You are here

nl-NL Digital Collectible Terms

Primary tabs

Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten

 

Laatst bijgewerkt: Mei 2023

Deze Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten (“Voorwaarden”) beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Digitale verzamelobjecten (zoals hieronder gedefinieerd) die beschikbaar worden gesteld door Nike Virtual Studios, Inc. (“Nike”) op welke manier dan ook, hetzij via een of meer websites, mobiele applicaties of andere platforms (“Platform”) die worden beheerd door of namens Nike of via “airdrop” of een ander leveringsmechanisme.  Door het verwerven, accepteren, gebruiken of overdragen van een niet-fungeerbaar blockchain-gebaseerd digitaal token (“NFT”) dat beschikbaar wordt gesteld door Nike, of door het gebruik van gerelateerde Digitale verzamelobjecten of Gerelateerde inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) voor welk doel dan ook, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

1.         Digitale verzamelobjecten.  Elke NFT die beschikbaar wordt gesteld door Nike is gekoppeld aan bepaalde digitale werken van auteurschap of andere inhoud, al dan niet auteursrechtelijk beschermd of auteursrechtelijk te beschermen, en ongeacht het format waarin het voorgaande beschikbaar wordt gesteld (“Gerelateerde inhoud”).  Gerelateerde inhoud staat los van de bijbehorende NFT en wordt niet aan u verkocht of anderzijds overgedragen, maar wordt in plaats daarvan aan u in licentie gegeven zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.  Een “Digitaal verzamelobject” bestaat uit de toepasselijke NFT en de licentierechten die worden verleend op grond van deze Voorwaarden met betrekking tot de Gerelateerde inhoud.  Alle licenties onder deze Voorwaarden worden verleend aan de persoon met directe zeggenschap over de NFT die is gekoppeld aan het toepasselijke Digitale verzamelobject (de “Houder”) en worden daarom alleen aan u verleend zolang u de Houder van die NFT bent.

2.         Algemene licentie. Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, verleent Nike u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, wereldwijde licentie onder enig auteursrecht dat eigendom is van Nike in Gerelateerde inhoud om de Gerelateerde inhoud weer te geven en uit te voeren voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik.

3.         Licentievoorwaarden alleen van toepassing op specifieke Digitale verzamelobjecten.

            3.1       Eigenaren van rechten van derden. Als de beschrijving van het toepasselijke Digitale verzamelobject dat is ingebed in de metagegevens voor de toepasselijke NFT (“Ingesloten beschrijving”) uitdrukkelijk bepaalt dat alle of een deel van de Gerelateerde inhoud voor dat Digitale verzamelobject eigendom is van en rechtstreeks aan u in licentie is gegeven door een andere persoon of entiteit dan Nike (een “Eigenaar van Rechten van Derden”), dan verleent een dergelijke Eigenaar van Rechten van Derden, niet Nike, u een beperkte, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, wereldwijde licentie onder enig auteursrecht dat eigendom is van de Eigenaar van de Rechten van Derden in de toepasselijke Gerelateerde inhoud om de Gerelateerde inhoud weer te geven en uit te voeren voor niet-commerciële, persoonlijk gebruik.  Nike of een toepasselijke Eigenaar van rechten van derden kan hierin worden aangeduid als een “Rechteneigenaar”.

            3.2       Aanpasbare Digitale verzamelobjecten.  Als in de Ingesloten beschrijving uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Gerelateerde inhoud voor dat Digitale verzamelobject kan worden gewijzigd (een dergelijk Digitaal verzamelobject, een “Aanpasbaar Digitaal verzamelobject”), dan verleent de Rechteneigenaar u, naast andere licentierechten op grond van deze Overeenkomst, een beperkte, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, wereldwijde licentie onder enig auteursrecht dat eigendom is van de Rechteneigenaar in de Gerelateerde inhoud om de Gerelateerde inhoud die verband houdt met het Aanpasbare Digitale verzamelobject te kopiëren en te wijzigen (zoals gewijzigd, “Gewijzigde inhoud”) en om de Gewijzigde inhoud weer te geven en uit te voeren voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik.  Voor alle duidelijkheid, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in dit Artikel 3.2 met betrekking tot uitsluitend Gerelateerde toestemming in verband met een Aanpasbaar Digitaal verzamelobject, wordt geen recht verleend om een Digitaal verzamelobject te kopiëren of te wijzigen op grond van deze Voorwaarden.

            3.3       Geschiktheid voor licenties voor commercieel gebruik.  Als de Ingesloten beschrijving uitdrukkelijk vermeldt dat commerciële gebruiksrechten kunnen worden verkregen voor dat bepaalde Digitale verzamelobject, komt u in aanmerking voor het verkrijgen van een licentie voor het gebruik van de Gerelateerde inhoud die is gekoppeld aan dat Digitale verzamelobject voor beperkt commercieel gebruik overeenkomstig de op dat moment geldende voorwaarden die beschikbaar zijn gesteld door Nike (de “Commerciële gebruikslicentie”).  Om de Commerciële gebruikslicentie te verkrijgen, moet u een account aanmaken bij Nike via het Platform en akkoord gaan met de relevante algemene voorwaarden voor het account en de Commerciële gebruikslicentie.  Voor alle duidelijkheid: er wordt geen Commerciële gebruikslicentie verleend op grond van deze Voorwaarden.

            3.4       In aanmerking komende Digitale verzamelobjecten voor het Platform.  Indien in de Ingesloten Beschrijving uitdrukkelijk wordt vermeld dat het betreffende Digitale verzamelobject een ander, gespecificeerd gebruik heeft op het Platform of een of meer gespecificeerde of niet-gespecificeerde platforms of diensten van derden (een dergelijk Digitaal verzamelobject, een “Platform geschikt Digitaal verzamelobject”) dan kunnen de Platform Geschikte Digitale verzamelobjecten worden gebruikt voor specifieke doeleinden, of om specifieke kenmerken of functies mogelijk te maken op het Ingeschakelde platform ("Platformfuncties"), op voorwaarde dat de functionaliteit is ingeschakeld en naar behoren werkt op het toepasselijke platform of de toepasselijke dienst (elk, een “Ingeschakeld platform") en u met succes voldoet aan alle registratie- of verificatievereisten op het Ingeschakelde platform.  Als een Platform geschikt Digitaal verzamelobject bijvoorbeeld wordt beschreven als “draagbaar”, kan de Platformfunctie u toestaan om het uiterlijk van een avatar of teken op een Ingeschakeld platform te wijzigen of aan te vullen.  Voor zover nodig om de toepasselijke Platformfunctie mogelijk te maken, heeft de Rechteneigenaar voor de toepasselijke Gerelateerde inhoud de exploitant van het Ingeschakelde platform het recht verleend om de Gerelateerde inhoud te gebruiken en afgeleide werken van de Gerelateerde inhoud te creëren om de Platformfuncties beschikbaar te stellen aan de Houder van de toepasselijke NFT.  Naast alle andere licentierechten op grond hiervan, verleent de Rechteneigenaar u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, wereldwijde licentie onder enig auteursrecht dat eigendom is van de Rechteneigenaar in de Gerelateerde inhoud om de Gerelateerde inhoud (of een toepasselijk deel daarvan) beschikbaar te stellen aan een Ingeschakeld Platform en om de Gerelateerde inhoud (of een toepasselijk deel daarvan) te gebruiken op een Ingeschakeld platform voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op de manier die is toegestaan door de Rechteneigenaar.  Het gebruik dat wordt beschreven in de Ingesloten Beschrijving kan een beknopte beschrijving zijn en de terminologie die wordt gebruikt om het gebruik te beschrijven, kan een unieke betekenis hebben, zoals toegepast op virtuele, online omgevingen die verschillen van de anders algemeen begrepen betekenis.  Niets van Nike of enige Rechteneigenaar zal enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben voor de functie of werking van een Ingeschakeld platform.  Zonder iets anders in deze Voorwaarden te beperken (inclusief de disclaimer in Artikel 16, hieronder), wijzen Nike en de Rechteneigenaren hierbij uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties af met betrekking tot enig gebruik of onvermogen om een geschikt Digitaal verzamelobject van het Platform te gebruiken voor welk doel dan ook, of gerelateerd aan een Ingeschakeld platform, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of dat een Ingeschakeld platform zal functioneren, vrij zal zijn van fouten of gebreken, of aan uw verwachtingen zal voldoen.  De Platformfuncties zijn alleen beschikbaar voor Houders en kunnen worden beëindigd in het geval van een overdracht door u van de toepasselijke NFT of andere beëindiging van uw licentierechten op grond hiervan.

