You are here

pl-PL dotSWOOSH Terms of Service

Primary tabs

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG .SWOOSH

Ostatnia aktualizacja: maj 2024 r.

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”) mają zastosowanie do dostępu i korzystania ze strony internetowej .SWOOSH pod adresem https://www.swoosh.nike/ (lub inne późniejsze łącza) i wszystkich powiązanych stron i witryn internetowych oraz stron w mediach społecznościowych („Strona”), wszelkich powiązanych aplikacji mobilnych (każda z nich zwana „Aplikacją”), wszelkich produktów udostępnianych za pośrednictwem Strony lub Aplikacji („Produkty”), oraz wszelkich usług online udostępnianych za pośrednictwem Strony lub Aplikacji (w tym Witryn i Aplikacji oraz zakupu Produktów, razem z „.SWOOSH Services”), w każdym przypadku w zakresie dostarczanym przez firmę Nike Virtual Studios lub w jej imieniu, Inc. bądź imieniu jej jednostek stowarzyszonych („Nike”, „my”, „nasz” lub „nas”). 

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej (UE) lub Wielkiej Brytanii (UK), zastosowanie będą miały dodatkowe warunki określone w Załączniku 1 („Warunki właściwe dla UE/Wielkiej Brytanii”).

Warunki sprzedaży (w tym ograniczona gwarancja określona w niniejszym dokumencie) określone w ustępie 6(e) będą obowiązywać w odniesieniu do wszelkich Produktów nabytych przez Klienta.  Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie powinien korzystać z żadnych Usług .SWOOSH.

Możemy wskazać, że w odniesieniu do niektórych Usług .SWOOSH mają zastosowanie inne lub dodatkowe warunki, wytyczne, polityki lub zasady („Warunki uzupełniające”).  Wszelkie Warunki uzupełniające stają się częścią umowy, którą użytkownik zawiera z nami w przypadku korzystania z odpowiednich Usług .SWOOSH, a w przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami a Warunkami uzupełniającymi, w przypadku wystąpienia takiego konfliktu znaczenie nadrzędne będą miały Warunki uzupełniające.

Możemy okresowo wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków.  Powyższa data „Ostatniej aktualizacji” wskazuje, kiedy niniejsze Warunki zostały ostatnio zmienione.  Jeśli wprowadzimy w przyszłości zmiany, możemy powiadomić o nich użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail, powiadomienie w naszych Usługach .SWOOSH lub zmianę daty w górnej części niniejszych Warunków.  Zmienione Warunki wejdą w życie ze skutkiem natychmiastowym, a dalsze korzystanie przez użytkownika z Usług .SWOOSH potwierdzi akceptację zmienionych Warunków. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje nowych Warunków, będzie musiał zaprzestać korzystania z Usług .SWOOSH.

1.     Dane użytkownika

Użytkownik może przekazać firmie Nike określone informacje w związku z dostępem lub korzystaniem z naszych Usług .SWOOSH lub możemy w inny sposób gromadzić określone informacje na jego temat podczas uzyskiwania dostępu do naszych Usług .SWOOSH lub korzystania z nich.  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub wiadomości tekstowych oraz innych rodzajów komunikacji od firmy Nike za pośrednictwem Usług .SWOOSH za pomocą adresu e-mail lub innych danych kontaktowych podanych przez użytkownika w związku z Usługami .SWOOSH.  Użytkownik gwarantuje, że wszelkie informacje przekazywane firmie Nike w związku z Usługami .SWOOSH są dokładne.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przetwarzania przez nas informacji na temat użytkownika, należy zapoznać się z naszą {{agreement:NvsPrivacyPolicy:Polityką prywatności .SWOOSH}}.

2.    Uprawnienia i ograniczenia użytkowania

(a)    Konto Nike.  Aby uzyskać dostęp do Usług .SWOOSH lub z nich korzystać: (i) użytkownik musi posiadać lub utworzyć konto na stronie internetowej nike.com (każde takie konto zwane jest „Kontem Nike”), (ii) musi przestrzegać wszystkich warunków i postanowień dotyczących swojego Konta Nike oraz (iii) jego konto nie może być zamknięte ani nie może być obecnie zawieszone.

(b)    Jurysdykcja. Użytkownik może korzystać z Usług .SWOOSH wyłącznie w jurysdykcjach zatwierdzonych przez Nike.  Korzystanie z Usług .SWOOSH jest obecnie dozwolone tylko w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Luksemburgu, Belgii, Czechach, Austrii, Słowenii, Węgrzech, Irlandii, Danii, Portugalii, Finlandii, Grecji, Holandii i Szwecji (łącznie „Zatwierdzone obszary”).  Konkretne Produkty mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom dotyczącym jurysdykcji, w której mogą zostać zakupione lub dostarczone. 

(c)     Kraje lub osoby objęte sankcjami.  Aby móc uzyskać dostęp do Usług .SWOOSH lub z nich korzystać, użytkownik nie może: (i) znajdować się w kraju objętym embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub określonym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm” („jurysdykcja podlegająca embargo”) ani (ii) podlegać sankcjom nałożonym przez agencję rządu Stanów Zjednoczonych lub Organizację Narodów Zjednoczonych ani figurować na liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych.

(d)    Usługi podmiotów zewnętrznych; Ograniczenia wiekowe.  Niektóre usługi .Swoosh wymagają utworzenia konta u jednego lub większej liczby usługodawców zewnętrznych, co może wiązać się z wymogiem ukończenia 18 lat.  Jak opisano poniżej, bez portfela zewnętrznego lub możliwości dokonywania płatności kartą kredytową użytkownik może nie być w stanie kupować ani otrzymywać cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich.

(e)    Korzystanie i udostępnianie.  Użytkownik może korzystać z Usług .SWOOSH wyłącznie w celach prywatnych, rodzinnych lub domowych i wyraźnie wyłączając wszelkie komercyjne zastosowania.  Użytkownik nie może udostępniać, wynajmować, dzierżawić ani w inny sposób zezwalać osobom trzecim na wykorzystywanie lub korzystanie w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej jakichkolwiek Usług .SWOOSH lub Konta .SWOOSH (zgodnie z definicją poniżej).

(f)      Zakaz klientów biznesowych.Witryna, Aplikacja i Usługi .Swoosh są przeznaczone wyłącznie do: (i) sprzedaży Produktów przez Nike bezpośrednio konsumentom końcowym. W związku z tym surowo zabrania się zakupu Produktów do odsprzedaży. Zakup do odsprzedaży oznacza zakup Produktów przez osobę, która odsprzedaje lub zamierza odsprzedać Produkty innym osobom (konsumentom, firmom lub osobom trzecim). Jeśli Nike ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że użytkownik jest zaangażowany w zakup w celu odsprzedaży, wówczas Nike zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań przeciwko użytkownikowi, w tym między innymi ograniczenia sprzedaży użytkownikowi, anulowania zamówień i/lub zawieszenia lub zamknięcia konta .SWOOSH (zgodnie z poniższą definicją).

Użytkownik gwarantuje spełnienie wszystkich wymogów kwalifikacyjnych.  Możemy, według naszego wyłącznego uznania, odmówić udzielenia użytkownikowi dostępu do Usług .SWOOSH i/lub zawiesić lub zakończyć dostęp do Usług .SWOOSH, jeśli użytkownik nie spełni któregokolwiek z wymogów kwalifikacyjnych.

3.     Rejestracja

(a)    Konto.  Aby uzyskać dostęp do Usług .SWOOSH lub z nich korzystać, należy zarejestrować konto („Konto .SWOOSH”) za pomocą istniejącego Konta Nike.  Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne informacje w celu zarejestrowania się, prowadzenia konta, umożliwienia korzystania z funkcji i w innych celach wymaganych w związku z utworzeniem konta .SWOOSH oraz jakimkolwiek dostępem do Usług .SWOOSH lub korzystaniem z nich.  Użytkownik musi bezzwłocznie zaktualizować te informacje w przypadku ich zmiany.  Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia, żądania zmiany lub odzyskania nazw użytkownika, w tym w imieniu firm lub osób fizycznych, które posiadają roszczenia prawne, w tym prawa do znaków towarowych, w tych nazwach użytkownika.

(b)    Ochrona.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego Konta .SWOOSH oraz kontrolę nad wszelkimi nazwami użytkownika, hasłami lub innymi kodami używanymi w celu uzyskania dostępu do Konta .SWOOSH lub Usług .SWOOSH.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za monitorowanie swojego Konta .SWOOSH i korzystanie z danych uwierzytelniających swojego konta (obejmuje to nieznane urządzenia).  Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić firmę Nike w przypadku odkrycia lub podejrzenia, że ktoś uzyskał dane uwierzytelniające użytkownika lub uzyskał dostęp do jego konta .SWOOSH bez jego zgody.  Użytkownik odpowiada za wszystkie działania realizowane na Koncie .SWOOSH i za jego pośrednictwem – za jego zgodą czy bez niej.  W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA NIKE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŻADNYCH STRAT CZY DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEUPRAWNIONEGO KORZYSTANIA Z KONTA .SWOOSH.

(c)     Konta zewnętrzne. Aby móc otrzymywać lub kupować dowolne cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie, w tym identyfikator .SWOOSH (zgodnie z poniższym opisem), użytkownik będzie musiał połączyć swoje konto .SWOOSH z obsługiwanym zewnętrznym kontem w portfelu („Portfel zewnętrzny”) obsługiwanym przez zatwierdzony podmiot obsługujący portfel zewnętrzny („Podmiot obsługujący portfel zewnętrzny”).  O ile firma Nike nie określi inaczej, użytkownik może jednocześnie połączyć tylko jedno Zewnętrzne konto w portfelu ze swoim kontem .SWOOSH.  W procesie rejestracji zidentyfikowane zostaną Podmioty obsługujące portfele zewnętrzne uprawnione do obsługi Portfeli zewnętrznych. 

Firma Nike nie jest powiązana z Podmiotami obsługującymi portfele zewnętrzne.  Korzystanie przez użytkownika z produktów i usług Podmiotów obsługujących portfel zewnętrzny podlega odpowiednim warunkom („Warunki usługodawcy”).  Mimo iż firma Nike może być beneficjentem niebędącym stroną niektórych Warunków usługodawcy, firma Nike nie jest stroną Warunków usługodawcy, nie ponosi odpowiedzialności za żadne produkty ani usługi dostarczane przez Usługodawcę zewnętrznego i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z Warunkami usługodawcy, Portfelami zewnętrznymi ani innymi produktami lub usługami Podmiotu obsługującego portfel zewnętrzny.  Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszelkich obowiązujących Warunków usługodawcy i zapoznać się z nimi przed połączeniem swoich Portfeli zewnętrznych .  Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych przez użytkownika na skutek korzystania z produktów i usług Podmiotu obsługującego portfel zewnętrzny, w tym Portfeli zewnętrznych.

(d)    Identyfikator .SWOOSH.  W ramach Usług .SWOOSH, z zastrzeżeniem wymogów kwalifikowalności innych wymagań, użytkownik może: (i) montować lub w inny sposób tworzyć obrazy, projekty lub inne dzieła autorskie, które mogą zawierać różne zastrzeżone logo, znaki towarowe lub inne treści Nike („Projekt identyfikatora”) oraz (ii) utworzyć nazwę użytkownika lub „login”, który będzie powiązany z kontem .SWOOSH („Nazwa użytkownika”).  Usługi .SWOOSH użyją Projektu identyfikatora i Nazwy użytkownika do utworzenia cyfrowego identyfikatora kolekcjonerskiego .SWOOSH (identyfikator .SWOOSH). Po pomyślnym utworzeniu konta .SWOOSH i utworzeniu identyfikatora .SWOOSH firma Nike przeniesie identyfikator .SWOOSH użytkownika do jego Portfela zewnętrznego.

W ramach stosunków między użytkownikiem a Nike, Projekt identyfikatora jest własnością Nike.  Użytkownik niniejszym dokonuje na rzecz Nike cesji wszelkich praw, tytułów własności i udziałów, które może posiadać w odniesieniu do Projektu identyfikatora oraz wszelkich praw własności intelektualnej do Projektu identyfikatora.  W odniesieniu do Nazwy użytkownika użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie posiada żadnych praw ani tytułów własności do żadnej Nazwy użytkownika (niezależnie od tego, czy jest używana przez innego użytkownika) oraz że każda Nazwa użytkownika może zostać zmieniona, zmodyfikowana, usunięta, ponownie wykorzystana lub wykorzystana do innych celów przez Nike według własnego uznania.  Mimo iż ani Projekt identyfikatora, ani Nazwa użytkownika nie są „Treściami użytkownika” na potrzeby ustępu 4(b) poniżej, Projekt identyfikatora i Nazwa użytkownika podlegają postanowieniom ustępu 4(c) poniżej i muszą być z nim zgodne.

Identyfikator .SWOOSH użytkownika podlega zarówno niniejszym Warunkom, jak i dodatkowemu Regulaminowi cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich (zgodnie z definicją poniżej), na które użytkownik wyraził zgodę podczas rejestracji.  Identyfikator .SWOOSH użytkownika to unikatowy Cyfrowy przedmiot kolekcjonerski Soulbound obejmujący (a) niewymienny Token cyfrowy oparty na technologii blockchain („NTF”), który dopóki jest przechowywany w Portfelu zewnętrznym połączonym z Kontem .SWOOSH użytkownika, jest wykorzystywany w ramach cyfrowej identyfikacji użytkownika na potrzeby jego Konta .SWOOSH oraz (b) licencję na wykorzystywanie Projektu identyfikatora, Nazwy użytkownika i innych Treści powiązanych (zgodnie z definicją poniżej) w identyfikatorze .SWOOSH zgodnie z postanowieniami Regulaminu cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich dotyczącego identyfikatora .SWOOSH, dopóki powiązany Token NFT jest przechowywany w aktualnym Zewnętrznym portfelu powiązanym z Kontem .SWOOSH użytkownika.

