You are here

nl-NL AUP Privacy Policy

Primary tabs

BELEID INZAKE AANVAARDBAAR GEBRUIK:
ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN APPARATEN

Nike, Inc., en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (inclusief uw werkgever, “Nike”) bieden hun werknemers apparaten en elektronische communicatiemiddelen en systemen om te gebruiken bij het ondersteunen van zakelijke activiteiten. Deze systemen bevatten Nike-hardware of software gelicentieerd en goedgekeurd door Nike waaronder bedrijfsservers, zakelijke e-mailaccounts, applicaties, programma’s, zakelijk gedeelde harde schijven of gedeelde bestanden, prikborden, instant messaging systemen, blogs, internetkanalen, cloud-opslaglocaties van het bedrijf en diverse andere systemen (“Systemen van Nike”).

Het volgende Beleid biedt doorlopende ondersteuning aan werknemers om ‘Keep it Tight’ (het strak te houden) en helpt ook om ervoor te zorgen dat alle elektronische communicatie met behulp van de Systemen van Nike gepast, professioneel en wettelijk conform is.

1. NIKE kan toegang verkrijgen tot de Systemen van Nike en kan uw communicatie controleren

1.1. Onderhevig aan dit Beleid en alle lokale addenda op het Beleid van toepassing op uw locatie, controleert Nike de toegang door werknemers van de Systemen van Nike door middel van geautomatiseerde hulpmiddelen die activiteiten en communicatie op de Systemen van Nike kunnen scannen, filteren en vastleggen (ook als werknemers niet aanwezig zijn en buiten de campus) ter bescherming tegen onbevoegde toegang en gebruik van de Systemen van Nike en eventuele bedrijfsgerelateerde informatie bewaard in elektronische vorm. Dit omvat zakelijke e-mails en andere communicatie, documenten, gegevens, bestanden, beelden, afbeeldingen, foto’s en ander materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedrijfseigen, vertrouwelijke of persoonlijke informatie van Nike, inclusief klanten, consumenten, leveranciers, partners of andere derden (“Materiaal van Nike”). Er mag geen verwachting van privacy zijn van alles wat werknemers communiceren, bewaren of bekijken wanneer ze toegang verkrijgen tot en gebruikmaken van de Systemen van Nike of het Materiaal van Nike, die beschouwd worden als eigendom van Nike, alleen onderworpen aan de bindende voorschriften van de lokale wetgeving. Nike heeft volledige bevoegdheid voor het beheren van de Systemen van Nike en het Materiaal van Nike, inclusief de installatie van software die het toestel en gegevensactiviteit bijhoudt en vastlegt in de Systemen van Nike.

1.2. De Systemen van Nike worden geleverd ter ondersteuning van het zakendoen van Nike en om u de juiste hulpmiddelen en bronnen te geven voor het uitvoeren van uw werk. Afhankelijk van plaatselijke addenda op het Beleid of kennisgeving van controle, wat voorrang heeft op de voorwaarden in dit Beleid, en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is incidenteel en niet-zakelijk gebruik van de Systemen van Nike toegestaan binnen Nike. Maar het gebruik van de Systemen van Nike en de inhoud van al het materiaal gecommuniceerd op de Systemen van Nike, inclusief persoonlijk(e) materiaal en informatie, kunnen worden bekeken en vastgelegd door Nike voor legitieme zakelijke doeleinden, waaronder het volgende: het garanderen van de beveiliging van de Systemen van Nike en alle gegevens die daarin bewaard of verzonden worden, met name het Materiaal van Nike; het beveiligen van bedrijfseigen informatie; het voorkomen of beperken van de verduistering van het Materiaal van Nike; en controleren van gebruikspatronen en activiteit op de Systemen van Nike om te anticiperen op, detecteren, verijdelen en bewijzen van aanvallen op en infiltratie van de Systemen van Nike. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving kan de persoonlijke informatie van werknemers, indien van toepassing, ook worden verwerkt voor onderzoeken en juridische procedures indien de controle onwettige handelingen of schendingen van beleidslijnen van Nike onthult. Persoonlijke informatie zal uitsluitend worden gebruikt door personen die geautoriseerd zijn door Nike en de verwerking van uw persoonsgegevens zal worden uitgevoerd op een wijze bedoeld om de impact op de privacy van de werknemer te beperken en bewaard worden gedurende de tijd die nodig is voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

