You are here

nl-NL Digital Collectible Terms

Primary tabs

Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten

 

Bijgewerkt: November, 2022

Deze Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten (“Voorwaarden”) beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Digitale verzamelobjecten (zoals hieronder gedefinieerd) die beschikbaar worden gesteld door Nike, Inc. (“Nike”) op welke manier dan ook, hetzij via een of meer websites, mobiele applicaties of andere platforms (“Platform”) die worden beheerd door of namens Nike of via “airdrop” of een ander leveringsmechanisme.  Door het verwerven, accepteren, gebruiken of overdragen van een niet-fungeerbaar blockchain-gebaseerd digitaal token (“NFT”) dat beschikbaar wordt gesteld door Nike, of door het gebruik van gerelateerde Digitale verzamelobjecten of Gerelateerde inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) voor welk doel dan ook, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

1.         Digitale verzamelobjecten.  Elke NFT die beschikbaar wordt gesteld door Nike is gekoppeld aan bepaalde digitale werken van auteurschap of andere inhoud, al dan niet auteursrechtelijk beschermd of auteursrechtelijk te beschermen, en ongeacht het format waarin het voorgaande beschikbaar wordt gesteld (“Gerelateerde inhoud”).  Gerelateerde inhoud staat los van de bijbehorende NFT en wordt niet aan u verkocht of anderzijds overgedragen, maar wordt in plaats daarvan aan u in licentie gegeven zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.  Een “Digitaal verzamelobject” bestaat uit de toepasselijke NFT en de licentierechten die worden verleend op grond van deze Voorwaarden met betrekking tot de Gerelateerde inhoud.  Alle licenties onder deze Voorwaarden worden verleend aan de persoon met directe zeggenschap over de NFT die is gekoppeld aan het toepasselijke Digitale verzamelobject (de “Houder”) en worden daarom alleen aan u verleend zolang u de Houder van die NFT bent.

2.         Algemene licentie. Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, verleent Nike u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, wereldwijde licentie onder enig auteursrecht dat eigendom is van Nike in Gerelateerde inhoud om de Gerelateerde inhoud weer te geven en uit te voeren voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik.

3.         Licenties alleen van toepassing op specifieke Digitale verzamelobjecten.

            3.1       Eigenaren van rechten van derden. Als de beschrijving van het toepasselijke Digitale verzamelobject dat is ingebed in de metagegevens voor de toepasselijke NFT (“Ingesloten beschrijving”) uitdrukkelijk bepaalt dat alle of een deel van de Gerelateerde inhoud voor dat Digitale verzamelobject eigendom is van en rechtstreeks aan u in licentie is gegeven door een andere persoon of entiteit dan Nike (een “Eigenaar van Rechten van Derden”), dan verleent een dergelijke Eigenaar van Rechten van Derden, niet Nike, u een beperkte, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, wereldwijde licentie onder enig auteursrecht dat eigendom is van de Eigenaar van de Rechten van Derden in de toepasselijke Gerelateerde inhoud om de Gerelateerde inhoud weer te geven en uit te voeren voor niet-commerciële, persoonlijk gebruik.  Nike of een toepasselijke Eigenaar van rechten van derden kan hierin worden aangeduid als een “Rechteneigenaar”.

            3.2       Aanpasbare Digitale verzamelobjecten.  Als in de Ingesloten beschrijving uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Gerelateerde inhoud voor dat Digitale verzamelobject kan worden gewijzigd (een dergelijk Digitaal verzamelobject, een “Aanpasbaar Digitaal verzamelobject”), dan verleent de Rechteneigenaar u, naast andere licentierechten op grond van deze Overeenkomst, een beperkte, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, wereldwijde licentie onder enig auteursrecht dat eigendom is van de Rechteneigenaar in de Gerelateerde inhoud om de Gerelateerde inhoud die verband houdt met het Aanpasbare Digitale verzamelobject te kopiëren en te wijzigen (zoals gewijzigd, “Gewijzigde inhoud”) en om de Gewijzigde inhoud weer te geven en uit te voeren voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik.  Voor alle duidelijkheid, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in dit Artikel 3.2 met betrekking tot uitsluitend Gerelateerde toestemming in verband met een Aanpasbaar Digitaal verzamelobject, wordt geen recht verleend om een Digitaal verzamelobject te kopiëren of te wijzigen op grond van deze Voorwaarden.

