You are here

pl-PL AUP Privacy Policy

Primary tabs

ZASADY DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA:
KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA I URZĄDZENIA

Nike, Inc. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (w tym Twój pracodawca, „Nike”) udostępnia swoim pracownikom urządzenia i elektroniczne narzędzia komunikacyjne oraz systemy do wykorzystania przy wspieraniu działalności gospodarczej. Te systemy obejmują sprzęt należący do Nike lub oprogramowanie licencjonowane i zatwierdzone przez firmę Nike, w tym serwery firmowe, firmowe konta e-mail, aplikacje i programy, współużytkowane dyski firmowe lub pliki, fora dyskusyjne, komunikatory, blogi, kanały internetowe, lokalizacje chmur firmowych i różne inne systemy będące własnością lub dostarczane przez Nike.

Poniższa polityka zapewnia pracownikom ciągłe wsparcie, aby „Trzymali się zasad”, a także pomaga zapewnić, że cała komunikacja elektroniczna za pomocą Systemów Nike jest odpowiednia, profesjonalna i zgodna z prawem.

1. NIKE może uzyskać dostęp do Systemów Nike i monitorować Twoją komunikację

1.1. Zgodnie z niniejszą Polityką i wszelkimi lokalnymi uzupełnieniami do Polityki obowiązującymi w Twojej lokalizacji Nike monitoruje dostęp pracowników do Systemów Nike za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, które mogą skanować, filtrować i rejestrować działania oraz komunikację w Systemach Nike (nawet gdy pracownicy są nieobecni i przebywają poza kampusem), w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem Systemów Nike oraz wszelkich informacji związanych z firmą przechowywanych w formie elektronicznej. Obejmuje to firmowe wiadomości e-mail i inne komunikaty, dokumenty, dane, bazy danych, obrazy, grafiki, zdjęcia i inne materiały, które mogą zawierać między innymi dane osobowe, informacje zastrzeżone lub poufne Nike, jej klientów, konsumentów, dostawców, partnerów lub innych stron trzecich („Materiały Nike”). Nie należy oczekiwać zachowania prywatności czegokolwiek, co pracownicy komunikują, przechowują lub do czego mają dostęp, gdy uzyskują dostęp i korzystają z Systemów lub Materiałów Nike, które są uważane za własność Nike, wyłącznie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów lokalnego prawa. Nike ma pełne uprawnienia do zarządzania Systemami i Materiałami Nike, w tym instalowania oprogramowania, które śledzi i rejestruje aktywność urządzenia i danych w Systemach Nike.

1.2. Systemy Nike mają za zadanie wspierać działalność firmy Nike i zapewniać odpowiednie narzędzia oraz zasoby do wykonywania pracy. Zgodnie z wszelkimi lokalnymi uzupełnieniami do Polityki lub zawiadomieniem o monitorowaniu, które zastąpiłyby warunki niniejszej Polityki, i zgodnie z obowiązującym prawem w ramach Nike dozwolone jest przypadkowe i okazjonalne korzystanie z Systemów Nike niezwiązane z działalnością gospodarczą. Korzystanie z Systemów Nike i treści jakichkolwiek materiałów przekazywanych w Systemach Nike, w tym materiałów i danych osobowych, może być jednak monitorowane i zapisywane przez Nike w uzasadnionych celach biznesowych, w tym: aby zapewnić bezpieczeństwo Systemów Nike i wszystkich danych w nich zawartych lub przekazywanych do nich, w szczególności Materiałów Nike; aby zabezpieczyć informacje zastrzeżone; aby zapobiegać sprzeniewierzeniu Materiałów Nike lub łagodzić takie praktyki; oraz aby weryfikować wzorce użytkowania i aktywności w Systemach Nike w celu przewidywania, wykrywania, udaremniania i dowodzenia ataków oraz infiltracji Systemów Nike. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo dane osobowe pracowników, jeśli takie istnieją, mogą być przetwarzane również w dochodzeniach i postępowaniach sądowych, jeśli monitorowanie ujawni bezprawne działania lub naruszenia zasad Nike. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez Nike, a przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie wykonywane w sposób mający na celu ograniczenie wpływu na prywatność pracownika. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów opisanych powyżej.

1.3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub sprzeniewierzenia w odniesieniu do Systemów lub Materiałów Nike firma może zaangażować się w dodatkowy monitoring, przeglądanie lub rejestrowanie wszelkich działań w Systemach Nike. Informacje dotyczące takich działań związanych z przeglądaniem i rejestrowaniem mogą być ujawniane bez uprzedzenia lub innych ograniczeń innym podmiotom grupy Nike oraz podmiotom zewnętrznym i organom ścigania, które mogą znajdować się poza krajem zatrudnienia, w dowolnym celu określonym w niniejszej Polityce lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem. Zgodnie z wszelkimi zasadami lub powiadomieniami dotyczącymi lokalnego monitorowania Nike i zgodnie z obowiązującym prawem Nike zastrzega sobie prawo do dostępu w dowolnym momencie do Systemów Nike za pomocą automatycznych narzędzi lub ręcznego przeglądu w celu monitorowania danych i wiadomości w Systemach Nike oraz w celu przeczytania, odrzucenia lub usunięcia wszelkich wiadomości (w tym załączników) utworzonych, wysłanych lub otrzymanych w celach określonych w niniejszej Polityce lub w celu zastosowania się do obowiązującego prawa. Nike zastrzega sobie prawo do ograniczenia i/lub usunięcia dostępu do Systemów Nike w dowolnym momencie w wyniku nieprzestrzegania niniejszej Polityki lub z jakiegokolwiek innego powodu zgodnego z celami określonymi w niniejszej Polityce; takie prawo może być dalej opisane w innych politykach Nike lub umowach o pracę, jeśli dotyczy.

