You are here

he-IL BYOD Privacy Policy

Primary tabs

Clone Agreement Document

Body Content

מדיניות Nike לשימוש במכשירים אישיים (EMEA)

תאריך כניסה לתוקף: 20/28/04

‏השתתפותך בתוכנית "שימוש במכשירים אישיים" ("BYOD") של Nike נעשית מרצונך החופשי. באמצעות חיבור מכשיר אישי אל מערכות Nike, הנך מאשר שקראת והבנת את המדיניות הזו, אתה מסכים לעמוד בהתחייבויותיך בהתאם למדיניות זו במלואן ובכל זמן ומאשר שאי-עמידה בחובותיך תביא לכל הפחות לחסימת הגישה למערכות Nike באמצעות מכשיר אישי, ובכפוף לחוק החל עשויה להוביל גם לנקיטת צעדים משמעתיים, כולל סיום העסקה.

1.               סקירה כללית והגדרות                              

Nike, Inc., חברות הבת שלה והחברות המסונפות לה ("Nike" - ראה רשימה מלאה של ישויות וכתובותיהן כאן) אימצו את תוכנית השימוש במכשירים אישיים ("תוכנית BYOD") על מנת לאפשר לעובדים ולעובדי קבלן ("משתמשים") להשתמש במכשירים האישיים שלהם כגון טלפונים ניידים, טאבלטים ומחשבים אישיים למטרות מקצועיות ב-Nike.

משתמשים המשתתפים בתוכנית BYOD מורשים לחבר את מכשיריהם האישיים למערכות Nike לטובת ניהול ענייני Nike בלבד, כפי שמפורט במדיניות זו ועולה בקנה אחד עם כתבי מדיניות אחרים של Nike. על עובדים שעתיים המצטרפים לתוכנית BYOD לתעד את כל השעות שעבדו בהתאם למדיניות השעות והנוכחות של Nike. כמו כן, ההשתתפות בתוכנית BYOD וזמינותה עשויות להיות כפופות לדרישות החוק המקומי או להגבלות בתחומי שיפוט מסוימים. אנא לחץ כאן למידע נוסף.

ההשתתפות בתוכנית BYOD נעשית מרצונו החופשי של המשתתף ומוצעת לטובת נוחות המשתמשים המורשים להשתמש במערכות Nike. על משתמשים שמעדיפים להשתמש במכשיר שמונפק על-ידי Nike ושנמצא בבעלותה ואשר זכאים למכשיר כזה בהתאם לתפקידם ולתחומי האחריות שלהם לעשות כן.

במדיניות זו:

"מערכות Nike" מורכבות מחומרה בבעלות Nike או מתוכנה שמאושרת ומורשית על-ידי Nike ובכלל זה שרתי החברה, חשבונות דואר אלקטרוני של החברה, יישומים ותוכנות (כגון אלה הזמינים דרך Nike Tools), כוננים משותפים של החברה, לוחות מודעות, מערכות למסרים מיידיים, בלוגים, ערוצי אינטרנט, מיקומי אחסון ענן של החברה ומערכות שונות נוספות שבבעלותה של Nike או שמסופקות על ידה.

"חומרי Nike" הינם כל מידע הקשור ל-Nike ומוחזק באופן אלקטרוני, לרבות הודעות דוא"ל והתקשרויות נוספות של החברה, מסמכים, נתונים, מאגרי נתונים, תמונות, גרפיקה, צילומים וחומרים אחרים, לרבות, אך ללא הגבלה, מידע אישי, קנייני או סודי של Nike, לקוחותיה, צרכניה, ספקיה, שותפיה או של צדדים שלישיים אחרים שלה.

"שיטת גישה מאובטחת" היא שיטה המסופקת על-ידי Nike ומאושרת על ידה שמאפשרת גישה מאובטחת למערכות Nike ולחומרים שלה, אשר משתמש המשתתף בתוכנית יידרש להשתמש בה (או, בהתאם לשיטת הגישה הספציפית, עשויה לדרוש הורדה והתקנה מקומית של תוכנה) במכשיר שלו על-מנת להשתתף בתוכנית BYOD.

"מ‏כשיר משתתף" הוא מכשיר בבעלות המשתמש אשר ממנו הוא ניגש למערכות Nike ולחומרי Nike באמצעות שיטת הגישה המאובטחת, ועל ידי כך משתתף בתוכנית BYOD.

2.               רישום לתוכנית BYOD

בקשה של משתמש להשתתף בתוכנית BYOD תאושר רק כאשר Nike סבורה שהשתתפותו של המשתמש עומדת בכל הדרישות החלות, ולכן אינה מהווה סיכון שלא לצורך או נטל על Nike.

‏א.      מכשירים מתאימים

רק מכשירים ומערכות הפעלה המאושרים על-ידי Nike מורשים לשימוש בתוכנית BYOD. מכשירים עשויים שלא להיכלל בתוכנית BYOD על סמך תאימות טכנולוגית או אי-עמידה בדרישות האבטחה המפורטות מטה. רק מכשירים בבעלותם האישית של המשתמשים המשתתפים מורשים בתוכנית BYOD. ראה רשימה של מכשירים מאושרים כאן.

