You are here

pl-PL Terms

Primary tabs

REGULAMIN KORZYSTANIA NIKE

Data ostatniej zmiany: wrzesień 2021 r.

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM KORZYSTANIA („REGULAMINEM”) PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z DOWOLNEJ PLATFORMY NIKE.

Jeśli Użytkownik mieszka w którymkolwiek z poniższych państw lub regionów, mogą obowiązywać go dodatkowe postanowienia, z którymi można się zapoznać na końcu niniejszego Regulaminu. W razie potrzeby wskazujemy w Regulaminie informacje na temat kraju/regionu.  Te dodatkowe postanowienia są nadrzędne wobec poniższych postanowień Regulaminu w zakresie wszelkich rozbieżności.

Argentyna, Australia, Brazylia, KanadaChiny (na potrzeby niniejszych Warunków, z wyłączeniem Hongkongu, Makau i Tajwanu) Kolumbia, HongkongJaponia, Korea, Filipin, wszystkie kraje europejskie (w tym szczegółowe postanowienia dotyczące Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, PolskiSzwajcarii).

Witamy w społeczności NIKE! Zapoznają się Państwo z tym Regulaminem jako Użytkownik korzystający z witryny internetowej NIKE, środowiska cyfrowego, platformy mediów społecznościowych, aplikacji mobilnej, technologii produktów typu wearable albo jednego z naszych pozostałych produktów czy usług, a wszystkie te elementy wchodzą w skład Platformy NIKE („Platformy”). Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Platformy korzystając z komputera, telefonu komórkowego, tabletu, konsoli czy przy pomocy innych technologii, określanych tutaj przez nas „Urządzeniami”. W odniesieniu do Urządzenia obowiązują standardowe stawki i opłaty operatora sieci Użytkownika.

Niniejszy Regulamin stanowi zawieraną między Użytkownikiem a NIKE i jej jednostkami stowarzyszonymi (które możemy określać mianem „NIKE” albo „my”) prawnie wiążącą umowę regulującą korzystanie przez Użytkownika z Platformy. Proszę zapoznać się z naszą listą {{agreement:localentities:Jednostki lokalne}}, aby dowiedzieć się, który z podmiotów NIKE odpowiada za udostępnianie Użytkownikowi Platformy i jakie są jego dane kontaktowe. Kilka ważnych kwestii:

 • Nasz Regulamin może ulegać zmianom. W niektórych systemach prawnych nie jest dopuszczalna jednostronna aktualizacji czy zmiana postanowień regulaminów konsumenckich, zatem ten ustęp może nie mieć zastosowania do Użytkownika. [Patrz postanowienia obowiązujące w Kanadzie.] Możemy dokonywać aktualizacji niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany opublikujemy zawiadomienie na Platformie albo wyślemy Użytkownikowi zawiadomienie. Należy zapoznać się z ewentualnymi zmianami i jeśli Użytkownik nie wyraża na nie zgody, powinien przestać korzystać z Platformy. Dalsze korzystanie z Platformy przez Użytkownika po otrzymaniu od nas zawiadomienia o zmianach oznacza przyjęcie przez Użytkownika zaktualizowanego Regulaminu, w zakresie niezabronionym obowiązującymi przepisami prawa.
 • Regulamin sprzedaży. Dokonując u nas jakiegokolwiek zakupu Użytkownik przyjmuje ponadto {{agreement:termsOfSale:Regulamin sprzedaży}} obowiązujące w jego kraju albo regionie. [Patrz postanowienia obowiązujące na Węgrzech.]
 • Polityka prywatności. Nasza {{agreement:privacyPolicy:Polityka prywatnośc}} określa sposoby gromadzenia i wykorzystania danych osobowych na Platformie i reguluje korzystanie przez Użytkownika z Platformy.
 • Ważna informacja dla sportowców-amatorów. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie, że korzystanie przez niego z Platformy nie będzie miało wpływu na spełnianie przez niego kryteriów obowiązujących sportowców-amatorów. Informacje o przepisach obowiązujących Użytkownika należy sprawdzić w swojej federacji sportu amatorskiego. NIKE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzystania przez Użytkownika z Platformy, które spowoduje utratę przez niego uprawnień sportowca-amatora.

1. PODSTAWOWE ZASADY

Kryteria kwalifikacyjne. Użytkownik może korzystać z Platformy wyłącznie, jeśli osiągnął wiek pełnoletniości obowiązujący w jego kraju albo gdy ma na to zgodę swojego rodzica albo opiekuna. W poszczególnych krajach mogą obowiązywać określone kryteria wiekowe dotyczące korzystania z konkretnych usług w ramach Platformy. [Zob. regulamin mający zastosowanie do Chin (na potrzeby niniejszych Warunków, z wyłączeniem Hongkongu, Makau i Tajwanu).]

Zasady rejestracji. Rejestracja konta w naszym systemie podlega następującym zasadom:

 • Bądź prawdomówny: Przy rejestracji przedstawiaj dokładne i aktualne dane.
 • Bądź sobą: Zarejestrowane konto ma służyć jednej osobie. Nie wolno rejestrować więcej niż jednego konta NIKE, rejestrować konta NIKE w imieniu innej osoby ani przekazywać swojego konta NIKE.
 • Bądź bezpieczny: Chroń swoją nazwę użytkownika, hasła i inne dane logowania i nie pozwalaj nikomu innemu na korzystanie z konta.
 • Bądź odpowiedzialny: Należy niezwłocznie zawiadomić NIKE o wszelkich przypadkach nieuprawnionego korzystania z konta NIKE Użytkownika. Użytkownik odpowiada za wszystkie działania realizowane za pośrednictwem jego konta NIKE – za jego zgodą czy bez niej. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA NIKE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŻADNYCH STRAT CZY DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEUPRAWNIONEGO KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA.

[Zob. regulamin mający zastosowanie do Chin (na potrzeby niniejszych Warunków, z wyłączeniem Hongkongu, Makau i Tajwanu).]

2. WŁASNOŚĆ TREŚCI

Za wyjątkiem Treści Użytkownika (zdefiniowanych poniżej), wszystkie treści na naszej Platformie – w tym tekst, oprogramowanie, skrypty, kod, projekty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, materiały wideo, aplikacje, funkcje interaktywne, artykuły, wiadomości, szkice, animacje, naklejki, ogólnie ilustracje i inne treści („Treści”) – stanowią własność NIKE albo innych osób udzielających nam licencji na Treści i są one chronione przepisami prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, prawa patentowego i innymi przepisami. NIKE zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny określone w niniejszym Regulaminie.

 • Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (np. nazwa NIKE i projekt Swoosh) stanowią własność NIKE bądź są przez nią zarejestrowane lub NIKE posiada na nie licencję. Poprzez swój dostęp do Platformy czy korzystanie z niej ani Treści na niej Użytkownik nie nabywa licencji ani praw własności do żadnych znaków handlowych, znaków usługowych czy nazw handlowych.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać ani nie usuwać żadnych informacji dotyczących praw własności z materiałów pobieranych ani drukowanych z Platformy.
 • W zakresie, w jakim NIKE wyraża zgodę na pobieranie czy korzystanie z Treści obejmujących prawa autorskie czy utwory będące przedmiotem prawa autorskiego, NIKE udziela Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, nieprzenoszalnej, nieumożliwiającej udzielania dalszych licencji i odwołalnej licencji na dostęp i wykorzystanie takich praw autorskich albo dzieł objętych prawem autorskim wyłącznie zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem i wyłącznie tak długo, jak długo NIKE powszechnie udostępnia publicznie takie Treści. Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności do Treści (w tym żadnych znaków towarowych czy innej własności intelektualnej stanowiącej część Treści), zaś wszystkie takie Treści są przeznaczone do osobistego użytku niekomercyjnego. NIKE zastrzega sobie prawo do monitorowania korzystania przez Użytkownika i do zmiany albo cofnięcia licencji albo dostępu Użytkownika do Treści w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. NIKE zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnych Treści naruszających niniejsze postanowienia albo prawa własności intelektualnej NIKE. Udzielone Użytkownikowi przez NIKE zezwolenie na tego rodzaju ograniczone korzystanie nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw przysługujących Nike do Treści.
 • Poza określonymi prawami do wykorzystywania przyznanymi Użytkownikowi przez NIKE w związku z Platformą, bez uprzedniej pisemnej zgody NIKE Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać, nie kopiować, nie edytować, nie tłumaczyć, nie wyświetlać, nie rozpowszechniać, nie pobierać, nie przekazywać, nie sprzedawać, nie tworzyć dzieł zależnych ani w żaden sposób nie wykorzystywać żadnych Treści, w tym Treści Użytkownika (chyba że chodzi o Treści Użytkownika należące do danego Użytkownika, które Użytkownik zgodnie z prawem opublikuje na Platformie). Nieuprawnione korzystanie z Treści może stanowić naruszenie przepisów prawa autorskiego, prawa znaków towarowych albo innych praw własności intelektualnej i może narazić Użytkownika na odpowiedzialność karną albo cywilną.

