You are here

nl-NL Participant Release Trial Zone

Primary tabs

VOORNAAM:

ACHTERNAAM:

 

 

 

VRIJWARING DEELNEMER

ZORGVULDIG LEZEN S.V.P.

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR AMATEURSPORTERS

Deelnemers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun gebruik van of deelname aan de activiteiten van deze Retail Experience geen invloed heeft op hun geschiktheid als amateursporter. NIKE verzoekt iedere deelnemer hierbij nadrukkelijk bij de betreffende sportbond te controleren welke regels voor amateurs van toepassing zijn.

NIKE IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGEN VOOR UW STATUS OF ONGESCHIKTHEID ALS AMATEURSPORTER ALS GEVOLG VAN UW DEELNAME AAN DEZE RETAIL EXPERIENCE.

Ten behoeve van dit document “Vrijwaring Deelnemer” betekent “Retail Experience” de verschillende mogelijkheden en ervaringen voor testen die worden aangeboden op de Nike Retail Winkel locatie op elke dag van mijn deelname, alle vervoer naar, van en tussen Retail Experience locaties, alle producttesten op de Retail Experience, en alle andere activiteiten met betrekking tot de Retail Experience en mijn deelname aan de Retail Experience. De Retail Experience wordt georganiseerd door Nike European Operations Netherlands B.V, gevestigd aan Colosseum 1, 1213NL, Hilversum, Nederland (“NIKE”). Ik ben 18 jaar of ouder en wil deelnemen aan de Retail Experience. Met het oog op de mogelijkheid om deel te nemen aan de Retail Experience erken ik, ondergetekende deelnemer, hierbij en stem ik ermee in dat:

1.       RISICOAANVAARDING: NIKE heeft mij geen garanties gegeven voor de geschiktheid, conditie, of veiligheid van het Evenement of de plaats van de Retail Experience, en ik erken dat deelname aan de Retail Experience eventueel risico's en gevaar van ongelukken, lichamelijk letsel en verlies van of schade aan eigendommen met zich mee kan brengen. Ik bevestig dat ik in goede gezondheid verkeer en geen medische aandoening of gezondheidsprobleem heb dat mijn vermogen om aan de Retail Experience deel te nemen in gevaar zou kunnen brengen of beperken. Ik begrijp en heb de aard, omvang en grootte van de verbonden risico’s overwogen en beoordeeld, en ik kies er vrijwillig en uit vrije wil voor om deze risico's te aanvaarden. Bovendien stem ik ermee in om de redelijke instructies van de leiders van de Retail Experience gedurende de Retail Experience te zullen opvolgen.

2.       VERZEKERING:  Ik begrijp dat NIKE geen enkele verzekering verstrekt, voor leven of medische kosten of aansprakelijkheid, voor welke ziekte, ongevallen, letsel of (financiële) schade dan ook, die zich kan voordoen in verband met mijn deelname aan de Retail Experience. Ik ga ermee akkoord dat indien ik ziek word tijdens of na een Retail Experience en ik medische aandacht of behandeling krijg van de medische dienstverlener van de Retail Experience, of enige andere arts of ziekenhuis, ik dergelijke personen hierbij toestemming geef om hun gegevens (inclusief gegevens over mijn medische behandeling) te verstrekken aan NIKE of aan derden die door NIKE zijn aangewezen om dergelijke informatie te verzamelen, met inachtneming van passende vertrouwelijkheid van medische gegevens, om NIKE in staat te stellen een rapport van het incident op te maken en dit rapport te bewaren uitsluitend voor interne doeleinden. 

3.       VRIJWARING: Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht stem ik er hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in om NIKE te zullen vrijwaren tegen en vergoeden voor alle vorderingen, bedragen, kosten, schade of onkosten (inclusief redelijke juridische kosten) die zich kunnen voordoen in verband met een ongeluk, financiële schade of schade als gevolg van mijn aanwezigheid bij of deelname aan de Retail Experience.

4.       AANSPRAKELIJKHEID:  Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht stem ik er mee in dat alle aansprakelijkheid van NIKE met betrekking tot mijn deelname aan de Retail Experience is uitgesloten behalve in geval van nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

5.       FILM EN VIDEO TOESTEMMING: Ik erken en stem ermee in dat NIKE, haar partners, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, licentienemers, agenten, rechtsopvolgers, cessionarissen en commerciële partners die door NIKE gemachtigd zijn (gezamenlijk te noemen: “NIKE Group”), mijn aanwezigheid bij de Retail Experience en daaraan gerelateerde activiteiten kan filmen, fotograferen of anderszins vastleggen voor reclame-, promotie- of commerciële doeleinden en/of voor interne doeleinden van NIKE.  Voor de maximaal toegestane duur op grond van de toepasselijke wetten, regelgeving en verdragen verleen ik hierbij de NIKE Group het recht om elke foto, video, beeld of andere vastgelegde media of portret van mij overal ter wereld en zonder vergoeding te gebruiken voor reclame-, promotie- of andere commerciële doeleinden in verband met de Retail Experience of toekomstige evenementen, in campagnes van NIKE en/of voor andere promotionele activiteiten van NIKE. Ik verleen NIKE hierbij ook toestemming om mijn naam, beeltenis, mijn standen en resultaten in de Retail Experience, zowel tijdens de Retail Experience als daarna, te vertonen in alle media en op alle wijzen die nu bekend zijn of die later ontwikkeld worden.

6.       LICENTIE OM COMMENTAREN, FEEDBACK EN IDEEËN TE GEBRUIKEN:  Ik verleen NIKE hierbij een eeuwigdurende licentie om alle commentaren, feedback en ideeën te gebruiken die ik met hen kan delen, zonder kennisgeving, vergoeding of bevestiging aan mij, voor welk doeleinde dan ook, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van producten en diensten en het creëren, wijzigen of verbeteren van producten en diensten.