‏ב.      חיבור מכשיר משתתף

על-מנת להשתתף בתוכנית BYOD, ולפני שייגש לכל מערכת או חומר של Nike במכשיר אישי, על המשתמש להשתמש בשיטת הגישה המאובטחת המסופקת ומאושרת על-ידי Nike, בהתאם לסוג המכשיר המשתתף שבו ייעשה שימוש לגישה זאת. עבור טלפונים ניידים, הדבר כולל הורדה והתקנה מקומית של תוכנת הניהול למכשירים ניידים המאושרת על-ידי Nike וזמינה כאן.

‏ג.      מידע הנאסף ממכשיר משתתף

בהשתתפות בתוכנית BYOD, ייתכן ש-Nike תצטרך לאסוף מידע אודות המכשיר, את פרטי הזיהוי של המשתמש ומידע נוסף עבור רשומות Nike, על-מנת לאפשר את הפעלת שיטת הגישה המאובטחת. מידע זה עשוי לשמש לצורך זיהוי וגם, כאשר שירותי המיקום מופעלים, על-מנת לאתר מכשיר משתתף ולוודא את עמידת המשתמש בתנאי מדיניות זו בכל עת.

בהתאם לשיטת הגישה המאובטחת הנמצאת בשימוש, מידע הנאסף ממשתמשים עשוי לכלול:

ארץ;

מיקום (בכפוף למגבלות, כפי שמפורטות בסעיף 7.ב' להלן);
כתובת דוא"ל תאגידית;
מידע אודות מצב המכשיר;
שם ומספר מזהה של המכשיר;
יצרן המכשיר;
סוג המכשיר;
גרסת מערכת הפעלה של המכשיר;
שם ומזהה משתמש;
UDID;
IMSI;
IMEI;
כתובת IP;
מספר נכס;
מספר טלפון;
כתובת Wifi / MAC;
כמות זמינה של זיכרון RAM ושטח אחסון;
גודל תצוגה;
מצב הפעלה;
זיכרון פיזי;
רשימת יישומים (במכשירים ניידים משתתפים);
מצב כרטיס SIM;
מצאי תוכנית BYOD; ו/או
מידע האם המכשיר פרוץ או עבר rooting.

תוכל למצוא פרטים נוספים על המידע שנאסף בכל שיטת גישה מאובטחת שמסופקת כאן.

‏ד.      התוכנה של תוכנית BYOD

משתמשים משתתפים יידרשו להשתמש במכשירם רק בשיטות הגישה המאובטחת המסופקות על-ידי Nike על מנת לגשת למערכות וחומרי Nike. בהתאם לשיטת הגישה המאובטחת שבה נעשה שימוש, היא עשויה לדרוש הורדה והתקנה מקומית של תוכנה על-מנת לאפשר את שיטת הגישה המאובטחת. המשתמש מסכים למלא אחר כל בקרות האבטחה הנדרשות על-ידי שיטת הגישה המאובטחת, ולהטמיע כל עדכון לכל תוכנה מאפשרת לפי הצורך. שיטת הגישה המאובטחת מאפשרת ל-Nike לנהל את הגישה למערכות ולחומרים של Nike במכשיר המשתתף, וייתכן שתכלול את היכולת להגביל גישה למערכות וחומרי Nike, או, בטכנולוגיות מסוימות (כגון לקוח הניהול של המכשיר הנייד המשמש עבור מכשירים ניידים) את היכולת לאפשר מחיקה מרחוק של כל חומרי Nike במכשיר המשתתף.

ה"שטח המנוהל" של המכשיר המשתתף הוא השטח במכשיר המשתתף המורכב משיטת הגישה המאובטחת וממערכות וחומרי Nike שנעשתה אליהם גישה באמצעות השיטה. למשתמש אסור לנהל את ענייניה של Nike מחוץ לשטח המנוהל של המכשיר המשתתף; לרבות שליחה של חומרי Nike או התקשרויות עסקיות חסויות אחרות באמצעות כתובת דוא"ל אישית, או אחסון תמונות של חומרי Nike חסויים או קניינים במכשיר המשתתף.

למשתמש אסור להשתמש בשטח המנוהל לשימוש אישי. יש לקיים כל שימוש אישי במכשיר האישי של המשתמש, כולל שליחה וקבלה של התקשרויות אישית, מחוץ לשטח המנוהל. שיטת הגישה המאובטחת תשמור על הפרדה לוגית של חומרי Nike בשטח המנוהל של המכשיר המשתתף מהתוכן האישי של המשתמש או מידע מחוץ לשטח המנוהל, על מנת לשמור על הסודיות של כל חומרי Nike. המשתמש לא ישנה, ישבית או יעקוף את ההגדרות או השיטות של שיטת הגישה המאובטחת, או ינסה בכל אופן אחר לאחסן חומרי Nike או לגשת אליהם מחוץ לשטח המנוהל.

