You are here

pl-PL dotSWOOSH Terms of Service

Primary tabs

Warunki korzystania z usługi .SWOOSH

Ostatnia aktualizacja: Listopad 2022 r.

Uzyskiwanie przez Użytkownika dostępu do witryny .SWOOSH pod adresem [https://www.swoosh.nike] („Witryny”) i korzystanie z niej, jak również z dostępnych w niej lub za jej pośrednictwem usług, funkcji i funkcjonalności („Usług” oraz łącznie z Witryną – „Platformy .SWOOSH”) podlega postanowieniom niniejszych Warunków korzystania z usługi .SWOOSH („Warunki korzystania z usługi .SWOOSH”) oraz {{agreement:termsOfUse:Regulaminu}} NIKE (łącznie z Warunkami korzystania z usługi .SWOOSH zwanych „Regulaminem”). Regulamin stanowi zawieraną między Użytkownikiem a NIKE i jej jednostkami stowarzyszonymi (które możemy określać mianem „NIKE” albo „my”) prawnie wiążącą umowę regulującą korzystanie przez Użytkownika z Platformy .SWOOSH. Zaznaczając pole wyboru, klikając przycisk „Akceptuję” albo w inny sposób wyrażając swoją zgodę podczas rejestracji w celu uzyskiwania dostępu do Platformy .SWOOSH lub korzystania niej, albo korzystania z Platformy .SWOOSH w inny sposób, Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu.

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych Warunków korzystania z witryny .SWOOSH a postanowieniami {{agreement:termsOfUse:Regulaminu}} NIKE, niniejsze Warunki korzystania z usługi .SWOOSH będą mieć znaczenie nadrzędne w odniesieniu do uzyskiwania dostępu do Platformy .SWOOSH lub korzystania z niej.  Bez uszczerbku dla powyższego postanowienia żadne z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach korzystania z usługi .SWOOSH nie ogranicza praw Użytkownika wynikających z {{agreement:termsOfUse:Regulaminu}}NIKE ani jakichkolwiek dodatkowych warunków, do których regulamin ten się odnosi.

Możemy okresowo wprowadzać zmiany do tego Regulaminu. Jeśli wprowadzimy zmiany, poinformujemy Użytkownika o nich poprzez wysłanie wiadomości e-mail, powiadomienie w naszych Usługach lub zmianę daty w górnej części tego Regulaminu. Jeżeli nie zostanie wskazane inaczej w powiadomieniu, zmieniony Regulamin wejdzie w życie ze skutkiem natychmiastowym, a dalsze korzystanie przez Użytkownika z Platformy .SWOOSH po przekazaniu przez nas takiego powiadomienia będzie oznaczać zaakceptowanie przez Użytkownika takich zmian. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje nowego Regulaminu, będzie musiał zaprzestać korzystania z Platformy .SWOOSH. 

1.         Prywatność

{{agreement:NvsPrivacyPolicy:Polityka prywatności}} witryny .SWOOSH („Polityka prywatności witryny .SWOOSH”) stanowi uzupełnienie {{agreement:privacyPolicy:Polityki prywatności}} spółki Nike, które łącznie zawierają wyjaśnienia na temat gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przetwarzania w inny sposób informacji na temat Użytkownika, gdy korzysta on z Platformy .SWOOSH.

2.         Możliwość uzyskania dostępu do Platformy .SWOOSH

Użytkownik może korzystać z Platformy .SWOOSH wyłącznie, jeśli posiada lub utworzy nieobjęte ograniczeniami konto w witrynie nike.com („Konto Nike” Użytkownika). 

Konieczne będzie również posiadanie albo otwarcie konta u jednego lub większej liczby usługodawców zewnętrznych w związku z usługami hostingu portfela zewnętrznego i przetwarzaniem płatności kartą kredytową, co może wiązać się z wymogiem ukończenia 18 lat.  Jak opisano poniżej, bez portfela zewnętrznego lub możliwości dokonywania płatności kartą kredytową Użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do Platformy .SWOOSH albo korzystać z jej funkcji.

3.         Konto Nike; bezpieczeństwo Konta Nike.

W celu uzyskania dostępu do Platformy .SWOOSH i korzystania z niej Użytkownik musi zarejestrować się przy użyciu swojego istniejącego Konta Nike.  Bez uszczerbku dla obowiązków Użytkownika wynikających z postanowień ust. 1 {{agreement:termsOfUse:Regulaminu}} Nike (Podstawowe zasady) Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne informacje w celu rejestracji do korzystania, utrzymania możliwości korzystania albo umożliwienia korzystania z funkcjonalności albo informacje żądane w inny sposób w związku z uzyskiwaniem dostępu do Platformy .SWOOSH lub jakichkolwiek innych usług zapewnianych przez Nike albo korzystania z nich. Użytkownik musi bezzwłocznie zaktualizować te informacje w przypadku ich zmiany.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego Konta Nike oraz kontrolę nad wszelkimi nazwami użytkownika, hasłami lub innymi kodami używanymi w celu uzyskania dostępu do Platformy .SWOOSH i innych usług Nike dostępnych w związku z Kontem Nike. Użytkownik odpowiada za monitorowanie swojego Konta Nike oraz wszelkich aktywności na swoim Koncie Nike dokonywanych przy użyciu danych uwierzytelniających do konta (w tym nieuprawnione działania). Należy niezwłocznie zawiadomić NIKE o wszelkich przypadkach nieuprawnionego korzystania z konta NIKE użytkownika.  Użytkownik odpowiada za wszystkie działania realizowane za pośrednictwem jego konta NIKE – za jego zgodą czy bez niej. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA NIKE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŻADNYCH STRAT CZY DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEUPRAWNIONEGO KORZYSTANIA Z KONTA NIKE UŻYTKOWNIKA.