4.     Treści użytkownika

(a)    Perspektywa ogólna Usługi .SWOOSH mogą umożliwiać użytkownikowi i innym użytkownikom tworzenie, publikowanie, przechowywanie i udostępnianie treści, w tym recenzji, wiadomości, tekstu, zdjęć, obrazów, filmów, oprogramowania i innych materiałów (łącznie „Treści użytkownika”).  Poprzez publikację lub udostępnianie w inny sposób Treści użytkownika w naszych Usługach .SWOOSH lub za ich pośrednictwem, użytkownik rozumie, że jego Treści użytkownika i wszelkie powiązane informacje (takie jak nazwa użytkownika lub zdjęcie profilowe) mogą być widoczne dla innych.  Jeżeli użytkownik zdecyduje się udostępnić publicznie swoje dane za pośrednictwem Usług .SWOOSH, użytkownik robi to na własne ryzyko.

(b)    Własność; Licencja.  Z wyjątkiem licencji udzielonej użytkownikowi poniżej przez firmę Nike, użytkownik zachowuje wszelkie prawa do swoich Treści użytkownika, z wyłączeniem jakiejkolwiek części Usług .SWOOSH zawartych w Treściach użytkownika.  Użytkownik przyznaje firmie Nike i naszym użytkownikom końcowym wieczystą, nieodwołalną, niewyłączną, nieobciążoną tantiemami, obowiązującą na całym świecie, w pełni opłaconą i możliwą do sublicencjonowania (wielopoziomowego) licencję na użytkowanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, publiczne wystawianie lub odtwarzanie i wyświetlanie inny sposób, a także wykorzystanie Treści użytkownika oraz wszelkich nazw, w tym Nazwy użytkownika lub jego podobizny znajdującej się w Treściach użytkownika we wszystkich znanych obecnie lub opracowanych później formatach i kanałach multimedialnych, bez wynagrodzenia dla użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.   Niniejszym użytkownik nieodwołalnie zrzeka się wszelkich „osobistych praw autorskich” lub innych praw w odniesieniu do przypisania autorstwa lub integralności materiałów dotyczących Treści użytkownika, które mogą mu przysługiwać na mocy obowiązującego prawa lub na mocy dowolnej teorii prawnej.

(c)     Zakazy.  Użytkownik nie może tworzyć, publikować, przechowywać ani udostępniać żadnych Treści użytkownika, w odniesieniu do których nie posiada wszystkich praw niezbędnych do udzielenia nam licencji opisanej powyżej, a także gwarantuje, że Treści użytkownika i korzystanie przez nas z takich Treści użytkownika w zakresie dozwolonym przez niniejsze Warunki nie będą naruszać żadnych praw żadnej osoby ani podmiotu, w tym praw osób trzecich, ani nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu żadnej osoby ani podmiotu.  Użytkownik nie może tworzyć, publikować, przechowywać ani udostępniać żadnych Treści użytkownika, które:

               i.            mają charakter niezgodny z prawem, oszczerczy, zniesławiający, obraźliwy, pornograficzny, nieprzyzwoity, lubieżny, sugestywny, nękający, nienawistny, zastraszający, naruszający prywatność lub prawo do wizerunku, niewłaściwy, podżegający lub oszukańczy;

             ii.            stanowiłyby przestępstwo, zachęcałyby do popełnienia przestępstwa lub przekazywały instrukcje dotyczące tego, jak takie przestępstwo popełnić, naruszałyby prawa którejkolwiek ze stron lub w inny sposób pociągałyby do odpowiedzialności lub naruszałyby jakiekolwiek przepisy prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego;

           iii.            mogą naruszać patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej lub własności jakiejkolwiek strony;

           iv.            zawierają lub przedstawiają wszelkie stwierdzenia, uwagi lub twierdzenia, które nie odzwierciedlają szczerych poglądów i doświadczeń użytkownika;

             v.            mają na celu przedstawienie użytkownika jako innej osoby bądź przedstawienie jego relacji z daną osobą bądź podmiotem w niezgodny z prawdą sposób;

           vi.            zawierają wszelkie niepożądane promocje, kampanie polityczne, reklamy lub zachęty;

          vii.            zawierają wszelkie prywatne lub osobowe dane osoby trzeciej bez zgody takiej osoby trzeciej;

        viii.            zawierają wirusy, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, destrukcyjne lub niszczące pliki lub treści; lub

            ix.            w naszej wyłącznej ocenie są wątpliwe, ograniczają lub uniemożliwiają innym osobom korzystanie z naszych Usług .SWOOSH lub które mogą narazić firmę Nike lub inne osoby na jakiekolwiek szkody lub odpowiedzialność dowolnego rodzaju.

(d)    Egzekwowanie.  Egzekwowanie postanowień niniejszego ustępu 4 podlega wyłącznemu uznaniu firmy Nike, a przypadki odstąpienia od dochodzenia wykonania jego postanowień nie stanowią zrzeczenia się naszego prawa do ich egzekwowania ich w innych sytuacjach.  Niniejszy ustęp 4 nie tworzy żadnych prywatnych praw do działania ze strony jakiejkolwiek osoby trzeciej ani nie stwarza uzasadnionych oczekiwań, że Usługi .SWOOSH nie będą zawierać żadnych treści, które są zabronione na mocy niniejszych Warunków lub że niewłaściwe materiały zostaną niezwłocznie usunięte po ich opublikowaniu.

(e)    Usuwanie.  Nie podejmujemy zobowiązania na rzecz weryfikowania wszystkich Treści użytkownika i wyraźnie zrzekamy się wszelkich obowiązków lub zobowiązań związanych z monitorowaniem lub weryfikacją jakichkolwiek Treści użytkownika. Mimo iż nie mamy obowiązku weryfikacji, edytowania ani monitorowania Treści użytkownika, możemy:

               i.            kasować lub usuwać Treści użytkownika lub odmawiać publikowania jakichkolwiek Treści użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu za powiadomieniem lub bez niego, w tym między innymi w przypadku naruszeń obowiązującego prawa lub niniejszych Warunków;

             ii.            zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika do całości lub części Usług .SWOOSH, jeśli w naszej wyłącznej ocenie istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że Treści użytkownika naruszają obowiązujące prawo lub niniejsze Warunki;

           iii.            podjąć wszelkie działania w odniesieniu do Treści użytkownika, które są niezbędne lub właściwe, według wyłącznego uznania Nike, celem zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem i niniejszymi Warunkami lub celem zapewnienia ochrony jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym własności intelektualnej i praw do prywatności osób trzecich (np. przekazywanie informacji właścicielom praw autorskich w ramach żądań usunięcia z na mocy ustawy Digital Millennium Copyright Act); oraz

           iv.            w pełni współpracować z organami ścigania i spełniać nakazy sądowe, które wymagają od nas ujawnienia tożsamości lub innych informacji na temat osób publikujących materiały w Usługach .SWOOSH lub za ich pośrednictwem.

W przypadku powzięcia wiedzy o jakichkolwiek Treściach użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki, prosimy o kontakt z nami poprzez Uzyskaj pomoc na naszej stronie. Należy podać swoje dane (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail) oraz szczegóły dotyczące: (i) daty i godziny publikacji; (ii) miejsca, w którym znajduje się w Witrynie .SWOOSH; (iii) nazwy użytkownika/.SWOOSH ID osoby, która go opublikowała; (iv) powody, dla których Treści użytkownika powinny zostać usunięte, wraz z dowodami na to; (v) kopie wszelkich wiadomości z osobą, która je opublikowała (jeśli dotyczy); oraz (vi) oświadczenie potwierdzające przekonanie użytkownika, że podane przez niego informacje są prawdziwe i dokładne.

5.     Działania zabronione

Użytkownik nie może korzystać z Usług .SWOOSH, chyba że spełnia on kryteria kwalifikacyjne zgodnie z ustępem 2.  Użytkownik nie może korzystać z Usług .SWOOSH w sposób inny niż zgodnie z ich przeznaczeniem.  Ponadto w związku z usługami .SWOOSH użytkownik zobowiązuje się:

(a)    nie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa, postanowień umownych, prawa własności intelektualnej ani innych praw podmiotów zewnętrznych ani popełniać czynów niedozwolonych;

(b)    nie angażować się w nękanie, groźby, zastraszanie, molestowanie lub prześladowanie;

(c)     nie wykorzystywać ani nie podejmować prób wykorzystania Konta .SWOOSH lub informacji innego użytkownika;

(d)    nie podawać się za inną osobę, nie publikować w imieniu innej osoby bądź podmiotu ani w inny sposób przedstawiać swoich relacji z daną osobą czy podmiotem w niezgodny z prawdą sposób;

(e)    sprzedawać lub odsprzedawać jakichkolwiek Usług .SWOOSH ani nabywać Produktów do odsprzedaży lub w celach komercyjnych;

(f)      nie kopiować, powielać, rozpowszechniać, publicznie wykonywać ani publicznie prezentować całości ani części Usług .SWOOSH, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez nas albo naszych licencjodawców;

(g)    nie modyfikować Usług .SWOOSH, usuwać jakichkolwiek informacji ani oznaczeń dotyczących praw własności ani w inny sposób tworzyć dzieł zależnych w oparciu o Usługi .SWOOSH;

(h)    nie korzystać z Usług .SWOOSH niezgodnie z ich przeznaczeniem i w jakikolwiek inny sposób, który mógłby ingerować, zakłócać, negatywnie wpływać albo uniemożliwiać innym użytkownikom pełne korzystanie z Usług .SWOOSH albo który mógłby w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć albo zakłócić funkcjonowanie Usług .SWOOSH;

(i)      z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez obowiązujące przepisy prawa, na które niniejszy zakaz nie ma wpływu, nie dokonywać inżynierii wstecznej jakiegokolwiek aspektu Usług .SWOOSH;

(j)      nie robić niczego, co może doprowadzić do ujawnienia kodu źródłowego bądź obejścia środków stosowanych w celu zapobiegania lub ograniczenia dostępu do jakiejkolwiek części Usług .SWOOSH;

(k)    nie wykorzystywać eksploracji danych, robotów, zautomatyzowanych technologii lub podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych zaprojektowanych do wydobywania danych z Usług .SWOOSH bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;

(l)      nie robić niczego, co może narazić firmę Nike albo jej użytkowników na jakąkolwiek szkodę, w tym niczego, co mogłoby zakłócić działanie Usług .SWOOSH, uszkodzić je, wyłączyć, ingerować w ich funkcje albo je ograniczyć;

(m)  nie publikować Treści użytkownika zawierających wirusy komputerowe, programy czy inny kod komputerowy i nie obchodzić ani nie modyfikować żadnego oprogramowania czy technologii zapewniających bezpieczeństwo Strony;

(n)    nie opracowywać ani nie wykorzystywać żadnych aplikacji, które wchodzą w interakcje z Usługami .SWOOSH bez naszej pisemnej zgody;

(o)    nie publikować łączy do jakiejkolwiek części internetowej Usług .SWOOSH w sposób, który według naszego wyłącznego uznania szkodzi naszej reputacji lub wykorzystuje ją bądź sugeruje jakiekolwiek powiązania firmy Nike lub jakiekolwiek poparcie z jej strony; oraz

(p)    nie korzystać z Usług .SWOOSH do jakichkolwiek niezgodnych z prawem albo niedozwolonych celów ani dopuszczać się, zachęcać do albo promować jakichkolwiek czynności naruszającej niniejszy Regulamin.

Egzekwowanie postanowień niniejszego ustępu 5 podlega wyłącznemu uznaniu firmy Nike, a przypadki odstąpienia od dochodzenia wykonania jego postanowień nie stanowią zrzeczenia się naszego prawa do ich egzekwowania ich w innych sytuacjach.

Weryfikacje danych Gdy użytkownik przesyła nam swoje zamówienie, przed jego realizacją możemy przeprowadzić weryfikację danych. Weryfikacja ta może obejmować weryfikację adresu oraz sprawdzenie pod kątem nieuczciwych lub innych nieautoryzowanych transakcji.  Przeprowadzamy również zautomatyzowane kontrole wszystkich zakupów w celu odfiltrowania nietypowych lub podejrzanych transakcji lub transakcji, które mogą zostać zidentyfikowane jako podatne na oszustwa. Wszelkie przypadki podejrzewanego oszustwa w Usługach .SWOOSH zostaną zbadane i w razie potrzeby będą ścigane. Aby uzyskać informacje na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przetwarzania przez nas informacji na temat użytkownika, należy zapoznać się z naszą {{agreement:NvsPrivacyPolicy:Polityką prywatności .SWOOSH}}.

6.     Produkty; Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie

(a)    Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie.  Produkty dostępne do nabycia od firmy Nike za pośrednictwem usług .SWOOSH obejmują między innymi „Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie”, czyli zasoby cyfrowe składające się z NFT oraz licencji na określone treści lub nośniki powiązane z NFT („Treści powiązane”).  Licencja mająca zastosowanie do Treści powiązanych i inne warunki mające zastosowanie do Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich zostaną określone w warunkach mających zastosowanie do Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, które zostały uzgodnione w momencie nabycia i/lub zawarte w metadanych (zarówno za pośrednictwem łącza URL, jak i w inny sposób) odpowiedniego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego („{{agreement:NvsDigCollectible:Regulamin cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich}}”).