שיטת הגישה המאובטחת לא נועדה להעניק ל-Nike גישה מרחוק לתוכן באזורים שמחוץ לשטח המנוהל שלא ניגשו אליהם ממערכת כלשהי של Nike, שלא גובו במערכת כלשהי של Nike ושלא שוחזרו במערכת כלשהי של Nike. המשתמש לא יאחסן משאבים אישיים שאינם של Nike בשטח המנוהל של המכשיר, ולא יגבה את מכשירו אל הרשת של Nike באופן שיקנה ל-Nike גישה למשאבים אישיים שאינם של Nike. המשתמש מסכים שהוא האחראי הבלעדי לשמירת גיבוי של כל המידע האישי במכשיר המשתתף.

 3              דרישות אבטחה להשתתפות בתוכנית BYOD

‏א.      דרישות אבטחה למכשיר משתתף

על כל המכשירים המשתתפים להפעיל שיטות אבטחה תקניות של התעשייה בהתאם למכשיר, שיישמרו עדכניות ומעודכנות. המשתמש מסכים לנהל את אבטחת המכשיר המשתתף באמצעות שמירת עדכונים של תיקוני תוכנה ועדכונים של תוכנות זדוניות, אנטי-וירוס ותוכנה נגד רוגלה מכל ספקי התקשורת, החומרה והתוכנה הרלוונטיים. על מנת לעמוד בדרישות האבטחה המינימליות של תוכנית BYOD, שיטת הגישה המאובטחת תוודא לפי הצורך שהמכשיר המשתתף עומד בדרישות האבטחה ההולמות, העשויות לכלול:

הצפנת קבצים או דיסק;

תיקוני אבטחה מעודכנים;
סיסמה חזקה או אימות PIN עבור כל החשבונות שיכולים לגשת למכשיר;
הגדרת מספר מקסימלי של ניסיונות התחברות לא חוקיים;
תוכנות נגד תוכנות זדוניות, וירוסים ורוגלות; וכן
ללא תוכנה, יישומים או כלים לפריצה או עקיפת אבטחה אחרת (למעט תוכנה לשחרור נעילת מכשיר המסופקת למכשיר על ידי מפעילת התקשורת).

מעת לעת, Nike עשויה להטמיע הגדרות ודרישות אבטחה נוספות, כגון דרישות מורכבות סיסמה וחוקי נעילה כתוצאה מניסיונות התחברות לא חוקיים, באמצעות שיטת הגישה המאובטחת. כאשר הדבר מותר בחוק החל וכאשר יש ל-Nike יסוד סביר להצדיק בקשה כזו, Nike עשויה לבקש מהמשתמש להציג את המכשיר המשתתף על מנת לוודא שמותקנות עליו דרישות אבטחה הולמות.

‏ב.      הגדרות אבטחת המכשיר המשתתף

במידה הרבה ביותר המותרת בחוק החל, Nike תוכל לגשת לשטח המנוהל במכשיר משתתף למטרות אבטחה לגיטימיות - לרבות על-ידי גישה מרחוק - על מנת לנהל את הגדרות האבטחה של מכשיר זה כאשר המשתתף ניגש למערכות Nike, מבלי לספק הודעה נוספת למשתמש על גישה כזו או על שינוי כלשהו בהגדרות האבטחה.

4.               החזר הוצאות

משתמשים מסוימים עשויים להיות זכאים לסבסוד, החזר הוצאות או תשלום על חיובי שירותים מסוימים במכשירים משתתפים (למשל חיובי מפעיל ורשת נתונים), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של Nike או לחלופין בהתאם לדרישת החוק החל. למידע נוסף, אנא צור קשר עם המנהל שלך.

5.               מידע חסוי וקנייני של NIKE

המשתמש מבין שהמכשיר המשתתף עשוי לספק גישה למידע קנייני או חסוי של Nike, לקוחותיה, ספקיה, שותפיה, צרכניה או של צדדים שלישיים נוספים. על המשתתף להגן על כל חומרי Nike מגישה או שימוש בלתי-מורשים ולשמור בקפדנות על סודיותם של כל חומרי Nike, ובייחוד של מידע קנייני וסודי, ללא קשר לאופן הגישה אליו.

המשתמש לא יתיר לאף אדם נוסף, כולל עמיתים לעבודה, קרובי משפחה וחברים, לגשת למערכות או לחומרי Nike באמצעות המכשיר המשתתף.

בכפוף לחוק החל, למשתמשים לא יהיו זכויות בעלות על חומרי Nike הנגישים דרך המכשיר המשתתף שלהם.

מבלי להגביל את זכויותיה האחרות של Nike, Nike תוכל לגשת לכל חומר של Nike המאוחסן בכל מכשיר משתתף בהתאם למדיניות Nike ובכפוף לכל מגבלה או דרישה חוקית.