            3.3       Geschiktheid voor licenties voor commercieel gebruik.  Als de Ingesloten beschrijving uitdrukkelijk vermeldt dat commerciële gebruiksrechten kunnen worden verkregen voor dat bepaalde Digitale verzamelobject, komt u in aanmerking voor het verkrijgen van een licentie voor het gebruik van de Gerelateerde inhoud die is gekoppeld aan dat Digitale verzamelobject voor beperkt commercieel gebruik overeenkomstig de op dat moment geldende voorwaarden die beschikbaar zijn gesteld door Nike (de “Commerciële gebruikslicentie”).  Om de Commerciële gebruikslicentie te verkrijgen, moet u een account aanmaken bij Nike via het Platform en akkoord gaan met de relevante algemene voorwaarden voor het account en de Commerciële gebruikslicentie.  Voor alle duidelijkheid: er wordt geen Commerciële gebruikslicentie verleend op grond van deze Voorwaarden.

            3.4       In aanmerking komende Digitale verzamelobjecten voor het Platform.  Indien in de Ingesloten Beschrijving uitdrukkelijk wordt vermeld dat het betreffende Digitale verzamelobject een ander, gespecificeerd gebruik heeft op het Platform of een of meer gespecificeerde of niet-gespecificeerde platforms of diensten van derden (een dergelijk Digitaal verzamelobject, een “Platform geschikt Digitaal verzamelobject”) dan kunnen de Platform Geschikte Digitale verzamelobjecten worden gebruikt voor specifieke doeleinden, of om specifieke kenmerken of functies mogelijk te maken op het Ingeschakelde platform ("Platformfuncties"), op voorwaarde dat de functionaliteit is ingeschakeld en naar behoren werkt op het toepasselijke platform of de toepasselijke dienst (elk, een “Ingeschakeld platform") en u met succes voldoet aan alle registratie- of verificatievereisten op het Ingeschakelde platform.  Als een Platform geschikt Digitaal verzamelobject bijvoorbeeld wordt beschreven als “draagbaar”, kan de Platformfunctie u toestaan om het uiterlijk van een avatar of teken op een Ingeschakeld platform te wijzigen of aan te vullen.  Voor zover nodig om de toepasselijke Platformfunctie mogelijk te maken, heeft de Rechteneigenaar voor de toepasselijke Gerelateerde inhoud de exploitant van het Ingeschakelde platform het recht verleend om de Gerelateerde inhoud te gebruiken en afgeleide werken van de Gerelateerde inhoud te creëren om de Platformfuncties beschikbaar te stellen aan de Houder van de toepasselijke NFT.  Naast alle andere licentierechten op grond hiervan, verleent de Rechteneigenaar u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, wereldwijde licentie onder enig auteursrecht dat eigendom is van de Rechteneigenaar in de Gerelateerde inhoud om de Gerelateerde inhoud (of een toepasselijk deel daarvan) beschikbaar te stellen aan een Ingeschakeld Platform en om de Gerelateerde inhoud (of een toepasselijk deel daarvan) te gebruiken op een Ingeschakeld platform voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op de manier die is toegestaan door de Rechteneigenaar.  Het gebruik dat wordt beschreven in de Ingesloten Beschrijving kan een beknopte beschrijving zijn en de terminologie die wordt gebruikt om het gebruik te beschrijven, kan een unieke betekenis hebben, zoals toegepast op virtuele, online omgevingen die verschillen van de anders algemeen begrepen betekenis.  Niets van Nike of enige Rechteneigenaar zal enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben voor de functie of werking van een Ingeschakeld platform.  Zonder iets anders in deze Voorwaarden te beperken (inclusief de disclaimer in Artikel 16, hieronder), wijzen Nike en de Rechteneigenaren hierbij uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties af met betrekking tot enig gebruik of onvermogen om een geschikt Digitaal verzamelobject van het Platform te gebruiken voor welk doel dan ook, of gerelateerd aan een Ingeschakeld platform, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of dat een Ingeschakeld platform zal functioneren, vrij zal zijn van fouten of gebreken, of aan uw verwachtingen zal voldoen.  De Platformfuncties zijn alleen beschikbaar voor Houders en kunnen worden beëindigd in het geval van een overdracht door u van de toepasselijke NFT of andere beëindiging van uw licentierechten op grond hiervan.