1.3. Wanneer er een gerechtvaardigd vermoeden van bedreiging, beveiligingsinbreuk of verduistering in verband met de Systemen van Nike of het Materiaal van Nike bestaat, mag Nike zich inlaten met aanvullende bewaking, controle of vastleggen van de activiteiten in de Systemen van Nike. De gegevens over en geproduceerd door dergelijk activiteiten van bekijken en vastleggen, kunnen openbaar worden gemaakt, zonder kennisgeving of andere beperkingen, aan andere groepsentiteiten van Nike en aan derden en rechtshandhaving, dat zich mogelijk bevindt buiten het land waarin u werkt, voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Beleid of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Onderhevig aan plaatselijk beleid of kennisgeving inzake controle van Nike, en zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, behoudt Nike zich het recht om op elk gewenst moment toegang te verkrijgen tot de Systemen van Nike met geautomatiseerde hulpmiddelen of door een handmatige controle, om gegevens en berichten te controleren binnen de Systemen van Nike, en om berichten te lezen, te weigeren of te verwijderen (inclusief bijlagen) samengesteld, verzonden of ontvangen, voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Beleid of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Nike behoudt zich het recht voor om toegang tot de Systemen van Nike op elk moment te beperken en/of beëindigen, als gevolg van het niet naleven van dit Beleid, of om andere redenen in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit Beleid; een dergelijk recht kan verder worden beschreven in andere beleidslijnen of arbeidscontracten van Nike, indien van toepassing.

1.4. De Systemen van Nike zijn niet ontworpen voor persoonlijke gebruik door werknemers. Onderhevig aan dit Beleid en alle lokale addenda op het Beleid van toepassing op uw locatie, moeten werknemers die incidenteel en occasioneel persoonlijk gebruikmaken van de Systemen van Nike, persoonlijk materiaal bewaren in een aparte map duidelijk als zodanig gemarkeerd (met markering of de naam van de map “PERSOONLIJK”). In overeenstemming met en onderworpen aan lokale wetgeving en procedure, behoudt Nike zich het recht voor toegang te verkrijgen tot materiaal bewaard op die locatie op een Nike-apparaat, ondanks aangeduid als Persoonlijk, voor zover dit noodzakelijk is voor het beschermen van de Systemen van Nike en het Materiaal van Nike. In overeenstemming met en onderworpen aan lokale wetgeving en procedure, kan persoonlijk materiaal dat is opgeslagen in de Systemen van Nike gebruikt worden tegen u voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, inclusief om beëindiging te rechtvaardigen of in de context van gerechtelijke procedures.

1.5. Ter bescherming van de Systemen van Nike en het Materiaal van Nike, kan Nike op afstand Nike-apparaten op elk moment wissen. Bij het verlaten van Nike dienen werknemers hun Nike-apparaat(en) en al het Materiaal van Nike aan Nike terug te geven. De toegang van werknemers tot het Materiaal van Nike, waaronder zakelijke e-mail, zal worden beëindigd wanneer de werknemer het bedrijf verlaat. Het is de verplichting van de werknemer om persoonlijk materiaal te verwijderen of op te vragen dat kan bestaan op hun Nike-apparaten, terwijl Nike mogelijkheden probeert te bieden voor werknemers om persoonlijk materiaal te verwijderen van Nike-apparaten, kunnen werknemers niet gegarandeerd zijn een kans te hebben om kopieën te verkrijgen van al het persoonlijk materiaal op die apparaten. Het recht van Nike om de Systemen van Nike en het Materiaal van Nike te bekijken, vast te leggen, er toegang toe te verkrijgen en te controleren blijft onverminderd van kracht, zelfs na het verlaten van Nike en teruggave van het apparaat aan Nike. Het niet teruggeven van Nike-apparaten aan Nike kan leiden tot potentiële juridische stappen tegen de voormalige werknemer.

2. Bewaar de geheimen van NIKE

2.1. Zaken van Nike mogen alleen worden uitgevoerd op de Systemen van Nike. Werknemers mogen geen persoonlijke communicatiekanalen gebruiken, zoals persoonlijke e-mailaccounts, voor het uitvoeren van werk voor Nike. Werknemers mogen geen van het Materiaal van Nike doorsturen naar een persoonlijke e-mailaccount of niet-goedgekeurde extern programma’s voor het delen van bestanden zonder een legitieme zakelijke behoefte en voorafgaande goedkeuring.

2.2. Alle werknemers zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat niet-openbare, bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie van Nike niet in het publieke domein komt (bijvoorbeeld door middel van elektronische overdrachten). Werknemers zijn verantwoordelijk voor het veiligstellen van het Materiaal van Nike dat in hun bezit is. Alle werknemers zijn tevens ook verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden van een vertrouwelijkheids- en eigendomsmatige overeenkomsten die ze hebben ondertekend, of soortgelijke bepalingen in arbeidsovereenkomsten of andere beleidslijnen van Nike, zoals het Beleid inzake vertrouwelijke informatie en het Beleid inzake handelsgeheimen van Nike.

2.3. Bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie van Nike omvat, maar is niet beperkt tot, informatie, gegevens, ideeën, plannen, strategieën, concepten of voorstellen met betrekking tot het volgende:

 • uitvindingen, octrooien, prototypes en niet-vrijgegeven producten;
 • marketing, verkoop, promotieplannen en ideeën, en klantinformatie;
 • productiegegevens, toekomstige bestellingen en prognoses;
 • zakelijke kwesties onderworpen aan regelgeving van de overheid (inclusief SEC regelgeving), zoals winst, verkoop en voorspellingen;
 • communicatie met bedrijfsjuristen of documenten bestempeld als vertrouwelijk;
 • persoonlijke informatie van consumenten, topsporters, proefpersonen, werknemers van Nike en onafhankelijke contractanten, klanten en leveranciers/verkopers; of
 • iets anders dat, in de verkeerde handen, een voordeel zou kunnen zijn voor concurrenten van Nike of Nike een concurrentienadeel zou kunnen opleveren.