            3.5       Solebound Digitale verzamelobjecten.  Indien een Digitaal verzamelobject op het Platform of in een Ingesloten Beschrijving wordt beschreven of gekenmerkt als "solebound" dan is het toepasselijke Digitale verzamelobject een "Solebound Digitaal verzamelobject" voor de toepassing van deze Voorwaarden.  Naast eventuele andere gronden voor beëindiging van uw licentierechten onder deze Voorwaarden, worden uw licentierechten onder deze Voorwaarden onmiddellijk beëindigd indien u de aan een Solebound Digitaal verzamelobject gekoppelde NFT overdraagt (i) aan een derde, (ii) aan een wallet waarvan Nike niet kan bevestigen dat het om een wallet gaat die door u wordt beheerd, of, (iii) uit een wallet waarvan Nike heeft aangegeven dat het Solebound Digitaal verzamelobject daarin moet worden aangehouden (naar deze voorwaarden (i), (ii) en (iii) wordt gezamenlijk verwezen als de "Solebound Bewaarvoorwaarden").  Dergelijke beëindigde licentierechten kunnen door Nike, naar eigen goeddunken, worden hersteld indien u opnieuw voldoet aan de Solebound Bewaarvoorwaarden voor een Solebound Digitaal verzamelobject. Voor alle duidelijkheid, ongeacht of het op het Platform wordt beschreven of gekenmerkt als "solebound", is elk .SWOOSH ID Digitaal verzamelobject een Solebound Digitaal verzamelobject.

4.         Geen andere licenties.  Artikel 2 en, indien van toepassing, Artikel 3 beschrijven al uw licentierechten hieronder met betrekking tot Gerelateerde inhoud.  Er zijn geen andere licentierechten, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Gerelateerde inhoud, Gewijzigde inhoud of afgeleide werken daarvan, en er worden geen licentierechten verleend onder enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht anders dan enig auteursrecht dat eigendom is van of beheerd wordt door de toepasselijke Rechteneigenaar.  Dit geldt zelfs indien de uitoefening van hierin verleende licentierechten zonder een dergelijke licentie zou worden verhinderd, gefrustreerd of belemmerd.  Zonder het voorgaande te beperken, verlenen de hierin verleende licenties u niet het recht om, en u zult geen derde partij toestaan of bijstaan om:

            (a)        een van de hierin verleende licentierechten uit te oefenen op een manier die leidt tot directe of indirecte compensatie, financieel voordeel of commercieel voordeel van welke aard dan ook voor u of een derde partij, hetzij momenteel gerealiseerd of in de toekomst te verstrekken en ongeacht de aard ervan (hetzij monetair, overdracht van activa, producten of diensten in natura of een ander item of dienst van waarde);

            (b)       Gerelateerde inhoud te kopiëren (anders dan tijdelijke kopieën die zijn opgeslagen in het kortetermijngeheugen op uw apparaat voor het weergeven of uitvoeren van de Gerelateerde inhoud op uw apparaat), Gerelateerde inhoud op te slaan op een apparaat of computer die eigendom is van of beheerd wordt door u, of afgeleide werken van Gerelateerde inhoud te wijzigen of te creëren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan op grond van de licentieverlening in Artikel 3.2 met betrekking tot Gerelateerde inhoud die verband houdt met Aanpasbare Digitale verzamelobjecten;

            (c)        een sublicentie te verlenen voor licentierechten hierin;

            (d)       mededelingen over handelsmerken, auteursrechten of andere kennisgevingen over intellectueel eigendom in gerelateerde inhoud te verwijderen, te wissen of te verbergen;

            (e)        licentierechten hierin uit te oefenen om inhoud, materiaal of spraak te creëren, onderschrijven, ondersteunen, promoten of vergoelijken die lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, beledigend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, racistisch, discriminerend, opruiend of anderzijds aanstootgevend of ongepast is, zoals naar eigen goeddunken bepaald door Nike;

            (f)        de broncode voor enige NFT of gerelateerde inhoud terug te ontwikkelen, te decompileren of te proberen te ontdekken, behalve voor zover de toepasselijke wetgeving u dit toestaat, niettegenstaande dit verbod; of

            (g)       Gerelateerde Inhoud te gebruiken op een manier die hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan of licentierechten hierin uit te oefenen op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

5.         Eigendomsrechten.   De Rechteneigenaren behouden alle rechten, titels en belangen in de Gerelateerde inhoud en alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten in alle Gerelateerde inhoud.  Behalve voor de uitdrukkelijk in Artikel 2 of 3 hierboven verleende licentierechten, hebt en krijgt u geen enkel recht, titel of belang in of op enige Gerelateerde inhoud.  Zonder het voorgaande te beperken, kan de Gerelateerde inhoud handelsnamen, merken, logo's, handelsmerken, namen, overeenkomsten, afbeeldingen of andere persoonlijke kenmerken van personen of tekens bevatten (“Ingesloten IP”). Uw gebruik van dergelijke Ingesloten IP is beperkt tot gebruik in verband met de uitoefening van uw licentierechten onder deze Voorwaarden en is onderworpen aan alle beperkingen die hierin zijn uiteengezet en alle andere beperkingen waarover Nike u in de toekomst kan informeren.  U mag dergelijke Ingesloten IP niet gebruiken in verband met een bedrijf, product of dienst, of op een manier die goedkeuring van een bedrijf, bericht, product of dienst kan impliceren, of die waarschijnlijk verwarring veroorzaakt of dergelijke Ingesloten IP kan verzwakken, vervagen of aantasten. Al het gebruik van dergelijke ingesloten IP, inclusief eventuele goodwill gegenereerd door dergelijk gebruik, komt ten goede aan Nike en zijn Gelieerde ondernemingen. Een “Gelieerde onderneming” van Nike is elke entiteit die nu of in de toekomst zeggenschap heeft over Nike, onder zeggenschap staat van Nike of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met Nike, waarbij "zeggenschap" betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen of andere eigendomsbelangen van een entiteit of de mogelijkheid om het beheer of het beleid van een entiteit te sturen.

6.         Eigendom van Aangepaste inhoud. Voor elk Aanpasbaar Digitaal verzamelobject bent u eigenaar van het auteursrecht op nieuw gecreëerde werken van auteurschap die door u zijn gemaakt als onderdeel van Aangepaste inhoud, onder voorbehoud van het eigendom van de Rechteneigenaar van de onderliggende Gerelateerde inhoud en enig auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht daarin.  Voor zover de Aangepaste inhoud Gerelateerde inhoud blijft bevatten of omvat of anderszins een afgeleid werk is van Gerelateerde inhoud, zult u de Aangepaste Inhoud niet gebruiken anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.  Anders dan uw auteursrecht zoals beschreven in de vorige zin, zult u geen handelsmerk of ander intellectueel of eigendomsrecht hebben, en zult u geen handelsmerk of ander intellectueel of eigendomsrecht in Gerelateerde inhoud of Aangepaste inhoud claimen of proberen te registreren of te verkrijgen. 

7.         Convenant.  U begrijpt dat Nike, eigenaren van rechten van derden en hun respectievelijke Gelieerde ondernemingen verder zullen gaan met het aanpassen en ontwikkelen van alle Gerelateerde inhoud en werken van auteurschap kunnen creëren die vergelijkbaar of identiek zijn aan Gewijzigde werken die door u zijn gecreëerd.  Namens uzelf en uw erfgenamen, opvolgers en rechtverkrijgenden stemt u er onherroepelijk en eeuwig mee in en stemt u ermee in geen enkele vordering, tegenvordering, eis, actie, rechtszaak of andere procedure in te dienen of te doen gelden voor een rechtbank of andere overheidsinstantie, die stelt of beweert directe of indirecte inbreuk of verduistering te zijn van een auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht dat u mogelijk hebt op een Gewijzigd werk tegen (a) een van de volgende partijen: Nike, elke eigenaar van rechten van derden, elke Gelieerde onderneming van Nike of een Eigenaar van rechten van derden of een van hun respectieve aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, aannemers, vertegenwoordigers, agenten, licentiehouders, distributeurs, wederverkopers, of zakenpartners, (b) klanten van een van de voorgaande, of (c) een opvolger of rechtverkrijgende van een van de voorgaande.

8.         Bepaalde andere Voorwaarden.

            8.1       Vervalsbare Digitale verzamelobjecten. Indien in de beschrijving van het desbetreffende Digitale verzamelobject op het Platform uitdrukkelijk wordt vermeld dat het desbetreffende digitale verzamelobject "vervalsbaar" is (een dergelijk digitaal verzamelobject, een "Vervalsbaar Digitaal verzamelobject") dan kan een fysiek item beschikbaar worden gesteld aan de Houder van de NFT voor het Digitale verzamelobject op een tijdstip dat uitsluitend door Nike wordt bepaald en op voorwaarde dat de Houder akkoord gaat met de dan geldende Vervalsingsvoorwaarden van Nike en voldoet aan alle vereisten en voorwaarden om in aanmerking te komen die in de Vervalsingsvoorwaarden worden uiteengezet, evenals alle andere voorwaarden voor het opeisen of verkrijgen van het fysieke item zoals van tijd tot tijd door Nike wordt meegedeeld. 