4.         Geen andere licenties.  Artikel 2 en, indien van toepassing, Artikel 3 beschrijven al uw licentierechten hieronder met betrekking tot Gerelateerde inhoud.  Er zijn geen andere licentierechten, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Gerelateerde inhoud, Gewijzigde inhoud of afgeleide werken daarvan, en er worden geen licentierechten verleend onder enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht anders dan enig auteursrecht dat eigendom is van of beheerd wordt door de toepasselijke Rechteneigenaar.  Dit geldt zelfs indien de uitoefening van hierin verleende licentierechten zonder een dergelijke licentie zou worden verhinderd, gefrustreerd of belemmerd.  Zonder het voorgaande te beperken, verlenen de hierin verleende licenties u niet het recht om, en u zult geen derde partij toestaan of bijstaan om:

            (a)        een van de hierin verleende licentierechten uit te oefenen op een manier die leidt tot directe of indirecte compensatie, financieel voordeel of commercieel voordeel van welke aard dan ook voor u of een derde partij, hetzij momenteel gerealiseerd of in de toekomst te verstrekken en ongeacht de aard ervan (hetzij monetair, overdracht van activa, producten of diensten in natura of een ander item of dienst van waarde);

            (b)       Gerelateerde inhoud te kopiëren (anders dan tijdelijke kopieën die zijn opgeslagen in het kortetermijngeheugen op uw apparaat voor het weergeven of uitvoeren van de Gerelateerde inhoud op uw apparaat), Gerelateerde inhoud op te slaan op een apparaat of computer die eigendom is van of beheerd wordt door u, of afgeleide werken van Gerelateerde inhoud te wijzigen of te creëren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan op grond van de licentieverlening in Artikel 3.2 met betrekking tot Gerelateerde inhoud die verband houdt met Aanpasbare Digitale verzamelobjecten;

            (c)        een sublicentie te verlenen voor licentierechten hierin;

            (d)       mededelingen over handelsmerken, auteursrechten of andere kennisgevingen over intellectueel eigendom in gerelateerde inhoud te verwijderen, te wissen of te verbergen;

            (e)        licentierechten hierin uit te oefenen om inhoud, materiaal of spraak te creëren, onderschrijven, ondersteunen, promoten of vergoelijken die lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, beledigend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, racistisch, discriminerend, opruiend of anderzijds aanstootgevend of ongepast is, zoals naar eigen goeddunken bepaald door Nike;

            (f)        de broncode voor enige NFT of gerelateerde inhoud terug te ontwikkelen, te decompileren of te proberen te ontdekken, behalve voor zover de toepasselijke wetgeving u dit toestaat, niettegenstaande dit verbod; of

            (g)       Gerelateerde Inhoud te gebruiken op een manier die hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan of licentierechten hierin uit te oefenen op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

5.         Eigendomsrechten.    De Rechteneigenaren behouden alle rechten, titels en belangen in de Gerelateerde inhoud en alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten in alle Gerelateerde inhoud.  Behalve voor de uitdrukkelijk in Artikel 2 of 3 hierboven verleende licentierechten, hebt en krijgt u geen enkel recht, titel of belang in of op enige Gerelateerde inhoud.  Zonder het voorgaande te beperken, kan de Gerelateerde inhoud handelsnamen, merken, logo's, handelsmerken, namen, overeenkomsten, afbeeldingen of andere persoonlijke kenmerken van personen of tekens bevatten (“Ingesloten IP”). Uw gebruik van dergelijke Ingesloten IP is beperkt tot gebruik in verband met de uitoefening van uw licentierechten onder deze Voorwaarden en is onderworpen aan alle beperkingen die hierin zijn uiteengezet en alle andere beperkingen waarover Nike u in de toekomst kan informeren.  U mag dergelijke Ingesloten IP niet gebruiken in verband met een bedrijf, product of dienst, of op een manier die goedkeuring van een bedrijf, bericht, product of dienst kan impliceren, of die waarschijnlijk verwarring veroorzaakt of dergelijke Ingesloten IP kan verzwakken, vervagen of aantasten. Al het gebruik van dergelijke ingesloten IP, inclusief eventuele goodwill gegenereerd door dergelijk gebruik, komt ten goede aan Nike en zijn Gelieerde ondernemingen. Een “Gelieerde onderneming” van Nike is elke entiteit die nu of in de toekomst zeggenschap heeft over Nike, onder zeggenschap staat van Nike of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met Nike, waarbij "zeggenschap" betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen of andere eigendomsbelangen van een entiteit of de mogelijkheid om het beheer of het beleid van een entiteit te sturen.