(b)    Opisy produktów.  Staramy się zapewnić, że wykazy, opisy i obrazy Produktów, a także odniesienia i łącza do Produktów i kuponów lub rabatów na Produkty („Opisy produktów”) udostępnione do zakupu za pośrednictwem Usług .SWOOSH są kompletne, dokładne i aktualne, ale pomimo naszych starań Opisy produktów mogą czasami okazać się niedokładne, niekompletne lub nieaktualne.  Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących kompletności, dokładności, niezawodności, ważności ani terminowości takich Opisów produktów (w tym wszelkich zawartych w nich funkcji, specyfikacji i cen).  Opisy produktu oraz dostępność dowolnego Produktu (w tym ważność kuponu lub rabatu) mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.  Określone wagi, miary i podobne opisy są przybliżone i służą wyłącznie do celów orientacyjnych.  Dokładamy uzasadnionych starań, aby dokładnie wyświetlać właściwości Produktów, w tym odpowiednie kolory; jednak rzeczywiste kolory, które użytkownik widzi, będą zależeć od systemu komputerowego użytkownika i nie możemy zagwarantować, że komputer użytkownika będzie wyświetlać kolory w ten sam sposób.

(c)     Regulamin sprzedaży.  Kupując dowolny Produkt za pośrednictwem Usług .SWOOSH, użytkownik wyraża zgodę na obowiązujące warunki sprzedaży zgodnie z poniższymi (stosowne warunki sprzedaży zwane w niniejszym dokumencie „Warunkami sprzedaży”):

               i.            warunki sprzedaży mające zastosowanie do wszelkich Usług .SWOOSH, określono w ustępach 7 i 9 poniżej;

             ii.            wszystkie materialne i fizyczne Produkty nabyte w przedsprzedaży objęte są {{agreement:NvsTermsOfSale:Warunkami przedsprzedaży .Swoosh}}.

           iii.            wszelkie inne materialne i fizyczne Produkty, o ile nie wskazano inaczej, objęte są {{agreement:termsOfSale:Warunkami sprzedaży Nike}}.

7.                   Warunki sprzedaży cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich.

(a)    Kryteria kwalifikacyjne.  Aby zakupić dowolny cyfrowy przedmiot kolekcjonerski użytkownik musi mieć ukończone 18 lat i musi spełniać w obecnej chwili wszystkie kryteria kwalifikacyjne stworzenia konta .SWOOSH.  Użytkownik musi również mieć aktualną i ważną metodę płatności, która jest akceptowana przez nasz podmiot przetwarzający płatności oraz musi posiadać ważny adres rozliczeniowy znajdujący się w obrębie Zatwierdzonych obszarów.  Aby otrzymać dostawę wszelkich Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, użytkownik musi posiadać aktualny i ważny Portfel zewnętrzny.

(b)    Ograniczenia.  Możemy nałożyć limit ilości, które można kupić na zamówienie, na konto, na kartę płatniczą, na osobę lub na gospodarstwo domowe.  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi klienta lub odrzucenia zamówienia w dowolnym momencie i zwrotu pieniędzy zapłaconych za takie zamówienie.

(c)     Cena.  Ceny podane w Usługach .SWOOSH nie obejmują wszystkich podatków, opłat za dostawę lub przetwarzanie płatności ani innych opłat („Podatki i opłaty”).  Podatki i opłaty zostaną dodane do kwoty zakupu i wyszczególnione na stronie płatności.  Przed potwierdzeniem zakupu użytkownik będzie mieć możliwość przejrzenia Podatków i opłat.  Wszystkie ceny Usług .SWOOSH mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.  Nie pobieramy podatków od towarów wysyłanych do jurysdykcji, z których nie mamy istotnych powiązań, w którym to przypadku użytkownik będzie odpowiedzialny wobec odpowiedniego organu podatkowego za wszelkie podatki od sprzedaży związane z zakupem za pośrednictwem Usług .SWOOSH.

(d)    Płatność.  O ile w Usługach .SWOOSH nie określono inaczej, wszystkie płatności muszą być dokonywane w dolarach amerykańskich.  Aby zrealizować jakąkolwiek transakcję (łącznie zwane „Transakcjami”), użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych istotnych informacji, takich jak numer karty płatniczej i jej data ważności, adres rozliczeniowy i informacje o wysyłce.  Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do korzystania z wszelkich kart płatniczych, które podane zostały w związku z poszczególną Transakcją.  Możemy otrzymywać aktualne informacje na temat wszelkich metod płatności, z których użytkownik u nas korzystał od banku emisyjnego użytkownika.  Użytkownik upoważnia nas do naliczania opłat za sposób płatności, w tym wszelkich otrzymanych przez nas zaktualizowanych informacji o metodach płatności, za wszelkie opłaty, za które ponosi odpowiedzialność na mocy niniejszych Warunków.  Przed potwierdzeniem lub zakończeniem jakiejkolwiek Transakcji wymagana może być weryfikacja informacji.  Użytkownik pokryje wszystkie opłaty poniesione przez niego lub w jego imieniu za pośrednictwem Usług .SWOOSH po cenach obowiązujących w momencie poniesienia takich opłat, w tym wszelkie podatki oraz opłaty za wysyłkę i obsługę obowiązujące w przypadku Transakcji użytkownika.  W przypadku konieczności podjęcia działań prawnych w celu pobrania należności, użytkownik zwróci nam i naszym dostawcom lub agentom wszystkie wydatki poniesione w celu odzyskania należnych kwot, w tym koszty obsługi prawnej i inne koszty obsługi prawnej.

(e)    Potwierdzenie zamówienia; Przyjęcie zamówienia.  Przed złożeniem zamówienia, użytkownik będzie mieć możliwość sprawdzenia zamówienia, w tym metody płatności i innych szczegółów zamówienia. Przyjęcie przez nas zamówienia w przedsprzedaży następuje po otrzymaniu przez nas pełnej płatności, po czym wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i otrzymania płatności („Potwierdzenie zamówienia”). 

(f)      Dostawa.  Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie zostaną uznane za dostarczone po rozpoczęciu przeniesienia odpowiedniego Tokenu NFT na wskazany przez użytkownika adres Zewnętrznego portfela. Przeniesienie jakiegokolwiek Tokenu NFT może być opóźnione bądź utrudnione w wyniku okoliczności będących poza kontrolą firmy Nike.  Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia przy tego typu przeniesieniach.

(g)    Zakaz przenoszenia praw własności intelektualnej.  Przekazanie użytkownikowi Tokenu NFT powiązanego z poszczególnym Cyfrowym przedmiotem kolekcjonerskim określa właściciela Tokenu NFT i przenosi prawa licencyjne do Treści powiązanych określone w Warunkach cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich.  Po nabyciu Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego i przeniesieniu Tokenu NFT użytkownik nie nabywa prawa własności do Treści powiązanych ani żadnej innej własności intelektualnej.  W odniesieniu do relacji pomiędzy użytkownikiem a firmą Nike prawa własności do Treści powiązanych oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści powiązanych lub Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego pozostają przy Nike.

(h)    Opóźnienia w zamówieniu; Anulowanie zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia, odrzucenia lub anulowania zamówienia przed dostawą, na przykład w następujących sytuacjach:

-          mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zamówienie użytkownika (pojedyncze lub skumulowane zamówienia) zostało złożone w celu odsprzedaży lub w celu oszustwa;

-          użytkownik prowadzi działalność polegającą na odsprzedaży lub mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że prowadzi taką działalność.

Dla przykładu, w przypadku wystąpienia w Usługach .SWOOSH błędów w związku z zamówieniem lub nieścisłości w Opisie produktu, informacji o cenach lub dostępności produktu, zastrzegamy sobie prawo do skorygowania błędu i naliczenia prawidłowej ceny lub anulowania zamówienia.

Skontaktujemy się z użytkownikiem, jeśli jakakolwiek część jego zamówienia zostanie anulowana lub jeśli wymagane będą dodatkowe informacje w celu przyjęcia zamówienia.

Czasami produkcja lub dystrybucja określonego Produktu może być opóźniona.  W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia zamówienia użytkownika i dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić użytkownika o opóźnieniu i poinformować go o zmienionym terminie dostawy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty powstałe w związku z brakiem przyjęcia, odmową, anulowaniem, korektą lub opóźnieniem zamówienia, z wyjątkiem zwrotu jakiejkolwiek kwoty otrzymanej od użytkownika w związku z zamówieniem, które nie zostało przez nas przyjęte, odrzucone lub anulowane, lub jakąkolwiek nadpłatą w przypadku niewłaściwego zamówienia.

(i)      Brak zwrotów i wymiany.  Wszystkie sprzedaże Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich są ostateczne.  Nie będą dokonywane żadne zwroty ani wymiany.

(j)      Zastrzeżenie praw.  Firma Nike zastrzega sobie prawo, do ograniczenia bez uprzedniego powiadomienia dostępnej ilości lub zaprzestania udostępniania dowolnego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego; do nałożenia warunków honorowania dowolnego kuponu, rabatu lub podobnej promocji; do uniemożliwienia dowolnemu użytkownikowi dokonania jakiejkolwiek Transakcji; do zmiany opcji płatności za dowolny Cyfrowy przedmiot kolekcjonerski; oraz do odmowy przekazania jakiegokolwiek Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego.

(k)    Ograniczona gwarancjaFirma Nike gwarantuje Kwalifikującemu się nabywcy(zgodnie z definicją poniżej), że Kwalifikujący się cyfrowy przedmiot kolekcjonerski (zgodnie z definicją poniżej) będzie działać w ramach Usług .SWOOSH zasadniczo zgodnie ze specyfikacjami poszczególnego Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego, w normalnych warunkach pracy, w Okresie gwarancyjnym (zgodnie z definicją poniżej) (powyższa gwarancja zwana „Ograniczoną gwarancją”).  Będziemy respektować wszelkie Roszczenia gwarancyjne (zgodnie z definicją poniżej) złożone zgodnie z niniejszym punktem 7(k), pod warunkiem że możemy odrzucić Roszczenie gwarancyjne w odniesieniu do konkretnego elementu kolekcjonerskiego cyfrowego, jeśli użytkownik nie jest nabywcą objętym ubezpieczeniem (zgodnie z definicją poniżej), jeśli Usterka (zgodnie z definicją poniżej) pojawi się lub zostanie wykryta po upłynięciu Okresu gwarancyjnego (zgodnie z definicją poniżej), jeśli element kolekcjonerski cyfrowy nie jest produktem objętym ubezpieczeniem (zgodnie z poniższą definicją), jeśli Roszczenie gwarancyjne zostało złożone po upływie Okresu gwarancyjnego (zgodnie z definicją poniżej) lub jeśli ma zastosowanie Wyjątek od ograniczonej gwarancji (zgodnie z definicją poniżej).

               i.            Kwalifikujący się cyfrowy przedmiot kolekcjonerski. Niniejsza Ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie zakupione w ramach lub za pośrednictwem Usługi .SWOOSH (każda taki przedmiot zwany jest „Kwalifikującym się cyfrowym przedmiotem kolekcjonerskim”).

             ii.            Kwalifikujący się nabywcy.  Niniejsza Ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie nabywców Kwalifikujących się cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, którzy mają bezpośrednią kontrolę nad NFT związanym z takim Kwalifikującym się przedmiotem kolekcjonerskim (wszelkie osoby z powyższych określane mianem „Kwalifikujących się nabywców”).  Nabywca, który nie posiada już NFT powiązanego z określonym Kwalifikującym się przedmiotem cyfrowym kolekcjonerskim, nie jest uprawniony do złożenia Roszczenia gwarancyjnego (zgodnie z poniższą definicją) ani do żądania zadośćuczynienia. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie dotyczy osób innych niż Kwalifikujący się nabywcy.

           iii.            Okres gwarancji.  Niniejsza Ograniczona gwarancja rozpoczyna się w dniu przeniesienia Tokenu NFT powiązanego z Kwalifikującym się cyfrowym przedmiotem kolekcjonerskim przez firmę Nike, na rzecz pierwotnego nabywcy Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego i trwa przez rok („Okres gwarancji”).  Wszelkie Kwalifikujące się cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie naprawione lub wymienione w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji będą objęte warunkami niniejszej Ograniczonej gwarancji wyłącznie przez pozostały Okres gwarancji. 

           iv.            Wyjątki.  Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania: (1) w przypadku niedziałania zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami („Usterka”), jeśli Usterka jest spowodowana jakimkolwiek działaniem siły wyższej, klęską żywiołową, uderzeniem pioruna, powodzią, huraganem, trzęsieniem ziemi, pożarem, awarią sieci elektroenergetycznej, wojną, zamieszkami lub innymi niepokojami społecznymi, pandemią lub innym zdarzeniem pozostające poza uzasadnioną kontrolą firmy Nike; (2) jeśli Usterka (zgodnie z definicją poniżej) pojawi się lub zostanie wykryta po upłynięciu Okresu gwarancyjnego (zgodnie z definicją poniżej), (3) w stosunku do wszelkich Roszczeń gwarancyjnych wniesionych po upłynięciu Okresu gwarancyjnego, (4) jeżeli Usterka została spowodowana przez jakąkolwiek sieć osób trzecich, usługi, platformy lub technologii, w tym w szczególności Materiały osób trzecich (zgodnie z definicją poniżej) oraz jakiejkolwiek sieci, usługi, platformy lub technologii zapewnianych przez Usługodawców zewnętrznych; (5) jeśli Usterka została spowodowana nieprawidłową instalacją lub eksploatacją Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego lub jakiejkolwiek technologii potrzebnej do obsługi Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego; (6) wobec Kwalifikujących się cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich zakupionych lub używanych poza Zatwierdzonymi obszarami; (7) jeśli Usterka jest spowodowana przez niewdrożenie przez Kwalifikującego się nabywcę korekty, modyfikacji, ulepszenia, poprawy lub innej aktualizacji udostępnionej Kwalifikującemu się nabywcy przez Nike; (8) do korzystania z Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego w połączeniu z platformami lub usługami, które nie zostały dostarczone lub w inny sposób zatwierdzone na piśmie przez Nike; (9) do jakichkolwiek dodatkowych świadczeń; (8) wobec jakichkolwiek korzyści, atrybutów, funkcji lub Dodatkowej korzyści z Produktu, który został wykorzystany przez poprzedniego posiadacza; ani (10) Produktów innych niż Kwalifikujące się cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie.  Każdy z powyższych wyjątków stanowi „Wyjątek od ograniczonej gwarancji”.