4.         Obsługiwane konta zewnętrzne.

W celu pomyślnego ukończenia rejestracji w Platformie .SWOOSH i otrzymania identyfikatora .SWOOSH (zgodnie z informacjami poniżej) albo Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich (zgodnie z definicją podaną poniżej) Użytkownik będzie musiał połączyć swoje Konto Nike z obsługiwanym zewnętrznym kontem portfela cyfrowego („Obsługiwane konto zewnętrzne”) obsługiwanego przez zatwierdzonego usługodawcę zewnętrznego („Obsługiwany usługodawca”). Z Kontem Nike można połączyć jednocześnie tylko jedno Obsługiwane konto zewnętrzne. Obsługiwani usługodawcy, którzy mogą udostępniać Obsługiwane konta zewnętrzne, zostaną wskazani w trakcie rejestracji. 

Nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z Obsługiwanymi usługodawcami. Korzystanie przez Użytkownika z produktów i usług Obsługiwanego usługodawcy podlega odpowiedniemu regulaminowi („Regulamin Obsługiwanego usługodawcy”). Spółka Nike nie podlega postanowieniom takiego Regulaminu obsługiwanego usługodawcy ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek produktów ani usług zapewnianych przez Obsługiwanego usługodawcę oraz nie będzie ponosić odpowiedzialności w związku z Regulaminem obsługiwanego usługodawcy ani produktami czy też usługami Obsługiwanego usługodawcy. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszelkich obowiązujących Regulaminów obsługiwanego usługodawcy i zapoznać się z nimi przed połączeniem z Obsługiwanym kontem zewnętrznym.  Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych przez Użytkownika na skutek korzystania z produktów i usług Obsługiwanego usługodawcy, w tym Obsługiwanych kont zewnętrznych.

5.         Identyfikator .SWOOSH.

W trakcie albo po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik utworzy swój identyfikator .SWOOSH.  Identyfikator .SWOOSH jest Cyfrowym przedmiotem kolekcjonerskim (termin ten zdefiniowano poniżej), który podlega postanowieniom {{agreement:NvsDigCollectible:Regulaminu cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich}}, których Użytkownik zobowiązał się przestrzegać w momencie rejestracji, oraz tego Regulaminu.  W związku z utworzeniem identyfikatora .SWOOSH Użytkownik zyska możliwość śledzenia, łączenia albo tworzenia w inny sposób obrazów, projektów albo innych utworów autorskich na Platformie .SWOOSH, które mogą zawierać różne zastrzeżone logo, znaki towarowe albo inne treści Nike, do wykorzystania w ramach swojego identyfikatora .SWOOSH („Projekt identyfikatora”).  W ramach stosunków między Użytkownikiem a Nike, Projekt identyfikatora jest własnością Nike.  Użytkownik niniejszym dokonuje na rzecz Nike cesji wszelkich praw, tytułów własności i udziałów w odniesieniu do Projektu identyfikatora oraz wszelkich praw własności intelektualnej do Projektu identyfikatora.  W celu uniknięcia wątpliwości Projekt identyfikatora nie oznacza „Treści Użytkownika”, który to termin jest zdefiniowanych w {{agreement:termsOfUse:Regulaminie}} Nike.  

Identyfikator .SWOOSH to unikatowy Cyfrowy przedmiot kolekcjonerski obejmujący (a) niepodlegający zamianie token cyfrowy oparty na technologii blockchain („NTF”), który dopóki jest przechowywany w aktualnym Obsługiwanym koncie zewnętrznym powiązanym z Kontem Nike, jest wykorzystywany w ramach cyfrowej identyfikacji Użytkownika na potrzeby Konta Nike oraz (b) licencję na wykorzystywanie Projektu identyfikatora jako Treści powiązanych (zgodnie z definicją podaną poniżej) w identyfikatorze .SWOOSH zgodnie z postanowieniami {{agreement:NvsDigCollectible:Regulaminu cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich}} dotyczącego identyfikatora .SWOOSH, dopóki powiązany token NFT jest przechowywany w aktualnym Obsługiwanym koncie zewnętrznym powiązanym z Kontem Nike.

