You are here

nl-NL-draw-terms-bootroom

Primary tabs

NIKE VOORWAARDEN THE DRAW

NIETIG INDIEN VERBODEN

1. Wie komen er in aanmerking?

The Draw (“de Trekking”) is in het leven geroepen als reactie op geautomatiseerde BOTS en om een gelijker speelveld voor alle gebruikers te garanderen. De Trekking maakt het mogelijk om bepaalde Nike producten te kopen, maar brengt geen koopcontract tot stand. Aankopen worden beheerst door een aparte overeenkomst, waarop de Algemene Voorwaarden Voor Online Koop En Het Gebruik Van De Website (de “Aankoopvoorwaarden”) van Nike van toepassing zijn.

Deze promotie staat alleen open voor legale permanente Europese ingezetenen die 16 jaar of ouder zijn op het moment van aanmelding.

Door deel te nemen stemt de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk in met deze Voorwaarden en met besluiten van de Sponsor, welke definitief en bindend zijn in alle met de promotie samenhangende zaken.  Het in aanmerking komen is afhankelijk van het voldoen aan alle hierin uiteengezette vereisten.

2. Wie sponsort de promotie? 

De promotie wordt gesponsord door Nike European Operations Netherlands B.V, Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Nederland (de “Sponsor”).  De Sponsor behoudt zich het recht voor om een promotie die al begonnen is te beëindigen als deze niet zoals gepland kan worden uitgevoerd of voltooid.

3. Hoe kan ik deelnemen? 

Ga naar de NIKE experience, log in met uw NIKE+ Member ID en voltooi de registratie. Registratie is beperkt tot één (1) registratie per persoon en per model schoen.  Opvolgende inschrijvingen zijn nietig.  Als u geen NIKE+ membership heeft kunt u tijdens de registratie een account aanmaken. Het lidmaatschap is gratis. U dient uw credit card-gegevens te verstrekken, die door de Sponsor gebruikt zullen worden om een reservering te maken voor het bedrag van uw voorgenomen aankoop bij de Sponsor. Er zullen alleen bedragen van uw credit card worden afgeschreven wanneer u wint. Zie paragraaf 5 voor verdere informatie.

4. Hoe zal het in aanmerking komen om het te lanceren product te kopen worden toegekend? 

De Sponsor selecteert de deelnemers uit een willekeurige trekking van alle ontvangen aanmeldingen voor iedere beschikbare schoenmaat.  De kansen om in aanmerking te komen om het te lanceren product te kopen hangt af van het aantal in aanmerking komende ontvangen aanmeldingen en beschikbaarheid van de schoenmaten.  Zowel de winnende deelnemers als de deelnemers die niet gewonnen hebben zullen per e-mail en/of mms (naar keuze van de Sponsor) bericht krijgen binnen ongeveer vierentwintig (24) uur na de sluiting van de trekking. Als een deelnemer enige van deze Voorwaarden heeft geschonden, dan kan een alternatieve deelnemer worden gekozen, naar de keuze van de Sponsor.

5. Wat kan ik ontvangen? 

Winnende deelnemers kunnen het te lanceren product dat zij hebben gekozen kopen. Als u wint, wordt uw credit card-reservering afgeschreven zodra het product wordt verzonden vanaf ons DC en zal de koop definitief worden gemaakt. De Aankoopvoorwaarden van Nike zijn van toepassing op de aankoop van het Nike product.

6. Welke andere voorwaarden moet ik kennen? 

De Sponsor behoudt zich het recht voor om de verkoop aan een deelnemer aan de promotie te blokkeren en/of te weigeren, als de Sponsor van oordeel is, uitsluitend naar zijn keuze, dat de deelnemer heeft geprobeerd vals te spelen of misbruik van het proces te maken, waaronder ook het gebruik van programma's of scripts die gebruikers toestaan om hun aanmeldingen te automatiseren, of dat de deelnemer zich heeft gedragen op een manier die de Sponsor niet passend acht. De Sponsor behoudt zich verder het recht voor om het gebruik van Twitteraccounts of websites voor een gebruiker te blokkeren, waardoor de gebruiker niet aan de promotie kan deelnemen. Factoren die voor de Sponsor reden zijn om gebruikers te blokkeren zijn inclusief, maar niet beperkt tot bedreigingen, pesterijen, ergernissen of enig ander gedrag dat de Sponsor niet passend acht.