             v.            Środki zaradcze.  Jeśli w dowolnym momencie Okresu gwarancji Kwalifikujące się cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie nie będą zgodne z Ograniczoną gwarancją i nie będą w inny sposób podlegać żadnym Wyjątkom od ograniczonej gwarancji, firma Nike dołoży wedle własnego uznania uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia starań, aby rozwiązać problem.  Powyższe postanowienia określają całkowitą odpowiedzialność firmy Nike oraz wyłączne zadośćuczynienie za wszelkie naruszenia gwarancji wynikające z ustępu 7 lub jakiekolwiek inne wady lub braki w Kwalifikujących się się cyfrowych przedmiotach kolekcjonerskich. 

           vi.            Złożenie roszczenia gwarancyjnego.  Jeśli Kwalifikujący się cyfrowy przedmiot kolekcjonerski nie spełnia warunków Ograniczonej gwarancji w Okresie gwarancyjnym i nie podlega w inny sposób Wykluczeniu Ograniczonej gwarancji, należy złożyć wniosek w Okresie gwarancyjnym. W tym celu należy skontaktować się z nami za pośrednictwem strony Uzyskaj pomoc („Roszczenie gwarancyjne”).  W związku z Roszczeniem gwarancyjnym użytkownik może zostać poproszony o przedstawienie, między innymi: (i) imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu; (ii) kopii paragonu, zestawienia sprzedaży lub innego porównywalnego dowodu zakupu wadliwego Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego oraz (iii) pisemnego opisu problemu. 

          vii.            Rozpatrzenie roszczenia gwarancyjnego.  Po otrzymaniu Roszczenia gwarancyjnego złożonego wraz z wymaganymi informacjami zgodnie z procedurą określoną powyżej Nike rozpatrzy Roszczenie gwarancyjne i ustali, czy konieczne będzie podawanie dodatkowych informacji.  Po przesłaniu dodatkowych informacji wymaganych przez Nike, Nike rozpatrzy roszczenie gwarancyjne.  Firma Nike zastrzega sobie wyłączne prawo do określenia wedle własnego uznania, czy Kwalifikujące się cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie są wadliwe oraz czy Ograniczona gwarancja ma zastosowanie.  Firma Nike powiadomi użytkownika o swojej decyzji dotyczącej rozwiązania problemu lub wydania produktu zastępczego.

        viii.            Wyłączenie odpowiedzialności.  Niniejsza Ograniczona gwarancja zapewnia użytkownikowi określone prawa, ale użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji.  Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji określonych w ustępie 19 poniżej dotyczy wszelkich Kwalifikujących się cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich i stanowi część warunków sprzedaży Kwalifikujących się cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich.  Ograniczamy czas trwania i środki prawne wszystkich dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Kwalifikujących się cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, które nie zostały wyłączone zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, do czasu trwania niniejszej Ograniczonej gwarancji.  Nasza odpowiedzialność za wadliwe Kwalifikujące się cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie ogranicza się do naprawy lub wymiany, jak opisano w niniejszym ustępie 7.

8.    Inne warunki dotyczące Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerski

(a)    Oświadczenia; Gwarancje; Gwarancje. Zakup lub nabycie w inny sposób jakiegokolwiek Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego za pośrednictwem Usług .SWOOSH, oznacza, że użytkownik oświadcza, gwarantuje i przyjmuje do wiadomości co następuje:

               i.            Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie są nabywane wyłącznie do użytku konsumpcyjnego w związku z Usługami .SWOOSH albo do uzupełnienia własnej kolekcji, na użytek osobisty i do takiego wykorzystania, a nie na potrzeby dystrybucji;

             ii.            Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie nie są nabywane w charakterze inwestycyjnym i użytkownik nie oczekuje uzyskania korzyści gospodarczych ani zysków jako posiadacz Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich;

           iii.            Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie są nabywane na użytek własny, a nie z zamiarem ani perspektywą sprzedaży Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich komukolwiek innemu;

           iv.            bycie właścicielem dowolnych Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich nie oznacza nabycia żadnych udziałów kapitałowych ani też innej formy własności czy też udziałów prawnych w spółce Nike bądź dowolnym innym podmiocie;

             v.            użytkownik nie będzie promować ani przedstawiać żadnych Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich jako inwestycji lub możliwości uzyskania korzyści lub zysku ekonomicznego (w tym w szczególności na platformie handlowej .SWOOSH);

           vi.            użytkownik posiada odpowiednią wiedzę na temat funkcjonalności i cech Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich;

          vii.            nabycie i używanie Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich przez użytkownika jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w systemie prawnym użytkownika, w tym w szczególności z uregulowaniami dotyczącymi zdolności do czynności prawnych, ograniczeniami regulacyjnymi i zgodami rządowymi;

        viii.            użytkownik nie będzie wykorzystywał Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem ani do zawierania jakichkolwiek zakładów jednostronnych, zakładów wzajemnych czy organizacji gier hazardowych; oraz

          ix.            użytkownik spełni mające zastosowanie obowiązki podatkowe wynikające z nabycia Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich.

(b)    Przechowywanie Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich  Nie oferujemy hostowanego portfela cyfrowego w Usługach .SWOOSH ani w żaden inny sposób nie przechowujemy ani nie przyjmujemy na przechowanie Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich dla żadnego użytkownika. Przed zakupem albo otrzymaniem jakichkolwiek Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich za pośrednictwem Usług .SWOOSH konieczne będzie połączenie z Portfelem zewnętrznym.  Użytkownik będzie ponosił odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa hasła powiązanego z jego Obsługiwanym kontem zewnętrznym oraz za przestrzeganie Regulaminu obsługiwanego usługodawcy mającego zastosowanie do Obsługiwanego konta zewnętrznego.  Nie należy oczekiwać, że spółka Nike będzie w stanie odzyskać dla Użytkownika Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie w przypadku utraty dostępu do jego Zewnętrznego konta ani w jakichkolwiek innych okolicznościach.

(c)     Ograniczenia dotyczące przesyłania Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich. Przesyłanie Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich odbywa się poprzez przeniesienie powiązanego Tokenu NFT.  Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Regulaminu cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, materiały cyfrowe mogą nie być możliwe do przeniesienia przez użytkownika przez pewien czas po przeniesieniu ich do Portfela zewnętrznego.  Dla określonych rodzajów Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich (na przykład m.in. Identyfikatora .SWOOSH i innych Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich Soulbound) przeniesienia powiązanego Tokenu NFT: (i) na osobę trzecią; (ii) do portfela, którego Nike nie może potwierdzić jako kontrolowanego przez użytkownika; lub (iii) z portfela, w którym przechowywanie Tokenu NFT według firmy Nike może skutkować wygaśnięciem wszystkich praw licencyjnych wynikających z niniejszej Umowy w odniesieniu do Treści powiązanych dla odpowiednich Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, firma Nike zmienia Treści powiązane w taki sposób, aby nie wyświetlały one już oryginalnych Treści powiązanych ani żadnych Treści powiązanych, lub innych kroków określonych przez firmę Nike zgodnie z obowiązującymi Warunkami cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich.

(d)    Protokół Blockchain; Zgodność z portfelem.  Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie są obecnie dostępne wyłącznie w sieci blockchain Polygon.  Gdy użytkownik przenosi Cyfrowy przedmiot kolekcjonerski do portfela cyfrowego, który nie jest kompatybilny z siecią blockchain Polygon, Cyfrowy przedmiot kolekcjonerski użytkownika może ulec utracie, zniszczeniu bądź w inny sposób przestać być dostępny dla użytkownika.

(e)    Założenie ryzyka.  Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z jakimikolwiek Cyfrowymi przedmiotami kolekcjonerskimi nabytymi przez użytkownika za pośrednictwem Usług .SWOOSH, w tym w szczególności ryzyko opisane w niniejszym ustępie 9(e). 

Podobnie jak cena fizycznych przedmiotów kolekcjonerskich, cena cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich może podlegać wahaniom zależnie od szerszych trendów i nastrojów w branży.  Zmiany albo działania prawne i regulacyjne na poziomie stanowym, federalnym czy międzynarodowym mogą niekorzystnie wpływać na korzystanie z cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, ich przenoszenie, wymianę i wartość.  W odróżnieniu od kryptowalut i innych aktywów wymiennych, Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie oraz powiązane Tokeny NFT nie służą do dokonywania płatności.  Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie oraz powiązane Tokeny NFT nie są wymienne i nie dzielą się na mniejsze części.  Te ich konstytutywne cechy ograniczają przydatność Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich czy powiązanych Tokenów NFT jako środków płatniczych czy zamiennika waluty.  Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie służą natomiast jako kolekcjonerskie aktywo cyfrowe.

Chociaż wielu użytkowników nie jest zainteresowanych zbywaniem swoich Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, jeśli użytkownik zdecyduje się kiedyś wymienić albo sprzedać swój Cyfrowy przedmiot kolekcjonerski, użytkownik przyjmuje do wiadomości, ze jego Cyfrowy przedmiot kolekcjonerski jest niepowtarzalny, a wartość jego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego zależny wyłącznie od zainteresowania innej osoby jego niepowtarzalnym Cyfrowym przedmiotem kolekcjonerskim oraz tego, czy jest ona chętna do wymiany bądź transakcji pieniężnej.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wartość jego niepowtarzalnego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego zależy od wielu czynników, na które nie mamy wpływu, takich jak poczucie związku kupującego z niepowtarzalnym Cyfrowym przedmiotem kolekcjonerskim użytkownika oraz jego zainteresowania tym przedmiotem, ogólne zainteresowanie Powiązanymi treściami (które może z biegiem czasu wzrastać albo spadać), ogólne zainteresowanie przedmiotami kolekcjonerskimi (zarówno fizycznymi jak i cyfrowymi) oraz wiele innych czynników.  Wziąwszy pod uwagę powyższe czynniki użytkownik przyjmuje, że nie ma gwarancji, że jeśli będzie chciał sprzedać albo wymienić swój niepowtarzalny Cyfrowy przedmiot kolekcjonerski będzie w stanie znaleźć na niego kupca albo osobę skłonną do dokonania wymiany, nie ma gwarancji, że otrzymana wartość bądź cena będzie wówczas wyższa czy niższa niż wartość w mniemaniu użytkownika bądź cena albo wartość przedmiotów wymienionych przez użytkownika w celu uzyskania jego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego.

Nie jesteśmy w stanie, podobnie jak żadna inna osoba trzecia, kontrolować ewentualnej dalszej wartości Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego ani nie będziemy starali się jej kontrolować ani na nią wpływać.  Nie odpowiadamy za straty poniesione w wyniku jakiejkolwiek podatności czy ewentualnych awarii, nieprawidłowego działania oprogramowania (np. portfela, inteligentnej umowy) danego łańcucha bloków czy innej usługi czy infrastruktury zewnętrznej, w tym Portfeli zewnętrznych i Podmiotów obsługujących portfele zewnętrzne, ani żadnych innych funkcji Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich.  Nie odpowiadamy za straty poniesione w wyniku zbyt późnego zgłoszenia przez programistów czy przedstawicieli (albo całkowitego braku zgłoszenia) ewentualnych kwestii dotyczących danej sieci blockchain obsługującej cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie w tym forki, problemy techniczne z węzłem czy ewentualne inne kwestie, z których wynikają straty funduszy.

(f)      Dodatkowe korzyści.  Udostępniane w ramach Usług .SWOOSH lub w inny sposób produkty, treści, Promocje (zgodnie z definicją poniżej) albo Usługi mogą stanowić „Dodatkową korzyść” (zgodnie z definicją ujętą w {{agreement:NvsDigCollectible:Regulaminie cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich}}).  Zgodnie z obowiązującą definicją, ani firma Nike ani żadna osoba trzecia nie ma obowiązku zapewnienia jakichkolwiek Dodatkowych korzyści w odniesieniu do jakichkolwiek Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich.  W związku z tym ani Nike, ani żadna osoba trzecia nie będą ponosić odpowiedzialności za zapewnienie lub nieudzielenie jakichkolwiek Dodatkowych korzyści jakiemukolwiek posiadaczowi Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego.

Wszelkie cyfrowe dzieła autorskie albo inne treści udostępnione za pośrednictwem Usług .SWOOSH posiadaczowi Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego, które mają stanowić Dodatkową korzyść, zostaną opatrzone stosownym oznaczeniem w Usługach .SWOOSH albo w momencie pobrania.  Licencja na wszelkie takie treści będzie udzielana użytkownikowi na okres pozostawania przez niego posiadaczem odnośnego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego zgodnie z warunkami dowolnej licencji przedstawionej w momencie pobierania albo – jeśli takie warunki nie zostaną przedstawione – zgodnie z obowiązującym {{agreement:NvsDigCollectible:Regulaminem cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich}} jako Treści powiązanej z tym konkretnym Cyfrowym przedmiotem kolekcjonerskim.  Wszelkie inne cyfrowe dzieła autorskie i inne treści udostępniane za pośrednictwem Usług .SWOOSH stanowią część Usług i nie udziela się Użytkownikowi żadnych praw licencyjnych w odniesieniu do takich treści.

