You are here

privacy-policy

ar_AE Privacy

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاصة بنايكي

تصف سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط هذ ("سياسة الخصوصية") البيانات الشخصية التي يتم جمعها أو إنشاؤها (معالجتها) عند تفاعلك مع نايكي من خلال تجاربنا الرقمية أو فعالياتنا على تطبيقاتنا على أجهزة الجوال أو من خلال أحد منتجاتنا أو خدماتنا الأخرى، وهي جميعها جزء من منصة نايكي ("المنصة"). كما أنها توضح كيفية استخدام بياناتك الشخصية ومشاركتها وحمايتها وما هي خياراتك المتعلقة ببياناتك الشخصية وكيفية الاتصال بنا. 

ar_SA Privacy

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاصة بنايكي

تصف سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط هذ ("سياسة الخصوصية") البيانات الشخصية التي يتم جمعها أو إنشاؤها (معالجتها) عند تفاعلك مع نايكي من خلال تجاربنا الرقمية أو فعالياتنا على تطبيقاتنا على أجهزة الجوال أو من خلال أحد منتجاتنا أو خدماتنا الأخرى، وهي جميعها جزء من منصة نايكي ("المنصة"). كما أنها توضح كيفية استخدام بياناتك الشخصية ومشاركتها وحمايتها وما هي خياراتك المتعلقة ببياناتك الشخصية وكيفية الاتصال بنا. 

ko-KR KOP Privacy Policy-4.1

나이키코리아 개인정보 처리방침

 

본 개인정보 처리방침(“방침”)은 유한회사 나이키 코리아 (본 방침에서 “나이키 코리아”, “당사”, “당사의” 또는 “당사를”로 칭함) 가 Nike.com/kr, 디지털 체험, 모바일 앱, 매장, 온라인 또는 오프라인 행사, 프로모션 또는 기타 제품 또는 서비스를 포함하여 나이키 웹사이트를 통해 고객이 나이키 코리아와 상호 작용할 때 수집, 생성 및 처리하는 개인 데이터에 적용되며 이 모든 것은 “플랫폼”의 일부입니다. 또한 개인 데이터의 사용, 공유 및 보호 방법, 개인 데이터와 관련된 선택 사항 및 당사에 연락할 수 있는 방법에 대해서 설명합니다.

 

 귀하의 개인 데이터 처리를 담당하는 나이키 법인은 귀하가 플랫폼과 상호작용하는 방식 및 귀하가 거주하는 장소에 따라 달라집니다. 대한민국(“한국”)의 경우,

zh-CN-cbdt-details

耐克员工个人信息跨境提供详情

 

境外接收方名称:Nike Inc.

境外接收方联系方式:privacy@nike.com (联系邮箱),Bowerman Drive 1, Beaverton, OR 97005, USA(联系地址)

en-US Applicant Privacy Policy

NIKE

APPLICANT PRIVACY POLICY

 

 

Last Updated: 4/19/2023

This Applicant Privacy Policy (“Policy”) describes how Nike, Inc. and its affiliates (collectively “NIKE”, “we,” “us,” or “our”) collect, process, transfer and retain personal data about job applicants (“Applicants,” “you”).  Please read it carefully.

 

ko-KR KOP Privacy Policy-4.0

나이키코리아 개인정보 처리방침

 

본 개인정보 처리방침(“방침”)은 유한회사 나이키 코리아 (본 방침에서 “나이키 코리아”, “당사”, “당사의” 또는 “당사를”로 칭함) 가 Nike.com/kr, 디지털 체험, 모바일 앱, 매장, 온라인 또는 오프라인 행사, 프로모션 또는 기타 제품 또는 서비스를 포함하여 나이키 웹사이트를 통해 고객이 나이키 코리아와 상호 작용할 때 수집, 생성 및 처리하는 개인 데이터에 적용되며 이 모든 것은 “플랫폼”의 일부입니다. 또한 개인 데이터의 사용, 공유 및 보호 방법, 개인 데이터와 관련된 선택 사항 및 당사에 연락할 수 있는 방법에 대해서 설명합니다.

 

 귀하의 개인 데이터 처리를 담당하는 나이키 법인은 귀하가 플랫폼과 상호작용하는 방식 및 귀하가 거주하는 장소에 따라 달라집니다. 대한민국(“한국”)의 경우,

pt-GB Applicant Privacy Policy (Brazil)

NIKE

POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA CANDIDATOS

 

 

Última atualização: 2023/9/5

Esta Política de Privacidade para Candidatos ("Política") descreve como a Nike, Inc. e suas afiliadas (coletivamente "NIKE", "nós", "nos" ou "nosso") coletam, processam, transferem e retêm dados pessoais sobre candidatos a vagas de emprego ("Candidatos", "Você").  Leia com atenção.

 

Parte responsável pelo processamento de dados pessoais

es-US Applicant Privacy Policy

NIKE

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SOLICITANTE

 

 

Última actualización: 4/19/2023

Esta Política de privacidad del solicitante ("Política") describe cómo Nike, Inc. y sus afiliados (colectivamente, "NIKE", "nosotros" o "nuestro") recopilan, procesan, transfieren y conservan datos personales sobre los solicitantes de empleo (“Solicitantes”, “tú”).  Por favor lee con atención

 

vi-GB Applicant Privacy Policy

NIKE

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA ỨNG VIÊN

 

 

Lần cập nhật gần đây nhất 2023/19/4

Chính sách về quyền riêng tư của ứng viên (“Chính sách”) mô tả cách Nike, Inc. và các công ty liên kết của Nike (gọi chung là “NIKE”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập, xử lý, chuyển giao và lưu giữ dữ liệu cá nhân của ứng viên xin việc (“Ứng viên”, “bạn”).  Vui lòng đọc kỹ tài liệu này.

 

Bên chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân

tr-GB Applicant Privacy Policy

NIKE

ADAY GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 19/4/2023

Bu Aday Gizlilik Politikası ("Politika") Nike, Inc. ve bağlı şirketlerinin (toplu olarak "NIKE", "biz", "bize", "bizim") iş başvurusu yapanlar ("Adaylar", "siz") hakkındaki kişisel verileri nasıl topladığını, işlediğini, aktardığını ve sakladığını açıklar.  Lütfen bu belgeyi dikkatli bir şekilde okuyun.

 

Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu taraf

Pages

User login