De promotie is nietig wanneer deze volgens toepasselijk recht verboden is.  In geval de werking, veiligheid of administratie van de promotie op welke wijze en om welke reden dan ook wordt belemmerd, inclusief, maar niet beperkt tot door fraude, virussen of een ander technisch probleem, kan de Sponsor, uitsluitend naar zijn keuze, hetzij: (a) de promotie afgelasten of beëindigen; (b) de promotie stilleggen om de belemmering aan te pakken en daarna de promotie hervatten op een wijze die het meest in overeenstemming is met de geest van deze Voorwaarden; of (c) het in aanmerking komen toekennen om het te lanceren product te kopen op willekeurige wijze uit de in aanmerking komende aanmeldingen die tot het moment van de belemmering ontvangen waren.  De Sponsor behoudt zich het recht voor om uitsluitend naar zijn keuze elke persoon te diskwalificeren van wie hij constateert dat die het aanmeldingsproces of de werking van de promotie frustreert, of zich gedraagt op een wijze die in strijd is met deze Voorwaarden, of zich onsportief of op een storende wijze gedraagt. Elke poging van wie dan ook om de legitieme werking van de promotie te saboteren kan een strafrechtelijke of civielrechtelijke overtreding zijn, en in geval van een dergelijke poging behoudt de Sponsor zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen van die persoon tot aan het wettelijk toegestane maximum.  Het nalaten door de Sponsor om een bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen houdt geen afstand van die bepaling in.  In het geval de Sponsor wordt verhinderd om met de promotie door te gaan of de integriteit en/of de haalbaarheid van de promotie ernstig ondermijnd wordt door een gebeurtenis buiten de macht van de Sponsor, daaronder begrepen maar niet beperkt tot brand, overstroming, epidemieën, aardbeving, explosie, arbeidsgeschillen of stakingen, natuurrampen of optreden van een volksvijand, storingen aan satellieten of apparaten, rellen of burgerlijke ongeregeldheden, oorlog (verklaard of onverklaard), terroristische dreiging of terroristische activiteiten, of overheidswetten, bevelen of regelgeving, bevelen van een rechter of jurisdictie, infectie door een computervirus, onbevoegd ingrijpen, technische storingen of andere oorzaken die redelijkerwijs niet binnen de macht van de Sponsor liggen (ieder een gebeurtenis of incident van “Overmacht”), heeft de Sponsor het recht, te zijner keuze, om de promotie zonder enige verdere verplichting in te korten, te wijzigen, op te schorten, af te gelasten of te beëindigen.

Door deel te nemen aan de promotie stemmen de deelnemers ermee in, voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, dat de Sponsor, zijn moederonderneming en verwante ondernemingen en hun respectievelijke leidinggevenden, bestuurders, werknemers en agenten (de “Gevrijwaarde Partijen”) niet aansprakelijk zijn voor schades of kosten die voortvloeien uit de deelname aan de promotie of de aankoop van een te lanceren product, inclusief, maar niet beperkt tot: (a) onbevoegd menselijk ingrijpen in de promotie; (b) technische fouten in verband met computers, servers, providers, of telefoon- of netwerklijnen; (c) drukfouten; (d) post die verloren is, te laat is, gefrankeerd dient te zijn, verkeerd geadresseerd of onbestelbaar is; (e) fouten in de administratie van de promotie of de verwerking van aanmeldingen; of (f) letsel of schade aan personen of eigendommen die direct of indirect of geheel of gedeeltelijk kan zijn veroorzaakt door de deelname van de deelnemer aan de promotie of de aankoop van een te lanceren product.  Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, doet de deelnemer afstand van het recht om welke schadevergoeding dan ook te vorderen, inclusief maar niet beperkt tot punitieve schadevergoeding, wegens gevolgschade, of wegens directe of indirecte schade. De deelnemer stemt ermee in dat de Gevrijwaarde Partijen geen garanties hebben gegeven, expliciet of impliciet, feitelijk of in rechte, met betrekking tot het in aanmerking komen om het te lanceren product te kopen.

7. Hoe worden geschillen behandeld?

Behalve wanneer dit verboden is en zonder beperking van wettelijke rechten voor consumenten, stemt de deelnemer ermee in dat alle geschillen, vorderingen en rechtsgronden die voortvloeien uit of verband houden met de promotie of een toegekend in aanmerking komen om het te lanceren product te kopen, individueel zullen worden beslecht, zonder toegang tot enige vorm van class action, door de bevoegde rechter in het land waar de deelnemer woont. Alle geschillen en vragen betreffende de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Voorwaarden, de rechten en verplichtingen van de deelnemer, en de rechten en verplichtingen van de Sponsor in verband met de promotie, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht ongeacht bepalingen inzake toepasselijk recht. Om misverstanden te voorkomen, zal de rechtskeuze als in dit artikel 7 uiteengezet de wettelijke rechten van de deelnemer niet buiten werking stellen.

8. Persoonsgegevens van de deelnemer:

Gegevens die van deelnemers worden verzameld zijn onderworpen aan de Privacy Policy van de Sponsor, die te vinden is op {{agreement:privacypolicy:Privacy Policy}}.

© 2017NEON   Alle rechten voorbehouden.

Agreement Type: 
Locales: 

User login