9.     Usługi dostępne jedynie dla określonych posiadaczy Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich

Niektóre Usługi .SWOOSH mogą być udostępniane wyłącznie posiadaczowi określonego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego albo połączenia konkretnego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego.  Aby uzyskać dostęp do tych Usług .SWOOSH, od użytkownika może być wymagane potwierdzenie bycia właścicielem Powiązanych tokenów NFT dla odnośnego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego (oraz nie naruszanie obowiązujących postanowień {{agreement:NvsDigCollectible:Regulaminu cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich}}).  Bez ograniczania jakichkolwiek innych praw do wypowiedzenia albo zawieszenia Usług .SWOOSH na mocy niniejszego Regulaminu, możemy zakończyć dostęp użytkownika do Usług .SWOOSH albo korzystanie z nich w przypadku przekazania odnośnego Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego bądź powiązanego Tokenu NFT innej osobie.  

10.    Promocje

Wszelkie loterie, konkursy, loterie, ankiety, gry albo podobne promocje (łącznie zwane „Promocjami”) udostępniane za pośrednictwem Usług .SWOOSH mogą podlegać zasadom, które są odrębne od niniejszego Regulaminu.  Jeżeli Użytkownik bierze udział w jakichkolwiek Promocjach, proszony jest o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami, a także z {{agreement:NvsPrivacyPolicy:Polityką prywatności .SWOOSH}}.  Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, zasady Promocji będą mieć znaczenie nadrzędne.

11.    Opłaty

Oprócz wszelkich kwot należnych na rzecz firmy Nike z tytułu zakupu Produktów lub w inny sposób wynikających z obowiązujących Warunków sprzedaży, użytkownik zgadza się zapłacić firmie Nike kwoty określone w harmonogramie opłat mającym zastosowanie do Usług .SWOOSH, a także wszelkie obowiązujące podatki.  Wszelkie podatki należne od zakupu Produktów lub Usług .SWOOSH zostaną uwzględnione na stronie płatności w momencie dokonywania płatności.  Firma Nike może okresowo zmieniać swoje opłaty. W tym celu będzie publikować zaktualizowaną tabelę opłat w Usługach .SWOOSH i taka zaktualizowana tabela opłat będzie miała zastosowanie do wszelkich Transakcji lub innych działań mających miejsce po opublikowaniu zaktualizowanej tabeli opłat. 

12.    Własność; Ograniczona licencja

Usługi .SWOOSH, w tym tekst, grafika, obrazy, fotografie, filmy, ilustracje i inne treści w nich zawarte, a także Treści powiązane dla wszystkich Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do nich i do nich, są własnością firmy Nike lub naszych licencjodawców i są chronione zarówno przepisami prawa Stanów Zjednoczonych, jak i prawa zagranicznego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach wszelkie prawa do Usług .SWOOSH i Treści powiązanych dla wszystkich Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do nich, są zastrzeżone przez nas lub naszych licencjodawców.  Pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków (w tym punktów 4 i 5) użytkownik niniejszym otrzymuje ograniczoną, niewyłączną, nieprzenoszalną, niepodlegającą dalszemu licencjonowaniu, odwołalną licencję na dostęp do naszych Usług .SWOOSH i korzystanie z nich do osobistego, niekomercyjnego użytku.  Korzystanie z Usług .SWOOSH w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, jest surowo zabronione i unieważni licencję udzieloną w niniejszym dokumencie oraz naruszy nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej należące do naszego licencjodawcy.

13.    Znaki towarowe

Firma NIKE, projekt Swoosh oraz inne nasze logotypy, nazwy produktów lub usług, slogany oraz wygląd i sposób działania Usług .SWOOSH są znakami towarowymi firmy Nike i nie wolno ich kopiować, naśladować ani wykorzystywać, w całości ani w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.  Wszystkie inne znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów oraz nazwy firm lub logo wymienione w Usługach .SWOOSH lub w związku z nimi są własnością ich odpowiednich właścicieli.  Odniesienie do jakichkolwiek produktów, Usług .SWOOSH, procesów lub innych informacji według nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta, dostawcy lub w inny sposób nie stanowi ani nie sugeruje poparcia, sponsorowania ani rekomendacji przez nas.

14.   Informacje zwrotne

Użytkownik może dobrowolnie publikować, przesyłać lub w inny sposób przekazywać nam wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, oryginalne lub kreatywne materiały lub inne informacje dotyczące firmy Nike lub Usług .SWOOSH (łącznie „Informacje zwrotne”).  Użytkownik rozumie, że możemy wykorzystywać takie Informacje zwrotne w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub wynagrodzenia, w tym w celu opracowania, skopiowania, opublikowania lub ulepszenia Informacji zwrotnych lub Usług SWOOSH, lub w celu ulepszenia lub opracowania nowych produktów lub usług według wyłącznego uznania Nike.  Nike będzie wyłącznym właścicielem wszystkich ulepszeń lub nowych produktów Nike, Usług SWOOSH lub innych produktów lub usług opartych na jakichkolwiek Informacjach zwrotnych.  Użytkownik rozumie, że Nike może traktować informacje zwrotne jako niepoufne.

15.   Polityka dotycząca powtarzających się naruszeń; Skargi dotyczące praw autorskich

(a)    Nasza polityka.  Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) i innymi obowiązującymi przepisami prawa, przyjęliśmy politykę zamknięcia, w odpowiednich okolicznościach, kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej innych osób („Polityka dotycząca praw autorskich”).

(b)    Zgłaszanie roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich.  Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek treści w Usługach .SWOOSH naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, które jest właścicielem lub podlega kontroli, może powiadomić wyznaczonego przedstawiciela Nikepod adresem:

Wyznaczony agent:         Legal Department (Copyright)

Adres:                             One Bowerman Dr.,

                                       Beaverton, OR 97 005

Numer telefonu:              503-671-6453

Adres e-mail:                  copyright.legal@nike.com

W przypadku przesyłania powiadomienia na mocy ustawy DMCA („Powiadomienie DMCA”) należy zapoznać się z wymogami właściwego powiadomienia zawartymi w ustępie 512(c)(3) DMCA.  Jeśli użytkownik nie spełni wszystkich wymogów określonych w ustępie 512(c)(3) ustawy DMCA, powiadomienie ze strony użytkownika może nie być skuteczne.  W przypadku świadomego wprowadzenia w błąd co do tego, że jakiekolwiek działania lub materiały w Usługach .SWOOSH naruszają przepisy, użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wobec firmy Nike za określone koszty i szkody.

(c)     Nasza odpowiedź na powiadomienia DMCA.  Po otrzymaniu Powiadomienia DMCA spełniającego wymogi ustępu 512(c)(3) ustawy DMCA, możemy: (i) usunąć lub uniemożliwić dostęp do treści rzekomo naruszających prawo („Treści rzekomo naruszające prawo”); (ii) podjąć uzasadnione kroki w celu powiadomienia użytkownika, który udostępnił Treści rzekomo naruszające prawo („Użytkownik rzekomo naruszający prawo”), że dostęp do Treści rzekomo naruszających prawo został zablokowany lub Treści rzekomo naruszających prawo zostały usunięte; (iii) powiadomić stronę, która przekazała Powiadomienie DMCA w odniesieniu do Treści rzekomo naruszających prawo („Pierwotny użytkownik wnoszący skargę”) o wszelkich powiadomieniach zwrotnych, które otrzymamy zgodnie z ustępem 16(d) od Użytkownika rzekomo naruszającego prawo, oraz (iv) zastąpić lub przywrócić Treść rzekomo naruszającą prawo zgodnie z ustępem 16(e).  Zgodnie z naszą Polityką dotyczącą praw autorskich, jeśli stwierdzimy, że Użytkownik rzekomo naruszający prawa autorskie dostarczył treści wielokrotnie w Usługach .SWOOSH lub za ich pośrednictwem, możemy również zamknąć konto takiego użytkownika lub zakończyć możliwość dodawania treści do Usług .SWOOSH przez takiego użytkownika.

(d)    Powiadomienia o liczniku.  Jeśli użytkownik uważa, że jego treść została usunięta lub wyłączona na mocy niniejszego ustępu 16 przez pomyłkę lub błędną identyfikację, użytkownik ten może wysłać powiadomienie o sprzeciwie do naszego wyznaczonego agenta, jak określono powyżej (zawiadomienie o sprzeciwie, „Powiadomienie o sprzeciwie DMCA”).  Wymagania dotyczące tego, jak właściwie wystosować powiadomienie zwrotne można znaleźć w ustępie 512(g)(3) ustawy DMCA.  Jeśli użytkownik świadomie w sposób nieprawdziwy stwierdzi, że jakiekolwiek treści w Usługach .SWOOSH zostały usunięte lub wyłączone przez pomyłkę lub błędną identyfikację, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wobec firmy Nike za pewne koszty i szkody.

(e)    Nasza odpowiedź na powiadomienia o liczniku DMCA.  Gdy firma Nike otrzyma Powiadomienie zwrotne DMCA spełniające wymagania ustępu 512(g)(3) ustawy DMCA w odniesieniu do wszelkich Treści rzekomo naruszających prawo, Nike może wysłać kopię Powiadomienia zwrotnego DMCA do Pierwotnego użytkownika składającego skargę, informując tego użytkownika, że zastąpimy lub przywrócimy Treści rzekomo naruszające prawo.  O ile wyznaczony przez nas agent opisany w ustępie 16(b) nie otrzyma powiadomienia, że Pierwotny użytkownik zgłaszający skargę wniesie powództwo o wyrok sądowy przeciwko rzekomo naruszającemu użytkownikowi w ciągu czternastu (14) dni roboczych od otrzymania kopii Powiadomienia zwrotnego DMCA rzekomo naruszającego prawo użytkownika, możemy przywrócić usunięte lub wyłączone treści.

16.    Usługi osób trzecich

Usługi .SWOOSH polegają na produktach i usługach podmiotów zewnętrznych lub współpracują z nimi, w tym między innymi z Portfelami zewnętrznymi, usługodawcami w zakresie przechowywania danych, dostawcami usług blockchain, dostawcami technologii komunikacyjnych, platformami IoT, sklepami z aplikacjami podmiotów zewnętrznych oraz operatorami Internetu i telefonów komórkowych (łącznie „Materiały podmiotów zewnętrznych”).  Te Materiały osób trzecich pozostają poza naszą kontrolą, ale ich działanie może mieć wpływ na korzystanie z Usług .SWOOSH i ich niezawodność.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (a) korzystanie z Usług .SWOOSH i ich dostępność zależy od zewnętrznych dostawców produktów i usługodawców oraz (b) Materiały osób trzecich mogą nie działać niezawodnie przez 100% czasu, co może mieć wpływ na sposób działania Usług .SWOOSH.

Możemy ponadto udostępniać informacje lub łącza do produktów, usług, działań lub wydarzeń podmiotów zewnętrznych lub możemy zezwolić podmiotom zewnętrznym na udostępnianie ich treści i informacji w Usługach SWOOSH lub za ich pośrednictwem (łącznie „Treści podmiotów zewnętrznych”).  Udostępniamy Treści osób trzecich jako usługę osobom zainteresowanym takimi treściami.  Kontakty lub korespondencja z osobami trzecimi oraz korzystanie lub interakcja z jakimikolwiek Treściami osób trzecich odbywa się wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a osobą trzecią.

Nie mamy obowiązku monitorowania Materiałów osób trzecich ani Treści osób trzecich i możemy zablokować lub wyłączyć dostęp do jakichkolwiek Materiałów osób trzecich lub Treści osób trzecich (w całości lub w części) za pośrednictwem Usług .SWOOSH w dowolnym momencie.  Dostęp do takich Treści osób trzecich lub Materiałów osób trzecich oraz korzystanie z nich może podlegać dodatkowym warunkom i politykom mającym zastosowanie do takich Treści osób trzecich (w tym warunkom świadczenia usług lub politykom prywatności dostawców takich Materiałów osób trzecich).  Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymanie wszelkiego sprzętu komputerowego, sprzętu, usług sieciowych i łączności, usług telekomunikacyjnych oraz innych produktów i usług niezbędnych do uzyskania dostępu i korzystania z Usług .SWOOSH.

17.    Zwolnienie z odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności, bronić i chronić firmę Nike (w tym jej podmioty stowarzyszone) oraz każdego z naszych członków zarządu, dyrektorów, agentów, partnerów, i pracowników (indywidualnie i wspólnie, „Podmioty z ramienia Nike”) przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich strat, zobowiązań, roszczeń, wymagań, szkód, wydatków lub kosztów („Roszczenia”) wynikających z lub związanych z (a) dostępem do .usługi SWOOSH lub korzystaniem z niej; (b) Treści lub Opinii użytkownika; (c) naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków; (d) naruszeniem lub przywłaszczeniem praw innych osób (w tym praw własności intelektualnej lub praw do prywatności); lub (e) postępowaniem użytkownika w związku z .Usługi SWOOSH.  Użytkownik niezwłocznie powiadomi firmę Nike o wszelkich Roszczeniach wniesionych przez osoby trzecie, będzie współpracował z Podmiotami z ramienia Nike w zakresie odpierania tego rodzaju Roszczeń oraz pokryje wszelkie opłaty, koszty i wydatki związane z odpieraniem takich Roszczeń (w tym koszty obsługi prawnej).  Podmioty z ramienia Nike będą, wedle własnego uznania Nike, sprawować kontrolę nad odpieraniem wszelkich Roszczeń podmiotów zewnętrznych albo ugodą w zakresie takich Roszczeń.  Niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności stanowi uzupełnienie i nie zastępuje żadnych innych zwolnień z odpowiedzialności określonych w pisemnej umowie pomiędzy użytkownikiem a Nike lub innymi Podmiotami z ramienia Nike.

