You are here

nl-NL .SWOOSH Privacy Policy

Primary tabs

.SWOOSH Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: NOVEMBER 2022

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe persoonsgegevens worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) door Nike, Inc. wanneer u de .SWOOSH-website op [https://www.swoosh.nike/] (de “Site”) opent of gebruikt, evenals alle diensten, functies en functionaliteiten die via of op de .SWOOSH-website worden aangeboden (“Diensten”), met inbegrip van de ontvangst of het gebruik van Non-Fungible Token (“NFT”) of Digital Collectible (“Producten”, en gezamenlijk met de Site en Diensten, het “Platform”). Dit Privacybeleid van .SWOOSH en het Privacybeleid van Nike Inc. [toegankelijk op https://www.nike.com] leggen samen uit hoe uw persoonsgegevens door Nike worden gebruikt, gedeeld en beschermd, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen. Ga voor landspecifieke bepalingen naar het Privacybeleid van Nike Inc. [toegankelijk via https://www.nike.com].

 1. WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 2. WELKE persoonsgegevens verzamelen wij en WANNEER?
 3. KINDEREN
 4. HULPMIDDELEN om te beheren wat we verzamelen
 5. WAAROM en HOE we uw persoonsgegevens gebruiken?
 6. Het DELEN van uw persoonsgegevens
 7. UW RECHTEN met betrekking tot uw persoonsgegevens
 8. COOKIES en pixelcodes
 9. Gebruik van het .SWOOSH Platform met producten en diensten van derden
 10. WIJZIGINGEN in ons Privacybeleid
 11. VRAGEN en Feedback

1. WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Nike, Inc. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en wordt in dit Privacybeleid “Nike”, “onze”, “wij/we” of “ons” genoemd.

2. WELKE persoonsgegevens verzamelen wij en WANNEER?

We vragen u om bepaalde persoonsgegevens om u te voorzien van de Producten of Diensten die u wilt. Wij verzamelen bijvoorbeeld persoonsgegevens wanneer u ons Platform opent en gebruikt; zich aanmeldt bij uw ledenaccount van Nike via .SWOOSH website; contact opneemt met onze consumentendiensten of anderszins met ons of andere personen chat via een platform van derden (bijv. Twitter, Instagram); of u aanmeldt om communicatie van ons te ontvangen.

Deze persoonsgegevens bevatten:

 • Identificatie- of Klantgegevens: identificatie- en contactgegevens, waaronder uw naam en postadres; e-mailadres; telefoonnummer; geboortedatum; landinformatie; geslacht (voor zover weergegeven in uw Winkelvoorkeur); login- en accountinformatie, waaronder uw wachtwoord en unieke Gebruikershandvat; en uw SwooshID NFT, die een lidmaatschapsnummer, tijd en datum van toetreding tot de .SWOOSH website, en landinformatie kan bevatten; en
 • Voorkeursinformatie: persoonlijke voorkeuren, waaronder uw marketing- en cookievoorkeuren.

Wanneer u een account aanmaakt of een transactie verricht, kunnen wij ook persoonsgegevens verzamelen om uw identiteit te verifiëren of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens omvatten:

 • Verificatie-informatie. Omvat uw identificatie- of klanteninformatie, zoals naam en postadres; e-mail; landinformatie; telefoonnummer; en geboortedatum. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens ontvangen van openbare databanken en onze partners voor identiteitscontrole om uw identiteit te verifiëren of te vergelijken met sanctielijsten. Deze informatie kan uw status bevatten op sanctielijsten die door overheidsinstanties beheerd worden.

Bij interactie met ons Platform verzamelen wij en onze partners automatisch bepaalde gegevens van uw apparaat of webbrowser. Meer informatie over deze praktijken is opgenomen in het gedeelte “Cookies en pixelcodes” van dit onderstaande Privacybeleid. Deze gegevens omvatten:

 • Informatie over internet- of andere netwerkactiviteiten: apparaattype; apparaat-ID; cookie-informatie; IP-adres; eerder bezochte website, voor zover deze deel uitmaakte van de Site; gegevens ter identificatie van uw webbrowser, versie en taal; land; en interacties met onze Site, met inbegrip van paginaweergaven en clickstream-gegevens.