3. PUBLIKOWANIE TREŚCI NA PLATFORMIE

Licencja na Treści Użytkownika. Niektóre części Platformy umożliwiają Użytkownikowi publikowanie zdjęć, materiałów wideo, komentarzy i innych treści, które określamy mianem „Treści Użytkownika”. Nike nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, które inne osoby publikują na Platformie. Treści Użytkownika są własnością Użytkownika albo ich twórcy, ale gdy Użytkownik publikuje Treści Użytkownika, udziela na nie licencji NIKE w sposób opisany poniżej:

 • Użytkownik oświadcza, że ma prawo do publikowania swoich Treści Użytkownika i udziela NIKE niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, podlegającej przeniesieniu, podlegającej dalszemu licencjonowaniu, nieobciążonej tantiemami, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z wszelkich Treści Użytkownika, które publikuje na albo w związku z Platformą, w tym wizerunków wszelkich osób występujących w Treściach Użytkownika czy wszelkich koncepcji czy pomysłów zawartych w Treściach Użytkownika, w dowolnym celu, w tym w celu wykorzystania komercyjnego, co obejmuje prawo do tłumaczenia, wyświetlania, powielania, modyfikacji, tworzenia dzieł zależnych, udzielania dalszych licencji, rozpowszechniania i przenoszenia tych praw. NIKE, wedle wyłącznego własnego uznania, może wycofać dowolne Treści Użytkownika w dowolnym momencie. [Patrz postanowienia obowiązujące w Argentynie, Kolumbii, Belgii i na Filipinach.]
 • Użytkownik rozumie, że usunięte Treści Użytkownika mogą zostać zachowane w systemach NIKE i na Platformie w zakresie, w jakim Treści Użytkownika zostały upublicznione albo udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły, chyba że Użytkownik albo dana osoba zażąda usunięcia albo zablokowania dostępu do danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

LICENCJA NA WYKORZYSTANIE KOMENTARZY, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW. Użytkownik rozumie, że wszelkie komentarze, informacje zwrotne czy pomysły przesyłane przez niego NIKE są przekazywane bez obowiązku zachowania poufności i Użytkownik udziela NIKE nieograniczonej czasowo, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie wszystkich komentarzy, informacji zwrotnych i pomysłów, jakie ewentualnie udostępnił NIKE, bez zawiadomienia, konieczności zapłaty wynagrodzenia czy uznania autorstwa Użytkownika, w dowolnym celach, w tym w szczególności w celu opracowania, wytworzenia i wprowadzania na rynek produktów i usług oraz tworzenia, modyfikowania albo doskonalenia produktów i usług. [Patrz postanowienia obowiązujące w Kolumbii i Belgii.]

4. KODEKS POSTĘPOWANIA UŻYTKOWNIKA

Bardzo cieszymy się z przystąpienia Użytkownika do społeczności NIKE. Oto kilka podstawowych zasad:

 • Bądź oryginalny. Treści Użytkownika na Platformie wolno publikować tylko jeśli posiada się wszystkie zgody i prawa konieczne do udostępniania takich Treści Użytkownika, w tym od wszelkich osób, które występują albo są wspomniane w Treściach Użytkownika.
 • Bądź bezpieczny.
  • Nie wolno robić niczego, co może narazić NIKE albo jej użytkowników na jakąkolwiek szkodę, w tym niczego, co mogłoby zakłócić działanie Platformy, uszkodzić ją, wyłączyć, ingerować w jej funkcje albo je ograniczyć.
  • Nie wolno publikować Treści Użytkownika zawierających wirusy komputerowe, programy czy inny kod komputerowy i nie wolno obchodzić ani modyfikować żadnego oprogramowania czy technologii zapewniających bezpieczeństwo Platformy.
  • Nie wolno wykorzystywać żadnych narzędzi do zgłębiania danych, robotów, scrapingu ani podobnych metod gromadzenia danych.
  • O ile NIKE nie wskaże inaczej, nasza Platforma jest miejscem publicznym. Na Platformie nie wolno publikować danych osobowych – własnych ani żadnych innych osób.
 • Treści muszą mieć charakter osobisty.
  • Na Platformie nie wolno publikować żadnych reklam, zachęt ani treści komercyjnych ani przyjmować płatności od osób trzecich w zamian za realizację działalności komercyjnej na Platformie.
  • Nie wolno gromadzić ani pozyskiwać danych osobowych od innych użytkowników Platformy ani przesyłać niechcianych wiadomości.
  • W ramach interakcji z Platformą nie wolno korzystać z technologii automatyzujących.
  • Treści muszą być stosowne. Należy szanować społeczność i nie publikować Treści Użytkownika, łączy do witryn ani nie robić niczego nielegalnego, wprowadzającego w błąd, szkodliwego, stanowiącego nękanie, niezgodnego z prawdą, dyskryminującego, czy w inny sposób wątpliwego etycznie czy niewłaściwego ani niczego co narusza jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa. NIKE ma prawo weryfikować przed publikacją, monitorować albo usuwać Treści Użytkownika – jednak nie mamy obowiązku tego robić.
  • Bądź sobą. Nie wolno podszywać się pod żadne inne osoby ani organizacje, w tym za sportowców ani pracowników NIKE.
 • UDANEJ ZABAWY!

5. NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

Należy skonsultować się ze swoich doradcą prawnym przed złożeniem do nas zawiadomienia, ponieważ bezpodstawne zawiadomienia mogą podlegać karom. NIKE może zamykać konta użytkowników Platformy, w przypadku których zostanie stwierdzone naruszenie praw autorskich osób trzecich.

Jeżeli Użytkownik uważa, że zamieszczone przez niego utwory zostały skopiowane na Platformę z naruszeniem prawa, należy przekazać Spółce następujące informacje [Patrz postanowienia obowiązujące we Francji.]:

(1) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i podpis elektroniczny albo odręczny właściciela praw autorskich albo osoby upoważnionej do działania w jego imieniu;

(2) opis dzieła objętego prawami autorskimi, które zdaniem Użytkownika stało się obiektem naruszenia;

(3) opis miejsca, w którym treści rzekomo powodujących naruszenie znajdują się na Platformie;

(4) oświadczenie na piśmie, że Użytkownik jest w dobrej wierze przekonany o tym, że kwestionowane wykorzystanie materiału nie zostało dopuszczone przez właściciela prawa autorskiego ani jego pełnomocnika ani nie jest dozwolone na mocy przepisów prawa; oraz

(5) oświadczenie Użytkownika, złożone pod rygorem kary za składanie fałszywych oświadczeń (stosownie do obowiązującego prawa), że powyższe informacje podane w zawiadomieniu są prawdziwe oraz że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich albo jest upoważniony do działania w jego imieniu.