            8.2       Verbod op fractionalisatie.  U zult niet (a) gefractioneerde belangen in de NFT of het Digitale verzamelobject creëren, verkopen of proberen te creëren of te verkopen, (b) de Gerelateerde inhoud scheiden, ontkoppelen of loskoppelen van de NFT waarmee deze is verbonden om het Digitale verzamelobject te vormen, of (c) Gerelateerde inhoud of Aangepaste inhoud gebruiken om een nieuw cryptografisch token te creëren, te verkopen of proberen te creëren of te verkopen.

            8.3       NFT's uitwisselen. Indien Nike u in verband met het gebruik of beheer van een Digitaal verzamelobject, de verificatie van licentie- of andere rechten met betrekking tot Gerelateerde inhoud of een Aanvullend voordeel, of een ander doel verzoekt om de aan een Digitaal verzamelobject gekoppelde NFT over te dragen aan Nike of een door Nike aangewezen derde in ruil voor een vervangende NFT, en u een dergelijke overdracht uitvoert, dan wordt deze vervangende NFT daarna geacht en behandeld als de aan het Digitaal verzamelobject gekoppelde NFT voor alle doeleinden onder deze Voorwaarden.  Als meerdere NFT's worden uitgegeven als vervanging, dan wordt elke NFT behandeld als de NFT die is gekoppeld aan het Digitale verzamelobject onder deze Voorwaarden voor het specifieke doel waarvoor elke NFT is uitgegeven.

            8.4       Naleving van sancties.  Indien (a) u een individu bent, verklaart u namens uzelf dat u niet, en (b) indien u een entiteit bent, verklaart u dat de entiteit, geen van uw eigenaars of investeerders of geen van hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of gelieerde ondernemingen die namens u handelen: (i) op enigerlei wijze verbonden bent/zijn met de overheden van, of personen binnen, een land of rechtsgebied waarop een Amerikaans embargo opgelegd door het Office of Foreign Assets Control ("OFAC”) rust, of met personen die voorkomen op enige lijst van gesanctioneerde personen of entiteiten; (ii) onder een verbond valt/vallen (of ooit bent/zijn gevallen) voor de transactie krachtens de Amerikaanse wetten tegen het witwassen van geld, antiterrorisme, economische sancties en vermogenscontrole; en (iii) een inwoner bent/zijn van een land of rechtsgebied waarop een Amerikaans embargo rust dat wordt opgelegd door OFAC.

9.         Overdrachten.  Voor zover het u niet verboden is om dit te doen door andere voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaalde NFT of Digitaal verzamelobject, en zonder beperking van het recht van Nike om bij een dergelijke overdracht de licentierechten te beëindigen of Gerelateerde inhoud te wijzigen krachtens deze voorwaarden, kunt u de NFT overdragen aan een derde partij, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(a)        een dergelijke overdracht wordt uitgevoerd via een marktplaats of ander platform dat cryptografisch verifieert dat u de daadwerkelijke eigenaar bent van de toepasselijke NFT;

(b)       een dergelijke overdracht moet voldoen aan (i) alle toepasselijke voorwaarden van de marktplaats of een ander platform waarop een dergelijke verkoop of andere overdracht plaatsvindt en (ii) alle toepasselijke wetten, voorschriften, regelgevende richtlijnen en regels; en

(c)        voorafgaand aan een dergelijke verkoop of andere overdracht, moet u (i) de aanstaande verkrijger schriftelijk op de hoogte stellen dat de uitoefening door deze verkrijger van de licentierechten die deel uitmaken van het Digitaal verzamelobject, afhankelijk is van het feit of deze verkrijger akkoord gaat met deze Voorwaarden, en (ii) ervoor zorgen dat deze verkrijger de mogelijkheid krijgt om deze Voorwaarden te bekijken.

Na een dergelijke overdracht wordt uw recht om de Gerelateerde inhoud en alle andere licentierechten onder deze Voorwaarden weer te geven en uit te voeren (inclusief voor alle duidelijkheid, indien van toepassing, een Licentie voor commercieel gebruik) onmiddellijk beëindigd (zonder de vereiste van kennisgeving).

10.       Overdrachtskosten.  Bij overdracht van een NFT, met het oog op de overdracht van de licentierechten zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, de voortdurende hosting van alle Gerelateerde inhoud en alle andere diensten met betrekking tot de overdracht van de NFT en het beheer van het bijbehorende Digitale verzamelobject; betaalt u aan Nike een vergoeding (of zorgt voor betaling van een vergoeding) voor een bedrag berekend door het totaalbedrag betaald door de overnemende partij voor de NFT (zonder enige aftrek van welke aard dan ook) te vermenigvuldigen met het percentage dat van toepassing is op de NFT gespecificeerd voor die NFT (de “Overdrachtsvergoeding”).  Als het platform of de dienst die wordt gebruikt om de overdracht te faciliteren het volledige bedrag van de Overdrachtskosten rechtstreeks aan Nike vastlegt en betaalt, bent u niet verplicht om extra bedragen te betalen.  U betaalt alle transactiekosten, overdrachtskosten en belastingen (met uitzondering van belastingen op het nettoresultaat van Nike) in verband met de overdracht en brengt dergelijke bedragen niet in mindering op het bedrag dat als Overdrachtsvergoeding aan Nike wordt betaald.  Alle bedragen die op grond hiervan verschuldigd zijn, worden betaald in Amerikaanse dollars of in een cryptovaluta die aanvaardbaar is voor Nike en worden betaald op de door Nike aangewezen rekening of digitale wallet.  Als u vragen hebt over hoe u de Overdrachtsvergoeding moet betalen of waar u een betaling naartoe moet sturen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Nike via www.nike.com/help of 1-800-379-6453.

11.       Digitaal verzamelobject is geen effect.  HET DIGITALE VERZAMELOBJECT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR CONSUMENTENGENOT, GEBRUIK EN CONSUMPTIE. HET IS GEEN “EFFECT”, ZOALS GEDEFINIEERD IN DE EFFECTENWET VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD, DE EFFECTENBEURSWET VAN 1934, ZOALS GEWIJZIGD, DE BELEGGINGSONDERNEMINGSWET VAN 1940, ZOALS GEWIJZIGD, OF IN DE EFFECTENWETGEVING VAN EEN AMERIKAANSE STAAT.

12.       Naleving van marketingrichtlijnen.  U zult voldoen aan alle uitgifte- of marketingbeleid voor NFTs of Digitale verzamelobjecten dat Nike kan publiceren, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

13.       Aanvullende voordelen.  Van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen Nike of derden aanvullende inhoud, producten, promoties, diensten of andere voordelen beschikbaar stellen aan de Houder van de toepasselijke NFT (elk van het voorgaande, een “Aanvullend voordeel”).  Geen van Nike of een derde partij heeft een verplichting om u te informeren over, of u te voorzien van een Aanvullend voordeel, en u mag daarom geen Aanvullend voordeel verwachten bij het verkrijgen van een NFT.  Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te houden van de beschikbaarheid van een Aanvullend voordeel en om de nodige stappen te ondernemen om een Aanvullend voordeel aan te vragen of te innen.  De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Aanvullend voordeel worden uiteengezet in de informatie of materialen die bij het Aanvullend voordeel worden geleverd.  Behalve voor zover uiteengezet in dergelijke informatie of materialen die eventuele tegenstrijdige of inconsistente bepalingen in deze Voorwaarden vervangen en er voorrang op hebben, worden alle digitale auteurswerken die door Nike beschikbaar worden gesteld als een Aanvullend voordeel, gelicentieerd onder dezelfde voorwaarden als hierin uiteengezet voor, en anderszins behandeld als, Gerelateerde Inhoud.  Elk fysiek item dat als Aanvullend voordeel wordt verstrekt, maakt geen deel uit van de Gerelateerde inhoud en, tenzij anders bepaald in afzonderlijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het Aanvullend voordeel, heeft u geen licentierechten onder intellectuele eigendomsrechten in of op een dergelijk fysiek item.  Tenzij anders overeengekomen op grond van een bindende overeenkomst tussen u en de aanbieder van een Aanvullend voordeel, kan elk Aanvullend voordeel op elk moment om welke reden dan ook worden opgeschort of beëindigd, inclusief maar niet beperkt tot na overdracht door u van de toepasselijke NFT of beëindiging van licentierechten op grond van deze Voorwaarden.

14.       Infrastructuur en diensten van derden.  Nike is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, en u doet hierbij afstand van alle vorderingen, voortvloeiend uit of in verband met (a) een blockchain of gerelateerde technologie, (b) een digitale wallet, digitale wallettechnologie, vergelijkbare technologie of gerelateerde dienst, (c) de overdracht of het verlies van een NFT of het onvermogen om de eigendom of controle van een NFT aan te tonen, (d) een marktplaats of ander platform voor het kopen, verkopen of overdragen van een NFT anders dan het Platform, (e) een Aangesloten platform of een platform of dienst geleverd door een derde partij of een daaraan gerelateerde technologie, (f) een Aangepaste inhoud of Aanvullend voordeel geleverd door een derde partij, of voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke Aangepaste inhoud of Aanvullend voordeel, (g) een computer, server, netwerkapparaat of andere hardware of een internetserviceprovider of andere telecommunicatiedienst of -hardware, of (h) een andere dienst, apparatuur, technologie of netwerk- of gegevensoverdrachtinfrastructuur die niet het eigendom is van en wordt beheerd door Nike. 