6.               שימוש במכשירים במערכות NIKE

‏א.      ציות לכל מדיניות אחרת של Nike

השימוש במכשיר המשתתף במערכות Nike או בכל אופן אחר שקשור לכל עבודה או פעילות שקשורות ל-Nike, כפופים גם הם לכל מדיניות או הנחיות אחרות של Nike, כולל ללא הגבלה:

1)     מדיניות השימוש המקובל הגלובלית, כולל הנספחים האזוריים שלה, כפי שרלוונטי.

2)      קוד ההתנהגות (Inside the Lines), כולל המדיניות בנושא כבוד;

3)     מדיניות Nike לתקשורת באתרי אינטרנט חיצוניים וברשתות חברתיות;

4)     המדיניות של Nike נגד הטרדה ונגד אפליה;

5)     הסכם ההמצאה והמידע הסודי של העובד.

המשתמש מסכים לעמוד בהסכמים ובכתבי מדיניות אלה בכל עת כאשר הוא ניגש לרשת של Nike או לחומרי Nike.

‏ב.      שימוש מורשה ובלתי-מורשה

המשתמש מורשה אך ורק לנהל את ענייניה של Nike בתוך השטחים במכשיר המשתתף שמנוהלים על ידי שיטת הגישה המאובטחת בלבד. על המשתמש להימנע משימוש בכל שטח אחר במכשיר המשתתף חוץ מהשטח המנוהל (ראה סעיף 2.ד' לעיל) לטובת ניהול עניינים כלשהם של Nike או על-מנת לגשת, להשתמש או לאחסן חומרים כלשהם של Nike.

המשתמש לא יעסוק בתקשורת, התנהלות, פעילות או התנהגות אסורות, לא חוקיות, בלתי-ראויות, פוגעניות או בלתי-הולמות בכל אופן אחר במערכות Nike באמצעות המכשיר המשתתף, או לחלופין, בקשר לכל עבודה או פעילות הקשורות ל-Nike.

המשתמש אינו מורשה לגבות חומרים כלשהם של Nike מחוץ לשטח המנוהל (כולל באחסון ענן אישי). משתמשים לא יסנכרנו את המכשירים המשתתפים שלהם עם כל מכשיר אחר בביתם באופן שיאפשר העברה של חומרי Nike למכשיר האחר.

למידע נוסף אודות שימוש מורשה ובלתי-מורשה במערכות Nike‚ אנא עיין במדיניות הגלובלית המקובלת של Nike ובנספחים האזוריים שלה, כפי שרלוונטי.

7.               דיווח, ניטור ומטרות אחרות

‏א.      דיווח על אירועי אבטחה

"אירוע אבטחה" פירושו כל אירוע המתיר באופן פוטנציאלי או ממשי לאדם אחר לגשת לחומרי Nike באמצעות המכשיר המשתתף. כולל, איך ללא הגבלה:

אובדן זמני או קבוע של המכשיר;

חשד לעקיפה או עקיפה בפועל של בקרות גישה;
חשד לשימוש לרעה או שימוש לרעה בפועל במכשיר ובחשבונות Nike;
חשד לזיהום או זיהום ממשי של המכשיר; או
חשד לשימוש או שימוש בפועל של כל אדם אחר במכשיר.

על המשתתף לדווח מיידית על כל אובדן, גניבה או נזק של מכשיר משתתף או אירוע אבטחה כלשהו למרכז הגנת הסייבר של Nike: NCDC@nike.com.

‏ב.      מכשיר משתתף מוחלף, אבוד, נגנב או ניזוק

לפני החלפה של מכשיר משתתף, על המשתמש להסיר את כל חומרי Nike מהמכשיר ולהסיר את ההתקנה או לבטל את ההצטרפות לשיטת הגישה המאובטחת (צוות השירות הגלובלי של Nike ב-NikeNow או הצוות הטכני המקומי יוכלו לסייע בכך במידת הצורך). אם המשתמש מעוניין להמשיך להשתתף בתוכנית BYOD, המשתתף יידרש להשתמש בשיטת גישה מאובטחת המתאימה למכשירו החדש, והמשתמש מתיר ל-Nike למחוק מרחוק את כל חומרי Nike ממכשירו הישן, כאשר פעולה כזו מאופשרת על-ידי שיטת הגישה המאובטחת.

Nike לא תיגש למיקום של מכשיר משתתף, למעט במקרים מוגבלים כגון במטרה לסייע לקבלת מכשיר בחזרה. אם מכשיר משתתף אבד או נגנב והמשתמש בחר לאשר שירותי מיקום בתוך שיטת הגישה המאובטחת, Nike עשויה לאתר את מיקומו מרחוק, לבקשת המשתמש, על מנת לסייע בניסיון לקבל בחזרה את המכשיר.