Po pomyślnej rejestracji w celu uzyskania dostępu do Platformy .SWOOSH i utworzenia identyfikatora .SWOOSH Nike przeniesie identyfikator .SWOOSH Użytkownika do Obsługiwanego konta zewnętrznego Użytkownika.  Bez uszczerbku dla jakichkolwiek postanowień {{agreement:NvsDigCollectible:Regulaminu cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich}} w okresie „beta” wdrożenia, którego czas trwania zależy od wyłącznego uznania Nike, przeniesienie identyfikatora .SWOOSH i innych Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich Użytkownika przesłanych lub utworzonych przez Nike może nie być możliwe przez pewien czas po ich przekazaniu do Obsługiwanego konta zewnętrznego.

6.         Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie

Nabycie. Usługi mogą umożliwiać Użytkownikowi kupowanie albo uzyskiwanie w inny sposób cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich za pośrednictwem Platformy .SWOOSH.  Każdy „Cyfrowy przedmiot kolekcjonerski” to zasób cyfrowy składający się z tokenu NFT wraz z prawami licencyjnymi dotyczącymi powiązanego cyfrowego dzieła autorskiego albo innej treści, niezależnie od tego, czy jest chronione prawem autorskim lub mu podlega, oraz niezależnie od formatu, w jakim którykolwiek z tych elementów jest dostępny („Powiązana treść”). Prawa licencyjne do wszelkich Powiązanych treści, wszelkie ograniczenia dotyczące tych praw licencyjnych oraz inne warunki mające zastosowanie do wszelkich Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, które Użytkownik może kupić albo otrzymać za pośrednictwem Usług, zostaną przedstawione w momencie zakupu, a łącze do tych warunków będzie znajdowało się w metadanych dotyczących tokenu NFT („Regulamin cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich”).  Nabywając cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie za pośrednictwem Platformy .SWOOSH, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać {{agreement:NvsDigCollectible:Regulaminu cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich}}w odniesieniu do danego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego. 

Obecnie przyjmujemy wyłącznie płatności w dolarach amerykańskich za pośrednictwem naszego zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności. Nie obsługujemy płatności przy użyciu innych walut fiducjarnych ani kryptowalut.

Wszystkie warunki dotyczące cen i płatności są określone na Platformie .SWOOSH, a wszelkie zobowiązania płatnicze zaciągnięte przez Użytkownika stają się wiążące w momencie zakupu. Wszystkie transakcje sprzedaży mają charakter ostateczny. O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, nie przewiduje się zwrotu kosztów żadnych zakupów.

Kupując albo nabywając w inny sposób Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie za pośrednictwem Platformy .SWOOSH, Użytkownik oświadcza, gwarantuje, potwierdza i przyjmuje następujące postanowienia:

a.   Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie są nabywane wyłącznie do użytku konsumpcyjnego w związku z Usługami albo do uzupełnienia własnej kolekcji, na użytek osobisty i do takiego wykorzystania, a nie na potrzeby dystrybucji;

b.   Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie nie są nabywane w charakterze inwestycyjnym i użytkownik nie oczekuje uzyskania korzyści gospodarczych ani zysków jako posiadacz Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich;

c.   Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie są nabywane na użytek własny, a nie z zamiarem ani perspektywą sprzedaży Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich komukolwiek innemu;

d.   bycie właścicielem Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich nie oznacza nabycia żadnych udziałów kapitałowych ani też innej formy własności czy też udziałów prawnych w spółce Nike;

e.   Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie nie będą przedstawiane przez użytkownika jako inwestycja ani okazja do uzyskania korzyści gospodarczej ani zysku;

f.    użytkownik posiada odpowiednią wiedzę na temat funkcjonalności i cech Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich;

g.   nabycie i używanie Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich przez użytkownika jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w systemie prawnym użytkownika, w tym w szczególności z uregulowaniami dotyczącymi zdolności do czynności prawnych, ograniczeniami regulacyjnymi i zgodami rządowymi;

h.   użytkownik nie będzie wykorzystywał Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem ani do zawierania jakichkolwiek zakładów jednostronnych, zakładów wzajemnych czy organizacji gier hazardowych; oraz

i.    użytkownik spełni mające zastosowanie obowiązki podatkowe wynikające z nabycia Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich.

Przechowywanie Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskichNie oferujemy hostowanego portfela cyfrowego na Platformie .SWOOSH ani w żaden inny sposób nie przechowujemy ani nie przyjmujemy na przechowanie Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich dla żadnego użytkownika. Przed zakupem albo otrzymaniem jakichkolwiek Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich za pośrednictwem platformy .SWOOSH konieczne będzie połączenie z Obsługiwanym kontem zewnętrznym.  Dostarczymy wszelkie Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie, które Użytkownik może zakupić albo uzyskać je od nas w inny sposób, bezpośrednio na Obsługiwane konto zewnętrzne.