1.4. Systemy Nike nie są przeznaczone do użytku osobistego. Zgodnie z niniejszą Polityką i wszelkimi lokalnymi uzupełnieniami do Polityki obowiązującymi w Twojej lokalizacji pracownicy, którzy dokonują przypadkowego i okazjonalnego osobistego korzystania z Systemów Nike, powinni przechowywać osobiste materiały w osobnym folderze wyraźnie oznaczonym jako taki (zaznaczając lub nazywając folder „OSOBISTE”). Zgodnie z lokalnym prawem i procesem Nike zastrzega sobie prawo do dostępu do materiałów przechowywanych w tym miejscu na urządzeniu Nike, mimo że są one oznaczone jako Osobiste, w zakresie, w jakim jest to konieczne do ochrony Systemów i Materiałów Nike. Zgodnie z lokalnym prawem i procesem wszelkie osobiste materiały przechowywane w Systemach Nike mogą być wykorzystywane przeciwko Tobie w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, w tym w celu uzasadnienia rozwiązania stosunku pracy lub w ramach postępowania sądowego.

1.5. Aby chronić Systemy i Materiały Nike, firma może zdalnie wyczyścić urządzenia należące do Nike w dowolnym momencie. Opuszczając Nike, pracownicy muszą zwrócić swoje urządzenia Nike i wszystkie Materiały Nike do firmy. Dostęp pracowników do Materiałów Nike, w tym poczty elektronicznej firmy, zostanie usunięty, gdy pracownik opuści firmę. Obowiązkiem pracownika jest usunięcie lub odzyskanie wszelkich materiałów osobistych, które mogą istnieć na urządzeniach należących do Nike. Podczas gdy Nike będzie dążyć do zapewnienia pracownikom możliwości usunięcia materiałów osobistych z urządzeń należących do Nike, pracownicy mogą nie mieć możliwości uzyskania kopii wszystkich osobistych materiałów przechowywanych na tych urządzeniach. Prawo Nike do przeglądania, rejestrowania, uzyskiwania dostępu i monitorowania Systemów i Materiałów Nike pozostaje wykonalne nawet po opuszczeniu firmy przez pracownika i przekazaniu urządzenia do Nike. Brak zwrotu urządzeń Nike do firmy może skutkować potencjalnymi działaniami prawnymi przeciwko byłemu pracownikowi.

2. Utrzymuj tajemnice NIKE

2.1. Działalność Nike może być prowadzona wyłącznie w Systemach Nike. Pracownicy nie mogą wykorzystywać osobistych kanałów komunikacyjnych, takich jak osobiste konta e-mail, do wykonywania pracy na rzecz Nike. Pracownicy nie mogą przekazywać żadnych Materiałów Nike na osobiste konto e-mail ani niezatwierdzonych zewnętrznych programów do udostępniania plików bez uzasadnionej potrzeby biznesowej i wstępnej akceptacji.

2.2. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że informacje niepubliczne, zastrzeżone lub poufne firmy Nike nie pojawią się w domenie publicznej (na przykład poprzez transmisje elektroniczne). Pracownicy są odpowiedzialni za zabezpieczenie wszelkich posiadanych Materiałów Nike. Wszyscy pracownicy są również odpowiedzialni za przestrzeganie warunków wszelkich podpisanych przez nich umów dotyczących poufności i praw własności lub podobnych postanowień w umowach o pracę lub innych politykach Nike, w tym w poufnych informacjach i tajemnicy handlowej Nike.

2.3. Informacje zastrzeżone i poufne firmy Nike obejmują między innymi wszelkie informacje, dane, pomysły, plany, strategie, koncepcje lub propozycje związane z poniższymi elementami:

 • wynalazki, patenty, prototypy i produkty niewprowadzone na rynek;
 • marketing, sprzedaż, plany i pomysły promocji oraz informacje o klientach;
 • dane produkcyjne, zlecenia futures i prognozy;
 • kwestie korporacyjne regulowane przepisami rządowymi (w tym przepisami SEC), takie jak zarobki, sprzedaż i prognozy;
 • komunikacja z prawnikami firmy lub dokumenty oznaczone jako poufne;
 • dane osobowe konsumentów, elitarnych sportowców, podmiotów badawczych, pracowników Nike i niezależnych wykonawców, klientów oraz dostawców/sprzedawców; lub
 • wszystko, co w przypadku dostania się w niepowołane ręce może spowodować powstanie przewagi konkurentów Nike lub postawić Nike w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej.