18.   Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik korzysta z Usług .SWOOSH oraz wszelkich treści lub materiałów w nich dostarczanych (w tym Treści osób trzecich i Materiałów osób trzecich) na własne ryzyko.  O ile nie określimy inaczej na piśmie i w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Usługi .SWOOSH oraz wszelkie treści lub materiały w nich zawarte (w tym Treści osoby trzeciej i Materiały osoby trzeciej) są dostarczane w stanie „takim, w jakim są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, w tym dorozumianych.  Firma Nike zrzeka się wszelkich gwarancji w odniesieniu do powyższego, jak również wszelkich gwarancji nieuwzględnionych w Ograniczonej gwarancji na Kwalifikujące się produkty cyfrowe lub obowiązujących warunkach sprzedaży na inne Produkty, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszalności.  Ponadto firma Nike nie zaświadcza ani nie gwarantuje, że Usługi .SWOOSH ani jakiekolwiek treści w nich zawarte lub z nimi dostarczane (w tym Treści osoby trzeciej i Materiały osoby trzeciej) będą dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów, ani że dostęp do Usług .SWOOSH lub jakichkolwiek treści w nich dostarczanych lub z nimi dostarczanych (w tym Treści osoby trzeciej i Materiały osoby trzeciej) będzie niezakłócony.  Mimo iż firma Nike próbuje bezpiecznie korzystać z Usług .SWOOSH i wszelkich treści w nich dostarczanych (w tym Treści osób trzecich i Materiałów osób trzecich) i nie możemy zaświadczyć ani zagwarantować, że Usługi .SWOOSH lub jakiekolwiek treści w nich zawarte lub z nimi dostarczane (w tym Treści osób trzecich i Materiały osób trzecich) lub nasze serwery będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników, treści lub materiałów.  Użytkownik przyjmuje na siebie całe ryzyko dotyczące jakości i wydajności Usług .SWOOSH oraz wszelkich treści w nich zawartych (w tym Treści osób trzecich i Materiałów osób trzecich).  Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju (w tym w niniejszym punkcie i w innych miejscach niniejszych Warunków) są dokonywane na korzyść Nike, Podmioty z ramienia Nike oraz odpowiednich akcjonariuszy, agentów, przedstawicieli, licencjodawców, dostawców i usługodawców Nike, a także ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy.

19.   Ograniczenie odpowiedzialności

(a)    W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Nike i inne Strony Nike nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika na mocy żadnej teorii prawnej – wynikającej z umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, odpowiedzialności bezwzględnej, gwarancji lub innej – za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, karne, szczególne lub podobne szkody lub utracone zyski, nawet jeśli firma Nike lub inne Podmioty z ramienia Nike zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.

(b)    Całkowita odpowiedzialność spółki Nike i pozostałych Podmiotów z ramienia Nike z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z niniejszych Warunków, Usług .SWOOSH lub jakichkolwiek Produktów lub z nimi związanych, niezależnie od formy powództwa, jest ograniczona do kwoty 100 USD lub kwoty zapłaconej przez użytkownika za korzystanie z wadliwych Usług .SWOOSH lub Produktu, w zależności od przypadku.

(c)     Ograniczenia określone w niniejszym ustępie 20 nie ograniczają ani nie wykluczają odpowiedzialności za rażące zaniedbanie, oszustwo lub umyślne niewłaściwe postępowanie firmy Nike lub innych Podmiotów z ramienia Nike, ani za jakiekolwiek inne kwestie, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa.  Ponadto niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, dlatego powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

20.    Zwolnienie z odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zwalnia firmę Nike i pozostałe Podmioty z ramienia Nike z odpowiedzialności oraz zobowiązuje się je bronić i chronić przed odpowiedzialnością, roszczeniami, żądaniami i/lub szkodami (rzeczywistymi i wynikowymi) wszelkiego rodzaju, znanymi i nieznanymi (w tym roszczeniami z tytułu zaniedbania) wynikającymi lub związanymi ze sporami pomiędzy użytkownikami oraz działaniami lub zaniechaniami osób trzecich.  Jeśli użytkownik jest konsumentem mieszkającym w Kalifornii, niniejszym zrzeka się swoich praw wynikających z § 1542 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia, który stanowi: „Ogólne zwolnienie z odpowiedzialności nie dotyczy roszczeń, które wierzyciel lub strona zwalniająca z odpowiedzialności nie wie lub podejrzewa, że istnieje na jego korzyść w momencie wykonania zwolnienia z odpowiedzialności i które, jeśli są przez niego znane, istotnie wpłynęłyby na jego ugodę z dłużnikiem lub stroną zwolnioną z odpowiedzialności”.

21.     Prawo właściwe

Wszelkie Roszczenia będą podlegać prawu stanu Nowy Jork i zgodnie z nim będą interpretowane i egzekwowane, z wyjątkiem zakresu, w jakim jest to zabronione przez prawo federalne Stanów Zjednoczonych, z wyłączeniem norm kolizyjnych (stanu Nowy Jork lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które spowodowałyby zastosowanie przepisów jakiejkolwiek innej jurysdykcji.  Wyłączną właściwość miejscową posiadać będą sądy stanowe i federalne w dzielnicach Brooklyn (hrabstwo Kings) lub Manhattan (hrabstwo Nowy Jork) w stanie Nowy Jork.  Użytkownik i firma Nike zrzekają się wszelkich zastrzeżeń co do właściwości miejscowej takich sądów.  Jeśli lokalne prawo wymaga, aby umowy konsumenckie były interpretowane zgodnie z lokalnym prawem i egzekwowane przez sądy określonej jurysdykcji, niniejszy ustęp może nie mieć zastosowania do użytkownika w zakresie, w jakim dochodzi do sprzeczności pomiędzy lokalnym prawem a postanowieniami niniejszego ustępu.

Rok na złożenie roszczeń.  W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie Roszczenia użytkownika lub spółki Nike związane w jakikolwiek sposób z niniejszymi Warunkami, Usługami .SWOOSH, jakimikolwiek Produktami lub jakimkolwiek aspektem relacji między użytkownikiem a spółką Nike w odniesieniu do niniejszych Warunków, Usług .SWOOSH lub jakichkolwiek Produktów, muszą zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego Roszczenia; w przeciwnym razie Roszczenie ulegnie przedawnieniu, co oznacza, że użytkownik i spółka Nike nie będą mieli prawa dochodzić Roszczenia.

22.     Zmiana i zakończenie świadczenia przez nas Usług .SWOOSH

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania Usług .SWOOSH lub do zawieszenia lub zakończenia świadczenia całości lub części Usług .SWOOSH w dowolnym momencie; naliczania, modyfikowania lub zrzekania się wszelkich opłat wymaganych do korzystania z Usług .SWOOSH; lub oferowania możliwości niektórym lub wszystkim użytkownikom końcowym Usług .SWOOSH.  Możemy powiadomić użytkownika z wyprzedzeniem o zawieszeniu lub przerwaniu całości lub części Usług .SWOOSH, na przykład poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub powiadomienia za pośrednictwem Usług .SWOOSH.  Wszelkie modyfikacje i uzupełnienia Usług .SWOOSH będą podlegać Warunkom lub Warunkom uzupełniającym, chyba że firma Nike wyraźnie postanowi inaczej na piśmie.  Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do zaprzestania korzystania z Usług .SWOOSH w dowolnym momencie.  Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu strat czy szkód związanych z brakiem możliwości uzyskania dostępu do Usług .SWOOSH czy korzystania z nich.

23.     Rozdzielność postanowień

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za niewykonalną lub niezgodną z prawem z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi z uwagi na swój przesadny charakter: (a) niewykonalne lub niezgodne z prawem postanowienie zostanie wyłączone z niniejszych Warunków; (b) odstąpienie od niewykonalnego lub niezgodnego z prawem postanowienia nie będzie miało żadnego wpływu na pozostałą część niniejszych Warunków; oraz (c) niewykonalne lub niezgodne z prawem postanowienie może zostać zmienione w zakresie wymaganym do tego, aby Warunki były wykonalne lub ważne, a prawa i obowiązki stron będą odpowiednio interpretowane i egzekwowane, w celu zachowania Warunków i intencji Warunków w najszerszym możliwym zakresie.

24.    Środki kontroli eksportu

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie amerykańskich przepisów kontroli eksportu oraz za wszelkie przepisy kontroli eksportu w kraju, w którym mieszka, a także za wszelkie naruszenia takich przepisów, w tym wszelkich embarg Stanów Zjednoczonych lub innych przepisów federalnych ograniczających eksport.

25.   Postanowienia dodatkowe

(a)    Jeżeli Nike nie będzie dążyć do ani dochodzić ścisłego wykonywania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu ani też do wykonania jakiegokolwiek prawa albo środka prawnego przysługującego na mocy niniejszego Regulaminu, nie będzie to interpretowane jako zrzeczenie się lub rezygnacja z takiego przysługującego Nike prawa do dochodzenia albo opierania się na tego rodzaju postanowieniu, prawie albo środku prawnym w danych okolicznościach oraz we wszelkich innych okolicznościach; przedmiotowe postanowienie pozostaje w pełni wiążące.

(b)    Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy, oświadczenia i porozumienia stron. 

(c)     Tytuły ustępów w niniejszym Regulaminie dodane są wyłącznie dla wygody i nie mają one skutków prawnych ani umownych.  Użycie słowa „w tym” będzie interpretowane jako „między innymi”.  O ile niniejszy Regulamin nie przewiduje inaczej, niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie stron i nie ma nadawać praw beneficjentów zewnętrznych ewentualnym innym osobom czy podmiotom. 

(d)    Komunikacja i transakcje między nami mogą być prowadzone w formie elektronicznej.

(e)    Niniejszy Regulamin nie tworzy i nie może być interpretowany jako utworzenie jakiejkolwiek spółki osobowej, wspólnego przedsięwzięcia albo stosunku przedstawicielstwa pomiędzy użytkownikiem i Nike.

(f)      Firma Nike może dokonać cesji lub przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.  Użytkownik nie może dokonać cesji ani przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków (w tym w celu uniknięcia wątpliwości, jakichkolwiek Warunków sprzedaży) bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Nike.  Wszelkie domniemane cesje lub przeniesienia dokonane przez użytkownika z naruszeniem niniejszego postanowienia będą nieważne.

(g)    „Zdarzenie będą poza naszą kontrolą” oznacza każde działanie lub zdarzenie pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi strajki, protesty lub inne akcje protestacyjne podjęte przez osoby trzecie, rozruchy społeczne, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub groźby ataku terrorystycznego, wojny (wypowiedziane i niewypowiedziane) lub groźby wojny bądź przygotowania do wojny, pożary, wybuchy, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, obsunięcia ziemi, epidemie, pandemie lub inne katastrofy naturalne, a także awarie publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.

W przypadku wystąpienia Zdarzenia będącego poza naszą kontrolą, które ma wpływ na realizację naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków:

                     i.            skontaktujemy się z użytkownikiem tak szybko, jak to możliwe, aby powiadomić go o takiej sytuacji; oraz

                   ii.            nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków zostaną zawieszone, a czas ich realizacji zostanie wydłużony na czas trwania Zdarzenia będącego poza naszą kontrolą.

(h)    W przypadku pytań lub skarg dotyczących Usług .SWOOSH prosimy o kontakt za pośrednictwem strony Uzyskaj pomoc.  Należy pamiętać, że nie zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo wiadomości e-mail; w związku z tym w korespondencji e-mail z nami nie należy podawać danych kart płatniczych ani żadnych innych wrażliwych informacji.  Ponadto, zgodnie z ustępem 1789.3 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, konsumenci z Kalifornii są uprawnieni do otrzymania następującego powiadomienia o prawach konsumenta: Z Jednostką ds. rozpatrywania reklamacji Wydziału obsługi klienta .SWOOSH Departamentu Spraw Konsumenckich stanu Kalifornia można skontaktować się na piśmie pod adresem 1625 North Market Boulevard, Suite N-112, Sacramento, California 95834 lub telefonicznie pod numerem 1 (800) 952-5210.

 

Załącznik 1 – Warunki właściwe dla UE/Wielkiej Brytanii

W przypadku użytkowników z UE lub Wielkiej Brytanii obowiązują niniejsze Warunki właściwe dla UE/Wielkiej Brytanii. 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszymi Warunkami prosimy o kontakt korzystając z opcji Kontakt na stronie Uzyskaj pomoc na naszej witrynie internetowej.

Ustęp 4(b): Własność; Licencja:  Ustęp 4(b) został uzupełniony o następujące dodatkowe postanowienia:

Jeżeli w jakimkolwiek postępowaniu mającym na celu egzekwowanie prawa licencji wieczystej określonym w ustępie 4(b) właściwy sąd lub inny organ rządowy w UE lub Wielkiej Brytanii odmówi wykonania warunku wieczystej licencji niezależnie od postanowień Warunków, wówczas Regulamin będzie stosowany przez taki sąd lub inny organ rządowy przez maksymalny okres dozwolony na mocy obowiązującego prawa.  Jeżeli w jakimkolwiek postępowaniu mającym na celu egzekwowanie zrzeczenie się osobistych praw autorskich zgodnie z ustępem 4(b) właściwy sąd lub inny organ rządowy w UE lub Wielkiej Brytanii odmówi wykonania postanowienia o zrzeczeniu się osobistych praw autorskich niezależnie od postanowień Warunków, wówczas Regulamin będzie stosowany przez taki sąd lub inny organ rządowy przez maksymalny okres dozwolony na mocy obowiązującego prawa, celem zapewnienia, że firma Nike jest w stanie egzekwować swoje prawa licencyjne nadane nam przez użytkownika bez ograniczeń i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Ustęp 4(e): Do usunięcia; ostatni akapit ustępu 4(e) zostaje zastąpiony następującym postanowieniem:

W przypadku powzięcia wiedzy o jakichkolwiek Treściach użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki, prosimy o kontakt z nami poprzez Uzyskaj pomoc na naszej stronie. Należy tam podać swoje dane (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail) oraz szczegóły dotyczące: (i) daty i godziny publikacji; (ii) miejsca, w którym znajduje się w Witrynie .SWOOSH; (iii) nazwy użytkownika/.SWOOSH ID osoby, która go opublikowała; (iv) powody, dla których Treści użytkownika powinny zostać usunięte, wraz z dowodami na to; (v) kopie wszelkich wiadomości z osobą, która je opublikowała (jeśli dotyczy); oraz (vi) oświadczenie potwierdzające przekonanie użytkownika, że podane przez niego informacje są prawdziwe i dokładne.