2.4. Als u een vraag hebt of informatie wordt beschouwd als bedrijfseigen of vertrouwelijk, kunt u altijd terecht bij uw manager voordat u de volgende stappen onderneemt. In sommige gevallen is bescherming van vertrouwelijke gegevens wettelijk verplicht, niet alleen een beleid van het bedrijf. Wettelijke vereisten kunnen per land verschillen en werknemers dienen contact op te nemen met de juridische afdeling van Nike om de relevante plaatselijke wettelijke vereisten vast te stellen.

2.5. Gebruik de veiligste communicatiemethode die commercieel verkrijgbaar is voor het overdragen van bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie van Nike, er rekening mee houdend dat het eigen netwerk van Nike en hulpmiddelen van Nike altijd de voorkeur hebben boven het internet. Gebruik e-mailaccounts van Nike, goedgekeurde veilige diensten voor bestandsoverdracht, of goedgekeurde diensten voor berichten om zaken voor Nike uit te voeren; persoonlijke e-mailaccounts zoals Gmail of Yahoo en niet-goedgekeurd(e) verzenden van bestanden of berichtdiensten, mogen niet worden gebruikt. Het Materiaal van Nike, vooral bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie, mag niet worden gedeeld behalve in de normale gang van zaken en in overeenstemming met beleidslijnen van Nike.

3. Zorg ervoor dat uw communicatie juist en professioneel is

3.1. Gebruik geen woorden, zinnen of symbolen in elektronische communicatie – zowel in interne communicatie van Nike of externe zakelijke communicatie – die door verschillende doelgroepen beschouwd kunnen worden als ongepast, aanstootgevend of lasterlijk. Controleer zorgvuldig de inhoud van enige communicatie vóór publicatie of distribueren en overweeg de bedoelde en onbedoelde doelgroepen (aangezien inhoud gedeeld kan worden verder dan de oorspronkelijke doelgroep). Denk erover na of de inhoud, indien openbaar gedeeld of gedagvaard, schadelijk of beschamend zou zijn voor u of Nike. De anti-intimidatie en discriminatie beleidslijnen en alle soortgelijke bepalingen van Nike in zakelijke handboeken, werkregels, interne voorschriften of uw arbeidsovereenkomst, zijn van toepassing op schriftelijke en mondelinge interne en externe bedrijfscommunicatie. Onderhevig aan plaatselijk beleid of kennisgeving inzake controle van Nike, en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan Nike communicatie bekijken om te bepalen of een beleid van Nike is geschonden, en zal zij passende stappen ondernemen om ongepast gedrag recht te zetten.

4. Interne blogs en andere interne communicatie

4.1. Bij het ontwikkelen van een interne blog of andere communicatie, onthoud dat alle beleidslijnen van Nike van toepassing zijn, met inbegrip van dit Beleid en het Beleid inzake respect. Als uw blog of andere communicatie links bevat naar andere inhoud buiten uw controle (zoals een externe website), bekijk eerst alle links geassocieerd met de inhoud om ervoor te zorgen dat het gepast is.

5. Beleid inzake sociale media

5.1. Gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en andere wordt behandeld in het Beleid inzake communicatie op externe websites en sociale media platformen van Nike.

6. Respecteer de auteursrechten en ander materiaal van derden

6.1. Het laden, delen en onderhouden van niet-gelicentieerde muziek, films, software of andere zaken die eigendom zijn van derden in de Systemen van Nike, is verboden.

7. Bewaren van INFORMATIE

7.1. Nike bewaart zakelijke dossiers en informatie (inclusief zakelijke e-mails) voor een specifieke bewaartermijn, afhankelijk van het soort document. Er kunnen ook wetten en voorschriften zijn die vereisen dat Nike bepaalde documenten bewaart voor een periode, en het is het beleid van Nike om deze na te leven. Bij het verstrijken van de betreffende bewaarperiode zal de informatie worden verwijderd of gearchiveerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Zie het Beleid inzake bewaren en planning voor meer informatie over toepasselijke bewaartermijnen.

