You are here

hu-HU Draw Terms

Primary tabs

NIKE SORSOLÁS - RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

NEM ALKALMAZHATÓ AMENNYIBEN A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK AZT NEM ENGEDÉLYEZIK

1. Ki jogosult részt venni a sorsoláson?

A Sorsolásra az automatizált BOT-okkal szembeni fellépés céljából, valamint annak érdekében került sor, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsunk valamennyi felhasználó számára. A Sorsolás lehetővé teszi egyes Nike termékek megvásárlását, ugyanakkor nem hoz létre adásvételi szerződést. Minden vásárlást külön szerződés szabályoz, a Nike Vásárlási Feltételei alapján.

A jelen promócióban kizárólag az Európai Unióban állandó lakhellyel rendelkező, és a jelentkezés időpontjában 16. életévüket már betöltött személyek vehetnek részt.

A promócióban történő részvétellel a jelentkező teljes mértékben és feltétel nélkül elfogadja a jelen Részvételi Feltételeket és a Szponzor döntéseit, amely döntések a promócióval kapcsolatos valamennyi kérdésben véglegesnek és kötelező érvényűnek tekintendők. A részvételi jogosultság feltétele a jelen dokumentumban meghatározott valamennyi követelménynek történő megfelelés.

 2. Ki szervezi a Promóciót? 

A promóciót a Nike European Operations Netherlands B.V, Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Hollandia (a „Szponzor”) szervezi. A Szponzor fenntartja magának a jogot arra, hogy valamely már megkezdődött promóciót megszüntessen, amennyiben azt nem lehet a tervezett módon lefolytatni vagy megvalósítani.

3. Hogyan vehetek részt a sorsoláson? 

Nyisd meg a Nike SNKRS oldalt vagy töltsd le a NIKE SNKRS alkalmazást, jelentkezz be a Nike-fiókoddal, és véglegesítsd a regisztrációt. Személyenként egy adott cipőstílusra legfeljebb egy (1) regisztrációt fogadunk. Az ezen felüli regisztrációk érvénytelenek. Ha még nem rendelkezel Nike-tagsággal, a regisztráció során lehetőséged van Nike-fiók létrehozására. A tagság ingyenes. Meg kell adnia hitelkártya adatait, amelyeket a Szponzor az Ön által tervezett vásárlás összegének zárolására használ fel. Hitelkártyája csak abban az esetben kerül megterhelésre, ha Ön a sorsoláson nyer. További információkat az 5. bekezdésben talál.

4. Hogyan biztosítják számomra a bevezetésre kerülő termék megvásárlására való jogosultságot? 

A Szponzor a résztvevőket az egyes elérhető cipő méretekre vonatkozóan beérkezett jelentkezések közül véletlenszerűen sorsolja ki. A bevezetésre kerülő termék megvásárlására való jogosultság megszerzésének esélye az érvényes jelentkezések számától és a rendelkezésre álló cipő méretektől függ.  A nyertes és nem nyertes jelentkezőket egyaránt értesítjük email és/vagy MMS útján (a Szponzor belátás szerint) a sorsolás lezárulását követő megközelítőleg huszonnégy (24) órán belül. Amennyiben valamely jelentkező megsérti a jelen Részvételi Feltételek bármelyikét, akkor a Szponzor saját döntése alapján másik jelentkezőt választhat ki.

5. Milyen nyereményre számíthatok? 

A nyertes jelentkezők megvásárolhatják az általuk kiválasztott bevezetésre kerülő terméket. Amennyiben Ön nyer, a hitelkártyáján zárolt összeg levonásra kerül [azon időpontot követő 3 munkanapon belül, amikor Önt tájékoztatást kap arról, hogy nyert a sorsoláson] és az adásvétel létrejön. A Nike termék megvásárlására a Nike Vásárlási Feltételei az irányadóak.

6. Milyen egyéb feltételeket kell ismernem? 

A Szponzor fenntartja magának a jogot arra, hogy az értékesítést leállítsa és/vagy megtagadja a promóció bármely olyan résztvevője tekintetében, akiről a Szponzor, − saját belátása szerint − úgy ítéli, hogy csalásra vagy az eljárással való visszaélésre tett kísérletet, ideértve az olyan programok vagy szkriptek alkalmazását, amelyek a felhasználó számára lehetővé teszik a belépések automatizálását, vagy a felhasználó a Szponzor által nem megfelelőnek minősített magatartást tanúsított. Továbbá, a Szponzor fenntartja magának a jogot arra, hogy valamely felhasználó számára megtiltsa bármely Twitter fiókjának vagy weboldalának követését, amely tiltás megakadályozza a felhasználó promócióban történő részvételét. A Szponzor többek között, de nem kizárólagosan a következő esetekben alkalmaz a felhasználókkal szemben letiltást: fenyegetés, zaklatás, bosszantás vagy bármely egyéb, a Szponzor által nem megfelelőnek tartott magatartás.