Ustęp 6(d): Opisy produktów:  Ustęp 6(d) zastąpiono następującym zapisem:

(d)                Opisy produktów.  Staramy się zapewnić, że wykazy, opisy i obrazy Produktów, a także odniesienia i łącza do Produktów i kuponów lub rabatów na Produkty („Opisy produktów”) udostępnione do zakupu za pośrednictwem Usług .SWOOSH są kompletne, dokładne i aktualne, ale pomimo naszych starań Opisy produktów mogą czasami okazać się niedokładne, niekompletne lub nieaktualne.  Opisy produktu oraz dostępność dowolnego Produktu (w tym ważność kuponu lub rabatu) mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.  Określone wagi, miary i podobne opisy są przybliżone i służą wyłącznie do celów orientacyjnych.  Dokładamy uzasadnionych starań, aby dokładnie wyświetlać właściwości Produktów, w tym odpowiednie kolory; jednak rzeczywiste kolory, które użytkownik widzi, będą zależeć od systemu komputerowego użytkownika i nie możemy zagwarantować, że komputer użytkownika będzie wyświetlać kolory w ten sam sposób.

Ustęp 7: Warunki sprzedaży cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich:  Ustępy 7(i), 7(k) preambuły i podpunkty (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) i (viii) zostają zastąpione następującymi postanowieniami:

(i) Brak zwrotów i wymiany.  Wszystkie sprzedaże Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich są ostateczne. O ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, nie będą dokonywane żadne zwroty ani wymiany.

(k) Preambuła: Ograniczona gwarancja.  Firma Nike gwarantuje Kwalifikującemu się nabywcy (zgodnie z definicją poniżej), że Kwalifikujący się cyfrowy przedmiot kolekcjonerski (zgodnie z definicją poniżej) będzie działać w ramach Usług .SWOOSH zasadniczo zgodnie ze specyfikacjami poszczególnego Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego, w normalnych warunkach pracy, w Okresie gwarancyjnym (zgodnie z definicją poniżej) (powyższa gwarancja zwana „Ograniczoną gwarancją”).  Będziemy respektować wszelkie Roszczenia gwarancyjne (zgodnie z definicją poniżej) złożone zgodnie z niniejszym punktem 7(k), pod warunkiem że możemy odrzucić Roszczenie gwarancyjne w odniesieniu do konkretnego cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego, jeśli użytkownik nie jest nabywcą objętym ubezpieczeniem (zgodnie z definicją poniżej), jeśli Usterka (zgodnie z definicją poniżej) pojawi się lub zostanie wykryta po upłynięciu Okresu gwarancyjnego (zgodnie z definicją poniżej), jeśli element kolekcjonerski cyfrowy nie jest produktem objętym ubezpieczeniem (zgodnie z poniższą definicją), jeśli Roszczenie gwarancyjne zostało złożone po upływie Okresu roszczeń gwarancyjnych (zgodnie z definicją poniżej) lub jeśli ma zastosowanie Wyjątek od ograniczonej gwarancji (zgodnie z definicją poniżej). „Okres roszczeń gwarancyjnych” rozpoczyna się w dniu dostarczenia Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego i trwa dwa (2) lata lub dłużej, jeśli obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu gwarancji.

(k) (ii) Kwalifikujący się nabywcy.  Niniejsza Ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie nabywców Kwalifikujących się cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, którzy mają bezpośrednią kontrolę nad NFT związanym z takim Kwalifikującym się przedmiotem kolekcjonerskim (wszelkie osoby z powyższych określane mianem „Kwalifikujących się nabywców”). Nabywca, który nie posiada już NFT powiązanego z określonym Kwalifikującym się przedmiotem cyfrowym kolekcjonerskim, nie jest uprawniony do złożenia Roszczenia gwarancyjnego (zgodnie z poniższą definicją) ani do żądania zadośćuczynienia. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie dotyczy osób innych niż Kwalifikujący się nabywcy.

Podpunkt (k) (iii) Okres gwarancyjny.  Okres ograniczonej gwarancji rozpoczyna się:

(a) W przypadku NFT: w dniu przekazania NFT przez Nike („Data rozpoczęcia”) Kwalifikującemu się nabywcy i trwa dwa (2) lata lub dłużej, jeśli obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu gwarancji.

(b) W przypadku Treści powiązanych: z Datą rozpoczęcia (zgodnie z definicją w podpunkcie (a) powyżej) i obowiązuje przez czas obowiązywania licencji udzielonej użytkownikowi przez Nike w odpowiednich Warunkach dotyczących cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich.

W dalszej części niniejszego dokumentu okresy określone w ustępach (a) i (b) będą określane jako „Okres gwarancji” dla odpowiednich Kwalifikujących się cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich.

Wszelkie Kwalifikujące się cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie, które zostały doprowadzone do zgodności w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji będą objęte warunkami niniejszej Ograniczonej gwarancji wyłącznie przez pozostały Okres gwarancji.

Podpunkt (k) (iv) Wyłączenia. Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania: (1) w przypadku niedziałania Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego w ramach Usług .SWOOSH zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami („Usterka”), jeśli Usterka jest spowodowana jakimkolwiek działaniem siły wyższej, klęską żywiołową, uderzeniem pioruna, powodzią, huraganem, trzęsieniem ziemi, pożarem, awarią sieci elektroenergetycznej, wojną, zamieszkami lub innymi niepokojami społecznymi, pandemią lub innym zdarzeniem pozostające poza uzasadnioną kontrolą firmy Nike; (2) jeśli Usterka: (i) w odniesieniu do NFT: nie istniała w chwili przekazania Kwalifikującemu się nabywcy; lub (ii) w odniesieniu do Powiązanych treści: nie wystąpiła w trakcie Okresu gwarancyjnego; (3) jeśli Usterka nie wystąpiła w trakcie Okresu gwarancyjnego, (4) w stosunku do wszelkich Roszczeń gwarancyjnych wniesionych po upłynięciu Okresu gwarancyjnego, (5) jeżeli Usterka została spowodowana przez jakąkolwiek sieć osób trzecich, usługi, platformy lub technologii, w tym w szczególności Materiały osób trzecich (zgodnie z definicją poniżej) oraz jakiejkolwiek sieci, usługi, platformy lub technologii zapewnianych przez Usługodawców zewnętrznych; (6) jeśli Usterka została spowodowana nieprawidłową instalacją lub eksploatacją Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego lub jakiejkolwiek technologii potrzebnej do obsługi Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego, o ile Usterka nie jest spowodowana wystosowaniem przez nas nieprawidłowych instrukcji obsługi lub instalacji; (7) wobec Kwalifikujących się cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich zakupionych lub używanych poza Zatwierdzonymi obszarami; (8) jeśli Usterka jest spowodowana przez niewdrożenie przez Kwalifikującego się nabywcę korekty, modyfikacji, ulepszenia, poprawy lub innej aktualizacji udostępnionej i ujawnionej Kwalifikującemu się nabywcy przez Nike; (9) do korzystania z Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego w połączeniu z platformami lub usługami, które nie zostały dostarczone lub w inny sposób zatwierdzone na piśmie przez Nike; (10) do jakichkolwiek dodatkowych świadczeń; (11) wobec jakichkolwiek korzyści, atrybutów, funkcji lub Dodatkowej korzyści z Produktu, który został wykorzystany przez poprzedniego posiadacza; ani (12) Produktów innych niż Kwalifikujące się cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie.  Każdy z powyższych wyjątków stanowi „Wyjątek od ograniczonej gwarancji”.

Podpunkt (k) (v) Środki zaradcze. Jeśli w dowolnym momencie Okresu gwarancyjnego pojawi się Usterka, która jest wynikiem niezgodności Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego z Ograniczoną gwarancją i która nie podlega Wyjątkom od ograniczonej gwarancji, w trakcie Okresu roszczeń gwarancyjnych Kwalifikujący się nabywca może wnieść do Nike Roszczenie gwarancyjne żądające doprowadzenia Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego do zgodności z postanowieniami Ograniczonej gwarancji w sposób terminowy i bezpłatny, chyba że mając na uwadze wszelkie okoliczności byłoby to niemożliwe lub obciążałoby firmę Nike nieproporcjonalnie wysokimi kosztami. Jeśli obowiązujące przepisy prawa gwarantują Kwalifikującemu się nabywcy Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego dodatkowe środki naprawcze przewidziane w przypadku braku zgodności cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego w trakcie Okresu gwarancyjnego, w trakcie tego okresu nabywca może również zwrócić się do firmy Nike z wnioskiem o zastosowanie takich środków naprawczych pod warunkiem, że zostały spełnione wszystkie warunki zastosowania takich środków określone w prawie.

Powyższe postanowienia określają wszystkie środki naprawcze do dyspozycji właściciela konta .SWOOSH za wszelkie naruszenia gwarancji wynikające z ustępu 7 lub jakiekolwiek inne wady, usterki lub braki w Kwalifikujących się cyfrowych przedmiotach kolekcjonerskich.

Podpunkt (k) (vi) Składanie roszczenia gwarancyjnego.  Jeśli w dowolnym momencie w trakcie Okresu gwarancyjnego pojawi się Usterka, w wyniku której Kwalifikujący się cyfrowy przedmiot kolekcjonerski nie spełnia warunków Ograniczonej gwarancji i nie podlega w inny sposób Wykluczeniu Ograniczonej gwarancji, należy złożyć wniosek w Okresie gwarancyjnym. W tym celu należy skontaktować się z nami za pośrednictwem strony Uzyskaj pomoc („Roszczenie gwarancyjne”).  W związku z Roszczeniem gwarancyjnym użytkownik może zostać poproszony o przedstawienie, między innymi: (i) imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu; (ii) kopii paragonu, zestawienia sprzedaży lub innego porównywalnego dowodu zakupu wadliwego Kwalifikującego się cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego, (iii) pisemnego opisu problemu; oraz (iv) żądanego przez użytkownika zadośćuczynienia zgodnie z ustępem 7(k) podpunkt (v). Na prośbę firmy użytkownik zapewni Nike uzasadnioną współpracę w celu ustalenia, czy przyczyna Usterki leży po stronie jego środowiska cyfrowego. Jeśli (i) Usterka zostanie wykryta podczas Okresu gwarancyjnego ale po upływie ustawowego okresu dopuszczenia niezgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; lub (ii) jeśli Nike udowodni, że środowisko cyfrowe użytkownika nie spełnia wymagań technicznych, których spełnienie jest konieczne by otrzymać Kwalifikujący się cyfrowy przedmiot kolekcjonerski, użytkownik może zostać również poproszony o przedstawienie dowodów świadczących o tym, że Kwalifikujący się cyfrowy przedmiot kolekcjonerski nie spełniał wymogów Ograniczonej gwarancji: (i) w przypadku NFT: w chwili dostarczenia NFT; lub w przypadku Treści powiązanych: w trakcie okresu obowiązywania licencji na Treści powiązane, przekazanej użytkownikowi przez Nike zgodnie z Warunkami cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich. 

Podpunkt (k) (vii) Rozpatrzenie roszczenia gwarancyjnego.  Po otrzymaniu Roszczenia gwarancyjnego złożonego wraz z wymaganymi informacjami zgodnie z procedurą określoną powyżej Nike rozpatrzy Roszczenie gwarancyjne i ustali, czy konieczne będzie podawanie dodatkowych informacji.  Po przesłaniu przez użytkownika dodatkowych informacji wymaganych przez Nike, Nike rozpatrzy Roszczenie gwarancyjne w celu ustalenia, czy Kwalifikujący się cyfrowy przedmiot kolekcjonerski był wadliwy, odpowiednio w czasie dostawy NFT, w okresie obowiązywania licencji na Treści powiązane, czy obowiązuje Ograniczona gwarancja, a jeśli tak, czy należy zastosować środek zaradczy wymagany przez użytkownika, czy też Nike zastosuje inny środek zaradczy zgodnie z obowiązującym prawem. Nike powiadomi użytkownika o decyzji Nike dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, a w przypadku zaakceptowania roszczenia gwarancyjnego – środka prawnego, który zostanie zastosowany.

Podpunkt (k) (viii) Zastrzeżenia.  Niniejsza Ograniczona gwarancja zapewnia użytkownikowi określone prawa, ale użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji określonych w ustępie 19 poniżej dotyczy wszelkich Kwalifikujących się cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich i stanowi część warunków sprzedaży Kwalifikujących się cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich.  Ograniczamy czas trwania i środki prawne wszystkich dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Kwalifikujących się cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, które nie zostały wyłączone zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, do Okresu gwarancji i środków naprawczych przewidzianych w ramach Ograniczonej gwarancji.

Ustęp 7: Warunki sprzedaży cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich:  Do ustępu 7 dodano następujące dodatkowe podpunkty:

(l)      Prawo do odstąpienia od umowy. Zgodnie z obowiązującym prawem w EOG/Wielkiej Brytanii konsumenci mogą mieć prawo do wycofania się z zakupu określonych towarów i usług (w tym usług cyfrowych, oprogramowania i innych treści cyfrowych) w określonym okresie, zwykle czternaście (14) dni.