8. Onjuist gebruik

8.1. Onjuist gebruik van de Systemen van Nike of het Materiaal van Nike, zoals omschreven in de van toepassing zijnde beleidslijnen van Nike of in arbeidsovereenkomsten, indien van toepassing, kan leiden tot beperking of intrekking van uw elektronische toegangsrechten en corrigerende maatregelen, tot en met ontslag. Activiteiten die kunnen leiden tot onjuist gebruik omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • het verzenden van het Materiaal van Nike aan iemand die niet het recht het te weten of te bezitten;
 • toegang tot het Materiaal van Nike voor niet-zakelijk gebruik;
 • het verzenden of het opvragen van seksueel expliciete of aanstootgevende berichten, cartoons of grappen, etnische laster, raciale scheldwoorden of andere verklaringen of beelden die kunnen worden opgevat als intimidatie, laster en smaad met behulp van de Systemen van Nike of bij het uitvoeren van zaken voor Nike;
 • het uitvoeren van zaken voor Nike buiten de Systemen van Nike (bijvoorbeeld met niet door Nike verstrekte of goedgekeurde elektronische communicatie);
 • toegang tot het Materiaal van Nike (1) via een apparaat dat niet wordt geleverd door Nike, of (2) buiten door Nike goedgekeurde Veilige toegangsmethoden, met inbegrip van maar niet beperkt tot: managementsystemen voor mobiele apparaten, virtuele desktopinfrastructuur, VPN-verbindingen of door Nike verstrekte veilige applicaties;
 • het persoonlijk zaken uitvoeren met de Systemen van Nike of met behulp van de Systemen van Nike of het Materiaal van Nike voor andere commerciële doeleinden die niet gerelateerd zijn aan Nike;
 • het overmatig of onredelijk persoonlijk gebruikmaken van de Systemen van Nike, waaronder gebruik dat interfereert met uw werkprestaties of meer gebruikt dan een gering aantal middelen;
 • het versturen van ongewenste of ongewilde persoonlijke opvattingen over sociale, politieke, religieuze of andere niet-zakelijke gerelateerde kwesties met behulp van de Systemen van Nike;
 • het zich inlaten met onwettige activiteiten, waaronder het verzenden en ontvangen van auteursrechtelijk beschermd materiaal in overtreding van het auteursrecht of licentieovereenkomsten met behulp van de Systemen van Nike;
 • automatisch doorsturen van de e-mail van een individuele gebruiker van Nike naar een externe adres;
 • het zich inlaten met persoonlijke zakelijke, winstmakende activiteiten, of persoonlijke activiteiten die resulteren in aanvullende kosten voor Nike of invloed hebben op de werkprestaties van de werknemer;
 • het creëren en het installeren van een virus, worm, Trojaans paard, of enige andere vorm van elektronisch bestand dat eventueel de mogelijkheid heeft om een schadelijk effect te hebben op een andere gebruiker of systeem, of persoonlijke of zakelijke informatie verzamelt zonder toestemming;
 • het verzenden van kettingbrieven, niet-zakelijke gerelateerde bijlagen, advertenties, en uitgezonden berichten (inclusief waarschuwingen over computervirussen) met behulp van de Systemen van Nike;
 • het delen van uw wachtwoord(en) voor de Systemen van Nike met anderen, zowel extern als intern voor Nike;
 • het toestaan dat iemand toegang verkrijgt tot de Systemen van Nike of het Materiaal van Nike en gebruikmaakt van de rechten en toestemmingen van uw Nike account(s);
 • het willens en wetens accepteren, uitzenden of distribueren van ongevraagde bulk e-mails, of verwerven of verzamelen van e-mailadressen van de Systemen van Nike voor het versturen van ongevraagde e-mail; of
 • andere overtredingen van het beleid van Nike of de toepasselijke wetgeving.

9. HET BESCHERMEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

9.1. Alle persoonlijke informatie die Nike verzamelt en verwerkt ter bevordering van dit Beleid wordt verwerkt en opgeslagen voor de doeleinden en door de ontvangers zoals beschreven in dit Beleid en in overeenstemming met het Privacybeleid voor werknemers van Nike, voor zover een dergelijk beleid van kracht is op uw locatie.

9.2. Nike behoudt zich het recht voor dit Beleid op elk moment te wijzigen of in te trekken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit Beleid is ook onderworpen aan en het kan het vervangen worden door plaatselijke beleidslijnen die een bedrijf van Nike kan aannemen. Verkooppersoneel moet bijvoorbeeld het Beleid inzake detailhandelsactiviteiten nakijken dat verschillende of aanvullende vereisten kan hebben.

9.3. Het is belangrijk dat werknemers begrijpen dat dit Beleid geen invloed mag hebben op de rechten beschermd op grond van de plaatselijke of landelijke wetgeving, met inbegrip van, indien van toepassing, de rechten van werknemers op toegang tot persoonsgegevens en het bespreken van hun arbeidsvoorwaarden.

9.4. Werknemers die vragen of andere verzoeken hebben over alles dat behandeld is in dit Beleid, kunnen contact opnemen met Nike Human Resources via HR Direct.

 

EMEA-ADDENDUM BIJ

WERELDWIJD BELEID INZAKE AANVAARDBAAR GEBRUIK van Nike:

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN APPARATEN

Nike, Inc., en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (inclusief uw werkgever, “Nike”) bieden hun werknemers apparaten en elektronische communicatiemiddelen en systemen om te gebruiken bij het ondersteunen van zakelijke activiteiten. Deze systemen bevatten Nike-hardware of software gelicentieerd en goedgekeurd door Nike waaronder bedrijfsservers, zakelijke e-mailaccounts, applicaties, programma’s, zakelijk gedeelde harde schijven of gedeelde bestanden, prikborden, instant messaging systemen, blogs, internetkanalen, cloud-opslaglocaties van het bedrijf en diverse andere systemen (“Systemen van Nike”).