6.         Eigendom van Aangepaste inhoud. Voor elk Aanpasbaar Digitaal verzamelobject bent u eigenaar van het auteursrecht op nieuw gecreëerde werken van auteurschap die door u zijn gemaakt als onderdeel van Aangepaste inhoud, onder voorbehoud van het eigendom van de Rechteneigenaar van de onderliggende Gerelateerde inhoud en enig auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht daarin.  Voor zover de Aangepaste inhoud Gerelateerde inhoud blijft bevatten of omvat of anderszins een afgeleid werk is van Gerelateerde inhoud, zult u de Aangepaste Inhoud niet gebruiken anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.  Anders dan uw auteursrecht zoals beschreven in de vorige zin, zult u geen handelsmerk of ander intellectueel of eigendomsrecht hebben, en zult u geen handelsmerk of ander intellectueel of eigendomsrecht in Gerelateerde inhoud of Aangepaste inhoud claimen of proberen te registreren of te verkrijgen. 

7.         Convenant.  U begrijpt dat Nike, eigenaren van rechten van derden en hun respectievelijke Gelieerde ondernemingen verder zullen gaan met het aanpassen en ontwikkelen van alle Gerelateerde inhoud en werken van auteurschap kunnen creëren die vergelijkbaar of identiek zijn aan Gewijzigde werken die door u zijn gecreëerd.  Namens uzelf en uw erfgenamen, opvolgers en rechtverkrijgenden stemt u er onherroepelijk en eeuwig mee in en stemt u ermee in geen enkele vordering, tegenvordering, eis, actie, rechtszaak of andere procedure in te dienen of te doen gelden voor een rechtbank of andere overheidsinstantie, die stelt of beweert directe of indirecte inbreuk of verduistering te zijn van een auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht dat u mogelijk hebt op een Gewijzigd werk tegen (a) een van de volgende partijen: Nike, elke eigenaar van rechten van derden, elke Gelieerde onderneming van Nike of een Eigenaar van rechten van derden of een van hun respectieve aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, aannemers, vertegenwoordigers, agenten, licentiehouders, distributeurs, wederverkopers, of zakenpartners, (b) klanten van een van de voorgaande, of (c) een opvolger of rechtverkrijgende van een van de voorgaande.

8.         Bepaalde andere Voorwaarden.

            8.1       Vervalsbare Digitale verzamelobjecten. Indien in de beschrijving van het desbetreffende Digitale verzamelobject op het Platform uitdrukkelijk wordt vermeld dat het desbetreffende digitale verzamelobject "vervalsbaar" is (een dergelijk digitaal verzamelobject, een "Vervalsbaar Digitaal verzamelobject") dan kan een fysiek item beschikbaar worden gesteld aan de Houder van de NFT voor het Digitale verzamelobject op een tijdstip dat uitsluitend door Nike wordt bepaald en op voorwaarde dat de Houder akkoord gaat met de dan geldende Vervalsingsvoorwaarden van Nike en voldoet aan alle vereisten en voorwaarden om in aanmerking te komen die in de Vervalsingsvoorwaarden worden uiteengezet, evenals alle andere voorwaarden voor het opeisen of verkrijgen van het fysieke item zoals van tijd tot tijd door Nike wordt meegedeeld. 

            8.2       Verbod op fractionalisatie.   U zult niet (a) gefractioneerde belangen in de NFT of het Digitale verzamelobject creëren, verkopen of proberen te creëren of te verkopen, (b) de Gerelateerde inhoud scheiden, ontkoppelen of loskoppelen van de NFT waarmee deze is verbonden om het Digitale verzamelobject te vormen, of (c) Gerelateerde inhoud of Aangepaste inhoud gebruiken om een nieuw cryptografisch token te creëren, te verkopen of proberen te creëren of te verkopen.

            8.3       NFT's uitwisselen. Indien Nike u in verband met het gebruik of beheer van een Digitaal verzamelobject, de verificatie van licentie- of andere rechten met betrekking tot Gerelateerde inhoud of een Aanvullend voordeel, of een ander doel verzoekt om de aan een Digitaal verzamelobject gekoppelde NFT over te dragen aan Nike of een door Nike aangewezen derde in ruil voor een vervangende NFT, en u een dergelijke overdracht uitvoert, dan wordt deze vervangende NFT daarna geacht en behandeld als de aan het Digitaal verzamelobject gekoppelde NFT voor alle doeleinden onder deze Voorwaarden.  Als meerdere NFT's worden uitgegeven als vervanging, dan wordt elke NFT behandeld als de NFT die is gekoppeld aan het Digitale verzamelobject onder deze Voorwaarden voor het specifieke doel waarvoor elke NFT is uitgegeven.