Zgłoszenia naruszeń praw autorskich należy przesyłać do:

Legal Department (Copyright)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telefon: 503-671-6453
Faks: 503-646-6926

Copyright.legal@nike.com

6. PARTNERZY W RAMACH PLATFORMY

NIKE może zamieszczać łącza do zewnętrznych witryn, platform mediów społecznościowych, aplikacji mobilnych i innych produktów czy usług albo współpracować z nimi („Podmioty zewnętrzne”). Użytkownik może mieć kontakt z takimi Podmiotami zewnętrznymi za pośrednictwem Platformy, jednak nie oznacza to, że NIKE aprobuje działania takich osób, monitoruje je czy ma kontrolę na takimi Podmiotami zewnętrznymi czy ich działaniami, co podlega odrębnemu regulaminowi korzystania i politykom prywatności. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z witrynami i regulaminami korzystania oraz politykami prywatności Podmiotów zewnętrznych. NIKE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu treści, polityk czy działań Podmiotów zewnętrznych, a Użytkownik nawiązuje kontakt z Podmiotami zewnętrznymi na własne ryzyko.

7. WAŻNE ZASTRZEŻENIA

WYSIŁEK FIZYCZNY. [Patrz postanowienia obowiązujące w Kanadzie, Niemczech i Włoszech, ponieważ poniższe wykluczenia i ograniczenia mogą nie obowiązywać Użytkownika.] Platforma może zawierać artykuły promujące aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie albo ogólne dobre samopoczucie. Mają one dla Użytkownika mieć charakter jedynie informacyjny i nie mają stanowić porady medycznej czy świadczeń medycznych, ani nie służą do celu diagnostycznego czy leczniczego.

 • Należy wziąć pod uwagę wchodzące w grę ryzyko i przed podjęciem jakiegokolwiek wysiłku fizycznego skonsultować się z pracownikami służby zdrowia, pod opieką których Użytkownik pozostaje.
 • Nie należy nigdy lekceważyć fachowych porad medycznych ani opóźniać zwrócenia się po nie, kierując się jakimikolwiek materiałami na Platformie.
  • W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA NIKE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŻADNYCH URAZÓW ANI SZKÓD, JAKIE UŻYTKOWNIK MOŻE PONIEŚĆ W WYNIKU KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO ALBO NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z ZAWARTOŚCI PLATFORMY.

KONTAKTY MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI. W zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa NIKE nie ponosi odpowiedzialności za kontakty Użytkownika z innymi użytkownikami Platformy ani za żadne szkody czy straty, które mogą spotkać Użytkownika w wyniku takich kontaktów. [Patrz postanowienia obowiązujące we Włoszech.]

 • W kontaktach z innych użytkownikami (w tym z nieznanymi użytkownikami) w ramach Platformy należy zachowywać się odpowiedzialnie i ostrożnie. Przed osobistym spotkaniem z kimś należy rozważyć zweryfikowanie tej osoby, pójście na spotkanie ze znajomym, zorganizowanie spotkania w miejscu publicznym i powiadomienie kogoś o miejscu spotkania. NIKE nie jest zobowiązana do angażowania się w żadne spory między użytkownikami, jednak może zaangażować się w nie, wedle własnego uznania.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. Niektóre systemy prawne nie dopuszczają pewnych rodzajów wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności, gwarancji prawnych i środków prawnych, dlatego też te wyłączenia i ograniczenia mogą nie dotyczyć Użytkownika. [Patrz postanowienia obowiązujące w Australii, Kanadzie i w Niemczech.]

 • Platforma, Treści i materiały oraz produkty na tej Platformie są udostępniane „w takiej formie, w jakiej są dostępne”. Nie składamy żadnego rodzaju obietnic, w tym co do rzetelności, dokładności, użyteczności ani wiarygodności informacji zamieszczonych na Platformie ani żadnych innych obietnic. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA NIKE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŻADNYCH TREŚCI UŻYTKOWNIKA PUBLIKOWANYCH NA PLATFORMIE. 
 • NIKE nie gwarantuje, że Platforma będzie działała w sposób ciągły czy wolny od błędów, że ewentualne wady będą usuwane ani że Platforma będzie wolna od wirusów czy innego rodzaju szkodliwych elementów.
 • W maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa NIKE wyłącza wszelkie wyraźne albo dorozumiane gwarancje w zakresie Platformy, Treści, Treści Użytkownika i wszelkich produktów czy usług, do których Użytkownik może uzyskiwać dostęp za pośrednictwem Platformy, w tym w szczególności wszelkie dorozumiane gwarancje tytułu własności, przydatności do celów handlowych, zdatności do określonego celu i braku naruszeń.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich uszkodzeń swojego Urządzenia w wyniku dostępu do Platformy, w zakresie w jakim obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 • Mamy nadzieję, że Użytkownik będzie zadowolony z Platformy i będzie czerpał wszystkie oferowane przez nią korzyści; nie gwarantujemy jednak żadnych rezultatów.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY

NIKE może usunąć albo zmodyfikować dowolną Platformę Nike, program członkowski, produkt czy usługę w dowolnym momencie i bez zawiadomienia.

NIKE może usunąć albo zawiesić konto Użytkownika, usunąć jego profil albo dowolne jego Treści Użytkownika oraz ograniczyć korzystanie przez Użytkownika z Platformy w całości albo w części w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, bez ponoszenia przez Nike jakiejkolwiek odpowiedzialności, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. 

 • Użytkownik rozumie i przyjmuje, że część jego Treści Użytkownika, w szczególności wyświetlana w kanale aktywności albo w innych miejscach publicznych na Platformie, może być dalej dostępna publicznie, nawet po usunięciu konta Użytkownika, z zastrzeżeniem prawa użytkownika do usunięcia Treści Użytkownika na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Niniejszy Regulamin pozostaje w mocy nawet po usunięciu konta Użytkownika czy po tym jak Użytkownik zaprzestanie korzystania z Platformy.

9. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI / OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Chcemy, aby Użytkownik mógł się cieszyć korzystaniem z naszej Platformy; jednak NIKE musi też chronić się przed szkodami, jakie Użytkownik może spowodować.

Zwolnienie z odpowiedzialności i ZWOLNIENIE Z ROSZCZEŃ. Niektóre systemy prawne nie dopuszczają pewnych rodzajów wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności, gwarancji prawnych i środków prawnych, dlatego też te wyłączenia i ograniczenia mogą nie dotyczyć Użytkownika. [Patrz postanowienia obowiązujące w Kanadzie, we Francji w Niemczech i Hong Kongu.] Użytkownik zobowiązuje się zwolnić NIKE Inc., jej jednostki stowarzyszone, członków kierownictwa, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców („Osoby z ramienia NIKE”) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, odpowiedzialności, wydatków, szkód i kosztów, w tym w szczególności, kosztów obsługi prawnej, wynikających z albo dotyczących w dowolny sposób Treści Użytkownika, korzystania przez Użytkownika z Treści, korzystania przez Użytkownika z Platformy, zachowania Użytkownika w związku z Platformą czy innymi użytkownikami Platformy, czy jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu korzystania, jakichkolwiek przepisów prawa czy praw osób trzecich. Użytkownik, w imieniu własnym i swoich spadkobierców, zarządców masy spadkowej, ubezpieczycieli, następców prawnych i cesjonariuszy, niniejszym w pełni i nieodwołalnie zwalnia Osoby z ramienia NIKE z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń czy podstaw powództwa, jakie mogą mu przysługiwać z tytułu szkód związanych w dowolny sposób z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Niektóre systemy prawne nie dopuszczają pewnych rodzajów wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności, gwarancji prawnych i środków prawnych, dlatego też te wyłączenia/ograniczenia mogą nie dotyczyć Użytkownika. [Patrz postanowienia obowiązujące w Kanadzie, we Francji, w Niemczechw Hong Kongu i na Filipinach.] ŻADNA Z OSÓB Z RAMIENIA NIKE NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD BEZPOŚREDNICH, SPECJALNYCH, UBOCZNYCH, POŚREDNICH BĄDŹ NASTĘPCZYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI ANI UTRATY DANYCH, PONIESIONYCH W WYNIKU KORZYSTANIA ALBO NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PLATFORMY ALBO DZIAŁANIA PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH POPRZEZ PLATFORMĘ ALBO DZIAŁAŃ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY (ZARÓWNO ONLINE JAK I OFFLINE), CZY UDZIAŁU W WYDARZENIU NIKE ALBO WYDARZENIACH PARTNERÓW NIKE, CZY JAKICHKOLWIEK TREŚCI UŻYTKOWNIKA BĄDŹ JAKICHKOLWIEK INNYCH DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY, NAWET JEŚLI NIKE MIAŁA INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU KORZYSTANIA PRZEZ SIEBIE Z PLATFORMY. WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI WOBEC NIKE W ZWIĄZKU Z WSZELKIMI SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PLATFORMY CZY JAKICHKOLWIEK TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z PLATFORMY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIKE Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD CZY STRAT ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PLATFORMY CZY JAKICHKOLWIEK TREŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIKE NIE PRZEKROCZY 100,00 USD ALBO 100,00 EUR W PRZYPADKU MIESZKAŃCÓW EUROPY.