Dit EMEA-addendum inzake het controleren van werknemers (“EMEA-addendum”) is een addendum op het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik van Nike: Elektronische communicatie en apparaten (het “Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik”) [Voeg link in], wat doorlopende ondersteuning biedt aan werknemers om ‘Keep it Tight’ (het strak te houden) en ook helpt om ervoor te zorgen dat alle elektronische communicatie met behulp van de Systemen van Nike gepast, professioneel en wettelijk conform is.Dit EMEA-addendum is van toepassing op het gebruik van de Systemen van Nike door de werknemers van Nike in de EMEA-regio en specificeert de informatie over de bescherming die Nike implementeert wanneer het controleactiviteiten van netwerken en systemen uitvoert in de EMEA-regio. Dit is nodig om verschillen te behandelen vanwege nationale wetten en dient te worden gelezen in combinatie met het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik. Alle EMEA specifieke afwijkingen van de inhoud van het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik zijn gespecificeerd in dit document per paragraafnummer. In geval van een conflict met het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik, zijn de bepalingen van de EMEA-addendum beslissend.

1. Nike kan toegang verkrijgen tot de systemen van Nike en kan uw communicatie controleren

Paragraaf 1.a. van het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik wordt vervangen als volgt:

Onderhevig aan het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik, dit EMEA-addendum en alle lokale addenda op het Beleid van toepassing op uw locatie, controleert Nike de toegang door werknemers van de Systemen van Nike door middel van geautomatiseerde hulpmiddelen die activiteiten en communicatie op de Systemen van Nike kunnen scannen, filteren en vastleggen (ook als werknemers niet aanwezig zijn en buiten de campus) ter bescherming tegen onbevoegde toegang en gebruik van de Systemen van Nike en eventuele bedrijfsgerelateerde informatie bewaard in elektronische vorm. Dit omvat zakelijke e-mails en andere communicatie, documenten, gegevens, bestanden, beelden, afbeeldingen, foto’s en ander materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedrijfseigen, vertrouwelijke of persoonlijke informatie van Nike, inclusief klanten, consumenten, leveranciers, partners of andere derden (“Materiaal van Nike”). Werknemers van Nike moeten beperkte verwachtingen van privacy hebben voor alles wat werknemers communiceren, bewaren of bekijken wanneer ze toegang verkrijgen tot en gebruikmaken van de Systemen van Nike of het Materiaal van Nike die worden beschouwd als eigendom van Nike. Nike heeft volledige bevoegdheid voor het beheren van de Systemen van Nike en het Materiaal van Nike, inclusief de installatie van software die apparaat- en gegevensactiviteit bijhoudt en vastlegt in de Systemen van Nike, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Dergelijke geautomatiseerde hulpmiddelen omvatten:

 • hulpmiddelen die de toegang tot bepaalde websites beperken, naar goeddunken van het bedrijf;
 • hulpmiddelen voor bescherming tegen gegevensverlies en de andere software gebruikt voor het beschermen van Nike tegen verlies van het Materiaal van Nike, bijvoorbeeld door te zoeken naar bedrijfseigen documenten die het bedrijfsnetwerk kunnen verlaten;
 • back-up en herstelsoftware die worden gebruikt voor het opslaan van informatie die zich op de systemen van Nike bevindt, om snel dergelijke informatie te herstellen zoals vereist;
 • hulpmiddelen die de bestanden en berichten voor beveiligingsdoeleinden controleren, en berichten lezen, weigeren of verwijderen (inclusief bijlagen) die zijn samengesteld, verzonden of ontvangen door werknemers en die een veiligheidsrisico inhouden;
 • hulpmiddelen gebruikt voor het detecteren van potentiële schadelijke activiteiten op het bedrijfsnetwerk, met inbegrip van onbevoegde toegang of lekken van gegevens;
 • software voor de opsporing van insider bedreigingen en andere software die wordt gebruikt voor de netwerkbeveiliging en het voorkomen van onbevoegde lekkage van het Materiaal van Nike; en
 • hulpmiddelen voor het beheer van de mobiliteit van het bedrijf en andere hulpmiddelen voor het verwijderen van gegevens zodat Nike zakelijke e-mail en andere Systemen van Nike op afstand kan beheren wanneer dat nodig is.

We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de geautomatiseerde hulpmiddelen gebruikt bij Nike nodig zijn voor de doeleinden zoals beschreven in het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik en dit EMEA-addendum en dat ze zijn geconfigureerd op een manier om permanente registratie van werknemersactiviteit op het bedrijfsnetwerk te voorkomen. Als onze hulpmiddelen een waarschuwing genereren, kunnen we een waarschuwing uitgegeven om u er bijvoorbeeld aan te herinneren dat Nike de eigenaar is van alle inhoud die u aanmaakt tijdens uw werkzaamheden en u naar de relevante bedrijfsbeleidslijnen en trainingen verwijzen.