9.         Overdrachten.  Voor zover het u niet verboden is om dit te doen door andere voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaalde NFT of Digitaal verzamelobject, kunt u de NFT overdragen aan een derde partij, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(a)        een dergelijke overdracht wordt uitgevoerd via een marktplaats of ander platform dat cryptografisch verifieert dat u de daadwerkelijke eigenaar bent van de toepasselijke NFT;

(b)        een dergelijke overdracht moet voldoen aan (i) alle toepasselijke voorwaarden van de marktplaats of een ander platform waarop een dergelijke verkoop of andere overdracht plaatsvindt en (ii) alle toepasselijke wetten, voorschriften, regelgevende richtlijnen en regels; en

(c)        voorafgaand aan een dergelijke verkoop of andere overdracht, moet u (i) de aanstaande verkrijger schriftelijk op de hoogte stellen dat de uitoefening door deze verkrijger van de licentierechten die deel uitmaken van het Digitaal verzamelobject, afhankelijk is van het feit of deze verkrijger akkoord gaat met deze Voorwaarden, en (ii) ervoor zorgen dat deze verkrijger de mogelijkheid krijgt om deze Voorwaarden te bekijken.

Na een dergelijke overdracht wordt uw recht om de Gerelateerde inhoud en alle andere licentierechten onder deze Voorwaarden weer te geven en uit te voeren (inclusief voor alle duidelijkheid, indien van toepassing, een Licentie voor commercieel gebruik) onmiddellijk beëindigd (zonder de vereiste van kennisgeving).

10.       Overdrachtskosten.  Bij overdracht van een NFT, met het oog op de overdracht van de licentierechten zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, de voortdurende hosting van alle Gerelateerde inhoud en alle andere diensten met betrekking tot de overdracht van de NFT en het beheer van het bijbehorende Digitale verzamelobject; betaalt u aan Nike een vergoeding (of zorgt voor betaling van een vergoeding) voor een bedrag berekend door het totaalbedrag betaald door de overnemende partij voor de NFT (zonder enige aftrek van welke aard dan ook) te vermenigvuldigen met het percentage dat van toepassing is op de NFT gespecificeerd voor die NFT (de “Overdrachtsvergoeding”).  Als het platform of de dienst die wordt gebruikt om de overdracht te faciliteren het volledige bedrag van de Overdrachtskosten rechtstreeks aan Nike vastlegt en betaalt, bent u niet verplicht om extra bedragen te betalen.  U betaalt alle transactiekosten, overdrachtskosten en belastingen (met uitzondering van belastingen op het nettoresultaat van Nike) in verband met de overdracht en brengt dergelijke bedragen niet in mindering op het bedrag dat als Overdrachtsvergoeding aan Nike wordt betaald.  Alle bedragen die op grond hiervan verschuldigd zijn, worden betaald in Amerikaanse dollars of in een valuta of cryptovaluta die momenteel aanvaardbaar is voor Nike en worden betaald op de manier die door Nike is aangewezen.

11.       Digitaal verzamelobject is geen effect.  HET DIGITALE VERZAMELOBJECT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR CONSUMENTENGENOT, GEBRUIK EN CONSUMPTIE. HET IS GEEN “EFFECT”, ZOALS GEDEFINIEERD IN DE EFFECTENWET VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD, DE EFFECTENBEURSWET VAN 1934, ZOALS GEWIJZIGD, DE BELEGGINGSONDERNEMINGSWET VAN 1940, ZOALS GEWIJZIGD, OF IN DE EFFECTENWETGEVING VAN EEN AMERIKAANSE STAAT.