Użytkownik będzie ponosił odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa hasła powiązanego z jego Obsługiwanym kontem zewnętrznym oraz za przestrzeganie Regulaminu obsługiwanego usługodawcy mającego zastosowanie do Obsługiwanego konta zewnętrznego. Nie należy oczekiwać, że spółka Nike będzie w stanie odzyskać dla Użytkownika Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie w przypadku utraty dostępu do jego Obsługiwanego konta zewnętrznego ani w jakichkolwiek innych okolicznościach.

7.         Usługi dostępne jedynie dla określonych posiadaczy Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich

Niektóre Usługi mogą być udostępniane wyłącznie posiadaczowi określonego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego albo połączenia konkretnego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego.  Aby uzyskać dostęp do tych Usług, od Użytkownika może być wymagane potwierdzenie bycia właścicielem Powiązanych tokenów NFT dla odnośnego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego. Bez ograniczania jakichkolwiek innych praw do wypowiedzenia albo zawieszenia Usług na mocy niniejszego Regulaminu, możemy zakończyć dostęp użytkownika do tych Usług albo korzystanie z nich w przypadku przekazania odnośnego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego innej osobie.  

8.         Promocje

Wszelkie darmowe rozdawnictwo (airdropping), upominki, loterie, konkursy, loterie, ankiety, gry albo podobne promocje (łącznie zwane „Promocjami”) udostępniane za pośrednictwem albo w związku z Platformą .SWOOSH albo w związku z jakimkolwiek posiadanym przez Użytkownika cyfrowym przedmiotem kolekcjonerskim mogą podlegać zasadom, które są odrębne od niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik bierze udział w jakichkolwiek Promocjach, proszony jest o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami, a także z {{agreement:NvsPrivacyPolicy:Polityką prywatności .SWOOSH}}. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, zasady Promocji będą mieć znaczenie nadrzędne.

9.         Dodatkowe korzyści

Udostępniane na Platformie .SWOOSH produkty, treści, Promocje albo Usługi mogą stanowić „Dodatkową korzyść” (zgodnie z definicją ujętą w {{agreement:NvsDigCollectible:Regulaminie cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich}}).  Ani spółka Nike ani żaden podmiot zewnętrzny nie jest zobowiązany do zapewnienia jakiejkolwiek Dodatkowej korzyści oraz ani spółka Nike ani żaden podmiot zewnętrzny nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu jakiejkolwiek Dodatkowej korzyści, wynikającej z niej albo z nią związanej.

Wszelkie cyfrowe dzieła autorskie albo inne treści udostępnione za pośrednictwem Platformy .SWOOSH posiadaczowi Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego, które mają stanowić Dodatkową korzyść, zostaną opatrzone stosownym oznaczeniem na Platformie .SWOOSH albo w momencie pobrania. Licencja na wszelkie takie treści będzie udzielana użytkownikowi na okres pozostawania przez niego posiadaczem odnośnego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego zgodnie z warunkami dowolnej licencji przedstawionej w momencie pobierania albo, jeśli takie warunki nie zostaną przedstawione, zgodnie z obowiązującym{{agreement:NvsDigCollectible:Regulaminem cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich}} jako Treści powiązanej z tym konkretnym Cyfrowym przedmiotem kolekcjonerskim. Wszelkie inne cyfrowe dzieła autorskie i inne treści udostępniane za pośrednictwem Platformy .SWOOSH stanowią część Usług i nie udziela się Użytkownikowi żadnych praw licencyjnych w odniesieniu do takich treści.

10.       Zawieszenie dostępu do Platformy .SWOOSH;

Bez ograniczania naszych praw wynikających z {{agreement:termsOfUse:Regulaminu NIKE}}, w tym ustępu 8 {{agreement:termsOfUse:Regulaminu NIKE}}(Wypowiedzenie), które dotyczą dostępu użytkownika do Platformy .SWOOSH i korzystania z niej, mamy prawo do natychmiastowego zawieszenia Konta Nike, wstrzymania albo anulowania dostępu do Platformy .SWOOSH albo zamknięcia Konta Nike użytkownika, jeśli według naszego wyłącznego uznania będziemy podejrzewać, że:

 • Konto Nike użytkownika wykorzystuje się do prania pieniędzy, unikania sankcji albo angażowania się w działania niezgodne z prawem;
 • użytkownik ukrył albo podał fałszywe dane identyfikacyjne albo inne szczegóły;
 • użytkownik zaangażował się w działalność noszącą znamiona oszustwa albo
 • użytkownik zaangażował się w transakcje, działalność albo podejmował zachowania stanowiące naruszenie niniejszego Regulaminu.

W pewnych okolicznościach możemy wymagać od Użytkownika przekazania dodatkowych informacji i dokumentów, na przykład na żądanie dowolnego organu rządowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo w celu zbadania potencjalnego naruszenia niniejszego Regulaminu albo {{agreement:NvsDigCollectible:Regulaminu cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich}}. W takiej sytuacji możemy, według wyłącznego własnego uznania, wyłączyć dostęp użytkownika do Konta Nike albo samo konto i zablokować dostęp do Platformy .SWOOSH do czasu przetworzenia przez nas dodatkowych informacji i dokumentów.  Jeżeli w odpowiedzi na takie żądanie Użytkownik nie przekaże pełnych i dokładnych informacji, Nike może odmówić przywrócenia dostępu do Platformy albo Usług .SWOOSH.