‏ג.      מחיקה מרחוק של מידע מהמכשיר המשתתף

במידה ששיטת הגישה המאובטחת כוללת את היכולת הזו, Nike תוכל לבצע מחיקה מרחוק של כל חומר של Nike בשטח המנוהל של כל מכשיר משתתף אשר אבד, נגנב או ניזוק, או כאשר ישנו חשד או איום לאירוע אבטחה או אירוע דומה.

Nike לא תמחק בכוונה חומרים שאינם קשורים ל- Nike ממכשיר משתתף, אלא אם כן התבקשה לעשות זאת על-ידי המשתמש. בכל מקרה, המשתמש מיודע בזאת שלאור העובדה שמחיקה מרחוק דורשת מחיקה חלקית או מלאה של הזיכרון או האחסון במכשיר המשתתף, תוכן או מידע אישי או פרטי המאוחסנים במכשיר המשתתף עלולים בשוגג להינזק לצמיתות, להימחק או להיות מושמדים על-ידי הפעלת יכולת המחיקה מרחוק של שיטת הגישה המאובטחת. בכפוף לחוק החל, Nike לא תישא בחבות כלשהי לכל נזק, מחיקה או השמדה של תוכן או מידע מסוג זה.

‏ד.      חקירות

המשתמש מסכים לשתף פעולה עם Nike כפי שיידרש על-ידי Nike או נציגיה או כל רשות משפטית, ממשלתית, רגולטורית או מעין-רגולטורית במקרה של חקירה פנימית או חיצונית, בדיקה, תביעה, בקשה לגילוי או בירור או הליך דומים נוספים ("חקירה"), לרבות באמצעות שמירת ומתן גישה לחומרי Nike המאוחסנים בשטח המנוהל של המכשיר המשתתף לטובת ניתוח זיהוי פלילי או אחר.

כאשר הדבר מותר בכפוף לחוק החל וכאשר יש ל-Nike יסוד סביר להצדיק בקשה כזו, Nike תוכל לבקש מהמשתמש להציג את המכשיר המשתתף על מנת לוודא שלא אוחסנו חומרי Nike כלשהם מחוץ לשטח המנוהל של המכשיר, והמשתמש יידרש להיענות לבקשה. במידה ו-Nike תמצא חומרים של Nike מחוץ לשטח המנוהל של המכשיר, תנקוט Nike בצעדים המתאימים והנחוצים על מנת להסיר, להחזיר, להעביר או למחוק את אותו מידע מהשטח הבלתי-מנוהל. Nike תאפשר למשתמש למחוק מידע אישי או פרטי והתכתבויות המאוחסנות בשטח הלא מנוהל במכשיר המשתתף לפני שתנקוט צעדים כאלו. Nike תנקוט צעדים סבירים על מנת למנוע גישה, העתקה או חשיפה של מידע אישי או פרטי כלשהו של המשתמש המאוחסן בשטח הלא מנוהל של המכשיר המשתתף (ובפרט ביישומים פרטיים מסוימים כגון אנשי קשר, גלריית תמונות, דוא"ל מבוסס רשת ופלטפורמות להעברת הודעות), אך אם במהלך חקירה בוצעה גישה בטעות למידע מסוג זה, הוא יישמר חסוי על-ידי הצוות שעורך את החקירה ולא יועבר למערכות Nike, או, לחלופין, יימחק מיידית. כאשר יש להחזיק במכשיר משתתף מהסיבות המפורטות לעיל, Nike תשיב את המכשיר תוך פרק זמן סביר.

מידע לגבי אופן הביצוע של חקירות פנימיות כלול בנספח EMEA של מדיניות השימוש המקובל הגלובלית של Nike וב מדיניות החקירות הגלובלית של Nike. 

‏ה.     ניטור מכשיר משתתף

כאשר משתמש מחליט להשתמש במכשיר משתתף על מנת לגשת למערכות Nike ולחומרי Nike, הוא מבין שהשטח המנוהל במכשיר משתתף זה מטופל כמו כל מערכת אחרת של Nike ומנוטר לטובת המטרות הלגיטימיות המפורטות במדיניות השימוש המקובל הגלובלית של Nike ובהתאם להן.

אם אתה נמצא ב- EMEA, ‏ Nike אינה מנטרת באופן פעיל את הפעילות בשטח המנוהל של מכשיר משתתף ספציפי של עובד. אם ובמידה שהדבר מותר בחוק החל, Nike משתמשת בכלים אוטומטיים על מנת לאתר פעילויות לא שגרתיות או חריגות בתוך השטח המנוהל שמשפיעות על מערכות Nike ומעוררות התרעה, דגל או סימן אחר לכך שנדרשת בדיקה נוספת של העניין.

למידע נוסף בנוגע לשיטות הניטור של Nike לגבי השימוש במערכות Nike, אנא פנה לנספח EMEA במדיניות השימוש המקובל הגלובלית של Nike.