2.4. Jeśli masz pytanie, czy dane informacje są uważane za zastrzeżone lub poufne, przed podjęciem dalszych kroków koniecznie porozmawiaj ze swoim kierownikiem. W niektórych przypadkach ochrona poufnych danych jest wymogiem prawnym, a nie tylko polityką firmy. Wymogi prawne różnią się w zależności od kraju, a pracownicy powinni skontaktować się z działem prawnym Nike w celu określenia odpowiednich lokalnych wymogów prawnych.

2.5. Skorzystaj z najbezpieczniejszej dostępnej na rynku metody komunikacji, aby przesyłać informacje zastrzeżone lub poufne Nike, pamiętając, że prywatna sieć Nike i narzędzia dostarczane przez Nike są zawsze preferowaną metodą komunikacji, lepszą niż Internet. Korzystaj z kont e-mail dostarczanych przez Nike, zatwierdzonych bezpiecznych usług przesyłania plików lub zatwierdzonych usług przesyłania wiadomości w celu prowadzenia działalności Nike; osobiste konta e-mail, takie jak Gmail lub Yahoo, oraz niezatwierdzone przesyłanie plików lub usługi przesyłania wiadomości nie mogą być używane. Materiały Nike, zwłaszcza informacje zastrzeżone lub poufne, nie mogą być udostępniane, chyba że w normalnym toku działalności i zgodnie z zasadami Nike. 

3. Upewnij się, że Twoja komunikacja jest odpowiednia i profesjonalna

3.1. Nie używaj słów, fraz ani symboli w żadnej komunikacji elektronicznej − ani w wewnętrznej komunikacji Nike, ani w zewnętrznej komunikacji biznesowej − które mogą być postrzegane przez różnych odbiorców jako nieodpowiednie, obraźliwe lub zniesławiające. Przed publikacją lub dystrybucją uważnie przejrzyj treść wszelkich komunikatów i weź pod uwagę zamierzoną i niezamierzoną grupę odbiorców (ponieważ treść może być udostępniana poza pierwotną grupę docelową). Zastanów się, czy dana treść, jeśli zostałaby udostępniona publicznie lub na wezwanie sądowe, byłaby dla Ciebie lub Nike szkodliwa lub krępująca. Polityka Nike dotycząca przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji oraz wszelkie podobne postanowienia w podręcznikach firmowych, zasadach pracy, regulacjach wewnętrznych lub umowie o pracę mają zastosowanie zarówno do pisemnej, jak i ustnej wewnętrznej oraz zewnętrznej komunikacji biznesowej. Zgodnie z wszelkimi zasadami lub powiadomieniami dotyczącymi lokalnego monitorowania Nike i zgodnie z obowiązującym prawem firma Nike może dokonać przeglądu komunikacji w celu ustalenia, czy jakakolwiek polityka Nike została naruszona, oraz podejmie odpowiednie kroki w celu wyeliminowania niewłaściwego zachowania.

4. Wewnętrzne blogi i inna komunikacja wewnętrzna

4.1. Podczas tworzenia wewnętrznego bloga lub innej komunikacji pamiętaj, że obowiązują wszystkie zasady Nike, w tym niniejsza Polityka i Polityka dotycząca szacunku. Jeśli Twój blog lub inna komunikacja zawierają linki do innych treści znajdujących się poza Twoją kontrolą (jak zewnętrzna strona internetowa), pamiętaj, aby najpierw przejrzeć wszystkie linki powiązane z treścią, aby upewnić się, że są one odpowiednie.

5. Polityka mediów społecznościowych

5.1. Korzystanie z platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn i inne, zostało omówione w Polityce Nike dot. komunikacji na zewnętrznych stronach internetowych i platformach mediów społecznościowych.

6. Szanuj prawa autorskie i inne materiały będące własnością osób trzecich

6.1. Przesyłanie, udostępnianie i przechowywanie nielicencjonowanej muzyki, filmów, oprogramowania lub innych podobnych przedmiotów będących własnością osób trzecich w Systemach Nike jest zabronione.

7. Przechowywanie informacji

7.1. Nike zachowa dokumentację biznesową i informacje (które mogą obejmować pocztę elektroniczną firmy) przez określony okres przechowywania, w zależności od rodzaju dokumentu. Mogą również obowiązywać przepisy i regulacje, które wymagają, aby firma Nike zachowywała pewne dokumenty przez pewien czas, a polityka Nike zakłada ich przestrzeganie. Po upływie odpowiedniego czasu przechowywania informacje zostaną usunięte lub zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich okresów przechowywania, patrz Polityka i harmonogram przechowywania dokumentacji.