Prawo do odstąpienia od umowy podlega jednak pewnym wyjątkom wynikającym z obowiązującego prawa.  Jednym z takich wyjątków jest to, że prawo do odstąpienia nie ma zastosowania do umów dotyczących dostarczania treści cyfrowych, w przypadku gdy treści cyfrowe nie są dostarczane na nośniku materialnym (jak ma to miejsce w przypadku Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich dostarczanych przez Nike za pośrednictwem Platformy .SWOOSH).  Wyjątek ten ma zastosowanie w przypadku, gdy realizacja umowy na dostawę towarów cyfrowych została już rozpoczęta, a konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie umowy od razu.

W związku z tym, inicjując zakup Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego za pośrednictwem Platformy .SWOOSH, użytkownik akceptuje następujące warunki:

                     i.            użytkownik wyraża zgodę na to, że przeniesienie Tokenu NFT powiązanego z Cyfrowym przedmiotem kolekcjonerskim oznacza natychmiastowe wykonanie umowy; oraz

                   ii.            użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z tym traci prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do żadnych Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, które przekazaliśmy użytkownikowi drogą lotniczą, bez konieczności zapłaty.  Wynika to z faktu, że uważamy, że realizacja umowy jest natychmiastowa po przeniesieniu Tokenu NFT powiązanego z poszczególnym Cyfrowym przedmiotem kolekcjoneskim.

Prawo do odstąpienia od umowy nie jest również dostępne w odniesieniu do wtórnej sprzedaży treści cyfrowych, w związku z czym użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu Cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego od innego użytkownika za pośrednictwem Platformy .SWOOSH.

(m) Pozostałe postanowienia.

                     i.            Nie dostarczymy użytkownikowi kopii zawartej między nami umowy.

                   ii.            Jesteśmy prawnie zobowiązani do dostarczania użytkownikowi Cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich w sposób zgodny z obowiązującymi warunkami sprzedaży.

Ustęp 18: Zwolnienie z odpowiedzialności: Ustęp 18 zastąpiono następującym zapisem:

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności, bronić i chronić firmę Nike (w tym jej podmioty stowarzyszone) oraz każdego z naszych członków zarządu, dyrektorów, agentów, partnerów, i pracowników (indywidualnie i wspólnie, „Podmioty z ramienia Nike”) przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich strat, zobowiązań, roszczeń, wymagań, szkód, wydatków lub kosztów („Roszczenia”) wynikających z lub związanych z (a) dostępem do lub korzystaniem z .usługi SWOOSH; (b) Treści lub Opinii użytkownika; (c) naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków; (d) naruszeniem lub przywłaszczeniem praw innych osób (w tym praw własności intelektualnej lub praw do prywatności); lub (e) postępowaniem użytkownika w związku z .Usługi SWOOSH.  Użytkownik niezwłocznie powiadomi Nike o wszelkich Roszczeniach osób trzecich i będzie współpracować z Nike w obronie takich Roszczeń.  Podmioty z ramienia Nike będą, wedle własnego uznania Nike, sprawować kontrolę nad odpieraniem wszelkich Roszczeń podmiotów zewnętrznych albo ugodą w zakresie takich Roszczeń.  Niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności stanowi uzupełnienie i nie zastępuje żadnych innych zwolnień z odpowiedzialności określonych w pisemnej umowie pomiędzy użytkownikiem a Nike lub innymi Podmiotami z ramienia Nike.

Ustęp 19: Wyłączenie odpowiedzialności:  Ustęp 19 zastąpiono następującym zapisem:

Użytkownik korzysta z Usług .SWOOSH oraz wszelkich treści lub materiałów w nich dostarczanych (w tym Treści osób trzecich i Materiałów osób trzecich) na własne ryzyko.  O ile nie określimy inaczej na piśmie i w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Usługi .SWOOSH oraz wszelkie treści lub materiały w nich zawarte (w tym Treści osoby trzeciej i Materiały osoby trzeciej) są dostarczane w stanie „takim, w jakim są” i „w miarę dostępności”.  Ponadto firma Nike nie gwarantuje, że Usługi .SWOOSH ani jakiekolwiek treści w nich zawarte lub z nimi dostarczane (w tym Treści osoby trzeciej i Materiały osoby trzeciej) będą dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów, ani że dostęp do Usług .SWOOSH lub jakichkolwiek treści w nich dostarczanych lub z nimi dostarczanych (w tym Treści osoby trzeciej i Materiały osoby trzeciej) będzie niezakłócony.  Mimo iż firma Nike próbuje bezpiecznie korzystać z Usług .SWOOSH i wszelkich treści w nich dostarczanych (w tym Treści osób trzecich i Materiałów osób trzecich) i nie możemy zagwarantować, że Usługi .SWOOSH lub jakiekolwiek treści w nich zawarte lub z nimi dostarczane (w tym Treści osób trzecich i Materiały osób trzecich) lub nasze serwery będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników, treści lub materiałów.

Ustęp 20: Ograniczenie odpowiedzialności: Ustęp 20 zastąpiono następującym zapisem:

(a)   Całkowita odpowiedzialność spółki Nike i pozostałych Podmiotów z ramienia Nike z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z niniejszych Warunków, Usług .SWOOSH lub jakichkolwiek Produktów lub z nimi związanych, niezależnie od formy powództwa, jest ograniczona do kwoty 100 USD lub kwoty zapłaconej przez użytkownika za korzystanie z wadliwych Usług .SWOOSH lub Produktu, w zależności od przypadku.

(b)   Ograniczenia określone w niniejszym ustępie 20 nie ograniczają ani nie wykluczają odpowiedzialności za śmierć, uszczerbek na zdrowiu spowodowany zaniedbaniem, rażące zaniedbanie, oszustwo lub umyślne niewłaściwe postępowanie firmy Nike lub innych Podmiotów z ramienia Nike, ani za jakiekolwiek inne kwestie, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa.

Ustęp 21: Zwolnienie z odpowiedzialnościUstęp 21 nie ma zastosowania.

Ustęp 22: Prawo właściwe: Ustęp 22 zastąpiono następującym zapisem:

Użytkownik zgadza się, że Strona internetowa (w tym zakup dowolnego Produktu), Warunki, Aplikacja, Usługi SWOOSH oraz wszelkie spory między użytkownikiem a Nike będą podlegać pod każdym względem prawu holenderskiemu, bez względu na normy kolizyjne, a nie postanowieniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. Niezależnie od powyższego wyboru prawa, należy pamiętać, że użytkownik będzie korzystać z praw ustawowych przysługujących mu na jego korzyść na mocy przepisów obowiązującego prawa w kraju zamieszkania użytkownika.

O ile nie jest to zabronione i bez uszczerbku dla wszelkich ustawowych praw konsumentów, użytkownik zgadza się, że wszystkie spory, roszczenia i postępowania prawne bezpośrednio lub pośrednio wynikające ze Strony internetowej lub z nią związane (w tym zakupem jakiegokolwiek Produktu), Warunkami, Aplikacją lub Usługami .SWOOSH będą rozstrzygane indywidualnie, bez pozwu zbiorowego, i wyłącznie w sądach właściwych w Amsterdamie, Holandii. Jeśli użytkownik mieszka w UE lub Wielkiej Brytanii, może wówczas również wnieść roszczenie do właściwych sądów w swoim miejscu zamieszkania.

Nike zobowiązuje się do rozwiązywania wszelkich sporów bezpośrednio z właścicielem konta .SWOOSH. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem strony Uzyskaj pomoc.  W przypadku potencjalnego sporu użytkownik może – ale nie musi – ubiegać się o rozwiązanie sporu z Nike za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dwa lata na wniesienie roszczeń.  Z zastrzeżeniem wszelkich stanowiących inaczej przepisów dotyczących przedawnienia ujętych w ustępie 7(k), wszelkie Roszczenia użytkownika lub spółki Nike związane w jakikolwiek sposób z niniejszymi Warunkami, Usługami .SWOOSH, jakimikolwiek Produktami lub jakimkolwiek aspektem relacji między użytkownikiem a spółką Nike w odniesieniu do niniejszych Warunków, Usług .SWOOSH lub jakichkolwiek Produktów, muszą zostać wniesione w ciągu dwóch (2) lat od powstania takiego Roszczenia lub dłużej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa; w przeciwnym razie Roszczenie ulegnie przedawnieniu, co oznacza, że użytkownik i spółka Nike nie będą mieli prawa dochodzić Roszczenia.

Ustęp 23: Zmiana i zakończenie świadczenia przez nas Usług .SWOOSHUstęp 23 zostaje usunięty i zastąpiony następującym zapisem:

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania Usług .SWOOSH lub do zawieszenia lub zakończenia świadczenia całości lub części Usług .SWOOSH w dowolnym momencie; naliczania, modyfikowania lub zrzekania się wszelkich opłat wymaganych do korzystania z Usług .SWOOSH; lub oferowania możliwości niektórym lub wszystkim użytkownikom końcowym Usług .SWOOSH.  Możemy powiadomić użytkownika z wyprzedzeniem o zawieszeniu lub przerwaniu całości lub części Usług .SWOOSH, na przykład poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub powiadomienia za pośrednictwem Usług .SWOOSH.  Wszelkie modyfikacje i uzupełnienia Usług .SWOOSH będą podlegać Warunkom lub Warunkom uzupełniającym, chyba że firma Nike wyraźnie postanowi inaczej na piśmie.  Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do zaprzestania korzystania z Usług .SWOOSH w dowolnym momencie.  W najszerszym możliwym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu strat czy szkód związanych z brakiem możliwości uzyskania dostępu do Usług .SWOOSH czy korzystania z nich.

Ustęp 26: Postanowienia dodatkowe: Ustęp 26(h) zastąpiono następującym zapisem:

W przypadku pytań lub skarg dotyczących Usług .SWOOSH prosimy o kontakt za pośrednictwem strony Uzyskaj pomoc. Należy pamiętać, że nie zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo wiadomości e-mail; w związku z tym w korespondencji e-mail z nami nie należy podawać danych kart płatniczych ani żadnych innych wrażliwych informacji. 

Postanowienia obowiązujące w poszczególnych krajach

Jeśli użytkownik zamieszkuje w jednym z poniższych krajów, obowiązują poniższe dodatkowe postanowienia, nadrzędne wobec niezgodnych z nimi postanowień ujętych powyżej.

Niemcy lub Polska

Ustęp 22: Prawo właściwe: Ustęp 22 zastąpiono następującym zapisem:

Użytkownik zgadza się, że Strona internetowa (w tym zakup dowolnego Produktu), Warunki, Aplikacja, Usługi SWOOSH oraz wszelkie spory między użytkownikiem a Nike będą podlegać pod każdym względem prawu holenderskiemu, bez względu na normy kolizyjne, a nie postanowieniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. Niezależnie od powyższego wyboru prawa, należy pamiętać, że użytkownik będzie korzystać z praw ustawowych przysługujących mu na jego korzyść na mocy przepisów obowiązującego prawa w kraju zamieszkania użytkownika.

O ile nie jest to zabronione i bez uszczerbku dla wszelkich ustawowych praw konsumentów, użytkownik zgadza się, że wszystkie spory, roszczenia i postępowania prawne bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane ze Stroną internetową (w tym zakupem jakiegokolwiek Produktu), Warunkami, Aplikacją lub Usługami .SWOOSH będą rozstrzygane indywidualnie, bez pozwu zbiorowego, i wyłącznie w sądach właściwych w Amsterdamie, Holandii. Jeśli użytkownik mieszka w Niemczech lub w Polsce, może wówczas również wnieść roszczenie do właściwych sądów w swoim miejscu zamieszkania.

Nie jesteśmy zobowiązani i nie będziemy brać udziału w postępowaniu przed organem zajmującym się rozstrzyganiem sporów konsumenckich (ADR).

Francja

Ustęp 22: Prawo właściwe: Ustęp 22 zastąpiono następującym zapisem:

Użytkownik zgadza się, że Strona internetowa (w tym zakup dowolnego Produktu), Warunki, Aplikacja, Usługi SWOOSH oraz wszelkie spory między użytkownikiem a Nike będą podlegać pod każdym względem prawu holenderskiemu, bez względu na normy kolizyjne, a nie postanowieniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. Niezależnie od powyższego wyboru prawa, należy pamiętać, że użytkownik będzie korzystać z praw ustawowych przysługujących mu na jego korzyść na mocy przepisów obowiązującego prawa w kraju zamieszkania użytkownika.

O ile nie jest to zabronione i bez uszczerbku dla wszelkich ustawowych praw konsumentów, użytkownik zgadza się, że wszystkie spory, roszczenia i postępowania prawne bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane ze Stroną internetową (w tym zakupem jakiegokolwiek Produktu), Warunkami, Aplikacją lub Usługami .SWOOSH będą rozstrzygane indywidualnie, bez pozwu zbiorowego, i wyłącznie w sądach właściwych w Amsterdamie, Holandii. Jeśli użytkownik mieszka we Francji, może wówczas również wnieść roszczenie do właściwych sądów w swoim miejscu zamieszkania.

Nike zobowiązuje się do rozwiązywania wszelkich sporów bezpośrednio z konsumentem. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem strony Uzyskaj pomoc. Jeżeli Użytkownik uważa, że skarga nie została odpowiednio rozpatrzona, może – ale nie ma takiego obowiązku – skorzystać z platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów (Online Dispute Resolution, ODR), do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem http://ec.europa.eu/odr.  Ponadto Użytkownik ma prawo do wszczęcia procedury mediacji, kontaktując się z mediatorem w następujący sposób: Association des médiateurs européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, telefon: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. Mediator podejmie próbę osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu w sposób niezależny i bezstronny. W przypadku mediacji każda ze stron może przyjąć albo odrzucić rozwiązanie proponowane przez mediatora.

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login