You are here

nl-NL Terms - Mobile

Primary tabs

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN NIKE

Laatste revisiedatum: februari 2011

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DIT PLATFORM GEBRUIKT. Door u toegang te verschaffen tot of door gebruik van deze website, mobiele applicatie of een ander NIKE-product of -dienst (gezamenlijk het "Platform") op een computer, mobiele telefoon, tablet, console of een ander apparaat (gezamenlijk "Apparaat"), geeft u te kennen dat u deze Gebruiksvoorwaarden en enige andere toepasselijke wet hebt gelezen en begrijpt, en dat u akkoord bent om erdoor gebonden te zijn, ongeacht of u al dan niet een geregistreerd lid bent van NIKE. NIKE kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen na voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen worden van kracht na publicatie op het Platform. Door verder gebruik te maken van het Platform geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u het Platform niet meer te gebruiken.

BELANGRIJK BERICHT VOOR AMATEURATLETEN
U BENT ER VERANTWOORDELIJK VOOR DAT UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE ACTIVITEITEN VAN DIT PLATFORM UW GESCHIKTHEID ALS AMATEURATLEET NIET IN HET GEDRANG BRENGT. GA NA BIJ UW SPORTVERENIGING WELKE REGELS VAN TOEPASSING ZIJN VOOR U. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, IS NIKE NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR HET FEIT DAT UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM LEIDT TOT UW EVENTUELE ONGESCHIKTHEID ALS AMATEURATLEET.

BERICHT OVER FYSIEKE ACTIVITEIT
Het Platform kan onderwerpen bevatten die fysieke activiteit promoten. Houd rekening met de risico's en raadpleeg uw medische specialist voor u aan enige fysieke activiteit begint. Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, is NIKE niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor opgelopen letsels of schade door uw gebruik of onvermogen tot gebruik van de inhoud van het Platform.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle intellectuele eigendom op het Platform (behalve Content Afkomstig van Gebruikers) is van NIKE of de licentiegevers van NIKE. Dit omvat materiaal dat beschermd is door het auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht. Alle merkrechten en handelsnamen (bijv. de naam NIKE en het Swoosh-ontwerp) zijn van, geregistreerd en/of in licentie gegeven door NIKE. Alle content op het Platform (behalve Content Afkomstig van Gebruikers), inclusief maar niet beperkt tot tekst, software, scripts, code, ontwerpen, graphics, foto's, geluiden, muziek, filmpjes, applicaties, interactieve items of andere content ("Content") is een (gezamenlijk) werk in de zin van de auteurswet van de Verenigde Staten en andere auteurswettten., en NIKE is de rechthebbende op de Content. Alle rechten voorbehouden.

GEBRUIKSBEPERKINGEN VOOR HET PLATFORM
U mag de Content alleen voor eigen niet-commercieel gebruik gebuiken om deel te nemen aan het Platform of om NIKE-producten te bestellen of te kopen. U stemt ermee in om geen eigendomsvermeldingen van materiaal dat u downloadt of afdrukt van het Platform te wijzigen of te verwijderen. U stemt ermee in om geen Content op het Platform, inclusief Content Afkomstig van Gebruikers (nader bepaald hieronder) te wijzigen, kopiëren, vertalen, vertonen, verspreiden, downloaden, posten, verzenden, verkopen, uit te zenden, uit te voeren, opnieuw te publiceren of weer te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NIKE, tenzij het gaat om eigen Content Afkomstig van Gebruikers die u rechtmatig publiceert op het Platform. U stemt ermee in om geen gebruik te maken van datamining, robots, web scraping of gelijksoortige methoden van gegevensverzameling. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag geïnterpreteerd worden als het verlenen van een licentie aan u op de intellectuele eigendomsrechten van Nike of haar licentiegevers.

BESTELLINGEN VAN PRODUCTEN
Alle bestellingen die via het Platform geplaatst worden, zijn onderworpen aan acceptatie door NIKE. Dit betekent dat NIKE kan weigeren om een bestelling te accepteren of een bestelling mag annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet bevestigd was, met of zonder opgave van een reden en zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van u of andere personen. Indien uw creditcard gedebiteerd werd voor een bestelling die vervolgens geannuleerd wordt, zal NIKE overgaan tot terugbetaling.