8. Niewłaściwe użytkowanie

8.1. Niewłaściwe korzystanie z Systemów lub Materiałów Nike, zgodnie z odpowiednimi zasadami Nike lub umowami o pracę, jeśli dotyczy, może skutkować ograniczeniem lub cofnięciem uprawnień do dostępu elektronicznego, a także działaniami naprawczymi, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę. Czynności, które mogą stanowić niewłaściwe użytkowanie, obejmują między innymi:

 • wysłanie Materiałów Nike do kogokolwiek, kto nie jest uprawniony do ich posiadania lub poznania ich treści;
 • uzyskiwanie dostępu do Materiałów Nike do celów innych niż biznesowe;
 • wysyłanie lub pobieranie wiadomości o charakterze seksualnym lub obraźliwym, kreskówek lub żartów, obelg związanych z pochodzeniem etnicznym, epitetów dotyczących rasy lub innych stwierdzeń lub zdjęć, które mogą być interpretowane jako molestowanie, zniesławienie lub oszczerstwo za pomocą Systemów Nike lub prowadząc działalność na rzecz Nike;
 • prowadzenie działalności Nike poza Systemami Nike (na przykład za pomocą systemów komunikacji elektronicznej nieudostępnionych lub niezatwierdzonych przez Nike);
 • uzyskiwanie dostępu do Materiałów Nike (1) za pośrednictwem urządzenia, które nie jest dostarczane przez Nike, lub (2) poza zatwierdzonymi przez Nike metodami bezpiecznego dostępu, w tym między innymi: systemami zarządzania urządzeniami mobilnymi, infrastrukturą desktopów wirtualnych, połączeniami VPN lub bezpiecznymi aplikacjami dostarczonymi przez Nike;
 • prowadzenie działalności osobistej za pomocą Systemów Nike lub używanie Systemów lub Materiałów Nike do innych celów komercyjnych niezwiązanych z Nike;
 • nadmierne lub nieuzasadnione osobiste korzystanie z Systemów Nike, w tym używanie, które zakłóca wydajność pracy lub wykorzystuje większą ilość zasobów;
 • wysyłanie niechcianych osobistych opinii na tematy społeczne, polityczne, religijne lub inne niezwiązane z biznesem za pomocą Systemów Nike;
 • angażowanie się w działania niezgodne z prawem, w tym wysyłanie lub odbieranie materiałów chronionych prawem autorskim z naruszeniem praw autorskich lub umów licencyjnych, wykorzystując Systemy Nike;
 • automatyczne przekazywanie wiadomości e-mail użytkownika Nike na dowolny adres zewnętrzny;
 • angażowanie się w osobiste interesy, działalność zarobkową lub czynności osobiste, które powodują dodatkowe koszty dla Nike lub zakłócają pracę pracownika;
 • tworzenie i instalowanie dowolnego wirusa, robaka, konia trojańskiego lub innego rodzaju pliku elektronicznego, który może mieć szkodliwy wpływ na innego użytkownika lub system albo gromadzić dane osobowe lub biznesowe bez zgody;
 • wysyłanie listów łańcuszkowych, załączników niezwiązanych z działalnością gospodarczą, reklam, powitań i wiadomości telewizyjnych (w tym ostrzeżeń o wirusach komputerowych) za pomocą Systemów Nike;
 • udostępnianie hasła (haseł) do systemów Nike każdemu, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie związanemu z Nike;
 • umożliwienie jakiejś osobie dostępu do Systemów lub Materiałów Nike przy jednoczesnym wykorzystaniu praw i uprawnień do konta Nike;
 • świadome przyjmowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie niechcianej masowej poczty elektronicznej lub zbieranie adresów e-mail z Systemów Nike w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail; lub
 • wszelkie inne naruszenia polityki Nike lub obowiązującego prawa.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Wszelkie dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Nike w celu realizacji niniejszej Polityki będą przetwarzane i przechowywane w celach i przez odbiorców opisanych w niniejszej Polityce oraz zgodnie z Polityką prywatności pracowników Nike, w zakresie, w jakim taka polityka obowiązuje w Twojej lokalizacji.

9.2. Nike zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszej Polityki w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto niniejsza Polityka podlega i może zostać zastąpiona przez wszelkie lokalne zasady, które firma Nike może przyjąć. Przykładowo pracownicy sklepów detalicznych powinni sprawdzić Politykę operacyjną sklepu detalicznego, która może zawierać inne lub dodatkowe wymagania.

9.3. Ważne jest, aby pracownicy zrozumieli, że niniejsza Polityka nie powinna kolidować z żadnymi prawami chronionymi na mocy prawa lokalnego lub krajowego, w tym, w stosownych przypadkach, prawami pracowników do dostępu do danych osobowych i omawiania warunków zatrudnienia.

9.4. Pracownicy, którzy mają pytania dotyczące jakiejkolwiek kwestii objętej niniejszą Polityką, mogą skontaktować się z Działem zasobów ludzkich Nike za pośrednictwem HR Direct.

 

UZUPEŁNIENIE DLA EMEA DO

GLOBALNYCH ZASAD DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA Nike:

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA I URZĄDZENIA

Nike, Inc. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (w tym Twój pracodawca, „Nike”) udostępnia swoim pracownikom urządzenia i elektroniczne narzędzia komunikacyjne oraz systemy do wykorzystania przy wspieraniu działalności gospodarczej. Te systemy obejmują sprzęt należący do Nike lub oprogramowanie licencjonowane i zatwierdzone przez firmę Nike, w tym serwery firmowe, firmowe konta e-mail, aplikacje i programy, współużytkowane dyski firmowe lub pliki, fora dyskusyjne, komunikatory, blogi, kanały internetowe, lokalizacje chmur firmowych i różne inne systemy będące własnością lub dostarczane przez Nike.

