You are here

ms-MY Launch Terms

Primary tabs

Terma Pelancaran

 

Tarikh penyemakan terakhir: Jun 2022

  1.        Acara Pelancaran

“Acara Pelancaran” dikendalikan oleh Nike Global Trading B.V. Singapore Branch atau mana-mana Ahli Gabungannya (seperti yang ditakrifkan di bawah), dengan tempat perniagaan utamanya di 30 Pasir Panjang Road, #10–31/32, Mapletree Business City, Singapore 117440, atau mana-mana Ahli Gabungannya (seperti yang ditakrifkan di bawah) (“NIKE, kami, milik kami”).  Dengan mendaftar untuk Acara Pelancaran, pengguna (“awak, anda, peserta”) mendaftar untuk peluang membeli kasut atau pakaian NIKE yang ditentukan untuk Acara Pelancaran tersebut dalam jemputan Pelancaran (“Produk yang Berkenaan”).

 

2.         Terma yang Berkenaan

Terma Pelancaran ini (“Terma Pelancaran”) diwujudkan oleh dan antara NIKE atau mana-mana Ahli Gabungannya dan anda. Ahli Gabungan NIKE bermaksud mana-mana syarikat atau entiti lain yang secara langsung atau melalui satu atau lebih perantara, mengawal, dikawal oleh atau berada di bawah kawalan biasa NIKE.  (“Ahli gabungan”). Penyertaan anda dalam Acara Pelancaran adalah tertakluk kepada butiran dalam kad atau halaman acara Pelancaran ("Jemputan Pelancaran"), Terma Pelancaran ini, {{agreement:termsOfUse:Terma Penggunaan}} NIKE dan Terma Jualan NIKE jika berkenaan (secara kolektif, “Terma yang Berkenaan”). Dengan menyertai Acara Pelancaran, anda bersetuju untuk terikat dengan semua Terma yang Berkenaan. Sekiranya berlaku sebarang percanggahan antara Terma Pelancaran ini dan Terma Penggunaan atau Terma Jualan, Terma Pelancaran ini akan diutamakan.

 

3.         Penyertaan

Untuk mengambil bahagian dalam Acara Pelancaran, anda memuat turun aplikasi yang berkenaan atau melawati laman web yang berkenaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada, Aplikasi NIKE, Aplikasi SNKRS dan NIKE.com) (setiap satu "Saluran yang Berkenaan"), log masuk ke akaun NIKE anda dan ikut arahan untuk mendaftar. Pendaftaran dihadkan kepada satu (1) bagi setiap orang untuk setiap Acara Pelancaran. Pendaftaran seterusnya akan terbatal. Jika anda tidak mempunyai Keahlian NIKE, anda boleh mewujudkan akaun semasa pendaftaran. Keahlian NIKE adalah percuma. Anda mesti mencapai umur yang sah untuk negara/rantau anda berkenaan dengan menyertai acara seperti ini. 

 

Masa Acara Pelancaran bermula atau Tempoh Kemasukan (seperti yang berkenaan) disediakan dalam Jemputan Pelancaran tertentu.

 

4.         Dasar Privasi. 

{{agreement:privacypolicy:Dasar Privasi}} kami menerangkan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi NIKE dan digunakan untuk maklumat peribadi yang dikumpulkan berkaitan dengan penyertaan dan pendaftaran anda dalam Acara Pelancaran. Dengan mendaftar untuk Acara Pelancaran, anda bersetuju bahawa NIKE boleh memproses data peribadi anda mengikut Dasar Privasinya untuk tujuan Acara Pelancaran.

 

5.         Proses Pemilihan

Proses pemilihan berbeza mengikut Acara Pelancaran dan hendaklah digunakan seperti yang diperincikan di bawah dan dalam Jemputan Pelancaran yang berkenaan. Acara Pelancaran (kecuali untuk Cabutan dan Pas SNKRS, diterangkan secara berasingan di bawah) bermula pada masa yang diterangkan dalam Saluran yang Berkenaan (“Masa Mula”). Selepas Masa Bermula, NIKE akan menggunakan proses automatik untuk memilih peserta secara rawak sehingga Produk yang Berkenaan habis dijual. Kebarangkalian pemilihan bergantung pada masa kemasukan dan ketersediaan Produk Berkenaan. Bekalan Produk yang Berkenaan adalah terhad.

 

Anda bersetuju bahawa NIKE tidak membuat waranti, perwakilan, atau jaminan, tersurat atau tersirat, pada hakikat atau undang-undang, berkaitan dengan sebarang kelayakan untuk membeli produk NIKE semasa mana-mana Acara Pelancaran.

 

Cabutan

Acara Pelancaran yang diterangkan sebagai "Cabutan" atau "Cabutan Tersebut" dalam Saluran yang Berkenaan hendaklah menggunakan proses berikut. Tempoh penyertaan Cabutan akan bermula dan berakhir pada masa yang diterangkan dalam Jemputan Pelancaran melalui Saluran yang Berkenaan (“Tempoh Penyertaan Cabutan”). Semua penyertaan mesti dihantar sebelum tamat Tempoh Penyertaan Cabutan. Selepas Tempoh Penyertaan Cabutan, Nike akan menggunakan proses automatik untuk memilih peserta secara rawak untuk membeli Produk yang Berkenaan. Semua peserta akan mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Kebarangkalian pemilihan akan bergantung pada jumlah penyertaan yang sah dan ketersediaan Produk yang Berkenaan. Bekalan Produk yang Berkenaan adalah terhad.

