You are here

privacy-policy

en-US Applicant Privacy Policy

NIKE

APPLICANT PRIVACY POLICY

 

 

Last Updated: 4/19/2023

This Applicant Privacy Policy (“Policy”) describes how Nike, Inc. and its affiliates (collectively “NIKE”, “we,” “us,” or “our”) collect, process, transfer and retain personal data about job applicants (“Applicants,” “you”).  Please read it carefully.

 

ko-KR KOP Privacy Policy-4.0

나이키코리아 개인정보 처리방침

 

본 개인정보 처리방침(“방침”)은 유한회사 나이키 코리아 (본 방침에서 “나이키 코리아”, “당사”, “당사의” 또는 “당사를”로 칭함) 가 Nike.com/kr, 디지털 체험, 모바일 앱, 매장, 온라인 또는 오프라인 행사, 프로모션 또는 기타 제품 또는 서비스를 포함하여 나이키 웹사이트를 통해 고객이 나이키 코리아와 상호 작용할 때 수집, 생성 및 처리하는 개인 데이터에 적용되며 이 모든 것은 “플랫폼”의 일부입니다. 또한 개인 데이터의 사용, 공유 및 보호 방법, 개인 데이터와 관련된 선택 사항 및 당사에 연락할 수 있는 방법에 대해서 설명합니다.

 

 귀하의 개인 데이터 처리를 담당하는 나이키 법인은 귀하가 플랫폼과 상호작용하는 방식 및 귀하가 거주하는 장소에 따라 달라집니다. 대한민국(“한국”)의 경우,

pt-GB Applicant Privacy Policy (Brazil)

NIKE

POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA CANDIDATOS

 

 

Última atualização: 2023/9/5

Esta Política de Privacidade para Candidatos ("Política") descreve como a Nike, Inc. e suas afiliadas (coletivamente "NIKE", "nós", "nos" ou "nosso") coletam, processam, transferem e retêm dados pessoais sobre candidatos a vagas de emprego ("Candidatos", "Você").  Leia com atenção.

 

Parte responsável pelo processamento de dados pessoais

es-US Applicant Privacy Policy

NIKE

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SOLICITANTE

 

 

Última actualización: 4/19/2023

Esta Política de privacidad del solicitante ("Política") describe cómo Nike, Inc. y sus afiliados (colectivamente, "NIKE", "nosotros" o "nuestro") recopilan, procesan, transfieren y conservan datos personales sobre los solicitantes de empleo (“Solicitantes”, “tú”).  Por favor lee con atención

 

vi-GB Applicant Privacy Policy

NIKE

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA ỨNG VIÊN

 

 

Lần cập nhật gần đây nhất 2023/19/4

Chính sách về quyền riêng tư của ứng viên (“Chính sách”) mô tả cách Nike, Inc. và các công ty liên kết của Nike (gọi chung là “NIKE”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập, xử lý, chuyển giao và lưu giữ dữ liệu cá nhân của ứng viên xin việc (“Ứng viên”, “bạn”).  Vui lòng đọc kỹ tài liệu này.

 

Bên chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân

tr-GB Applicant Privacy Policy

NIKE

ADAY GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 19/4/2023

Bu Aday Gizlilik Politikası ("Politika") Nike, Inc. ve bağlı şirketlerinin (toplu olarak "NIKE", "biz", "bize", "bizim") iş başvurusu yapanlar ("Adaylar", "siz") hakkındaki kişisel verileri nasıl topladığını, işlediğini, aktardığını ve sakladığını açıklar.  Lütfen bu belgeyi dikkatli bir şekilde okuyun.

 

Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu taraf

zh-GB Applicant Privacy Policy (Traditional Chinese)

NIKE

應聘者隱私權政策

 

 

上次更新:2023/19/4

本應聘者隱私權政策 (以下簡稱「政策」) 描述 NIKE, Inc. 和其附屬公司 (統稱為「NIKE」、「我們」或「我們的」) 如何收集、處理、轉移和保留求職者 (又稱「應聘者」或「你」) 的個人資料。  請仔細閱讀本政策。

 

負責個人資料處理的責任方

 

負責處理你個人資料的實體,為你所申請職位的 NIKE 實體。 如需更多資訊,請造訪https://jobs.nike.com/

 

th-GB Applicant Privacy Policy

NIKE

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร

 

 

อัพเดทล่าสุด: 2023/5/9

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครนี้ ("นโยบาย") อธิบายวิธีที่ Nike, Inc. และบริษัทในเครือ (เรียกรวมว่า "NIKE", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") รวบรวม ประมวลผล ถ่ายโอน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้สมัครงาน ("ผู้สมัคร", "คุณ")  โปรดอ่านโดยละเอียด

 

ส่วนงานที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

sv-GB Applicant Privacy Policy

NIKE

INTEGRITETSPOLICY FÖR SÖKANDE

 

 

Senast uppdaterad: 9/5/2023

Den här integritetspolicyn för sökande ("Policy") beskriver hur Nike, Inc. och dess dotterbolag (tillsammans "NIKE", "vi", "oss" eller "vår") samlar in, behandlar, överför och lagrar personuppgifter om jobbsökande ("Sökande", "du").  Läs den grundligt.

 

Ansvarig part för behandling av personuppgifter

es-GB Applicant Privacy Policy Spanish (Spain)

NIKE

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SOLICITANTES

 

 

Última actualización: 19/4/2023

Esta política de privacidad de solicitantes ("Política") describe cómo Nike, Inc. y sus filiales (colectivamente "NIKE", "nosotros" o "nuestro/a") recopila, trata, transfiere y conserva datos personales relacionados con solicitantes de empleo ("Solicitantes", "tú").  Léela con atención.

 

Parte responsable del tratamiento de datos personales

Pages

User login