Paragraaf 1.b. van het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik wordt vervangen als volgt:

De Systemen van Nike worden geleverd ter ondersteuning van het zakendoen van Nike en om u de juiste hulpmiddelen en bronnen te geven voor het uitvoeren van uw werk. Elk gebruik van de Systemen van Nike en de inhoud van al het materiaal gecommuniceerd op de Systemen van Nike, inclusief persoonlijk(e) materiaal en informatie, kunnen worden bekeken en vastgelegd door Nike voor legitieme zakelijke doeleinden, waaronder de volgende: het garanderen van de beveiliging van de Systemen van Nike en alle gegevens die daarin bewaard of verzonden worden, met name het Materiaal van Nike; het beveiligen van bedrijfseigen informatie; het voorkomen of beperken van de verduistering van het Materiaal van Nike; en controleren van gebruikspatronen en activiteit op de Systemen van Nike om te anticiperen op, detecteren, verijdelen en bewijzen van aanvallen op en infiltratie van de Systemen van Nike. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving kan de persoonlijke informatie van werknemers, indien van toepassing, ook worden verwerkt voor onderzoeken en juridische procedures indien de controle onwettige handelingen of schendingen van beleidslijnen van Nike onthult. Persoonlijke informatie zal uitsluitend worden gebruikt door personen die geautoriseerd zijn door Nike en de verwerking van uw persoonsgegevens zal worden uitgevoerd op een wijze bedoeld om de impact op de privacy van de werknemer te beperken en bewaard worden gedurende de tijd die nodig is voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Paragraaf 1.c. van het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik wordt vervangen als volgt:

Wanneer er een gerechtvaardigd vermoeden van bedreiging, beveiligingsinbreuk of verduistering in verband met de Systemen van Nike of het Materiaal van Nike bestaat, mag Nike, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, zich inlaten met aanvullende bewaking, controle of vastleggen van de activiteiten in de Systemen van Nike. De gegevens over en geproduceerd door dergelijk activiteiten van bekijken en vastleggen, kunnen openbaar worden gemaakt, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, aan andere groepsentiteiten van Nike en aan derden en rechtshandhaving, dat zich mogelijk bevindt buiten het land waarin u werkt, voor de doeleinden zoals uiteengezet in het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik en dit EMEA-addendum of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Onderhevig aan plaatselijk beleid of kennisgeving inzake controle van Nike, en zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, behoudt Nike zich het recht om op elk gewenst moment toegang te verkrijgen tot de Systemen van Nike met geautomatiseerde hulpmiddelen of door een handmatige controle, om gegevens en berichten te controleren binnen de Systemen van Nike, en om berichten te lezen, te weigeren of te verwijderen (inclusief bijlagen) samengesteld, verzonden of ontvangen, voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit EMEA-addendum of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Nike behoudt zich het recht voor om toegang tot de Systemen van Nike op elk moment te beperken en/of beëindigen, als gevolg van het niet naleven van het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik of dit EMEA-addendum, of om andere redenen in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in deze beleidslijnen; een dergelijk recht kan verder worden beschreven in andere beleidslijnen of arbeidscontracten van Nike, indien van toepassing. Deze controle zal eerst worden uitgevoerd op bedrijfsniveau en waar technisch haalbaar op een niveau van samengevoegde gegevens. We identificeren enkel een bepaalde werknemer waar onze geautomatiseerde tools ongebruikelijke activiteiten of onregelmatigheden opsporen binnen de Systemen van Nike en een waarschuwing, vlag of andere indicatie genereren die verdere inspectie van het probleem vereist. Waarschuwingen worden beoordeeld door bevoegd personeel binnen een redelijke tijd. Krachtens de toepasselijke wetgeving, kunnen wij u op de hoogte brengen als er een inspectie of verder onderzoek moet worden uitgevoerd op de apparaten die u gebruikt voor het uitvoeren van uw werkzaamheden bij Nike. Waar noodzakelijk zullen wij ook uw supervisor op de hoogte brengen. Nike neemt voortdurend stappen om te verzekeren dat inspecties worden uitgevoerd op een evenredige wijze. Inspecties worden uitgevoerd door bevoegd personeel, op een need-to-know en vertrouwelijke basis, die zoekopdrachten uitvoeren op basis van patronen en trefwoorden gerelateerd aan het bereik van de inspectie en ze bekijken alleen relevante logs. Als de inspectie feitelijk of vermoedelijk onwettig handelen of schendingen van beleidslijnen van Nike onthult, kan persoonlijke informatie of materiaal die (dat) is opgeslagen in de Systemen van Nike gebruikt worden tegen u, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, waaronder het uitvoeren van onderzoeken, beëindiging van het arbeidscontract of door juridische procedures aan te gaan.

