You are here

cs-CZ Elite Privacy Policy

Primary tabs

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ELITE USER SPOLEČNOSTI NIKE

Tyto zásady ochrany osobních údajů Elite User jsou určeny profesionálním sportovcům, trenérůmzástupcům týmů, konzultantům nebo vyslancům [značky], kteří mají uzavřenu smlouvu o podpoře, sponzorství nebo podobný smluvní vztah se společností Nike nebo jednají v rámci takové smlouvy se společností Nike („Elite Users“ nebo „vy“). Popisují osobní údaje, které od vás společnost Nike shromažďuje, a vysvětlují, jak jsou vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny, jaké možnosti máte ohledně svých osobních údajů a jak nás můžete kontaktovat.

KDO odpovídá za zpracování vašich osobních údajů?

Za shromažďování a používání vašich osobních údajů je odpovědný ten subjekt Nike, se kterým máte uzavřenou smlouvu (dále jen „smlouva“). Příslušný subjekt Nike, s nímž máte uzavřenou smlouvu, je v těchto zásadách ochrany osobních údajů označován jako „Nike“, „naše“, „my“ nebo „nás“.

V rozsahu, v jakém používáte jiné weby nebo aplikace společnosti Nike, například Nike.com a Nikeplus.nike.com, a mobilní aplikace společnosti Nike, se vaše používání těchto služeb bude řídit zásadami ochrany osobních údajů společnosti Nike dostupnými prostřednictvím těchto webů nebo aplikací.

KTERÉ osobní údaje shromažďujeme a KDY

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když s námi uzavřete smlouvu a když se účastníte akcí společnosti Nike. Vaše osobní údaje rovněž shromažďujeme, když používáte NikeElite.com, Gameday a další digitální aplikace nebo platformy pro Elite Users společnosti Nike (na které je v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazováno jako na „platformu Elite User Digital Experience“).

Tyto osobní údaje mohou zahrnovat vaše:

 • kontaktní údaje, včetně jména, e-mailu, telefonního čísla a fyzické adresy;
 • přihlašovací údaje a informace o vašem účtu, včetně uživatelského jména, hesla a jedinečného identifikátoru uživatele;
 • osobní údaje včetně pohlaví a data narození;
 • obrázky, fotografie a videa, které my vytvoříme nebo vy poskytnete v rámci smlouvy;
 • informace týkající se vašeho sportu a týmové příslušnosti;
 • údaje o poloze, které můžeme shromažďovat prostřednictvím vašeho používání našich mobilních aplikací, včetně souřadnic GPS;
 • údaje, které společnost Nike shromažďuje přímo od vás v rámci našeho vzájemného vztahu, včetně informací, které nám poskytnete na základě smlouvy mezi námi;
 • e-mailovou adresu, doručovací adresu, jméno a telefonní číslo hostů, které využívají váš příspěvek na produkty; anebo
 • jakékoli další osobní údaje, které můžete společnosti Nike poskytnout při účasti na některé z událostí pro Elite User společnosti Nike nebo při používání platformy Elite User Digital Experience. 

Údaje o zdraví a tělesné míry mohou být v některých jurisdikcích považovány za citlivé, proto uplatňujeme vhodná opatření k ochraně a používání těchto osobních údajů. Pokud to vyžadují platné zákony nebo vnitřní zásady společnosti Nike, získáme váš souhlas se shromažďováním a používáním těchto osobních údajů. Dále zajistíme, abychom vám poskytli jasné informace o tom, jak bude společnost Nike tyto osobní údaje používat.

Při interakci s platformou Elite User Digital Experience se z vašeho zařízení nebo webového prohlížeče automaticky shromažďují některé osobní údaje. Další informace o těchto postupech naleznete v níže uvedené části „Soubory cookie a pixelové značky“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje zahrnují:

 • ID zařízení, stav volání, přístup k síti, informace o úložišti a informace o baterii; a
 • soubory cookie, IP adresy, záhlaví odkazujících serverů, údaje identifikující váš webový prohlížeč a jeho verzi a webové signály a značky.

Nástroje pro správu toho, co shromažďujeme

Když používáte platformu Elite User Digital Experience, sdělujeme v reálném čase oznámení nebo žádáme o souhlas s určitými postupy. Například vás požádáme o souhlas s používáním vaší polohy nebo zasíláním nabízených oznámení. Tento souhlas můžeme získat prostřednictvím platformy Elite User Digital Experience nebo pomocí standardních povolení dostupných ve vašem zařízení.