15.       Schadeloosstelling.  U zult Nike en zijn Gelieerde ondernemingen vrijwaren en schadeloos stellen, en op verzoek van Nike verdedigen tegen alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, schades, boetes, belastingen, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten) die voortvloeien uit of verband houden met (a) een schending van deze Voorwaarden of ongeoorloofd gebruik van Gerelateerde inhoud, (b) uw eigendom of overdracht van een NFT, of (c) uitoefening van licentierechten door u.

16.         VRIJWARING VAN GARANTIES.  NIKE, HOUDERS VAN RECHTEN VAN DERDEN EN HUN RESPECTIEVE GELIEERDE ONDERNEMINGEN STELLEN DIGITALE VERZAMELOBJECTEN, NFT'S EN GERELATEERDE INHOUD, EVENALS ELK AANVULLEND VOORDEEL DAT ZIJ OF EEN DERDE KUNNEN VERSTREKKEN, BESCHIKBAAR "IN DE GEGEVEN STAAT", EN WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE VERKLARING OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES INZAKE EIGENDOM, NIET-SCHENDING, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HET VERLOOP VAN DE PRESTATIES, DE GANG VAN ZAKEN OF HANDELSGEBRUIK.

17.         VRIJWARING VAN SCHADE.  IN GEEN GEVAL ZAL NIKE, EEN EIGENAAR VAN DE RECHTEN VAN DERDEN OF HUN RESPECTIEVELIJKE GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE NIET-DIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR ENIGE SPECIALE, PUNITIEVE OF SOORTGELIJKE SCHADE.

18.         BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.  DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NIKE, DE EIGENAAR VAN DE RECHTEN VAN DERDEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOOR ALLE SCHADE EN RECHTSZAKEN, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IS $ 100.

19.       Beëindiging van licentierechten.  Naast alle andere rechten en rechtsmiddelen waarop Nike op grond van een contract, de wet of in billijkheid aanspraak kan maken, zullen, indien u een van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden schendt, uw recht om de Gerelateerde inhoud weer te geven en uit te voeren en alle andere licentierechten die u op grond van deze Voorwaarden hebt, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd. 

Bij beëindiging van uw licentierechten om welke reden dan ook zult u onmiddellijk alle gebruik van Gerelateerde inhoud en elke andere uitoefening van licentierechten onder deze Voorwaarden staken.  Nike kan, naar eigen goeddunken, de toegang tot Gerelateerde inhoud uitschakelen, Gerelateerde inhoud vervangen door een zwart scherm of andere vervangende inhoud, de functionaliteit van digitale wallets of soortgelijke functionaliteit voor de betrokken Gerelateerde inhoud uitschakelen, elk Ingeschakeld Platform verbieden om Platformfuncties te leveren, elk ander platform of dienst verbieden om dergelijke Gerelateerde inhoud op te halen of weer te geven in verband met de diensten die ze leveren en andere stappen ondernemen om ongeoorloofd gebruik van Gerelateerde inhoud te voorkomen.  Nike heeft geen verplichting of aansprakelijkheid jegens u voor dergelijke acties en u zult dergelijke acties niet verstoren of proberen te voorkomen.

20.       Verstrekte materialen. Indien en voor zover Nike een softwareprogramma, bestand, code of andere informatie of materiaal aan u beschikbaar stelt op basis van uw eigendom van een NFT gekoppeld aan een bepaald Digitaal verzamelobject, als Aanvullend voordeel (zoals hierboven gedefinieerd) of anderszins, gaat u ermee akkoord dat, tenzij anders gespecificeerd door Nike of schriftelijk overeengekomen tussen u en Nike, de voorwaarden en bepalingen in de eindgebruikerslicentieovereenkomst die als Bijlage A bij deze Voorwaarden is gevoegd, van toepassing zijn op het gebruik van een dergelijk softwareprogramma, bestand, code of andere informatie of materiaal en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en te voldoen aan een dergelijke eindgebruikerslicentieovereenkomst.

21.       Aanvullende voorwaarden.  Deze Voorwaarden vormen een aanvulling op eventuele aanvullende algemene voorwaarden in alle informatie of materialen die worden verstrekt met Gerelateerde inhoud of Aanvullend voordeel (“Aanvullende voorwaarden”).  In het geval van een conflict of inconsistentie tussen deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende voorwaarden, hebben de Aanvullende voorwaarden voorrang en prevaleren deze.  Deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Nike of enige andere Rechteneigenaar met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken tussen u en Nike met betrekking tot de NFT, Gerelateerde inhoud of Digitaal verzamelobject.

22.       Toepasselijk recht en rechtsgebied.  Deze Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York zoals van toepassing op contracten die daarin volledig zijn opgesteld en uitgevoerd, en zonder rekening te houden met strijdige wettelijke principes. Alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in de wijken van Brooklyn (Kings County) of Manhattan (New York County) in de staat New York en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van dergelijke staats- en federale rechtbanken en ziet af van elke verdediging van forum non conveniens. ELKE PARTIJ DOET HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ELK RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK IN EEN RECHTSZAAK OF PROCEDURE DIE DOOR OF TEGEN EEN VAN DE PARTIJEN IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN WORDT AANGESPANNEN.   

23.       Diversen.  Deze Voorwaarden vormen geen partnerschap, joint venture of agentschap tussen u en Nike en mogen niet worden geïnterpreteerd als een partnerschap, joint venture of agentschap. Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling afgedwongen voor zover maximaal toegestaan door de wet en anderzijds scheidbaar geacht van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen. Indien Nike geen strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden eist of afdwingt of geen rechten of rechtsmiddelen krachtens deze Voorwaarden uitoefent, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand of afstand in welke mate dan ook van het recht van Nike om dergelijke bepalingen, rechten of rechtsmiddelen in dat of enig ander geval te doen gelden of zich daarop te beroepen; deze blijven daarentegen volledig van kracht. U mag deze Voorwaarden niet toewijzen, overdragen of op andere wijze vervreemden (inclusief eventuele rechten of verplichtingen hieronder), en elke vermeende toewijzing, overdracht of andere beschikking zal nietig zijn.

 

 

BIJLAGE A BIJ DE VOORWAARDEN VOOR DIGITALE VERZAMELOBJECTEN

 

EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST

(Verstrekt Materiaal voor een Originating NFT)

 

Laatst bijgewerkt: Mei 2023

DOOR OP DE KNOP "ACCEPTEREN" TE KLIKKEN, OF DOOR HET DOWNLOADEN, KOPIËREN, INSTALLEREN, OPENEN OF GEBRUIKEN VAN VERSTREKT MATERIAAL (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD), GAAT U AKKOORD MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST.  INDIEN U INSTEMT NAMENS EEN ANDERE PERSOON, ONDERNEMING OF ANDERE RECHTSPERSOON, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U BEVOEGD BENT OM DIE PERSOON, ONDERNEMING OF RECHTSPERSOON AAN DEZE OVEREENKOMST TE BINDEN.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U HET VERSTREKTE MATERIAAL NIET DOWNLOADEN, KOPIËREN, INSTALLEREN, OPENEN OF GEBRUIKEN.