Dostęp Użytkownika do Platformy .SWOOSH i korzystanie z niej może być przerywane z jednego z kilku powodów, w tym w szczególności z powodu nieprawidłowego działania sprzętu, okresowej aktualizacji, konserwacji albo naprawy Platformy .SWOOSH albo innych działań przeprowadzanych przez spółkę Nike, które, według wyłącznego własnego uznania, może zdecydować się podjąć.

11.       Zakazane zachowania i treści

Oprócz zobowiązań dotyczą korzystania z platformy SWOOSH wynikających z {{agreement:termsOfUse:Regulaminu NIKE}}, w tym postanowień ustępu 4 (Kodeks postępowania użytkownika Nike), Użytkownik nie będzie:

 •  naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa, postanowień umownych, prawa własności intelektualnej ani innych praw podmiotów zewnętrznych ani popełniać czynów niedozwolonych podczas korzystania z naszych Usług;
 • używać ani próbować używać konta innego użytkownika bez upoważnienia otrzymanego od tego użytkownika oraz Nike;
 • obejmować żadnej nazwy użytkownika w celu jej odsprzedaży, wprowadzania innych w błąd, czerpania korzyści z wartość firmy i reputacji innych ani w inny sposób angażować się w zagrabianie nazw;
 • podawać się za inną osobę ani w inny sposób przedstawiać swoich relacji z daną osobą czy podmiotem w niezgodny z prawdą sposób;
 • sprzedawać, odsprzedawać albo korzystać z naszych Usług do celów komercyjnych;
 • rozpowszechniać spamu, w tym w formie wysyłania niechcianych tokenów NFT do innych użytkowników;
 • kopiować, powielać, rozpowszechniać, publicznie wykonywać ani publicznie prezentować całości ani części naszych Usług, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez nas albo naszych licencjodawców;
 • modyfikować naszych Usług, usuwać jakichkolwiek informacji ani oznaczeń dotyczących praw własności ani w inny sposób tworzyć dzieł zależnych w oparciu o nasze Usługi;
 • omijać ani ignorować instrukcje regulujące dostęp do Usługi, w tym poprzez podejmowanie próby obejścia wszelkich systemów ograniczających stawki za pomocą wielu kluczy API, kierowania ruchu przez wiele adresów IP albo ukrywania w inny sposób źródła ruchu, który jest do nas wysyłany;
 • korzystać z naszych Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem i w jakikolwiek inny sposób, który mógłby ingerować, zakłócać, negatywnie wpływać albo uniemożliwiać innym użytkownikom pełne korzystanie z naszych Usług albo który mógłby w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć albo zakłócić funkcjonowanie naszych Usług;
 • przeprowadzać inżynierii wstecznej, duplikować, dekompilować, rozkładać na czynniki pierwsze ani odkodowywać jakiegokolwiek aspekt Usług ani robić czegokolwiek, co mogłoby spowodować odkrycie kodu źródłowego, ominięcie albo obejście środków zastosowanych w celu uniemożliwienia albo ograniczenia dostępu do dowolnej usługi, obszaru albo kodu Usług;
 • podejmować prób obejścia jakichkolwiek stosowanych przez nas technik filtrowania treści ani podejmować prób uzyskania dostępu do jakiejkolwiek funkcji albo obszaru naszych Usług, do których Użytkownik nie posiada uprawnień dostępu;
 • naruszać ani łamać praw własności intelektualnej ani jakichkolwiek innych praw innych osób;
 • tworzyć ani wyświetlać treści niezgodne z prawem, takie jak treści, które mogą wiązać się z wykorzystywaniem seksualnym dzieci;
 • korzystać z Usług w celu dokonywania manipulacji cenowej, oszustwa albo innych mylących, wprowadzających w błąd albo manipulacyjnych działań;
 • korzystać z jakichkolwiek narzędzi data mining, robotów, pająków, crawlerów, scraperów, skryptów, rozszerzeń przeglądarki, przeglądarek offline ani innych automatyzowanych środków lub interfejsów, które nie zostały przez nas zatwierdzone na potrzeby uzyskiwania dostępu do Usług, pozyskiwania danych albo w inny sposób ingerowania w Usługi albo modyfikowania wyświetlania stron albo funkcjonalności Usług;
 • wykonywać działań mających na celu albo prowadzących do sztucznej poprawy pozycji przedmiotu albo kolekcji tak, aby pojawiały się na początku wyników wyszukiwania, albo sztucznego zwiększania liczby wyświetleń, dodawania stron do ulubionych albo innych wskaźników, które mogą być wykorzystywane do sortowania wyników wyszukiwań;
 • opracowywać ani wykorzystywać żadnych aplikacji, które wchodzą w interakcje z naszymi Usługami bez naszej pisemnej zgody; ani
 • korzystać z naszych Usług do jakichkolwiek niezgodnych z prawem albo niedozwolonych celów ani dopuszczać się, zachęcać do albo promować jakichkolwiek czynności naruszającej niniejszy Regulamin.