10. SKLEPY Z APLIKACJAMI: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza umowa zostaje zawarta wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a NIKE, nie zaś ze sklepem z aplikacjami, z którego Użytkownik pobrał aplikację NIKE (np. w przypadku użytkowników systemu iOS jest to App Store prowadzony przez Apple Inc., zaś w przypadku użytkowników systemu Android jest to sklep Google Play prowadzony przez Google Inc.). 

 • Subskrypcje NTC Premium. W przypadku zakupienia przez Użytkownika subskrypcji NTC Premium poprzez wybrany przez Użytkownika sklep z aplikacjami:
  • Płatności z tytułu subskrypcji NTC Premium są naliczane poprzez konto Użytkownika w wybranym przez niego sklepie z aplikacjami. Użytkownik może zdecydować się na kupno miesięcznej albo rocznej subskrypcji. Subskrypcja Użytkownika będzie odnawiana automatycznie, a konto Użytkownika w sklepie z aplikacjami będzie automatycznie obciążane z tytułu odnowienia, o ile Użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji przynajmniej na 24 godziny przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Użytkownik może zrezygnować w dowolnym momencie, przechodząc do swojego Profilu NTC, wciskając Ustawienia i wybierając „Subskrypcja Premium”, co spowoduje przekierowanie Użytkownika do centrum subskrypcji odpowiedniego sklepu z aplikacjami. Ewentualna niewykorzystania część bezpłatnego okresu próbnego zostanie utracona w przypadku zakupu subskrypcji w okresie bezpłatnego okresu próbnego. Dokonując subskrypcji NTC Premium, Użytkownik przyjmuje postanowienia dokumentów {{agreement:privacyPolicy:Polityka prywatności}} oraz {{agreement:termsOfSale:Regulamin sprzedaży}}.
  • BEZZWROTNOŚĆ KOSZTÓW SUBSKRYPCJI: Zwroty kosztów subskrypcji NTC Premium podlegają obowiązującej polityce sklepu z aplikacjami. Koszty subskrypcji NTC Premium nie podlegają zwrotowi i nie przysługuje prawo do zwrotu wydatków ani zaliczenia wydanych kwot na poczet przyszłych wydatków, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa albo jeśli pozwala na to obowiązująca polityka sklepu z aplikacjami.

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Normy kolizyjne / Właściwość miejscowa

Jeśli Użytkownik mieszka w którymkolwiek z poniższych państw, mogą obowiązywać wobec niego odmienne postanowienia dotyczące „Norm kolizyjnych/Właściwości miejscowej”: Argentyna, Austria, Brazylia, KanadaChiny (na potrzeby niniejszych Warunków, z wyłączeniem Hongkongu, Makau i Tajwanu), Francja, Niemcy, Hong KongWłochy, Filipiny, Polska, Szwajcaria i wszystkie pozostałe kraje europejskie.

 • Użytkownik przyjmuje, że Platforma jest platformą pasywną, prowadzoną wyłącznie w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych, co wiąże się z brakiem powstania właściwości osobowej wobec NIKE poza stanem Oregon.
 • Użytkownik przyjmuje, że Regulamin Platformy, Polityka prywatności i wszelkie spory między Użytkownikiem a NIKE będą podlegać pod każdym względem przepisom prawa stanu Oregon, z wyłączeniem norm kolizyjnych, nie zaś Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 • Z wyjątkiem przypadków, gdy zabraniają tego obowiązujące przepisy prawa i bez uszczerbku dla jakichkolwiek ustawowych praw konsumenta Użytkownik potwierdza, że wszystkie spory, roszczenia i postępowania sądowe bezpośrednio czy pośrednio wynikające z albo dotyczące Platformy (w tym w szczególności zakupu produktów NIKE) będą rozstrzygane indywidualnie, bez korzystania z jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego i wyłącznie w sądach stanowych albo federalnych w hrabstwie Multnomah w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie powoływać na żadne argumenty dotyczące „braku właściwości osobowej” i „niedogodnego miejsca rozstrzygania sporu” w zakresie właściwości sądów stanowych i federalnych hrabstwa Multnomah w stanie Oregon.
 • Wszelkie roszczenia będą wnoszone w ciągu 1 (jednego) roku od ich powstania, chyba że dłuższych okres jest wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

Komunikacja drogą elektroniczną

 • Korzystając z Platformy Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od NIKE określonej korespondencji elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień obowiązującego prawa.
 • Użytkownik przyjmuje, że wszelkie zawiadomienia, porozumienia, ujawnienia informacji czy inna korespondencja wysyłana do niego przez NIKE w formie elektronicznej spełnia wszelkie wymogi dotyczące korespondencji określone w przepisach prawem, w tym dotyczące jej formy pisemnej.

Prawo do przeniesienia, brak zrzeczenia się praw, rozdzielność postanowień

 • NIKE może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na dowolną osobę w dowolnym momencie bez konieczności zawiadamiania Użytkownika, chyba że zawiadomienie jest wymagane przepisami prawa, jednak nie będzie to wpływać na prawa Użytkownika czy nasze obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.
 • Niedomaganie się przez NIKE ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu ani niedochodzenie jego ścisłego przestrzegania nie stanowi zrzeczenia się przez NIKE żadnych postanowień niniejszego Regulaminu czy praw jej przysługujących. Użytkownicy powinni zawsze zakładać obowiązywanie niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku nieważności albo niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowują swoją wykonalność.

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem. Życzymy udanego udziału w społeczności NIKE!

POSTANOWIENIA WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNEGO KRAJU/REGIONU

Jeśli Użytkownik zamieszkuje w jednym z poniższych krajów, obowiązują poniższe dodatkowe postanowienia, nadrzędne wobec niezgodnych z nimi postanowień Regulaminu korzystania.

ARGENTYNA

Ustęp 3 (PUBLIKOWANIE TREŚCI NA PLATFORMIE): punkt (akapit) pierwszy w części “LICENCJA NA TREŚCI UŻYTKOWNIKA” zostaje usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem:

„Użytkownik udziela NIKE niewyłącznej, podlegającej przeniesieniu, nieobciążonej tantiemami, nieograniczonej terytorialnie licencji na wyświetlanie Treści Użytkownik, które publikuje na albo w związku z Platformą oraz do ich udostępniania innym Użytkownikom, co obejmuje prawo do tłumaczenia, wyświetlania, powielania, modyfikacji, tworzenia dzieł zależnych, udzielania dalszych licencji i rozpowszechniania Treści Użytkownika.

