You are here

th-TH Launch Terms

Primary tabs

เงื่อนไขงานเปิดตัว

 

วันที่แก้ไขล่าสุด: มีนาคม 2022

  1.        งานเปิดตัว

“งานเปิดตัว” ดำเนินการโดย บริษัท Nike Global Trading B.V. สาขาสิงคโปร์ หรือบริษัทในเครือ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ซึ่งมีสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของธุรกิจอยู่ที่ 30 Pasir Panjang Road, #10–31/32, Mapletree Business City, Singapore 117440,หรือบริษัทในเครือ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) (“NIKE, เรา, ของเรา)  การลงทะเบียนเข้าร่วมงานเปิดตัว จะเป็นการลงทะเบียนเพื่อโอกาสในการซื้อรองเท้าหรือเครื่องแต่งกายของ NIKE ของผู้บริโภค (“คุณ, ของคุณ, ผู้เข้าร่วม”) สำหรับงานเปิดตัวนั้น ตามที่ระบุไว้ในคำเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัว (“ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”)

 

2.          เงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้

เงื่อนไขการเปิดตัวเหล่านี้ (“เงื่อนไขการเปิดตัว”) จัดทำขึ้นโดยและระหว่าง NIKE หรือบริษัทในเครือใด ๆ และคุณ บริษัทในเครือของ NIKE หมายถึงบริษัทใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับ NIKE โดยตรงหรือผ่านตัวกลางอย่างน้อยหนึ่งราย  (“บริษัทในเครือ”) การเข้าร่วมงานเปิดตัวของคุณจะอยู่ภายใต้รายละเอียดในการ์ดหรือหน้างานเปิดตัว (“คำเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัว”) เงื่อนไขการเปิดตัวเหล่านี้ {{agreement:termsOfUse:เงื่อนไขการใช้บริการ}} ของ NIKE และ เงื่อนไขการขาย ของ NIKE ที่มีผลยังคับใช้ (เรียกรวมกันว่า “เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง”) ในการเข้าร่วมงานเปิดตัว คุณตกลงที่จะมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเงื่อนไขการเปิดตัวเหล่านี้กับเงื่อนไขการใช้บริการหรือเงื่อนไขการขาย ให้ยึดตามเงื่อนไขการเปิดตัวเหล่านี้เป็นที่สุด

 

3.         การเข้าร่วม

ในการเข้าร่วมงานเปิดตัว คุณจะต้องดาวน์โหลดแอปที่เกี่ยวข้องหรือไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียง แอป NIKE, แอป SNKRS และ NIKE.com) (เรียกแต่ละรายการว่า "ช่องทางที่เกี่ยวข้อง") เข้าสู่ระบบบัญชี NIKE ของคุณ และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อลงทะเบียน จำกัดการลงทะเบียนหนึ่ง (1) ครั้งต่อคน ต่องานเปิดตัว การลงทะเบียนครั้งต่อไปจะถือเป็นโมฆะ หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิก NIKE คุณสามารถสร้างบัญชีได้ระหว่างการลงทะเบียน สมัครสมาชิก NIKE ได้ฟรี คุณต้องมีอายุถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายของประเทศ/ภูมิภาคของคุณกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้ 

 

เวลาเริ่มต้นของงานเปิดตัวหรือระยะเวลาการเข้าร่วม (ตามความเหมาะสม) จะระบุไว้ในคำเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวเฉพาะ

 

4.         นโยบายความเป็นส่วนตัว

{{agreement:privacypolicy:นโยบายความเป็นส่วนตัว}} ของเราอธิบายถึงการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ NIKE และมีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมและการลงทะเบียนของคุณในงานเปิดตัว ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานเปิดตัว คุณยินยอมให้ NIKE ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ของงานเปิดตัว

 

5.         ขั้นตอนการคัดเลือก

ขั้นตอนการคัดเลือกจะแตกต่างกันไปตามงานเปิดตัวแต่ละงาน และจะมีผลบังคับใช้ตามรายละเอียดด้านล่างและในคำเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวที่เกี่ยวข้อง งานเปิดตัว (ยกเว้น การจับฉลาก และ SNKRS Pass ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) จะเริ่มตามเวลาที่อธิบายไว้ในช่องทางที่เกี่ยวข้อง (“เวลาเริ่มต้น”) หลังเลยเวลาเริ่มต้น NIKE จะใช้กระบวนการอัตโนมัติเพื่อสุ่มเลือกผู้เข้าร่วมจนกว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องจะหมด ความเป็นไปได้ของการเลือกจะขึ้นอยู่กับเวลาที่เข้าร่วมและการมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีจำนวนจำกัด

 

คุณยอมรับว่า NIKE ไม่ได้รับประกัน ให้การรับรอง หรือให้คำมั่นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามความเป็นจริงหรือในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ NIKE ในช่วงใด ๆ ของงานเปิดตัว

 

การจับฉลาก

งานเปิดตัวที่ระบุว่าเป็นการ "จับฉลาก" หรือ "การจับฉลาก" ในช่องทางที่เกี่ยวข้องจะใช้กระบวนการต่อไปนี้ ช่วงเวลาการเข้าร่วมการจับฉลากจะเริ่มและสิ้นสุดตามเวลาที่อธิบายไว้ในคำเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้อง (“ระยะเวลาการเข้าร่วมการจับฉลาก”) ต้องส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมทั้งหมดก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการจับฉลาก หลังจากช่วงเวลาการจับฉลาก Nike จะใช้กระบวนการอัตโนมัติเพื่อสุ่มเลือกผู้เข้าร่วมเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมทุกคนจะมีโอกาสในการได้รับเลือกอย่างเท่าเทียมกัน โอกาสในการได้รับเลือกจะขึ้นอยู่กับจำนวนรวมของรายชื่อที่ถูกต้องและการมีจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีจำนวนจำกัด

 

SNKRS Pass

งานเปิดตัวที่ระบุว่าเป็น "SNKRS Pass" สามารถเข้าถึงได้ในแอป SNKRS เท่านั้นและใช้กระบวนการต่อไปนี้ ระยะเวลาการเข้าร่วม SNKRS Pass จะเริ่มต้นและสิ้นสุดตามเวลาที่อธิบายไว้ในแอป SNKRS (“ระยะเวลาการเข้าร่วม”) ต้องส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมทั้งหมดก่อนสิ้นสุดระยะเวลา Pass Entry หลังจากช่วง Pass Entry ทาง Nike จะใช้กระบวนการอัตโนมัติเพื่อสุ่มเลือกผู้เข้าร่วมเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมทุกคนจะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเท่าเทียมกัน และโอกาสในการได้รับคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจำนวนทั้งหมดของรายชื่อที่ถูกต้องและการมีจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีจำนวนจำกัด

 

เงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์การมารับสินค้าและการชำระเงินของ SNKRS Pass

SNKRS Pass กำหนดให้ซื้อที่ร้านจำหน่ายและรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการลงทะเบียนกับ SNKRS Pass คุณต้องเลือกสถานที่มารับสินค้าจากตัวเลือกที่กำหนดให้และยืนยันชื่อนามสกุลของคุณ ตามที่แสดงบนบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ยังไม่หมดอายุ หากคุณได้รับคัดเลือก คุณจะได้รับแจ้งข้อมูลการยืนยันระยะเวลาที่จะสงวนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องไว้สำหรับการซื้อและมารับสินค้า จะต้องชำระเงินเต็มจำนวน แสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ยังไม่หมดอายุ และการแสดงรหัส QR ผ่าน SNKRS ของคุณ (บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ลงทะเบียน) เพื่อรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่ซื้อและมารับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด การจองของคุณจะถูกยกเลิก และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน

 

กระบวนการเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการดูแลผู้เข้าร่วมจำนวนมาก หลีกเลี่ยงการละเมิด และรับรองความเป็นธรรมของงานเปิดตัว (รวมถึงการป้องกันบอทอัตโนมัติ) NIKE อาจจะทดสอบและใช้กระบวนการที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อปรับปรุงการสุ่มเลือกของงานเปิดตัวบางรายการ ซึ่งการเลือกจะยังคงเป็นการสุ่ม แต่ความเป็นไปได้ของความสำเร็จอาจเป็นการถ่วงน้ำหนักตามปัจจัยที่พิจารณาตามดุลยพินิจของ NIKE แต่เพียงฝ่ายเดียว (เว้นแต่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเฉพาะรายการเปิดตัวก่อนหน้านี้และการได้รับเลือกและไม่ได้รับเลือกก่อนหน้า และการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ NIKE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการของงานเปิดตัวได้ตลอดเวลาในช่วงก่อนเริ่มงานเปิดตัว

 

6.         เงื่อนไขการซื้อ

ราคาของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะแสดงอยู่ในคำเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัว ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดส่ง ภาษี และอากรจะคำนวณตามที่อยู่ของคุณในขณะที่ลงทะเบียน ในการลงทะเบียน คุณตกลงว่าหากคุณได้รับเลือก NIKE สามารถที่จะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่คุณป้อนในระหว่างการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติตามมูลค่าขายปลีกของผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก บวกกับค่าขนส่ง การจัดการ อากร และภาษีที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นงานเปิดตัว SNKRS Pass (อธิบายแยกต่างหากด้านบน)

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีจำนวนจำกัดบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินเว้นแต่คุณจะได้รับเลือกหากคุณได้รับเลือก บัตรเครดิตของคุณ (หรือวิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุมัติ) จะถูกเรียกเก็บเงินทันทีที่คำสั่งซื้อของคุณถูกจัดส่งจากศูนย์กระจายสินค้าของ NIKE

 

สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวที่เกี่ยวข้องไม่สามารถโอนได้และต้องยอมรับว่าเป็นการมอบรางวัล

 

7.         การแจ้งข้อมูล 

ภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน คุณจะได้รับการแจ้งข้อมูล (ผ่านการแจ้งเตือนในแอป กล่องข้อความในบัญชี NIKE, SMS หรืออีเมล ตามที่ NIKE กำหนดและระบุ) เพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณได้รับหรือไม่ได้รับเลือกให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

8.         การชำระเงิน

จำกัดการซื้อหนึ่ง (1) ครั้งต่อคน ต่องานเปิดตัว วิธีการชำระเงินที่สามารถใช้ได้ทั้งหมดจะแสดงในระหว่างการลงทะเบียน NIKE ไม่ยอมรับวิธีการชำระเงินใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระหว่างการลงทะเบียน ที่อยู่ในการจัดส่งของคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ส่งคำสั่งซื้อแล้ว

 

9.         ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมงานเปิดตัวจะถือเป็นโมฆะหากเป็นข้อห้ามของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ NIKE ยังสงวนสิทธิ์ในการป้องกันไม่ให้บุคคลใด ๆ สามารถเข้าร่วมได้ ตลอดจนเรียกร้องความเสียหายจากบุคคลนั้น หากมีการละเมิดข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ พยายามฉ้อโกง หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมฉ้อโกงใด ๆ NIKE ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้เข้าร่วมรายอื่น ในกรณีที่บุคคลใดละเมิดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมที่ได้รับเลือกไม่สามารถขายหรือโอนสิทธิ์ได้ ความล้มเหลวของ NIKE ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดนั้น

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login