12.       Naleving van marketingrichtlijnen.  U zult voldoen aan alle NFT-uitgifte- of marketingbeleid dat Nike kan publiceren, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

13.       Aanvullende voordelen.  Van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen Nike of derden aanvullende inhoud, producten, diensten of andere voordelen beschikbaar stellen aan de Houder van de toepasselijke NFT (elk van het voorgaande, een “Aanvullend voordeel”).  Geen van Nike of een derde partij heeft een verplichting om u te informeren over, of u te voorzien van een Aanvullend voordeel, en u mag daarom geen Aanvullend voordeel verwachten bij het verkrijgen van een NFT.  Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te houden van de beschikbaarheid van een Aanvullend voordeel en om de nodige stappen te ondernemen om een Aanvullend voordeel aan te vragen of te innen.  De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Aanvullend voordeel worden uiteengezet in de informatie of materialen die bij het Aanvullend voordeel worden geleverd.  Behalve voor zover uiteengezet in dergelijke informatie of materialen die eventuele tegenstrijdige of inconsistente bepalingen in deze Voorwaarden vervangen en er voorrang op hebben, worden alle digitale auteurswerken die door Nike beschikbaar worden gesteld als een Aanvullend voordeel, gelicentieerd onder dezelfde voorwaarden als hierin uiteengezet voor, en anderszins behandeld als, Gerelateerde Inhoud.  Elk fysiek item dat als Aanvullend voordeel wordt verstrekt, maakt geen deel uit van de Gerelateerde inhoud en, tenzij anders bepaald in afzonderlijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het Aanvullend voordeel, heeft u geen licentierechten onder intellectuele eigendomsrechten in of op een dergelijk fysiek item.  Tenzij anders overeengekomen op grond van een bindende overeenkomst tussen u en de aanbieder van een Aanvullend voordeel, kan elk Aanvullend voordeel op elk moment om welke reden dan ook worden opgeschort of beëindigd, inclusief maar niet beperkt tot na overdracht door u van de toepasselijke NFT of beëindiging van licentierechten op grond van Artikel 19 van deze Voorwaarden.

14.       Infrastructuur en diensten van derden.  Nike is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, en u doet hierbij afstand van alle vorderingen, voortvloeiend uit of in verband met (a) een blockchain of gerelateerde technologie, (b) een digitale wallet, digitale wallettechnologie, vergelijkbare technologie of gerelateerde dienst, (c) de overdracht of het verlies van een NFT of het onvermogen om de eigendom of controle van een NFT aan te tonen, (d) een marktplaats of ander platform voor het kopen, verkopen of overdragen van een NFT anders dan het Platform, (e) een Aangesloten platform of een platform of dienst geleverd door een derde partij of een daaraan gerelateerde technologie, (f) een Aangepaste inhoud of Aanvullend voordeel geleverd door een derde partij, of voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke Aangepaste inhoud of Aanvullend voordeel, (g) een computer, server, netwerkapparaat of andere hardware of een internetserviceprovider of andere telecommunicatiedienst of -hardware, of (h) een andere dienst, apparatuur, technologie of netwerk- of gegevensoverdrachtinfrastructuur die niet het eigendom is van en wordt beheerd door Nike. 

15.       Schadeloosstelling.  U zult Nike en zijn Gelieerde ondernemingen vrijwaren en schadeloos stellen, en op verzoek van Nike verdedigen tegen alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, schades, boetes, belastingen, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten) die voortvloeien uit of verband houden met (a) een schending van deze Voorwaarden of ongeoorloofd gebruik van Gerelateerde inhoud, (b) uw eigendom of overdracht van een NFT, of (c) uitoefening van licentierechten door u.

16.       Vrijwaring van garanties.  Nike, houders van rechten van derden en hun respectieve Gelieerde ondernemingen stellen digitale verzamelobjecten, NFT's en Gerelateerde inhoud, evenals elk Aanvullend voordeel dat zij OF EEN DERDE kunnen verstrekken, beschikbaar "IN DE GEGEVEN STAAT", en wijzen uitdrukkelijk elke verklaring of garantie van welke aard dan ook af, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties inzake eigendom, niet-schending, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en garanties die voortvloeien uit het verloop van de prestaties, de gang van zaken of handelsgebruik.

17.       Vrijwaring van schade.  In geen geval zal Nike, een eigenaar van de rechten van derden of hun respectievelijke Gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, gevolgschade of andere niet-directe schade van welke aard dan ook, of voor enige speciale, punitieve of soortgelijke schade.

18        Beperking van aansprakelijkheid.  De maximale totale aansprakelijkheid van Nike, de eigenaar van de rechten van derden en hun respectievelijke Gelieerde ondernemingen voor alle schade en rechtszaken, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, is $ 100.