Egzekwowanie postanowień niniejszego ustępu 11 podlega naszemu uznaniu, a przypadki odstąpienia od dochodzenia wykonania jego postanowień nie stanowią zrzeczenia się naszego prawa do ich egzekwowania ich w innych sytuacjach. Ponadto niniejszy ustęp 11 nie nadaje żadnym podmiotom zewnętrznym czynnej legitymacji procesowej w postępowaniach prywatnych ani nie skutkuje żadnymi uzasadnionymi oczekiwaniami, że nasze Usługi nie będą zawierać żadnych treści niezgodnych z takimi przepisami.

12.       Zwolnienie z odpowiedzialności; Ograniczenie odpowiedzialności; Wyłączenie odpowiedzialności

Ograniczenie odpowiedzialności; Zwolnienie z odpowiedzialności. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienia ustępu 9 {{agreement:termsOfUse:Regulaminu}} NIKE (Zwolnienie z odpowiedzialności/Ograniczenie odpowiedzialności) obowiązują także w odniesieniu do uzyskiwania przez użytkownika dostępu do oraz korzystania z Platformy .SWOOSH, w tym korzystania z Usług.

Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 9 {{agreement:termsOfUse:Regulaminu}} Nike (Zwolnienie z odpowiedzialności/Ograniczenie odpowiedzialności) Użytkownik zwolni, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Nike i jej jednostki zależne i stowarzyszone oraz odpowiednio każdego z ich członków organów, członków zarządu, przedstawicieli, partnerów i pracowników (zwanych dalej indywidualnie i łącznie „Podmiotami z ramienia Nike”) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, zobowiązań, roszczeń, żądań, szkód, wydatków lub kosztów (zwanych dalej „Roszczeniami”) wynikających z albo powiązanych z

a.   uzyskiwaniem przez Użytkownika dostępu do Platformy .SWOOSH albo jakichkolwiek Usług (w tym w szczególności Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, Dodatkowych korzyści, Promocji albo Powiązanych treści) albo korzystania z nich;

b.   przekazywaną przez użytkownika informacją zwrotną;

c.   naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu (w tym w szczególności warunków dotyczących jakichkolwiek Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, Dodatkowych korzyści, Promocji albo Powiązanych treści) albo {{agreement:NvsDigCollectible:Regulaminu cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich}};

d.   naruszeniem, przywłaszczeniem albo pogwałceniem przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej, praw w zakresie ochrony prywatności albo innych praw osoby trzeciej;

e.   korzystaniem przez Użytkownika z jakiegokolwiek Obsługiwanego konta zewnętrznego; albo

f.    postępowaniem Użytkownika w odniesieniu do naszych Usług.

Użytkownik będzie współpracował z Podmiotami z ramienia Nike w zakresie odpierania tego rodzaju Roszczeń oraz pokryje wszelkie opłaty, koszty i wydatki związane z odpieraniem takich Roszczeń (w tym w szczególności koszty obsługi prawnej). Podmioty z ramienia Nike będą, wedle własnego uznania Nike, sprawować kontrolę nad odpieraniem wszelkich Roszczeń podmiotów zewnętrznych albo ugodą w zakresie takich Roszczeń.

Wyłączenie odpowiedzialności.KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PLATFORMY .SWOOSH ORAZ USŁUG ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. O ILE INNY PISEMNY, SPORZĄDZONY PRZEZ NAS DOKUMENT NIE STANOWI INACZEJ, PLATFORMA .SWOOSH, USŁUGI, WSZELKIE TREŚCI ZAWARTE W USŁUGACH ORAZ WSZELKIE POWIĄZANE TREŚCI, TREŚCI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, DODATKOWE KORZYŚCI ORAZ CYFROWE PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE SĄ UDOSTĘPNIANE „W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH, ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ANI BRAKU NARUSZEŃ. PONADTO NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TEGO, ŻE PLATFORMA .SWOOSH, USŁUGI, POWIĄZANE TREŚCI, TREŚCI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, DODATKOWE KORZYŚCI ALBO JAKIEKOLWIEK CYFROWE PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, RZETELNE, AKTUALNE ALBO WOLNE OD BŁĘDÓW. DĄŻYMY DO TEGO, ABY KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG BYŁO BEZPIECZNE, JEDNAKŻE NIE MOŻEMY ZŁOŻYĆ ANI NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TEGO, ŻE NASZE USŁUGI ALBO SERWERY BĘDĄ ZAWSZE WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I ŚWIADCZENIEM NASZYCH USŁUG.

NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK STRAT ORAZ NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO JAKICHKOLWIEK TREŚCI POWIĄZANYCH, TREŚCI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, DODATKOWYCH KORZYŚCI ALBO CYFROWYCH PRZEDMIOTÓW KOLEKCJONERSKICH ANI KORZYSTANIA Z NICH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK STRAT, SZKÓD ALBO ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z: (A) BŁĘDÓW UŻYTKOWNIKA, TAKICH JAK ZAPOMNIENIE HASŁA, NIEPRAWIDŁOWO ZREALIZOWANE TRANSAKCJE, ŹLE WPISANE ADRESY; (B) AWARII SERWERA ALBO UTRATY DANYCH; (C) USZKODZENIA PLIKÓW PORTFELA; (D) NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO APLIKACJI; ALBO (E) EWENTUALNEGO NIEUPOWAŻNIONEGO DZIAŁANIA OSÓB TRZECICH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ WIRUSAMI, PHISHINGIEM, PODEJMOWANIA ATAKÓW BRUTE FORCE ALBO INNYCH RODZAJÓW ATAKU NA WITRYNĘ ALBO DANY ŁAŃCUCH BLOKÓW.

CYFROWE PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE STANOWIĄ NIEMATERIALNE AKTYWA CYFROWE. ISTNIEJĄ WYŁĄCZNIE W OPARCIU O ZAPIS PRAWA WŁASNOŚCI W SIECI BLOCKCHAIN. EWENTUALNE PRZENIESIENIE KONTROLI NAD DOWOLNYM NIEPOWTARZALNYM ZASOBEM CYFROWYM MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE W DANEJ SIECI BLOCKCHAIN.

Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie są obecnie dostępne wyłącznie w sieci blockchain Polygon.  Gdy użytkownik przenosi Cyfrowy przedmiot kolekcjonerski do portfela cyfrowego, który nie jest kompatybilny z siecią blockchain Polygon, Cyfrowy przedmiot kolekcjonerski użytkownika może ulec utracie, zniszczeniu bądź w inny sposób przestać być dostępny dla użytkownika.

Podobnie jak cena fizycznych przedmiotów kolekcjonerskich, cena cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich może podlegać wahaniom zależnie od szerszych trendów i nastrojów w branży. Zmiany albo działania prawne i regulacyjne na poziomie stanowym, federalnym czy międzynarodowym mogą niekorzystnie wpływać na korzystanie z cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, ich przenoszenie, wymianę i wartość. W odróżnieniu od kryptowalut i innych aktywów wymiennych, cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie oraz Powiązane tokeny NFT nie służą do dokonywania płatności. Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie oraz Powiązane tokeny NFT nie są wymienne i nie dzielą się na mniejsze części. Te ich konstytutywne cechy ograniczają przydatność Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich czy Powiązanych tokenów NFT jako środków płatniczych czy zamiennika waluty. Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie służą natomiast jako kolekcjonerskie aktywo cyfrowe.

Chociaż wielu użytkowników nie jest zainteresowanych zbywaniem swoich Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, jeśli użytkownik zdecyduje się kiedyś wymienić albo sprzedać swój Cyfrowy przedmiot kolekcjonerski, użytkownik przyjmuje do wiadomości, ze jego Cyfrowy przedmiot kolekcjonerski jest niepowtarzalny, a wartość jego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego zależny wyłącznie od zainteresowania innej osoby jego niepowtarzalnym Cyfrowym przedmiotem kolekcjonerskim oraz tego, czy jest ona chętna do wymiany bądź transakcji pieniężnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wartość jego niepowtarzalnego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego zależy od wielu czynników, na które nie mamy wpływu, takich jak poczucie związku kupującego z niepowtarzalnym Cyfrowym przedmiotem kolekcjonerskim użytkownika oraz jego zainteresowania tym przedmiotem, ogólne zainteresowanie Powiązanymi treściami (które może z biegiem czasu wzrastać albo spadać), ogólne zainteresowanie przedmiotami kolekcjonerskimi (zarówno fizycznymi jak i cyfrowymi) oraz wiele innych czynników. Wziąwszy pod uwagę powyższe czynniki użytkownik przyjmuje, że nie ma gwarancji, że jeśli będzie chciał sprzedać albo wymienić swój niepowtarzalny Cyfrowy przedmiot kolekcjonerski będzie w stanie znaleźć na niego kupca albo osobę skłonną do dokonania wymiany, nie ma gwarancji, że otrzymana wartość bądź cena będzie wówczas wyższa czy niższa niż wartość w mniemaniu użytkownika bądź cena albo wartość przedmiotów wymienionych przez użytkownika w celu uzyskania jego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego.