U bent niet verplicht alle in dit Privacybeleid genoemde persoonsgegevens te verstrekken om ons Platform te gebruiken of met ons te communiceren, maar bepaalde functionaliteiten zijn niet beschikbaar als u bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt. Als u bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij mogelijk niet op uw verzoeken reageren, een transactie met u uitvoeren of u marketing aanbieden die u volgens ons waardevol zou vinden.  

3. KINDEREN

Ons Platform is niet gericht op kinderen, en wij verzamelen niet bewust online persoonsgegevens van kinderen onder de 13 jaar of onder de wettelijke leeftijdsgrens van het land waar zij wonen.

4. HULPMIDDELEN om te beheren wat we verzamelen

Bij gebruik van ons Platform stellen wij u hierover tijdig in kennis of zorgen wij ervoor dat wij toestemming voor bepaalde praktijken verkrijgen. U kunt sommige van uw profielgegevens wijzigen door in te loggen op uw account, en u kunt zich afmelden voor onze marketing e-mails door te klikken op de link “unsubscribe” (afmelden) in de e-mails. U kunt ook contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven.

In veel gevallen zal uw web- of mobiele browser u aanvullende hulpmiddelen bieden zodat u kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën van persoonsgegevens verzamelt of deelt. Bijvoorbeeld, uw mobiele apparaat of browser kan hulpmiddelen bieden om u toe te staan het gebruik van cookies te beheren of locaties te delen. Wij raden u aan uzelf vertrouwd te maken met de tools op uw apparaten en deze te gebruiken.

Houd er rekening mee dat uw gebruik van bepaalde functies van het Platform vereist dat uw persoonsgegevens, inclusief het portemonneeadres, cryptografisch worden verzonden en opgeslagen op de openbaar doorzoekbare Polygon blockchain. Noch Nike, noch enige derde partij, heeft enige macht om dergelijke gegevens die op de Polygon blockchain worden gepubliceerd te beheren, te wijzigen of te verwijderen.

5. WAAROM en HOE we uw persoonsgegevens gebruiken?

We gebruiken uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

om de functies van het Platform aan te bieden, inclusief Producten en Diensten die u aanvraagt

Wanneer u ons Platform gebruikt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de gevraagde Producten en Diensten te leveren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het helpen bij het bekijken, verkennen of ontvangen van Producten; het bevestigen of verifiëren van het eigenaarschap van NFT’s; het sturen van meldingen met betrekking tot acties op het Platform; en het opslaan van uw Nike NFT’s in uw portemonnee. Wij gebruiken ook informatie over u of het Product dat u hebt ontvangen om u te helpen bij het oplossen van een probleem of vraag.

Om informatie over onze Producten en Diensten te communiceren en voor andere promotiedoeleinden

We kunnen u marketingberichten en nieuws sturen over de Producten, Diensten en andere promoties van Nike die interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde afmelden door de link “unsubscribe” (afmelden) onderaan onze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven.

Direct marketing

We kunnen de contactgegevens van uw account gebruiken om u marketingcommunicatie over de Producten of Diensten van Nike te sturen wanneer dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan (tenzij u zich hiervoor hebt afgemeld).

Het verifiëren van uw identiteit

Wij kunnen uw Verificatie-informatie gebruiken om uw identiteit te verifiëren. Wij kunnen uw Verificatie-informatie ook gebruiken om deze te vergelijken met sanctielijsten en/of andere soortgelijke lijsten die door Amerikaanse en buitenlandse autoriteiten zijn opgesteld, of wanneer dit wettelijk vereist is.

Voor het uitvoeren, verbeteren en onderhouden van onze Activiteiten, Producten en Diensten

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons verstrekt voor de uitvoering van onze activiteiten. Wanneer u bijvoorbeeld een product ontvangt, kunnen we deze informatie gebruiken voor boekhouding, auditing en andere interne functies. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken over hoe u onze Producten en Diensten gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren en om ons te helpen technische en serviceproblemen vast te stellen en ons Platform te beheren.

Om onze of andermans Rechten, Eigendommen of Veiligheid te beschermen

We kunnen ook persoonsgegevens gebruiken over hoe u ons Platform gebruikt om fraude, misbruik, illegaal gebruik of schendingen van onze .SWOOSH Servicevoorwaarden te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken, en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, overheidsverzoeken of toepasselijke wetgeving.

Voor algemeen onderzoek, analyse en voor het verbeteren van het Platform

Wij gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers ons Platform, Producten en Diensten gebruiken om ons Platform, Producten en Diensten te verbeteren en uit te breiden.