הגישה של Nike למכשיר ולמידע המשתמש מוגבלת לאנשים הזקוקים למידע זה לצורכי ניהול ותמיכה בתוכנית BYOD, או אשר מורשים לאכוף את מדיניות Nike בהתאם לתהליך הקיים. באשר הדבר מורשה בכפוף לחוק החל, מידע משתמש ומכשיר עשויים לשמש כבסיס לנקיטת צעדים משמעתיים נגד משתמש, עד וכולל סיום העסקה בשל שימוש בלתי הולם/חשיפת מידע קנייני או סודי של Nike.

8.               תמיכה טכנית

לפני לקיחת מכשיר משתתף לספק שירותים, ספק, טכנאי או אדם אחר כלשהו לצורך תמיכה או עדכונים, על המשתמש להתנתק קודם כל משיטת הגישה המאובטחת על-מנת להשבית את הגישה למערכות Nike ולחומרי Nike לפני מתן השירות. אנא צור קשר עם צוות השירות הגלובלי של Nike בכל שאלה או חשש.

צוות השירות הגלובלי של Nike יספק תמיכה מצומצמת למכשירים משתתפים. התמיכה עשויה להיות מוגבלת לשירותי התקנה, הגדרה ותמיכה עבור שיטת הגישה המאובטחת או של תוכנות ויישומים אחרים המסופקים על-ידי Nike (כגון Nike Tools), או לנקיטת פעולה בתגובה לדיווח על גניבה, אובדן, נזק, החלפה או פרצת אבטחה אפשרית או ממשית אחרת. צוות השירות הגלובלי של Nike לא יספק תמיכה כללית למכשיר משתתף כלשהו ולא יסייע בעניינים הקשורים ליישומים שאינם של Nike.

9.               ביטול הרשמה, סיום העסקה והפרה של מדיניות זו

‏א.      ביטול הרשמה וסיום העסקה

אם משתמש מעוניין בכל עת להפסיק את השתתפותו בתוכנית BYOD, המשתמש יכול לצאת מהתוכנית על ידי התנתקות והסרת ההתקנה של שיטת הגישה המאובטחת, כפי שנדרש. אנא צור קשר עם צוות השירות הגלובלי של Nike בכל שאלה או חשש.

כאשר משתמש מפסיק להיות מועסק ב-Nike מכל סיבה שהיא, המשתמש יתיר ל-Nike להסיר את הגישה לשיטת הגישה המאובטחת ולהסיר כל חומר של Nike מהמכשיר המשתתף. Nike עשויה לשמור העתקים של חומרי Nike מעין אלה לפי הצורך. כאשר הדבר מותר בכפוף לחוק החל, Nike שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, למחוק את כל חומרי Nike מהמכשיר המשתתף מרחוק ו/או ישירות בעת ביטול ההרשמה או סיום ההעסקה. במידה המותרת בחוק המקומי, המשתמש עשוי להתבקש להציג את המכשיר המשתתף שלו על מנת לוודא ו/או לאשר שהמכשיר נוקה מכל חומר של Nike ושהגישה באמצעות שיטת הגישה המאובטחת הוסרה כראוי מהמכשיר המשתתף, כך שגישת המשתמש למערכות Nike נשללה לחלוטין.

‏ב.      הפרה של מדיניות זו

המשתמש מסכים להודיע למחלקה המשפטית של Nike באופן מיידי אם ביצע הפרה של מדיניות זו או אם הוא אינו מסוגל או רוצה לעמוד באחת מדרישותיה של מדיניות זו, או בכולן. בכפוף לחוק החל, אי-עמידה במדיניות זו עשויה להביא לנקיטת צעדים משמעתיים, עד וכולל סיום העסקה.

במקרה של-Nike יש סיבה להאמין שייתכן והמשתמש לא עמד בכל דרישותיה של מדיניות זו, Nike תוכל להסיר, להגביל, לעדכן או להשהות את השתתפותו של המשתמש בתוכנית BYOD, במידה המותרת בכפוף לחוק החל. לדוגמה, הפעולות ש-Nike תוכל לנקוט בהן עשויות לכלול:

1)     הודעה למשתמש, להנהלה ולמשאבי אנוש על הנושא ומתן הנחיות לתיקון;

2)     הגבלת גישתו של מכשיר משתתף ליישומים ולשירותים מסוימים;

3)     חסימת גישתו של מכשיר משתתף למערכות Nike אחדות או לכולן; וכן

4)     הבאת מכשיר משתתף לעמידה בתנאים באמצעות אכיפת (כולל מרחוק) התקנה של תוכנה, חבילות או הגדרות במכשיר, דבר שיכול להוביל לאובדן מידע אישי של המשתמש שמאוחסן במכשיר, או להשחתתו. Nike תתיר למשתמש למחוק מידע והתכתבויות אישיים ופרטיים שמאוחסנים בשטח הלא מנוהל של המכשיר המשתתף בטרם תנקוט צעדים כאלו. בכפוף לחוק החל, Nike לא תישא בחבות כלשהי לכל נזק, מחיקה או השמדה של תוכן או מידע כאלה.

