You are here

pl-PL-draw-terms-bootroom

Primary tabs

Regulamin losowania NIKE

Sprzeczne z obowiązującym prawem postanowienia Regulaminu nie są wiążące.

1. Czym jest Losowanie?

Losowanie jest systemem sprzedaży służącym do przydzielania produktów, których dostępność może być ograniczona w związku z dużym popytem na te produkty („Losowanie”). Losowanie odbywa się według następujących zasad – uczestnik może przystąpić do Losowania w celu wyrażenia woli zakupu produktu o ograniczonej dostępności. Jeżeli liczba uczestników (i składanych przez nich ich zamówień) będzie mniejsza niż ilość dostępnych produktów, wówczas wszyscy uczestnicy będą mogli zakupić dany produkt. Jednakże, jeżeli liczba uczestników (i składanych przez nich zamówień) będzie większa niż liczba dostępnych produktów, jedynie ograniczona liczba losowo wybranych uczestników będzie mogła zakupić dany produkt. System przyznaje przewagę uczestnikom, którym nie udało się zakupić produktów w poprzednich Losowaniach.

2. Kto może wziąć udział w Losowaniu?

W Losowaniu mogą brać udział jedynie osoby posiadające prawo stałego pobytu na terenie Unii Europejskiej, którzy w momencie zgłoszenia udziału mają co najmniej szesnaście (16) lat.

Wzięcie udziału w Losowaniu oznacza pełną i bezwarunkową zgodę uczestnika na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz decyzje Organizatora, które są ostateczne i wiążące we wszelkich sprawach związanych z Losowaniem. Możliwość udziału w Losowaniu zależy od spełnienia wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Kto jest organizatorem Losowania?

Organizatorem Losowania jest Nike European Operations Netherlands B.V („NEON”), Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Holandia („Organizator”). Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zakończenia lub zmiany warunków Losowania w przypadku, w którym jego planowana organizacja, przeprowadzenie lub realizacja jest niemożliwa, z uzasadnionych przyczyn, o których Organizator powiadomi uczestników.

4. Jak mogę wziąć udział?

Prosimy wejść na stronę NIKE Experience, zalogować się przy pomocy posiadanego identyfikatora członkowskiego NIKE+ i dokonać rejestracji. Jedna osoba może dokonać jedynie jednej (1) rejestracji dotyczącej danego rodzaju obuwia. Kolejne rejestracje będą nieważne. Jeżeli nie posiadają Państwo członkostwa NIKE+, konto można założyć w trakcie rejestracji. Członkostwo jest bezpłatne.

5. W jaki sposób dokonywany jest wybór uczestników mających możliwość zakupu nowych produktów? 

Organizator dokona wyboru uczestników w ramach losowania spośród wszystkich zamówień otrzymanych na każdy dostępny rozmiar obuwia. Szanse uzyskania możliwości zakupu nowych produktów zależą od liczby otrzymanych spełniających niezbędne warunki zamówień i dostępności poszczególnych rozmiarów obuwia. Zarówno wybrani jak i niewybrani uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach Losowania drogą mailową oraz/lub przez MMS (według uznania Organizatora) w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od zakończenia losowania. W przypadku naruszenia przez uczestnika któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, na jego miejsce może zostać wybrany inny uczestnik.

6. Co się dzieje w momencie dokonania wyboru uczestnika?

Wybrani uczestnicy otrzymają wybrany przez nich nowy produkt. Wyrażając zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uczestnik upoważnia Organizatora do automatycznego pobrania przy użyciu formy płatności wybranej przez uczestnika w trakcie rejestracji pełnej ceny detalicznej nowego produktu wybranego przez uczestnika powiększonej o odpowiednie koszty wysyłki, opłaty manipulacyjne oraz podatek.

7. Jakie inne warunki obowiązują uczestnika?

Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub odmowy sprzedaży produktów uczestnikowi Losowania, który próbował dokonać oszustwa lub naruszyć procedury, w tym poprzez korzystanie z programów lub skryptów umożliwiających uczestnikom zautomatyzowanie zapisów, lub angażował się w zachowania naruszające niniejszy Regulamin. Ponadto, Organizator zastrzega prawo do zablokowania możliwości śledzenia przez użytkownika kont Organizatora na Twitterze lub jego stron internetowych, co może uniemożliwić użytkownikowi udział w Losowaniu. Czynniki, które mogą spowodować zablokowanie użytkownika przez Organizatora, to między innymi: groźby, molestowanie, nękanie lub zachowanie innego rodzaju, które narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