Potrzebujemy tych uprawnień aby, na przykład, móc kopiować Treści Użytkownika do naszych baz danych, wyświetlać je w odpowiednim formacie w naszych aplikacjach mobilnych i wysyłać Treści danego Użytkownika do usługodawców świadczących usługi w imieniu Nike.”

Ustęp 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje niniejszym usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem (oprócz ostatniego punktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony):

„Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa

Użytkownik przyjmuje, że Regulamin Platformy, Polityka prywatności i wszelkie spory między Użytkownikiem a NIKE będą podlegać pod każdym względem przepisom prawa Argentyny.”

AUSTRALIA

Ustęp 7 (WAŻNE ZASTRZEŻENIA): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI” ulega modyfikacji poprzez dodanie następującej treści:

„Jednakże Platforma, Treści i materiały oraz produkty na Platformie opatrzone są pewnymi gwarancjami, które nie mogą zostać wykluczone na korzyść klientów z Australii na mocy australijskich przepisów prawa konsumenckiego („ACL”), w tym gwarancjami o możliwej do zaakceptowania jakości produktów i ich przydatności do danego celu. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie będzie odczytywane ani stosowane w taki sposób, aby wykluczyć, ograniczyć bądź zmodyfikować jakikolwiek warunek, gwarancję, rękojmię, prawo albo środek prawny, który jest dorozumiany na mocy ACL i który na mocy prawa nie może zostać wykluczony, ograniczony ani zmodyfikowany, nawet jeżeli jakiekolwiek inne postanowienie niniejszego Regulaminu sugeruje w inny sposób, że może tak być.”

BRAZYLIA

Ustęp 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa” zostaje usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem:

„Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa

 • Użytkownik przyjmuje, że Regulamin Platformy, Polityka prywatności i wszelkie spory między Użytkownikiem a NIKE będą podlegać pod każdym względem przepisom prawa Brazylii, z wyłączeniem norm kolizyjnych, nie zaś Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 • Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione, Użytkownik przyjmuje, że wszystkie spory, roszczenia i postępowania sądowe bezpośrednio czy pośrednio wynikające z lub dotyczące Platformy (w tym w szczególności zakupu produktów NIKE) będą rozwiązywane indywidualnie, bez korzystania z jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego i wyłącznie w Brazylii.”

KANADA

Ustęp wprowadzający:

Ustęp zatytułowany „Nasz Regulamin może ulegać zmianom” podlega następującym ograniczeniom:

„(a) Co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmiany Nike musi wysłać Użytkownikowi pisemne powiadomienie, sporządzone w sposób jasny i czytelny, określające nową klauzulę i datę wejścia w życie zmiany; oraz

(b) Użytkownik może odrzucić zmianę i odstąpić od umowy albo w przypadku, gdy umowa zakłada świadczenie realizowane etapowo, anulować umowę bez konieczności zapłaty kosztów, kar czy odszkodowania z tytułu anulowania, wysyłając Nike powiadomienie ze stosowną informacją nie później niż 30 dni po wejściu w życie zmiany, jeżeli poprawka zakłada zwiększenie zakresu obowiązków Użytkownika albo ograniczenie obowiązków Nike.”

RÓŻNE USTĘPY: Postanowienia określone w ustępach zatytułowanych „Aktywność fizyczna”, „Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji”, „Zwolnienie z odpowiedzialności/Ograniczenie odpowiedzialności” i „Ograniczenie odpowiedzialności” podlegają następującym ograniczeniom:

„Przepisy prawa dotyczące ochrony konsumentów w niektórych systemach prawnych, w tym w Quebecu, nie pozwalają na ograniczenia i wyjątki w zakresie gwarancji na zakupione produkty. Jeżeli te przepisy prawa mają zastosowanie do Użytkownika, wyjątki albo ograniczenia określone w poniższych ustępach mogą nie obowiązywać: Aktywność fizyczna, Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Zwolnienie z odpowiedzialności/Ograniczenie odpowiedzialności i Ograniczenie odpowiedzialności.”

USTĘP 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” ulega modyfikacji poprzez dodanie następującej treści na początku ustępu:

„Przepisy prawa dotyczące ochrony konsumentów w niektórych systemach prawnych, takich jak Quebec, mogą wymagać, aby umowa podlegała przepisom prawa systemu prawnego Użytkownika i była rozpatrywana przez sądy właściwe w systemie prawnym Użytkownika. Ponadto tego rodzaju przepisy prawa mogą nie umożliwiać Użytkownikowi zrzeczenia się praw do udziału w pozwie zbiorowym albo ograniczenia limitów czasowych dotyczących wszczęcia postępowania sądowego. Jeżeli te przepisy prawa mają zastosowanie w przypadku Użytkownika, poniższe ograniczenia mogą nie obowiązywać.”

CHINY (na potrzeby niniejszych Warunków, z wyłączeniem Hongkongu, Makau i Tajwanu)

Ustęp 1 (PODSTAWOWE ZASADY): część zatytułowana „Kryteria kwalifikacyjne” zostaje usunięta w całości i zastąpiona następującym postanowieniem:

„Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Platformy, jeśli: i) jest pełnoletni i posiada zdolność do postępowania cywilnego zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej; lub ii) posiada zgodę rodzica lub opiekuna. W każdym kraju/regionie mogą obowiązywać określone wymagania wiekowe dotyczące konkretnych usług na Platformie.

Jeśli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem, a jego dziecko korzysta z Platformy bez jego zgody, Użytkownik może się z nami skontaktować”.

Na końcu drugiego akapitu w części „Zasady rejestracji” dodano następujące postanowienia:

„Aby zachować zgodność z przepisami prawa i regulacjami Chińskiej Republiki Ludowej, należy przeprowadzić weryfikację prawdziwego imienia i nazwiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.

Ustęp 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE):

Ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa 

 • Użytkownik przyjmuje, że Regulamin Platformy i wszelkie spory między Użytkownikiem a NIKE będą podlegać pod każdym względem przepisom prawa Chińskiej Republiki Ludowej, z wyłączeniem norm kolizyjnych i postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, które nie będą miały zastosowania.
 • O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownik wyraża zgodę na to, aby wszelkie spory i roszczenia wynikające z korzystania przez niego z Platformy (w tym między innymi roszczenia wynikające z zakupu produktów NIKE) były rozstrzygane w drodze polubownych negocjacji pomiędzy stronami; w przypadku braku porozumienia, każda ze stron może złożyć pozew do Sądu Okręgowego Yangpu w Szanghaju i obie strony zrzekają się prawa do złożenia sprzeciwu dotyczącego jurysdykcji”.

KOLUMBIA

Ustęp 3 (PUBLIKOWANIE TREŚCI NA PLATFORMIE): część zatytułowana “LICENCJA NA TREŚCI UŻYTKOWNIKA” zostaje zmodyfikowana następująco:

Punkt (akapit) pierwszy w części LICENCJA NA TREŚCI UŻYTKOWNIKA zostaje usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem:

Użytkownik udziela NIKE niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, podlegającej przeniesieniu, podlegającej dalszemu licencjonowaniu, nieobciążonej tantiemami, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z wszelkich Treści Użytkownika, które publikuje na albo w związku z Platformą, w tym wizerunków wszelkich osób występujących w Treściach Użytkownika czy wszelkich koncepcji czy pomysłów zawartych w Treściach Użytkownika, w dowolnym celu, w tym w celu wykorzystania komercyjnego, co obejmuje prawo do tłumaczenia, wyświetlania, powielania, modyfikacji, tworzenia dzieł zależnych, udzielania dalszych licencji, rozpowszechniania i przenoszenia tych praw.”