BEVEILIGING VAN UW GEBRUIKERSNAAM/WACHTWOORD
U bent verantwoordelijk voor handelingen die plaatsvinden tijdens het gebruik van uw NIKE-account. Beveilig uw gebruikersnaam/wachtwoord en laat aan niemand toe om zich toegang te verschaffen tot het Platform met uw gebruikersnaam/wachtwoord. NIKE is niet verantwoordelijk voor verlies dat voortvloeit uit niet-toegestaan gebruik van uw gebruikersnaam/wachtwoord, met of zonder uw medeweten.

CONTENT AFKOMSTIG VAN GEBRUIKERS
"Content Afkomstig van Gebruikers" is communicatie, materiaal, informatie, gegevens, opinies, foto's, profielen, berichten, nota's, koppelingen, tekstinfo, muziek, filmpjes, ontwerpen, graphics, geluiden of enige andere content die door u en/of andere gebruikers van het Platform gepubliceerd worden of op een andere wijze ter beschikking gesteld worden via het Platform, met uitzondering van Content waarop NIKE of haar licentiegevers de rechthebbende is.


REGELS VOOR PUBLICATIE: CONTENT AFKOMSTIG VAN GEBRUIKERS EN GEDRAG VAN GEBRUIKERS

WEES VERANTWOORDELIJK.
U bent als enige verantwoordelijk voor uw Content Afkomstig van Gebruikers, uw interactie met andere gebruikers en uw activiteit op het Platform. Onderneem geen acties en publiceer geen zaken die NIKE of gebruikers blootstellen aan enige nadelige gevolgen of aansprakelijkheid.

WEES RELEVANT EN OPBOUWEND.
Blijf bij het onderwerp en publiceer alleen opbouwende commentaar en vragen. Spreek niet over politiek, toekomstige producten, speculaties of geruchten van/over NIKE en NIKE-producten of enige andere zaken die niet tot het onderwerp behoren, tenzij dit noodzakelijk is voor de werking van het Platform.

WEES BELEEFD EN CORRECT.
Heftige taal en beledigingen zijn verboden. Publiceer geen Content Afkomstig van Gebruikers of koppelingen naar een website die volgens het oordeel van NIKE onrechtmatig, in strijd met de wet- en regelgeving, beledigend, lasterlijk, smadelijk, opruiend, misleidend, onjuist, , kwaadwillig, bedrieglijk, , onfatsoenlijk, schadelijk, irriterend, intimiderend, bedreigend, haatdragend, grof, vulgair, obsceen, pornografisch, gewelddadig, seksueel expliciet is, uw privacy schendt, inbreuk maakt op de persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, in strijd is met contractuele rechten of verplichtingen, aanstootgevend is in een seksuele, raciale, culturele of etnische context, de veiligheid van anderen schaadt of in gevaar brengt, of anderszins verwerpelijk is. Publiceer geen foto's of filmpjes van andere personen zonder hun toestemming. Het is niet toegestaan om andere gebruikers van het Platform of enig andere persoon te 'stalken', intimideren, beledigen, schade te berokkenen of lastig te vallen.

RESPECTEER PRIVACY.
Publiceer geen persoonlijke informatie. Verzamel geen of vraag niet naar persoonlijke informatie van andere gebruikers van het Platform, stuur geen ongevraagde e-mails of andere communicatie. Verzamel, gebruik of publiceer geen privégegevens van andere personen op het Platform zonder eerst hun toestemming te vragen of met het oog op onwettige doeleinden.

HOUD HET PERSOONLIJK.
Het Platform mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Publiceer geen reclame, verzoeken of commerciële content op het Platform en aanvaard geen betaling van derden om commerciële activiteiten te verrichten op het Platform. Publiceer geen Content Afkomstig van Gebruikers die gepaard gaat met verzending van 'junkmail', 'kettingbrieven' of ongevraagde massamail of 'spam'. Gebruik geen geautomatiseerde scripts om informatie te verkrijgen van of voor interactie met het Platform.

BLIJF UZELF.
Geef u niet uit voor een andere persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot atleten of werknemers van NIKE. Geef geen valse voorstelling van uzelf, uw leeftijd of uw band met personen of entiteiten. Registreer uzelf niet voor meer dan één NIKE-account of in naam van een andere persoon, groep of entiteit. Verkoop uw profiel of account niet en draag deze niet over aan anderen. Onderneem geen poging om iemand anders account, gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken.