Andere doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u daarvan bij het verzamelen specifiek op de hoogte stellen en waar nodig uw toestemming vragen.

Rechtsgronden

Om uw persoonsgegevens te verwerken, beroepen wij ons op bepaalde rechtsgronden, afhankelijk van hoe u met ons Platform communiceert.

 • Als u Nike-Producten op ons Platform ontvangt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met u na te komen.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij daarvoor uw toestemming hebben. Wanneer de rechtsgrondslag voor onze verwerking uw toestemming is, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.
 • Wij beroepen ons ook op andere rechtsgronden, zoals onze legitieme belangen als bedrijf om informatie te verwerken over de effectiviteit van onze marketingcampagnes, Producten, Diensten en andere promotionele initiatieven; om ons bedrijf, Producten en Diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden; om onze rechten, eigendom of veiligheid of die van anderen te beschermen; om met u te communiceren; en voor algemene onderzoeks- en analysedoeleinden. Bij het verwerken van persoonsgegevens voor onze legitieme belangen nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de belangen die we nastreven in evenwicht zijn met uw belangen, rechten en vrijheden, die we op verzoek graag uitleggen.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om uw vitale belangen te beschermen. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerken om uw identiteit te verifiëren of te vergelijken met sanctielijsten.

6. Het DELEN van uw persoonsgegevens

            Het delen door Nike

Nike deelt uw persoonsgegevens, met inbegrip van de hierboven vermelde categorieën, met en kan deze voor een zakelijk doel bekendmaken aan:

 • Bedrijven van de Group: gelieerde ondernemingen van Nike, Inc. voor de hierboven beschreven doeleinden. 
 • Dienstverleners: dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken, bijvoorbeeld om het Platform te hosten en uw account te beheren en te onderhouden; eventuele identiteitsverificatie, sancties en nalevingscontroles uit te voeren; e-mails te verspreiden; onderzoek en gegevensanalyse uit te voeren; beveiligings- en fraudepreventiediensten aan te bieden, waaronder tweeledige verificatie; en merk- en productpromoties te beheren. Wanneer wij dienstverleners gebruiken, sluiten wij overeenkomsten die hen verplichten passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. 
 • Externe partners van het Platform: bijvoorbeeld, omdat Nike zelf geen NFT-portemonnees aanbiedt, om apart uw NFT-portemonnee aan te maken en uw NFT’s op te slaan.
 • Andere derden, voor zover nodig:(i) te voldoen aan een overheidsverzoek, een gerechtelijk bevel of toepasselijke wetgeving; (ii) onwettig of frauduleus gebruik van ons Platform of overtredingen van de van onze .SWOOSH-gebruiksvoorwaarden en onze beleidslijnen te voorkomen; (iii) onszelf te beschermen tegen vorderingen van derden; en (iv) bijstand te verlenen in het voorkomen van fraude of bij een onderzoek (bijv. in verband met namaak). 
 • Adviseurs, agenten en financiële instellingen:met inbegrip van juridische, fiscale, auditors, risico- en nalevingsdiensten, notarissen en ondersteunende diensten voor bedrijfscontinuïteit.
 • Andere derden: indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

We kunnen ook persoonsgegevens over u overdragen in het geval we alle of een deel van ons bedrijf of onze activa verkopen of overdragen (waaronder in het geval van een reorganisatie, spin-offbedrijf, ontbinding of liquidatie).

De details van uw NFT-gerelateerde transacties zijn openbare informatie en worden opgeslagen op de Polygon blockchain in combinatie met uw Polygon-portemonneeadressen. Uw gebruikershandvat wordt publiekelijk geïdentificeerd met uw portemonneeadres.

“Verkopen” wij persoonsgegevens?

Wij verkopen geen persoonsgegevens. Wij verkopen geen persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar en hebben geen weet van de verkoop daarvan.

            Wat u deelt

Wanneer u bepaalde functies op ons Platform gebruikt, zoals het aanmaken van een account, wordt bepaalde informatie, zoals uw gebruikershandvat en ontvangen NFT’s, openbaar. U kunt ook persoonsgegevens delen wanneer u contact opneemt met onze consumentendiensten of anderszins met ons of andere gebruikers chat via een platform van derden.

BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens

Encryptie en beveiliging 

Wij gebruiken diverse technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder versleuteling en verificatiemiddelen, om de veiligheid van uw persoonsgegevens te handhaven. Ondanks onze inspanningen is geen enkele website, database of systeem volledig veilig of “hacker proof”. U kunt helpen uw gegevens veilig te houden door redelijke stappen te ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde bekendmaking of misbruik.

Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we in verband met onze Platform verzamelen (of verwerken) zullen in de VS en andere landen worden opgeslagen. Sommige van de gegevensontvangers met wie Nike uw persoonsgegevens deelt, kunnen zich in andere landen bevinden dan het land waarin uw persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld. De wetten in deze landen bieden mogelijk niet dezelfde mate van gegevensbescherming ten opzichte van het land waar u uw gegevens verstrekt. Niettemin, als we uw persoonsgegevens overdragen aan ontvangers in andere landen, inclusief de VS, beschermen wij deze persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wij gebruiken verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw overgedragen persoonsgegevens adequaat worden beschermd overeenkomstig de regels inzake gegevensbescherming.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid (tenzij onder de toepasselijke wetgeving een langere bewaarperiode vereist is). In het algemeen betekent dit dat wij uw persoonsgegevens bewaren zolang u uw account aanhoudt.

7. UW RECHTEN met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt mogelijk het recht om te verzoeken tot:

 • toegang tot uw persoonsgegevens, met inbegrip van de specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld;
 • openbaarmaking van informatie over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens, waaronder (a) de categorieën persoonsgegevens die wij over u verzamelen; (b) de categorieën bronnen van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen; (c) ons zakelijke of commerciële doel om uw persoonsgegevens te verzamelen; (d) de categorieën persoonsgegevens over u die wij voor een zakelijk doel hebben bekendgemaakt; en (e) de categorieën derden aan wie wij uw persoonsgegevens voor een zakelijk doel hebben bekendgemaakt;
 • correctie van uw persoonsgegevens indien deze onvolledig of onjuist zijn; en
 • verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.

Wij zullen u niet discrimineren bij de uitoefening van deze rechten.

Als u of uw gemachtigde een verzoek heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens waaraan niet kan worden voldaan vanuit uw accountinstellingen, neem dan contact met ons op. Contactgegevens vindt u in het gedeelte “Vragen en feedback” hieronder. Wij zullen uw verzoek verifiëren via een bericht dat naar het e-mailadres wordt gestuurd dat aan uw account is gekoppeld (u moet dus toegang hebben tot dit e-mailaccount) of door u te vragen informatie te verstrekken die overeenkomt met wat wij voor u in onze systemen hebben. Voordat wij gevolg kunnen geven aan een verzoek van uw gevolmachtigde agent, kunnen wij een verificatie van uw identiteit en een bewijs van de gevolmachtigde agent verlangen dat hij namens u kan handelen.

Wanneer we uw toestemming hebben gekregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment intrekken. Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, dit niet van invloed is op de rechtmatigheid van ons gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór het tijdstip waarop u uw toestemming intrekt.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Wij zullen uw verzoek inwilligen, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of indien wij de gegevens moeten blijven verwerken voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Afmelden van directe marketing. U kunt zich afmelden voor direct marketing door uw e-mail abonnementen aan te passen door op de afmeldlink te klikken of de afmeldinstructies in het bericht te volgen. U kunt ook contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

8. COOKIES en pixelcodes

Nike verzamelt informatie, waaronder mogelijk persoonsgegevens, van uw browser of mobiele apparaat wanneer u ons Platform gebruikt. We gebruiken een aantal verschillende methoden, zoals cookies en pixel tags om deze informatie te verzamelen, waaronder mogelijk uw (i) IP-adres; (ii) unieke cookie-identificatie, cookie-informatie en informatie over of uw apparaat software heeft om toegang te krijgen tot bepaalde functies; (iii) unieke apparaatidentificatie en uniek apparaattype; (iv) domein, browsertype en taal, (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte websites; (viii) informatie over uw interactie met ons Platform zoals browsergeschiedenis, klikgedrag, en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en doorverwijzende URL’s.

Derden kunnen ook informatie verzamelen via het Platform door middel van cookies, plug-ins van derden en widgets. Deze derden verzamelen gegevens rechtstreeks van uw webbrowser of apparaat en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Meer informatie over de identiteit van deze derden en hun privacybeleid vindt u hieronder.