To Uzupełnienie dot. monitorowania pracowników EMEA („Uzupełnienie dla EMEA”) stanowi uzupełnienie Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania Nike: Polityka dot. komunikacji elektronicznej i urządzeń („Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania”) [Insert Link] zapewnia pracownikom ciągłe wsparcie, aby „Trzymali się założeń”, a także pomaga zapewnić, że cała komunikacja elektroniczna za pomocą Systemów Nike jest odpowiednia, profesjonalna i zgodna z prawem.Uzupełnienie dla EMEA dotyczy korzystania z Systemów Nike przez pracowników Nike w regionie EMEA i przekazuje informacje na temat zabezpieczeń wdrażanych przez Nike podczas prowadzenia działań związanych z monitorowaniem sieci i systemu w regionie EMEA. Jest ono wymagane w celu uzupełnienia różnic wynikających z przepisów krajowych i powinno być czytane razem z Globalnymi zasadami dopuszczalnego użytkowania. Wszelkie specyficzne dla EMEA odstępstwa od treści Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania są określone w tym dokumencie przez numer ustępu. W przypadku konfliktu z Globalnymi zasadami dopuszczalnego użytkowania pierwszeństwo mają postanowienia Uzupełnienia dla EMEA.

1. Nike może uzyskać dostęp do Systemów Nike i monitorować Twoją komunikację

Ustęp 1.a. Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania zostaje zastąpiony w następujący sposób:

Zgodnie z Globalnymi zasadami dopuszczalnego użytkowania, niniejszym Uzupełnieniem dla EMEA i wszelkimi lokalnymi uzupełnieniami do Polityki obowiązującymi w Twojej lokalizacji Nike monitoruje dostęp pracowników do Systemów Nike za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, które mogą skanować, filtrować i rejestrować działania oraz komunikację w Systemach Nike (nawet gdy pracownicy są nieobecni i przebywają poza kampusem), w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem Systemów Nike oraz wszelkich informacji związanych z firmą przechowywanych w formie elektronicznej. Obejmuje to firmowe wiadomości e-mail i inne komunikaty, dokumenty, dane, bazy danych, obrazy, grafiki, zdjęcia i inne materiały, które mogą zawierać między innymi dane osobowe, informacje zastrzeżone lub poufne Nike, jej klientów, konsumentów, dostawców, partnerów lub innych stron trzecich („Materiały Nike”). Pracownicy Nike powinni mieć ograniczone oczekiwania dotyczące zachowania prywatności wszystkiego, co komunikują, przechowują lub do czego uzyskują dostęp podczas korzystania z Systemów lub Materiałów Nike, które są uważane za własność Nike. Nike ma pełne uprawnienia do zarządzania Systemami i Materiałami Nike, w tym instalowania oprogramowania, które śledzi i rejestruje aktywność urządzenia i danych w Systemach Nike w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Takie zautomatyzowane narzędzia mogą obejmować:

 • narzędzia ograniczające dostęp do niektórych stron internetowych, według uznania firmy;
 • narzędzia do zapobiegania utracie danych i wszelkie inne oprogramowanie wykorzystywane do ochrony Nike przed utratą Materiałów Nike, na przykład poprzez wyszukiwanie zastrzeżonych dokumentów firmowych, które mogą opuścić sieć firmy;
 • oprogramowanie do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych używane do przechowywania informacji znajdujących się w Systemach Nike, aby umożliwić łatwe odzyskiwanie takich informacji w razie potrzeby;
 • narzędzia monitorujące pliki i wiadomości ze względów bezpieczeństwa oraz czytające, odrzucające lub usuwające wszelkie wiadomości (w tym załączniki) utworzone, wysłane lub odebrane przez pracowników, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa;
 • narzędzia wykorzystywane do wykrywania potencjalnej szkodliwej aktywności w sieci firmowej, w tym nieautoryzowany dostęp lub wyciek danych;
 • wewnętrzne oprogramowanie do wykrywania zagrożeń i inne oprogramowanie wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz zapobiegania nieautoryzowanemu wyciekowi Materiałów Nike; i
 • narzędzia do zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie i inne narzędzia do wymazywania danych umożliwiające firmie Nike zdalne zarządzanie firmowymi wiadomościami e-mail i innymi Systemami Nike w razie potrzeby.

Podejmujemy kroki, aby zapewnić, że zautomatyzowane narzędzia używane w Nike są niezbędne do celów opisanych w Globalnych zasadach dopuszczalnego użytkowania i niniejszym Uzupełnieniu dla EMEA oraz są skonfigurowane w taki sposób, aby zapobiec trwałemu rejestrowaniu aktywności pracowników w sieci firmy. Jeśli nasze narzędzia generują alert, możemy wydać ostrzeżenie przypominające, na przykład, że Nike jest właścicielem wszystkich treści tworzonych podczas wykonywania obowiązków służbowych i kierujące do odpowiednich zasad oraz szkoleń firmy.