V mnoha případech poskytuje váš webový prohlížeč nebo platforma mobilního zařízení další nástroje, které vám umožní kontrolovat, kdy vaše zařízení shromažďuje nebo sdílí konkrétní kategorie osobních údajů. Vaše mobilní zařízení nebo webový prohlížeč mohou například nabízet nástroje, pomocí kterých můžete spravovat používání souborů cookie nebo sdílení polohy. Doporučujeme, abyste se s nástroji dostupnými ve vašich zařízeních seznámili a používali je.

PROČ a JAK používáme (zpracováváme) vaše osobní údaje

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, používáme těmito způsoby:

K plnění naší smlouvy s vámi

Vaše osobní údaje budeme používat k uplatňování našich práv a plnění našich závazků vyplývajících ze smlouvy a k poskytování veškerých souvisejících služeb. Vaše kontaktní údaje a další osobní údaje použijeme například k tomu, abychom vám dodali produkty Nike, provedli (případné) platby ve váš prospěch a abychom vás informovali o všech událostech nebo propagačních akcích společnosti Nike, kterých se v rámci naší smlouvy možná budete potřebovat zúčastnit. Vaše osobní údaje také použijeme k zodpovězení jakéhokoli dotazu, nároku nebo stížnosti, které můžete vznést.

Pro účely reklamy a marketingu

V souladu s podmínkami naší smlouvy může společnost Nike ve svém marketingu (včetně našich kanálů na sociálních sítích) používat vaše osobní atributy (například vaše jméno, fotografii nebo videa), jakož i vaše zkušenosti a zpětnou vazbu na používání produktů Nike.

K poskytování funkcí stránek a služeb, které požadujete

Pokud používáte platformu Elite User Digital Experience, použijeme vaše osobní údaje k poskytnutí produktu nebo služby, které jste si vybrali. Pokud například požádáte o produkt prostřednictvím služby NikeElite.com, použijeme kontaktní informace, které nám poskytnete, ke vzájemné komunikaci ohledně nákupu a doručení vaší objednávky. Informace o vás, jako jsou detaily o doručení, platbě nebo produktu, který jste zakoupili, rovněž použijeme při řešení jakéhokoli vašeho problému nebo dotazu. Osobní údaje, které nám poskytnete, nám také pomohou sledovat, jaký typ produktů Nike jste si objednali a kolik dalších produktů Nike máte na základě smlouvy právo zakoupit.

K provozování, zdokonalování a vedení našeho podnikání, produktů a služeb

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme použít k provozování našeho podnikání. Pokud například požádáte o produkty, můžeme tyto informace použít v účetnictví, při auditu a pro další interní účely. Osobní údaje nebo zpětnou vazbu na vaši interakci s našimi produkty můžeme dále použít například k návrhu a provedení analýzy s cílem udržet, rozšířit a zlepšit současné produkty a služby nebo vyvinout nové produkty či služby. Naše interní systémy rovněž používáme k hodnocení výkonu.

K ochraně našich práv, majetku nebo bezpečnosti, jakož i k ochraně práv, majetku a bezpečnosti ostatních

Pokud je to dovoleno nebo požadováno ze zákona, můžeme používat osobní údaje, které nám byly poskytnuty v rámci smlouvy, nebo osobní údaje o tom, jak využíváte platformu Elite User Digital Experience, za účelem prevence nebo odhalování podvodů, zneužívání, nezákonného použití a porušování našich podmínek a dodržování soudních příkazů, žádostí státních orgánů nebo právních předpisů.

Pro obecné účely výzkumu a analýzy

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro obecné účely výzkumu a analýzy. Můžeme například použít vaše osobní údaje k posouzení a měření vašeho výkonu anebo můžeme použít vaše velikosti, abychom vám mohli poskytnout oblečení a obuv na míru.

Vaše osobní údaje také využijeme k pochopení vašeho nákupního chování nebo preferencí. Například můžeme použít informace o tom, jak vyhledáváte produkty na NikeElite.com, abychom lépe porozuměli nejlepším způsobům, jak strukturovat a prezentovat nabídky produktů a vytvářet marketingový obsah.

Ze zákonných důvodů

Naším hlavním právním základem pro používání vašich osobních údajů je plnění naší smlouvy. V některých případech se rovněž musíme opírat o váš souhlas nebo jiné právní důvody, jako jsou naše legitimní zájmy jakožto podnikatelského subjektu, nebo musíme splnit zákonnou povinnost.