1.         Bepaalde definities.

 • "Gelieerde onderneming" betekent elke entiteit die nu of in de toekomst zeggenschap heeft over een andere entiteit, onder zeggenschap staat van een andere entiteit of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een andere entiteit, waarbij "zeggenschap" betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen of andere eigendomsbelangen van een entiteit of de mogelijkheid om het beheer of het beleid van een entiteit te sturen.
 • "Overeenkomst" betekent deze Eindgebruikerslicentieovereenkomst.
 • "Originating NFT" betekent de NFT die eigendom is van U, zoals blijkt uit Uw controle over de digitale wallet waarin de NFT wordt bewaard, en die de basis vormt waarop de Verstrekte materialen door Nike aan U beschikbaar worden gesteld krachtens deze Overeenkomst.
 • "Geautoriseerd bewerkingsplatform" betekent de diensten of platforms die door Nike zijn geautoriseerd om te worden gebruikt voor het wijzigen van Verstrekt materiaal. Geautoriseerde bewerkingsplatforms kunnen worden gepubliceerd op https://www.swoosh.nike of door Nike op andere wijze worden gespecificeerd.
 • "Geautoriseerd belevingsplatform" betekent elke dienst of elk platform dat door Nike geautoriseerd is om een Ongewijzigde afbeelding of Gecombineerde afbeelding Af te beelden in verband met een online videogame, virtuele ruimte, metaverse of immersieve driedimensionale ervaring, met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Geautoriseerde belevingsplatforms kunnen worden gepubliceerd op https://www.swoosh.nike of door Nike op andere wijze worden gespecificeerd.
 • "Basisinhoud" betekent alle Inhoud waarvoor Nike aanvankelijk een licentie heeft verleend aan de eigenaar van een Originating NFT, uitsluitend op basis van de eigendom van de Originating NFT.
 • "Branding" betekent elk handelsmerk, dienstmerk, naam, merk, logo of andere aanduiding van herkomst.
 • "Inhoud" betekent alle tekst, afbeeldingen, tekeningen, kunstwerken, grafische voorstellingen, symbolen, ontwerpen, foto's, video's, films, audio/visuele werken, muziek, geluidsopnamen en andere tekstuele, video-, audio- en multimediale werken van auteurschap en andere inhoud en materialen.
 • "Afbeelden" betekent het tonen of weergeven (bijv. op een computerscherm of virtual reality headset) van door mensen waarneembare Inhoud met behulp van Materiaal.
 • "Documentatie" betekent alle documentatie, leesmij-bestanden of ander verklarend materiaal in gedrukte of elektronische vorm die door Nike worden verstrekt bij of in verband met Verstrekt materiaal.
 • "Materiaal" betekent elk softwareprogramma, bestand, code of andere informatie of materiaal.
 • "NFT" betekent een niet-fungibel, op blockchain gebaseerd, digitaal token.
 • "Ingesloten IP" betekent elke Branding of elke naam, afbeelding of gelijkenis van een persoon of personage, alsook elk handelsmerkvermelding, auteursrechtvermelding of ander intellectueel eigendoms- of wettelijk bericht of ander eigendomsrechtelijk materiaal of element dat is opgenomen in of met Verstrekt materiaal, Documentatie of Inhoud die wordt Afgebeeld of kan worden Afgebeeld met behulp van Verstrekt materiaal.
 • "Verstrekt materiaal" betekent elk Materiaal dat aan U beschikbaar wordt gesteld via het Nike Platform of anderszins onder deze Overeenkomst voor een bepaalde Originating NFT.
 • "Nike" betekent Nike Virtual Studios, Inc. en elke Gelieerde onderneming van Nike of derde partij waaraan rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst worden overgedragen of gedelegeerd.
 • "Nike Platform" betekent elke website, mobiele applicatie of ander platform dat door of namens Nike wordt beheerd.
 • "U" betekent de persoon die deze Overeenkomst aangaat of, indien verschillend, de persoon, het bedrijf of de rechtspersoon namens wie die persoon deze Overeenkomst is aangegaan.

2.         Originating NFT.  Nike stelt de Verstrekte materialen aan U ter beschikking op basis van Uw eigendom van de Originating NFT.  Alle hierin verleende licentierechten met betrekking tot Verstrekte materialen zijn afhankelijk van Uw eigendom van de Originating NFT en worden beëindigd indien op enig moment (a) U de Originating NFT overdraagt, (b) U anderszins niet langer in staat bent de eigendom van de Originating NFT aan te tonen, of (c) enig ander licentierecht van Nike op basis van Uw eigendom van de Originating NFT wordt beëindigd.

3.         Algemene licentie. Mits U deze Overeenkomst naleeft, verleent Nike U krachtens de auteursrechten van Nike, zolang U eigenaar bent van de Originating NFT, een persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare (behalve zoals bepaald in Artikel 5 hieronder), niet-exclusieve licentie, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, om: (a) de Verstrekte materialen en de Documentatie te downloaden naar een computer die eigendom is van of wordt beheerd door U, (b) de Verstrekte materialen te gebruiken op een computer die eigendom is van of wordt beheerd door U, of op een Geautoriseerd bewerkingsplatform, om de Inhoud Af te beelden die kan worden Afgebeeld door de Verstrekte materialen te combineren of samen te voegen zonder enige andere wijziging daarvan (de "Ongewijzigde afbeelding") (c) de Ongewijzigde afbeelding te uploaden naar een Geautoriseerd belevingsplatform, uitsluitend voor zover dit uploaden is ingeschakeld en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor het is ingeschakeld op een dergelijk Geautoriseerd belevingsplatform, (d) de Documentatie uitsluitend te gebruiken voor de uitoefening van Uw licentierechten onder deze Overeenkomst, en (e) het minimum aantal kopieën van de Verstrekte materialen en Documentatie te maken dat nodig is om de onder (a), (b), (c) en (d) verleende licenties uit te oefenen.

4.         Licenties die alleen van toepassing zijn op specifieke Verstrekte materialen.    

            4.1       Rechten op gebruik in combinatie met andere, gespecificeerde Materialen.  Indien het Nike Platform of de Documentatie uitdrukkelijk stelt dat de Verstrekte materialen mogen worden gebruikt om Inhoud Af te beelden die "draagbaar", "bevestigbaar" of anderszins combineerbaar of koppelbaar is met Inhoud Afgebeeld met behulp van andere gespecificeerde Materialen (de "Koppelbare afbeelding"), dan, verleent Nike, naast eventuele andere licentierechten onder deze Overeenkomst en onder voorbehoud van Uw naleving van deze Overeenkomst, U krachtens de auteursrechten van Nike, zolang U eigenaar bent van de Originating NFT, een persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare (behalve zoals bepaald in Artikel 5 hieronder), niet-exclusieve licentie, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden om (a) de Ongewijzigde afbeelding te combineren met de Koppelbare afbeelding (maar uitsluitend voor zover U geldige en blijvende licentierechten hebt om dit te doen krachtens een afzonderlijke licentieovereenkomst voor de Koppelbare afbeelding) met behulp van een computer die eigendom is van of beheerd wordt door U of een Geautoriseerd bewerkingsplatform om de gecombineerde Inhoud Af te beelden (de "Gecombineerde afbeelding"), en (b) de Gecombineerde Afbeelding te uploaden naar een Geautoriseerd belevingsplatform, uitsluitend voor zover dat uploaden is ingeschakeld en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor het is ingeschakeld op een dergelijk Geautoriseerd belevingsplatform.  Als de Ongewijzigde afbeelding bijvoorbeeld een shirt is dat kan worden "gedragen" door een avatar van Nike of een derde partij, en U hebt ook de nodige licentierechten op de Koppelbare afbeelding van de avatar van Nike of een derde partij krachtens een afzonderlijke licentieovereenkomst, dan kunt U de Ongewijzigde afbeelding van het shirt combineren met de Koppelbare afbeelding van de avatar om de Gecombineerde afbeelding van de avatar die het shirt "draagt" Af te beelden.  Evenzo kan de Ongewijzigde afbeelding van andere voorwerpen die niet "draagbaar" zijn maar wel "bevestigbaar" of anderszins combineerbaar of koppelbaar met een Koppelbare afbeelding van een avatar van Nike of van een derde partij, onder dezelfde voorwaarden worden gecombineerd tot een Gecombineerde afbeelding van de avatar die het voorwerp "vasthoudt" of "heeft" of anderszins verschijnt in Inhoud die zowel de Ongewijzigde afbeelding als de Koppelbare afbeelding omvat.  Om rechten onder dit Artikel 4.1 te hebben, moet de informatie op het Nike Platform of de Documentatie voor de toepasselijke Verstrekte materialen de Koppelbare afbeelding vermelden waarmee de Ongewijzigde afbeelding mag worden gecombineerd.  Indien er geen Koppelbare afbeelding is gespecificeerd voor Verstrekte materialen die als "draagbaar", "bevestigbaar" of anderszins combineerbaar of koppelbaar zijn aangemerkt, dient U schriftelijke verificatie van Nike te verkrijgen met betrekking tot de toepasselijke Koppelbare afbeelding(en) alvorens enig recht onder dit Artikel 4.1 uit te oefenen.

            4.2       Wijzigingsrechten.  Indien in het Nike Platform of de Documentatie uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Inhoud die met behulp van de Verstrekte materialen wordt Afgebeeld "wijzigbaar" is, verleent Nike, naast eventuele andere licentierechten uit hoofde van deze Overeenkomst en onder voorbehoud van Uw naleving van deze Overeenkomst, U uit hoofde van de auteursrechten van Nike, zolang U eigenaar bent van de Originating NFT, een persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare (behalve zoals bepaald in Artikel 5 hieronder), niet-exclusieve licentie, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden om (a) de Inhoud Afgebeeld met behulp van de Verstrekte materialen te wijzigen met behulp van een computer in eigendom of beheer van U of een Geautoriseerd bewerkingsplatform, en (b) de gewijzigde Inhoud (de "Gewijzigde afbeelding") te uploaden naar een Geautoriseerd belevingsplatform, uitsluitend voor zover dit uploaden is ingeschakeld en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor het is ingeschakeld op een dergelijk Geautoriseerd belevingsplatform.  Voor alle duidelijkheid: de in dit Artikel 4.2 vermelde wijzigingsrechten omvatten het recht om de Ongewijzigde afbeelding of Gewijzigde afbeelding te combineren met Inhoud die is Afgebeeld met behulp van ander Materiaal (voor zover U over de noodzakelijke rechten beschikt met betrekking tot het andere Materiaal en Inhoud die is Afgebeeld met behulp van het andere Materiaal).