WEES ORIGINEEL.
U garandeert dat u over alle rechten beschikt met betrekking tot Content Afkomstig van Gebruikers die u op het Platform publiceert. U garandeert dat door u gepubliceerde Content Afkomstig van Gebruikers geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder de auteursrechten, merkrechten, handelsnamen, octrooien, bedrijfsgeheimen, privacyrechten, persoonlijkheidsrechtenof andere rechten van derden. U garandeert om geen Content Afkomstig van Gebruikers te publiceren waarvan u niet de rechthebbende bent of waarvoor u geen toestemming heeft verkregen van de rechthebbende.

RESPECTEER DE WET.
Publiceer geen Content Afkomstig van Gebruikers, onderneem geen activiteiten of gebruik het Platform niet op een manier die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, tot aansprakelijkheid kan leiden of aanzet tot onwettige activiteiten. Onderneem geen activiteiten op het Platform met het oog op tussenkomst, verstoring, beschadiging, onbruikbaarheid, overbelasting of beperkte functionaliteit van computersoftware of -hardware, telecommunicatie-uitrusting of het Platform. Publiceer geen Content Afkomstig van Gebruikers die softwarevirussen, programma's of andere computercode bevat. Probeer niet om de beveiligingstechnologie of -software van het Platform te omzeilen of te wijzigen.


ALGEMENE REGELS VOOR CONTENT AFKOMSTIG VAN GEBRUIKERS

CONTENT WORDT NIET VOORAF GESCREEND
NIKE screent Content Afkomstig van Gebruikers niet vooraf. NIKE garandeert niet dat het Platform geen Content Afkomstig van Gebruikers bevat die inaccuraat, bedrieglijk, beledigend, bedreigend, lasterlijk, onwettig of op enige andere wijze onrechtmatig of ongeschikt is. NIKE handelt louter als een passief kanaal voor deze verspreiding van content en aanvaardt geen verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot Content Afkomstig van Gebruikers of gebruikersactiviteiten op het PlatformNIKE behoudt zich het recht voor om Content Afkomstig van Gebruikers te bewerken, verwijderen of weigeren, of om uw geregistreerde account te annuleren voor welke reden dan ook.

GESCHIKTHEID EN REGISTRATIE
Om lid te worden van het NIKE-Platform of om Content Afkomstig van Gebruikers te publiceren, kan u gevraagd worden om te registreren voor een account. U stemt ermee in om accurate en actuele informatie te verstrekken over uzelf in alle registratieformulieren op het Platform. Dit Platform is uitsluitend bestemd voor gebruikers die zestien (16) jaar of ouder zijn. Wie jonger is dan 16 en zich registreert op het Platform, handelt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden. U verklaart en garandeert dat u ouder bent dan 16 jaar. Uw account kan zonder waarschuwing verwijderd worden als u valse informatie verstrekt over uw leeftijd (zowel jonger als ouder).

DE RECHTEN VAN NIKE OP UW PUBLICATIE
Uw Content Afkomstig van Gebruikers is niet vertrouwelijk. U verleent, en garandeert dat u over het recht beschikt om dit te doen, NIKE een niet-exclusief, onherroeppelijk, wereldwijd, overdraagbaar, royaltyvrij, eeuwigdurend recht op gebruik van uw Content Afkomstig van Gebruikers op elke wijze of huidige of toekomstige media dan ook, voor elk commercieel, publicitair of ander doel, inclusief het recht op vertaling, weergave, reproductie, wijziging, creatie van afgeleide werken, het verlenen van sublicenties, verspreiding, toewijzing en commercialisering zonder enige betaling aan u.