SDÍLENÍ vašich osobních údajů

Sdílení ze strany společnosti Nike

Společnost Nike sdílí vaše osobní údaje s(e):

 • subjekty Nike za účelem a za podmínek uvedených výše.
 • poskytovateli služeb jako třetími stranami zpracovávajícími osobní údaje v zastoupení společnosti Nike za účelem uplatňování jejích práv a plnění jejích závazků vyplývajících z naší smlouvy, například při zpracování zásilek a dodávek, při správě a servisu našich dat, při distribuci e-mailů, při provádění výzkumu a analýz, při řízení propagačních akcí značky a produktů, stejně jako při správě určitých služeb a funkcí.  V případě, že používáme služby poskytovatelů jako třetích stran, např. advokátních kanceláří, PR firem, reklamních agentur, organizátorů událostí, poskytovatelů systémových platforem, subjektů upravujících produkty podle potřeb zákazníka a společností doručujících produkty, uzavíráme s nimi dohody, které vyžadují, aby měli zavedená příslušná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů. 
 • dalšími třetími stranami v rozsahu nezbytném k: (i) vyhovění žádosti státních orgánů, soudnímu příkazu nebo platnému zákonu; (ii) zabránění nezákonnému nebo podvodnému používání našich webů a aplikací nebo porušování podmínek používání a našich zásad týkajících se našich webových stránek a aplikací; (iii) informování třetích stran o našich právech nebo k prosazení našich práv podle naší smlouvy vůči třetím stranám; (iv) vlastní obraně proti nárokům třetích stran; a (v) součinnosti při předcházení podvodům nebo vyšetřování (např. padělání).
 • jakoukoli jinou třetí stranou, pokud jste k tomu poskytli svůj souhlas.

ZABEZPEČENÍ vašich osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů bereme velmi vážně a vynakládáme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že úroveň zabezpečení odpovídá riziku zpracování osobních údajů. S přihlédnutím k nákladům na zavedení a k povaze zpracovávaných údajů používáme technická a organizační opatření, abychom pomocí například šifrovacích, pseudonymizačních a autentizačních nástrojů zabránili neoprávněnému přístupu, zničení, ztrátě, změně nebo zneužití osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou uložené v zabezpečených sítích a přístupné pouze na základě principu „potřebuji znát“ omezenému počtu osob, které mají zvláštní práva přístupu k těmto systémům, aby mohly plnit své povinnosti.

MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ vašich osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme (nebo zpracováváme) v souvislosti s akcemi User společnosti Nike nebo platformou Elite User Digital Experience, budou uloženy v USA a dalších zemích. Někteří příjemci údajů, s nimiž společnost Nike sdílí vaše osobní údaje, mohou sídlit v jiných zemích, než je země, ve které byly vaše osobní údaje původně shromážděny. Zákony v těchto zemích nemusejí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů jako země, ve které jste své osobní údaje původně poskytli. Nicméně pokud předáme vaše osobní údaje příjemcům v jiných zemích, včetně USA, budeme tyto osobní údaje chránit tak, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v souladu s platnými zákony.

Přijímáme opatření, abychom dodrželi platné právní požadavky na předání osobních údajů příjemcům v zemích mimo EHP nebo Švýcarsko, které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany údajů. Používáme nejrůznější opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje předávané do těchto zemí budou vhodně chráněné v souladu s pravidly ochrany údajů; to zahrnuje podepsání standardních smluvních ustanovení EU, ověření, že příjemce přijal závazná firemní pravidla nebo že dodržuje rámec evropsko-amerického a švýcarsko-amerického programu Privacy Shield. Pokud jsou osobní údaje předávány v rámci společnosti Nike, používáme vnitroskupinovou dohodu o předávání údajů.

 VAŠE práva

V závislosti na tom, kde se nacházíte, můžete mít právo požádat o: (i) přístup k vašim osobním údajům; (ii) elektronickou kopii vašich osobních údajů (přenositelnost); (iii) opravu vašich osobních údajů, pokud jsou neúplné nebo nepřesné; nebo (iv) vymazání či omezení vašich osobních údajů za určitých okolností stanovených platnými právními předpisy. Tato práva nejsou absolutní. Pokud jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Pokud si přejete požádat o kopii svých osobních údajů nebo uplatnit jakákoli svoje další práva, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části „Dotazy a zpětná vazba“.

 • Uchovávání vašich údajů: Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů (není-li příslušnými právními předpisy vyžadováno delší retenční období). Zpravidla to znamená, že budeme uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, dokud budete mít účet na platformě Elite User Digital Experience nebo dokud s námi budete mít smlouvu. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat po delší dobu, abychom vyhověli našim právním povinnostem (např. daňovým a prodejním předpisům a pro účely záruky).