Ustęp 3 (PUBLIKOWANIE TREŚCI NA PLATFORMIE): część zatytułowana „LICENCJA NA WYKORZYSTYWANIE KOMENTARZY, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW” zostaje usunięta w całości i zastąpiona następującym postanowieniem:

„ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE KOMENTARZY, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW. Użytkownik udziela NIKE nieograniczonego czasowo, nieograniczonego terytorialnie zezwolenia na wykorzystanie wszystkich komentarzy, informacji zwrotnych i pomysłów, jakie ewentualnie udostępnił NIKE, bez zawiadomienia, konieczności zapłaty wynagrodzenia czy uznania autorstwa Użytkownika, w dowolnym celach, w tym w szczególności w celu opracowania, wytworzenia i wprowadzania na rynek produktów i usług oraz tworzenia, modyfikowania albo doskonalenia produktów i usług.

HONG KONG

Nike, Inc., podmiot zarejestrowany w stanie Oregon, USA, z siedzibą pod adresem One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, USA) jest: (1) operatorem i kierownikiem aplikacji NRC i NTC oraz (2) naszym podmiotem podpisującym niniejsze Warunki z Użytkownikiem.

Ustęp 9 (ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI / OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI): Ten ustęp został usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem:

„Zwolnienie z odpowiedzialności i zwolnienie z roszczeń.  Użytkownik zobowiązuje się zwolnić NIKE Inc., jej jednostki stowarzyszone, członków kierownictwa, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców („Osoby z ramienia NIKE”) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, odpowiedzialności, wydatków, szkód i kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z albo dotyczących w dowolny sposób Treści Użytkownika, korzystania przez Użytkownika z Treści, korzystania przez Użytkownika z Platformy, zachowania Użytkownika w związku z Platformą czy innymi użytkownikami Platformy, czy jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu, jakichkolwiek przepisów prawa czy praw osób trzecich. 

Ograniczenie odpowiedzialności. Z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik zgadza się, że:

 • Żadna z osób z ramienia NIKE nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód specjalnych, ubocznych, pośrednich bądź następczych, w tym w szczególności z tytułu utraconych korzyści ani utraty danych, poniesionych w wyniku korzystania albo niemożności korzystania z Platformy albo działania produktów zakupionych poprzez Platformę albo działań innych użytkowników Platformy (zarówno online jak i offline), czy udziału w wydarzeniu NIKE albo wydarzeniach partnerów NIKE, czy jakichkolwiek Treści Użytkownika bądź jakichkolwiek innych działań użytkownika w związku z korzystaniem z Platformy, nawet jeśli NIKE miała informacje o możliwości wystąpienia takich szkód.
 • Użytkownik przyjmuje całkowitą odpowiedzialność z tytułu korzystania przez siebie z Platformy; oraz
 • W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności NIKE z tytułu jakichkolwiek szkód czy strat związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy czy jakichkolwiek Treści, odpowiedzialność NIKE nie przekroczy kwoty wyższej z następujących: (1) kwota, którą Użytkownik zapłacił nam na mocy niniejszego Regulaminu za korzystanie z Platformy lub dowolnej Treści; lub (2) 100,00 USD.”

Ustęp 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): Pierwszy punkt w ustępie zatytułowanym „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości.

JAPONIA

Ustęp 9 (ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. ŻADNA Z OSÓB Z RAMIENIA NIKE NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD SPECJALNYCH, UBOCZNYCH, POŚREDNICH BĄDŹ NASTĘPCZYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI ANI UTRATY DANYCH, PONIESIONYCH W WYNIKU KORZYSTANIA ALBO NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PLATFORMY ALBO DZIAŁANIA PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH POPRZEZ PLATFORMĘ ALBO DZIAŁAŃ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY (ZARÓWNO ONLINE JAK I OFFLINE), CZY UDZIAŁU W WYDARZENIU NIKE ALBO WYDARZENIACH PARTNERÓW NIKE, CZY JAKICHKOLWIEK TREŚCI UŻYTKOWNIKA BĄDŹ JAKICHKOLWIEK INNYCH DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY, NAWET JEŚLI NIKE MIAŁA INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU KORZYSTANIA PRZEZ SIEBIE Z PLATFORMY. WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI WOBEC NIKE W ZWIĄZKU Z WSZELKIMI SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PLATFORMY CZY JAKICHKOLWIEK TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z PLATFORMY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIKE Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD CZY STRAT ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PLATFORMY CZY JAKICHKOLWIEK TREŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIKE NIE PRZEKROCZY 100,00 USD ALBO 100,00 EUR W PRZYPADKU MIESZKAŃCÓW EUROPY.

Ustęp 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa

 • Użytkownik przyjmuje, że Regulamin Platformy, Polityka prywatności i wszelkie spory między Użytkownikiem a NIKE będą podlegać pod każdym względem przepisom prawa Japonii, z wyłączeniem norm kolizyjnych, nie zaś Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 • Z wyjątkiem przypadków, gdy zabraniają tego obowiązujące przepisy prawa i bez uszczerbku dla jakichkolwiek ustawowych praw konsumenta Użytkownik potwierdza, że wszystkie spory, roszczenia i postępowania sądowe bezpośrednio czy pośrednio wynikające z albo dotyczące Platformy (w tym w szczególności zakupu produktów NIKE) będą rozstrzygane indywidualnie, bez korzystania z jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego i wyłącznie w sądach zlokalizowanych w Tokio w Japonii.
 • Wszelkie roszczenia będą wnoszone w ciągu 1 (jednego) roku od ich powstania, chyba że dłuższych okres jest wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

KOREA

Następujący regulamin usługodawcy dla danej lokalizacji ma zastosowanie w przypadku korzystania z aplikacji Nike Running Club i Nike Training Club i uzyskiwania do nich dostępu: {{agreement:LBSProvider:regulamin usługodawcy dla danej lokalizacji}}. W razie rozbieżności między regulaminem usługodawcy dla danej lokalizacji a niniejszym Regulaminem, niniejszy Regulamin będzie mieć znaczenie nadrzędne.

FILIPINY

Ustęp 2 (WŁASNOŚĆ TREŚCI): Trzeci punkt tego ustępu ulega następującej modyfikacji:

 • W zakresie, w jakim NIKE wyraża zgodę na pobieranie czy korzystanie z Treści obejmujących prawa autorskie czy utwory będące przedmiotem prawa autorskiego, NIKE udziela Użytkownikowi ograniczonego, osobistego, nieprzenoszalnego i nieumożliwiającego dokonania cesji prawa do uzyskiwania dostępu do oraz wykorzystywania takich praw autorskich albo dzieł objętych prawem autorskim wyłącznie zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem i wyłącznie tak długo, jak długo NIKE powszechnie udostępnia publicznie takie Treści. Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności ani żadnej licencji do Treści (w tym żadnych znaków towarowych czy innej własności intelektualnej stanowiącej część Treści), zaś wszystkie takie Treści są przeznaczone do osobistego użytku niekomercyjnego. NIKE zastrzega sobie prawo do monitorowania korzystania przez Użytkownika i do zmiany albo cofnięcia tego prawa albo dostępu Użytkownika do Treści w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. NIKE zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnych Treści naruszających niniejsze postanowienia albo prawa własności intelektualnej NIKE. Udzielone Użytkownikowi przez NIKE zezwolenie na tego rodzaju ograniczone korzystanie nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw przysługujących Nike do Treści.