Ustęp 1.b. Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania zostaje zastąpiony w następujący sposób:

Systemy Nike mają za zadanie wspierać działalność firmy Nike i zapewniać odpowiednie narzędzia oraz zasoby do wykonywania pracy. Korzystanie z Systemów Nike i treści jakichkolwiek materiałów przekazywanych w Systemach Nike, w tym materiałów i danych osobowych, może być jednak monitorowane i rejestrowane przez firmę Nike w uzasadnionych celach biznesowych, w tym: aby zapewnić bezpieczeństwo Systemów Nike i wszystkich danych w nich zawartych lub przekazywanych do niego, w szczególności Materiałów Nike; aby zabezpieczyć informacje zastrzeżone; aby zapobiegać sprzeniewierzeniu Materiałów Nike lub łagodzić takie praktyki; oraz aby weryfikować wzorce użytkowania i aktywności w Systemach Nike w celu przewidywania, wykrywania, udaremniania i dowodzenia ataków oraz infiltracji Systemów Nike. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo dane osobowe pracowników, jeśli takie istnieją, mogą być przetwarzane również w dochodzeniach i postępowaniach sądowych, jeśli monitorowanie ujawni bezprawne działania lub naruszenia zasad Nike. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez Nike, a przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie wykonywane w sposób mający na celu ograniczenie wpływu na prywatność pracownika. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów opisanych powyżej.

Ustęp 1.c. Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania zostaje zastąpiony w następujący sposób:

W przypadku uzasadnionego podejrzenia zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub sprzeniewierzenia w odniesieniu do Systemów lub Materiałów Nike firma może, zgodnie z obowiązującym prawem, zaangażować się w dodatkowy monitoring, przeglądanie lub rejestrowanie wszelkich działań w Systemach Nike. Informacje dotyczące takich działań związanych z przeglądaniem i rejestrowaniem mogą być ujawniane zgodnie z obowiązującym prawem innym podmiotom grupy Nike oraz podmiotom zewnętrznym i organom ścigania, które mogą znajdować się poza krajem zatrudnienia, w dowolnym celu określonym w Globalnych zasadach dopuszczalnego użytkowania oraz w Uzupełnieniu dla EMEA lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem. Zgodnie z wszelkimi zasadami lub powiadomieniami dotyczącymi lokalnego monitorowania Nike i zgodnie z obowiązującym prawem Nike zastrzega sobie prawo do dostępu w dowolnym momencie do Systemów Nike za pomocą automatycznych narzędzi lub ręcznego przeglądu w celu monitorowania danych i wiadomości w Systemach Nike oraz w celu przeczytania, odrzucenia lub usunięcia wszelkich wiadomości (w tym załączników) utworzonych, wysłanych lub otrzymanych w celach określonych w niniejszym Uzupełnieniu dla EMEA lub w celu zastosowania się do obowiązującego prawa. Nike zastrzega sobie prawo do ograniczenia i/lub usunięcia dostępu do Systemów Nike w dowolnym momencie w wyniku nieprzestrzegania Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania, niniejszego Uzupełnienia dla EMEA lub z jakiegokolwiek innego powodu zgodnego z celami określonymi w niniejszej Polityce; takie prawo może być dalej opisane w innych politykach Nike lub umowach o pracę, jeśli dotyczy. Takie monitorowanie zostanie najpierw przeprowadzone na poziomie przedsiębiorstwa, a tam, gdzie jest to technicznie wykonalne, na poziomie zagregowanych danych. Identyfikujemy konkretnego pracownika tylko w przypadku, gdy nasze zautomatyzowane narzędzia wykrywają nietypowe działania lub nieprawidłowości w Systemach Nike i generują alert, flagę lub inne wskazanie, że wymagane jest dalsze badanie problemu. Alerty są sprawdzane przez upoważniony personel w rozsądnym czasie. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa możemy powiadomić Cię, jeśli kontrola lub dalsze dochodzenie muszą być przeprowadzone na urządzeniach używanych do wykonywania obowiązków służbowych w Nike. W razie potrzeby powiadomimy również przełożonego. Nike stale podejmuje kroki w celu zapewnienia, że kontrole są przeprowadzane w sposób proporcjonalny. Kontrole przeprowadzane są przez upoważniony personel, na zasadzie konieczności i poufności. Personel przeprowadza wyszukiwania na podstawie wzorów i słów kluczowych związanych z zakresem kontroli i przegląda tylko odpowiednie dzienniki. Jeśli w wyniku kontroli zostaną ujawnione rzeczywiste lub podejrzewane bezprawne czyny lub naruszenia zasad Nike, wszelkie dane osobowe lub materiały przechowywane w Systemach Nike mogą zostać wykorzystane przeciwko Tobie, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo obejmującym prowadzenie dochodzeń, rozwiązanie umowy o pracę lub wniesienie pozwu.