Soubory COOKIE a pixelové značky

Společnost Nike přijímá a zaznamenává informace z vašeho prohlížeče, které mohou obsahovat osobní údaje, když používáte platformu Elite User Digital Experience. Ke shromažďování těchto informací, které mohou zahrnovat vaši (i) IP adresu; (ii) jedinečný identifikátor cookie, informace o souborech cookie a informace o tom, zda má vaše zařízení software pro přístup k určitým funkcím; (iii) jedinečný identifikátor zařízení a typ zařízení; (iv) doménu, typ a jazyk prohlížeče, (v) operační systém a nastavení systému; (vi) zemi a časové pásmo; (vii) dříve navštívené webové stránky; (viii) informace o vaší interakci s platformou Elite User Digital Experience, jako například chování při klikání, nákupy a uváděné preference; a (ix) časy přístupu a odkazující adresy URL, používáme různé metody, jako jsou soubory cookie a pixelové značky.

Prostřednictvím platformy Elite User Digital Experience mohou osobní údaje také shromažďovat třetí strany, a topomocí souborů cookie, zásuvných modulů třetích stran a widgetů. Tyto třetí strany shromažďují osobní údaje přímo z vašeho webového prohlížeče a zpracování těchto osobních údajů podléhá jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů.

Soubory cookie a pixelové značky používáme ke sledování používání platformy Elite User Digital Experiencea k porozumění preferencím (např. volbě země a jazyka). To nám umožňuje nabízet služby, které zlepšují online zážitek. Soubory cookie a pixelové značky rovněž používáme k tomu, abychom získali souhrnné údaje o návštěvnosti webu a interakci s ním, identifikovali trendy a získali statistiky, a mohli tak platformu Elite User Digital Experience dále zdokonalovat. Obecně existují dvě kategorie souborů cookie, které se na platformě Elite User Digital Experience používají:

 • Funkční: Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro základní fungování webu, a jsou proto vždy povoleny. Patří sem soubory cookie, které umožňují zapamatování si vašeho procházení platformou Elite User Digital Experiencev rámci jedné relace nebo, pokud požadujete, od relace k relaci. Pomáhají zpřístupnit nákupní vozík a proces odhlašování a dále pomáhají v otázkách zabezpečení a dodržování předpisů.
 • Výkonnostní: Tyto soubory cookie nám na základě sledování používání platformy Elite User Digital Experience umožňují vylepšovat její funkčnost. V některých případech tyto soubory cookie zvyšují rychlost, jakou můžeme zpracovat váš požadavek, nebo nám umožňují zapamatovat si předvolby, které jste vybrali. Odmítnutí těchto souborů cookie může mít za následek špatně přizpůsobená doporučení a pomalý výkon webu.

Pro komplexní a aktuální souhrn všech třetích stran, které přistupují k vašemu webovému prohlížeči (prostřednictvím platformy Elite User Digital Experience nebo jinak), doporučujeme nainstalovat plugin pro webový prohlížeč vytvořený pro tento účel. Můžete si rovněž zvolit, aby vás váš počítač varoval při každém zaslání souboru cookie, nebo můžete všechny soubory cookie vypnout. To provedete v nastavení prohlížeče a zařízení, které používáte. Každý prohlížeč je trochu jiný, proto se podívejte do nápovědy vašeho prohlížeče, kde se dozvíte, jak správně soubory cookie upravit. Pokud soubory cookie vypnete, nemusíte mít přístup k řadě funkcí, díky kterým platforma Elite User Digital Experience funguje efektivněji, a některé naše služby nebudou fungovat správně.

ZMĚNY našich zásad ochrany osobních údajů Elite User

Platné zákony a naše postupy se v průběhu času mění. Pokud se rozhodneme tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat, zveřejníme změny na NikeElite.com nebo vás o nich budeme informovat přímo. Pokud podstatně změníme způsob, jakým zpracováváme osobní údaje, oznámíme vám to předem nebo, pokud je to požadováno zákonem, vyžádáme si před provedením takových změn váš souhlas. Důrazně doporučujeme, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů přečetli a informovali se o našich postupech. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy změněny v červen 2021.

DOTAZY a zpětná vazba

Vítáme dotazy, připomínky a obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů a postupů ochrany osobních údajů.

Pokud chcete poskytnout zpětnou vazbu nebo máte nějaké dotazy či obavy, nebo si přejete uplatnit svá práva vztahující se ke svým osobním údajům, doporučujeme vám nejdříve kontaktovat vašeho manažera sportovního marketingu.

Můžete nás také kontaktovat na adrese privacy@nike.com. Kontaktní údaje našeho pracovníka pro ochranu údajů jsou: Nike Privacy Office, Nike European Operations Netherlands B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, Nizozemsko nebo One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005, USA nebo privacy@nike.com.

Pokud nás zkontaktujete se stížností na porušení soukromí, bude prošetřena s cílem vyřešit problém včas a efektivně. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu v zemi, ve které máte bydliště.

Tags: 
Agreement Type: 
Locales: 

User login