A promóció nem alkalmazható, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok nem engedélyezik.  Amennyiben a promóció lefolytatását, biztonságát vagy adminisztrációját valamely körülmény bármilyen okból hátrányosan befolyásolja, ideértve, de nem kizárólagosan, a csalást, vírus támadást vagy egyéb műszaki problémát, a Szponzor kizárólagos belátása szerint jogosult: (a) a promóciót visszavonni, illetve megszüntetni; (b) a promóciót a hátrányos körülmény kezelése céljából felfüggeszteni, majd ismét folytatni olyan módon, amely a lehető legjobban megfelel a jelen Részvételi Feltételek céljainak; vagy (c) a bevezetésre kerülő termékek megvásárlására való jogosultságot a hátrányos körülmény felmerüléséig érkezett érvényes jelentkezések közül véletlenszerű választással odaítélni. A Szponzor fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint a promócióból kizárjon bármely olyan személyt, akiről megállapítja, hogy a jelentkezést vagy a promóció működését manipulálja, vagy a jelen Részvételi Feltételeket megsérti, illetve sportszerűtlen vagy zavaró magatartást tanúsít. A promóció törvényes működésének megzavarására tett bármely kísérlet a büntetőjogi és polgári jogi előírások megsértésének minősülhet, és amennyiben ilyen kísérlet történik, a Szponzor fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely ilyen személlyel szemben kártérítési igényt érvényesítsen a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben. Amennyiben a Szponzor a jelen Részvételi Feltételek valamely rendelkezését nem érvényesíti, ez nem tekinthető az ilyen rendelkezés érvényesítéséről történő lemondásnak. Amennyiben a Szponzor a promóciót nem tudja tovább folytatni, vagy a promóció feddhetetlenségét és/vagy megvalósíthatóságát bármely, a Szponzor hatáskörén kívüli esemény súlyosan hátrányosan érinti, ideértve, de nem kizárólagosan a tűzvészt, árvizet, járványt, földrengést, robbantást, munkaügyi  vitát vagy sztrájkot, elháríthatatlan eseményt vagy állam elleni bűncselekményt, műhold vagy más berendezések meghibásodását, lázadást vagy polgári zavargásokat, háborút (attól függetlenül, hogy sor kerül-e hadüzenetre), terrorveszélyt illetve terrorcselekményt, vagy bármely jogszabályt, rendelkezést, illetve előírást, bármely bíróság vagy joghatóság végzését, számítógépes vírusfertőzést, jogosulatlan beavatkozást, műszaki hibát vagy egyéb okot, amelyre a Szponzornak nincs érdemleges befolyása (minden ilyen esemény „Vis Maior” esemény), a Szponzor saját belátása szerint, bármely további kötelezettség nélkül jogosult a promóciót lerövidíteni, módosítani, felfüggeszteni, visszavonni, illetve megszüntetni.

A promócióban történő részvételükkel a jelentkezők a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben elfogadják, hogy a Szponzor, annak anyavállalata és kapcsolatban álló társaságai, valamint azok tisztségviselői, igazgatói, munkavállalói és megbízottai (a „Mentesített Felek”) nem tartoznak felelősséggel a promócióból vagy a bevezetésre kerülő termék megvásárlásából eredő semmilyen kárért és költségért, ideértve, de nem kizárólagosan a következőket: (a) a promócióba történő jogosulatlan emberi beavatkozás; (b) számítógépekkel, szerverekkel, szolgáltatókkal vagy telefon, illetve hálózati vonalakkal kapcsolatos műszaki hibák; (c) nyomtatási hibák; (d) elveszett, késedelmesen kézbesített, postaköltséggel terhelt, tévesen kézbesített vagy nem kézbesíthető postai küldemények; (e) a promóció adminisztrációját vagy a jelentkezések feldolgozását érintő hibák; vagy (f) olyan személyi sérülés vagy vagyoni kár, amelyet közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben a jelentkező promócióban történő részvétele vagy a bevezetésre kerülő termék megvásárlása okoz. A jelentkező a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben lemond arról a jogáról, hogy bármilyen kártérítést igényeljen, ideértve, de nem kizárólagosan a büntetőjogi, következményes, közvetlen vagy közvetett kártérítést. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a Mentesített Felek nem vállaltak semmilyen, akár kifejezett, akár hallgatólagos, tényleges vagy jogi szavatosságot, illetve garanciát a bevezetésre kerülő termékek megvásárlásával kapcsolatos bármely jogosultságra vonatkozóan.

7. Hogyan történik a jogviták kezelése?

Hacsak azt a jogszabályok nem tiltják, és a jogszabályok által előírt fogyasztói jogok sérelme nélkül, a jelentkező vállalja, hogy a promócióból vagy a bevezetésre kerülő termékek megvásárlására vonatkozó jogosultság odaítéléséből eredő, illetve azzal kapcsolatos bármely jogvita, igény és keresetindítás rendezésére egyéni alapon, bármilyen csoportos kereset igénybevétele nélkül, a jelentkező lakóhelye szerinti ország illetékes bíróságai előtt kerül sor. A jelen Részvételi Feltételek értelmezését, érvényességét és érvényesíthetőségét, illetve a jelentkező vagy a Szponzor promócióval kapcsolatos jogait és kötelezettségeit érintő valamennyi kérdés vonatkozásában Hollandia jogszabályai az irányadók és azokat e joggal összhangban kell értelmezni, a jogválasztási rendelkezésekre való tekintet nélkül. A kétségek elkerülése végett, a jelen 7. pontban meghatározott jogválasztás nem hatálytalanítja a jelentkezők jogszabályok által előírt jogait.

8. Jelentkező személyes adatai:

A jelentkezőktől gyűjtött adatokra a Szponzor Adatvédelmi Szabályzata vonatkozik, amely megtekinthető a {{agreement:privacypolicy: Szponzor Adatvédelmi Szabályzata}} weboldalon.

 © 2016NEON   Minden jog fenntartva.

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login