KLACHTEN VOOR INBREUKEN OP AUTEURSRECHT
Als u meent dat uw werk onterecht gekopieerd en gepubliceerd werd op het Platform en er een inbreuk gepleegd werd op uw auteursrechten, dient u ons de volgende informatie te bezorgen: (1) naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een elektronische of fysieke handtekening van de auteursrechthebbende of de persoon die gemachtigd is om in zijn/haar naam op te treden; (2) een beschrijving van het werk waarvoor waarop het auteursrecht rust en waarop volgens u inbreuk werd gepleegd; (3) een beschrijving van de locatie van het materiaal waarop volgens u inbreuk werd gepleegd op het Platform; (4) een schriftelijke verklaring dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet toegestaan is door de auteursrechthebbende, zijn/haar agent of de wet; en (5) een verklaring van u, dat de hiervoor vermelde informatie in uw bericht accuraat is en dat u de auteursrechthebbende bent of de persoon die gemachtigd is om in zijn/haar naam op te treden. Deze vereisten zijn noodzakelijk om NIKE voldoende vooraf kennis te geven van de inbreuk. Stuur klachten over inbreuken op auteursrecht naar:

Legal Department (Juridische afdeling - Copyright)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telefoon: 503-671-6453
Fax: 503-646-6926
We raden aan om juridisch advies in te winnen voor u een klacht indient bij NIKE, aangezien valse klachten op grond van toepasselijk recht nadelige gevolgen kan hebben die voor uw rekening zijn.

KOPPELINGEN
Het Platform kan koppelingen bevatten naar websites, applicaties of andere producten of diensten die geëxploiteerd worden door andere bedrijven ("Platformen van Derden"). NIKE monitort of controleert deze Platformen van Derden niet, deze beschikken over eigen gebruiksvoorwaarden en hanteren een apart privacybeleid. Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, is NIKE niet verantwoordelijk voor de content of de beleidsvoering van Platformen van Derden en verschaft u zich toegang tot Platformen van Derden op eigen risico.

MOBIELE DIENSTEN
Het Platform bevat diensten en kenmerken die beschikbaar zijn voor bepaalde mobiele Apparaten. De gebruikelijke tarieven van uw provider zijn hierbij van toepassing. Niet alle mobiele diensten functioneren met alle providers of Apparaten. Wanneer u gebruikmaakt van de mobiele diensten van NIKE, stemt u ermee in dat we op elektronische wijze communiceren met uw mobiele Apparaat, en dat bepaalde informatie over uw gebruik van deze diensten met ons gedeeld kan worden. Als u uw mobiele telefoonnummer wijzigt of deactiveert, moet u onmiddellijk uw accountinformatie bijwerken zodat we uw berichten niet naar een andere persoon sturen.

VRIJWARING
Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, gaat U ermee akkoord om NIKE Inc., haar filialen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen, te vrijwaren en te verdedigen van en tegen alle claims, verliezen, verplichtingen, uitgaven, schade en kosten, inclusief en zonder beperking honoraria van advocaten die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met uw Content Afkomstig van Gebruikers, uw gebruik van Content, uw gebruik van het Platform, uw gedrag in verband met het Platform of met andere gebruikers van het Platform, of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, een wet of de rechten van derden.

PRIVACY
Ons Privacybeleid, dat door deze verwijzing deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden, beschrijft de verzameling en het gebruik van informatie op dit Platform meer in detail.

DISCLAIMER VOOR INTERACTIE ONDER GEBRUIKERS
U bent als enige verantwoordelijk voor uw interactie met andere personen, zowel online als persoonlijk. NIKE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit interactie met andere gebruikers van het Platform, personen die u ontmoet via het Platform of personen die u vinden aan de hand van informatie die u gepubliceerd heeft op, via of door het Platform. U stemt ermee in om redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen bij alle interactie met andere gebruikers op het Platform en om het nodige onderzoek te verrichten voor u andere personen ontmoet. NIKE is totaal niet verplicht om tussen te komen bij geschillen onder gebruikers, maar kan dit naar eigen oordeel doen.