Ustęp 1.d. Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania zostaje zastąpiony w następujący sposób:

Systemy Nike nie są przeznaczone do użytku osobistego. Zgodnie z niniejszym Uzupełnieniem dla EMEA, Globalnymi zasadami dopuszczalnego użytkowania i wszelkimi lokalnymi uzupełnieniami do Polityki obowiązującymi w Twojej lokalizacji pracownicy, którzy dokonują przypadkowego i okazjonalnego osobistego korzystania z Systemów Nike, powinni przechowywać osobiste materiały w osobnym folderze wyraźnie oznaczonym jako taki (zaznaczając lub nazywając folder „OSOBISTE”). Jeśli przebywasz w Niemczech, lokalny pracodawca może zezwolić na przypadkowe i okazjonalne użytkowanie niezwiązane z działalnością gospodarczą, jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z niemieckim językiem wyrażania zgody. Nike dokłada wszelkich starań, aby nie monitorować treści komunikatów i plików oznaczonych jako „osobiste”. W wyjątkowych okolicznościach Nike może monitorować takie komunikaty lub pliki, ale tylko wtedy, gdy zezwala na to obowiązujące prawo i zgodnie z nim, w tym w przypadku, gdy istnieją powody, by sądzić, że takie komunikaty lub pliki zawierają dowody możliwego naruszenia przez pracownika zasad, standardów i procedur Nike. W takim przypadku dostęp do materiałów osobistych będą miały wyłącznie osoby upoważnione przez Nike, a przetwarzanie danych osobowych pracownika będzie wykonywane w sposób mający na celu ograniczenie wpływu na prywatność pracownika. W razie potrzeby Nike wyznaczy upoważnionego inspektora do współpracy z Tobą i zweryfikuje, czy jakiekolwiek komunikaty lub materiały są nieprawidłowo oznaczone jako „osobiste” oraz wybierze odpowiednie pliki do kontroli na podstawie konkretnych instrukcji. Zgodnie z lokalnym prawem i procesem wszelkie osobiste materiały przechowywane w Systemach Nike mogą być wykorzystywane przeciwko Tobie w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, w tym w celu uzasadnienia postępowania dyscyplinarnego, rozwiązania stosunku pracy lub w ramach postępowania sądowego.

Ustęp 1.e.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

2. Utrzymuj tajemnice NIKE

Ustęp 2.a.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

Ustęp 2.b.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

Ustęp 2.c.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

Ustęp 2.d.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

Ustęp 2.e.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

3. Upewnij się, że Twoja komunikacja jest odpowiednia i profesjonalna

Ustęp 3.a.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

4. Wewnętrzne blogi i inna komunikacja wewnętrzna

Ustęp 4.a.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

5. Polityka mediów społecznościowych

Ustęp 5.a.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

6. Szanuj prawa autorskie i inne materiały będące własnością osób trzecich

Ustęp 6.a.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

7. Przechowywanie informacji

Ustęp 7.a.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

8. Niewłaściwe użytkowanie

Ustęp 8.a.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ustęp 9.a.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

Ustęp 9.b.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

Ustęp 9.c.: Patrz Globalne zasady dopuszczalnego użytkowania.

 

Ustęp 9.d. Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania zostaje zastąpiony w następujący sposób:

Szanujemy prywatność naszych pracowników. Kiedy monitorujemy Systemy Nike w celach opisanych w Globalnych zasadach dopuszczalnego użytkowania i niniejszym Uzupełnieniu dla EMEA, możemy potrzebować przetworzyć Twoje dane osobowe przechowywane w tych systemach. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby realizować nasze uzasadnione interesy zapewnienia bezpieczeństwa sieci, ochrony naszych aktywów, danych i praw autorskich, przekazywania danych osobowych w Nike do wewnętrznych celów biznesowych, obrony roszczeń prawnych i zapewnienia zgodności z naszymi zasadami i obowiązującym prawem. Przetwarzając dane osobowe w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami podejmujemy odpowiednie środki, aby interesy, którymi się kierujemy, nie były sprzeczne z interesami pracownika i jego prawami i wolnościami, co na żądanie pracownika z chęcią wyjaśnimy. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w kontekście działań Nike w zakresie monitorowania pracowników jest podmiot Nike w regionie EMEA, który jest Twoim pracodawcą. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych pracowników przez Nike można znaleźć w Polityce prywatności pracowników Nike [Insert Link].Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, będziemy prosić o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ustęp 9.e. zostaje dodany do Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania:

Zbieramy minimalną ilość danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działań monitorujących, które są przede wszystkim informacjami technicznymi przechowywanymi w naszych systemach, w tym nazwę użytkownika, datę/godzinę, adres IP, numer urządzenia lub inny identyfikator, nazwę/typ/rozmiar, miejsce docelowe, znacznik czasu zdarzenia i inne informacje, które pracownicy mogą przechowywać na urządzeniach firmowych, które są istotne dla kontroli. Nie monitorujemy konkretnego pracownika ani nie uzyskujemy dostępu do treści prywatnych plików lub wiadomości e-mail określonych pracowników, chyba że zezwala na to obowiązujące prawo i zgodnie z nim, w tym w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nielegalną działalność lub naruszenie wewnętrznych zasad Nike. Nie uzyskujemy świadomego dostępu do poufnych danych naszych pracowników, takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane zdrowotne, życie seksualne lub orientacja seksualna, z wyjątkiem przypadków dozwolonych lub wymaganych przez obowiązujące prawo.