Paragraaf 1.d. van het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik wordt vervangen als volgt:

De Systemen van Nike zijn niet ontworpen voor persoonlijke gebruik door werknemers. Behoudens dit EMEA-addendum, het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik lokale addenda op het Beleid van toepassing op uw locatie, moeten werknemers, die incidenteel en occasioneel persoonlijk gebruikmaken van de Systemen van Nike, direct, of zonder onnodige vertraging, persoonlijk materiaal bewaren in een aparte map duidelijk als zodanig gemarkeerd (met markering of de naam van de map “PERSOONLIJK”). Als u zich in Duitsland bevindt, kan incidenteel en occasioneel niet-zakelijk gebruik worden toegestaan door uw lokale werkgever als u uw toestemming verstrekt voor de verwerking van telecommunicatiegegevens zoals beschreven in de Duitse taal inzake toestemming. Nike maakt redelijke inspanningen om de inhoud van communicatie en bestanden gemarkeerd als “persoonlijk” niet te controleren. In uitzonderlijke omstandigheden kan Nike dergelijke berichten of bestanden controleren maar alleen als dit is toegestaan door en in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, ook wanneer er een vermoeden bestaat dat dergelijke communicatie of bestanden bewijs bevatten van een mogelijke schending van de beleidslijnen, normen, en procedures van Nike door een werknemer. Wanneer u dit doet, zal persoonlijk materiaal uitsluitend worden bekeken door personen die geautoriseerd zijn door Nike en de verwerking van persoonlijke informatie van de werknemer zal worden uitgevoerd op een wijze bedoeld om de impact op de privacy van de werknemer te beperken. Indien vereist stelt Nike een erkende inspecteur aan om met u samen te werken en te controleren of er communicatie of materiaal incorrect of verkeerd gemarkeerd is als “persoonlijk” en de relevante bestanden te selecteren voor inspectie op basis van concrete aanwijzingen. In overeenstemming met en onderworpen aan lokale wetgeving en procedure, kan persoonlijk materiaal dat is opgeslagen in de Systemen van Nike gebruikt worden tegen u voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, inclusief om disciplinaire maatregelen, ontslag of in de context van gerechtelijke procedures te rechtvaardigen.

Paragraaf 1.e.: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

2. Bewaar de geheimen van NIKE

Paragraaf 2.a.: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

Paragraaf 2.b.: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

Paragraaf 2.c.: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

Paragraaf 2.d.: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

Paragraaf 2.e.: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

3. Zorg ervoor dat uw communicatie juist en professioneel is

Paragraaf 3.a.: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

4. Interne blogs en andere interne communicatie

Paragraaf 4.a.: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

5. Beleid inzake sociale media

Paragraaf 5.a.: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

6. Respecteer de auteursrechten en ander materiaal van derden

Paragraaf 6.a.: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

7. Bewaren van INFORMATIE

Paragraaf 7.a.: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

8. Onjuist gebruik

Paragraaf 8.a.: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

9. HET BESCHERMEN VAN UW PERSOONLIJKE informatie

Paragraaf 9.a.: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

Paragraaf 9.b.: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

Paragraaf 9.c: Zie Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

 

Paragraaf 9.d. van het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik wordt vervangen als volgt:

Wij respecteren de privacy van onze werknemers. Wanneer we de Systemen van Nike controleren voor de doeleinden zoals beschreven in het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik en dit EMEA-addendum, kan het nodig zijn dat we uw persoonlijke informatie opgeslagen in deze systemen moeten verwerken. We verwerken uw persoonlijke informatie om onze legitieme belangen na te streven om onze netwerkveiligheid te verzekeren, onze activa, gegevens en copyright te beschermen, voor het overdragen van persoonlijke gegevens binnen Nike voor interne bedrijfsdoeleinden, het verdedigen van wettelijke claims, en het verzekeren van de naleving van onze beleidslijnen en de toepasselijke wetgeving. Bij het verwerken van persoonlijke informatie voor onze legitieme belangen nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de belangen die we nastreven in evenwicht zijn met uw belangen, rechten en vrijheden, die we u op verzoek graag uitleggen. De entiteit die verantwoordelijk is voor de verzameling en verwerking van uw persoonlijke informatie in het kader van de controleactiviteiten van werknemers door Nike is de Nike-entiteit in de EMEA-regio die uw werkgever is. Voor meer informatie over de manier waarop Nike de persoonlijke informatie van haar werknemers verwerkt, lees het Privacybeleid voor werknemers van Nike [Voeg Link in]. Indien vereist in het kader van de toepasselijke wetgeving, verzamelen we uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke informatie.

Paragraaf 9.e. is toegevoegd aan het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik:

We verzamelen de minimale hoeveelheid persoonlijke informatie die nodig is voor het uitvoeren van onze controleactiviteiten die voor het grootste deel technische informatie is die wordt opgeslagen in onze systemen, waaronder gebruikersnaam, datum/tijd, IP-adres, apparaatnummer of andere identificatie, bestandsnaam/type/grootte, bestemming, tijdstempel van het voorval en andere informatie die werknemers kunnen bewaren op bedrijfsapparaten die relevant is voor de inspectie. Wij controleren niet een specifieke werknemer of bekijken niet de inhoud van specifieke privé bestanden of e-mails, tenzij dit is toegestaan door en in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, inclusief waar we gegronde vermoedens van illegale activiteit of inbreuk op interne beleidslijnen van Nike hebben. Wij verkrijgen niet bewust toegang tot gevoelige gegevens van onze werknemers, zoals ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuiging, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over uw gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid, behalve zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.