7.       NIKE'S RECHT OM DEELNAME TE WEIGEREN: Ik begrijp en erken dat NIKE te allen tijde het recht heeft om mij de toegang tot en/of mijn deelname aan Retail Experience activiteiten te weigeren in geval ik mij niet houd aan deze overeenkomst of aan de aanwijzingen van NIKE personeel of vertegenwoordigers op de Retail Experience.

8.       BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS: Om aan de Retail Experience deel te nemen zal ik bepaalde persoonsgegevens over mijzelf verstrekken of kunnen persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van mijn deelname. Hieronder vallen de persoonsgegevens die op dit formulier zijn opgenomen met betrekking tot mijn registratie en andere persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Retail Experience zelf. NIKE zal deze persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het organiseren van de Retail Experience en voor de specifieke doeleinden als beschreven in dit toestemmingsformulier, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Ik begrijp en erken dat Nike mijn persoonsgegevens zal doorgeven aan Nike Inc., gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, en aan andere ondernemingen van de Nike Group buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. 

Door hieronder te tekenen ga ik akkoord met de verwerking en doorgifte door NIKE van mijn persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Meer informatie over de wijze waarop mijn persoonsgegevens worden verwerkt is te vinden in het NIKE Privacy- en Cookiebeleid op {{agreement:privacyPolicy:NIKE Privacy- en Cookiebeleid}} Iedere deelnemer heeft recht op toegang tot, correctie van en verwijdering van door NIKE verwerkte persoonsgegevens die op deelnemer betrekking hebben. Iedere deelnemer kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te zenden aan: privacy@nike.com.

9.       NIET OVERDRAAGBAAR: Ik begrijp dat mijn deelname aan de Retail Experience niet overdraagbaar is en niet voor contant geld inwisselbaar is.

10.     GELDIGHEID: Mocht enige bepaling van deze overeenkomst om welke reden ook geheel of gedeeltelijk als nietig of niet-afdwingbaar worden beoordeeld, dan zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht blijven en geldig en afdwingbaar blijven. De nietige of niet-afdwingbare bepaling zal door een geldige bepaling worden vervangen die in essentie zoveel mogelijk gelijk is aan de nietige of niet-afdwingbare bepaling. Dit formulier treedt in de plaats van alle eerdere gemaakte mondelinge of schriftelijke overeenkomsten in verband met de Retail Experience.

11.     BEVOEGDE RECHTER EN UITLEG: Deze overeenkomst en alle in verband daarmee voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van het land waar de deelnemer woonachtig is.

IK HEB HET BOVENSTAANDE ZORGVULDIG GELEZEN EN DE INHOUD ERVAN VOLLEDIG BEGREPEN EN IK STEM VRIJWILLIG IN MET DE VOORWAARDEN HIERVAN. 

 IK ACCEPTEER DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME AAN DE RETAIL EXPERIENCE

 IK GEEF TOESTEMMING VOOR NIKE’S VERWERKING EN GEBRUIK VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS VOOR HET AANGEGEVEN DOEL

 IK STEM IN MET HET GEBRUIK VAN MIJN BEELTENIS ZOALS HIERVOOR UITEEN IS GEZET

HANDTEKENING:

DATUM:

  IK BEN JONGER DAN 18 JAAR OUD— IK BEGRIJP DAT MIJN OUDER/VOOGD HIERONDER DIENT TE TEKENEN

OUDER/VOOGD OVEREENKOMST

Ik ben de ouder die de ouderlijke macht heeft of de wettelijk voogd is van de hieronder genoemde deelnemer en ik stem ermee in dat de deelnemer mag deelnemen aan de Retail Experience onder toezicht van een geschikte NIKE vertegenwoordiger.  Namens de deelnemer, mijzelf, de ouders of voogden van de deelnemer, diens erfgenamen, boedel, verzekeraars, cessionarissen en alle anderen die een vordering kunnen instellen voor of namens de deelnemer, verklaar ik hierbij onvoorwaardelijk:

i.  dat ik instem met alle bepalingen van deze overeenkomst

ii.  dat ik ermee instem om de deelnemer zich te laten houden aan de bepalingen van deze overeenkomst; en

iii. dat ik NIKE, haar agenten en personeel van de Retail Experience machtig en toesta om eerste noodhulp te verlenen aan de deelnemer, noodvervoer, en andere medische noodhandelingen, uit te voeren door artsen, verpleegkundigen, of ander medisch personeel (daaronder begrepen, teneinde twijfel te vermijden, alle medische testen en/of medische onderzoeken) in geval van een ongeval of letsel van de deelnemer dat zich kan voordoen gedurende en/of als een gevolg van de Retail Experience.

IK BEN DE OUDER DIE DE OUDERLIJKE MACHT HEEFT OF DE WETTELIJK VOOGD IS VAN DE HIERONDER GENOEMDE DEELNEMER DIE JONGER DAN 18 JAAR IS, EN IK HEB HET BOVENSTAANDE ZORGVULDIG GELEZEN, BEGRIJP DE INHOUD VOLLEDIG, EN STEM NAMENS DE DEELNEMER VRIJWILLIG IN MET DEZE BEPALINGEN.

NAAM DEELNEMER

GEBOORTEDATUM DEELNEMER:

NAAM OUDER OF WETTELIJK VOOGD: 

TELEFOONNUMMER OUDER OF WETTELIJK VOOGD

HANDTEKENING OUDER OF WETTELIJK VOOGD:

DATUM: 

Agreement Type: 
Locales: 

User login