Nie jesteśmy w stanie, podobnie jak żadna inna osoba trzecia, kontrolować ewentualnej dalszej wartości Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego ani nie będziemy starali się jej kontrolować ani na nią wpływać. Nie odpowiadamy za straty poniesione w wyniku jakiejkolwiek podatności czy ewentualnych awarii, nieprawidłowego działania oprogramowania (np. portfela, inteligentnej umowy), danego łańcucha bloków czy innej usługi czy infrastruktury zewnętrznej, w tym Obsługiwanych kont zewnętrznych i Obsługiwanych usługodawców, ani żadnych innych funkcji Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich. Nie odpowiadamy za straty poniesione w wyniku zbyt późnego zgłoszenia przez programistów czy przedstawicieli (albo całkowitego braku zgłoszenia) ewentualnych kwestii dotyczących danej sieci blockchain obsługującej cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie w tym forki, problemy techniczne z węzłem czy ewentualne inne kwestie, z których wynikają straty funduszy.

W niektórych przypadkach dokonujemy bezpośredniej integracji z podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności platformami handlowymi online, platformami list mailingowych i platformami mediów społecznościowych („Interfejsy programistyczne aplikacji zewnętrznych”). Nie mamy kontroli nad dostępnością i funkcjami udostępnianymi za pośrednictwem Interfejsów programistycznych aplikacji zewnętrznych, w związku z tym mogą wystąpić przerwy w działaniu niektórych aspektów Platformy .SWOOSH będące poza naszą kontrolą, a na określone aspekty funkcjonowania Platformy .SWOOSH mogą mieć wpływ zmiany funkcji dostępnych za pośrednictwem Interfejsów programistycznych aplikacji zewnętrznych.

Platforma .SWOOSH może być objęta podatnościami, wadami oraz błędami programistycznymi.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu oceny każdego kodu przekazanego ewentualnie przez Platformę .SWOOSH. Platforma .SWOOSH może podlegać cyberatakom, niespodziewanym wzrostom aktywności czy innym trudnościom operacyjnym albo technicznym, które mogą powodować przerwy albo opóźnienia. Użytkownik godzi się z ryzykiem awarii Platformy .SWOOSH w wyniku nieoczekiwanych albo nasilonych trudności technicznych, w tym wynikających z zaawansowanych ataków oraz zobowiązuje się nie winić nas z tytułu ewentualnych związanych z tym strat.

13.       Spory; Prawo właściwe; Postanowienia dodatkowe

Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienia ustępu 10 {{agreement:termsOfUse:Regulaminu}} NIKE (Spory / Postanowienia dodatkowe), w tym w szczególności postanowienia dotyczące Prawa właściwego, obowiązują także wobec dostępu użytkownika do Platformy .SWOOSH i korzystania z niej oraz tych Postanowień dodatkowych.

14.       Zmiana i zakończenie świadczenia przez nas Usług

Bez uszczerbku dla naszych zobowiązań wynikających z ustępu 8 {{agreement:termsOfUse:Regulaminu}} NIKE (Wypowiedzenie) dotyczących dostępu użytkownika do platformy .SWOOSH i korzystania z niej, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na Platformie .SWOOSH albo wstrzymania czy też zakończenia świadczenia naszych Usług w całości bądź w części w dowolnym momencie. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do zaprzestania korzystania z Platformy .SWOOSH w dowolnym momencie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu strat czy szkód związanych z brakiem możliwości uzyskania dostępu do Platformy .SWOOSH albo Usług czy korzystania z nich.

15.       Rozdzielność postanowień

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania z usługi .SWOOSH zostanie w całości albo w części uznane za niezgodne z prawem, nieważne albo niewykonalne, postanowienie to w całości albo w części należy traktować jako rozdzielne względem niniejszych Warunków korzystania z usługi .SWOOSH i nie będzie ono wpływać na ważność ani wykonalność żadnego z pozostałych postanowień.

16.       Powiązanie niniejszego Regulaminu z Regulaminem cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich

Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z ewentualnego {{agreement:NvsDigCollectible:Regulaminu cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich}}, w tym w szczególności ewentualnych zobowiązań do dokonania płatności na rzecz Nike, stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.

17.       Postanowienia dodatkowe

Niewykonanie albo niedochodzenie przez Nike wykonania należnych jej praw albo postanowień niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się ich. Tytuły ustępów w niniejszym Regulaminie dodane są wyłącznie dla wygody i nie mają one skutków prawnych ani umownych. O ile niniejszy Regulamin nie przewiduje inaczej, niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie stron i nie ma nadawać praw beneficjentów zewnętrznych ewentualnym innym osobom czy podmiotom. Użytkownika potwierdza, że komunikacja i transakcje między nami mogą być prowadzone w formie elektronicznej. Użytkownik nie może przenieść, dokonać cesji ani oddelegować postanowień niniejszego Regulaminu z mocy prawa czy w inny sposób bez naszej uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, zaś wszelkie próby takiego przeniesienia, cesji czy oddelegowania bez takiej zgody będzie nieważne i bezskuteczne. Możemy swobodnie przenosić, dokonać cesji albo oddelegować prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu czy naszych Usług w całości albo w części, bez konieczności uzyskania uprzedniej pisemnej zgody użytkownika.

Agreement Type: 
Locales: 

User login