Paragraaf 9.f. is toegevoegd aan het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik:

Nike verwerkt persoonlijke informatie zoals nodig is om de effectieve werking van de informatietechnologie en communicatiesystemen te beveiligen, voor het detecteren van ongeautoriseerd gebruik van dergelijke systemen, waaronder enige schending van de beginselen van Nike, regels en beleidslijnen voor gebruik van internet en ongepast gedrag, om noodzakelijke inspecties of onderzoek uit te voeren, of als dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke claims zoals hierboven beschreven in dit EMEA-addendum of het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

Paragraaf 9.g. is toegevoegd aan het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik:

Nike kan uw persoonlijke informatie bekendmaken als dat nodig is voor de verwerkingsdoeleinden beschreven in het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik en dit EMEA-addendum aan (i) andere Nike-entiteiten en gelieerde bedrijven, (ii) verkopers of leveranciers die diensten voor veiligheid, gegevensopslag, onderzoek, forensische of juridische diensten namens ons uitvoeren (inclusief IT forensische bedrijven, externe onderzoekers en onderzoeksbedrijven) en advocatenkantoren, (iii) een verwervende organisatie als Nike betrokken is bij een verkoop of overdracht van sommige of alle van haar zaken of wijziging van zeggenschap; of (iv) waar we anderszins verplicht zijn om dit te doen, zoals door gerechtelijk bevel of door de wet, aan de relevante autoriteiten of ordehandhavers. We vereisen contractueel dat derde partijen die namens ons diensten verlenen persoonlijke informatie alleen verwerken op basis van onze instructies en om beveiligingsmaatregelen voor gegevens in te voeren. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving kan persoonlijke informatie gedeeld worden met derden zoals adviseurs, rechtbanken en overheidsinstanties indien nodig voor onderzoeken en juridische procedures.

Paragraaf 9.h. is toegevoegd aan het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik:

Webeschermen uw persoonlijke informatie door toepassing van technische en organisatorische maatregelen om ongeautoriseerde toegang, vernietiging, verlies, wijziging, misbruik of andere onwettige vormen van verwerking van de persoonlijke informatie te voorkomen. We doen al het mogelijke om te zorgen voor een beveiligingsniveau dat gepast is voor het risico dat gepaard gaat met de verwerking van persoonlijke informatie. Waar mogelijk controleren we geen identificeerbare persoonlijke informatie, maar we voeren voornamelijk zoekopdrachten uit op basis van trefwoorden en patronen. Persoonlijke informatie kan uitsluitend worden bekeken door personen die geautoriseerd zijn door Nike op een need-to-know basis. Persoonlijke informatie wordt bewaard voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit EMEA-addendum worden uiteengezet. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving kan uw persoonlijke informatie worden bewaard voor een redelijke termijn na de beëindiging van uw dienstverband.

Paragraaf 9.i. is toegevoegd aan het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik:

In het kader van de verwerkingsactiviteiten beschreven in het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik en dit EMEA-addendum, wordt uw persoonlijke informatie overgedragen en opgeslagen buiten het land van uw dienstverband, voor Nike, Inc., in de Verenigde Staten, dat niet is herkend door de Europese Commissie als het bieden van een adequaat niveau van gegevensbescherming. Wanneer we persoonlijke informatie verzenden buiten de Europese Unie, Zwitserland of andere landen met beperkingen voor gegevensoverdracht, naar een land dat niet over een adequaat niveau van bescherming beschikt, implementeren we de juiste voorzorgen ter bescherming van de persoonlijke informatie, waaronder het aangaan van de juiste gegevenstransferovereenkomsten, zoals de Standaard contractbepalingen van de Europese Commissie met de gegevensontvangers, zodat verzekerd wordt dat de ontvanger van de gegevens gecertificeerd is volgens het EU-VS of Zwitsers-V.S. Privacy Schild Framework, of bindende bedrijfsvoorschriften ingevoerd heeft, zoals van toepassing. De overeenkomst voor gegevensoverdracht van de intra-group van Nike is op aanvraag verkrijgbaar door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven.

Paragraaf 9.j. is toegevoegd aan het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik:

U hebt het recht op inzage in en de correctie of het wissen van uw persoonlijke informatie verwerkt in het kader van de controleactiviteiten van Nike, of om de beperking van het verwerken van dergelijke persoonlijke informatie te verzoeken, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor redenen met betrekking tot uw specifieke situatie. Als u niet tevreden bent met onze reactie, hebt u het recht om te overleggen met de toezichthoudende autoriteiten in uw land. U kunt contact met ons opnemen zoals beschreven in de paragraaf hieronder om uw rechten uit te oefenen.

Paragraaf 9.k. is toegevoegd aan het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik:

Voor vragen over dit EMEA-addendum of het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik en hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen in het kader van onze controleactiviteiten van werknemers, neem dan contact op met uw HR-afdeling of de Functionaris voor Gegevensverwerking van Nike privacy.office@nike.com.

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login