eller nogen regeringslov, ordre eller forordning, rets- eller domsmyndighedskendelse, computer virus, uautoriseret indgreb, tekniske fejl eller andre årsager, som ikke med rimelighed kan kontrolleres af Sponsor (hver især at betragte som en “Force Majeure” begivenhed eller hændelse), har Sponsor ret til efter eget skøn at forkorte, ændre, indstille, annullere eller standse kampagnen uden yderligere forpligtelser.

Ved at deltage i kampagnen accepterer deltagerne, i videst muligt omfang dette er tilladt ifølge gældende lov, at Sponsor, dets moderselskab og forbundne selskaber og disses respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, ansatte og agenter (de “Friholdte Parter”) ikke er ansvarlige for skader eller omkostninger, som måtte opstå i forbindelse med deltagelsen i kampagnen eller køb af det lancerede produkt, herunder, men ikke begrænset til: (a) uautoriseret menneskelig indgriben i kampagnen; (b) tekniske fejl i forbindelse med computere, servere, leverandører eller telefon- eller netværkslinjer; (c) trykfejl; (d) bortkommet, forsinket, strafportobelagt eller fejladresseret post, eller post som ikke kan leveres; (e) fejl i administrationen af kampagnen eller behandlingen af tilmeldinger fra deltagere; eller (f) skade på personer eller beskadigelse af ejendom, der kan være forårsaget, direkte eller indirekte, helt eller delvist, af deltagers deltagelse i kampagnen eller køb af det lancerede produkt. I videst muligt omfang dette er tilladt ifølge gældende lov, fraskriver deltager sig retten til at gøre et hvilket som helst erstatningskrav gældende, herunder, men ikke begrænset til, pønale skader, følgeskader og direkte eller indirekte skader. Deltager accepterer, at de Friholdte Parter ikke har afgivet nogen indeståelse, erklæring eller garanti, udtrykkeligt eller indirekte, faktisk eller retsligt, vedrørende nogen berettigelse til at købe det lancerede produkt.

7. Hvordan vil tvister blive håndteret?

Med undtagelse af tilfælde hvor det er forbudt, og uden begrænsning af nogen lovmæssig forbrugerbeskyttelse, accepterer deltager, at alle tvister, krav eller søgsmål, som måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med kampagnen eller nogen tildelt berettigelse til at købe det lancerede produkt, skal løses individuelt, uden at ty til nogen form for kollektivt søgsmål, ved de kompetente domstole i deltagerens bopælsland. Alle tvister og spørgsmål vedrørende formuleringen, gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af disse Vilkår og Betingelser, deltagers rettigheder og forpligtelser eller Sponsors rettigheder og forpligtelser i forbindelse med kampagnen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med hollandsk lov uden hensyn til lovvalgsbestemmelserne i international privatret. For at undgå tvivl skal lovvalget anført i denne paragraf 7 ikke tilsidesætte deltagers lovfæstede rettigheder.

8. Deltagerens personlige oplysninger:

Oplysninger indhentet fra deltagere er underlagt Sponsors privatlivspolitik, som du kan finde på {{agreement:privacyPolicy:fortrolighedspolitik}}.

© 2017 NEON   Alle rettigheder forbeholdes.

Agreement Type: 
Locales: 

User login