DISCLAIMER MET BETREKKING TOT GARANTIE
NIKE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Content Afkomstig van Gebruikers of andere Content die op het Platform gepubliceerd wordt, of voor beledigende, onwettige of ongeschikte content die u kunt vinden op of via het Platform. Het Platform, Content Afkomstig van Gebruikers, Content en ander materiaal of producten op dit Platform worden voorzien "IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN".Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, wijst NIKE elke expliciete of impliciete garantie af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garantie op eigendomsrecht, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. NIKE garandeert of belooft geen specifieke resultaten door gebruik van het Platform. NIKE biedt geen garantie dat het Platform ononderbroken of foutloos zal functioneren, dat eventuele defecten verholpen zullen worden of dat dit Platform of de server die het Platform beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke zaken. Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, geeft NIKE geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van materiaal of Content op het Platform met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid of andere kenmerken. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, begrijp u en stemt ermee in dat u Content downloadt of op enige andere wijze verkrijgt op eigen risico en dat u als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik en eventuele schade aan uw mobiele Apparaat, computer of ander Apparaat waarmee u zich toegang verschaft tot het Platform, evenals voor gegevensverlies of enige andere schade die daaruit voortvloeit. NIKE behoudt zich het recht voor om Content en andere items die op het Platform staan en gebruikt worden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Bepaalde landen staan geen beperking of uitsluiting van garanties toe, het is dus mogelijk dat de beperkingen hiervoor niet op u van toepassing zijn.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
NIKE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF WINST- OF GEGEVENSVERLIES, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DIT PLATFORM OF DE PRESTATIES VAN PRODUCTEN DIE VIA HET PLATFORM GEKOCHT WERDEN, UIT HET GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN HET PLATFORM (ZOWEL ONLINE ALS OFFLINE) OF UIT HET BIJWONEN VAN EEN NIKE-EVENT OF ANDERE CONTENT AFKOMSTIG VAN GEBRUIKERS, OOK ALS NIKE INGELICHT WERD OVER DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE. U DRAAGT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM. UW ENIGE VERHAAL TEGEN NIKE VOOR GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF ENIGE CONTENT BESTAAT ERIN OM HET PLATFORM NIET LANGER TE GEBRUIKEN. DIT GEZEGD ZIJNDE, ZAL DE EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN NIKE VOOR SCHADE OF VERLIES DIE/DAT OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN DIT PLATFORM OF ENIGE CONTENT, BEPERKT BLIJVEN TOT MAXIMAAL USD 100,00. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KAN MOGELIJK DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

DIVERSEN
U stemt ermee in, voor zover mogelijk onder toepasselijk recht, dat elk aspect van dit Platform, deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en enig geschil tussen u en NIKE wordt beheerst door de wetgeving van het land waar u woonachtig bent, ongeacht bepalingen inzake toepasselijk recht, en niet door het V.N.-verdrag van 1980 betreffende internationale koopovereenkomsten. Voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht, stemt u ermee in dat alle geschillen, claims en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met dit Platform (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van NIKE-producten) afzonderlijk opgelost worden zonder beroep te doen op enige vorm van groepsvordering en uitsluitend behandeld worden door de bevoegde rechter in het land waar u woonachtig bent.. Indien NIKE nalaat om aan te dringen op strikte naleving van een van deze Gebruiksvoorwaarden of dit niet afdwingt, kan dit niet beschouwd worden als prijsgeving van enige bepaling of recht. Noch de handelingen tussen de partijen, noch handelspraktijken zullen deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen. NIKE mag, voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, zijn rechten en plichten uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder kennisgeving aan u toewijzen aan een andere partij.

DEELBAARHEID
Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig verklaard wordt, blijft de rest van deze Gebruiksvoorwaarden afdwingbaar. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar geacht wordt, kan deze bepaling gescheiden worden van deze Gebruiksvoorwaarden en blijven de overige bepalingen geldig en afdwingbaar.

BEËINDIGING
NIKE behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel en voor om het even welke reden uw account te annuleren, uw profiel of enige van uw Content Afkomstig van Gebruikers te verwijderen, en om uw gebruik van het gehele of een gedeelte van het Platform te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid tegenover u of anderen. NIKE behoudt zich ook het recht voor om gebruikers van bepaalde IP-adressen of Apparaatnummers te blokkeren en hen de toegang tot het Platform te ontzeggen. U begrijpt dat bepaalde door u gepubliceeerde Content Afkomstig van Gebruikers die weergegeven wordt buiten uw profiel in activiteitfeeds, in andere delen van het Platform of op andere platformen (bijv. Facebook, Twitter, Google, enz.), op het Platform of andere platformen kan blijven bestaan, ook nadat uw Content Afkomstig van Gebruikers verwijderd werd of uw account geannuleerd werd. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht ook na annulering van uw account. De voorwaarden met betrekking tot intellectuele eigendom, vrijwaring, disclaimer voor interactie onder gebruikers, disclaimer met betrekking tot garantie, beperking van aansprakelijkheid, diversen, deelbaarheid en bepalingen die door hun aard na beëindiging kunnen voortduren, zullen bij beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden voortduren.

Agreement Type: 
UxIDs: 

User login