            4.3       Openbare weergave.  Indien het Nike Platform of de Documentatie uitdrukkelijk bepaalt dat Inhoud die met behulp van het Verstrekte materiaal is Afgebeeld, openbaar mag worden weergegeven, verleent Nike, naast eventuele andere licentierechten uit hoofde van deze Overeenkomst en onder voorbehoud van Uw naleving van deze Overeenkomst en eventuele aanvullende beperkingen die op het Nike Platform of de Documentatie zijn vermeld, U uit hoofde van de auteursrechten van Nike, zolang U eigenaar bent van de Originating NFT, een persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare (behalve zoals bepaald in dit Artikel 4.3 hieronder), niet-exclusieve licentie, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, om de Ongewijzigde afbeelding of, voor zover U een licentie hebt om deze te maken, elke Gewijzigde afbeelding die U overeenkomstig Artikel 4.2 van deze Overeenkomst hebt gemaakt, in elk geval uitsluitend in digitaal formaat voor online vertoning openbaar weer te geven.  Geen rechten uit hoofde van dit Artikel 4.3 mogen in sublicentie worden gegeven aan derden, behalve in de minimale mate die nodig is om een platform voor sociale media of een ander publicatieplatform voor inhoud in staat te stellen de door U geplaatste Ongewijzigde afbeelding of, indien van toepassing, Gewijzigde afbeelding weer te geven, en dan alleen voor dat beperkte doel in dezelfde mate als andere door U geplaatste gebruikersinhoud.  Voor alle duidelijkheid en zonder beperking: U mag geen Ongewijzigde afbeelding of, indien van toepassing, Gewijzigde afbeelding openbaar weergeven of anderszins gebruiken als onderdeel van of in verband met een NFT, ander cryptografisch token of digitaal verzamelobject, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ingevolge Artikel 4.4.3 van deze Overeenkomst.

            4.4       Commerciële gebruiksrechten.  

                        4.4.1    Algemeen verbod.  Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in Artikel 4.4.2 of 4.4.3 hieronder, mogen de onder deze Overeenkomst verleende rechten alleen worden uitgeoefend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en U hebt geen licentie om de hierin verleende licentierechten op enigerlei wijze uitoefenen, U zult geen enkele van de hierin verleende licentierechten op enigerlei wijze uitoefenen, en U zult geen enkele derde partij machtigen, toestaan of helpen om de hierin verleende licentierechten op enigerlei wijze uit te oefenen: (a) die resulteert in directe of indirecte, compensatie, financieel voordeel of commercieel gewin van welke aard dan ook voor U, hetzij nu gerealiseerd of te verstrekken in de toekomst en ongeacht de aard daarvan (hetzij monetair, overdracht van activa, producten of diensten in natura of een ander voorwerp of dienst van waarde), of (b) voor of in verband met een bedrijf, product of dienst (met inbegrip van maar niet beperkt tot een NFT, cryptografisch token of ander digitaal product of dienst), of op enige wijze die onderschrijving van een bedrijf, bericht, product of dienst kan impliceren.  Voor alle duidelijkheid: promotie van de producten of diensten van Nike of haar Gelieerde ondernemingen die incidenteel of in verband met Uw openbare weergave van een Ongewijzigde afbeelding of Gewijzigde afbeelding plaatsvindt, voor zover toegestaan krachtens Artikel 4.3, is niet in strijd met dit Artikel 4.4.1.

                        4.4.2    Voor Originating NFT.  Indien U afzonderlijk commerciële gebruiksrechten hebt verkregen met betrekking tot de Basisinhoud voor de Originating NFT (een "Licentie voor commercieel gebruik") dan verleent Nike U, naast eventuele andere licentierechten uit hoofde van deze Overeenkomst en onder voorbehoud van Uw naleving van deze Overeenkomst, krachtens de auteursrechten van Nike, zolang U eigenaar bent van de Originating NFT, een persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare (behalve zoals bepaald in Artikel 5 hieronder), niet-exclusieve licentie om: (a) de Afgebeelde Inhoud te wijzigen met behulp van de Verstrekte materialen in de minimale mate die nodig is om alle Branding te verwijderen (bijvoorbeeld door het gladstrijken of anderszins wijzigen van een 3D-model dat het uiterlijk van een huid verandert) (en dergelijke gewijzigde Inhoud, "De-Branded afbeelding"), en (b) de De-Branded afbeelding te gebruiken in verband met Uw uitoefening van Uw licentierechten onder de Licentie voor commercieel gebruik.

                        4.4.3    Voor Gecombineerde afbeeldingen.  Indien U afzonderlijk commerciële gebruiksrechten hebt verkregen met betrekking tot een Koppelbare afbeelding in het kader van een Licentie voor commercieel gebruik, en het Nike Platform of de Documentatie niet alleen stelt dat de Inhoud die met behulp van de Verstrekte materialen wordt Afgebeeld, mag worden "gedragen", "bevestigd" of anderszins gecombineerd of gekoppeld met die Koppelbare afbeelding, maar ook uitdrukkelijk stelt dat dit is toegestaan in verband met de uitoefening van Uw Licentie voor commercieel gebruik, dan verleent Nike, naast eventuele andere licentierechten op grond van deze Overeenkomst en onder voorbehoud van Uw naleving van deze Overeenkomst, U op grond van de auteursrechten van Nike, zolang U eigenaar bent van de Originating NFT en ook blijft beschikken over rechten uit hoofde van de Licentie voor commercieel gebruik met betrekking tot de Koppelbare afbeelding, een persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare (behalve zoals bepaald in Artikel 5 hieronder), niet-exclusieve licentie om: (a) de Inhoud Afgebeeld met behulp van de Verstrekte materialen te wijzigen in de minimale mate die nodig is om alle Branding te verwijderen en de De-Branded afbeelding te maken, en (b) de De-Branded afbeelding te combineren met de voor commercieel gebruik in aanmerking komende Afbeelding van de Koppelbare afbeelding (dergelijke combinatie, de "De-Branded gecombineerde afbeelding") en met betrekking tot de De-Branded gecombineerde afbeelding dezelfde licentierechten uit te oefenen als die welke U zou hebben onder enige Licentie voor commercieel gebruik met betrekking tot de Koppelbare afbeelding; op voorwaarde dat U de De-Branded afbeelding niet verder mag wijzigen.  

            4.5       Bepaalde beperkingen.  Naast eventuele andere beperkingen die in deze Overeenkomst worden uiteengezet (inclusief Artikel 6 hieronder) en naast eventuele beperkingen die worden uiteengezet in de voorwaarden die van toepassing zijn op Uw Licentie voor commercieel gebruik ("Voorwaarden voor commercieel gebruik"), mag U geen Gewijzigde afbeelding weergeven (in het openbaar of anderszins) die een van de volgende zaken Afbeeldt of anderszins bevat, en U zult geen rechten onder deze Overeenkomst uitoefenen of anderszins gebruik maken van Inhoud Afgebeeld met behulp van Verstrekt materiaal op, in, of als onderdeel van, of ter bevordering of marketing van de vervaardiging, verkoop, distributie, het gebruik of andere exploitatie van, of anderszins in verband met, een van de volgende zaken:

            (a)        enig product of dienst of medium dat wordt gepromoot, in de handel gebracht, aangeboden, verkocht of verstrekt door een persoon of rechtspersoon die een product of dienst vervaardigt, in de handel brengt, promoot, verkoopt, distribueert of ter verkoop of distributie aanbiedt dat concurreert met een product of dienst van Nike of een Gelieerde onderneming van Nike, of onder, in verband met of in samenwerking met een dergelijke persoon of rechtspersoon of enig handelsmerk, handelsnaam, merk, logo, naam of andere herkomstaanduiding van een dergelijke persoon of rechtspersoon;

            (b)       enig vuurwapen of ander wapen (met uitzondering van een wapen dat oorspronkelijk is Afgebeeld in de Ongewijzigde afbeelding);

            (c)        enig tabaksproduct, farmaceutisch product of gereglementeerd geneesmiddel, of product, stof of materiaal dat een tabaksproduct of gereglementeerd geneesmiddel bevat (met uitzondering van alcohol);

            (d)       enig namaakproduct, illegaal voorwerp of illegale activiteit;

            (e)        alles wat lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, beledigend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, racistisch, discriminerend, opruiend of anderszins aanstootgevend of ongepast is, zoals naar eigen goeddunken bepaald door Nike; of

            (f)        een NFT, ander cryptografisch token of digitaal verzamelobject, behalve voor zover toegestaan onder een toepasselijke Licentie voor commercieel gebruik zoals uiteengezet in Artikel 4.4.3 van deze Overeenkomst met betrekking tot een De-Branded gecombineerde afbeelding.