10.            שיתוף והעברת מידע אישי של המשתמש

בקשר לתוכנית BYOD, Nike עשויה לחשוף מידע אישי של המשתמש הנאסף מהמכשיר המשתתף עם הנמענים הבאים, לטובת המטרות שנקבעו במדיניות זו:

מחלקת מערכות המידע של Nike,

מחלקת החקירות הגלובלית של Nike,
מחלקת משאבי אנוש של Nike,
המחלקה המשפטית של Nike או יועץ חיצוני, יועצים משפטיים, בתי משפט או רשויות ציבוריות לפי הצורך לטובת חקירות והליכים משפטיים,
ספקי תוכנה מצד שלישי בקשר לניהול התוכנה, וכן
קבלנים וספקים המספקים ל-Nike שירותי אבטחת מידע, אחסון נתונים, חקירה או זיהוי פלילי, ובכלל זה חברות מערכות מידע משפטיות, חוקרים חיצוניים וחברות חקירות.

אנו דורשים באופן חוזי מצדדים שלישיים המספקים שירותים בשמנו לעבד מידע אישי של עובד רק על-סמך על הנחיותינו ולעשות שימוש באמצעי אבטחת מידע.

להוציא כפי שפורט לעיל, מידע כזה לא ישותף עם אף גורם מחוץ ל-Nike, אלא אם הדבר נדרש לצורך אכיפת חוק, הליכים משפטיים או בכל אופן אחר על-ידי החוק החל.

מידע אישי של המשתמש עשוי להיות מועבר אל מחוץ למדינה שבה אתה מועסק, אל Nike, Inc. בארה"ב, שחוקי הפרטיות החלים בה שונים, וכן ולהיות מאוחסן שם. כאשר אנו מעבירים מידע אישי אל מחוץ לאיחוד האירופי, שווייץ או מדינות אחרות עם הגבלות על העברת נתונים, למדינה שאין בה רמה נאותה של הגנה, אנחנו מיישמים אמצעי בטיחות מתאימים על-מנת להגן על המידע האישי, ובכלל זה התקשרות עם מקבלי הנתונים בהסכמי העברת נתונים מתאימים, כגון הסעיפים החוזיים התקניים של האיחוד האירופי שנקבעו על-ידי הנציבות האירופית, המבטיחים שמקבל הנתונים הוסמך על-ידי מסגרת העבודה של מגן הפרטיות של האיחוד האירופי וארה"ב או של שווייץ וארה"ב, או שהוא מיישם חוקי תאגיד מחייבים, כפי שרלוונטי. הסכם העברת הנתונים התוך-קבוצתי של Nike זמין לפי בקשה.

11.            הגנה על המידע האישי שלך

בהקשר של תוכנית BYOD, ייתכן שנצטרך לאסוף ולעבד סוגים מסוימים של מידע משתמש אישי, כפי שמפורט בסעיף 2 ג' לעיל. הישות האחראית לאיסופו ועיבודו של מידע משתמש אישי בקשר לתוכנית BYOD הינה ישות Nike שהיא המעסיק הישיר שלך.

כל מידע משתמש אישי ש-Nike אוספת ומעבדת על מנת לקדם מדיניות זו יעובד ויאוחסן למטרות המפורטות במדיניות זו ועל-ידי המקבלים המפורטים בה, תוך עמידה במדיניות פרטיות העובדים הגלובלית של Nike  Iושימוש באמצעי הבטיחות להגנת נתונים המפורטים במדיניות השימוש המקובל הגלובלית של Nike  

, לרבות כל נספח אזורי של כתבי מדיניות אלה, במידה שכתבי מדיניות אלה או הנספחים שלהם תקפים במיקום שלך וחלים עליך כעובד חברה.

אנו מעבדים מידע משתמש אישי על מנת לממש את האינטרסים הלגיטימיים שלנו בניהול התוכנית, לאפשר את הפעלת שיטת הגישה המאובטחת, לאתר מיקום של מכשיר משתתף לבקשת משתמש אם שירותי המיקום מופעלים, להבטיח את אבטחת הרשת, לוודא את עמידת המשתמש במדיניות שלנו ובחוק החל, לערוך חקירות לביצוע כל פעולה נחוצה אחרת לטובת ביסוס, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות. במהלך עיבוד המידע האישי לטובת האינטרסים הלגיטימיים שלנו, אנו נוקטים אמצעים נאותים על מנת לוודא שנשמר איזון בין האינטרסים שאנו מקדמים ובין האינטרסים, הזכויות והחירויות שלך, אותם נשמח להסביר לך לבקשתך. כאשר הדבר נדרש בכפוף לחוק החל, אנו נקבל ממך את הסכמתך לעיבוד מידע אישי.