We gebruiken cookies en pixel tags voor het bijhouden van het gebruik van personen het Platform en om voorkeuren van personen te begrijpen (zoals land- en taalkeuzes). Dit stelt ons in staat om Diensten aan te bieden die de online ervaring verbeteren. Wij gebruiken ook cookies en pixeltags om verzamelde gegevens te verkrijgen over Platformverkeer en -interactie, en om trends en statistieken te identificeren zodat we het Platform kunnen verbeteren. Er zijn in het algemeen twee categorieën cookies die op ons Platform worden gebruikt:

 • Functioneel: deze cookies zijn vereist voor een normale werking van de site en zijn daarom altijd actief. Ze bevatten cookies die ervoor zorgen dat u wordt onthouden als u ons Platform binnen een enkele sessie verkent of, als u daarom vraagt, van sessie tot sessie. Zij helpen ook bij beveiligingskwesties en het naleven van voorschriften.
 • Prestatiecookies: met deze cookies kunnen we de functionaliteit van het Platform verbeteren door het gebruik te volgen. In sommige gevallen verhogen deze cookies de snelheid waarmee we uw verzoek kunnen verwerken en stellen zij ons in staat om de sitevoorkeuren die u hebt geselecteerd te herkennen. Het weigeren van deze cookies kan leiden tot langzame siteprestaties.

Voor een uitgebreide en bijgewerkte samenvatting van elke externe toegang tot uw webbrowser (via het Platform of anderszins), bevelen wij de installatie aan van een webbrowser-plug-in die voor dit doel is samengesteld. U kunt er ook voor kiezen uw computer te vragen om u te waarschuwen telkens als een cookie gestuurd wordt, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. U maakt deze keuzes via de instellingen van uw browser op elke browser en elk apparaat dat u gebruikt. Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser om te zien hoe u uw cookies op de juiste manier kunt aanpassen. Als u de cookies uitschakelt, hebt u geen toegang tot vele voorzieningen die ons Platform efficiënter maken en enkele van onze Diensten zullen niet naar behoren werken.

9. Gebruik van het .SWOOSH Platform met producten en diensten van derden

Ons Platform kan u in staat stellen tot interactie met bepaalde andere digitale producten en diensten. Ons Platform kan links bevatten naar andere websites (van derden) en apps voor uw gemak of informatie. We verwelkomen gebruikers bijvoorbeeld om met ons of met elkaar te chatten via Twitter of Instagram.

Als u ervoor kiest om uw account te verbinden met een account van derden, of anderszins verbinding te maken met of interactie te hebben met een platform van derden, worden uw privacyrechten op dergelijke platforms geregeld door hun respectieve beleidslijnen, waarvan wij u ten zeerste aanraden om deze na te lezen. Voor zover gekoppelde websites of apps geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons, zijn wij niet verantwoordelijk voor hun inhoud, enigerlei gebruik van de websites of apps, of het privacybeleid van de websites of apps.

10. WIJZIGINGEN in ons Privacybeleid

Toepasselijke wetgeving en onze omgang met informatie veranderen in de loop van de tijd. Als wij besluiten ons Privacybeleid bij te werken, zullen wij de wijzigingen op ons Platform bekendmaken. Wij kunnen u ook voorzien van aanvullende kennisgeving (zoals door een verklaring toe te voegen aan het Platform of door u een kennisgeving te sturen), in verband met het aanbrengen van wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid. We raden u aan ons Privacybeleid te lezen en geïnformeerd te blijven over onze praktijken.

11. VRAGEN en Feedback

We verwelkomen vragen, opmerkingen, en zorgen over ons Privacybeleid en onze privacypraktijken. Als u feedback wilt geven of als u vragen of zorgen hebt of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@nike.com, 1.800.806.6453 of Nike, Inc., One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, Verenigde Staten van Amerika. U kunt ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont. 

.SWOOSH Cookies van derden 

Voor cookies van derden verwijzen wij u naar de websites en verklaringen van deze derden. Wij streven ernaar deze lijst actueel te houden, maar omdat websites niet statisch zijn en Nike geen controle of invloed heeft op deze derden, kan het zijn dat deze lijst onnauwkeurig of verouderd is.

Netwerk

Domein

Functie

Privacybeleid

Akamai Technologies

akamai.com

Functioneel

https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement

NewRelic

nr-data.net

Prestatie

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

Adobe

adobe.com

Prestatie

https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Optimizely

optimizely.com

Prestatie

https://www.optimizely.com/legal/privacy-policy

 

Agreement Type: 
Locales: 
UxIDs: 

User login