5.         Sublicenties.  U kunt een sublicentie verlenen voor bepaalde van Uw licentierechten onder Artikel 4.3 zoals daarin bepaald.  Bovendien, voor zover enige Inhoud die wordt Afgebeeld met behulp van Verstrekte materialen in aanmerking komt voor gebruik onder een Licentie voor commercieel gebruik (zoals beschreven in Artikel 4.4 hierboven), kunnen de rechten om deze Inhoud te kopiëren of weer te geven in sublicentie worden gegeven krachtens en met inachtneming van de voorwaarden van de Licentie voor commercieel gebruik.  Voor het overige mag U een sublicentie van bepaalde van Uw licentierechten krachtens de Artikelen 3 en 4 van deze Overeenkomst alleen aan een Geautoriseerd belevingsplatform verlenen en dan alleen voor Uw eigen persoonlijk gebruik voor zover dit noodzakelijk is om een dergelijk Geautoriseerd belevingsplatform in staat te stellen de kenmerken en functies te leveren waarvoor het Geautoriseerd belevingsplatform van Nike toestemming heeft gekregen om deze aan U te leveren.  U mag geen sublicentie verlenen van enige licentie of rechten onder deze Overeenkomst, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in dit Artikel 5.

6.         Geen andere licenties; beperkingen.  Artikelen 3, 4 en 5 zetten al Uw licentierechten onder deze Overeenkomst uiteen met betrekking tot de Verstrekte materialen en Documentatie (gezamenlijk de "Gelicentieerde materialen").  Er zijn geen andere expliciete of impliciete licentierechten met betrekking tot het Gelicentieerde materiaal of daarvan afgeleide werken, zelfs indien de uitoefening van hierin verleende licentierechten zonder een dergelijke licentie zou worden verhinderd, gedwarsboomd of belemmerd.  Zonder het voorgaande te beperken en naast eventuele andere beperkingen in deze Overeenkomst, verlenen de hierin verleende licenties U niet het recht om, en U zult geen derde partij toestaan of bijstaan om:

            (a)        enig Gelicentieerd materiaal in sublicentie te geven, te leasen, te verhuren, uit te lenen, te publiceren, te distribueren of anderszins over te dragen of bekend te maken;

            (b)       zonder beperking van Uw mogelijkheid om Inhoud Afgebeeld met behulp van Verstrekte materialen te uploaden naar een Geautoriseerd bewerkingsplatform of een Geautoriseerd belevingsplatform en met uitzondering van openbare weergave toegestaan ingevolge Artikel 4.3 of in verband met de uitoefening van rechten onder een Licentie voor commercieel gebruik, enige Inhoud Afgebeeld met behulp van Verstrekte materialen in sublicentie te geven, te leasen, te verhuren, uit te lenen, te publiceren, te distribueren of anderszins over te dragen of bekend te maken;

            (c)        zonder afbreuk te doen aan Uw verplichting om enige Branding te verwijderen uit Inhoud die is Afgebeeld met behulp van Verstrekt materiaal als voorwaarde voor het gebruik van een De-Branded afbeelding in het kader van een Licentie voor commercieel gebruik zoals bepaald in Artikel 4.4, anderszins enige Ingesloten IP of enig deel van enige Ingesloten IP te verwijderen, wissen, verduisteren, bij te snijden, wijzigen, aanpassen of variaties daarop te creëren, of enige Ingesloten IP te combineren of samen te voegen met, of enige Ingesloten IP te gebruiken in de nabijheid van, enige andere Branding of Inhoud;

            (d)       te knoeien met, of pogen een beveiligingsfunctie of licentiecontrolefunctie van Gelicentieerd materiaal te omzeilen of uit te schakelen;

            (e)        inhoud, materiaal of spraak te creëren, onderschrijven, ondersteunen, promoten of vergoelijken die lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, beledigend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, racistisch, discriminerend, opruiend of anderzijds aanstootgevend of ongepast is, zoals naar eigen goeddunken bepaald door Nike;

            (f)        enige Ingesloten IP te verzwakken, te vervagen of aan te tasten;

            (g)       te impliceren dat Nike of een van haar Gelieerde ondernemingen verbonden zijn met of goedkeuring, sponsoring of steun verlenen aan U of een derde partij, of een product, dienst, standpunt of positie van U of een derde partij;

            (h)       een product of dienst van Nike of een Gelieerde onderneming van Nike, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Verstrekte materialen, enige Inhoud die wordt Afgebeeld of kan worden Afgebeeld met behulp van de Verstrekte materialen, het Nike Platform of enige Ingesloten IP, of de goede naam of reputatie van Nike of een van haar Gelieerde ondernemingen te schaden;

            (i)        het marketingbeleid van Nike te schenden of anderszins een NFT of digitaal verzamelobject af te schilderen als een mogelijkheid om economisch voordeel of winst te behalen, of als een investering, aandelen of ander eigendoms- of winstdeelnemingsbelang in Nike, of een van haar Gelieerde ondernemingen of een merk of andere zakelijke onderneming;

            (j)        enige licentierechten uit hoofde van deze Overeenkomst uit te oefenen nadat U niet langer eigenaar bent van de Originating NFT; of

            (k)       enig Gelicentieerd materiaal of Inhoud Afgebeeld met behulp van Verstrekt materiaal te gebruiken op een manier die hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan of licentierechten hierin uit te oefenen op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

7.         Eigendomsrechten.   Nike en haar licentiegevers behouden alle rechten, titels en belangen in de Gelicentieerde materialen en alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten in alle Gelicentieerde materialen en alle Inhoud die met behulp van Verstrekt materiaal wordt of kan worden Afgebeeld.  U verwerft krachtens deze Overeenkomst geen eigendomsbelang in Gelicentieerde materialen of dergelijke Inhoud (met inbegrip van, voor alle duidelijkheid, Ongewijzigde afbeeldingen).  Uw gebruik van Ingesloten IP is beperkt tot gebruik in verband met de uitoefening van de licentierechten hieronder en is onderworpen aan alle beperkingen die hierin zijn uiteengezet en alle andere beperkingen waarover Nike U in de toekomst kan informeren.  U mag dergelijke Ingesloten IP niet gebruiken in verband met een bedrijf, product of dienst, of op een manier die goedkeuring van een bedrijf, bericht, product of dienst kan impliceren, of die waarschijnlijk verwarring veroorzaakt of Ingesloten IP kan verzwakken, vervagen of aantasten. Al het gebruik van ingesloten IP, inclusief eventuele goodwill gegenereerd door dergelijk gebruik, komt ten goede aan Nike en zijn Gelieerde ondernemingen.

8.         Eigendom van nieuwe door U gecreëerde werken van auteurschap. U zult alle auteursrechten behouden op alle nieuwe door U gecreëerde werken van auteurschap zoals toegestaan krachtens deze Overeenkomst ("Gebruikerswerken"), onder voorbehoud van de eigendom van Nike en haar Gelieerde ondernemingen en licentiegevers van de Verstrekte materialen, Basisinhoud, Inhoud die wordt Afgebeeld of kan worden Afgebeeld met behulp van Verstrekte materialen en alle andere onderliggende werken van auteurschap, alsmede alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarop ("Nike IP").  U stemt ermee in dat elk Gebruikerswerk een afgeleid werk is van Nike IP, en dat U niet het recht hebt een dergelijk Gebruikerswerk te kopiëren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, door te sturen, te verspreiden of anderszins te exploiteren of te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst.  Afgezien van eventuele auteursrechten die U op een Gebruikerswerk kunt hebben, hebt U geen handelsmerk of ander intellectueel of eigendomsrecht op een Gebruikerswerk en zult U dit ook niet beweren of trachten te registreren of te verkrijgen.

9.         Convenant.  U begrijpt dat Nike, haar Gelieerde ondernemingen en hun respectieve licentiegevers en licentiehouders Verstrekt materiaal, Basisinhoud en Inhoud Afgebeeld met behulp van Verstrekte materialen verder zullen wijzigen en ontwikkelen en auteursrechtelijk gelijkwaardige of identieke werken kunnen creëren als enig door U gecreëerd Gebruikerswerk.  Namens Uzelf en Uw erfgenamen, opvolgers en rechtverkrijgenden verbindt U zich er onherroepelijk en eeuwig toe en stemt U ermee in geen enkele vordering, tegenvordering, eis, actie, rechtszaak of andere procedure in te dienen of te doen gelden voor een rechtbank of andere overheidsinstantie, die stelt of beweert dat er sprake is van directe of indirecte inbreuk of verduistering van een auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht dat U mogelijk hebt op een Gebruikerswerk tegen (a) Nike, elke Gelieerde onderneming van Nike of elke van haar of hun respectieve aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, aannemers, vertegenwoordigers, agenten, licentiegevers, licentiehouders, distributeurs, wederverkopers, of zakenpartners, (b) klanten van een van de voorgaande, of (c) een opvolger of rechtverkrijgende van een van de voorgaande.