Ustęp 9.f. zostaje dodany do Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania:

Firma Nike przetwarza dane osobowe niezbędne do zapewnienia skutecznego działania systemów informatycznych i komunikacyjnych w celu wykrycia nieuprawnionego użycia takich systemów, w tym naruszenia zasad firmy Nike dotyczących korzystania z Internetu i niewłaściwych zachowań, przeprowadzenia niezbędnych inspekcji lub dochodzenia lub, w razie konieczności, w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, jak opisano powyżej w niniejszym Uzupełnieniu dla EMEA lub Globalnych zasadach dopuszczalnego użytkowania.

Ustęp 9.g. zostaje dodany do Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania:

Nike może ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne, do celów przetwarzania opisanych w Globalnych zasadach dopuszczalnego użytkowania i niniejszym Uzupełnieniu dla EMEA (i) innym podmiotom i podmiotom stowarzyszonym Nike, (ii) kontrahentom lub dostawcom, którzy wykonują usługi zabezpieczenia, przechowywania danych, dochodzenia, kryminalistyczne lub prawne w naszym imieniu (w tym firmy śledcze z branży IT, zewnętrzne firmy śledcze i firmy śledcze) oraz firmy prawnicze, (iii) organizacji przejmującej, jeśli firma Nike jest zaangażowana w sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności lub zmianę podmiotu kontrolującego; lub (iv) w przypadku gdy jest to wymagane w inny sposób, na przykład nakazem sądowym lub zgodnie z prawem, odpowiednim organom lub organom ścigania. Zgodnie z umową wymagamy od stron trzecich, które wykonują usługi w naszym imieniu, aby przetwarzały dane osobowe wyłącznie w oparciu o nasze instrukcje i wdrożyły środki bezpieczeństwa danych. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo dane osobowe niezbędne do prowadzenia dochodzeń i postępowań sądowych mogą być udostępniane stronom trzecim, takim jak doradcy, sądy i władze publiczne.

Ustęp 9.h. zostaje dodany do Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania:

 Chronimy Twoje dane osobowe, stosując środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zniszczeniu, utracie, zmianie, niewłaściwemu użyciu lub jakiejkolwiek innej nielegalnej formie przetwarzania danych osobowych. Podejmujemy uzasadnione działania, aby zapewnić poziom ochrony odpowiedni dla ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Tam, gdzie to możliwe, nie monitorujemy danych osobowych umożliwiających identyfikację, ale przede wszystkim przeprowadzamy wyszukiwania na podstawie słów kluczowych i wzorców. Dostęp do danych osobowych mogą mieć wyłącznie osoby upoważnione przez firmę Nike na zasadzie konieczności. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Uzupełnieniu dla EMEA. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo dane osobowe mogą być przechowywane przez rozsądny okres po ustaniu stosunku pracy.

Ustęp 9.i. zostaje dodany do Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania:

W kontekście działań związanych z przetwarzaniem opisanych w Globalnych zasadach dopuszczalnego użytkowania i niniejszym Uzupełnieniu dla EMEA Twoje dane osobowe są przekazywane i przechowywane poza krajem zatrudnienia, do Nike, Inc. w Stanach Zjednoczonych, który to podmiot według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Gdy przenosimy dane osobowe poza Unię Europejską, Szwajcarię lub inne kraje z ograniczeniami dotyczącymi transferu danych, do kraju, który nie ma odpowiedniego poziomu ochrony, wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, w tym poprzez zawieranie odpowiednich umów o przekazywanie danych, takich jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej z odbiorcami danych, zapewniające, że odbiorca danych uzyskał certyfikat tarczy prywatności UE-USA lub Szwajcaria-USA lub wdrożył wiążące reguły korporacyjne, stosownie do przypadku. Umowa przekazania danych wewnątrz grupy Nike jest dostępna na żądanie po skontaktowaniu się z nami w sposób opisany poniżej.

Ustęp 9.j. zostaje dodany do Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania:

Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych w kontekście działań monitorujących Nike oraz sprostowania lub usunięcia danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzania takich danych osobowych, na co zezwala obowiązujące prawo. Masz również prawo sprzeciwić się temu przetwarzaniu z powodów związanych z Twoją konkretną sytuacją. W przypadku niezadowolenia z naszych odpowiedzi masz prawo skonsultować się z organem nadzorczym w swoim kraju. Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami, jak opisano w ustępie poniżej.

Ustęp 9.k. zostaje dodany do Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Uzupełnienia dla EMEA lub Globalnych zasad dopuszczalnego użytkowania oraz sposobu, w jaki chronimy Twoje dane osobowe w kontekście naszych działań związanych z monitorowaniem pracowników, skontaktuj się z działem zasobów ludzkich lub inspektorem ds. ochrony danych Nike pod adresem privacy.office@nike.com.

Agreement Type: 
Locales: 

User login