Ustęp 3 (PUBLIKOWANIE TREŚCI NA PLATFORMIE): Ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Licencja na Treści Użytkownika. Niektóre części Platformy umożliwiają Użytkownikowi publikowanie zdjęć, materiałów wideo, komentarzy i innych treści, które określamy mianem „Treści Użytkownika”. Nike nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, które inne osoby publikują na Platformie. Treści Użytkownika są własnością Użytkownika albo ich twórcy, ale gdy Użytkownik publikuje Treści Użytkownika, wyraża następującą zgodę:

 • Użytkownik oświadcza, że ma prawo do publikowania swoich Treści Użytkownika i zobowiązuje się podpisać wszelkie stosowne dokumenty w celu udzielenia NIKE niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, podlegającej przeniesieniu, podlegającej dalszemu licencjonowaniu, nieobciążonej tantiemami, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z wszelkich Treści Użytkownika, które publikuje na albo w związku z Platformą, w tym wizerunków wszelkich osób występujących w Treściach Użytkownika czy wszelkich koncepcji czy pomysłów zawartych w Treściach Użytkownika, w dowolnym celu, w tym w celu wykorzystania komercyjnego, co obejmuje prawo do tłumaczenia, wyświetlania, powielania, modyfikacji, tworzenia dzieł zależnych, udzielania dalszych licencji, rozpowszechniania i przenoszenia tych praw. NIKE, wedle wyłącznego własnego uznania, może wycofać dowolne Treści Użytkownika w dowolnym momencie.
 • Użytkownik rozumie, że usunięte Treści Użytkownika mogą zostać zachowane w systemach NIKE i na Platformie w zakresie, w jakim Treści Użytkownika zostały upublicznione albo udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły, chyba że Użytkownik albo dana osoba zażąda usunięcia albo zablokowania dostępu do danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ustęp 9 (ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI / OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI): Ustęp zatytułowany „OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI” zostaje usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem:

„„W zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa żadna z osób z ramienia NIKE nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód specjalnych, ubocznych bądź następczych, w tym w szczególności z tytułu utraconych korzyści ani utraty danych, poniesionych w wyniku korzystania albo niemożności korzystania z platformy albo działania produktów zakupionych poprzez platformę albo działań innych użytkowników platformy (zarówno online jak i offline), czy udziału w wydarzeniu NIKE albo wydarzeniach partnerów NIKE, czy jakichkolwiek treści użytkownika bądź jakichkolwiek innych działań użytkownika w związku z korzystaniem z platformy, nawet jeśli NIKE miała informacje o możliwości wystąpienia takich szkód. W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności NIKE z tytułu jakichkolwiek szkód czy strat związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z platformy czy jakichkolwiek treści, odpowiedzialność NIKE nie przekroczy 100,00 USD albo 100,00 EUR w przypadku mieszkańców Europy, bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa.”

Ustęp 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): Pierwszy punkt w ustępie zatytułowanym „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości.

KRAJE EUROPEJSKIE

Następujące zmiany mają zastosowanie w przypadku wszystkich krajów europejskich z wyjątkiem Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Szwajcarii, które wprowadzają inne specjalne zmiany do niniejszych postanowień dotyczących Krajów europejskich.

Ustęp 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem (oprócz ostatniego punktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony):

„Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa

 • Użytkownik przyjmuje, że Regulamin Platformy i wszelkie spory między Użytkownikiem a NIKE będą podlegać pod każdym względem przepisom prawa Holandii, z wyłączeniem norm kolizyjnych, nie zaś Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 • Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione i bez uszczerbku dla jakichkolwiek ustawowych praw konsumenta Użytkownik potwierdza, że wszystkie spory, roszczenia i postępowania sądowe bezpośrednio czy pośrednio wynikające z albo dotyczące Platformy (w tym w szczególności zakupu produktów NIKE) będą rozstrzygane wyłącznie w sądach właściwych zlokalizowanych w Amsterdamie w Holandii.”

AUSTRIA

Ustęp 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp ten zostaje zastąpiony poniższą wersją przeznaczoną dla Krajów europejskich, przy czym na końcu dodaje się następujący fragment:

„Wszelkie roszczenia będą wnoszone w ciągu 3 (trzech) lat od ich powstania.”

BELGIA

Ustęp 3 (PUBLIKOWANIE TREŚCI NA PLATFORMIE): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Punkt (akapit) pierwszy w części zatytułowanej LICENCJA NA TREŚCI UŻYTKOWNIKA zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

Użytkownik udziela NIKE niewyłącznej, nieograniczonej czasowo (albo co najmniej na czas obowiązywania ochrony prawa własności intelektualnej/praw do wizerunku, które mogą być związane z Treściami Użytkownika), podlegającej przeniesieniu, podlegającej dalszemu licencjonowaniu, nieobciążonej tantiemami, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z wszelkich Treści Użytkownika, które publikuje na albo w związku z Platformą, w tym wizerunków wszelkich osób występujących w Treściach Użytkownika czy wszelkich koncepcji czy pomysłów zawartych w Treściach Użytkownika, w dowolnym celu, w tym w celu wykorzystania komercyjnego, promocyjnego i operacyjnego, co obejmuje prawo do tłumaczenia, wyświetlania, powielania, modyfikacji, tworzenia dzieł zależnych, udzielania dalszych licencji, rozpowszechniania i przenoszenia tych praw.”

Ustęp zatytułowany „LICENCJA NA WYKORZYSTANIE KOMENTARZY, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„LICENCJA NA WYKORZYSTANIE KOMENTARZY, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW. Użytkownik udziela NIKE nieograniczonej czasowo (albo co najmniej na czas obowiązywania ochrony praw własności intelektualnej/praw do wizerunku, jakie mogą być związane z komentarzami, informacjami zwrotnymi i pomysłami), nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie wszystkich komentarzy, informacji zwrotnych i pomysłów, jakie ewentualnie udostępnił NIKE, bez zawiadomienia, konieczności zapłaty wynagrodzenia czy uznania autorstwa Użytkownika, w dowolnym celach, w tym w szczególności w celu opracowania, wytworzenia i wprowadzania na rynek produktów i usług oraz tworzenia, modyfikowania albo doskonalenia produktów i usług.

FRANCJA

Ustęp 5 (NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH): drugi akapit tego ustępu zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

Jeżeli Użytkownik uważa, że zamieszczone przez niego utwory zostały skopiowane na Platformę z naruszeniem prawa, należy przekazać Spółce następujące informacje:

(1) data powiadomienia;

(2) jeżeli osoba wnosząca roszczenie jest osobą fizyczną: imię, nazwisko, zawód, adres, narodowość, miejsce i data urodzenia;

(3) jeżeli osoba wnosząca roszczenie jest osobą prawną: firma, forma prawna, siedziba i przedstawiciel do celów prawnych;

(4) imię i adres odbiorcy albo w przypadku osoby prawnej firma i siedziba;

(5) opis stanowiącego przedmiot roszczenia stanu faktycznego i precyzyjna lokalizacja;

(6) podstawy, na których można wycofać treści, w tym stosowne przepisy prawa i uzasadnienie stanu faktycznego; oraz

(7) kopia korespondencji wysłanej do autora albo redaktora spornych informacji albo działań z wnioskiem o ich zaprzestanie, wycofanie albo zmodyfikowanie albo wyjaśnienie, że nie można skontaktować się z autorem albo redaktorem.”

Ustęp 9 (ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI/ODPOWIEDZIALNOŚĆ): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „Zwolnienie z odpowiedzialności i zwolnienie z roszczeń” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić NIKE Inc., jej jednostki stowarzyszone, członków kierownictwa, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców („Osoby z ramienia NIKE”) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, odpowiedzialności, wydatków, szkód i kosztów, w tym w szczególności, kosztów obsługi prawnej, wynikających z albo dotyczących w dowolny sposób Treści Użytkownika, korzystania przez Użytkownika z Treści, korzystania przez Użytkownika z Platformy, zachowania Użytkownika w związku z Platformą czy innymi użytkownikami Platformy, czy jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu korzystania, jakichkolwiek przepisów prawa czy praw osób trzecich.”

Ustęp zatytułowany „OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI” zostaje usunięty w całości.