 

Pas SNKRS

Acara Pelancaran yang diterangkan sebagai "Pas SNKRS" hanya boleh diakses dalam Aplikasi SNKRS dan menggunakan proses berikut. Tempoh Penyertaan Pas SNKRS akan bermula dan tamat pada masa yang dinyatakan dalam Aplikasi SNKRS (“Tempoh Penyertaan Pas”). Semua penyertaan hendaklah dihantar sebelum tamat Tempoh Penyertaan Pas. Selepas Tempoh Penyertaan Pas, Nike akan menggunakan proses automatik untuk memilih peserta secara rawak untuk membeli Produk yang Berkenaan. Semua peserta akan mempunyai peluang yang sama untuk pemilihan dan kebarangkalian pemilihan akan bergantung pada jumlah penyertaan yang sah dan ketersediaan Produk yang Berkenaan. Bekalan Produk yang Berkenaan adalah terhad.

 

Terma Pembelian, Pengumpulan dan Pembayaran Produk Pas SNKRS

Pas SNKRS memerlukan pembelian dalam kedai dan pengambilan Produk yang Berkenaan. Untuk mendaftar Pas SNKRS, anda mesti memilih lokasi pengambilan daripada pilihan yang tersedia dan mengesahkan nama penuh anda, seperti yang dipaparkan pada pengenalan foto anda yang sah. Jika anda dipilih, anda akan menerima pemberitahuan yang mengesahkan tempoh masa Produk yang Berkenaan akan disimpan untuk pembelian dan pengambilan. Bayaran penuh, pengenalan bergambar yang sah dan pengemukaan Kod QR Pas SNKRS anda (pada peranti berdaftar anda) semuanya akan diperlukan untuk mengambil Produk yang Berkenaan. Jika anda tidak membeli dan mengambil Produk yang Berkenaan dalam tempoh masa yang ditetapkan, tempahan anda akan dibatalkan dan anda tidak akan dikenakan bayaran.

 

Proses Tambahan

Untuk mengurus jumlah peserta yang tinggi, mengelakkan penyalahgunaan dan memastikan keadilan Acara Pelancaran (termasuk pengurangan BOTS automatik), NIKE juga boleh menguji dan menggunakan proses proprietari untuk menambah Acara Pelancaran pemilihan rawak tertentu, di mana pemilihan akan kekal rawak, tetapi kebarangkalian kejayaan mungkin berwajaran berdasarkan faktor yang ditentukan mengikut budi bicara mutlak NIKE (melainkan jika sebaliknya diperlukan oleh undang-undang yang berkuat kuasa), termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penyertaan pelancaran terdahulu dan kemenangan dan kekalahan terdahulu dan penglibatan lokasi. NIKE berhak untuk menukar proses Acara Pelancaran pada bila-bila masa sebelum acara Pelancaran bermula.

 

6.         Perjanjian Pembelian.

Harga Produk yang Berkenaan hendaklah dipaparkan pada Jemputan Pelancaran. Caj yang dikenakan untuk penghantaran, cukai dan duti akan dikira berdasarkan alamat anda semasa pendaftaran. Dengan mendaftar, anda bersetuju bahawa jika anda dipilih, NIKE boleh mengenakan caj ke atas kad kredit yang anda masukkan semasa pendaftaran secara automatik untuk nilai runcit penuh produk yang anda pilih, serta penghantaran, pengendalian, duti dan cukai yang berkenaan, kecuali untuk Acara Pelancaran Pas SNKRS (diterangkan secara berasingan di atas).

 

 Bekalan Produk yang Berkenaan adalah terhad.Kad kredit anda tidak akan dikenakan caj melainkan anda dipilih.Jika anda dipilih, kad kredit anda (atau kaedah pembayaran yang diluluskan) akan dikenakan caj sebaik sahaja pesanan anda dihantar dari pusat pengedaran NIKE.

 

Kelayakan untuk membeli mana-mana Produk Pelancaran yang Berkenaan tidak boleh dipindah milik dan mesti diterima sebagaimana diserahkan.

 

7.            Pemberitahuan. 

Dalam tempoh dua puluh empat (24) jam selepas tamat tempoh pendaftaran, anda akan menerima pemberitahuan (melalui pemberitahuan dalam Aplikasi, peti masuk akaun NIKE, SMS atau e-mel, seperti yang ditentukan dan ditunjukkan oleh NIKE) untuk memaklumkan anda sama ada anda dipilih atau tidak untuk membeli Produk yang Berkenaan.

 

8.         Bayaran.

Pembelian dihadkan kepada satu (1) bagi setiap orang untuk setiap Acara Pelancaran. Semua kaedah pembayaran yang tersedia akan disenaraikan semasa pendaftaran. NIKE tidak menerima sebarang kaedah pembayaran selain daripada yang disenaraikan semasa pendaftaran. Alamat penghantaran anda tidak boleh ditukar selepas pesanan anda diserahkan.

 

9.         Terma Tambahan.

Tawaran untuk menyertai mana-mana Acara Pelancaran adalah tidak sah jika dilarang oleh undang-undang yang berkuat kuasa. NIKE juga berhak untuk menghalang mana-mana orang daripada mengambil bahagian, serta meminta ganti rugi daripada orang itu jika mereka melanggar Terma yang Berkenaan, cuba menipu atau terlibat dalam sebarang tingkah laku penipuan. Sekiranya mana-mana orang melanggar mana-mana Terma yang Berkenaan, NIKE berhak untuk memilih peserta pengganti. Hak peserta terpilih tidak boleh dijual atau dipindahkan. Kegagalan oleh NIKE untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan Terma yang Berkenaan tidak akan menjadi penepian bagi peruntukan itu.

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login