Losowanie podlega przepisom i regulacjom prawa krajowego, a jego zasady nie są wiążące, jeżeli prawo tego zabrania. W przypadku, w którym prowadzenie, bezpieczeństwo lub zarządzanie Losowaniem jest zagrożone (np. z powodu oszustwa, wirusa lub innego problemu technicznego), Organizator, zgodnie z niniejszym Regulaminem, może albo: (a) odwołać lub zakończyć Losowanie; (b) zawiesić Losowanie do czasu usunięcia zagrożenia oraz wznowić Losowanie w sposób najbardziej zgodny z celem niniejszego Regulaminu, albo (c) przyznać możliwość zakupu nowych produktów zamówieniom wybranym losowo spośród spełniających niezbędne kryteria zamówień otrzymanych do czasu wystąpienia zagrożenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania, według własnego uznania, osoby, która w jego ocenie dokonuje manipulacji związanych z procesem rejestracji lub prowadzenia Losowania, działa z naruszeniem niniejszego Regulaminu, w sposób niesportowy bądź destrukcyjny. Jakakolwiek próba mająca na celu zakłócenie prawidłowego przebiegu Losowania może naruszać prawo karne lub cywilne, a w przypadku podjęcia takiej próby Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia od osoby podejmującej taką próbę odszkodowania w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym prawem. Niewykonanie przez Organizatora jakiegokolwiek uprawnienia wynikającego z niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego uprawnienia. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie kontynuować Losowania lub jeśli jego integralność lub wykonalność zostanie istotnie zakłócona przez wystąpienie zdarzenia pozostającego poza kontrolą Organizatora, w tym między innymi, pożaru, powodzi, epidemii, trzęsienia ziemi, wybuchu, sporu pracowniczego lub strajku, działania siły wyższej lub wroga publicznego, awarii satelity lub urządzenia, zamieszek lub niepokojów społecznych, wojny (która została lub nie została wypowiedziana), zagrożenia lub działania terrorystycznego, lub prawa, zarządzenia lub rozporządzenia wydanego przez organy rządowe, postanowienia wydanego przez sąd lub jurysdykcję, zarażenia wirusem komputerowym, nieuprawnionej interwencji, awarii technicznych lub innych przyczyn, które racjonalnie nie pozostają pod kontrolą Organizatora (każde z tych zdarzeń będzie zwane „Siłą Wyższą”), Organizator będzie mieć prawo, w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, do skrócenia, zmiany, zawieszenia, odwołania lub zakończenia Losowania bez dalszych zobowiązań.

Biorąc udział w Losowaniu, uczestnik wyraża zgodę, w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, na zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności Organizatora, jego spółek dominujących i powiązanych, a także odpowiednich członków władz, dyrektorów, pracowników i pełnomocników z odpowiedzialności („Strony Zwolnione z Odpowiedzialności”) z tytułu roszczeń lub powództw wynikających z udziału w Losowaniu lub zakupu nowych produktu, w tym między innymi: (a) nieuprawnionej interwencji człowieka w Losowanie; (b) błędów technicznych związanych z komputerami, serwerami, dostawcami lub połączeniami telefonicznymi lub sieciowymi; (c) błędów drukarskich; (d) zagubionej, spóźnionej, nieopłaconej, nieprawidłowo zaadresowanej lub niedoręczalnej przesyłki; (e) błędów w zarządzaniu Losowaniem lub przetwarzaniu zamówień; lub (f) szkody na osobie lub uszkodzeniu mienia, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, udziałem w Losowaniu lub zakupem produktu wprowadzanego na rynek. Ponadto uczestnik zgadza się, że w przypadku wystąpienia podstawy do wniesienia powództwa, w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność Stron Zwolnionych z Odpowiedzialności będzie ograniczona do kosztów udziału w Losowaniu, a Strony Zwolnione z Odpowiedzialności nie będą odpowiadać za honorarium prawników. W możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, uczestnik zrzeka się prawa do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych, w tym między innymi, z tytułu zadośćuczynienia, szkód wynikowych, bezpośrednich lub pośrednich. Uczestnik przyznaje, że Strony Zwolnione z Odpowiedzialności, nie złożyły żadnych zapewnień, oświadczeń ani gwarancji, w sposób wyraźny lub dorozumiany, faktycznie lub z mocy prawa, dotyczących przyznania możliwości zakupu produktu wprowadzanego na rynek.

8. Jak będą rozstrzygane spory?

Bez ograniczania ustawowych praw konsumenta i poza przypadkami zabronionymi przez obowiązujące przepisy, uczestnik wyraża zgodę na to, aby wszelkie spory, roszczenia i powództwa wynikające lub związane z Losowaniem albo zakwalifikowaniem do zakupu nowego produktu rozstrzygane były indywidualnie, bez uciekania się do pozwów zbiorowych w jakiejkolwiek formie. Wszelkie kwestie i pytania dotyczące treści, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszego Regulaminu, praw i obowiązków uczestnika, lub praw i obowiązków Organizatora w związku z Losowaniem, podlegają i będą interpretowane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

9. Dane Osobowe Uczestnika

Informacje zbierane od uczestników podlegają Polityce Prywatności Organizatora, dostępnej na stronie {{agreement:privacypolicy:Polityce Prywatności}}.

© 2017NEON   Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login