Ustęp 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustępu zatytułowany „Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa

Żadne postanowienie zawarte w niniejszym akapicie nie pozbawia Użytkownika ochrony zapewnianej konsumentom na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszka Użytkownik.

 • Użytkownik przyjmuje, że Regulamin Platformy i wszelkie spory między Użytkownikiem a NIKE będą podlegać pod każdym względem przepisom prawa Holandii, z wyłączeniem norm kolizyjnych, nie zaś Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 • Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione i bez uszczerbku dla jakichkolwiek ustawowych praw konsumenta Użytkownik potwierdza, że wszystkie spory, roszczenia i postępowania sądowe bezpośrednio czy pośrednio wynikające z albo dotyczące Platformy (w tym w szczególności zakupu produktów NIKE) będą rozstrzygane wyłącznie w sądach właściwych zlokalizowanych w Amsterdamie w Holandii.
 • W przypadku skargi prosimy o kontakt. Jeżeli Użytkownik uważa, że skarga nie została odpowiednio rozpatrzona, może – ale nie ma takiego obowiązku – skorzystać z platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów (Online Dispute Resolution, ODR), do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem http://ec.europa.eu/odr. Ponadto Użytkownik ma prawo do wszczęcia procedury mediacji, kontaktując się z mediatorem w następujący sposób: Association des médiateurs européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, telefon: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. Mediator podejmie próbę osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu w sposób niezależny i bezstronny. W przypadku mediacji każda ze stron może przyjąć albo odrzucić rozwiązanie proponowane przez mediatora.”

NIEMCY

Ustęp 7 (WAŻNE ZASTRZEŻENIA): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Trzeci punkt w polu podsumowującym zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„NIKE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych szkód (z wyjątkiem odpowiedzialności z tytułu zamierzonych działań i rażącego niedbalstwa NIKE oraz z tytułu szkód osobowych spowodowanych przez NIKE), spowodowane w wyniku kontaktów Użytkownika z innymi użytkownikami. Należy zachowywać się odpowiedzialnie i ostrożnie w kontaktach z nieznajomymi.”

Ostatni punkt (akapit) w części ustępu zatytułowanego „WYSIŁEK FIZYCZNY” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„W maksymalnym zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa NIKE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych szkód (z wyjątkiem odpowiedzialności z tytułu zamierzonych działań i rażącego niedbalstwa NIKE oraz z tytułu szkód osobowych spowodowanych przez NIKE), jakie Użytkownik może ponieść w wyniku korzystania przez niego albo niemożliwości korzystania przez niego z Platformy.”

Ustęp zatytułowany „WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI”, w tym wszystkie zawarte w nim punkty, zostają usunięte w całości.

Ustęp 9 (ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZWOLNIENIE Z ROSZCZEŃ” zostaje usunięty w całości.

Ustęp zatytułowany „OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Wszelka odpowiedzialność NIKE i jej jednostek stowarzyszonych oraz członków organów, członków zarządu, akcjonariuszy, pracowników i pełnomocników („Strony zwolnione z odpowiedzialności”) jest ograniczona do przypadków umyślnego działania albo rażącego niedbalstwa. W przypadkach nieznacznego zaniedbania Strony zwolnione z odpowiedzialności ponoszą odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy został naruszony istotny obowiązek umowny, którego naruszenie zagraża celowi umowy albo którego spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia tego celu i którego spełnienia oczekuje konsument (tak zwane „najważniejsze obowiązki”). W takim przypadku odpowiedzialność ogranicza się do szkód, które są typowe i możliwe do przewidzenia. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku roszczeń wnoszonych na mocy przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności produktowej ani w przypadku uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci.”

Ustęp 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp ten zostaje zastąpiony powyższą wersją przeznaczoną dla Krajów europejskich, przy czym na końcu dodaje się następujący fragment:

„Wszelkie roszczenia będą wnoszone w ciągu 2 (dwóch) lat od ich powstania.”

WĘGRY

Ustępy wprowadzające: Drugi podpunkt pierwszego ustępu powyżej zatytułowanego „Regulamin sprzedaży” ulega zmianie poprzez dodanie następującej treści:

„Niniejszy Regulamin stanowi dorozumianą umowę między Użytkownikiem a NIKE, chyba że w inny sposób spełnione są wymogi dotyczące umów pisemnych na mocy przepisów prawa węgierskiego.”

WŁOCHY

Ustęp 7 (WAŻNE ZASTRZEŻENIA): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ostatni punkt (akapit) w części ustępu zatytułowanego „WYSIŁEK FIZYCZNY” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„W maksymalnym zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa NIKE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych szkód, jakie użytkownik może ponieść w wyniku korzystania przez niego albo niemożliwości korzystania przez niego z zawartości Platformy, z wyjątkiem przypadku dopuszczenia się przez NIKE nadużycia albo rażącego niedbalstwa.”

Ustęp zatytułowany „KONTAKTY MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„KONTAKTY MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI. Nie ponosimy odpowiedzialności za kontakty Użytkownika z innymi użytkownikami Platformy ani za żadne szkody czy straty, które mogą spotkać Użytkownika w wyniku takich kontaktów, z wyjątkiem przypadku dopuszczenia się przez NIKE nadużycia albo rażącego niedbalstwa.

W kontaktach z innych użytkownikami (w tym z nieznanymi użytkownikami) w ramach Platformy należy zachowywać się odpowiedzialnie i ostrożnie. Przed osobistym spotkaniem z kimś należy rozważyć zweryfikowanie tej osoby, pójście na spotkanie ze znajomym, zorganizowanie spotkania w miejscu publicznym i powiadomienie kogoś o miejscu spotkania. NIKE nie jest zobowiązana do angażowania się w żadne spory między użytkownikami (jednak może zaangażować się w nie, wedle własnego uznania), z wyjątkiem przypadku dopuszczenia się przez NIKE nadużycia albo rażącego niedbalstwa.”

Ustęp 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem (oprócz ostatniego punktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony):

„Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa

 • Użytkownik przyjmuje, że Regulamin Platformy i wszelkie spory między Użytkownikiem a NIKE będą podlegać pod każdym względem przepisom prawa Holandii, z wyłączeniem norm kolizyjnych, nie zaś Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych, które mogą mieć zastosowanie, z wyłączeniem norm kolizyjnych.
 • Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione i bez uszczerbku dla jakichkolwiek ustawowych praw konsumenta Użytkownik potwierdza, że wszystkie spory, roszczenia i postępowania sądowe bezpośrednio czy pośrednio wynikające z albo dotyczące Platformy (w tym w szczególności zakupu produktów NIKE) będą rozstrzygane wyłącznie w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania albo domicylu Użytkownika.”

POLSKA

Ustęp 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem (oprócz ostatniego punktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony):

„Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa

 • Regulamin Platformy oraz wszelkie spory między Użytkownikiem a NIKE będą podlegać pod każdym względem przepisom prawa polskiego.
 • Wszystkie spory, roszczenia i postępowania sądowe bezpośrednio czy pośrednio wynikające z lub dotyczące Platformy (w tym w szczególności zakupu produktów NIKE) będą rozstrzygane w sądach właściwych na mocy przepisów obowiązującego prawa.”

SZWAJCARIA

Ustęp 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem (oprócz ostatniego punktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony):

„NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

 • Użytkownik przyjmuje, że Regulamin Platformy i wszelkie spory między Użytkownikiem a NIKE będą podlegać pod każdym względem przepisom szwajcarskiego prawa materialnego, z wyłączeniem norm kolizyjnych prawa międzynarodowego i z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie spory wynikające bezpośrednio albo pośrednio z Platformy i niniejszego Regulaminu bądź z nimi związane będą podlegać wyłącznej właściwości sądów właściwych w Zurychu w Szwajcarii.”
Agreement Type: 
Locales: 
UxIDs: 

User login