19.       Beëindiging van licentierechten.  Naast alle andere rechten en rechtsmiddelen waarop Nike op grond van een contract, de wet of in billijkheid aanspraak kan maken, zullen, indien u een van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden schendt, uw recht om de Gerelateerde inhoud weer te geven en uit te voeren en alle andere licentierechten die u op grond van deze Voorwaarden hebt, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd. 

Bovendien zullen, uitsluitend met betrekking tot het Digitale verzamelobject bekend als de ".SWOOSH ID" die, indien van toepassing, aan u zou zijn uitgegeven op het moment dat u zich registreerde voor toegang tot diensten die beschikbaar worden gesteld via de .SWOOSH-website die door Nike wordt geëxploiteerd op [http://www.swoosh.nike], alle licentierechten op de Gerelateerde inhoud voor de .SWOOSH ID automatisch worden beëindigd indien de NFT voor de aan u uitgegeven .SWOOSH ID niet wordt bewaard in een actuele ondersteunde digitale wallet die is gekoppeld aan uw Nike-account (ingesteld en toegankelijk op Nike.com). Licentierechten voor de Gerelateerde inhoud voor de .SWOOSH ID kunnen worden hersteld als de NFT voor de .SWOOSH ID-uitgifte aan u wordt bewaard in een momenteel ondersteunde digitale wallet die is gekoppeld aan uw Nike-account.

Na beëindiging van uw licentierechten stopt u onmiddellijk met het gebruik van alle Gerelateerde inhoud.  Nike kan de toegang tot Gerelateerde inhoud uitschakelen, Gerelateerde inhoud vervangen door een zwart scherm of soortgelijke vervangende inhoud, de functionaliteit van digitale wallets of soortgelijke functionaliteit voor de betrokken Gerelateerde inhoud uitschakelen, elk Ingeschakeld Platform verbieden om Platformfuncties te leveren, elk ander platform of dienst verbieden om dergelijke Gerelateerde inhoud op te halen of weer te geven in verband met de diensten die ze leveren en andere stappen ondernemen om ongeoorloofd gebruik van Gerelateerde inhoud te voorkomen.  Nike heeft geen verplichting of aansprakelijkheid jegens u voor dergelijke acties en u zult dergelijke acties niet verstoren of proberen te voorkomen.

20.       Aanvullende voorwaarden.  Deze Voorwaarden vormen een aanvulling op eventuele aanvullende algemene voorwaarden in alle informatie of materialen die worden verstrekt met Gerelateerde inhoud of Aanvullend voordeel (“Aanvullende voorwaarden”).  In het geval van een conflict of inconsistentie tussen deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende voorwaarden, hebben de Aanvullende voorwaarden voorrang en prevaleren deze.  Deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Nike of enige andere Rechteneigenaar met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken tussen u en Nike met betrekking tot de NFT, Gerelateerde inhoud of Digitaal verzamelobject.

21.       Toepasselijk recht en rechtsgebied.  Deze Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York zoals van toepassing op contracten die daarin volledig zijn opgesteld en uitgevoerd, en zonder rekening te houden met strijdige wettelijke principes. Alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in de wijken van Brooklyn (Kings County) of Manhattan (New York County) in de staat New York en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van dergelijke staats- en federale rechtbanken en ziet af van elke verdediging van forum non conveniens. ELKE PARTIJ DOET HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ELK RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK IN EEN RECHTSZAAK OF PROCEDURE DIE DOOR OF TEGEN EEN VAN DE PARTIJEN IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN WORDT AANGESPANNEN.  

22.       Diversen.  Deze Voorwaarden vormen geen partnerschap, joint venture of agentschap tussen u en Nike en mogen niet worden geïnterpreteerd als een partnerschap, joint venture of agentschap. Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling afgedwongen voor zover maximaal toegestaan door de wet en anderzijds scheidbaar geacht van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen. Indien Nike geen strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden eist of afdwingt of geen rechten of rechtsmiddelen krachtens deze Voorwaarden uitoefent, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand of afstand in welke mate dan ook van het recht van Nike om dergelijke bepalingen, rechten of rechtsmiddelen in dat of enig ander geval te doen gelden of zich daarop te beroepen; deze blijven daarentegen volledig van kracht. U mag deze Voorwaarden niet toewijzen, overdragen of op andere wijze vervreemden (inclusief eventuele rechten of verplichtingen hieronder), en elke vermeende toewijzing, overdracht of andere beschikking zal nietig zijn.

Agreement Type: 
Locales: 

User login