עומדת לך הזכות לבקש גישה ותיקון או מחיקה של מידע המשתמש האישי שלך המעובד בקשר לתוכנית BYOD של Nike, או לבקש את הגבלת העיבוד של מידע אישי כזה, במידה המותרת בחוק החל. כמו כן, עומדת לך הזכות להתנגד לעיבוד זה מטעמים הנוגעים למצבך הספציפי. בכפוף לחוק החל, באפשרותך לבקש גם העתק אלקטרוני של המידע האישי שלך ואת העברתו של מידע אישי כזה. אם אינך מרוצה מהתשובה, עומדת לך הזכות להיוועץ עם הסמכות המפקחת במדינתך. תוכל ליצור איתנו קשר כפי שמפורט מטה על-מנת למצות את זכויותיך.

אנו מגינים על מידע המשתמש האישי באמצעות יישום אמצעים טכניים וארגוניים למניעת גישה בלתי-מורשת, השמדה, אובדן, שינוי, שימוש לרעה או כל צורה לא חוקית אחרת של עיבוד מידע משתמש אישי. אנו נוקטים מאמצים סבירים כדי להבטיח רמת אבטחה מתאימה לסיכונים הכוכים בעיבוד מידע אישי. מידע משתמש אישי יישמר לתקופת זמן מוגבלת, במידה הדרושה על-מנת להשיג את המטרות המפורטות במדיניות זו, אלא אם כן החוק החל או הליך משפטי דורשים תקופת שמירה נוספת. למידע נוסף על אמצעי אבטחת הפרטיות ש-Nike מפעילה בכל הקשור לניטור השימוש במערכות Nike ב-EMEA, אנא עיין בנספח EMEA במדיניות השימוש המקובל הגלובלית של Nike.

12.            סטטוס המדיניות, שינויים ועדכונים

תוכנית BYOD ומדיניות אלה אינן מהוות חלק בהסכם העסקה כלשהו עם Nike. Nike עשויה לשנות את המדיניות הזו בכל עת ותודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי באמצעות מתן גישה למדיניות החדשה. Nike תבקש את הסכמתו המפורשת של המשתמש במידה ועדכון או שינוי כלשהם של מדיניות זו ידרשו זאת. Nike עשויה לבטל מדיניות זו בכל עת ולהפסיק להתיר למשתמשים להשתמש במכשירים שלהם על-מנת לגשת למערכות Nike ולחומרי Nike.

13.            יצירת קשר

אנא צור קשר עם מחלקת משאבי האנוש או עם קצין הגנת המידע של Nike בכתובת privacy.office@nike.com, לכל שאלה בנוגע למדיניות זו ובנוגע לאופן שבו אנו מגינים על מידע משתמש אישי בקשר עם תוכנית BYOD של Nike או על-מנת למצות את זכויותיך.

ההשתתפות שלך 

בהמשך תהליך ההרשמה, הנך מסכים להיות מחויב לתנאי מדיניות זו ומאשר שקראת והבנת את המדיניות הזו, ושאתה מסכים למלא את התחייבויותיך בהתאם למדיניות זו בכל עת. בכפוף לחוק החל, אי-עמידה בהתחייבויותיך בהתאם למדיניות זו עשויה להביא לנקיטת צעדים משמעתיים, עד וכולל סיום העסקה. אתה מאשר של-Nike יעמדו הזכויות שפורטו במדיניות זו, לרבות הזכות לגשת לשטח המנוהל של מכשירך המשתתף ולשנות אותו, בכפוף לחוק החל.

[לחץ להרשמה]

הסכמה

במידה המותרת או הנדרשת בחוק החל, אתה מאשר באופן מפורש את כל הפעולות (לרבות מחיקה של חומרי Nike מהשטח המנוהל של מכשירך המשתתף) למטרות מדיניות זו ובתנאים הפורטים בה.

אתה מבין ש-Nike לא תיגש באופן מכוון או שגרתי אל חומרים לא עסקיים המאוחסנים בשטח הלא-מנוהל של מכשירך המשתתף. במקרה ש-Nike תיגש למידע כזה למטרות ותחת תנאי הסודיות המפורטים במדיניות זו, לרבות בהקשר של חקירה, אתה מסכים באופן חופשי ומפורש לגישה זו. אתה רשאי לבטל את הסכמתך בכל עת על-ידי יצירת קשר איתנו ב-[השלימו]‚ אבל ייתכן שלא נוכל עוד לספק לך את שירותי BYOD, אם גישה אפשרית לחומרים פרטיים לא יכולה להיות מוחרגת מבחינה טכנית במידה ואתה בוחר להשתמש בתוכנית.

השתתפותך בתוכנית BYOD נעשית מרצונך החופשי. אם אינך מסכים עם תנאיה של מדיניות זו, לרבות בכל הקשור לאופן שבו מעובד מידע אישי, אנא אל תירשם להשתתפות בתוכנית והשתמש במכשיר שסופק לך על-ידי Nike ונמצא בבעלותה על מנת לבצע את חובותיך.

[אני מסכים]

 

 

Locales *

User login