10.       Diensten van derden.  U bent verantwoordelijk voor (a) de installatie, configuratie, integratie, testen en gebruik van alle bewerkingssoftware, (b) het verkrijgen van Uw eigen account op elk Geautoriseerd bewerkingsplatform of Geautoriseerd belevingsplatform en het verstrekken van alle informatie en het aangaan van alle daarmee verband houdende overeenkomsten, (c) het verkrijgen, beschikbaar stellen en onderhouden van alle computers, mobiele apparaten, andere apparatuur of hardware, software (inclusief besturingssystemen en updates), internet- en andere netwerkverbindingen, elektriciteitsvoorziening, en passende faciliteiten en omgevingsomstandigheden, en (d) het verkrijgen, leveren en onderhouden van diensten van derden die nodig zijn voor de uitoefening van Uw licentierechten op grond hiervan.  Nike is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, en U doet hierbij afstand van alle vorderingen, voortvloeiend uit of in verband met (i) een blockchain of gerelateerde technologie, (ii) een digitale wallettechnologie of vergelijkbare technologie of gerelateerde dienst, (iii) de overdracht of het verlies van een NFT of het onvermogen om de eigendom of controle van een NFT aan te tonen, (iv) een marktplaats of ander platform voor het kopen, verkopen of overdragen van een NFT anders dan het Nike Platform, (v) een software, platform of dienst geleverd door een derde partij of een daaraan gerelateerde technologie, met inbegrip van maar niet beperkt tot bewerkingssoftware, Geautoriseerde bewerkingsplatforms of Geautoriseerde belevingsplatforms, (vi) Gebruikerswerken, Gewijzigde afbeeldingen, Gecombineerde afbeeldingen, De-Branded afbeeldingen of andere door U gecreëerde Inhoud, (vii) een computer, server, netwerkapparaat of andere hardware of een internetserviceprovider of andere telecommunicatiedienst of -hardware, of (viii) een andere dienst, apparatuur, technologie of netwerk- of gegevensoverdrachtinfrastructuur die niet de eigendom is van en wordt beheerd door Nike. 

11.       Schadeloosstelling.  U zult Nike en haar Gelieerde ondernemingen vrijwaren en schadeloos stellen, en op verzoek van Nike verdedigen tegen alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, schade, boetes, belastingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten en gerechtskosten) die voortvloeien uit of in verband staan met (a) een schending van deze Overeenkomst of onbevoegd gebruik van Gelicentieerd materiaal, Documentatie, Basisinhoud of Inhoud Afgebeeld met behulp van Verstrekt materiaal, (b) Uw eigendom of overdracht van een Originating NFT of andere NFT uitgegeven door Nike of een Gelieerde onderneming van Nike, (c) Gebruikerswerken, Gewijzigde afbeeldingen, Gecombineerde afbeeldingen, De-Branded afbeeldingen of andere door U gecreëerde Inhoud, (d) producten of diensten die door of namens U zijn geleverd, of waarvoor Gelicentieerd materiaal, Basisinhoud of Inhoud Afgebeeld met behulp van Verstrekt materiaal is gebruikt, of enig ander commercieel gebruik van het voorgaande, (e) de uitoefening van enige licentierechten uit hoofde hiervan door U, of (f) enige door U verleende sublicentie.

12.         AFWIJZING VAN GARANTIES.  NIKE, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS STELLEN DE GELICENTIEERDE MATERIALEN EN INHOUD AFGEBEELD MET BEHULP VAN DE VERSTREKTE MATERIALEN BESCHIKBAAR "IN DE GEGEVEN STAAT" EN WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE VERKLARING OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES INZAKE EIGENDOM, NIET-SCHENDING, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HET VERLOOP VAN DE PRESTATIES, DE GANG VAN ZAKEN OF HANDELSGEBRUIK.

13.         AFWIJZING VAN SCHADEVERGOEDING.  IN GEEN GEVAL ZAL NIKE, ENIGE VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN RESPECTIEVELIJKE LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE NIET-DIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR ENIGE SPECIALE, PUNITIEVE OF SOORTGELIJKE SCHADE.

14.         BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.  DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NIKE, ENIGE VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE LICENTIEGEVERS VOOR ALLE SCHADE EN RECHTSZAKEN, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IS $ 100.

15.       Beëindiging van licentierechten.  Naast alle andere rechten en rechtsmiddelen waarop Nike op grond van een contract, de wet of in billijkheid aanspraak kan maken, zullen, indien U een van Uw verplichtingen onder deze Overeenkomst schendt, al Uw licentierechten hieronder onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd.  Bovendien kan Nike te allen tijde met of zonder reden door schriftelijke kennisgeving aan U sommige of al Uw licentierechten uit hoofde van deze Overeenkomst beëindigen, en Uw licentierechten worden ook beëindigd in het geval: (a) U de toepasselijke Originating NFT aan een derde overdraagt, (b) U anderszins niet in staat bent om de eigendom van een Originating NFT aan te tonen, of (c) enig ander licentierecht van Nike op basis van Uw eigendom van de Originating NFT wordt beëindigd.  Bij beëindiging van Uw licentierechten zult U onmiddellijk alle gebruik van alle Gelicentieerde materialen, alle Inhoud Afgebeeld met behulp van Verstrekte materialen en alle Gebruikerswerken staken; alle uitoefening van andere rechten onder deze Overeenkomst staken; en alle Gelicentieerde materialen, Inhoud Afgebeeld met behulp van Verstrekte materialen en alle Gebruikerswerken in Uw bezit of beheer (inclusief in een account bij een Geautoriseerd bewerkingsplatform of Geautoriseerd belevingsplatform) permanent wissen en vernietigen.  Na beëindiging van Uw licentierechten kan Nike de toegang tot of het gebruik van Gelicentieerd materiaal, Inhoud Afgebeeld met behulp van Verstrekt materiaal en Gebruikerswerken in verband met de door hen geleverde diensten uitschakelen of door derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot elk Geautoriseerd bewerkingsplatform of Geautoriseerd belevingsplatform) laten uitschakelen en andere stappen ondernemen om onbevoegd gebruik van het voorgaande te voorkomen.  Nike heeft geen verplichting of aansprakelijkheid jegens U voor dergelijke acties en U zult dergelijke acties niet verstoren of proberen te voorkomen.

16.       Aanvullende voorwaarden.  Deze Overeenkomst kan worden aangevuld of gewijzigd door aanvullende voorwaarden die bij Verstrekt materiaal worden geleverd ("Aanvullende voorwaarden").  In het geval van een conflict of inconsistentie tussen deze Overeenkomst en eventuele Aanvullende voorwaarden, hebben de Aanvullende voorwaarden voorrang en prevaleren deze.  Deze Overeenkomst, eventuele Aanvullende voorwaarden en alle voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen of die hierin of in Aanvullende voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen U en Nike met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken tussen U en Nike met betrekking tot de Gelicentieerde materialen.

17.       Naleving van de wetgeving. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving die van toepassing is op U of Uw activiteiten onder deze Overeenkomst in het rechtsgebied waarin U woont.

18.       Toepasselijk recht en rechtsgebied.  Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York zoals van toepassing op contracten die daarin volledig zijn opgesteld en uitgevoerd, en zonder rekening te houden met andersluidende beginselen van wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in de wijken van Brooklyn (Kings County) of Manhattan (New York County) in de staat New York en U stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van dergelijke staats- en federale rechtbanken en ziet af van elke verdediging van forum non conveniens. ELKE PARTIJ DOET HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ELK RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK IN EEN RECHTSZAAK OF PROCEDURE DIE DOOR OF TEGEN EEN VAN DE PARTIJEN IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST WORDT AANGESPANNEN.  

19.       Diversen.  Deze Overeenkomst vormt geen partnerschap, joint venture of agentschap tussen U en Nike of een van haar Gelieerde ondernemingen en mag niet worden geïnterpreteerd als een partnerschap, joint venture of agentschap. Als een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling afgedwongen voor zover maximaal toegestaan door de wet en anderzijds scheidbaar geacht van deze Overeenkomst en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen. Elke kennisgeving die door Nike onder of in verband met deze Overeenkomst moet worden verstrekt, kan worden gedaan via het Nike Platform of het e-mailadres dat U hebt verstrekt.  Indien Nike geen strikte naleving van de bepalingen van deze Overeenkomst eist of afdwingt of geen rechten of rechtsmiddelen krachtens deze Overeenkomst uitoefent, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand of verzaking in welke mate dan ook van het recht van Nike om dergelijke bepalingen, rechten of rechtsmiddelen in dat of enig ander geval te doen gelden of zich daarop te beroepen; deze blijven daarentegen volledig van kracht. U mag deze Overeenkomst niet toewijzen, overdragen of op andere wijze vervreemden (inclusief eventuele rechten of verplichtingen hieronder), en elke vermeende toewijzing, overdracht of andere beschikking zal nietig zijn.  In elke rechtszaak of procedure ter handhaving van deze Overeenkomst heeft de winnende partij recht op vergoeding van de kosten en redelijke honoraria van advocaten.

Agreement Type: 
Locales: 

User login